Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 27 septembrie 2022  având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 27 septembrie 2022 având ca obiectiv sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 945 bis din 27 septembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.615 din 27 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 945 din 27 septembrie 2022.
──────────
    I. Introducere
    ART. 1
        Prezenta instituie o schemă de ajutor de stat transparent conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile de energie.

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme se va face în baza art. 41 din Regulament.
    (2) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi IMM-uri, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă, precum şi cu prevederile Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020, şi contribuie la implementarea prevederilor specifice din următoarele reglementări europene şi naţionale, precum şi strategii şi politici naţionale:
    a. Regulamentul (UE) nr. Regulamentul nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;
    b. Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului ;
    c. Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
    d. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    e. Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    f. Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007 - 2020;
    g. Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    h. Hotărârea Guvernului nr. 1.076 /2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030 ;
    i. Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.    II. Obiectivul schemei
    ART. 3
        Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme este acordat microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mari pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile cu excepţia biomasei (SRE).


    III. Necesitatea implementării schemei
    ART. 4
    (1) Implementarea prezentei scheme va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    a) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020;
    b) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    c) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;
    d) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din surse regenerabile;
    e) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural.

    (2) Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea cu aproximativ 82MW a capacităţii de producere a energiei electrice şi energiei termice din SRE cu excepţia biomasei.


    IV. Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Schema de ajutor de stat se adresează microîntreprinderilor, întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, numite în continuare întreprinderi, care realizează investiţii pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinată consumului propriu, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului, cu condiţia depunerii la autoritatea responsabilă a unei cereri de finanţare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerinţelor din prezenta schemă şi din Ghidul solicitantului, şi a semnării ulterioare a unui contract de finanţare
    (2) Prezenta schemă se aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni:
    - Investiţii în echipamente/utilaj e/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, aşa cum sunt acestea definite la art. 7 alin. (1) lit. h), din prezenta schemă - cu excepţia biomasei;
    – investiţii în lucrări de modernizare/creşterea puterilor instalate, înţelegând prin aceasta adăugarea la instalaţiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalaţii noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

    (3) Prezenta schemă se aplică pentru proiectele vizând acţiuni destinate consumului propriu de energie, şi se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice şi a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În cadrul acestei scheme se acordă ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în instalaţii mici de producere a energiei din surse regenerabile aşa cum sunt acestea definite la art. 7 alin. (1) lit. h) din prezenta schema.
    (5) Prezenta schemă se aplică numai instalaţiilor noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.
    (6) În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru întreprinderile aflate în dificultate în conformitate cu art. 2 punctul 18 din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat.

    ART. 6
    (1) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru sectoarele şi domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat.
    (2) În cadrul prezentei scheme nu se acordă ajutoare pentru:
    (a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    (b) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activităţile enumerate la anexa I la Directiva 2003/87/CE;
    (c) investiţiile în sectorul locuinţelor, cu excepţia celor legate de promovarea eficienţei energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile;
    (d) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    (e) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
    (f) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

    (3) În cadrul prezentei scheme ajutoarele nu se acordă şi nici nu sunt rambursate după ce instalaţia şi-a început activitatea, iar ajutorul este independent de rezultat.
    (4) Nu se acordă ajutoare pentru instalaţiile hidroelectrice care nu respectă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European.


    V. Definiţii
    ART. 7
    (1) În sensul prezentei scheme, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) data acordării ajutorului - înseamnă data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    b) demararea lucrărilor - înseamnă fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată; conform prevederilor art.2, punctul 23, din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat.
    c) efect stimulativ - înseamnă prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat a unei cereri de ajutor scrise înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă, conform prevederilor art.6, alin. 2, din Regulamentul nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    1. denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    2. descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    3. obiectivele proiectului, indicatorii şi rezultatele aşteptate;
    4. localizarea a proiectului;
    5. bugetul proiectului;
    6. lista costurilor proiectului;
    7. valoarea finanţării publice solicitate pentru proiect;

    d) furnizor de ajutor de stat - înseamnă Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru POIM;
    e) intensitatea ajutorului - înseamnă valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    f) instalaţii mici - instalaţii de producere a energiei din surse regenerabile cu o putere instalată mai mica sau egala cu 1MW;
    g) prosumator - clientul final care îşi desfăşoară activităţile în spaţiul propriu situat într-o zonă determinată sau în alte spaţii aflate în imediata proximitate sau într-o unitate mobilă dotată cu sisteme de producere a energiei electrice în timpul frânării recuperative şi care produce energie electrică din surse regenerabile pentru propriul consum, a cărui activitate specifică nu este producerea energiei electrice, care consumă şi care poate stoca şi vinde energie electrică din surse regenerabile produsă în clădirea lui, inclusiv un bloc de apartamente, o zonă rezidenţială, un amplasament de servicii partajat, comercial sau industrial sau în acelaşi sistem de distribuţie închis, cu condiţia ca, în cazul consumatorilor autonomi necasnici de energie din surse regenerabile, aceste activităţi să nu constituie activitatea lor comercială sau profesională primară;
    h) surse regenerabile de energie - sursele de energie nefosile, respectiv: eoliană, solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală şi energia oceanelor, energie hidraulică, biomasă, gaz de fermentare a deşeurilor, denumit şi gaz de depozit, şi gaz de fermentare a nămolurilor din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz ;
    i) zone asistate - înseamnă zonele desemnate într-o hartă a ajutoarelor regionale aprobată în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) şi (c) din tratat pentru perioada cuprinsă între 1 iulie 2014 şi 31 decembrie 2021 în cazul ajutoarelor regionale acordate până la 31 decembrie 2021 şi zonele desemnate într-o hartă a ajutoarelor regionale aprobată în conformitate cu articolul 107 alineatul (3) literele (a) şi (c) din tratat pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2022 şi 31 decembrie 2027 în cazul ajutoarelor regionale acordate după 31 decembrie 2021;
    j) modernizare - înseamnă adăugarea la o instalaţie de cogenerare/trigenerare existenta a unei instalaţii noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

    (2) Termenii întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprindere mare au semnificaţia dată de Anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Termenul contract de finanţare are semnificaţia dată de Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Termenii ajutor de stat şi ajutor exceptat au semnificaţia dată de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.


    VI. Beneficiarii
    ART. 8
     Potenţialii beneficiari pot fi întreprinderile, astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 5 alin (1) din prezenta schemă de ajutor de stat şi care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate stipulate la art. 10 din prezenta schemă.

    ART. 9
        Beneficiarii pot depune proiecte numai individual.


    VII. Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 10
    (1) Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) se încadrează în categoria beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 alin (1) din prezenta schemă;
    b) desfăşoară activităţi înregistrate în România, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
    c) îndeplinesc condiţiile definite la art. 11 din Ordonanţa de urgenţă.
    f) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    g) desfăşoară activitatea de producţie/prestări servicii cu excepţia investiţiilor imobiliare, consultanţei, asistenţei tehnice şi a activităţilor listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
    i) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile comerciale suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
    j) reprezentantul legal şi/sau solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene
    l) nu sunt întreprinderi aflate în dificultate în conformitate cu art. 2 punctul 18 din Regulament.

    (2) Potenţialul beneficiari trebuie să demonstreze dacă se încadrează în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, având în vedere prevederile anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014.


    VIII. Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 11
        Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:

    (1) proiectul este implementat pe teritoriul României;

    (2) proiectul trebuie să vizeze una sau mai multe dintre intervenţiile eligibile prevăzute la art. 5, alin. (2) din prezenta schemă

    (3) prin prezenta schemă pot fi finanţate doar măsurile prevăzute la alineatul (2) al prezentului articol. Cheltuielile eligibile ce pot fi finanţate cu ajutor de stat sunt determinate în conformitate cu art. 19 din cadrul prezentei scheme.

    (4) pentru acelaşi proiect, beneficiarul nu a mai solicitat finanţare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.

    (5) beneficiarul fac dovada "efectului stimulativ", cu luarea în considerare a principiului "demarării lucrărilor", aşa cum acestea sunt definite la art. 7 lit. b) şi c) din prezenta schemă. Solicitanţii vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanţării solicitate şi respectarea principiului privind demararea lucrărilor în cazul proiectului propus spre finanţare.

    (6) proiectul trebuie finalizat până la data de 31 decembrie 2023.

    (7) proiectul îndeplineşte criteriile de selecţie din Anexa 1 la prezenta schemă.

    (8) beneficiarul va prezenta o analiză energetică, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă, art. 11, lit. j).

    (9) Proiectul îndeplineşte şi celelalte condiţii specificate în Ghidul solicitantului aferente măsurilor sprijinite, condiţii care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.    IX. Durata
    ART. 12
    (1) Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I şi este valabilă până la 28.02.2023 inclusiv, data până la care se pot acorda ajutoare de stat în cadrul acesteia.
    (2) Plata ajutorului de stat acordat în baza prezentei scheme de ajutor de stat se face până la data de 31.05.2024, cel târziu, pentru cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari până la 31 decembrie 2023.


    X. Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 13
    (1) Bugetul total estimat alocat al schemei este de 200.000.000 euro (echivalent în lei 990.0. 000, la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei) şi reprezintă fonduri externe nerambursabile asigurate prin Fondul de Coeziune în valoare de 170.000.000 euro (echivalent în lei 841.500.000, la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei) şi Bugetul de Stat în valoare de 430.000.000 euro (echivalent în lei 148.500.000la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei).
    (2) Din bugetul total estimat al schemei menţionat la alin. (1), 85.000.000 euro echivalent a 420.750.0 lei (la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 72.250.000 euro, echivalentul a 357.637.500 lei, finanţare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 12.750.000 euro, echivalentul a 63.112.500 lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat este alocat măsurilor de eficienţă energetică pentru activităţile productive aferente grupei de clase CAEN 10 şi din grupa de clase CAEN 11, codurile CAEN 1106 şi 1107 în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională- CAEN, cu modificările şi completările ulterioare. Lista acestora, este detaliată în anexa 2 la prezenta schemă.
    (3) Alocarea specifică prevăzută la alin. 2 este justificată în contextul actual al crizei energetice şi a apropierii de zona de conflict ucraineană, precum şi a condiţiilor socioeconomice, a riscurilor naturale şi a schimbărilor climatice asociate, creând o presiune suplimentară asupra securităţii alimentare şi lanţurilor valorice esenţiale, fiind necesare măsuri care să contribuie la menţinerea competitivităţii domeniului alimentar prin investiţii în domeniul energiei regenerabile.
    (4) Ajutorul acordat întreprinderilor cu activitate în domeniile menţionate la alin. (2) nu va putea depăşi valoarea totală alocată la alin. (2).
    (5) Bugetul este defalcat indicativ pe ani, astfel:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│An │Defalcare pe ani (Euro) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2022 │100.000.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2023 │100.000.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Total │200.000.000 │
└───────┴──────────────────────────────┘

        NOTĂ: Sumele neutilizate în anul 2022 vor fi reportate pentru anul 2023. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anul 2023, bugetul este utilizat în avans, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. Bugetul schemei reflectă sumele alocate prin POIM, la care se adaugă sumele din supracontractare, conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    (6) Alocarea bugetară şi operaţiunile financiare derulate în vederea utilizării fondurilor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
        Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme este de maximum 2000 de întreprinderi.


    XI. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 15
        Măsurile de sprijin acordate solicitanţilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare şi naţionale.


    XII. Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 16
    (1) Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate şi are o valoare minimă de 247.500 lei şi valoare maximă de 2.475.000. lei, echivalentul a 50.000 euro, respectiv 500.000 euro în lei la cursul mediu de schimb de 4,95 lei.
    (2) Intensitatea ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat este de 30% din costurile eligibile, pentru proiecte de investiţii în capacităţi de producere de energie din SRE cu excepţia biomasei, în cazul în care costurile eligibile sunt calculate pe baza art. 41 alin. (6) lit. (c) din Regulament.
    (3) Intensitatea ajutorului va fi majorată cu 15 puncte procentuale pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. (a) din TFUE respectiv zonele a) individualizate în ANEXA la decizia Comisiei Europene C(2021) 9750 final din 20.12.2021, privind cazul SA.100199 (2021/N) Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022 - 31 decembrie 2027) şi cu 5 puncte procentuale pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, respectiv zonele "c" care nu sunt predefinite din ANEXĂ.

    ART. 17
        Intensitatea ajutorului prevăzută la art. 16 alin. (2) se majorează cu 20 de puncte procentuale, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici, inclusiv microîntreprinderilor şi cu 10 puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.

    ART. 18
        Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul cheltuielilor eligibile, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile, fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor de stat/de minimis.


    XIII. Cheltuielile eligibile
    ART. 19
    (1) Cheltuielile eligibile sunt costurile suplimentare de investiţii necesare promovării producţiei de energie din surse regenerabile. În cadrul acestei scheme de ajutor de stat, acestea sunt determinate conform art. 41, alin. (6), lit. c) din Regulament. Astfel, pentru anumite instalaţii mici, în cazul în care o investiţie mai puţin ecologică nu poate fi identificată din cauză că nu există instalaţii de dimensiuni reduse, costurile totale de investiţii destinate realizării unui nivel mai ridicat de protecţie a mediului constituie costurile eligibile.
        Potrivit punctului 107 (b) (i) din CEEAG, un proiect mic de producere a energiei electrice este proiectul cu o putere instalată mai mica sau egala cu 1MW.    XIV. Efectul stimulativ
    ART. 20
    (1) Prezenta schemă se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează autorităţii responsabile de administrarea prezentei scheme o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Această cerere conţine cel puţin informaţiile de la art. 7 alin (1) lit. c) al acestei scheme.
    (3) Solicitanţii vor avea în vedere justificarea efectului stimulativ al finanţării solicitate cu luarea în considerare a definiţiei privind "demararea lucrărilor", astfel cum este aceasta prevăzută la art. 7, alin. (1) lit. b) din prezenta schemă, în cazul proiectului propus spre finanţare.


    XV. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 21
    (1) Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiţii acordat prin prezenta schemă nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat de investiţii acordat, inclusiv de minimis.


    XVI. Modalitatea de derulare a schemei
    ART. 22
    (1) Furnizorul schemei de ajutor de stat acordă ajutorul de stat după ce verifică, pe baza cererii de finanţare depuse, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie prevăzute de prezenta schemă.
    (2) În cadrul prezentei scheme, vor fi lansate apeluri de selecţie pentru întreprinderile care se încadrează în prevederile art. 13 alin. (2) din prezenta schemă, distinct de apelurile de selecţie pentru ceilalţi beneficiari ai schemei.
    (3) Depunerea cererii de finanţare pentru acordarea ajutorului de stat în cadrul prezentei scheme de întreprinderea solicitantă se face prin intermediul platformei IMM-Recover.
    (4) Evaluarea şi selecţia proiectelor se face de către MIPE prin intermediul platformei IMM- Recover în calitate de furnizor.
    (5) Evaluarea presupune verificarea condiţiilor de eligibilitate a beneficiarilor definite la art. 10 din prezenta schemă şi a condiţiilor de eligibilitate a proiectelor definite la art. 11 din prezenta schemă.
    (6) Selecţia proiectelor se va face pe baza criteriilor de selecţie detaliate în Anexa 1 la prezenta schemă.
    (7) Pentru a fi primi finanţare în cadrul prezentei scheme, proiectele trebuie să întrunească un punctaj de minim 50 de puncte. Proiectele cu un prag de calitate sub 50 de puncte nu sunt selectate spre finanţare.
    (8) Proiectele sunt selectate la finanţare în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita bugetului aprobat al schemei. La punctaje egale, departajarea se face în funcţie de punctajul obţinut la criteriul C1) din Anexă. În cazul în care se păstrează egalitatea, se ia în considerare punctajul obţinut la criteriul următor.
    (9) MIPE încheie contracte de finanţare cu beneficiarii selectaţi, prin intermediul platformei IMM-Recover.
    (10) Întreprinderea solicitantă va da o declaraţie pe propria răspundere că nu a primit ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile şi pentru conformitatea cu ajutorul de stat.
    (11) Plata ajutorului de stat se face sub forma rambursării cheltuielilor efectuate de către beneficiari, cu condiţia respectării cerinţelor de eligibilitate a cheltuielilor specifice fondurilor structurale astfel cum sunt definite în legislaţia europeană şi naţională relevante şi care vor fi detaliate în Ghidul Solicitantului.


    XVII. Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 23
        În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) 2015/1.588 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontal, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

    ART. 24
        Textul prezentei scheme, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro , www.mfe.gov.ro .

    ART. 25
        Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă, în forma prevăzută la anexa II la Regulament, în vederea transmiterii acestora de către Consiliul Concurenţei la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei, conform art. 16 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

    ART. 26
        Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat/administratorului schemei, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.

    ART. 27
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulament.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ajutorului în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutorului de care au beneficiat conform prezentei scheme.

    ART. 28
        Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 29
        Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea schemei în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 30
        Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi celorlalte prevederi comunitare în vigoare.

    ART. 31
        În vederea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul de ajutor de stat are obligaţia încărcării schemei, a contractelor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

    CAP. XIII
    Dispoziţii finale
    ART. 32
    (1) Acordarea finanţării în cadrul prezentei scheme se va realiza sub rezerva aprobării modificării de către Comisia Europeană a Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 pentru asigurarea eligibilităţii activităţilor finanţate în baza prezentei scheme, precum şi a bugetului asociat acesteia.
    (2) Acordarea finanţării se va realiza cu obligativitatea respectării tuturor condiţiilor specificate în Ghidul solicitantului aferente măsurilor sprijinite.
    (3) Textul prezentei scheme, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la adresa www.fonduri-ue.ro , www.mfe.gov.ro .


    ANEXA 1

        CRITERII DE SELECŢIE PENTRU PROIECTE PRIVIND UTILIZAREA SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE

    Criteriul C1): Valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producţie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (VSER) - 40 g:
        Modalitatea de calcul:
        VSER = VAS/Pi [Euro/kW instalat]
        Unde:
    - VSER - Valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producţie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu, pe baza analizei energetice;
    – VAS - cuantumul/valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile solicitată pentru proiect;
    – Pi - putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiţii;

        Punctaj acordat:
        X = Valoarea cea mai mică a contribuţiei din fonduri nerambursabile solicitată raportată la capacitatea de producţie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (Euro/kW instalat)
    - VSER > 130% * X - 10p;
    – 130% * X ≥ VSER > 120% * X - 20p
    – 120% * X ≥ VSER > 110% * X - 25p
    – 110% * X ≥ VSER > 100% * X - 30p
    – VSER = X - 40 p
    Criteriul C2): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES - 40 p)
        Modalitatea de calcul:
        RGES = [GESr - GES1]/GESr [%][tCO2]
        Unde:
    - RGES- reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiţii, pe baza analizei energetice;
    – GESr - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2] pentru anul de referinţă (2021), fără implementarea proiectului;
    – GES1 - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [tCO2], pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului;


        Punctaj acordat:
        RGES ≤ 30% - 10 p;
        30% < RGES ≤ 40% - 20p;
        40% < RGES ≤ 50%- 30p;
        RCE > 50% - 40 p;


    Criteriul C3*): Modificarea ratei profitului operaţional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 ţinând cont de valorile rezultatului obţinut pe baza situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor : - 10 p;
        Se determină cu formula de calcul:
    Delta Pi_op = (Pi_op2021 - Pi_op2020)/Pi_op2021 [%]
    Unde:
    - Delta Pi_op - reprezintă variaţia profitului operaţional în anul 2021 faţă de anul 2020;
    – Pi_op2021 - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în anul 2021;
    – Pi_op2020 - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în anul 2020;


        Punctaj acordat:
    - ≤ 25 - 2,5 puncte;
    – (25% ÷ 35%]- 5 puncte;
    – (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;
    – > 50% - 10 puncte;


    Criteriul C4 *) Rata rentabilităţii activităţii operaţionale în anul 2021 - 10 p;
        Se determină cu relaţia de calcul:
    R_op2021 = Pi_op2021/CA_2021 [%]
    Unde:
    - R_op2021 - reprezintă rentabilitatea activităţii operaţionale realizată în anul 2021;
    – Pi_op2021 - profitul operaţional pentru anul 2021 realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;
    – CA_2021 - reprezintă cifra de afaceri netă pentru anul 2021 realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;


        Punctaj acordat:
    - ≤ 25% - 2,5 puncte;
    – (25% ÷ 35%]- 5 puncte;
    – (35% ÷ 50%]- 7,5 puncte;
    – > 50% - 10 puncte;

        *) Indicatorii calculaţi pentru criteriul C3 şi criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situaţia în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operaţional numărul de puncte acordate este egal cu zero.

    ANEXA 2

        10 - Industria alimentară
        101 - Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
        1011 - Prelucrarea şi conservarea cărnii
        1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre
        1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
        102 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
        1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
        103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
        1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor
        1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
        1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.
        104 - Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
        1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
        1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare
        105 - Fabricarea produselor lactate
        1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
        1052 - Fabricarea îngheţatei
        106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
        1061 - Fabricarea produselor de morărit
        1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon
        107 - Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
        1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
        1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
        1073 - Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare
        108 - Fabricarea altor produse alimentare
        1081 - Fabricarea zahărului
        1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
        1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei
        1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
        1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
        1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice
        1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
        109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
        1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
        1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie
        11 - Fabricarea băuturilor
        110 - Fabricarea băuturilor
        1101 - Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice
        1102 - Fabricarea vinurilor din struguri
        1103 - Fabricarea cidrului şi a altor vinuri din fructe
        1104 - Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare
        1105 - Fabricarea berii
        1106 - Fabricarea malţului
        1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

                                        -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016