Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 22 martie 2024  pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 5 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 22 martie 2024 pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare finanţate prin prioritatea 5 "Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical" care vizează acţiunea A - Operaţiuni strategice predefinite din cadrul Programului Sănătate

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 263 din 27 martie 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 831 din 22 martie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 27 martie 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Se instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare (CDI), finanţate prin prioritatea 5 „Abordări inovative în cercetarea din domeniul medical“ care vizează acţiunea A - Operaţiuni strategice predefinite din cadrul Programului Sănătate (PS), măsurile Aa), Ab), Ac).

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea prevederilor stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, în special cele menţionate la art. 25, 26, 28 şi 29 din regulament.
    (2) Ajutoarele în cadrul schemei se acordă numai dacă îndeplinesc toate condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.
    (3) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile de dezvoltare.
    (4) Acordarea ajutoarelor din prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    (1) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Organismul intermediar pentru cercetare (OIC).
    (2) Autoritatea care furnizează ajutorul de stat este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Autoritatea de Management a Programului Sănătate (AM PS).

    CAP. II
    Obiectivele schemei
    ART. 4
    Prin prezenta schemă se oferă sprijin pentru atingerea următoarelor obiective:
    1. obiectivul principal: cercetare şi dezvoltare;
    2. obiectivele secundare ale schemei sunt:
    - inovare;
    – dezvoltare regională şi crearea de locuri de muncă.    CAP. III
    Baza legală
    ART. 5
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C (2022) 8.934/2022 de aprobare a Programului Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 6
    (1) Prezenta schemă cuprinde următoarele categorii de ajutoare:
    a) ajutoare pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare;
    b) ajutoare pentru investiţii în infrastructurile de cercetare;
    c) ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor;
    d) ajutoare pentru inovarea de proces şi organizaţională.

    (2) Prezenta schemă nu se aplică:
    a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    c) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi al acvaculturii, care intră în domeniul de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu excepţia ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finanţare (ajutoare pentru întreprinderile nou-înfiinţate), ajutoarelor în materie de cercetare şi dezvoltare şi ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;
    d) ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare şi ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;
    e) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    f) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;
    g) măsurilor de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare.


    CAP. V
    Definiţii
    ART. 7
    În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel, conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat(Regulamentul GBER):
    a) ajutoare/ajutor (de stat) - orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    b) întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ, inclusiv entităţi nonprofit, care desfăşoară o activitate economică;
    c) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    d) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor la data acordării. Rata dobânzii care trebuie utilizată în acest sens este rata de actualizare aplicabilă la data acordării. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar;
    e) schemă de ajutoare - orice act în baza căruia, fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere în aplicare, se pot acorda ajutoare individuale întreprinderilor definite în schemă în mod general şi abstract şi orice act în baza căruia un ajutor care nu are legătură cu un proiect anume poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi;
    f) cercetare aplicată - cercetare industrială, dezvoltare experimentală sau orice combinaţie a acestora;
    g) concurenţă deplină - o situaţie în care condiţiile tranzacţiei dintre părţile contractante nu diferă de cele care s-ar aplica între întreprinderi independente şi nu conţin niciun element de coluziune. Se consideră că instituirea unei proceduri de atribuire deschisă, transparentă şi nediscriminatorie pentru tranzacţia în cauză îndeplineşte principiul concurenţei depline;
    h) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014;
    i) colaborare efectivă - colaborare între cel puţin două părţi independente în vederea schimbului de cunoştinţe şi tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părţile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia şi împart riscurile şi rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părţi să suporte integral costurile proiectului şi, prin urmare, celelalte părţi să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală şi prestarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare;
    j) prefinanţare - sumele transferate din fonduri europene, în tranşe, de către autorităţile de management/organisme intermediare către beneficiari/lider de parteneriat/parteneri pentru cheltuielile necesare implementării proiectelor finanţate din fonduri europene, după semnarea contractului de finanţare, fără depăşirea valorii totale eligibile a acestuia;
    k) dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii şi tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date şi tehnologiile de tip cloud sau edge). Aceasta poate cuprinde, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;
    l) studiu de fezabilitate - evaluarea şi analiza potenţialului unui proiect care urmăreşte să vină în sprijinul procesului decizional prin faptul că evidenţiază în mod obiectiv şi raţional punctele forte şi punctele slabe ale acestuia, oportunităţile şi ameninţările şi prin faptul că identifică resursele necesare pentru punerea sa în practică şi, în ultimă instanţă, perspectivele de succes ale acestuia;
    m) proprietate exclusivă - organizaţia de cercetare, infrastructura de cercetare sau achizitorul public beneficiază de toate avantajele economice aferente drepturilor de proprietate intelectuală prin rezervarea dreptului de a le utiliza fără restricţii, în special dreptul de proprietate şi dreptul de a acorda licenţe. Acest lucru poate fi valabil, de asemenea, atunci când organizaţia de cercetare sau infrastructura de cercetare (respectiv achizitorul public) decide să încheie alte contracte cu privire la drepturile respective, inclusiv acordarea licenţei unui partener cu care este în relaţie de colaborare (respectiv unor întreprinderi);
    n) cercetare fundamentală - activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre bazele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
    o) personal cu înaltă calificare - personal cu studii superioare şi cel puţin cinci ani de experienţă profesională relevantă, care poate include şi formarea în cadrul unui doctorat;
    p) cercetare industrială - cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii şi tehnologii digitale, cum ar fi supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date şi tehnologiile de tip cloud). Cercetarea industrială cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii-pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;
    q) servicii de consultanţă în domeniul inovării - servicii de consultanţă, asistenţă sau formare profesională în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe, achiziţia, protecţia sau valorificarea activelor necorporale, utilizarea standardelor şi a reglementărilor care le conţin, precum şi servicii de consultanţă, asistenţă sau formare profesională în ceea ce priveşte introducerea sau utilizarea de tehnologii şi soluţii inovatoare (inclusiv tehnologii şi soluţii digitale);
    r) efect stimulativ - ajutorul trebuie să modifice comportamentul întreprinderii (întreprinderilor) în cauză, astfel încât aceasta (acestea) să desfăşoare o activitate suplimentară pe care nu ar desfăşura-o în lipsa ajutorului sau pe care ar desfăşura-o în mod limitat sau diferit sau într-un alt loc. Conform art. 6 alin. (2) din Regulamentul GBER, se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia; descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia; locul de desfăşurare a proiectului; lista costurilor proiectului; tipul de ajutor (grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital sau altele) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;
    s) servicii de sprijinire a inovării - furnizarea de spaţii de lucru, bănci de date, servicii de cloud şi de stocare a datelor, biblioteci, studii de piaţă, laboratoare, etichetare a calităţii, testare, experimentare şi certificare sau alte servicii conexe, inclusiv serviciile furnizate de organizaţii de cercetare şi de diseminare a cunoştinţelor, infrastructuri de cercetare, în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace sau mai avansate din punct de vedere tehnologic, inclusiv punerea în aplicare a unor tehnologii şi soluţii inovatoare (inclusiv tehnologii şi soluţii digitale);
    t) active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    u) transfer de cunoştinţe - orice proces desfăşurat în scopul de a obţine, de a colecta şi de a face schimb de cunoştinţe explicite şi implicite, inclusiv de abilităţi şi de competenţe, în cadrul unor activităţi economice şi neeconomice, cum ar fi colaborări în materie de cercetare, servicii de consultanţă, acordare de licenţe, creare de produse derivate, publicare şi mobilitate a cercetătorilor şi a altor categorii de personal implicate în activităţile respective. Pe lângă cunoştinţele ştiinţifice şi tehnologice, transferul de cunoştinţe include, de asemenea, alte tipuri de cunoştinţe, precum cunoştinţele privind utilizarea standardelor şi a reglementărilor din care fac parte acestea, cunoştinţele privind condiţiile mediilor de operare din viaţa reală şi metodele de inovare organizaţională, precum şi gestionarea cunoştinţelor legate de identificarea, dobândirea, protejarea, apărarea şi exploatarea activelor necorporale;
    v) inovare organizaţională - punerea în aplicare a unei noi metode organizaţionale la nivelul întreprinderii (la nivel de grup în sectorul industrial vizat din Spaţiul Economic European), organizarea locului de muncă sau relaţiile externe, inclusiv, de exemplu, prin utilizarea unor tehnologii digitale noi sau inovatoare. Sunt excluse din această definiţie modificările care sunt bazate pe metode organizaţionale deja în funcţiune în întreprindere, modificările aduse strategiei de gestionare, fuziunile şi achiziţiile, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbările rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, personalizarea, localizarea, schimbările regulate, sezoniere şi alte schimbări ciclice şi comercializarea de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;
    w) costuri cu personalul - costul cercetătorilor, al tehnicienilor şi al altor membri ai personalului auxiliar în măsura în care sunt angajaţi în proiectul sau activitatea respectivă;
    x) achiziţie înainte de comercializare - achiziţionarea publică a unor servicii de cercetare şi dezvoltare în care autoritatea contractantă sau entitatea contractantă nu îşi rezervă exclusiv toate rezultatele şi beneficiile contractului pentru a le utiliza în desfăşurarea propriilor activităţi, ci le împarte cu furnizorii în condiţiile pieţei. Contractul, al cărui obiect se încadrează în una sau mai multe categorii de cercetare şi dezvoltare prevăzute în prezentul cadru, trebuie încheiat pe o perioadă determinată şi poate include dezvoltarea de prototipuri sau de volume limitate ale unor prime produse sau servicii sub forma unor serii de testare. Achiziţionarea unor volume comerciale de produse sau servicii nu poate face obiectul aceluiaşi contract;
    y) inovare de proces - punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de implementare noi ori îmbunătăţite semnificativ, inclusiv modificări semnificative ale tehnicilor, echipamentelor sau software-ului, la nivelul întreprinderii (la nivelul grupului din sectorul industrial vizat din Spaţiul Economic European), inclusiv, de exemplu, prin utilizarea unor tehnologii sau soluţii digitale noi sau inovatoare. Sunt excluse din această definiţie schimbările sau îmbunătăţirile minore, creşterea capacităţilor de producţie sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricaţie sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, personalizarea producţiei, localizarea, schimbările regulate, sezoniere şi alte schimbări ciclice şi comercializarea de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;
    z) proiect de C&D - o operaţiune care include activităţi care acoperă în acelaşi timp una sau mai multe categorii de cercetare şi dezvoltare definite în prezenta schemă şi care este destinată să îndeplinească o sarcină indivizibilă de natură economică, ştiinţifică sau tehnică exactă, cu obiective predefinite în mod clar. Un proiect de C&D poate fi alcătuit din mai multe pachete de lucru, activităţi sau servicii şi include obiective clare, activităţile care urmează să fie desfăşurate în vederea realizării obiectivelor respective (inclusiv costurile pe care le presupun acestea) şi prestaţii concrete pentru a identifica rezultatele activităţilor respective şi a le compara cu obiectivele relevante. Atunci când două sau mai multe proiecte de C&D nu sunt separabile în mod clar unele de altele şi, în special, în cazul în care nu prezintă probabilităţi independente de succes tehnologic, acestea sunt considerate un singur proiect;
    aa) organizaţie de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor sau organizaţie de cercetare - o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. În cazul în care o organizaţie de cercetare sau o infrastructură de cercetare este utilizată atât pentru activităţi economice, cât şi neeconomice, finanţarea publică face obiectul normelor privind ajutoarele de stat numai în măsura în care aceasta acoperă costurile legate de activităţile economice. În cazul în care aceeaşi entitate exercită activităţi de natură atât economică, cât şi neeconomică, finanţarea din fonduri publice a activităţilor neeconomice nu va intra sub incidenţa art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene dacă cele două tipuri de activităţi şi costurile, finanţarea şi veniturile acestora pot fi separate în mod clar, astfel încât subvenţionarea încrucişată a activităţii economice să fie evitată în mod eficace. Dovezile privind alocarea adecvată a costurilor, finanţării şi veniturilor pot consta în situaţiile financiare anuale ale entităţii respective. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta;
    bb) infrastructură de cercetare - instalaţiile, resursele şi serviciile conexe utilizate de comunitatea ştiinţifică pentru a desfăşura activităţi de cercetare în domeniile sale şi cuprinde principalele echipamente sau seturi de instrumente ştiinţifice, resurse de cunoştinţe precum colecţii, arhive sau informaţii ştiinţifice structurate ce permit infrastructurilor bazate pe tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, cum ar fi reţelele, materialul informatic, programele de software şi instrumentele de comunicare, precum şi orice alte mijloace necesare pentru desfăşurarea activităţilor de cercetare. Astfel de infrastructuri de cercetare pot fi „localizate într-un singur sit“ sau „distribuite“ (reţea organizată de resurse);
    cc) detaşare - angajarea temporară de personal de către un beneficiar cu dreptul de a reveni la angajatorul anterior;
    dd) întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM-uri, întreprinderi mici şi întreprinderi mijlocii - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în Recomandarea Comisiei privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 (microîntreprindere - o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 2 milioane euro; întreprindere mică - o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 10 milioane euro; întreprindere mijlocie - o întreprindere care are mai puţin de 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane euro şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane euro). Este considerată întreprindere orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma juridică a acesteia;
    ee) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;
    ff) active corporale - active, precum terenuri, clădiri şi instalaţii, utilaje şi echipamente;
    gg) cost salarial - valoarea totală care trebuie plătită efectiv de beneficiarul ajutorului pentru locul de muncă respectiv, cuprinzând salariul brut înainte de impozitare şi contribuţiile obligatorii, precum contribuţiile la sistemul de securitate socială şi costurile cu îngrijirea copiilor şi a părinţilor, dintr-o perioadă definită;
    hh) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice prime de capital;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani) atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când în ultimii doi ani raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;

    ii) scris - orice formă de document scris, inclusiv documente electronice, cu condiţia ca aceste documente electronice să fie recunoscute ca echivalente în conformitate cu procedurile administrative şi legislaţia aplicabile în statul membru în cauză;
    jj) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi din acvacultură enumerate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013;
    kk) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    ll) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    mm) producţia agricolă primară - producţia de produse ale solului şi ale creşterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, fără a se mai efectua o altă operaţiune de modificare a naturii produselor respective;
    nn) întreprindere inovatoare - o întreprindere care îndeplineşte una dintre următoarele condiţii:
    (i) poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătăţite în mod substanţial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv şi care prezintă riscul unei disfuncţionalităţi de natură tehnologică ori industrială;
    (ii) costurile aferente activităţii sale de cercetare şi dezvoltare reprezintă cel puţin 10% din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel puţin în cursul unuia dintre cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern;
    (iii) în decursul celor 3 ani care precedă acordarea ajutorului: i s-a acordat o etichetă de calitate „marca de excelenţă“ de către Consiliul European pentru Inovare, în conformitate cu programul de lucru pentru perioada 2018-2020 al Orizont 2020 adoptat prin Decizia de punere în aplicare C (2017) 7.124 a Comisiei*1) ori cu art. 15 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European şi al Consiliului*2); sau a primit o investiţie de la Fondul Consiliului European pentru Inovare, cum ar fi o investiţie în contextul programului Accelerator, astfel cum se menţionează la art. 48 alin. (7) din Regulamentul (UE) 2021/695;
    *1) Decizia de punere în aplicare C(2017) 7.124 a Comisiei din 27 octombrie 2017 privind adoptarea programului de lucru pentru perioada 2018-2020 în cadrul programului specific de punere în aplicare a Programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont 2020 (2014-2020) şi privind finanţarea programului de lucru pentru 2018.
    *2) Regulamentul (UE) 2021/695 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 aprilie 2021 de instituire a programului-cadru pentru cercetare şi inovare Orizont Europa, de stabilire a normelor sale de participare şi de diseminare şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.290/2013 şi (UE) nr. 1.291/2013 (JO L 170, 12.5.2021, p. 1).

    (iv) în decursul celor 3 ani care precedă acordarea ajutorului: a participat la orice acţiune din cadrul iniţiativei Comisiei în domeniul spaţial „CASSINI“ (cum ar fi acceleratorul de afaceri ori cooperare)*3); sau a primit investiţii de la instrumentul de finanţare a creşterii şi de tip seed din cadrul iniţiativei CASSINI sau din partea proiectului-pilot „InnovFin Space Equity“; sau i-a fost acordat un premiu CASSINI; sau i-a fost acordată finanţare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/695 în domeniul cercetării spaţiale, ceea ce a dus la crearea unei întreprinderi nou-înfiinţate; sau i s-a acordat finanţare în calitate de beneficiar al unei acţiuni de cercetare şi dezvoltare în cadrul Fondului european de apărare, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2021/697 al Parlamentului European şi al Consiliului*4); sau i s-a acordat finanţare în cadrul Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1.092 al Parlamentului European şi al Consiliului*5);
    *3) Iniţiativa CASSINI, anunţată pentru prima dată în „Strategia pentru IMM-uri pentru o Europă sustenabilă şi digitală“ [COM (2020) 103 final din 10.3.2020], este o colecţie de acţiuni concrete ale căror obiective includ facilitarea accesului la capitalul de risc pentru IMM-urile active în sectorul spaţial pentru a-şi finanţa extinderea.
    *4) Regulamentul (UE) 2021/697 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2021 de instituire a programului „Europa digitală“ şi de abrogare a Regulamentului (UE) 2018/1.092 (JO L 170, 12.5.2021, p. 149).
    *5) Regulamentul (UE) 2018/1.092 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 de instituire a Programului european de dezvoltare industrială în domeniul apărării pentru sprijinirea competitivităţii şi a capacităţii de inovare a industriei de apărare a Uniunii (JO L 200, 7.8.2018, p. 30).


    oo) indicatori de etapă - repere cantitative, valorice sau calitative faţă de care este monitorizat şi evaluat, într-o manieră obiectivă şi transparentă, progresul implementării unui proiect; în funcţie de natura proiectelor, indicatorii de etapă pot reprezenta: realizarea unor activităţi sau subactivităţi din proiect, atingerea unor stadii de implementare sau de execuţie tehnică sau financiară prestabilite, precum şi stadii sau valori intermediare ale indicatorilor de realizare;
    pp) IMM necotată - o întreprindere mică sau mijlocie care nu este cotată în lista oficială a unei burse de valori, cu excepţia platformelor alternative de tranzacţionare;
    qq) finalizarea investiţiei - data aprobării raportului final de implementare a proiectului sau, în absenţa acesteia, 3 ani de la începerea lucrărilor;
    rr) acord de parteneriat - un document necesar în scopul reglementării de principiu a aspectelor legale, financiare şi de orice altă natură, inclusiv aspecte care privesc ajutoarele de stat şi de minimis (mod de repartizare, modalităţi de recuperare etc.), care pot interveni în implementarea în parteneriat a proiectului. Acordul de parteneriat este supus legislaţiei din România, se încheie până cel târziu la depunerea cererii de finanţare şi este parte a contractului de finanţare. În cadrul prezentei scheme, liderul de parteneriat reprezintă beneficiarul direct al finanţării, entitatea care iniţiază un proiect, solicită finanţare pentru acesta şi semnează contractul de finanţare, realizând implementarea în asociere cu beneficiarii indirecţi ai finanţării.


    CAP. VI
    Modalitatea de acordare a ajutorului
    ART. 8
    (1) Ajutorul se acordă sub formă de grant (asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe).
    (2) În cadrul prezentei scheme, data acordării ajutorului de stat este reprezentată de data semnării contractului de finanţare.

    ART. 9
    Ajutorul de stat se acordă prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finanţare, fără a depăşi intensitatea ajutorului de stat aplicabilă, conform anexei care face parte integrantă din prezenta schemă. Cererea de rambursare a cheltuielilor eligibile va fi însoţită de documente justificative clare şi detaliate. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depăşi suma prevăzută în contractul de finanţare.

    CAP. VII
    Beneficiarii ajutorului de stat şi criterii de eligibilitate
    ART. 10
    Beneficiarii ajutoarelor pot fi:
    a) întreprinderile mici (inclusiv microîntreprinderile) şi mijlocii [pentru ajutoarele acordate în conformitate cu prevederile art. 25, 26, 28 şi 29 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare];
    b) organizaţiile de cercetare [pentru art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014]. Pentru art. 28 şi 29 din acelaşi regulament furnizorul schemei se va asigura că nu rămâne niciun avantaj la organizaţiile de cercetare care desfăşoară activitate economică sau, în cazul în care rămâne un astfel de avantaj la acestea, avantajul va fi recuperat, inclusiv dobânzile aferente, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015.
    Organizaţiile de cercetare pot fi beneficiare de ajutor, în condiţiile menţionate la art. 18 alin. (2) lit. f).    ART. 11
    (1) Pentru a fi eligibili să primească finanţare în temeiul prezentei scheme de ajutor, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:
    a) nu sunt în stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    b) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    c) reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    d) nu fac obiectul unei decizii de recuperare prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal şi/sau incompatibil cu piaţa internă sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    e) au sediul sau o sucursală în România la momentul plăţii ajutorului;
    f) fiecare solicitant care depune un proiect în cadrul apelurilor cărora li se aplică prezenta schemă trebuie să furnizeze obligatoriu datele de identificare şi situaţiile economico-financiare actualizate:
    (i) informaţii generale; date despre bonitatea solicitantului, inclusiv despre resursele umane disponibile pentru implementarea proiectului;
    (ii) documente originale scanate: certificat unic de înregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilanţ contabil, contul de profit şi pierderi;
    (iii) structura acţionariatului (persoane fizice şi juridice);
    (iv) componenţa organului de conducere/consiliului de administraţie;
    (v) declaraţia pe propria răspundere privind respectarea condiţiilor de eligibilitate.


    (2) Participarea solicitanţilor la proiecte se face în parteneriat [format din minimum o organizaţie de cercetare şi o IMM (inclusiv microîntreprindere)], caz în care proiectele se depun şi se implementează în parteneriat; contractul de finanţare se va încheia cu liderul de parteneriat (organizaţie de cercetare), având la bază un acord de parteneriat asumat de către toţi partenerii din proiect, parte integrantă din contractul de finanţare.
    (3) Între partenerii de proiect există o colaborare efectivă, aşa cum este definită la art. 7 lit. i), iar condiţiile vor fi menţionate în acordul de parteneriat.

    ART. 12
    Beneficiarii sunt numai cei care nu vor fi consideraţi „întreprinderi în dificultate“ în conformitate cu definiţia din art. 7 lit. hh).

    ART. 13
    (1) Beneficiarii de ajutor în cadrul schemei pot activa în toate sectoarele de activitate economică, cu excepţiile precizate în art. 6 alin. (2).
    (2) Beneficiarii de ajutor în cadrul schemei nu au nicio obligaţie să utilizeze numai bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale.

    CAP. VIII
    Efectul stimulativ
    ART. 14
    (1) Toate ajutoarele menţionate în prezenta schemă pot fi considerate compatibile cu piaţa internă doar dacă acestea au un efect stimulativ. Un efect stimulativ conform definiţiei de la art. 7 lit. r) apare în cazul în care ajutorul schimbă comportamentul unei întreprinderi, determinând-o să se implice în activităţi suplimentare, pe care, în absenţa ajutorului, nu le-ar desfăşura sau le-ar desfăşura în mod limitat sau diferit. Cu toate acestea, ajutorul nu trebuie să subvenţioneze costurile unei activităţi pe care o întreprindere le-ar fi suportat oricum şi nu trebuie să compenseze riscul comercial normal al unei activităţi economice.
    Se consideră că ajutorul nu reprezintă un stimulent pentru beneficiar în cazul în care activitatea pentru care se acordă finanţare a început deja înainte ca cererea de finanţare a ajutorului să fie depusă de către beneficiar la autorităţile naţionale. În cazul în care începutul lucrărilor are loc înainte ca cererea de ajutor să fie depusă de către beneficiar la autorităţile naţionale, proiectul nu va fi eligibil pentru ajutor.

    (2) Sunt eligibile pentru a primi ajutor de stat prin această schemă numai proiectele pentru care beneficiarul a depus o cerere de ajutor/finanţare pentru un proiect la autoritatea naţională care administrează schema, înainte de demararea lucrărilor [în conformitate cu definiţia de la art. 7 lit. ee)] la proiectul sau la activitatea respectivă.
    (3) Cererea de ajutor/finanţare conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor eligibile ale proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.


    CAP. IX
    Tipuri de ajutoare/activităţi finanţabile în cadrul schemei
    ART. 15
    (1) Prezenta schemă vizează art. 25, 26, 28 şi 29 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, acţiunile^6 Aa, Ab, Ac, din cadrul priorităţii 5 - Program Sănătate, tipurile de beneficiari şi finanţarea maximă în cadrul unui proiect care conţine activitatea respectivă. Toate aceste informaţii sunt detaliate în tabelul nr. 1.
    (2) În ceea ce priveşte ajutoarele pentru proiectele de cercetare şi dezvoltare [art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014], sunt eligibile în cadrul acestei scheme doar activităţile de cercetare industrială, dezvoltare experimentală şi studii de fezabilitate pentru cercetare. Proiectele de cercetare fundamentală nu sunt eligibile să primească finanţare în temeiul prezentei scheme de ajutor de stat.
    (3) Tipurile de ajutoare enumerate în tabelul nr. 1 pot fi combinate în cadrul aceluiaşi proiect, în conformitate cu tipurile de proiecte. Tabelul nr. 1 - Activităţile, valorile maxime şi tipurile de beneficiari sprijiniţi

┌────────────────┬───────┬───────────┬────────────────────┐
│Activităţi │ │Finanţarea │ │
│finanţabile prin│ │maximă în │ │
│schema de CDI │ │cadrul unui│ │
│[tipuri de │Acţiuni│proiect │ │
│ajutor conform │PS*6) │care │Beneficiari │
│Regulamentului │ │conţine │ │
│(UE) nr. 651/ │ │activitatea│ │
│2014] │ │respectivă │ │
│ │ │(euro) │ │
├────────────────┴───────┴───────────┴────────────────────┤
│Art. 25. - Ajutoare pentru cercetare şi dezvoltare din │
│Regulamentul (UE) nr. 651/2014 │
├────────────────┬───────┬───────────┬────────────────────┤
│Art. 25 alin. │ │ │ │
│(2) lit. b) - │Aa, Ab,│2.000.000 │IMM (inclusiv │
│Cercetare │Ac │ │microîntreprinderi) │
│industrială │ │ │ │
├────────────────┼───────┼───────────┼────────────────────┤
│Art. 25 alin. │ │ │ │
│(2) lit. c) - │Aa, Ab,│2.000.000 │IMM (inclusiv │
│Dezvoltare │Ac │ │microîntreprinderi) │
│experimentală │ │ │ │
├────────────────┼───────┼───────────┼────────────────────┤
│Art. 25 alin. │ │ │ │
│(2) lit. d) - │ │ │ │
│Studii de │ │ │ │
│fezabilitate │Aa, Ab,│100.000 │IMM (inclusiv │
│pentru │Ac │ │microîntreprinderi) │
│pregătirea │ │ │ │
│activităţilor de│ │ │ │
│cercetare │ │ │ │
├────────────────┴───────┴───────────┴────────────────────┤
│Art. 26. - Ajutoare pentru investiţii în infrastructurile│
│de cercetare din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 │
├────────────────┬───────┬───────────┬────────────────────┤
│Ajutoare pentru │ │ │IMM (inclusiv │
│investiţii în │Aa, Ab,│1.000.000 │microîntreprinderi),│
│infrastructurile│Ac │ │organizaţii de │
│de cercetare │ │ │cercetare*7) │
├────────────────┴───────┴───────────┴────────────────────┤
│Art. 28. - Ajutoare de inovare destinate IMM-urilor din │
│Regulamentul (UE) nr. 651/2014 │
├────────────────┬───────┬───────────┬────────────────────┤
│Activităţi de │Aa, Ab,│220.000 │IMM (inclusiv │
│inovare │Ac │ │microîntreprinderi │
├────────────────┴───────┴───────────┴────────────────────┤
│Art. 29. - Ajutoare de inovare de proces şi │
│organizaţională din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 │
├────────────────┬───────┬───────────┬────────────────────┤
│Activităţi de │ │ │ │
│inovare de │Aa, Ab,│220.000 │IMM (inclusiv │
│proces şi │Ac │ │microîntreprinderi) │
│organizaţională │ │ │ │
└────────────────┴───────┴───────────┴────────────────────┘

    *6) A. Operaţiuni strategice predefinite:
    a) programe dedicate cercetării şi/sau utilizării clinice: de exemplu, vaccinuri, seruri şi alte medicamente biologice;
    b) cercetare în domeniul bolilor netransmisibile;
    c) implementarea de soluţii de cercetare în domeniul genomică.

    *7) În condiţiile menţionate la art. 18 alin. (2) lit. f).


    CAP. X
    Bugetul şi durata schemei
    ART. 16
    (1) Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2028.
    (2) Plata ajutorului către beneficiarii schemei se poate face până la 31 decembrie 2029.
    (3) Având în vedere că prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 se aplică până la data de 31 decembrie 2026, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va actualiza prezenta schemă în funcţie de regulile aplicabile după data de 31 decembrie 2026. Toate ajutoarele de stat acordate începând cu data de 1 ianuarie 2027 inclusiv, în baza acestei scheme, trebuie să respecte condiţiile stabilite prin prevederile regulamentului specific (UE) aplicabil în momentul respectiv.
    (4) Bugetul schemei este de 40.000.000,00 euro (FEDR + BS), repartizat după cum urmează:
    Tabelul nr. 2 - Bugetul schemei în euro

┌───────┬─────┬────────────────┬────────────────┬─────────────┐
│Acţiuni│Art. │UE (50,77186%) │BS (49,22814%) │UE + BS │
├───────┼─────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Aa │ │ │ │ │
├───────┤ │ │ │ │
│Ab │25 │10.357.459,44000│10.042.540,56000│20.400.000,00│
├───────┤ │ │ │ │
│Ac │ │ │ │ │
├───────┼─────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Aa │ │ │ │ │
├───────┤ │ │ │ │
│Ab │26 │8.631.216,20000 │8.368.783,80000 │17.000.000,00│
├───────┤ │ │ │ │
│Ac │ │ │ │ │
├───────┼─────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Aa │ │ │ │ │
├───────┤ │ │ │ │
│Ab │28 │710.806,04000 │689.193,96000 │1.400.000,00 │
├───────┤ │ │ │ │
│Ac │ │ │ │ │
├───────┼─────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│Aa │ │ │ │ │
├───────┤ │ │ │ │
│Ab │29 │609.262,32000 │590.737,68000 │1.200.000,00 │
├───────┤ │ │ │ │
│Ac │ │ │ │ │
├───────┼─────┼────────────────┼────────────────┼─────────────┤
│ │Total│20.308.744,00000│19.691.256,00000│40.000.000,00│
└───────┴─────┴────────────────┴────────────────┴─────────────┘


    Alocarea în euro a apelului de proiecte se transformă în lei pentru introducerea datelor în SMIS2021+ la cursul InforEuro din luna martie 2024, 1 euro = 4,9683 lei.


    ART. 17
    Numărul maxim estimat de beneficiari în cadrul schemei este 20.

    CAP. XI
    Condiţii de eligibilitate specifice pe tipuri de ajutor
    ART. 18
    (1) Ajutoarele pentru proiecte de cercetare şi dezvoltare sunt eligibile în următoarele condiţii:
    a) partea din proiectul de cercetare şi dezvoltare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet în una sau în mai multe dintre categoriile următoare:
    (i) cercetare industrială;
    (ii) dezvoltare experimentală;
    (iii) studii de fezabilitate;

    b) costurile eligibile ale proiectelor de cercetare şi dezvoltare sunt alocate unei categorii specifice de cercetare şi dezvoltare şi sunt următoarele:
    (i) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect;
    (ii) costurile instrumentelor şi ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
    (iii) costurile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, precum şi costurile aferente serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
    (iv) cheltuielile de regie suplimentare şi alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor şi ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului;
    (v) costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate sunt costurile aferente studiului;

    c) cuantumurile maxime ale ajutoarelor de cercetare şi dezvoltare se vor calcula aplicând intensităţile maxime permise prevăzute în anexă, fără a se depăşi pragurile maxime prevăzute în tabelul nr. 1.

    (2) Ajutoarele pentru investiţii în infrastructurile de cercetare sunt eligibile în următoarele condiţii:
    a) acest tip de finanţare se acordă pentru construirea sau modernizarea infrastructurilor de cercetare care desfăşoară activităţi economice;
    b) în cazul în care o infrastructură de cercetare desfăşoară atât activităţi economice, cât şi activităţi fără caracter economic, finanţarea, costurile şi veniturile aferente fiecărui tip de activitate sunt luate în considerare separat, pe baza principiilor de contabilitate analitică aplicate în mod coerent şi justificabile în mod obiectiv;
    c) preţul perceput pentru exploatarea sau utilizarea infrastructurii trebuie să corespundă unui preţ de piaţă;
    d) accesul la infrastructură este deschis pentru mai mulţi utilizatori şi se acordă în mod transparent şi nediscriminatoriu;
    e) costurile eligibile sunt costurile de investiţii în active corporale şi necorporale;
    f) organizaţiile de cercetare sunt beneficiare de ajutor de stat doar în cazul în care în unul sau mai mulţi ani calendaristici activitatea desfăşurată în cadrul infrastructurilor de cercetare nu este pur auxiliară. Se consideră că activitatea este pur auxiliară atunci când activităţile economice consumă exact aceiaşi factori (de exemplu, materiale, echipamente, forţă de muncă şi capital fix) ca şi activităţile neeconomice, iar capacitatea alocată în fiecare an unor astfel de activităţi economice nu depăşeşte 20% din capacitatea anuală globală a entităţii respective. În cazul în care o infrastructură de cercetare este utilizată atât pentru activităţi economice, cât şi neeconomice, finanţarea publică face obiectul normelor privind ajutoarele de stat numai în măsura în care aceasta acoperă costurile legate de activităţile economice respective;
    g) se va asigura monitorizarea activităţilor economice/ neeconomice prin instituirea unui mecanism de clawback care respectă legislaţia naţională în vigoare. În situaţia în care organizaţia de cercetare va deveni beneficiară de ajutor de stat, ajutorul de stat se va acorda ţinând cont de intensitatea de 50%, iar diferenţa va fi recuperată cu dobânzile aferente. Actul prin care se instituie mecanismul de clawback va fi adoptat în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a măsurii de ajutor de stat.

    (3) Activităţile de inovare destinate IMM-urilor sunt eligibile în următoarele condiţii:
    a) Costurile eligibile sunt următoarele:
    (i) costurile obţinerii, validării şi protejării brevetelor şi altor active necorporale;
    (ii) costurile pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, într-o funcţie nou-creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului;
    (iii) costurile pentru serviciile de consultanţă şi de asistenţă în domeniul inovării, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizaţii de cercetare şi de diseminare a cunoştinţelor, de infrastructuri de cercetare, de infrastructuri de testare şi experimentare;

    b) în cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiţia ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării să nu depăşească 220.000 euro per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani.

    (4) În cazul ajutoarelor pentru inovarea de proces şi organizaţională costurile eligibile sunt următoarele:
    a) costurile cu personalul;
    b) costurile instrumentelor, echipamentelor, clădirilor şi terenurilor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări;
    c) costurile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe în condiţii de concurenţă deplină;
    d) cheltuielile de regie suplimentare şi alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor şi ale altor produse similare suportate direct ca urmare a proiectului.


    ART. 19
    Intensităţile maxime ale ajutorului de stat sunt prezentate în anexă.

    CAP. XII
    Cumul
    ART. 20
    Cotele maxime de finanţare permise de această schemă se aplică luând în considerare valoarea totală a ajutoarelor (de stat/de minimis) primite de beneficiar pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor prin prezenta schemă, indiferent de sursa fondurilor publice implicate: locală, regională, naţională sau europeană. Acelaşi lucru este valabil şi cu privire la finanţările maxime precizate în prezenta schemă.

    ART. 21
    (1) Ajutorul este acordat în cadrul schemei doar pentru activităţile şi proiectele care nu sunt şi nu au fost finanţate înainte din alte fonduri publice pentru aceleaşi costuri eligibile şi care au avut acelaşi scop (în concordanţă cu declaraţiile pe propria răspundere depuse de solicitanţi). Administratorul prezentei scheme va verifica respectarea acestei prevederi.
    (2) Ajutoarele acordate prin schemă pot fi cumulate cu orice alt ajutor (de stat/de minimis), atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite.

    CAP. XIII
    Modalitatea de derulare a schemei
    ART. 22
    Înainte de acordarea ajutorului, în conformitate cu prezenta schemă, se va verifica respectarea tuturor criteriilor menţionate mai sus. Astfel, cererea de finanţare şi/sau, acolo unde este cazul, documentele însoţitoare ale acesteia vor conţine următoarele:
    a) date economico-financiare prin care să se demonstreze că beneficiarul nu este „întreprindere în dificultate“ conform definiţiei din art. 7 lit. hh) şi declaraţie scrisă pe propria răspundere, depusă odată cu cererea de finanţare, în acest sens;
    b) declaraţie scrisă pe propria răspundere, însoţită de documente corespunzătoare, în vederea verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor prevăzute în art. 11;
    c) informaţii privind dimensiunea beneficiarului. Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere în ce categorie de întreprindere se încadrează [întreprindere mică, întreprindere mijlocie, conform anexei I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare]. Tipurile de întreprinderi luate în considerare la calcularea numărului de angajaţi şi a valorilor financiare sunt definite în art. 3 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare. Modul de stabilire a datelor în vederea determinării dimensiunii întreprinderii sunt precizate în art. 4-6 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) declaraţie scrisă pe propria răspundere a aplicantului privind respectarea prevederilor referitoare la cumul/ajutoare primite atât de el, cât şi de întreprinderile împreună cu care formează o singură entitate economică, în sensul legislaţiei europene;
    e) activităţile şi costurile eligibile pentru care se solicită ajutor de stat.


    ART. 23
    Procedura de implementare şi derulare a schemei se desfăşoară după cum urmează:
    a) lansarea apelului de proiecte;
    b) depunerea şi acceptarea fişei de proiect;
    c) depunerea cererii de finanţare şi a documentelor însoţitoare de către solicitanţi prin sistemul informatic MYSMIS;
    d) înregistrarea cererilor de finanţare şi a documentelor însoţitoare de către administratorul schemei;
    e) verificarea conformităţii administrative a cererilor de finanţare. Numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;
    f) evaluarea tehnico-financiară şi selecţia proiectelor;
    g) demararea etapei de contractare a proiectelor care au fost admise în etapa anterioară;
    h) în cazul în care proiectul a fost respins, în oricare din etapele menţionate anterior, solicitantul are dreptul să conteste decizia;
    i) întocmirea şi semnarea contractului de finanţare;
    j) depunerea cererilor de rambursare/prefinanţare/plată însoţite de documentele justificative;
    k) plata finanţării nerambursabile se face numai pe bază de documente justificative, după verificarea cheltuielilor;
    l) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.


    ART. 24
    Autoritatea care administrează schema verifică îndeplinirea tuturor criteriilor de ajutor de stat, inclusiv a criteriilor de eligibilitate ale beneficiarilor, eligibilitatea proiectelor, precum şi eligibilitatea activităţilor şi costurilor conform prevederilor din prezenta schemă, înainte de acordarea ajutorului.

    CAP. XIV
    Publicare şi informare
    ART. 25
    Schema de ajutor de stat va fi publicată integral în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe site-ul furnizorului de ajutor de stat la adresa www.mfe.gov.ro şi pe pagina autorităţii care administrează schema la adresa www.mcid.gov.ro şi nu se va implementa înainte de publicare.

    ART. 26
    Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurenţei o fişă de informaţii sintetice referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în formatul standard prevăzut în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, împreună cu un link care oferă acces la textul integral al măsurii de ajutor (inclusiv modificările sale dacă va fi cazul), în vederea transmiterii către Comisia Europeană, în termen de 20 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei scheme prin platforma SANI („State Aid notification Interactive“).

    ART. 27
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, furnizorul de ajutor de stat va aplica prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 şi va transmite Consiliului Concurenţei rapoarte anuale privind prezenta schemă de ajutor de stat, în format electronic, care să conţină informaţiile indicate la art. 37, în vederea transmiterii acestora Comisiei Europene, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din TFUE, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 28
    (1) Furnizorul/Administratorul are obligaţia de a respecta anumite termene privind încărcarea datelor şi informaţiilor în registrul ajutoarelor de stat, după cum urmează:
    a) măsurile de ajutor se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare, respectiv de la data modificării lor;
    b) informaţiile referitoare la actele de acordare a finanţării se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, dacă este cazul;
    c) actele de acordare a ajutoarelor se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării actului de acordare;
    d) plăţile se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data plăţii;
    e) obligaţiile de recuperare a ajutoarelor ilegale sau utilizate abuziv şi rambursările efective ale respectivelor obligaţii se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii obligaţiei de recuperare, respectiv de la data rambursării.

    (2) În mod excepţional şi pe o perioadă limitată de timp, termenele prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) pot fi extinse până la 15 zile lucrătoare. Extinderea se acordă de Consiliul Concurenţei, în baza unei solicitări formale, motivate, adresate acestuia de către furnizorul/administratorul ajutorului, şi este considerată justificată doar în cazul în care numărul actelor de finanţare, al actelor de acordare a ajutoarelor sau al plăţilor efectuate în contul acestora din urmă este foarte mare, într-o perioadă restrânsă de timp, iar încărcarea acestora devine imposibilă, din punct de vedere tehnic, în termenul prevăzut la alin. (1) lit. b) şi c).

    ART. 29
    Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 privind fiecare ajutor individual care depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro vor fi publicate pe pagina naţională www.ajutordestat.ro.

    CAP. XV
    Raportarea şi monitorizarea
    ART. 30
    Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi intensitatea maximă admisă şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 31
    (1) Furnizorul de ajutor de stat/Autoritatea care administrează schema vor păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile şi intensitatea ajutorului.
    (2) Beneficiarul de ajutor de stat are obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.
    (3) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul de ajutor de stat va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de stat.

    ART. 32
    Autoritatea care administrează schema are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de stat, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform prezentului capitol.

    ART. 33
    (1) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor la nivel naţional.
    (2) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările, se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

    ART. 34
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    CAP. XVI
    Recuperarea ajutorului de stat
    ART. 35
    Recuperarea ajutorului de stat se realizează de către furnizorul schemei de ajutor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014. Pentru aceasta, furnizorul schemei va elabora metodologia de recuperare a ajutorului.

    ART. 36
    Valoarea ajutorului recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte prin instrucţiuni emise de Consiliul Concurenţei^8. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015.

    ART. 37
    (1) În cazul nerealizării indicatorilor de etapă din primul an de implementare a proiectului, în decurs de 6 luni de la finalizarea primului an de implementare, din motive imputabile beneficiarului/liderului de parteneriat şi/sau partenerilor acestuia, precum şi în situaţia unor întârzieri semnificative în îndeplinirea indicatorilor de etapă care afectează substanţial sau fac imposibilă realizarea obiectivelor şi atingerea rezultatelor proiectului asumate prin contractul/decizia de finanţare, autoritatea de management/organismul intermediar, după caz, poate proceda la rezilierea contractului de finanţare/deciziei de finanţare şi recuperarea sumelor deja plătite beneficiarului, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.
    (2) Indicatorii de etapă sunt definiţi în planul de monitorizare aferent fiecărui proiect, care este anexat la contractul de finanţare.
    *8) Regăsită la adresa: http://www.renascc.eu/wp-content/uploads/2020/12/ilovepdf_merged-2.pdf.


    ANEXA 1

    la schema de ajutor de stat
    Intensităţile maxime ale ajutorului

┌─────────────────┬───────────────────┬─────────────┬───────────┐
│ │Întreprindere mica │Întreprindere│Organizaţii│
│ │(inclusiv │mijlocie │de │
│ │microîntreprindere)│ │cercetare* │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Ajutoare pentru │ │ │ │
│proiecte de │ │ │ │
│cercetare, │ │ │ │
│dezvoltare │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│a) Cercetare │70% │60% │ │
│industrială │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│- cu condiţia │ │ │ │
│unei colaborări │ │ │ │
│efective între │ │ │ │
│întreprinderi │ │ │ │
│(din care cel │ │ │ │
│puţin una este │ │ │ │
│IMM) sau între o │ │ │ │
│întreprindere şi │ │ │ │
│o organizaţie de │80% │75% │ │
│cercetare în │ │ │ │
│cazul în care cel│ │ │ │
│puţin 10% din │ │ │ │
│costurile │ │ │ │
│eligibile sunt │ │ │ │
│suportate de │ │ │ │
│organizaţii de │ │ │ │
│cercetare │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│- cu condiţia ca │ │ │ │
│proiectul de C&D │ │ │ │
│să fie realizat │ │ │ │
│în regiuni │ │ │ │
│asistate care │ │ │ │
│îndeplinesc │ │ │ │
│condiţiile │75% │65% │ │
│prevăzute la art.│ │ │ │
│107 alin. (3) │ │ │ │
│lit. (c) din │ │ │ │
│Tratatul privind │ │ │ │
│funcţionarea │ │ │ │
│Uniunii Europene │ │ │ │
│(tratat) │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sau │sau │sau │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│- cu condiţia ca │ │ │ │
│proiectul de C&D │ │ │ │
│să fie realizat │ │ │ │
│în regiuni │ │ │ │
│asistate care │ │ │ │
│îndeplinesc │80% │75% │ │
│condiţiile │ │ │ │
│prevăzute la art.│ │ │ │
│107 alin. (3) │ │ │ │
│lit. (a) din │ │ │ │
│tratat │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│b) Dezvoltare │45% │35% │ │
│experimentală │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│- cu condiţia │ │ │ │
│unei colaborări │ │ │ │
│efective între │ │ │ │
│întreprinderi │ │ │ │
│(din care cel │ │ │ │
│puţin una este │ │ │ │
│IMM) sau între o │ │ │ │
│întreprindere şi │ │ │ │
│o organizaţie de │60% │50% │ │
│cercetare în │ │ │ │
│cazul în care cel│ │ │ │
│puţin 10% din │ │ │ │
│costurile │ │ │ │
│eligibile sunt │ │ │ │
│suportate de │ │ │ │
│organizaţii de │ │ │ │
│cercetare │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sau │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│- cu condiţia ca │ │ │ │
│proiectul de C&D │ │ │ │
│să fie realizat │ │ │ │
│în regiuni │ │ │ │
│asistate care │ │ │ │
│îndeplinesc │60% │50% │ │
│condiţiile │ │ │ │
│prevăzute la art.│ │ │ │
│107 alin. (3) │ │ │ │
│lit. (a) din │ │ │ │
│tratat │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│sau │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│- cu condiţia ca │ │ │ │
│proiectul de C&D │ │ │ │
│să fie realizat │ │ │ │
│în regiuni │ │ │ │
│asistate care │ │ │ │
│îndeplinesc │50% │40% │ │
│condiţiile │ │ │ │
│prevăzute la art.│ │ │ │
│107 alin. (3) │ │ │ │
│lit. (c) din │ │ │ │
│tratat │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│c) Ajutoare │ │ │ │
│pentru studii de │70% │60% │ │
│fezabilitate │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Ajutoare pentru │ │ │ │
│construirea şi │ │ │ │
│modernizarea │50% │50% │50% │
│infrastructurilor│ │ │ │
│de cercetare │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│- cu condiţia ca │ │ │ │
│cel puţin două │ │ │ │
│state membre să │ │ │ │
│furnizeze │ │ │ │
│finanţare publică│ │ │ │
│sau │60% │60% │- │
│- pentru │ │ │ │
│infrastructurile │ │ │ │
│de cercetare │ │ │ │
│evaluate şi │ │ │ │
│selectate la │ │ │ │
│nivelul UE │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Ajutoare pentru │ │ │ │
│inovare destinate│50% │50% │- │
│IMM-urilor │ │ │ │
├─────────────────┼───────────────────┼─────────────┼───────────┤
│Ajutoare pentru │ │ │ │
│inovarea de │50% │50% │ │
│proces şi │ │ │ │
│organizaţională │ │ │ │
└─────────────────┴───────────────────┴─────────────┴───────────┘

    * În situaţia menţionată la art. 18 alin. (2) lit. f) din schema de ajutor de stat.

    --------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016