Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 16 mai 2024  referitoare la Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 16 mai 2024 referitoare la "Investiţii în tehnologii forestiere care îmbunătăţesc rezilienţa şi valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere"

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 475 din 23 mai 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 201 din 16 mai 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 23 mai 2024.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat cu titlul „Investiţii în tehnologii forestiere care îmbunătăţesc rezilienţa şi valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere“, denumită în continuare schemă.
    (2) Ajutoarele pentru investiţii în tehnologii forestiere care îmbunătăţesc rezilienţa şi valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere acordate prin schemă se acordă în conformitate cu prevederile Planului strategic PAC 2023-2027 al României, denumit în continuare PS 2023-2027, ca ajutoare cofinanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), condiţiile care stau la baza acestora fiind prevăzute în intervenţia de dezvoltare rurală DR-24 - Investiţii în tehnologii forestiere care îmbunătăţesc rezilienţa şi valoarea de mediu a ecosistemelor forestiere.
    (3) Schema este implementată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcţia generală dezvoltare rurală - Autoritate de management pentru Programul naţional de dezvoltare rurală (DGDR - AM PNDR), în calitate de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, şi prin Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR.
    (4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.

    ART. 2
    Textul schemei se publică integral pe pagina web a MADR, la adresa www.madr.ro, şi a AFIR, la adresa www.afir.ro.

    CAP. II
    Obiectivele şi scopul schemei
    ART. 3
    (1) Obiectivele prezentei scheme vizează gestionarea durabilă a fondului forestier naţional, respectiv atenuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi îmbunătăţirea sechestrării carbonului, promovarea energiei sustenabile, precum şi promovarea gestionării eficiente a resurselor naturale, cum ar fi apa, solul şi aerul.
    (2) Scopul ajutorului constă în acordarea de sprijin financiar pentru dotarea operatorilor economici şi a ocoalelor silvice cu echipamente şi utilaje cu impact de mediu redus, care nu necesită o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/CE, pentru activitatea de exploatare forestieră şi realizarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor, utilaje pentru creşterea gradului de utilizare a resurselor de biomasă, echipamente de management al riscului sau pentru monitorizarea managementului forestier, precum şi cu programe informatice pentru gestionarea echipamentelor şi utilajelor achiziţionate şi/sau gestionarea proceselor de exploatare, transport şi depozitare a materialului lemnos.
    (3) Gestionarea durabilă a pădurilor de către beneficiarii schemei prevăzuţi la art. 5 este asigurată prin cadrul legal naţional aplicabil gestionării pădurilor, inclusiv prin prevederile art. 17 alin. (2) lit. a) şi ale art. 19 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care reglementează gestionarea pădurilor prin amenajamente silvice şi efectuarea activităţilor de gestionare a pădurilor în concordanţă cu prevederile acestora.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 4
    În sensul schemei, următorii termeni se definesc astfel:
    a) active corporale - active precum instalaţiile, utilajele şi echipamentele;
    b) active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum licenţele, know-how-ul sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    c) amenajament silvic, respectiv planul de gestionare a pădurilor - documentul de bază în gestionarea pădurilor, cu conţinut tehnico-organizatoric, juridic şi economic, fundamentat ecologic, întocmit pe o perioadă de 5 sau 10 ani şi aprobat de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;
    d) cerere de finanţare eligibilă - cererea de finanţare prin care se solicită sprijin financiar nerambursabil în temeiul schemei, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în schemă şi care poate fi selectată în cadrul sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare, conform procedurii de selecţie detaliate în ghidul solicitantului şi procedurile operaţionale specifice;
    e) cerere de plată - o cerere depusă de un beneficiar, prin care solicită AFIR virarea sumelor prevăzute în contractul de finanţare, în baza documentelor justificative menţionate în documentele de implementare;
    f) costuri generale ale proiectului - acele costuri necesare pentru pregătirea şi implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională;
    g) comitet de monitorizare - organismul responsabil cu monitorizarea şi evaluarea progreselor înregistrate în implementarea PS 2023-2027, în direcţia realizării obiectivelor acestuia, în condiţiile art. 124 din Regulamentul (UE) 2021/2.115 al Parlamentului European şi al Consiliului din 2 decembrie 2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC) şi finanţate din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013, denumit în continuare regulamentul PS;
    h) conferinţa a II-a de amenajare - şedinţa de preavizare a soluţiilor tehnice propuse de elaboratorul amenajamentului silvic, menţionată în legislaţia silvică;
    i) contract de finanţare - documentul juridic încheiat în condiţiile legii între AFIR şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor schemei;
    j) data acordării ajutorului - data semnării contractului de finanţare;
    k) derularea proiectului - totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul schemei de la semnarea contractului de finanţare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului;
    l) evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare - acţiunile procedurale prin care documentaţia aferentă cererilor de finanţare este analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute în schemă şi în ghidul solicitantului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, precum şi prin care cererile de finanţare sunt punctate şi ierarhizate în urma aplicării criteriilor de selecţie şi departajare specifice schemei;
    m) execuţia contractului de finanţare - implementarea proiectului, la care se adaugă termenul pentru efectuarea tranşei finale de plată;
    n) ghidul solicitantului - detaliere tehnică şi financiară a schemei, care cuprinde setul de informaţii necesare solicitantului pentru pregătirea, depunerea şi selectarea cererii de finanţare, precum şi derularea proiectului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi publicat în termen de cel puţin 15 zile înainte de data lansării sesiunilor de depunere a cererilor de finanţare pe site-ul oficial al AFIR;
    o) implementarea proiectului - totalitatea activităţilor efectuate de beneficiarul schemei de la semnarea contractului de finanţare până la data depunerii ultimei cereri de plată;
    p) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de orice deducere de impozite sau alte taxe;
    q) intervenţie - instrument de sprijin însoţit de un set de condiţii de eligibilitate specificate în PS 2023-2027, pe baza unui tip de intervenţie FEADR prevăzut în regulamentul PS;
    r) întreprindere - în sensul art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) 2022/2.472 al Comisiei din 14 decembrie 2022 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică;
    s) întreprindere în dificultate - în sensul art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    - în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la cel mult şapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi comerciale menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    – în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la cel mult şapte ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi comerciale menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    – atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    – atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    – în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0, unde EBITDA reprezintă profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere şi amortizare;


    t) judeţe în care zona de munte reprezintă cel puţin 30% - Alba, Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Buzău, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Gorj, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Neamţ, Prahova, Sibiu, Suceava, Vâlcea şi Vrancea;
    u) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor - degajări, depresaje, curăţiri, îngrijirea marginii de masiv, elagaj artificial, emondaj şi rărituri;
    v) Planul strategic PAC 2023-2027 - documentul programatic, în sensul art. 104 din regulamentul PS, în care sunt prevăzute intervenţiile şi sumele alocate României din FEADR, care se aprobă de Comisia Europeană prin decizie de punere în aplicare;
    w) proiect - set de activităţi propuse de un solicitant în vederea accesării de fonduri europene nerambursabile din FEADR şi de la bugetul de stat, prin prezenta schemă, întreprinse în perioada de derulare a proiectului;
    x) proiect finalizat - proiectul ale cărui activităţi au fost încheiate în mod fizic sau implementate integral, ultima plată fiind efectuată către beneficiar de către AFIR;
    y) schemă de ajutor de stat - actul pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi, pentru o perioadă nedefinită de timp şi pentru o valoare nedefinită;
    z) sesiune de depunere a cererilor de finanţare - perioada determinată de timp în cadrul căreia se pot depune cereri de finanţare de către potenţialii beneficiari ai schemei;
    aa) solicitant - operatorul economic sau ocolul silvic care depune o cerere de finanţare. Solicitanţii ale căror cereri de finanţare sunt selectate pentru finanţare şi semnează contractul de finanţare dobândesc calitatea de beneficiari.


    CAP. IV
    Beneficiarii schemei şi condiţiile de eligibilitate
    ART. 5
    Solicitanţii/Beneficiarii schemei sunt:
    a) operatorii economici atestaţi şi reatestaţi pentru activitatea de exploatare forestieră de către comisia de atestare a operatorilor economici pentru activitatea de exploatare forestieră prevăzută la art. 62 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumiţi în continuare operatori economici, cu excepţia operatorilor economici din structura Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva;
    b) ocoalele silvice de regim autorizate de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, denumite în continuare ocoale silvice.


    ART. 6
    Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, solicitanţii ocoalelor silvice, aşa cum sunt definiţi la art. 5 lit. b), trebuie să aibă în administrare şi/sau să asigure servicii silvice pentru cel puţin 2.000 de ha de teren forestier pentru care este/sunt în vigoare un amenajament/amenajamente silvic(e). Amenajamentul se consideră a fi în vigoare începând cu data avizării procesului-verbal al conferinţei a II-a de amenajare.

    ART. 7
    Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, solicitanţii operatori economici, aşa cum sunt definiţi la art. 5 lit. a), trebuie să demonstreze la momentul depunerii aplicaţiei de accesare a schemei că au efectuat lucrări de exploatări forestiere în ultimul an pentru cel puţin 30% din capacitatea atestată.

    ART. 8
    Achiziţia de echipamente de tipul funicularelor este eligibilă numai pentru solicitanţii care au efectuat lucrări de exploatări forestiere în anul premergător depunerii aplicaţiei de accesare a schemei pentru cel puţin 10% din capacitatea atestată în judeţe în care zona de munte reprezintă cel puţin 30%.

    ART. 9
    Solicitanţii precizaţi la art. 5 pot semna contractele de finanţare dacă nu se află în următoarele situaţii:
    a) sunt întreprinderi aflate în dificultate, în sensul definiţiei prevăzute la art. 4 lit. s);
    b) fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei prin care un ajutor acordat este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    c) înregistrează debite la bugetul general consolidat sau, în cazul în care înregistrează debite, aceştia nu au o eşalonare la plată valabilă;
    d) sunt înregistraţi cu debite, inclusiv dobânzi şi majorări de întârziere, în registrul debitorilor AFIR, atât pentru programul SAPARD, cât şi pentru programele de dezvoltare rurală 2007-2013 şi 2014-2020 sau PS 2023-2027;
    e) solicitanţii sau reprezentanţii legali ai solicitanţilor au înscrieri de natură economico-financiară în cazierul judiciar.


    CAP. V
    Costurile eligibile, costurile neeligibile, intensitatea ajutorului şi valoarea maximă a ajutorului
    ART. 10
    Sprijinul acordat în cadrul schemei se realizează prin rambursarea costurilor eligibile efectuate în prealabil de beneficiar.

    ART. 11
    (1) În cadrul schemei sunt eligibile următoarele costuri:
    a) achiziţia de echipamente şi utilaje noi pentru colectarea şi sortarea, încărcarea, manipularea lemnului în şantierele de exploatare;
    b) achiziţia de echipamente noi pentru efectuarea lucrărilor de îngrijire şi conducere a arboretelor;
    c) achiziţia de utilaje noi pentru tocarea lemnului;
    d) achiziţia de echipamente de management al riscului, respectiv pentru monitorizarea şi prevenirea incendiilor şi monitorizarea, prevenirea şi combaterea bolilor şi insectelor dăunătoare, şi de echipamente pentru monitorizarea managementului forestier;
    e) achiziţia sau utilizarea unor programe informatice pentru gestionarea echipamentelor şi utilajelor achiziţionate prin schemă şi/sau gestionarea proceselor de exploatare forestieră, transport şi depozitare a materialului lemnos;
    f) costuri generale ale proiectului.

    (2) Operatorii economici sunt eligibili pentru rambursarea costurilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c), e) şi f).
    (3) Ocoalele silvice sunt eligibile pentru rambursarea costurilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c), d) şi f), cu excepţia cazurilor în care acestea se încadrează şi în categoria de operatori economici, caz în care sunt eligibile şi pentru rambursarea costurilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi e).
    (4) Costurile generale ale proiectului precizate la alin. (1) lit. f) trebuie să se încadreze în maximum 3% din totalul cheltuielilor eligibile.

    ART. 12
    În cadrul schemei următoarele costuri sunt neeligibile:
    a) costurile conexe contractelor de leasing, cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanţare a dobânzilor, cheltuielile generale şi cheltuielile de asigurare;
    b) taxa pe valoarea adăugată (TVA), cu excepţia cazului în care nu este recuperabilă în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul;
    c) capitalul circulant;
    d) achiziţia de bunuri secondhand;
    e) alte tipuri de costuri identificate în etapa de implementare a schemei, dacă este cazul.


    ART. 13
    (1) Intensitatea ajutorului public nerambursabil acordat în baza prezentei scheme este de 65% din totalul costurilor eligibile.
    (2) Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanţării investiţiei.

    ART. 14
    (1) În cazul operatorilor economici, valoarea maximă a ajutorului menţionat la art. 13 alin. (1) este de 500.000 euro.
    (2) În cazul ocoalelor silvice, valoarea maximă a ajutorului menţionat la art. 13 alin. (1) este de 250.000 euro.

    ART. 15
    (1) Beneficiarii sprijinului acordat prin schemă pot opta pentru primirea, după semnarea contractului, a unui avans în procent de până la 50% din ajutorul public aferent proiectului.
    (2) Plata avansului este condiţionată de constituirea unei garanţii în procent de 100% din valoarea avansului, prezentată sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau, în cazul beneficiarilor publici, sub formă de scrisoare de garanţie bancară sau scrisoare de garanţie emisă de o instituţie financiară nebancară înregistrată pe toată perioada de valabilitate a garanţiei în Registrul special al Băncii Naţionale a României, conform prevederilor art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 16
    Cheltuielile legate de achiziţia în leasing pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede expres obligaţia beneficiarului de a cumpăra activele respective în perioada de implementare a proiectului, până la ultima cerere de plată.

    ART. 17
    Un proiect poate cuprinde atât cheltuieli eligibile, cât şi cheltuieli neeligibile. Fondurile nerambursabile se acordă doar pentru decontarea cheltuielilor eligibile, cheltuielile neeligibile urmând a fi suportate de beneficiarul proiectului. Cheltuielile eligibile şi neeligibile înscrise în proiectul selectat trebuie realizate până la data depunerii ultimei cereri de plată.

    ART. 18
    Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanţate prin schemă trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului şi să fie utilizate pentru activitatea pentru care a beneficiat de finanţare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi, aceasta reprezentând perioada de monitorizare a proiectului.

    ART. 19
    (1) Sprijinul solicitat prin cererea de finanţare şi acordat prin contractul de finanţare devine neeligibil în cazul în care se constată crearea de condiţii artificiale de către beneficiar pentru obţinerea acestuia.
    (2) Condiţiile artificiale precizate la alin. (1) sunt prevăzute în ghidul solicitantului aferent schemei.

    ART. 20
    Costurile prevăzute la art. 11. alin. (1) sunt eligibile dacă:
    a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare cu AFIR şi sunt în legătură cu îndeplinirea obiectivelor proiectului, cu excepţia costurilor generale ale proiectului referitoare la întocmirea cererilor de finanţare care pot fi realizate înainte de depunerea cererii de finanţare;
    b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei, cu respectarea rezonabilităţii costurilor;
    c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR;
    d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii.


    CAP. VI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 21
    Implementarea schemei se realizează de către AFIR, având în vedere prevederile ghidului solicitantului, regulamentului de organizare şi funcţionare a procesului de evaluare, selecţie şi a procesului de verificare a contestaţiilor pentru cererile de finanţare, procedurilor operaţionale de evaluare-selectare, contractare, verificare-control, achiziţii, aplicare sancţiuni, plată şi monitorizare, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.

    ART. 22
    (1) Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul schemei, pe toată durata de aplicare a schemei.
    (2) Solicitanţii depun cererea de finanţare la AFIR în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de finanţare, cerere întocmită conform modelului prevăzut în anexa la ghidul solicitantului.
    (3) Cererea de finanţare conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea solicitantului;
    b) descrierea proiectului, în cadrul memoriului justificativ, inclusiv data de demarare şi de încheiere;
    c) locul de desfăşurare a proiectului sau a activităţii;
    d) lista costurilor eligibile;
    e) bugetul proiectului;
    f) tipul şi valoarea finanţării publice necesare pentru implementarea proiectului/activităţii.

    (4) Selecţia cererilor de finanţare va fi realizată pe baza criteriilor de selecţie şi, după caz, a criteriilor de departajare a cererilor de finanţare cu punctaj egal, cu ierarhizare după punctajul obţinut, cu încadrarea în alocarea financiară disponibilă.
    (5) Criteriile de selecţie vor avea în vedere următoarele principii:
    a) principiul mărimii, care urmăreşte prioritizarea ocoalelor silvice cu suprafaţa cea mai mare şi a operatorilor economici cu capacitatea de exploatare atestată cea mai mare şi care în ultimul an au efectuat lucrări de exploatare care au atins un procent cât mai mare din capacitatea atestată;
    b) principiul funcţiei de protecţie, care urmăreşte prioritizarea, în cazul operatorilor economici, a proiectelor pentru care valoarea destinată achiziţionării de instalaţii de colectare prin cablu (funiculare) reprezintă cel puţin 30% din valoarea totală a proiectului şi, în cazul ocoalelor silvice, a proiectelor pentru care valoarea destinată achiziţionării de echipamente pentru managementul riscului sau pentru monitorizarea managementului forestier sau de utilaje pentru tocarea lemnului reprezintă cel puţin 10% din valoarea totală a proiectului;
    c) principiul proprietăţii, care urmăreşte priroritizarea operatorilor economici din categoria formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi a ocoalelor silvice care au în administrare sau asigură servicii silvice pentru o suprafaţă cât mai mare aflată în proprietatea formelor asociative de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră prevăzute la art. 26 alin. (1) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare.

    (6) Principiile de selecţie, criteriile de selecţie şi sistemul de punctaj sunt prevăzute în ghidurile solicitantului şi manualele de proceduri aferente, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, şi vor avea în vedere prevederile art. 79 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2021/2.115, urmărind să asigure tratamentul egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu obiectivele schemei.
    (7) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă în urma parcurgerii procesului de selecţie şi notificării solicitantului privind finanţarea cererii de finanţare şi semnării contractului de finanţare.

    ART. 23
    Plata efectivă a ajutorului se realizează prin rambursarea costurilor eligibile efectuate în prealabil de beneficiar, în baza cererilor de plată depuse de beneficiar şi autorizate la plată de către AFIR în urma parcurgerii procedurilor specifice ale AFIR, în conformitate cu prevederile art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2022 privind stabilirea cadrului general de implementare a intervenţiilor specifice dezvoltării rurale cuprinse în Planul strategic PAC 2023-2027, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 24
    (1) Durata de execuţie a contractului de finanţare este de 2 ani de la data semnării contractului de finanţare pentru investiţiile în achiziţiile fără leasing financiar prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), b) şi c).
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), durata de execuţie a contractului de finanţare este de 3 ani de la data semnării contractului de finanţare pentru investiţiile în achiziţiile prin leasing financiar prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. a), b) şi c) şi investiţiile în achiziţiile prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. d) şi e).
    (3) Durata de execuţie prevăzută la alin. (1) şi (2) poate fi prelungită dacă, la momentul solicitării, beneficiarii au încasat plăţi de minimum 45%, fără a fi luat în calcul avansul primit, după verificarea dovezii cofinanţării private pentru finalizarea investiţiei şi cu aplicarea penalităţilor prevăzute în contractul de finanţare.

    ART. 25
    Contractul de finanţare semnat de beneficiar cu AFIR în baza schemei, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fără acordul expres şi prealabil al AFIR.

    ART. 26
    Beneficiarul are responsabilitatea ca pe întreaga perioadă de derulare a proiectului să menţină în funcţiune investiţia realizată şi să demonstreze utilitatea acesteia conform descrierilor formulate şi angajamentelor asumate prin cererea de finanţare şi contractul de finanţare.

    ART. 27
    Cererea de finanţare depusă de beneficiar, împreună cu toate documentele anexate acesteia, rezultată în urma verificărilor, modificărilor şi completărilor efectuate pe parcursul tuturor etapelor de evaluare şi implementare, face parte integrantă din contractul de finanţare, iar prevederile acesteia sunt obligatorii pentru beneficiar pe întreaga perioadă de derulare a proiectului.

    CAP. VII
    Durata de aplicare a schemei
    ART. 28
    Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2029.

    CAP. VIII
    Bugetul schemei
    ART. 29
    Valoarea totală estimată a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei, angajat pe durata de aplicare a acesteia, este de 86.641.134 euro, echivalentul în lei la cursul Băncii Centrale Europene de la 1 ianuarie 2024, respectiv 431.091.626 lei, din care contribuţia FEADR este de 73.644.963 euro, respectiv 366.427.878 lei, iar contribuţia naţională este de 12.996.171 euro, respectiv 64.663.748 lei.

    CAP. IX
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 30
    Ajutoarele de stat acordate prin schemă nu se cumulează cu niciun alt ajutor de stat şi/sau ajutor de minimis destinate acoperirii parţiale sau integrale a aceloraşi tipuri de costuri eligibile, în cazul în care un astfel de cumul ar conduce la depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celei mai mari valori a ajutorului aplicabile respectivului ajutor în temeiul Regulamentului (UE) 2022/2.472 al Comisiei din 14 decembrie 2022 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    CAP. X
    Publicarea şi raportarea beneficiarilor schemei
    ART. 31
    (1) Publicarea informaţiilor privind beneficiarii schemei se realizează în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2022/2.472.
    (2) Informaţiile prevăzute în anexa III la Regulamentul (UE) 2022/2.472 privind fiecare ajutor individual acordat care depăşeşte 100.000 euro se publică pe pagina web a AFIR, la adresa www.afir.ro.
    (3) Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul (UE) 2022/2.472 se publică pe site în termen de 6 luni de la data la care s-a acordat ajutorul, sunt organizate şi sunt accesibile într-un mod standardizat [conform descrierii din anexa III la Regulamentul (UE) 2022/2.472], astfel încât fac posibilă executarea funcţiilor de căutare şi descărcare în mod eficace, şi rămân disponibile pe site timp de cel puţin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.
    (4) MADR, prin Direcţia generală afaceri europene şi relaţii internaţionale (DGAERI), pe baza informaţiilor primite din partea DGDR - AM PNDR, în calitate de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, transmite Comisiei Europene, în format electronic, un raport anual, conform menţiunilor din cap. III al Regulamentului (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) AFIR ţine evidenţe detaliate privind informaţiile şi documentele justificative necesare pentru a se demonstra că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 2022/2.472 aplicabile schemei.
    (6) Monitorizarea ajutoarelor de stat acordate prin schemă se realizează de către MADR, prin DGDR - AM PNDR, în calitate de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, şi AFIR. Acestea pot să realizeze, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, controale la faţa locului şi sunt obligate să verifice respectarea condiţiilor de acordare a ajutoarelor şi să dispună măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.

    ART. 32
    MADR, prin DGAERI, în baza informaţiilor primite de la DGDR - AM PNDR în calitate de Autoritate de management pentru PS 2023-2027, transmite Comisiei Europene, în termen de 20 de zile lucrătoare sau într-un termen mai îndelungat, care poate fi stabilit în cerere, toate informaţiile şi documentele justificative pe care Comisia le consideră necesare pentru a monitoriza aplicarea schemei.

    CAP. XI
    Dispoziţii finale
    ART. 33
    Recuperarea ajutorului de stat se realizează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016