Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 10 februarie 2022  privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 10 februarie 2022 privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 146 din 14 februarie 2022
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 195 din 10 februarie 2022, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 14 februarie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta hotărâre instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile de energie mai puţin exploatate: biomasă, biogaz şi energie geotermală.

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat în cadrul acestei scheme de ajutor de stat se va face în baza art. 41 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat (Regulament).
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare POIM.

    CAP. II
    Obiectivul schemei de ajutor de stat
    ART. 3
    Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat este acordat pentru investiţii destinate promovării producţiei de energie din surse regenerabile şi vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon, obiectivul specific 6.1 - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate - biomasă, biogaz, geotermal - producţie, respectiv în cadrul axei prioritare 10 - Protejarea sănătăţii populaţiei în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, obiectivul specific 10.2 - Creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei, după caz, din cadrul POIM, prin investiţii în capacităţi de producţie a energiei din surse regenerabile mai puţin exploatate.

    CAP. III
    Necesitatea implementării schemei de ajutor de stat
    ART. 4
    (1) Implementarea prezentei scheme de ajutor de stat va contribui la realizarea următoarelor obiective:
    a) o economie mai eficientă din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică şi mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020;
    b) atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în art. 3 din Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    c) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate;
    d) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din surse regenerabile mai puţin exploatate;
    e) reducerea emisiilor de carbon în atmosferă generate de sectorul energetic prin înlocuirea unei părţi din cantitatea de combustibili fosili consumaţi în fiecare an - cărbune, gaz natural.

    (2) Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte o creştere estimată cu aproximativ 60 MW a capacităţii instalate de producere a energiei electrice şi energiei termice din biomasă, biogaz şi energie geotermală.

    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Schema de ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari, mijlocii sau mici, microîntreprinderilor, inclusiv întreprinderilor nou-înfiinţate, ale căror conturi nu au fost aprobate, care au înscrisă în statutul societăţii activitatea privind producerea de energie electrică/termică, corespunzătoare diviziunii 35: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat“ din codurile CAEN, şi unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, care au depus la autoritatea responsabilă cereri de finanţare scrise de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor, conform cerinţelor din Ghidul solicitantului pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală pentru POIM, aplicabil obiectivului specific 6.1, respectiv obiectivul specific 10.2, după caz, astfel cum sunt prevăzute la art. 3.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni:
    a) realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi biogaz;
    b) realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din apă geotermală.

    (3) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică numai instalaţiilor noi de producere sau de modernizare a celor existente.

    ART. 6
    (1) În cadrul acestei scheme de ajutor de stat nu se acordă sprijin financiar pentru sectoarele şi domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulament.
    (2) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat nu se acordă ajutoare pentru:
    a) investiţii/activităţi prevăzute de art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;
    b) proiecte localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov.

    (3) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, ajutoarele nu se acordă şi nici nu sunt rambursate după ce instalaţia şi-a început activitatea, iar ajutorul este independent de rezultat.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 7
    (1) În sensul prezentei scheme de ajutor de stat, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) biogaz - energia conţinută în produse secundare gazoase, obţinute prin fermentare din materii reziduale organice, formând categoria de combustibil gazos;
    b) biomasă - energia conţinută în fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor din agricultură (inclusiv substanţe vegetale şi reziduuri de origine animală), silvicultură şi industrii conexe, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor industriale şi comunale, orăşeneşti şi municipale;
    c) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    d) demararea lucrărilor - fie demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei, fie primul angajament cu caracter juridic obligatoriu de comandă pentru echipamente sau oricare alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, în funcţie de care are loc primul. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea avizelor şi realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, demararea lucrărilor corespunde datei dobândirii activelor direct legate de unitatea preluată;
    e) efect stimulativ - prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat a unei cereri de ajutor scrise înainte de demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    (i) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    (ii) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    (iii) locul de desfăşurare a proiectului;
    (iv) lista cheltuielilor proiectului;
    (v) tipul de ajutor - grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital sau altele - şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect;

    f) energie din surse regenerabile - energia generată de instalaţii care utilizează exclusiv surse regenerabile de energie, precum şi cota, din punctul de vedere al valorii calorice, a energiei produse din surse regenerabile în instalaţii hibride care utilizează şi surse de energie convenţională. Aceasta include energia electrică regenerabilă utilizată pentru umplerea sistemelor de stocare, dar exclude energia electrică produsă ca urmare a sistemelor de stocare;
    g) energie geotermală - energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafeţei terestre;
    h) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de autoritate de management pentru POIM;
    i) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din cheltuielile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    j) modernizare - lucrările de reconstrucţie şi renovare a unei instalaţii/centrale pentru a produce energie din surse regenerabile în cazul în care operaţiunea se referă la părţi considerabile ale centralei, precum şi prelungirea duratei de viaţa a acesteia. În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, modernizarea nu se referă la operaţiunile privind mentenanţa şi înlocuirea unor componente mai mici ale instalaţiei, lucrări care se fac în mod normal în timpul perioadei de exploatare;
    k) surse regenerabile de energie eligibile - următoarele surse regenerabile nefosile de energie: biomasa, biogazul şi energia geotermală. În accepţiunea prezentei scheme de ajutor de stat, sursele regenerabile de energie se referă la resursele regenerabile de energie conform terminologiei din POIM;
    l) zone asistate - zonele desemnate prin Harta naţională a ajutoarelor de stat regionale pentru perioada 2014-2020, respectiv 1.07.2014-31.12.2020, în aplicarea art. 107 alin. (3) lit. a) şi c) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE).

    (2) Termenii întreprinderi mici şi mijlocii şi întreprindere mare au semnificaţia dată de Regulament.
    (3) Termenul contract de finanţare are semnificaţia dată de Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.
    (4) Termenii ajutor de stat şi ajutor exceptat au semnificaţia dată de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VI
    Beneficiarii
    ART. 8
    Potenţialii beneficiari pot fi întreprinderile, astfel cum sunt acestea enumerate la art. 5 alin (1), care produc energie electrică şi/sau termică din biomasă şi/sau biogaz, respectiv energie termică din energie geotermală şi unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale/ asociaţiile de dezvoltare intercomunitară care realizează/ modernizează instalaţii ce produc energie electrică din biomasă şi/sau biogaz - inclusiv în cogenerare - cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6.

    ART. 9
    Beneficiarii pot depune proiecte numai individual.

    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 10
    (1) Beneficiarii schemei de ajutor de stat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) au personalitate juridică, sunt legal constituiţi în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru al Uniunii Europene a cărui naţionalitate o deţin;
    b) îşi desfăşoară activitatea în sectorul producerii de energie electrică şi/sau termică - în cazul întreprinderilor prevăzute la art. 5 alin. (1) sau realizează/modernizează instalaţii ce produc energie electrică din biomasă şi/sau biogaz - în cazul unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/ asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară;
    c) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016, respectiv potrivit prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
    d) nu sunt în stare de faliment, lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
    e) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
    f) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene sau a altui furnizor/administrator de ajutor de stat, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    g) în cazul societăţilor, nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulament.

    (2) Potenţialul beneficiar trebuie să dea o declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii, conform anexei I la Regulament, cu excepţia unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 11
    Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:
    a) proiectul este implementat pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru;
    b) proiectul trebuie să vizeze una dintre următoarele acţiuni:
    1. realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei electrice şi/sau termice din biomasă şi/sau biogaz;
    2. realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală;
    3. perioada de implementare a proiectului se încadrează în perioada de eligibilitate a cheltuielilor, respectiv între data „demarării lucrărilor“ şi 31 decembrie 2023;
    4. investiţia/investiţiile din cadrul proiectului nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia studiilor preliminare: studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie.    CAP. IX
    Durata
    ART. 12
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pe durata valabilităţii Regulamentului, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.

    CAP. X
    Bugetul schemei de ajutor de stat şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 13
    (1) Bugetul total estimat al schemei de ajutor de stat este de 21.000.000 de euro, echivalent în lei, şi reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională, aferente unei rate de cofinanţare de 85%, şi fonduri de cofinanţare publică asigurate de la bugetul de stat, aferente unei rate de cofinanţare de 15%, în cadrul axei prioritare 6, obiectivul specific 6.1 - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate - biomasă, biogaz, geotermal - producţie şi fonduri europene nerambursabile prin Fondul European de Dezvoltare Regională - REACT-EU, aferente unei rate de cofinanţare de 100% în cadrul axei prioritare 10, obiectivul specific 10.2 - Creşterea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie în vederea pregătirii unei redresări verzi, digitale şi reziliente a economiei, după caz, din POIM.
    (2) Bugetul este defalcat indicativ pe ani, astfel:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│An │Defalcare pe ani (euro) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2022 │20.500.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2023 │500.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│TOTAL │21.000.000 │
└───────┴──────────────────────────────┘

    NOTĂ:
    Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anii următori, bugetul este utilizat în avans, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. Bugetul schemei de ajutor de stat reflectă sumele alocate prin POIM, la care se adaugă sumele din supracontractare.


    (3) Alocarea bugetară şi operaţiunile financiare derulate în vederea utilizării fondurilor prevăzute la alin. (1) se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 14
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat este de 7.

    CAP. XI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 15
    Măsurile de sprijin acordate solicitanţilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din fonduri europene şi naţionale.

    CAP. XII
    Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 16
    (1) Ajutorul maxim care se poate acorda pentru un proiect de investiţii nu poate depăşi 15.000.000 de euro.
    (2) Intensitatea ajutorului de stat acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat nu poate depăşi 45% din cheltuielile eligibile, pentru proiecte de investiţii în capacităţi de producere de energie din biomasă, biogaz şi energie geotermală, în cazul în care cheltuielile eligibile sunt calculate pe baza art. 41 alin. (6) lit. (a) şi (b) din Regulament. Intensitatea ajutorului poate fi majorată cu 15% pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. a) din TFUE.

    ART. 17
    Intensitatea ajutorului prevăzută la art. 16 alin. (2) se majorează cu 20 de puncte procentuale, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici, inclusiv microîntreprinderilor, şi cu 10 puncte procentuale, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.

    ART. 18
    Diferenţa până la valoarea totală a proiectului se acoperă de către beneficiar. Acesta trebuie să aducă o contribuţie financiară pentru diferenţa până la totalul cheltuielilor eligibile fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui ajutor public.

    CAP. XIII
    Cheltuielile eligibile
    ART. 19
    (1) Cheltuielile eligibile sunt cheltuielile suplimentare de investiţii necesare promovării producţiei de energie din surse regenerabile. Acestea sunt determinate după cum urmează:
    a) în cazul în care cheltuielile de investiţii în producţia de energie din surse regenerabile pot fi identificate ca investiţie separată în cheltuielile totale de investiţii, de exemplu, dacă pot fi legate de o componentă care este adăugată la o instalaţie deja existentă şi care este uşor de identificat, aceste cheltuieli legate de energia regenerabilă constituie cheltuieli eligibile;
    b) în cazul în care cheltuielile investiţiilor în producţia de energie din surse regenerabile pot fi identificate prin raportare la o investiţie similară, mai puţin ecologică, care ar fi fost realizată în absenţa ajutorului în condiţiile prevăzute la art. 41 alin. (6) lit. (b) din Regulament, această diferenţă dintre cheltuielile aferente celor două investiţii permite identificarea cheltuielilor legate de energia regenerabilă şi constituie cheltuieli eligibile.

    (2) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, cheltuielile care nu sunt legate de un nivel mai ridicat de protecţie a mediului nu sunt eligibile.
    (3) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sancţiunea rezilierii contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.

    CAP. XIV
    Efectul stimulativ
    ART. 20
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează autorităţii responsabile de administrarea prezentei scheme de ajutor de stat o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Această cerere conţine cel puţin informaţiile de la art. 7 alin (1) lit. e) al acestei scheme de ajutor de stat.
    (3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

    CAP. XV
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 21
    (1) Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiţii acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat de investiţii acordat, inclusiv de minimis.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat monitorizează ajutoarele acordate în baza prezentei scheme de ajutor de stat pentru a nu depăşi intensitatea maximă admisă.

    CAP. XVI
    Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de stat
    ART. 22
    (1) Furnizorul de ajutor de stat stabileşte îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie, prevăzute în cererea de propuneri de proiecte lansată în cadrul obiectivului specific 6.1, respectiv obiectivul specific 10.2, după caz, astfel cum sunt prevăzute la art. 3, şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat acordă ajutorul de stat după ce verifică, pe baza cererii de finanţare depuse de solicitant, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală.

    CAP. XVII
    Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 23
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat, în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) 2015/1.588 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 24
    Prezenta hotărâre se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

    ART. 25
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută la anexa II la Regulament, în vederea transmiterii acestora de către Consiliul Concurenţei la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea schemei de ajutor de stat, potrivit prevederilor art. 16 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 26
    Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat.

    ART. 27
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat) pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a POIM, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile de exceptare prevăzute de Regulament.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei de ajutor de stat, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat potrivit prezentei scheme de ajutor de stat, unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

    ART. 28
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 29
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea schemei de ajutor de stat în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 30
    Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi celorlalte prevederi europene în vigoare.

    ART. 31
    Furnizorul de ajutor de stat asigură publicarea informaţiilor, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. (c) din Regulament, privind fiecare ajutor individual acordat în cadrul schemei de ajutor de stat care depăşeşte 500.000 de euro.

    ART. 32
    În vederea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul de ajutor de stat are obligaţia încărcării schemei de ajutor de stat în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016