Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 9 iunie 2023  Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 9 iunie 2023 Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 539 din 16 iunie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 243 din 9 iunie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 16 iunie 2023.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis aferentă finanţărilor acordate prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 (POPAM 2014-2020), „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii“, denumită în continuare schemă, finanţate în cadrul măsurii III.3 „Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală“.
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    b) Regulamentul (UE) nr. 972/2020 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi ajustările relevante;
    c) Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    d) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (4) Schema se aplică pe teritoriul fiecărui grup de acţiune locală în domeniul pescuitului, denumit în continuare FLAG, a cărui strategie de dezvoltare locală, denumită în continuare SDL, este finanţată în cadrul măsurii III.3 din POPAM 2014-2020.
    (5) Schema se implementează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin Direcţia generală pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM, denumită în continuare DGP - AM POPAM.
    (6) DGP - AM POPAM îndeplineşte calitatea de furnizor şi administrator de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme.

    CAP. II
    Obiectivul schemei
    ART. 2
    Obiectivul schemei constă în facilitarea accesului la finanţare al întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui FLAG şi care, prin specificul lor, contribuie la dezvoltarea locală a comunităţilor pescăreşti, prin acordarea de ajutoare de minimis.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    1. ajutor de minimis - orice măsură care îndeplineşte prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;
    2. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    3. întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;


    4. întreprindere aflată în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    e) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    5. data acordării ajutorului de minimis - data semnării contractului de finanţare între DGP-AM POPAM şi beneficiarul de ajutor de minimis;
    6. grup de acţiune locală în domeniul pescuitului (FLAG) - parteneriat public-privat la nivel local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, având aceleaşi interese şi obiective pentru a elabora şi implementa o strategie de dezvoltare locală în domeniul pescuitului şi acvaculturii, selectat de către DGP - AM POPAM, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    7. strategie de dezvoltare locală (SDL) - document elaborat de FLAG şi aprobat de către DGP - AM POPAM, prin care se stabileşte un set coerent de operaţiuni cu scopul de a răspunde obiectivelor şi nevoilor locale şi care contribuie la îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi care este conceput şi realizat de un grup de acţiune local;
    8. ghidul solicitantului aferent măsurilor prevăzute într-o strategie de dezvoltare locală - un document elaborat de FLAG şi aprobat de către DGP - AM POPAM, prin care se informează potenţialii beneficiari cu privire la condiţiile şi modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru fiecare măsură prevăzută în SDL, inclusiv a celor care intră sub incidenţa prezentei scheme;
    9. teritoriul eligibil al FLAG - zona de pescuit şi de acvacultură descrisă în Strategia de dezvoltare locală, cap. I pct. 1.2.1 lit. B „Definirea zonei pescăreşti“, anexă la contractul de finanţare încheiat între MADR şi FLAG.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare a schemei
    ART. 4
    (1) Prezenta schemă se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice din cadrul teritoriilor aferente FLAG, care implementează acţiuni cuprinse în SDL care nu sunt legate de producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură.
    (2) Schema acordă ajutoare pentru sectoarele şi activităţile eligibile prevăzute la art. 7 alin. (1), cu excepţia:
    a) ajutoarelor destinate activităţilor din sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) ajutoarelor destinate activităţilor din domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor destinate activităţilor din sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarelor destinate activităţilor din sectorul cărbunelui, astfel cum sunt definite în Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;
    g) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate. Prin derogare de la art. 1 alin. (2) lit. h) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, prezenta schemă se aplică întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021;
    h) ajutoarelor destinate activităţilor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

    (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă prevăzute la alin. (2) lit. a), b) sau c), cât şi în sectoare sau domenii de activitate eligibile, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea în cauză să prezinte la depunerea documentaţiei acte din care să rezulte separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse de la aplicarea schemei să nu beneficieze de ajutoarele de minimis acordate în baza schemei.
    (4) Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi/ întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

    CAP. V
    Beneficiarii ajutorului şi condiţii de eligibilitate
    ART. 5
    (1) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 2 şi 3 care au fost selectate conform procedurii din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 148/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii“, aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, şi care:
    a) nu solicită ajutor în domeniile exceptate de la finanţare prevăzute la art. 4 alin. (2);
    b) implementează proiecte pe teritoriul unui FLAG sau, în cazul anumitor proiecte de servicii care nu sunt implementate pe teritoriul acestuia, beneficiul sprijinului se adresează teritoriului FLAG;
    c) proiectele solicitate conţin activităţile eligibile prevăzute la art. 7;
    d) proiectele au o durată maximă de implementare de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade în condiţiile prevăzute la art. 18 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014- 2020, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată, este incidentă Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. C(2015) 8.416 din 25.11.2015 de aprobare a programului operaţional „Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România“ pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime în România, art. 2 - „Cheltuielile plătite efectiv în temeiul programului operaţional sunt eligibile începând cu 1 ianuarie 2014 şi până la 31 decembrie 2023.“;
    e) se obligă să menţină investiţia pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul finalizării proiectului;
    f) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate anterior întreprinderii unice, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), inclusiv ce va fi acordat prin prezenta schemă, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
    g) nu sunt „întreprinderi în dificultate“ în sensul celor menţionate la art. 3 pct. 4;
    h) nu fac obiectul unui/unei ordin/decizii de recuperare neexecutat/e, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă.

    (2) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (1) lit. f), beneficiarul nu poate beneficia de prevederile schemei nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.
    (3) În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează.
    (4) Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

    ART. 6
    Numărul maxim estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis acordat prin prezenta schemă este de 8 întreprinderi selectate pentru finanţare^1, cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 148/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locala plasate sub responsabilitatea comunităţii“, aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.
    ^1 Cu excepţia prevederilor privitoare la bugetul total, perioada de valabilitate a schemei şi beneficiari, condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis sunt identice cu condiţiile reglementate în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 148/2022 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii“, aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020.


    CAP. VI
    Activităţi eligibile şi cheltuieli neeligibile
    ART. 7
    (1) În cadrul schemei sunt eligibile pentru finanţare investiţiile pentru care se acordă ajutorul de minimis în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi care conduc la realizarea următoarelor activităţi:
    a) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;
    b) parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere;
    c) alte facilităţi de cazare;
    d) restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie;
    e) fabricarea produselor textile;
    f) fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
    g) tăbăcirea şi finisarea pieilor, prepararea şi vopsirea blănurilor;
    h) prelucrarea lemnului, fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
    i) fabricarea mobilei;
    j) fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie;
    k) fabricarea articolelor din hârtie şi carton;
    l) tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi;
    m) fabricarea articolelor din cauciuc;
    n) fabricarea de construcţii metalice, tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract;
    o) producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
    p) fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
    q) fabricarea altor produse din minerale nemetalice, precum: fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă, fabricarea materialelor de construcţii din argilă, fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan, tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
    r) construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement;
    s) alte activităţi industriale, precum: fabricarea bijuteriilor, a imitaţiilor de bijuterii şi a articolelor similare, fabricarea instrumentelor muzicale, fabricarea articolelor pentru sport, fabricarea jocurilor şi jucăriilor, fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice, alte activităţi industriale (fabricarea măturilor şi periilor, precum şi a altor produse manufacturiere);
    t) lucrări de construcţii, precum: lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii, lucrări speciale de construcţii;
    u) întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor;
    v) repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor;
    w) activităţi referitoare la sănătatea umană, precum: activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică, activităţi de asistenţă medicală generală, activităţi de asistenţă medicală specializată, activităţi de asistenţă stomatologică, activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
    x) activităţi de asistenţă socială, fără cazare;
    y) activităţi privind distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, precum: colectarea şi epurarea apelor uzate (numai pentru golirea şi curăţarea haznalelor şi a foselor septice şi colectarea şi transportul apelor uzate menajere prin vidanje montate pe autoşasiu), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile şi activităţi şi servicii de decontaminare;
    z) activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, precum: activităţi juridice şi de contabilitate, activităţi de arhitectură şi inginerie, activităţi de testări şi analiză tehnică, activităţi de design specializat, activităţi fotografice şi activităţi veterinare, publicitate şi activităţi de studiere a pieţei, alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
    aa) informaţii şi comunicaţii, precum: activităţi de editare, activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client), activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
    bb) activităţi de spectacole, culturale şi recreative, precum: activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale, activităţi sportive, recreative şi distractive, alte activităţi recreative şi distractive (organizare de evenimente ş.a.);
    cc) activităţi de management şi de consultanţă în management;
    dd) activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport, precum: activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri, activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor, activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor, alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
    ee) învăţământ, precum: învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional, învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii), şcoli de conducere (pilotaj), alte forme de învăţământ;
    ff) transport şi depozitare, precum: transporturi private rutiere şi pe apă de persoane şi de mărfuri şi activităţi de servicii anexe transporturilor private rutiere şi pe apă de persoane şi de mărfuri, depozitări, alte servicii poştale şi de curierat;
    gg) alte activităţi de servicii, precum: reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc, alte activităţi de servicii (spălarea şi curăţarea uscată a articolelor textile şi a produselor din blană, coafură, activităţi de înfrumuseţare etc.).

    (2) Codurile CAEN aferente activităţilor eligibile prevăzute la alin. (1), pentru persoanele fizice autorizate/persoane juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă de minimis. Pentru alte forme de organizare ale persoanelor juridice, neînregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, nu se folosesc codurile CAEN.

    ART. 8
    Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul eligibil al FLAG-ului. Pentru anumite proiecte de servicii, cheltuielile pot fi eligibile şi pentru acţiuni realizate în afara teritoriului eligibil FLAG, cu condiţia de a se demonstra că beneficiul sprijinului se adresează teritoriului eligibil FLAG.

    ART. 9
    (1) Pentru proiectele de investiţii, respectiv proiecte cu construcţii-montaj finanţate în baza schemei cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 347/2016, cu modificările şi completările ulterioare, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu capitolele I şi II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru proiectele de investiţii, respectiv proiecte care nu implică construcţii-montaj, precum şi pentru proiectele, altele decât cele de investiţii, finanţate în baza schemei, cheltuielile eligibile sunt prevăzute la cap. I, cap. II^1 şi lit. R^1 a capitolului III din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) Sunt neeligibile pentru finanţarea acordată în baza prezentei scheme următoarele cheltuieli prevăzute la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 69 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, respectiv:
    a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
    b) achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite cu o sumă mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operaţiunii în cauză. În cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, această limită se majorează la 15%. În cazuri excepţionale şi justificate corespunzător, această limită poate fi majorată peste procentajele respective indicate mai sus pentru operaţiunile privind protecţia mediului;
    c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA;
    d) cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    e) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;
    g) costul achiziţionării de bunuri/echipamente de ocazie;
    h) achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri de către întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

    (2) Operaţiunile asociate următoarelor măsuri nu sunt eligibile pentru sprijin prin SDL:
    a) sprijin pentru elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de producţie şi de comercializare conform art. 66 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;
    b) sprijin pentru compensaţiile pentru organizaţiile de producători şi asociaţiile de organizaţii de producători recunoscute care depozitează produsele pescăreşti conform art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.


    ART. 11
    Cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis, fie din resurse proprii, fie din finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

    CAP. VII
    Forma ajutorului de minimis şi intensitatea ajutorului de minimis
    ART. 12
    (1) În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă (grant) şi se plăteşte eşalonat, conform etapelor de implementare a proiectului, în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, după caz, prevăzute în procedurile specifice ale DGP - AM POPAM, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Tranşele se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata de actualizare este rata de referinţă aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (2) Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme pot lua următoarele forme:
    a) rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
    b) plăţi în avans, cu condiţia constituirii în prealabil în favoarea MADR - DGP - AM POPAM a unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului.
    Decontarea cererilor de plată şi acordarea avansurilor se vor face în conformitate cu dispoziţiile art. 28-29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare.    ART. 13
    (1) Cuantumul sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investiţii este de maximum 200.000 de euro/întreprindere unică.
    (2) Intensitatea maximă a ajutorului public este de 50% din cheltuielile eligibile totale ale operaţiunii în conformitate cu dispoziţiile art. 95 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

    CAP. VIII
    Procedura de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 14
    (1) Pentru a beneficia de sprijin în cadrul prezentei scheme, solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite de acesta şi, dacă este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relaţie de tipul celor prevăzute la art. 3 pct. 3 în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale bugetului de stat, fie din surse bugetare ale Uniunii Europene.
    (2) DGP - AM POPAM acordă un ajutor de minimis după ce verifică, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de acesta şi, dacă este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relaţie de tipul celor prevăzute la art. 3 pct. 3, pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, respectiv anul fiscal în curs şi cei doi ani fiscali anteriori, din surse ale bugetului de stat sau din surse bugetare ale Uniunii Europene cumulat cu ceea ce primeşte în baza prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro sau de 100.000 de euro pentru beneficiarii care activează în domeniul transportului rutier de mărfuri, echivalent în lei.
    (3) Furnizorul are obligaţia de a informa în scris întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului în legătură cu serviciul de interes economic general pentru care se acordă ajutorul, precum şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, făcând trimitere explicită la regulamentul aplicabil şi menţionând titlul acestuia şi trimiterea la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (4) Acordarea ajutorului de minimis prevăzut în cadrul acestei scheme se face în baza unui contract de finanţare încheiat între MADR, prin DGP - AM POPAM, şi beneficiar.
    (5) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care este semnat contractul de la alin. (4), indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte.

    ART. 15
    (1) În situaţia în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în susţinerea cererii de finanţare se dovedesc a fi incorecte şi/sau false, DGP - AM POPAM nu achită ajutorul de minimis sau, după caz, solicită recuperarea ajutorului de minimis deja acordat.
    (2) Nerespectarea contractului de finanţare încheiat în baza prevederilor prezentei scheme de către beneficiarul ajutorului de minimis atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de minimis proporţional cu gradul de nerealizare sau integral, în funcţie de caz.

    CAP. IX
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 16
    (1) Schema se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 august 2023.
    (2) Cheltuielile plătite efectiv de beneficiarii finali în temeiul prezentei schemei sunt eligibile până la 31 decembrie 2023.
    (3) Rambursarea cheltuielilor, respectiv plata ajutoarelor de minimis se realizează până la 30 aprilie 2024.

    ART. 17
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile nerambursabile alocate prin POPAM 2014-2020 în cadrul măsurii III.3 „Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală“.
    (2) Valoarea totală a ajutoarelor acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 1.500.000 de euro pentru ajutoarele de minimis din care 1.125.000 de euro FEPAM şi 375.000 de euro din bugetul naţional, echivalent în lei, reprezentând finanţare europeană din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) şi cofinanţare naţională de la bugetul de stat. Se utilizează cursul de schimb INFOREURO de 4.9463 lei/euro, valabil în luna februarie 2022.

    CAP. X
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 18
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro pentru o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
    (3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    CAP. XI
    Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme
    ART. 19
    Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.

    ART. 20
    DGP - AM POPAM păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.

    ART. 21
    (1) DGP - AM POPAM are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensităţile maxime admise, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) DGP - AM POPAM, în calitate de furnizor, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022
    (3) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, DGP - AM POPAM, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme.
    (4) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de minimis şi rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către DGP - AM POPAM, în calitate de furnizor al prezentei scheme.

    ART. 22
    (1) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei este însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.
    (2) În cazul în care MADR, prin DGP - AM POPAM, nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta transmite valori estimative.
    (3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (4) MADR, prin DGP - AM POPAM, transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) MADR, prin DGP - AM POPAM, informează Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    ART. 23
    În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, DGP - AM POPAM comunică acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme.

    ART. 24
    (1) Beneficiarul sprijinului are obligaţia de a pune la dispoziţia FLAG şi/sau a DGP - AM POPAM, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta/aceasta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate FLAG şi/sau DGP - AM POPAM.
    (2) Beneficiarul sprijinului trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

    CAP. XII
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 25
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MADR, prin DGP - AM POPAM, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015 - http://www.renascc.eu/despre-noi/dobanda-de-referinta/.
    (3) Furnizorul are obligaţia ca în termen de 5 zile de la data adoptării unor norme de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis sau a unor decizii de recuperare, să le transmită spre informare Consiliului Concurenţei.

    CAP. XIII
    Dispoziţii finale
    ART. 26
    Textul prezentei scheme se publică integral pe pagina web a DGP - AM POPAM, la adresa: www.ampeste.ro.

    ANEXA 1

    la schema de minimis

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Codurile CAEN aferente activităţilor prevăzute la │
│art. 7 alin. (1) din schemă: │
├─────────┬─────┬─────┬───────────────────┬────┬────┤
│ │ │ │ │CAEN│ISIC│
│Diviziune│Grupă│Clasă│CAEN Rev. 2 │Rev.│Rev.│
│ │ │ │ │1 │4 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
├─────────┴─────┴─────┴───────────────────┴────┴────┤
│Industria prelucrătoare │
├─────────┬─────┬─────┬───────────────────┬────┬────┤
│13 │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │produselor textile │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Pregătirea fibrelor│ │ │
│ │131 │ │şi filarea fibrelor│ │ │
│ │ │ │textile │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │1711│ │
│ │ │ │ │1712│ │
│ │ │ │Pregătirea fibrelor│1713│ │
│ │ │1310 │şi filarea fibrelor│1714│1311│
│ │ │ │textile │1715│ │
│ │ │ │ │1716│ │
│ │ │ │ │1717│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │132 │ │Producţia de │ │ │
│ │ │ │ţesături │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │1721│ │
│ │ │ │ │1722│ │
│ │ │1320 │Producţia de │1723│1312│
│ │ │ │ţesături │1724│ │
│ │ │ │ │1725│ │
│ │ │ │ │1830│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Finisarea │ │ │
│ │133 │ │materialelor │ │ │
│ │ │ │textile │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Finisarea │1730│ │
│ │ │1330 │materialelor │5271│1313│
│ │ │ │textile │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │139 │ │Fabricarea altor │ │ │
│ │ │ │articole textile │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │1391 │metraje prin │1760│1391│
│ │ │ │tricotare sau │1830│ │
│ │ │ │croşetare │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │ │articole │ │ │
│ │ │ │confecţionate din │ │ │
│ │ │1392 │textile (cu │1740│1392│
│ │ │ │excepţia │ │ │
│ │ │ │îmbrăcăminţii şi │ │ │
│ │ │ │lenjeriei de corp) │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │1393 │Fabricarea de │1751│1393│
│ │ │ │covoare şi mochete │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │1394 │odgoane, frânghii, │1752│1394│
│ │ │ │sfori şi plase │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │ │textile neţesute şi│ │ │
│ │ │ │articole din │ │ │
│ │ │1395 │acestea, cu │1753│1399│
│ │ │ │excepţia │ │ │
│ │ │ │confecţiilor de │ │ │
│ │ │ │îmbrăcăminte │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │1396 │articole tehnice şi│1754│1399│
│ │ │ │industriale din │ │ │
│ │ │ │textile │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │1754│ │
│ │ │1399 │articole textile │3663│1399│
│ │ │ │n.c.a. │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│14 │ │ │articolelor de │ │ │
│ │ │ │îmbrăcăminte │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │articolelor de │ │ │
│ │141 │ │îmbrăcăminte, cu │ │ │
│ │ │ │excepţia │ │ │
│ │ │ │articolelor din │ │ │
│ │ │ │blană │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │1411 │articolelor de │1810│1410│
│ │ │ │îmbrăcăminte din │ │ │
│ │ │ │piele │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │1412 │articole de │1821│1410│
│ │ │ │îmbrăcăminte pentru│ │ │
│ │ │ │lucru │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │ │ │
│ │ │ │articole de │ │ │
│ │ │1413 │îmbrăcăminte │1822│1410│
│ │ │ │(exclusiv lenjeria │ │ │
│ │ │ │de corp) │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │1414 │articole de │1823│1410│
│ │ │ │lenjerie de corp │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │ │ │
│ │ │1419 │articole de │1771│1410│
│ │ │ │îmbrăcăminte şi │1824│ │
│ │ │ │accesorii n.c.a. │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │142 │ │articolelor din │ │ │
│ │ │ │blană │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │1420 │articolelor din │1830│1420│
│ │ │ │blană │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │articolelor de │ │ │
│ │143 │ │îmbrăcăminte prin │ │ │
│ │ │ │tricotare sau │ │ │
│ │ │ │croşetare │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea prin │ │ │
│ │ │ │tricotare sau │ │ │
│ │ │1431 │croşetare a │1771│1430│
│ │ │ │ciorapilor şi │ │ │
│ │ │ │articolelor de │ │ │
│ │ │ │galanterie │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea prin │ │ │
│ │ │ │tricotare sau │ │ │
│ │ │1439 │croşetare a altor │1772│1430│
│ │ │ │articole de │ │ │
│ │ │ │îmbrăcăminte │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tăbăcirea şi │ │ │
│ │ │ │finisarea pieilor: │ │ │
│ │ │ │fabricarea │ │ │
│ │ │ │articolelor de │ │ │
│15 │ │ │voiaj şi │ │ │
│ │ │ │marochinărie, │ │ │
│ │ │ │harnaşamentelor şi │ │ │
│ │ │ │încălţămintei; │ │ │
│ │ │ │prepararea şi │ │ │
│ │ │ │vopsirea blănurilor│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tăbăcirea şi │ │ │
│ │ │ │finisarea pieilor; │ │ │
│ │ │ │fabricarea │ │ │
│ │ │ │articolelor de │ │ │
│ │151 │ │voiaj şi │ │ │
│ │ │ │marochinărie şi a │ │ │
│ │ │ │articolelor de │ │ │
│ │ │ │harnaşament; │ │ │
│ │ │ │prepararea şi │ │ │
│ │ │ │vopsirea blănurilor│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tăbăcirea şi │ │ │
│ │ │1511 │finisarea pieilor; │1910│1511│
│ │ │ │prepararea şi │1830│ │
│ │ │ │vopsirea blănurilor│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │articolelor de │ │ │
│ │ │1512 │voiaj şi │1920│1512│
│ │ │ │marochinărie şi a │3663│ │
│ │ │ │articolelor de │ │ │
│ │ │ │harnaşament │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │152 │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │încălţămintei │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │1520 │Fabricarea │1930│1520│
│ │ │ │încălţămintei │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Prelucrarea │ │ │
│ │ │ │lemnului, │ │ │
│ │ │ │fabricarea │ │ │
│ │ │ │produselor din lemn│ │ │
│ │ │ │şi plută, cu │ │ │
│16 │ │ │excepţia mobilei; │ │ │
│ │ │ │fabricarea │ │ │
│ │ │ │articolelor din │ │ │
│ │ │ │paie şi din alte │ │ │
│ │ │ │materiale vegetale │ │ │
│ │ │ │împletite │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tăierea şi │ │ │
│ │161 │ │rindeluirea │ │ │
│ │ │ │lemnului │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tăierea şi │ │ │
│ │ │1610 │rindeluirea │2010│1610│
│ │ │ │lemnului │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │produselor din │ │ │
│ │162 │ │lemn, plută, paie │ │ │
│ │ │ │şi din alte │ │ │
│ │ │ │materiale vegetale │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │1621 │furnire şi a │2020│1621│
│ │ │ │panourilor din lemn│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │1622 │parchetului │2030│1622│
│ │ │ │asamblat în panouri│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │ │ │
│ │ │ │elemente de │ │ │
│ │ │1623 │dulgherie şi │2030│1622│
│ │ │ │tâmplărie, pentru │ │ │
│ │ │ │construcţii │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │1624 │ambalajelor din │2040│1623│
│ │ │ │lemn │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │ │ │
│ │ │ │produse din lemn; │1930│ │
│ │ │ │fabricarea │2051│ │
│ │ │1629 │articolelor din │2052│1629│
│ │ │ │plută, paie şi din │3663│ │
│ │ │ │alte materiale │ │ │
│ │ │ │vegetale împletite │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea hârtiei │ │ │
│17 │ │ │şi a produselor din│ │ │
│ │ │ │hârtie │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │172 │ │articolelor din │ │ │
│ │ │ │hârtie şi carton │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea hârtiei │ │ │
│ │ │ │şi cartonului │ │ │
│ │ │1721 │ondulat şi a │2121│1702│
│ │ │ │ambalajelor din │ │ │
│ │ │ │hârtie şi carton │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │produselor de uz │1754│ │
│ │ │1722 │gospodăresc şi │2122│1709│
│ │ │ │sanitar, din hârtie│ │ │
│ │ │ │sau carton │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │2123│ │
│ │ │1723 │articolelor de │2222│1709│
│ │ │ │papetărie │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │1724 │Fabricarea │2124│1709│
│ │ │ │tapetului │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │2125│ │
│ │ │1729 │articole din hârtie│3663│1709│
│ │ │ │şi carton n.c.a. │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tipărire şi │ │ │
│18 │ │ │reproducerea pe │ │ │
│ │ │ │suporţi a │ │ │
│ │ │ │înregistrărilor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tipărire şi │ │ │
│ │181 │ │activităţi de │ │ │
│ │ │ │servicii conexe │ │ │
│ │ │ │tipăririi │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │1811 │Tipărirea ziarelor │2221│1811│
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi de │2222│ │
│ │ │1812 │tipărire n.c.a. │2122│1811│
│ │ │ │ │2125│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Servicii │2224│ │
│ │ │1813 │pregătitoare pentru│2225│1812│
│ │ │ │pretipărire │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │1814 │Legătorie şi │2223│1812│
│ │ │ │servicii conexe │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│20 │ │ │substanţelor şi a │ │ │
│ │ │ │produselor chimice │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │săpunurilor, │ │ │
│ │ │ │detergenţilor şi a │ │ │
│ │204 │ │produselor de │ │ │
│ │ │ │întreţinere, │ │ │
│ │ │ │cosmetice şi de │ │ │
│ │ │ │parfumerie │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │săpunurilor, │ │ │
│ │ │2041 │detergenţilor şi a │2451│2023│
│ │ │ │produselor de │ │ │
│ │ │ │întreţinere │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │parfumurilor şi a │2452│ │
│ │ │2042 │produselor │2451│2023│
│ │ │ │cosmetice (de │ │ │
│ │ │ │toaletă) │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│22 │ │ │produselor din │ │ │
│ │ │ │cauciuc şi mase │ │ │
│ │ │ │plastice │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │221 │ │articolelor din │ │ │
│ │ │ │cauciuc │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │anvelopelor şi a │ │ │
│ │ │2211 │camerelor de aer; │2511│2211│
│ │ │ │reşaparea şi │2512│ │
│ │ │ │refacerea │ │ │
│ │ │ │anvelopelor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │2513│ │
│ │ │2219 │produse din cauciuc│1930│2219│
│ │ │ │ │3663│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │222 │ │articolelor din │ │ │
│ │ │ │material plastic │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │plăcilor, foliilor,│ │ │
│ │ │2221 │tuburilor şi │2521│2220│
│ │ │ │profilelor din │ │ │
│ │ │ │material plastic │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │2222 │articolelor de │2522│2220│
│ │ │ │ambalaj din │ │ │
│ │ │ │material plastic │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │2223 │articolelor din │2523│2220│
│ │ │ │material plastic │3663│ │
│ │ │ │pentru construcţii │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │2524│ │
│ │ │2229 │produse din │1930│2220│
│ │ │ │material plastic │3663│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │ │ │
│23 │ │ │produse din │ │ │
│ │ │ │minerale nemetalice│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea sticlei │ │ │
│ │231 │ │şi a articolelor │ │ │
│ │ │ │din sticlă │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │2311 │Fabricarea sticlei │2611│2310│
│ │ │ │plate │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Prelucrarea şi │ │ │
│ │ │2312 │fasonarea sticlei │2612│2310│
│ │ │ │plate │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │2313 │articolelor din │2613│2310│
│ │ │ │sticlă │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │2314 │Fabricarea fibrelor│2614│2310│
│ │ │ │din sticlă │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │2319 │Fabricarea de │2615│2310│
│ │ │ │sticlărie tehnică │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │233 │ │materialelor de │ │ │
│ │ │ │construcţii din │ │ │
│ │ │ │argilă │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea plăcilor│ │ │
│ │ │2331 │şi dalelor din │2630│2392│
│ │ │ │ceramică │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │cărămizilor, │ │ │
│ │ │2332 │ţiglelor şi altor │2640│2392│
│ │ │ │produse pentru │ │ │
│ │ │ │construcţii, din │ │ │
│ │ │ │argilă arsă │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │ │ │
│ │234 │ │articole din │ │ │
│ │ │ │ceramică şi │ │ │
│ │ │ │porţelan │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │articolelor │ │ │
│ │ │2341 │ceramice pentru uz │2621│2393│
│ │ │ │gospodăresc şi │ │ │
│ │ │ │ornamental │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │2342 │obiecte sanitare │2622│2393│
│ │ │ │din ceramică │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │2343 │izolatorilor şi │2623│2393│
│ │ │ │pieselor izolante │ │ │
│ │ │ │din ceramică │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │2624│ │
│ │ │2344 │produse tehnice din│3162│2393│
│ │ │ │ceramică │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │ │ │
│ │ │2349 │produse ceramice │2625│2393│
│ │ │ │n.c.a. │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tăierea, fasonarea │ │ │
│ │237 │ │şi finisarea │ │ │
│ │ │ │pietrei │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tăierea, fasonarea │ │ │
│ │ │2370 │şi finisarea │2670│2396│
│ │ │ │pietrei │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Industria │ │ │
│ │ │ │construcţiilor │ │ │
│ │ │ │metalice şi a │ │ │
│25 │ │ │produselor din │ │ │
│ │ │ │metal, exclusiv │ │ │
│ │ │ │maşini, utilaje şi │ │ │
│ │ │ │instalaţii │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │251 │ │construcţii │ │ │
│ │ │ │metalice │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │ │construcţii │ │ │
│ │ │2511 │metalice şi părţi │2811│2511│
│ │ │ │componente ale │ │ │
│ │ │ │structurilor │ │ │
│ │ │ │metalice │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de uşi │ │ │
│ │ │2512 │şi ferestre din │2812│2511│
│ │ │ │metal │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tratarea şi │ │ │
│ │ │ │acoperirea │ │ │
│ │ │ │metalelor; │ │ │
│ │256 │ │operaţiuni de │ │ │
│ │ │ │mecanică generală │ │ │
│ │ │ │pe bază de plată │ │ │
│ │ │ │sau contract │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tratarea şi │ │ │
│ │ │2561 │acoperirea │2851│2592│
│ │ │ │metalelor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │2562 │Operaţiuni de │2852│2592│
│ │ │ │mecanică generală │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │autovehiculelor de │ │ │
│29 │ │ │transport rutier, a│ │ │
│ │ │ │remorcilor şi │ │ │
│ │ │ │semiremorcilor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Producţia de piese │ │ │
│ │ │ │şi accesorii pentru│ │ │
│ │293 │ │autovehicule şi │ │ │
│ │ │ │pentru motoare de │ │ │
│ │ │ │autovehicule │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │ │echipamente │ │ │
│ │ │ │electrice şi │ │ │
│ │ │2931 │electronice pentru │3161│2930│
│ │ │ │autovehicule şi │ │ │
│ │ │ │pentru motoare de │ │ │
│ │ │ │autovehicule │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │ │ │
│ │ │ │piese şi accesorii │3430│ │
│ │ │2932 │pentru autovehicule│3611│2930│
│ │ │ │şi pentru motoare │ │ │
│ │ │ │de autovehicule │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea altor │ │ │
│30 │ │ │mijloace de │ │ │
│ │ │ │transport │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │301 │ │Construcţia de nave│ │ │
│ │ │ │şi bărci │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Construcţia de │ │ │
│ │ │3012 │ambarcaţiuni │3512│3012│
│ │ │ │sportive şi de │ │ │
│ │ │ │agrement │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│31 │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │ │mobilă │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │310 │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │ │mobilă │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │3310│ │
│ │ │3101 │mobilă pentru │3550│3100│
│ │ │ │birouri şi magazine│3611│ │
│ │ │ │ │3612│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │3611│ │
│ │ │3102 │mobilă pentru │3613│3100│
│ │ │ │bucătării │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │3103 │Fabricarea de │3615│3100│
│ │ │ │saltele şi somiere │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │3109 │Fabricarea de │3611│3100│
│ │ │ │mobilă n.c.a. │3614│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│32 │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │ │ │industriale n.c.a. │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │bijuteriilor, │ │ │
│ │321 │ │imitaţiilor de │ │ │
│ │ │ │bijuterii şi │ │ │
│ │ │ │articolelor │ │ │
│ │ │ │similare │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │ │bijuteriilor şi │3622│ │
│ │ │3212 │articolelor │3350│3211│
│ │ │ │similare din metale│ │ │
│ │ │ │şi pietre preţioase│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │3213 │imitaţiilor de │3661│3212│
│ │ │ │bijuterii şi │3350│ │
│ │ │ │articole similare │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │322 │ │instrumentelor │ │ │
│ │ │ │muzicale │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │3220 │instrumentelor │3630│3220│
│ │ │ │muzicale │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │323 │ │articolelor pentru │ │ │
│ │ │ │sport │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │3230 │articolelor pentru │3640│3230│
│ │ │ │sport │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │324 │ │jocurilor şi │ │ │
│ │ │ │jucăriilor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │3240 │jocurilor şi │3650│3240│
│ │ │ │jucăriilor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │ │ │
│ │ │ │dispozitive, │ │ │
│ │325 │ │aparate şi │ │ │
│ │ │ │instrumente │ │ │
│ │ │ │medicale şi │ │ │
│ │ │ │stomatologice │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea de │2442│ │
│ │ │ │dispozitive, │3310│ │
│ │ │3250 │aparate şi │3320│3250│
│ │ │ │instrumente │3340│ │
│ │ │ │medicale şi │1740│ │
│ │ │ │stomatologice │2924│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │329 │ │Alte activităţi │ │ │
│ │ │ │industriale │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Fabricarea │ │ │
│ │ │3291 │măturilor şi │3662│3290│
│ │ │ │periilor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │1810│ │
│ │ │ │ │1824│ │
│ │ │ │ │1920│ │
│ │ │ │Fabricarea altor │2052│ │
│ │ │ │produse │2211│ │
│ │ │3299 │manufacturiere │2524│3290│
│ │ │ │n.c.a. │2875│ │
│ │ │ │ │3640│ │
│ │ │ │ │3663│ │
│ │ │ │ │3310│ │
│ │ │ │ │2051│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Repararea, │ │ │
│ │ │ │întreţinerea şi │ │ │
│33 │ │ │instalarea │ │ │
│ │ │ │maşinilor şi │ │ │
│ │ │ │echipamentelor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Repararea │ │ │
│ │ │ │articolelor │ │ │
│ │331 │ │fabricate din │ │ │
│ │ │ │metal, repararea │ │ │
│ │ │ │maşinilor şi │ │ │
│ │ │ │echipamentelor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │2811│ │
│ │ │ │ │2821│ │
│ │ │ │ │2822│ │
│ │ │ │ │2830│ │
│ │ │ │Repararea │2861│ │
│ │ │3311 │articolelor │2862│3311│
│ │ │ │fabricate din metal│2863│ │
│ │ │ │ │3550│ │
│ │ │ │ │2871│ │
│ │ │ │ │2875│ │
│ │ │ │ │2960│ │
│ │ │ │ │3420│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │2911│ │
│ │ │ │ │2912│ │
│ │ │ │ │2913│ │
│ │ │ │ │2914│ │
│ │ │ │ │2921│ │
│ │ │ │ │2922│ │
│ │ │ │ │2923│ │
│ │ │ │ │2924│ │
│ │ │ │ │2932│ │
│ │ │3312 │Repararea maşinilor│2931│3312│
│ │ │ │ │2941│ │
│ │ │ │ │2942│ │
│ │ │ │ │2943│ │
│ │ │ │ │2951│ │
│ │ │ │ │2952│ │
│ │ │ │ │2953│ │
│ │ │ │ │2954│ │
│ │ │ │ │2955│ │
│ │ │ │ │2956│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │7250│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │2924│ │
│ │ │ │ │3110│ │
│ │ │ │Repararea │3162│ │
│ │ │ │echipamentelor │3210│ │
│ │ │3313 │electronice şi │3230│3313│
│ │ │ │optice │3310│ │
│ │ │ │ │3320│ │
│ │ │ │ │3340│ │
│ │ │ │ │3350│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │2971│ │
│ │ │ │Repararea │3110│ │
│ │ │3314 │echipamentelor │3120│3314│
│ │ │ │electrice │3162│ │
│ │ │ │ │3310│ │
│ │ │ │ │3320│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Repararea şi │3511│ │
│ │ │3315 │întreţinerea │3512│3315│
│ │ │ │navelor şi bărcilor│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Repararea şi │3520│ │
│ │ │3317 │întreţinerea altor │3543│3315│
│ │ │ │echipamente de │3550│ │
│ │ │ │transport n.c.a. │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │ │1740│ │
│ │ │ │ │1752│ │
│ │ │ │ │2040│ │
│ │ │ │ │2051│ │
│ │ │ │ │2513│ │
│ │ │3319 │Repararea altor │2521│3319│
│ │ │ │echipamente │2524│ │
│ │ │ │ │2615│ │
│ │ │ │ │2640│ │
│ │ │ │ │2681│ │
│ │ │ │ │3630│ │
│ │ │ │ │3650│ │
├─────────┴─────┴─────┴───────────────────┴────┴────┤
│Distribuţia apei, salubritate, gestionarea │
│deşeurilor, activităţi de decontaminare │
├─────────┬─────┬─────┬───────────────────┬────┬────┤
│ │ │ │Colectarea şi │ │ │
│37 │ │ │epurarea apelor │ │ │
│ │ │ │uzate │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Colectarea şi │ │ │
│ │370 │ │epurarea apelor │ │ │
│ │ │ │uzate │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Colectarea şi │ │ │
│ │ │3700 │epurarea apelor │9001│3700│
│ │ │ │uzate │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Colectarea, │ │ │
│ │ │ │tratarea şi │ │ │
│ │ │ │eliminarea │ │ │
│38 │ │ │deşeurilor; │ │ │
│ │ │ │activităţi de │ │ │
│ │ │ │recuperare a │ │ │
│ │ │ │materialelor │ │ │
│ │ │ │reciclabile │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │381 │ │Colectarea │ │ │
│ │ │ │deşeurilor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Colectarea │9002│ │
│ │ │3811 │deşeurilor │9003│3811│
│ │ │ │nepericuloase │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Colectarea │4011│ │
│ │ │3812 │deşeurilor │9002│3812│
│ │ │ │periculoase │2330│ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tratarea şi │ │ │
│ │382 │ │eliminarea │ │ │
│ │ │ │deşeurilor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tratarea şi │1450│ │
│ │ │3821 │eliminarea │2415│3821│
│ │ │ │deşeurilor │9002│ │
│ │ │ │nepericuloase │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Tratarea şi │ │ │
│ │ │3822 │eliminarea │9002│3822│
│ │ │ │deşeurilor │2330│ │
│ │ │ │periculoase │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │383 │ │Recuperarea │ │ │
│ │ │ │materialelor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Demontarea │ │ │
│ │ │ │(dezasamblarea) │ │ │
│ │ │ │maşinilor şi a │ │ │
│ │ │3831 │echipamentelor │3710│3830│
│ │ │ │scoase din uz │ │ │
│ │ │ │pentru recuperarea │ │ │
│ │ │ │materialelor │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Recuperarea │3710│ │
│ │ │3832 │materialelor │3720│3830│
│ │ │ │reciclabile sortate│ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Activităţi şi │ │ │
│39 │ │ │servicii de │ │ │
│ │ │ │decontaminare │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Activităţi şi │ │ │
│ │390 │ │servicii de │ │ │
│ │ │ │decontaminare │ │ │
├─────────┼─────┼─────┼───────────────────┼────┼────┤
│ │ │ │Activităţi şi │ │ │
│ │ │3900 │servicii de │9003│3900│
│ │ │ │decontaminare │ │ │
├─────────┴─────┴─────┴───────────────────┴────┴────┤
│Construcţii │
├───────────┬───┬──────┬─────────────────┬─────┬────┤
│41 │ │ │Construcţii de │ │ │
│ │ │ │clădiri │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │ │ │
│ │ │ │construcţii ale │ │ │
│ │412│ │clădirilor │ │ │
│ │ │ │rezidenţiale şi │ │ │
│ │ │ │nerezidenţiale │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │ │ │
│ │ │ │construcţii ale │4521 │ │
│ │ │4120 │clădirilor │4523 │4100│
│ │ │ │rezidenţiale şi │ │ │
│ │ │ │nerezidenţiale │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│43 │ │ │Lucrări speciale │ │ │
│ │ │ │de construcţii │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │ │ │
│ │431│ │demolare şi de │ │ │
│ │ │ │pregătire a │ │ │
│ │ │ │terenului │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │ │ │
│ │ │4311 │demolare a │4511 │4311│
│ │ │ │construcţiilor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │ │ │
│ │ │4312 │pregătire a │4511 │4312│
│ │ │ │terenului │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de foraj │ │ │
│ │ │4313 │şi sondaj pentru │4512 │4312│
│ │ │ │construcţii │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │ │ │
│ │ │ │instalaţii │ │ │
│ │ │ │electrice şi │ │ │
│ │432│ │tehnico-sanitare │ │ │
│ │ │ │şi alte lucrări │ │ │
│ │ │ │de instalaţii │ │ │
│ │ │ │pentru │ │ │
│ │ │ │construcţii │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │4531 │ │
│ │ │4321 │instalaţii │4534 │4321│
│ │ │ │electrice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │ │ │
│ │ │ │instalaţii │4531 │ │
│ │ │4322 │sanitare, de │4533 │4322│
│ │ │ │încălzire şi de │ │ │
│ │ │ │aer condiţionat │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte lucrări de │2922 │ │
│ │ │4329 │instalaţii pentru│4532 │4329│
│ │ │ │construcţii │4534 │ │
│ │ │ │ │4531 │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │433│ │Lucrări de │ │ │
│ │ │ │finisare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │4331 │Lucrări de │4541 │4330│
│ │ │ │ipsoserie │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │2030 │ │
│ │ │4332 │tâmplărie şi │2523 │4330│
│ │ │ │dulgherie │2812 │ │
│ │ │ │ │4542 │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │ │ │
│ │ │4333 │pardosire şi │4543 │4330│
│ │ │ │placare a │ │ │
│ │ │ │pereţilor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │ │ │
│ │ │ │vopsitorie, │ │ │
│ │ │4334 │zugrăveli şi │4544 │4330│
│ │ │ │montări de │ │ │
│ │ │ │geamuri │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │4339 │Alte lucrări de │4545 │4330│
│ │ │ │finisare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte lucrări │ │ │
│ │439│ │speciale de │ │ │
│ │ │ │construcţii │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Lucrări de │ │ │
│ │ │ │învelitori, │2030 │ │
│ │ │4391 │şarpante şi │4522 │4390│
│ │ │ │terase la │ │ │
│ │ │ │construcţii │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │ │4521 │ │
│ │ │ │Alte lucrări │4522 │ │
│ │ │4399 │speciale de │4524 │4390│
│ │ │ │construcţii │4525 │ │
│ │ │ │n.c.a. │4545 │ │
│ │ │ │ │4550 │ │
├───────────┴───┴──────┴─────────────────┴─────┴────┤
│Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul │
│Repararea autovehiculelor şi motocicletelor │
├───────────┬───┬──────┬─────────────────┬─────┬────┤
│ │ │ │Comerţ cu │ │ │
│ │ │ │ridicata şi cu │ │ │
│ │ │ │amănuntul, │ │ │
│45 │ │ │întreţinerea şi │ │ │
│ │ │ │repararea │ │ │
│ │ │ │autovehiculelor │ │ │
│ │ │ │şi a │ │ │
│ │ │ │motocicletelor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Întreţinerea şi │ │ │
│ │452│ │repararea │ │ │
│ │ │ │autovehiculelor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Întreţinerea şi │ │ │
│ │ │4520 │repararea │5020 │4520│
│ │ │ │autovehiculelor │ │ │
├───────────┴───┴──────┴─────────────────┴─────┴────┤
│Transport şi depozitare │
├───────────┬───┬──────┬─────────────────┬─────┬────┤
│ │ │ │Transporturi │ │ │
│49 │ │ │terestre şi │ │ │
│ │ │ │transporturi prin│ │ │
│ │ │ │conducte │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte transporturi│ │ │
│ │493│ │terestre de │ │ │
│ │ │ │călători │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Transporturi │ │ │
│ │ │4931 │urbane, suburbane│6021 │4921│
│ │ │ │şi metropolitane │ │ │
│ │ │ │de călători │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │4932 │Transporturi cu │6022 │4922│
│ │ │ │taxiuri │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte transporturi│6021 │ │
│ │ │4939 │terestre de │603 │4922│
│ │ │ │călători n.c.a. │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Transporturi │ │ │
│ │ │ │rutiere de │ │ │
│ │494│ │mărfuri şi │ │ │
│ │ │ │servicii de │ │ │
│ │ │ │mutare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Transporturi │ │ │
│ │ │4941 │rutiere de │6024 │4923│
│ │ │ │mărfuri │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │4942 │Servicii de │6024 │4923│
│ │ │ │mutare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│50 │ │ │Transporturi pe │ │ │
│ │ │ │apă │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Transporturi │ │ │
│ │501│ │maritime şi │ │ │
│ │ │ │costiere de │ │ │
│ │ │ │pasageri │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Transporturi │ │ │
│ │ │5010 │maritime şi │6110 │5011│
│ │ │ │costiere de │ │ │
│ │ │ │pasageri │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Transporturi │ │ │
│ │502│ │maritime şi │ │ │
│ │ │ │costiere de marfă│ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Transporturi │ │ │
│ │ │5020 │maritime şi │6110 │5012│
│ │ │ │costiere de marfă│ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Transporturi de │ │ │
│ │503│ │pasageri pe căi │ │ │
│ │ │ │navigabile │ │ │
│ │ │ │interioare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Transportul de │ │ │
│ │ │5030 │pasageri pe căi │6120 │5021│
│ │ │ │navigabile │ │ │
│ │ │ │interioare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Transportul de │ │ │
│ │504│ │marfă pe căi │ │ │
│ │ │ │navigabile │ │ │
│ │ │ │interioare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Transportul de │ │ │
│ │ │5040 │marfă pe căi │6120 │5022│
│ │ │ │navigabile │ │ │
│ │ │ │interioare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Depozitare şi │ │ │
│52 │ │ │activităţi │ │ │
│ │ │ │auxiliare pentru │ │ │
│ │ │ │transporturi │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │521│ │Depozitări │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │5210 │Depozitări │6312 │5210│
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi anexe │ │ │
│ │522│ │pentru │ │ │
│ │ │ │transporturi │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │1110 │ │
│ │ │ │servicii anexe │6321 │ │
│ │ │5221 │pentru │5020 │5221│
│ │ │ │transporturi │6010 │ │
│ │ │ │terestre │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │1110 │ │
│ │ │5222 │servicii anexe │6110 │5222│
│ │ │ │transporturilor │6120 │ │
│ │ │ │pe apă │6322 │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│53 │ │ │poştă şi de │ │ │
│ │ │ │curier │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │532│ │poştale şi de │ │ │
│ │ │ │curier │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │ │5320 │poştale şi de │6412 │5320│
│ │ │ │curier │ │ │
├───────────┴───┴──────┴─────────────────┴─────┴────┤
│Hoteluri şi restaurante │
├───────────┬───┬──────┬─────────────────┬─────┬────┤
│ │ │ │Hoteluri şi alte │ │ │
│55 │ │ │facilităţi de │ │ │
│ │ │ │cazare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Facilităţi de │ │ │
│ │ │ │cazare pentru │ │ │
│ │552│ │vacanţe şi │ │ │
│ │ │ │perioade de │ │ │
│ │ │ │scurtă durată │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Facilităţi de │ │ │
│ │ │ │cazare pentru │5521 │ │
│ │ │5520 │vacanţe şi │5523 │5510│
│ │ │ │perioade de │ │ │
│ │ │ │scurtă durată │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Parcuri pentru │ │ │
│ │553│ │rulote, │ │ │
│ │ │ │campinguri şi │ │ │
│ │ │ │tabere │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Parcuri pentru │ │ │
│ │ │5530 │rulote, │5521 │5520│
│ │ │ │campinguri şi │5522 │ │
│ │ │ │tabere │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │559│ │Alte servicii de │ │ │
│ │ │ │cazare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │5590 │Alte servicii de │5523 │5590│
│ │ │ │cazare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Restaurante şi │ │ │
│56 │ │ │alte activităţi │ │ │
│ │ │ │de servicii de │ │ │
│ │ │ │alimentaţie │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │561│ │Restaurante │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │5610 │Restaurante │5530 │5610│
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │alimentaţie │ │ │
│ │562│ │(catering) pentru│ │ │
│ │ │ │evenimente şi │ │ │
│ │ │ │alte servicii de │ │ │
│ │ │ │alimentaţie │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │5621 │alimentaţie │5552 │5621│
│ │ │ │(catering) pentru│ │ │
│ │ │ │evenimente │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte servicii de │5551 │ │
│ │ │5629 │alimentaţie │5552 │5629│
│ │ │ │n.c.a. │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Baruri şi alte │ │ │
│ │563│ │activităţi de │ │ │
│ │ │ │servire a │ │ │
│ │ │ │băuturilor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Baruri şi alte │ │ │
│ │ │5630 │activităţi de │5540 │5630│
│ │ │ │servire a │ │ │
│ │ │ │băuturilor │ │ │
├───────────┴───┴──────┴─────────────────┴─────┴────┤
│Informaţii şi comunicaţii │
├───────────┬───┬──────┬─────────────────┬─────┬────┤
│58 │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │editare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │editare a │ │ │
│ │ │ │cărţilor, │ │ │
│ │581│ │ziarelor, │ │ │
│ │ │ │revistelor şi │ │ │
│ │ │ │alte activităţi │ │ │
│ │ │ │de editare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │2211 │ │
│ │ │5811 │editare a │7240 │5811│
│ │ │ │cărţilor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │editarea de │ │ │
│ │ │5812 │ghiduri, │2211 │5812│
│ │ │ │compendii, liste │7240 │ │
│ │ │ │de adrese şi │ │ │
│ │ │ │similare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │2212 │ │
│ │ │5813 │editare a │7240 │5813│
│ │ │ │ziarelor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │5814 │editare a │2213 │5813│
│ │ │ │revistelor şi │7240 │ │
│ │ │ │periodicelor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │2215 │ │
│ │ │5819 │de editare │2222 │5819│
│ │ │ │ │7240 │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │582│ │editare a │ │ │
│ │ │ │produselor │ │ │
│ │ │ │software │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │5821 │editare a │7221 │5820│
│ │ │ │jocurilor de │7240 │ │
│ │ │ │calculator │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │7221 │ │
│ │ │5829 │editare a altor │7240 │5820│
│ │ │ │produse software │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│60 │ │ │difuzare şi │ │ │
│ │ │ │transmitere de │ │ │
│ │ │ │programe │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │602│ │difuzare a │ │ │
│ │ │ │programelor de │ │ │
│ │ │ │televiziune │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │9220 │ │
│ │ │6020 │difuzare a │6420 │6020│
│ │ │ │programelor de │7240 │ │
│ │ │ │televiziune │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│62 │ │ │servicii în │ │ │
│ │ │ │tehnologia │ │ │
│ │ │ │informaţiei │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │620│ │servicii în │ │ │
│ │ │ │tehnologia │ │ │
│ │ │ │informaţiei │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │realizare a │7221 │ │
│ │ │6201 │softului la │7222 │6201│
│ │ │ │comandă (software│7240 │ │
│ │ │ │orientat client) │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │6202 │consultanţă în │7210 │6202│
│ │ │ │tehnologia │7222 │ │
│ │ │ │informaţiei │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │management │ │ │
│ │ │6203 │(gestiune şi │7230 │6202│
│ │ │ │exploatare) al │ │ │
│ │ │ │mijloacelor de │ │ │
│ │ │ │calcul │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │ │ │de servicii │3002 │ │
│ │ │6209 │privind │7222 │6209│
│ │ │ │tehnologia │7260 │ │
│ │ │ │informaţiei │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│63 │ │ │servicii │ │ │
│ │ │ │informatice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │portalurilor web,│ │ │
│ │ │ │prelucrarea │ │ │
│ │631│ │datelor, │ │ │
│ │ │ │administrarea │ │ │
│ │ │ │paginilor web şi │ │ │
│ │ │ │activităţi conexe│ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Prelucrarea │ │ │
│ │ │ │datelor, │7230 │ │
│ │ │6311 │administrarea │7240 │6311│
│ │ │ │paginilor web şi │ │ │
│ │ │ │activităţi conexe│ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │6312 │Activităţi ale │7240 │6312│
│ │ │ │portalurilor web │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │639│ │de servicii │ │ │
│ │ │ │informaţionale │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │6391 │agenţiilor de │9240 │6391│
│ │ │ │ştiri │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │ │6399 │de servicii │7487 │6399│
│ │ │ │informaţionale │ │ │
│ │ │ │n.c.a │ │ │
├───────────┴───┴──────┴─────────────────┴─────┴────┤
│Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice │
├───────────┬───┬──────┬─────────────────┬─────┬────┤
│ │ │ │Activităţi │ │ │
│69 │ │ │juridice şi de │ │ │
│ │ │ │contabilitate │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │691│ │Activităţi │ │ │
│ │ │ │juridice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │6910 │Activităţi │7411 │6910│
│ │ │ │juridice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │contabilitate şi │ │ │
│ │692│ │audit financiar; │ │ │
│ │ │ │consultanţă în │ │ │
│ │ │ │domeniul fiscal │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │contabilitate şi │ │ │
│ │ │6920 │audit financiar; │7412 │6920│
│ │ │ │consultanţă în │ │ │
│ │ │ │domeniul fiscal │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │direcţiilor │ │ │
│ │ │ │(centralelor), │ │ │
│ │ │ │birourilor │ │ │
│70 │ │ │administrative │ │ │
│ │ │ │centralizate; │ │ │
│ │ │ │activităţi de │ │ │
│ │ │ │management şi de │ │ │
│ │ │ │consultanţă în │ │ │
│ │ │ │management │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │direcţiilor │ │ │
│ │701│ │(centralelor), │ │ │
│ │ │ │birourilor │ │ │
│ │ │ │administrative │ │ │
│ │ │ │centralizate │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │direcţiilor │ │ │
│ │ │7010 │(centralelor), │7415 │7010│
│ │ │ │birourilor │ │ │
│ │ │ │administrative │ │ │
│ │ │ │centralizate │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │702│ │consultanţă în │ │ │
│ │ │ │management │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │consultanţă în │ │ │
│ │ │7021 │domeniul │7414 │7020│
│ │ │ │relaţiilor │ │ │
│ │ │ │publice şi al │ │ │
│ │ │ │comunicării │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │7022 │consultanţă │7414 │7020│
│ │ │ │pentru afaceri şi│0501 │ │
│ │ │ │management │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │arhitectură şi │ │ │
│71 │ │ │inginerie; │ │ │
│ │ │ │activităţi de │ │ │
│ │ │ │testări şi │ │ │
│ │ │ │analiză tehnică │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │arhitectură, │ │ │
│ │ │ │inginerie şi │ │ │
│ │711│ │servicii de │ │ │
│ │ │ │consultanţă │ │ │
│ │ │ │tehnică legate de│ │ │
│ │ │ │acestea │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │7111 │Activităţi de │7420 │7110│
│ │ │ │arhitectură │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │inginerie şi │ │ │
│ │ │7112 │consultanţă │7420 │7110│
│ │ │ │tehnică legate de│ │ │
│ │ │ │acestea │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │712│ │testări şi │ │ │
│ │ │ │analize tehnice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │7120 │testări şi │7430 │7120│
│ │ │ │analize tehnice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Publicitate şi │ │ │
│73 │ │ │activităţi de │ │ │
│ │ │ │studiere a pieţei│ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │731│ │Publicitate │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │7311 │agenţiilor de │7440 │7310│
│ │ │ │publicitate │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Servicii de │ │ │
│ │ │7312 │reprezentare │7440 │7310│
│ │ │ │media │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │732│ │studiere a pieţei│ │ │
│ │ │ │şi de sondare a │ │ │
│ │ │ │opiniei publice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │7320 │studiere a pieţei│7413 │7320│
│ │ │ │şi de sondare a │ │ │
│ │ │ │opiniei publice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│74 │ │ │profesionale, │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice şi │ │ │
│ │ │ │tehnice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │741│ │design │ │ │
│ │ │ │specializat │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │7410 │design │7487 │7410│
│ │ │ │specializat │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │742│ │Activităţi │ │ │
│ │ │ │fotografice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │7420 │Activităţi │7481 │7420│
│ │ │ │fotografice │9240 │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │749│ │profesionale, │ │ │
│ │ │ │ştiinţifice şi │ │ │
│ │ │ │tehnice n.c.a. │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │6340 │ │
│ │ │ │profesionale, │7487 │ │
│ │ │7490 │ştiinţifice şi │7414 │7490│
│ │ │ │tehnice n.c.a. │7420 │ │
│ │ │ │ │7460 │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│75 │ │ │Activităţi │ │ │
│ │ │ │veterinare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │750│ │Activităţi │ │ │
│ │ │ │veterinare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │7500 │Activităţi │8520 │7500│
│ │ │ │veterinare │ │ │
├───────────┴───┴──────┴─────────────────┴─────┴────┤
│Activităţi de servicii administrative şi activităţi│
│de servicii-suport │
├───────────┬───┬──────┬─────────────────┬─────┬────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │ │
│ │772│ │leasing cu bunuri│ │ │
│ │ │ │personale şi │ │ │
│ │ │ │gospodăreşti │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │ │
│ │ │7721 │leasing cu bunuri│7140 │7721│
│ │ │ │recreaţionale şi │ │ │
│ │ │ │echipament │ │ │
│ │ │ │sportiv │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Închirierea de │ │ │
│ │ │7722 │casete video şi │7140 │7722│
│ │ │ │discuri (CD-uri, │ │ │
│ │ │ │DVD-uri) │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │închiriere şi │ │ │
│ │ │7729 │leasing cu alte │7140 │7729│
│ │ │ │bunuri personale │ │ │
│ │ │ │şi gospodăreşti │ │ │
│ │ │ │n.c.a. │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │agenţiilor │ │ │
│ │ │ │turistice şi ale │ │ │
│79 │ │ │tur-operatorilor;│ │ │
│ │ │ │alte servicii de │ │ │
│ │ │ │rezervare şi │ │ │
│ │ │ │asistenţa │ │ │
│ │ │ │turistică │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │791│ │agenţiilor │ │ │
│ │ │ │turistice şi ale │ │ │
│ │ │ │tur-operatorilor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │7911 │agenţiilor │6330 │7911│
│ │ │ │turistice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │7912 │Activităţi ale │6330 │7912│
│ │ │ │tur-operatorilor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte servicii de │ │ │
│ │799│ │rezervare şi │ │ │
│ │ │ │asistenţă │ │ │
│ │ │ │turistică │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte servicii de │6330 │ │
│ │ │ │rezervare şi │9232 │ │
│ │ │7990 │asistenţă │9234 │7920│
│ │ │ │turistică │9262 │ │
│ │ │ │ │9272 │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│81 │ │ │peisagistică şi │ │ │
│ │ │ │servicii pentru │ │ │
│ │ │ │clădiri │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │811│ │servicii-suport │ │ │
│ │ │ │combinate │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │7032 │ │
│ │ │8110 │servicii-suport │7514 │8110│
│ │ │ │combinate │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │812│ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │curăţenie │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi │ │ │
│ │ │8121 │generale de │7470 │8121│
│ │ │ │curăţenie a │ │ │
│ │ │ │clădirilor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi │ │ │
│ │ │8122 │specializate de │7470 │8129│
│ │ │ │curăţenie │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │8129 │Alte activităţi │9003 │8129│
│ │ │ │de curăţenie │7470 │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │813│ │întreţinere │ │ │
│ │ │ │peisagistică │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │8130 │întreţinere │0141 │8130│
│ │ │ │peisagistică │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │secretariat, │ │ │
│ │ │ │servicii-suport │ │ │
│82 │ │ │şi alte │ │ │
│ │ │ │activităţi de │ │ │
│ │ │ │servicii prestate│ │ │
│ │ │ │în principal │ │ │
│ │ │ │întreprinderilor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │821│ │secretariat şi │ │ │
│ │ │ │servicii-suport │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi │ │ │
│ │ │8211 │combinate de │7485 │8211│
│ │ │ │secretariat │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │fotocopiere, de │ │ │
│ │ │ │pregătire a │7485 │ │
│ │ │8219 │documentelor şi │6411 │8219│
│ │ │ │alte activităţi │ │ │
│ │ │ │specializate de │ │ │
│ │ │ │secretariat │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │centrelor de │ │ │
│ │822│ │intermediere │ │ │
│ │ │ │telefonică (call │ │ │
│ │ │ │center) │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │centrelor de │ │ │
│ │ │8220 │intermediere │7486 │8220│
│ │ │ │telefonică (call │ │ │
│ │ │ │center) │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │organizare a │ │ │
│ │823│ │expoziţiilor, │ │ │
│ │ │ │târgurilor şi │ │ │
│ │ │ │congreselor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │organizare a │ │ │
│ │ │8230 │expoziţiilor, │7487 │8230│
│ │ │ │târgurilor şi │ │ │
│ │ │ │congreselor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │servicii-suport │ │ │
│ │829│ │pentru │ │ │
│ │ │ │întreprinderi │ │ │
│ │ │ │n.c.a. │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │agenţiilor de │ │ │
│ │ │ │colectare şi ale │ │ │
│ │ │8291 │birourilor │7487 │8291│
│ │ │ │(oficiilor) de │ │ │
│ │ │ │raportare a │ │ │
│ │ │ │creditului │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │8292 │Activităţi de │7482 │8292│
│ │ │ │ambalare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │ │ │de │7485 │ │
│ │ │8299 │servicii-suport │7487 │8299│
│ │ │ │pentru │7513 │ │
│ │ │ │întreprinderi │ │ │
│ │ │ │n.c.a. │ │ │
├───────────┴───┴──────┴─────────────────┴─────┴────┤
│Învăţământ │
├───────────┬───┬──────┬─────────────────┬─────┬────┤
│85 │ │ │Învăţământ │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │855│ │Alte forme de │ │ │
│ │ │ │învăţământ │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Învăţământ în │8042 │ │
│ │ │8551 │domeniul sportiv │9262 │8541│
│ │ │ │şi recreaţional │9305 │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Învăţământ în │ │ │
│ │ │ │domeniul cultural│ │ │
│ │ │8552 │(limbi străine, │8042 │8542│
│ │ │ │muzică, teatru, │9234 │ │
│ │ │ │dans, arte │ │ │
│ │ │ │plastice etc.) │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Şcoli de │ │ │
│ │ │8553 │conducere │8041 │8549│
│ │ │ │(pilotaj) │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │8559 │Alte forme de │8042 │8549│
│ │ │ │învăţământ n.c.a.│ │ │
├───────────┴───┴──────┴─────────────────┴─────┴────┤
│Sănătate şi asistenţă socială │
├───────────┬───┬──────┬─────────────────┬─────┬────┤
│ │ │ │Activităţi │ │ │
│86 │ │ │referitoare la │ │ │
│ │ │ │sănătatea umană │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │861│ │asistenţă │ │ │
│ │ │ │spitalicească │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │8610 │asistenţă │8511 │8610│
│ │ │ │spitalicească │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │asistenţă │ │ │
│ │862│ │medicală │ │ │
│ │ │ │ambulatorie şi │ │ │
│ │ │ │stomatologică │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │8621 │asistenţă │8512 │8620│
│ │ │ │medicală generală│ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │8622 │asistenţă │8512 │8620│
│ │ │ │medicală │ │ │
│ │ │ │specializată │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │8623 │asistenţă │8513 │8620│
│ │ │ │stomatologică │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │869│ │referitoare la │ │ │
│ │ │ │sănătatea umană │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │ │8690 │referitoare la │8514 │8690│
│ │ │ │sănătatea umană │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Servicii │ │ │
│ │ │ │combinate de │ │ │
│ │ │ │îngrijire │ │ │
│87 │ │ │medicală şi │ │ │
│ │ │ │asistenţă │ │ │
│ │ │ │socială, cu │ │ │
│ │ │ │cazare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │871│ │centrelor de │ │ │
│ │ │ │îngrijire │ │ │
│ │ │ │medicală │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │8710 │centrelor de │8514 │8710│
│ │ │ │îngrijire │ │ │
│ │ │ │medicală │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │centrelor de │ │ │
│ │872│ │recuperare │ │ │
│ │ │ │psihică şi de │ │ │
│ │ │ │dezintoxicare, │ │ │
│ │ │ │exclusiv spitale │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │centrelor de │8531 │ │
│ │ │8720 │recuperare │8511 │8720│
│ │ │ │psihică şi de │8514 │ │
│ │ │ │dezintoxicare, │ │ │
│ │ │ │exclusiv spitale │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │căminelor de │ │ │
│ │ │ │bătrâni şi ale │ │ │
│ │873│ │căminelor pentru │ │ │
│ │ │ │persoane aflate │ │ │
│ │ │ │în incapacitate │ │ │
│ │ │ │de a se îngriji │ │ │
│ │ │ │singure │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │căminelor de │ │ │
│ │ │ │bătrâni şi ale │ │ │
│ │ │8730 │căminelor pentru │8531 │8730│
│ │ │ │persoane aflate │8514 │ │
│ │ │ │în incapacitate │ │ │
│ │ │ │de a se îngriji │ │ │
│ │ │ │singure │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │879│ │de asistenţă │ │ │
│ │ │ │socială, cu │ │ │
│ │ │ │cazare n.c.a. │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │ │8790 │de asistentă │8531 │8790│
│ │ │ │socială, cu │ │ │
│ │ │ │cazare n.c.a. │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│88 │ │ │asistenţă │ │ │
│ │ │ │socială, fără │ │ │
│ │ │ │cazare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │asistenţă │ │ │
│ │ │ │socială, fără │ │ │
│ │ │ │cazare, pentru │ │ │
│ │881│ │bătrâni şi pentru│ │ │
│ │ │ │persoane aflate │ │ │
│ │ │ │în incapacitate │ │ │
│ │ │ │de a se îngriji │ │ │
│ │ │ │singure │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │ │asistenţă │ │ │
│ │ │ │socială, fără │ │ │
│ │ │ │cazare, pentru │ │ │
│ │ │8810 │bătrâni şi pentru│8532 │8810│
│ │ │ │persoane aflate │ │ │
│ │ │ │în incapacitate │ │ │
│ │ │ │de a se îngriji │ │ │
│ │ │ │singure │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │889│ │de asistenţă │ │ │
│ │ │ │socială, fără │ │ │
│ │ │ │cazare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │8891 │îngrijire zilnică│8532 │8890│
│ │ │ │pentru copii │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │ │8899 │de asistenţă │8532 │8890│
│ │ │ │socială, fără │7521 │ │
│ │ │ │cazare, n.c.a. │ │ │
├───────────┴───┴──────┴─────────────────┴─────┴────┤
│Activităţi de spectacole, culturale şi recreative │
├───────────┬───┬──────┬─────────────────┬─────┬────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│90 │ │ │creaţie şi │ │ │
│ │ │ │interpretare │ │ │
│ │ │ │artistică │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │bibliotecilor, │ │ │
│91 │ │ │arhivelor, │ │ │
│ │ │ │muzeelor şi alte │ │ │
│ │ │ │activităţi │ │ │
│ │ │ │culturale │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │bibliotecilor, │ │ │
│ │910│ │arhivelor, │ │ │
│ │ │ │muzeelor şi alte │ │ │
│ │ │ │activităţi │ │ │
│ │ │ │culturale │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │9251 │ │
│ │ │9101 │bibliotecilor şi │7514 │9101│
│ │ │ │arhivelor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │9102 │Activităţi ale │9252 │9102│
│ │ │ │muzeelor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Gestionarea │ │ │
│ │ │ │monumentelor, │ │ │
│ │ │ │clădirilor │ │ │
│ │ │9103 │istorice şi a │9252 │9102│
│ │ │ │altor obiective │ │ │
│ │ │ │de interes │ │ │
│ │ │ │turistic │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │ │grădinilor │ │ │
│ │ │9104 │zoologice, │9253 │9103│
│ │ │ │botanice şi ale │ │ │
│ │ │ │rezervaţiilor │ │ │
│ │ │ │naturale │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi │ │ │
│93 │ │ │sportive, │ │ │
│ │ │ │recreative şi │ │ │
│ │ │ │distractive │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │931│ │Activităţi │ │ │
│ │ │ │sportive │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │9311 │Activităţi ale │9261 │9311│
│ │ │ │bazelor sportive │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │9312 │cluburilor │9262 │9312│
│ │ │ │sportive │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi ale │ │ │
│ │ │9313 │centrelor de │9304 │9311│
│ │ │ │fitness │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │9319 │Alte activităţi │9262 │9319│
│ │ │ │sportive │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │932│ │recreative şi │ │ │
│ │ │ │distractive │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Bâlciuri şi │ │ │
│ │ │9321 │parcuri de │9233 │9321│
│ │ │ │distracţii │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Alte activităţi │9234 │ │
│ │ │9329 │recreative şi │9272 │9329│
│ │ │ │distractive │9262 │ │
│ │ │ │n.c.a. │ │ │
├───────────┴───┴──────┴─────────────────┴─────┴────┤
│Alte activităţi de servicii │
├───────────┬───┬──────┬─────────────────┬─────┬────┤
│ │ │ │Reparaţii de │ │ │
│ │ │ │calculatoare, de │ │ │
│95 │ │ │articole │ │ │
│ │ │ │personale şi de │ │ │
│ │ │ │uz gospodăresc │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Repararea │ │ │
│ │ │ │calculatoarelor │ │ │
│ │951│ │şi a │ │ │
│ │ │ │echipamentelor de│ │ │
│ │ │ │comunicaţii │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Repararea │ │ │
│ │ │ │calculatoarelor │ │ │
│ │ │9511 │şi a │7250 │9511│
│ │ │ │echipamentelor │ │ │
│ │ │ │periferice │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Repararea │3220 │ │
│ │ │9512 │echipamentelor de│5274 │9512│
│ │ │ │comunicaţii │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Reparaţii de │ │ │
│ │952│ │articole │ │ │
│ │ │ │personale şi de │ │ │
│ │ │ │uz gospodăresc │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Repararea │ │ │
│ │ │9521 │aparatelor │5272 │9521│
│ │ │ │electronice de uz│ │ │
│ │ │ │casnic │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Repararea │ │ │
│ │ │ │dispozitivelor de│ │ │
│ │ │9522 │uz gospodăresc şi│2932 │9522│
│ │ │ │a echipamentelor │5272 │ │
│ │ │ │pentru casă şi │ │ │
│ │ │ │grădină │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Repararea │ │ │
│ │ │9523 │încălţămintei şi │5271 │9523│
│ │ │ │a articolelor din│5274 │ │
│ │ │ │piele │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Repararea mobilei│3611 │ │
│ │ │9524 │şi a furniturilor│3612 │9524│
│ │ │ │casnice │3614 │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Repararea │ │ │
│ │ │9525 │ceasurilor şi a │5273 │9529│
│ │ │ │bijuteriilor │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Repararea │1740 │ │
│ │ │ │articolelor de uz│3630 │ │
│ │ │9529 │personal şi │3640 │9529│
│ │ │ │gospodăresc │5274 │ │
│ │ │ │n.c.a. │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│96 │ │ │Alte activităţi │ │ │
│ │ │ │de servicii │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │960│ │Alte activităţi │ │ │
│ │ │ │de servicii │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Spălarea şi │ │ │
│ │ │ │curăţarea │ │ │
│ │ │ │(uscată) a │ │ │
│ │ │9601 │articolelor │9301 │9601│
│ │ │ │textile şi a │ │ │
│ │ │ │produselor din │ │ │
│ │ │ │blană │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Coafură şi alte │ │ │
│ │ │9602 │activităţi de │9302 │9602│
│ │ │ │înfrumuseţare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │9603 │pompe funebre şi │9303 │9603│
│ │ │ │similare │ │ │
├───────────┼───┼──────┼─────────────────┼─────┼────┤
│ │ │ │Activităţi de │ │ │
│ │ │9604 │întreţinere │9304 │9604│
│ │ │ │corporală │ │ │
└───────────┴───┴──────┴─────────────────┴─────┴────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016