Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 9 aprilie 2024  referitoare la organizarea de misiuni economice în străinătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 9 aprilie 2024 referitoare la organizarea de misiuni economice în străinătate

EMITENT: Agentia Romana pentru Investitii si Comert Exterior
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 485 din 27 mai 2024
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 127 din 9 aprilie 2024, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 27 mai 2024.
──────────
    CAP. I
    Titlul schemei de ajutor de minimis
    ART. 1
    Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită „Organizarea de misiuni economice în străinătate“ (schema).

    ART. 2
    Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) 2023/2.831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    CAP. II
    Scopul schemei
    ART. 3
    Scopul prezentei scheme este de a susţine promovarea exporturilor de produse şi servicii de concepţie/ marcă proprie a operatorilor economici cu activitate în sectoarele industriei naţionale, echilibrarea balanţei comerciale, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare a exportatorilor români la târguri şi expoziţii internaţionale, promovarea produselor şi serviciilor operatorilor economici pe noi pieţe externe, stimularea comunicării şi a parteneriatului în afaceri, pregătirea întreprinzătorilor în domeniul tehnicilor de promovare a produselor şi serviciilor pe noi pieţe, creşterea numărului de firme expozante (sub pavilion naţional sau în mod individual) la manifestări internaţionale, inclusiv la cele organizate în format virtual, precum şi dezvoltarea şi diversificarea instrumentelor de promovare a exporturilor româneşti.

    CAP. III
    Obiectivul schemei
    ART. 4
    (1) Obiectivul schemei este de a promova la export produsele şi serviciile de concepţie/marcă proprie a operatorilor economici cu activitate în sectoarele industriei naţionale.
    (2) Misiunile economice sunt acţiuni organizate în scopul explorării, consolidării, valorificării şi dezvoltării oportunităţilor de afaceri pe pieţe externe şi se referă la prezentări de produse, miniexpoziţii, reuniuni de afaceri, seminare economice şi zile economice.
    (3) Programul misiunilor economice în străinătate se elaborează anual de Agenţia Română pentru Investiţii şi Comerţ Exterior (ARICE) în scopul asigurării promovării şi diversificării geografice a exportului.

    CAP. IV
    Necesitatea implementării schemei
    ART. 5
    Implementarea schemei este necesară în vederea promovării pe pieţele externe a produselor şi serviciilor de concepţie/marcă proprie a operatorilor economici cu activitate în sectoarele industriei naţionale.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 6
    În scopul prezentei scheme se aplică următoarele definiţii:
    a) furnizorul schemei de minimis şi administratorul măsurii - ARICE;
    b) întreprindere - orice entitate care desfăşoară activităţi economice (respectiv oferă bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă), indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
    c) ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    d) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, respectiv data la care se semnează acordul de finanţare iniţial între furnizor şi beneficiarii finali participanţi la misiunile economice organizate în străinătate;
    e) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
    f) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    g) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări, de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    h) produse pescăreşti şi de acvacultură - produsele definite la art. 5 lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
    i) producţia primară de produse pescăreşti şi de acvacultură - toate operaţiunile legate de pescuitul, creşterea sau cultivarea organismelor acvatice, precum şi activităţile desfăşurate în ferme sau la bord necesare pentru pregătirea unui animal sau a unei plante pentru prima vânzare, inclusiv tranşarea, filetarea sau congelarea, şi prima vânzare către revânzători sau prelucrători;
    j) prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură - toate operaţiunile, inclusiv manipularea, tratarea şi transformarea, efectuate după momentul debarcării - sau al recoltării, în cazul acvaculturii -, care au ca rezultat un produs prelucrat, precum şi distribuţia acestuia;
    k) întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2023/2.831, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din actul constitutiv sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate la rândul lor întreprinderi unice;

    l) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    m) data plăţii ajutorului - data la care beneficiarul intră efectiv în posesia ajutorului;
    n) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre.


    CAP. VI
    Domeniul de aplicare
    ART. 7
    (1) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate operatorilor economici din toate sectoarele, cu excepţia:
    a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    c) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    d) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii de produse de acest tip achiziţionate de la producători primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
    e) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    f) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a bunurilor şi serviciilor naţionale faţă de bunurile şi serviciile importate.

    (2) În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b), c) sau d), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) 2023/2.831, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între conturi, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare a Regulamentului (UE) 2023/2.831 nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

    CAP. VII
    Beneficiari ai ajutorului de minimis
    ART. 8
    În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 296/2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acţiunilor din Programul de promovare a exportului, administrat de Ministerul Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare, pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) sunt înregistraţi în scopuri fiscale conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
    b) nu se află în procedură de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
    c) nu beneficiază pentru misiunea economică organizată în străinătate la care aplică de finanţare de la alţi furnizori de ajutor de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
    d) nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, la data depunerii cererii de înscriere - declaraţiei pe propria răspundere pentru participare la misiunile economice organizate în străinătate;
    e) nu sunt consideraţi în dificultate;
    f) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată şi ajutorul recuperat integral;
    g) au în obiectul de activitate operaţiuni de export;
    h) nomenclatorul de export corespunde cu domeniile prevăzute în tematica misiunii economice;
    i) produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată;
    j) au înregistrat rezultate concrete ca urmare a participării la astfel de acţiuni anterioare;
    k) nu folosesc ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri;
    l) nu au beneficiat în ultimii 3 ani, din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în cadrul prezentei scheme, să depăşească echivalentul în lei a 300.000 euro (declaraţie pe propria răspundere).


    ART. 9
    Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 500, după cum urmează: 2024-100 de beneficiari, 2025-120 de beneficiari, 2026-130 de beneficiari, 2027-150 de beneficiari.

    CAP. VIII
    Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis
    ART. 10
    Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme constau în acordarea de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:
    a) 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
    b) 100% din cheltuielile privind transportul în interiorul ţării de destinaţie, pentru persoanele care participă la acţiunile respective, cheltuielile de deplasare pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv a unui reprezentant din partea federaţiei, patronatului de ramură sau asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, cheltuielile pentru închirierea spaţiilor aferente întâlnirilor de afaceri şi a dotărilor necesare desfăşurării acestora, cum sunt TV, video, retroproiector, computer şi altele asemenea, cheltuielile de reprezentare şi protocol, cheltuielile pentru elaborarea, transportul şi asigurarea materialelor de promovare şi de prezentare, cum sunt cataloage, pliante, ecusoane şi altele asemenea, cheltuielile pentru transportul şi asigurarea mostrelor, cheltuielile pentru formalităţile vamale aferente materialelor de promovare şi de prezentare, precum şi mostrelor, cheltuielile pentru mediatizarea acţiunii pe plan local, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a misiunii economice, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea acţiunilor respective, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.


    ART. 11
    (1) Selectarea operatorilor economici participanţi la misiuni economice organizate în străinătate se realizează de către o comisie de selecţie constituită prin ordin al preşedintelui ARICE, a cărei componenţă este: 1 preşedinte de comisie ARICE, 1 membru ARICE şi 1 membru din partea patronatului.
    (2) Comisia de selecţie va verifica eligibilitatea operatorilor economici, inclusiv din punctul de vedere al reglementărilor de ajutor de stat, va verifica respectarea regulii de cumul (conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 4 la ordin), va încheia procesul-verbal de selecţie a operatorilor economici (proces-verbal care constituie act administrativ ce poate fi contestat în condiţiile legii) şi va comunica rezultatele selecţiei patronatului/asociaţiei responsabile. ARICE va înştiinţa operatorii economici selectaţi asupra valorii estimative a ajutorului de minimis ce poate fi acordat, cu trimitere explicită la Regulamentul (UE) 2023/2.831.
    (3) Comisia de selecţie a operatorilor economici va respecta principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
    (4) În acordul de finanţare încheiat cu beneficiarul selectat se va preciza că:
    a) valoarea ajutorului de minimis este estimativă, iar în cazul neorganizării acţiunii valoarea acestuia este nulă;
    b) valoarea exactă a ajutorului de minimis acordat operatorului economic (societăţii/întreprinderii unice) participant la acţiune se va calcula după decontul final de cheltuieli aferente acţiunii, iar ARICE va încheia un act adiţional la acordul de finanţare iniţial cu beneficiarul, pentru modificarea valorii ajutorului de minimis estimat;
    c) în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic (societăţii/întreprinderii unice) pe ultimii 3 ani, cumulată cu valoarea alocării financiare ce urmează a fi acordată în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de ajutor de minimis menţionate la art. 13 alin. (1), operatorul economic poate alege între reducerea valorii ajutorului solicitat astfel încât să se încadreze în plafon sau rambursarea totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de ajutor de minimis.

    (5) Soluţionarea contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici participanţi la misiuni economice organizate în străinătate se realizează de către o comisie constituită prin ordin al preşedintelui Agenţiei Române pentru Investiţii şi Comerţ Exterior, comisie diferită de cea de selecţie.
    (6) Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici va comunica, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei, rezultatul soluţionării acesteia.
    (7) Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici va respecta principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
    (8) ARICE va încheia şi va derula contracte de prestări servicii cu operatori economici specializaţi, denumiţi în continuare societăţi organizatoare de misiuni economice, conform legislaţiei în vigoare. Aceşti operatori vor fi selectaţi ca urmare a unei proceduri deschise şi transparente de licitaţie publică.
    (9) Cheltuielile prevăzute la art. 10 lit. a) se vor deconta operatorilor economici participanţi de către societatea organizatoare, pe bază de documente justificative, în termen de 5 zile lucrătoare de la virarea de către ARICE a sumelor aferente decontului final al acţiunii.
    (10) ARICE, ca furnizor de ajutor de minimis, va încheia, înainte de participarea operatorului economic la misiunea economică organizată în străinătate, un acord de finanţare cu fiecare beneficiar al prezentei scheme, prin care se va statua dreptul legal de a se acorda ajutor de minimis, precizând valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis pe care fiecare beneficiar o poate primi, precum şi caracterul de minimis al acestuia, făcând explicit referire la Regulamentul (UE) 2023/2.831 şi menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi condiţiile în care se acordă ajutorul de minimis.

    ART. 12
    (1) Selectarea întreprinderilor participante la acţiunile de promovare se face în funcţie de următoarele criterii: bugetul alocat pentru acţiunea respectivă, ordinea înscrierii şi valoarea mai scăzută a ajutorului de minimis acordat anterior.
    (2) Pentru stabilirea ordinii în care întreprinderile pot participa la acţiunea de promovare se aplică succesiv criteriile de selecţie de la alin. (1). Gradul de importanţă al criteriilor este dat de ordinea enumerării, primul criteriu fiind cel mai important.
    (3) În cazul în care numărul de aplicanţi este mai mare decât bugetul alocat, criteriile de departajare pentru selectarea firmelor eligibile sunt:
    a) ordinea înscrierii aplicanţilor pentru participarea la acţiunea de promovare. Aplicanţii îşi pot depune cererile de înscriere începând cu data publicării pe site-ul ARICE a programului de promovare a exportului cu lista misiunilor economice în străinătate, dar nu mai târziu de 70 de zile înainte de începerea acţiunii, fără posibilitatea de a fi completat ulterior;
    b) alte criterii: valoarea mai scăzută a ajutorului de minimis acordat anterior.


    CAP. IX
    Regula cumulului ajutoarelor de minimis
    ART. 13
    (1) ARICE, prin comisia de selecţie, va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, inclusiv conform regulilor de ajutor de stat, respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de o întreprindere unică pe parcursul ultimilor 3 ani şi suma care urmează a se acorda în baza schemei, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşesc pragul de 300.000 euro.
    (2) Perioada de 3 ani care trebuie luată în considerare ar trebui evaluată în mod continuu. Pentru fiecare nou ajutor de minimis acordat trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate în ultimii 3 ani. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri naţionale sau din fonduri europene.
    (3) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832^1 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
    ^1 Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general [art. 3 alin. (2) - „Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate per stat membru unei întreprinderi unice care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 750.000 EUR în nicio perioadă de 3 ani.“].

    (4) Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu regulamentele (UE) nr. 1.408/2013^2 şi (UE) nr. 717/2014^3, în limita plafonului relevant prevăzut la alin. (1).
    ^2 Regulamentul (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol (JO L 352, 24.12.2013, p. 9).
    ^3 Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei din 27 iunie 2014 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul pescuitului şi acvaculturii (JO L 190, 28.6.2014, p. 45).

    (5) Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, cu condiţia ca prin cumul să nu se depăşească intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului, stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. În situaţia în care prin cumul s-ar ajunge la depăşirea respectivei intensităţi sau valori maxime, ajutorul de minimis nu poate fi acordat.
    (6) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
    (7) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (8) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului propriu al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    CAP. X
    Perioada de aplicare
    ART. 14
    Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare până la 31 decembrie 2027.

    CAP. XI
    Bugetul schemei
    ART. 15
    (1) Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 70.000 mii lei (2024 - 10.000 mii lei, 2025 -10.000 mii lei, 2026 - 20.000 mii lei, 2027 - 30.000 mii lei).
    (2) Pentru conversia în euro a valorii ajutorului se va utiliza cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data acordării ajutorului.

    CAP. XII
    Obligaţiile furnizorului şi ale beneficiarilor de ajutor de minimis
    ART. 16
    ARICE va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezenta schemă, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata (anul de raportare), valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis acordate de ARICE în anii anteriori, valoarea estimativă (ex ante), valoarea exactă a ajutorului de minimis (la momentul efectuării decontului final al cheltuielilor aferente acţiunii, valoare ce va fi raportată Consiliului Concurenţei) şi sursa de finanţare. Această evidenţă se păstrează timp de 10 ani de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

    ART. 17
    (1) Operatorii economici beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, la fel ca şi operatorii economici societăţi organizatoare de misiuni economice în străinătate.
    (2) Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de minimis primite.

    CAP. XIII
    Monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei
    ART. 18
    (1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Se vor avea în vedere şi obligaţiile stipulate în Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, precum şi în Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare aRegulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.
    (2) Monitorizarea prezentei scheme se realizează de ARICE, care va respecta prevederile legale în vigoare privitoare la controalele la faţa locului pentru a verifica condiţiile de acordare a ajutoarelor şi pentru a dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
    (3) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (4) În aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (2), preşedintele ARICE va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. ARICE va informa, în scris, Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.
    (5) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (3), preşedintele ARICE va aproba prin ordin norme metodologice proprii privind procedura de recuperare a ajutoarelor de minimis acordate.
    (6) ARICE va pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, la termenul şi în formatul solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (7) ARICE va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (8) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate furnizorului.
    (9) ARICE va furniza date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din informaţiile deţinute de acesta rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis.
    (10) Deciziile se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis, organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se virează la bugetul de stat.
    (11) Pentru a crea posibilitatea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, ARICE, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (12) Obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de minimis şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor de minimis sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (13) Plăţile se încarcă în termen de 10 zile lucrătoare de la data plăţii.
    (14) Informaţiile referitoare la contractele/actele de acordare a finanţării se încarcă în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, dacă este cazul.
    (15) În mod excepţional şi pe o perioadă limitată de timp, termenele prevăzute la alin. (11)-(14) pot fi extinse până la 15 zile lucrătoare. Extinderea se acordă de Consiliul Concurenţei, în baza unei solicitări formale, motivate, adresate acestuia de către furnizorul/administratorul ajutorului, şi este considerată justificată doar în cazul în care numărul actelor de finanţare, al actelor de acordare a ajutoarelor sau al plăţilor efectuate în contul acestuia este foarte mare, într-o perioadă restrânsă de timp, iar încărcarea acestora devine imposibilă, din punct de vedere tehnic, în termenul iniţial.
    (16) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    CAP. XIV
    Raportarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei
    ART. 19
    Pentru implementarea schemei, ARICE are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului de implementare a schemei, formularele completate în conformitate cu anexa la Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.

    ART. 20
    Raportările se transmit atât pe suport hârtie, cât şi pe suport magnetic, cu semnătură de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire.

    ART. 21
    După raportarea la Consiliul Concurenţei, ARICE va publica pe website-ul propriu valorile finale ale ajutoarelor de minimis acordate operatorilor economici participanţi la misiunile economice în străinătate.

    ART. 22
    Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii suplimentare, în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau că există neconcordanţe faţă de cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Consiliului Concurenţei. Răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de raportare revine ARICE.

    CAP. XV
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 23
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către ARICE, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) ARICE va elabora metodologia proprie de recuperare a ajutorului de minimis.

    ART. 24
    (1) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.
    (2) Procedura de calcul al dobânzii se stabileşte în conformitate cu instrucţiunile emise de către Consiliul Concurenţei^4.
    ^4 http://www.renascc.eu/wp-content/uploads/2020/12/ilovepdf_merged-2.pdf.

    (3) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar, în documentele depuse, se dovedesc a fi incorecte sau false.

    CAP. XVI
    Dispoziţii finale
    ART. 25
    Textul prezentei scheme se publică şi pe pagina oficială de web a ARICE.


    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016