Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 septembrie 2020  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 septembrie 2020 "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă"

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 846 din 15 septembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.057 din 8 septembrie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 15 septembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, aferentă Programului operaţional Capital uman (POCU) 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă“.
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013^1 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    ^1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 352/24.12.2013.

    (3) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile mai puţin dezvoltate (Centru, Sud-Est, Sud Muntenia, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia).
    (4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 352/1 din 24 decembrie 2013.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 2
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Programul operaţional Capital uman 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. C(2015)1.287 din data de 25.02.2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    c) Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1.629/2019 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul Fondurilor Europene a prevederilor art. 25 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, pentru proiectele finanţate în cadrul schemelor de ajutor de minimis din fonduri structurale europene în cadrul Programului operaţional Capital uman;
    g) Hotărârea Guvernului nr. 595/2020 privind aprobarea Programului naţional Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural, finanţat în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    1. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    2. administrator al schemei de ajutor de minimis - persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele furnizorului. În cadrul schemei de ajutor de minimis „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, administratorii schemei de ajutor de minimis sunt administratorii de schemă de antreprenoriat sau entităţi juridice din componenţa administratorilor de schemă de antreprenoriat responsabile cu derularea de proceduri în domeniul ajutorului de minimis;
    3. administrator al schemei de antreprenoriat - entitate publică sau privată care implementează, în calitate de beneficiar al contractului de finanţare, un proiect integrat finanţat prin axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă“, proiect în cadrul căruia se atribuie ajutoare de minimis pentru înfiinţarea de start up-uri, cu respectarea condiţiilor impuse în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, şi detaliate în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“.
    Conform Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, administratori ai schemei de antreprenoriat pot fi:
    a) entităţi ale economiei sociale, reţele, uniuni, federaţii din sectorul economiei sociale;
    b) furnizori de formare profesională autorizaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii de ocupare acreditaţi publici şi privaţi, furnizori de servicii sociale, organizaţii sindicale şi organizaţii patronale, asociaţii profesionale, camere de comerţ şi industrie, ONG-uri;
    c) autorităţi publice centrale sau locale, exclusiv în calitate de parteneri, în parteneriat cu toate categoriile de entităţi eligibile menţionate la lit. a) şi b) de mai sus;


    4. beneficiarul finanţării nerambursabile - are înţelesul prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului şi în Regulamentul (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2014 privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, respectiv semnatarul contractului de finanţare cu Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU)/organismele intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU);
    5. comercializarea produselor agricole^2 - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    ^2 Conform art. 2 alin. 1 lit. c din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    6. contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OIR POCU, pe de o parte, şi beneficiarul finanţării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POCU 2014-2020;
    7. contract de subvenţie - actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;
    8. domeniu de activitate - activitatea desfăşurată de beneficiarul ajutorului de minimis, corespunzător clasificaţiei activităţilor din economia naţională (codului CAEN); relevantă pentru scopurile schemei este activitatea pentru care se acordă finanţarea;
    9. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU/OIR POCU;
    10. întreprindere socială^3:
    ^3 Conform art. 3 şi 4 din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare.
    (i) societăţile cooperative de gradul I;
    (ii) cooperativele de credit;
    (iii) asociaţiile şi fundaţiile;
    (iv) casele de ajutor reciproc ale salariaţilor;
    (v) casele de ajutor reciproc ale pensionarilor;
    (vi) societăţile agricole;
    (vii) orice alte categorii de persoane juridice care prin actele de înfiinţare şi funcţionare demonstrează faptul că activitatea desfăşurată are scop social, respectă principiile prevăzute la art. 4 din lege, precum şi criteriile prevăzute la art. 8 alin. (4) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;
    (viii) federaţiile şi uniunile persoanelor juridice prevăzute mai sus.

    11. întreprinderea unică^4 - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    ^4 Conform art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate „întreprinderi unice“;

    12. My SMIS^5 - sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România pot solicita bani europeni pentru perioada de programare 2014-2020;
    ^5 Conform site-ului Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

    13. prelucrarea produselor agricole^6 - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    ^6 Conform art. 2 alin. 1 lit. b din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    14. produse agricole^7 - produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013^8;
    ^7 Conform art. 2 alin. 1 lit. b din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    ^8 Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului.

    15. rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina web a Comisiei Europene.


    CAP. IV
    Obiectivul schemei
    ART. 4
    Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin către întreprinderi sociale înfiinţate în mediul rural în vederea dezvoltării acestora într-o manieră sustenabilă.

    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor sociale înfiinţate în mediul rural sprijinite în cadrul obiectivului specific 4.16. „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă“, apelul „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“.
    (2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană (Tratatul CE);
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
    (ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producători primari;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;
    f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.


    CAP. VI
    Condiţii de eligibilitate pentru activităţi
    ART. 6
    Activităţile eligibile care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
    - asigurarea înfiinţării şi demarării funcţionării întreprinderilor sociale;
    – decontarea de către administratorul schemei de minimis a sumelor aferente funcţionării întreprinderilor sociale, în cadrul proiectelor finanţate conform prevederilor Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, aferent Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă“, cu respectarea prevederilor Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, coroborat cu încadrarea în categoriile de cheltuieli eligibile prevăzute în Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“.


    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis
    ART. 7
    (1) Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile sociale constituite conform Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare, cu luarea în considerare a art. 3 pct. 3 din prezenta schemă, care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;
    b) nu derulează activităţi în domeniile exceptate de la finanţare în condiţiile prezentei scheme. În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la art. 5 alin. (2) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate incluse în domeniul de aplicare a prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia ca beneficiarul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
    c) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost);
    d) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi, pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
    e) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat este finanţat în totalitate sau parţial din resurse comunitare;
    f) nu este în stare de insolvenţă, nu are afacerile administrate de un judecător-sindic, nu are nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu este subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
    g) nu înregistrează datorii publice şi şi-a plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
    h) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări de tip res judicata în ultimii 3 ani, de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
    i) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    j) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
    k) este direct responsabilă de pregătirea şi implementarea proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
    l) nu a fost subiectul unei/unui decizii/ordin de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis a Comisiei Europene/instanţei/ Consiliului Concurenţei or al unui alt furnizor de ajutor sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, inclusiv dobânda de recuperare aferentă.

    (2) Întreprinderile menţionate la alin. (1) sunt cele care beneficiază de măsurile prevăzute la art. 6.

    CAP. VIII
    Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică
    ART. 8
    (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanţare exista cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 3 pct. 11, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură „întreprindere unică“.
    (2) Valoarea maximă a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare ce se intenţionează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.
    (3) În cazul în care prin acordarea de ajutoare de minimis în temeiul prezentei scheme s-ar depăşi plafonul relevant menţionat anterior, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.
    (4) Solicitanţii (beneficiarii ajutorului de minimis) care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, pot beneficia de finanţare pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.
    (5) În cazul fuziunilor (prin absorbţie sau prin contopire), atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi, în cazul fuziunii prin contopire, sau întreprinderii care fuzionează prin absorbţia unei alte întreprinderi depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (6) În cazul în care o întreprindere se împarte/divide în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (7) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

    CAP. IX
    Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 9
    (1) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta schemă se acordă din fonduri comunitare şi naţionale.
    (2) Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de înfiinţarea firmei.
    (3) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, întreprinderile trebuie să înainteze o cerere administratorului schemei de ajutor de minimis.
    (4) Cererea de finanţare va fi însoţită de declaraţii pe propria răspundere a solicitantului privind:
    a) ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare);
    b) structura întreprinderii unice din care face parte beneficiarul;
    c) eventualele alte ajutoare de stat primite anterior pentru aceleaşi costuri eligibile ca cele finanţate de prezenta schemă;
    d) faptul că nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis, emise de Comisia Europeană, instanţele judecătoreşti, Consiliul Concurenţei sau de un furnizor de ajutor de stat/de minimis, sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
    e) faptul că ajutorul de minimis acordat nu va finanţa activităţi sau domenii exceptate de prezenta schemă.


    ART. 10
    (1) Atribuţiile Ministerului Fondurilor Europene ca furnizor al schemei de ajutor de minimis, prin Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU), sunt:
    a) elaborarea Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“ şi lansarea apelului de propuneri de proiecte aferent, după intrarea în vigoare a prezentei scheme;
    b) selectarea administratorilor schemelor de antreprenoriat, pe baza unei proceduri competitive, transparente, nediscriminatorii şi suficient mediatizate, care constă în evaluarea şi contractarea cererilor de finanţare aferente apelului de propuneri de proiecte, în conformitate cu prevederile următoarelor documente:
    (i) Metodologia de verificare, evaluare şi selecţie a proiectelor POCU, aprobată de Comitetul de monitorizare al Programului operaţional Capital uman;
    (ii) Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020;
    (iii) Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“;

    c) delegarea atribuţiilor privind evaluarea şi contractarea cererilor de finanţare aferente apelului de propuneri de proiecte, precum şi implementarea schemei de ajutor de minimis către organismele intermediare regionale pentru POCU;
    d) validarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013. Această atribuţie poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;
    e) monitorizarea permanentă a ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare, şi dispunerea de măsuri care se impun în cazul încălcării condiţiilor stabilite prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv. Această atribuţie poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;
    f) recuperarea valorii ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare. Această atribuţie poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;
    g) păstrarea de evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

    (2) Atribuţiile delegate ale organismelor intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU) sunt:
    a) semnarea contractelor de finanţare cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, care devin administratori ai schemei de ajutor de minimis;
    b) validarea respectării criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;
    c) monitorizarea permanentă a ajutoarelor de minimis acordate, aflate în derulare, şi dispunerea de măsuri care se impun în cazul încălcării condiţiilor stabilite prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;
    d) păstrarea de evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
    e) recuperarea valorii ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare în baza procedurii de recuperare puse la dispoziţie de către Ministerul Fondurilor Europene - AM POCU.


    ART. 11
    Atribuţiile administratorului schemei de minimis sunt:
    a) identificarea potenţialilor beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanţate în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“, cu respectarea prevederilor legale naţionale şi comunitare aplicabile. Procedura de selectare a planurilor de afaceri elaborată de administratorul schemei de minimis va detalia aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesar a fi depuse în cadrul procesului de selecţie, condiţiile în care este admisă sau nu completarea documentaţiei, termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, alte aspecte relevante. Planurile de afaceri supuse procesului de selecţie de către administratorul schemei de minimis vor include minimum următoarele elemente:
    - misiunea socială/programele sociale ale întreprinderii sociale;
    – problema socială a cărei rezolvare constituie misiunea socială a întreprinderii: categoriile de persoane cărora li se adresează întreprinderea socială respectivă şi nevoile sociale ale acestora, zona geografică, problema comunitară/de mediu pe care încearcă să o rezolve întreprinderea;
    – modul în care se integrează activitatea întreprinderii în contextul social şi în cel economic din zona respectivă: elemente de analiză de piaţă privind activitatea care face obiectul planului de afaceri;
    – modelul de organizare şi funcţionare a întreprinderii sociale, cu accent pe modul în care se asigură participarea membrilor şi a altor actori interesaţi, inclusiv persoane din grupuri vulnerabile, dacă acestea fac parte din grupurile vizate de întreprindere, la deciziile privind activităţile acesteia şi modul în care acesta reflectă principiile prevăzute la art. 4 lit. c) şi d) din Legea nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările ulterioare;
    – direcţiile strategice de dezvoltare a întreprinderii, având în vedere atât activitatea economică, cât şi misiunea/programele sociale ale acesteia;
    – descrierea produsului/produselor, serviciului/serviciilor, respectiv a lucrării/lucrărilor care vor face obiectul activităţii întreprinderilor sociale, inclusiv întreprinderilor sociale de inserţie;
    – justificarea activităţilor propuse: analiza punctelor tari şi a celor slabe ale întreprinderii, respectiv analiza ameninţărilor şi a oportunităţilor din mediul în care funcţionează aceasta (analiza SWOT), precum şi justificarea activităţilor propuse faţă de acestea;
    – planul de finanţare al întreprinderii: va include modalitatea prin care se va finanţa întreprinderea socială, inclusiv prin intermediul unei finanţări nerambursabile;
    – rezultate economice şi sociale specific preconizate: solicitantul/partenerul va defini în proiect un set de rezultate proprii corespunzătoare activităţilor planificate;
    – numărul de persoane angajate în întreprinderile sociale nou-înfiinţate.
    În selectarea planurilor de afaceri, administratorul schemei de minimis va respecta următoarele condiţii:

    – nu vor putea fi selectate în vederea finanţării planuri de afaceri ce se adresează activităţilor economice enumerate la art. 5 alin. (2);
    – procentul minim de întreprinderi sociale cu domeniul de activitate prelucrarea şi comercializarea produselor agricole (altele decât cele exceptate de la finanţare conform prevederilor schemei de ajutor de minimis aferente prezentului apel de proiecte) este de 60% din numărul total de întreprinderi sociale înfiinţate prin proiect;
    – numărul de persoane care beneficiază de ajutor de minimis fără să fi participat la programul de formare antreprenorială organizat în cadrul proiectului nu va putea depăşi 10% din numărul total de persoane beneficiare de ajutor de minimis acordat în cadrul proiectului.
    Planurile de afaceri cu domeniul de activitate prelucrarea şi comercializarea produselor agricole (altele decât cele exceptate de la finanţare conform prevederilor schemei de ajutor de minimis aferente prezentului apel de proiecte), precum şi planurile de afaceri cu alt domeniu de activitate decât prelucrarea şi comercializarea produselor agricole vor fi supuse aprobării unor jurii distincte.
    Ambele jurii vor avea în vedere aplicarea unui mecanism de evaluare şi selecţie a planurilor de afaceri bazat pe următoarele principii:

    – vor fi aplicate principii şi criterii de tratament egal, nediscriminare, transparenţă, echidistanţă şi obiectivitate, precum şi respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform legislaţiei aplicabile;
    – vor fi finanţate planuri de afaceri în limita bugetului disponibil la nivel de proiect, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute;
    – nu vor fi finanţate două sau mai multe planuri de afaceri, propuse de persoane diferite, identice sau cu un grad foarte mare de asemănare în ceea ce priveşte descrierea segmentului de piaţă, planului de management şi marketing şi bugetul detaliat;
    – planurile de afaceri propuse spre finanţare vor reflecta realitatea segmentului de piaţă vizat şi vor fi fundamentate tehnic şi economic, pornind de la informaţii verificabile în zona geografică de implementare a proiectului;

    b) verificarea respectării criteriilor de eligibilitate şi de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi transmiterea documentelor justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;
    c) administratorul schemei va verifica dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleaşi cheltuieli eligibile;
    d) administratorul schemei va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei;
    e) semnarea cu beneficiarii de ajutor de minimis a contractelor de subvenţie, în baza cărora se acordă ajutorul de minimis, după primirea validării de la furnizor;
    f) realizarea plăţii sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate şi cu normele legale aplicabile;
    g) raportarea către furnizorul de ajutor de minimis a tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    h) monitorizarea ajutorului de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenţie;
    i) monitorizarea respectării regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locurilor de muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii;
    j) păstrarea de evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.


    ART. 12
    (1) Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:
    a) beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea planului de afaceri selectat, în condiţiile respectării prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis.
    b) pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a implementa planul de afaceri selectat şi de a asigura sustenabilitatea activităţilor în condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locurilor de muncă create, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii;
    c) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    d) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui, după caz, parţial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare şi utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă;
    e) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    f) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a asigura sustenabilitatea întreprinderii înfiinţate pentru o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei de implementare a planului de afaceri selectat pentru finanţare. Sustenabilitatea întreprinderii este îndeplinită doar atunci când întreprinderea sprijinită funcţionează minimum 6 luni de la finalizarea perioadei de implementare a planului de afaceri selectat pentru finanţare şi asigură menţinerea locurilor de muncă în parametrii asumaţi prin planul de afaceri (normă de lucru; nivel salarial). Monitorizarea asigurării sustenabilităţii de către administratorul schemei de minimis a întreprinderii sprijinite se realizează ulterior perioadei de implementare a proiectului.

    (2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
    a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    b) nerespectarea ţintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale în mediul rural“. Beneficiarii ajutorului de minimis au obligaţia menţinerii locurilor de muncă nou-create în numărul şi pe durata menţionate la alin. (1) lit. f).

    (3) Constituie motive de restituire parţială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.
    (4) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenţie.
    (5) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de subvenţie, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.
    (6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv^9. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2) din prezenta schemă.
    ^9 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - „Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500.000 de euro pentru o perioadă de trei ani fiscali“).

    (7) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    (8) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
    (9) Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelaţie cu numărul de locuri de muncă nou-înfiinţate, este de 200.000 euro, reprezentând maximum 100% din totalul cheltuielilor eligibile, după cum urmează:
    a) ajutor de minimis de maximum 40.000 euro - minimum două locuri de muncă create;
    b) ajutor de minimis mai mare de 40.000 euro şi maximum 60.000 euro - minimum 3 locuri de muncă create, din care 1 loc de muncă este ocupat de un tânăr NEET;
    c) ajutor de minimis mai mare de 60.000 euro şi maximum 80.000 euro - minimum 4 locuri de muncă create, din care două locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
    d) ajutor de minimis mai mare de 80.000 euro şi maximum 100.000 euro - minimum 5 locuri de muncă create, din care 3 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
    e) ajutor de minimis mai mare de 100.000 euro şi maximum 150.000 euro - minimum 6 locuri de muncă create, din care 4 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs;
    f) ajutor de minimis mai mare de 150.000 euro şi maximum 200.000 euro - minimum 7 locuri de muncă create, din care 5 locuri de muncă sunt ocupate de tineri NEETs.

    (10) Ajutorul de minimis se va putea acorda în două tranşe, după cum urmează:
    a) tranşă iniţială de maximum 75% din valoarea ajutorului de minimis, aşa cum a fost acesta aprobat pe baza planului de afaceri şi prevăzut în contractul de subvenţie încheiat;
    b) tranşă finală reprezentând diferenţa până la valoarea totală a ajutorului de minimis, după ce beneficiarul ajutorului de minimis face dovada că a ocupat locurile de muncă minime asumate prin planul de afaceri. Numărul locurilor de muncă este proporţional cu valoarea totală a ajutorului de minimis aprobat, conform alin. (9).


    ART. 13
    Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare încheiat între furnizorul schemei de ajutor de minimis şi beneficiarul finanţării nerambursabile.

    CAP. X
    Cheltuieli eligibile
    ART. 14
    Lista privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS este următoarea:

┌──────────┬─────────────┬────────────────┬────────────────┐
│ │Categorie │Subcategorie │Descrierea │
│ │MySMIS │MySMIS │cheltuielii: │
├──────────┼─────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │11 - │ │ │
│ │Cheltuieli cu│32 - Cheltuieli │ │
│ │taxe/ │cu taxe/ │ │
│ │abonamente/ │abonamente/ │- taxe pentru │
│ │cotizaţii/ │cotizaţii/ │înfiinţarea de │
│ │acorduri/ │acorduri/ │întreprinderi │
│ │autorizaţii │autorizaţii │sociale^10 │
│ │necesare │necesare pentru │ │
│ │pentru │implementarea │ │
│ │implementarea│proiectului │ │
│ │proiectului │ │ │
│ ├─────────────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │ │1. Cheltuieli cu│
│ │ │ │salariile │
│ │ │ │personalului │
│ │ │ │nou-angajat* │
│ │ │ │1.1. Cheltuieli │
│ │ │ │salariale │
│ │ │ │1.2. Venituri │
│ │ │ │asimilate │
│ │ │ │salariilor │
│ │ │ │pentru experţi │
│ │ │ │proprii/cooptaţi│
│ │ │ │1.3. Contribuţii│
│ │ │ │sociale aferente│
│ │ │ │cheltuielilor │
│ │ │ │salariale şi │
│ │ │ │cheltuielilor │
│ │ │ │asimilate │
│ │ │ │acestora │
│ │ │ │(contribuţii │
│ │ │ │angajaţi şi │
│ │ │ │angajatori) │
│ │ │ │2. Cheltuieli cu│
│ │ │ │deplasarea │
│ │ │ │personalului │
│ │ │ │întreprinderilor│
│ │ │ │sprijinite: 2.1.│
│ │ │ │Cheltuieli │
│ │ │ │pentru cazare │
│ │ │ │2.2. Cheltuieli │
│ │ │ │cu diurna │
│ │ │ │personalului │
│ │ │ │propriu │
│ │ │ │2.3. Cheltuieli │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │transportul │
│ │ │ │persoanelor │
│ │ │ │(inclusiv │
│ │ │ │transportul │
│ │ │ │efectuat cu │
│ │ │ │mijloacele de │
│ │ │ │transport în │
│ │ │ │comun sau taxi, │
│ │ │ │între gară, │
│ │ │ │autogară sau │
│ │ │ │port şi locul │
│ │ │ │delegării ori │
│ │ │ │locul de cazare,│
│ │ │ │precum şi │
│ │ │ │transportul │
│ │ │ │efectuat pe │
│ │ │ │distanţa dintre │
│ │ │ │locul de cazare │
│ │ │ │şi locul │
│ │ │ │delegării) │
│ │ │ │2.4. taxe şi │
│ │ │ │asigurări de │
│ │ │ │călătorie şi │
│ │ │ │asigurări │
│ │ │ │medicale │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │deplasării │
│ │ │ │3. Cheltuieli │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │diverselor │
│ │ │ │achiziţii de │
│ │ │ │servicii │
│ │ │ │specializate, │
│ │ │ │pentru care │
│ │ │ │beneficiarul │
│ │ │ │ajutorului de │
│ │ │ │minimis nu are │
│ │ │ │expertiza │
│ │ │ │necesară │
│ │ │ │4. Cheltuieli cu│
│ │ │ │achiziţia de │
│ │ │ │active fixe │
│ │ │ │corporale │
│ │ │ │(altele decât │
│ │ │ │terenuri şi │
│ │ │ │imobile), │
│ │ │ │obiecte de │
│ │ │ │inventar, │
│ │ │ │materii prime şi│
│ │ │ │materiale, │
│ │ │ │inclusiv │
│ │ │ │materiale │
│ │ │ │consumabile, │
│ │ │ │alte cheltuieli │
│ │ │ │pentru │
│ │ │ │investiţii │
│ │ │ │necesare │
│ │ │ │funcţionării │
│ │ │ │întreprinderilor│
│ │ │ │5. Cheltuieli cu│
│ │ │ │închirierea de │
│ │ │ │sedii (inclusiv │
│ │ │ │depozite), │
│ │ │ │spaţii pentru │
│ │ │ │desfăşurarea │
│ │ │ │diverselor │
│ │ │ │activităţi ale │
│ │ │ │întreprinderii, │
│ │ │ │echipamente, │
│Cheltuieli│ │ │vehicule, │
│eligibile │ │ │diverse bunuri │
│directe │ │ │6. Cheltuieli de│
│care intră│ │ │leasing fără │
│sub │ │ │achiziţie │
│incidenţa │ │ │(leasing │
│ajutorului│ │ │operaţional) │
│de minimis│ │159 - Subvenţii │aferente │
│ │26 - │pentru │funcţionării │
│ │Cheltuieli cu│înfiinţarea unei│întreprinderilor│
│ │subvenţii/ │afaceri │(rate de leasing│
│ │burse/ premii│(antreprenoriat)│operaţional │
│ │/ajutoare │^11 │plătite de │
│ │ │ │întreprindere │
│ │ │ │pentru: │
│ │ │ │echipamente, │
│ │ │ │vehicule, │
│ │ │ │diverse bunuri │
│ │ │ │mobile şi │
│ │ │ │imobile) │
│ │ │ │7. Utilităţi │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │funcţionării │
│ │ │ │întreprinderilor│
│ │ │ │8. Servicii de │
│ │ │ │administrare a │
│ │ │ │clădirilor │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │funcţionării │
│ │ │ │întreprinderilor│
│ │ │ │9. Servicii de │
│ │ │ │întreţinere şi │
│ │ │ │reparare de │
│ │ │ │echipamente şi │
│ │ │ │mijloace de │
│ │ │ │transport │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │funcţionării │
│ │ │ │întreprinderilor│
│ │ │ │10. Arhivare de │
│ │ │ │documente │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │funcţionării │
│ │ │ │întreprinderilor│
│ │ │ │11. Amortizare │
│ │ │ │de active │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │funcţionării │
│ │ │ │întreprinderilor│
│ │ │ │12. Cheltuieli │
│ │ │ │financiare şi │
│ │ │ │juridice │
│ │ │ │(notariale) │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │funcţionării │
│ │ │ │întreprinderilor│
│ │ │ │13. Conectare la│
│ │ │ │reţele │
│ │ │ │informatice │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │funcţionării │
│ │ │ │întreprinderilor│
│ │ │ │14. Cheltuieli │
│ │ │ │de informare şi │
│ │ │ │publicitate │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │funcţionării │
│ │ │ │întreprinderilor│
│ │ │ │15. Alte │
│ │ │ │cheltuieli │
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │funcţionării │
│ │ │ │întreprinderilor│
│ │ │ │15.1. Prelucrare│
│ │ │ │de date │
│ │ │ │15.2. │
│ │ │ │Întreţinere, │
│ │ │ │actualizare şi │
│ │ │ │dezvoltare de │
│ │ │ │aplicaţii │
│ │ │ │informatice │
│ │ │ │15.3. │
│ │ │ │Achiziţionare de│
│ │ │ │publicaţii, │
│ │ │ │cărţi, reviste │
│ │ │ │de specialitate │
│ │ │ │relevante pentru│
│ │ │ │operaţiune, în │
│ │ │ │format tipărit │
│ │ │ │şi/sau │
│ │ │ │electronic │
│ │ │ │15.4. │
│ │ │ │Concesiuni, │
│ │ │ │brevete, │
│ │ │ │licenţe, mărci │
│ │ │ │comerciale, │
│ │ │ │drepturi şi │
│ │ │ │active similare │
│ │ │ │16. Cheltuielile│
│ │ │ │aferente │
│ │ │ │garanţiilor │
│ │ │ │oferite de bănci│
│ │ │ │sau alte │
│ │ │ │instituţii │
│ │ │ │financiare │
│ │ │ │* La momentul │
│ │ │ │selectării │
│ │ │ │planului de │
│ │ │ │afaceri şi │
│ │ │ │semnării │
│ │ │ │contractului de │
│ │ │ │subvenţie, │
│ │ │ │valoarea │
│ │ │ │cheltuielilor │
│ │ │ │salariale │
│ │ │ │bugetate nu │
│ │ │ │poate depăşi │
│ │ │ │procentul de 10%│
│ │ │ │din bugetul │
│ │ │ │planului de │
│ │ │ │afaceri (din │
│ │ │ │ajutorul de │
│ │ │ │minimis │
│ │ │ │acordat). │
└──────────┴─────────────┴────────────────┴────────────────┘

    ^10 Cheltuiala aferentă taxelor pentru înfiinţarea de întreprinderi, efectuată înaintea semnării contractului de subvenţie, se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenţie.
    ^11 Cheltuielile aferente subvenţiilor pentru înfiinţarea unei afaceri (antreprenoriat) se decontează către beneficiarii de ajutor de minimis după semnarea contractului de subvenţie, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul finanţării nerambursabile din fonduri europene.


    CAP. XI
    Durata schemei
    ART. 15
    Prezenta schemă se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului prin care aceasta este aprobată, până la data de 30 iunie 2022, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plăţile să fie efectuate până la 31 decembrie 2023.

    CAP. XII
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 16
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 „Incluziunea socială şi combaterea sărăciei“, obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă“.
    (2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 21.000.000 euro echivalent în lei, din care finanţarea Fondului Social European este de 85%, respectiv 17.850.000 euro, iar contribuţia naţională este de 15%, respectiv 3.150.000 euro, echivalent în lei.
    (3) Alocarea indicativă a bugetului pe ani şi pe surse de finanţare este următoarea:

┌────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Total fonduri euro │
│ ├──────────┬───────────────────────────────────┬───────────────┤
│ │ │Total fonduri publice euro │ │
│ │ ├─────────────────┬─────────────────┤Contribuţie │
│An │ │Contribuţie │Contribuţie │proprie │
│ │Total euro│naţională │comunitară │ │
│ │ ├───────┬─────────┼───────┬─────────┼───────┬───────┤
│ │ │Procent│Valoare │Procent│Valoare │Procent│Valoare│
│ │ │ │euro │ │euro │ │euro │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤
│2021│11.000.000│15% │1.650.000│85% │9.350.000│0% │0 │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼───────┤
│2022│10.000.000│15% │1.500.000│85% │8.500.000│0% │0 │
└────┴──────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴───────┘    ART. 17
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 100 de întreprinderi.

    CAP. XIII
    Efecte şi beneficii
    ART. 18
    Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:
    a) promovarea antreprenoriatului social în mediul rural din România, cu accent pe înfiinţarea de întreprinderi sociale în domeniul prelucrării şi comercializării produselor agricole [altele decât cele exceptate prin Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis];
    b) promovarea integrării vocaţionale în întreprinderile sociale din mediul rural, promovarea economiei sociale şi accesul la ocuparea forţei de muncă în mediul rural.


    CAP. XIV
    Reguli privind transparenţa
    ART. 19
    (1) În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul schemei de ajutor de minimis comunică în scris întreprinderii beneficiare cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia de ajutor de minimis, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, prin menţionarea titlului acestuia şi a numărului de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - Autoritatea de management pentru Programul operaţional Capital uman, la adresa http://mfe.gov.ro.
    (3) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

    CAP. XV
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis, precum şi sustenabilitatea măsurilor
    ART. 20
    (1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 21
    (1) Furnizorul schemei de minimis are obligaţia de a înregistra schema de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Furnizorul schemei de minimis (Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU, direct sau prin OIR POCU) are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.
    (3) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

    ART. 22
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 23
    Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului şi a administratorului schemei de minimis, în formatul şi în termenul solicitate de aceştia, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului.

    ART. 24
    (1) În conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    CAP. XVI
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 25
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 1.629/2019.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, iar dobânda se calculează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016