Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 6 iunie 2022  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 6 iunie 2022 privind "Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii", aferentă Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 564 din 9 iunie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 148 din 6 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 564 din 9 iunie 2022.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis aferentă finanţărilor acordate prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020 „Sprijin pentru punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii“, denumită în continuare schemă, finanţate în cadrul Măsurii III.3 „Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală“.
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea prevederilor următoarelor acte normative:
    a) Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    b) Regulamentului (UE) nr. 972/2020 al Comisiei din 2 iulie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 651/2014 în ceea ce priveşte prelungirea aplicării sale şi ajustările relevante;
    c) Regulamentului (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;
    d) Regulamentului (UE) nr. 1.474/2020 al Comisiei din 13 octombrie 2020 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 360/2012 în ceea ce priveşte prelungirea perioadei de aplicare a acestuia şi o derogare limitată în timp pentru întreprinderile aflate în dificultate cu scopul de a se ţine seama de impactul pandemiei de COVID-19;
    e) Regulamentului (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2.328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1.198/2006 şi (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului şi a Regulamentului (UE) nr. 1.255/2011 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    f) Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Hotărârii Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    (3) Schema instituită prin prezentul ordin este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi ale art. 2 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012.
    (4) Schema se aplică pe teritoriul fiecărui grup de acţiune locală în domeniul pescuitului, denumit în continuare FLAG, a cărui strategie de dezvoltare locală, denumită în continuare SDL, este finanţată în cadrul Măsurii III.3 din POPAM 2014-2020.
    (5) Schema se implementează de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, prin Direcţia Generală Pescuit - Autoritatea de management pentru POPAM 2014-2020, denumită în continuare DGP - AM POPAM.
    (6) DGP - AM POPAM îndeplineşte calitatea de furnizor şi administrator de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme.

    CAP. II
    Obiectivul schemei
    ART. 2
    Obiectivul schemei constă în facilitarea accesului la finanţare întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul unui FLAG şi care, prin specificul lor, contribuie la dezvoltarea locală a comunităţilor pescăreşti, prin acordarea de ajutoare de minimis sau ajutoare de minimis pentru prestarea unui serviciu de interes economic general.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul schemei instituite prin prezentul ordin, următorii termeni se definesc astfel:
    1. ajutor de minimis reprezintă orice măsură care îndeplineşte prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;
    2. ajutor de minimis pentru prestarea unui serviciu de interes economic general reprezintă orice măsură care îndeplineşte prevederile Regulamentului (UE) nr. 360/2012;
    3. serviciu de interes economic general - acel serviciu care nu este deja furnizat sau care nu poate fi furnizat în mod satisfăcător şi în condiţii - precum preţul, trăsăturile obiective privind calitatea, continuitatea şi accesul la serviciu - compatibile cu interesul public, astfel cum este definit de către stat, de către întreprinderi care îşi desfăşoară activitatea în condiţii normale de piaţă;
    4. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    5. întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice.
    Această definiţie nu se aplică în cazul întreprinderilor care desfăşoară un serviciu de interes economic general;


    6. întreprindere aflată în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014, înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, societate cu răspundere limitată se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar capital social include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii doi ani:
    (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    7. data acordării ajutorului de minimis - data semnării contractului de finanţare între AM POPAM şi beneficiarul de ajutor de minimis;
    8. grup de acţiune locală în domeniul pescuitului (FLAG) reprezintă un parteneriat public-privat la nivel local, alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, având aceleaşi interese şi obiective pentru a elabora şi implementa o strategie de dezvoltare locală în domeniul pescuitului şi acvaculturii, selectat de către DGP - AM POPAM, constituit potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. strategie de dezvoltare locală (SDL) - document elaborat de FLAG şi aprobat de către DGP - AM POPAM, prin care se stabileşte un set coerent de operaţiuni cu scopul de a răspunde obiectivelor şi nevoilor locale şi care contribuie la îndeplinirea strategiei Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii şi care este conceput şi realizat de un grup de acţiune local;
    10. ghidul solicitantului aferent măsurilor prevăzute într-o strategie de dezvoltare locală - un document elaborat de FLAG şi aprobat de către DGP - AM POPAM, prin care se informează potenţialii beneficiari cu privire la condiţiile şi modalitatea de acordare a unui sprijin public din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime pentru fiecare măsură prevăzută în SDL, inclusiv a celor care intră sub incidenţa prezentei scheme;
    11. teritoriul eligibil al FLAG - zona de pescuit şi de acvacultură descrisă în strategia de dezvoltare locală, cap. I pct. 1.2.1 lit. B Definirea zonei pescăreşti, anexă a contractului de finanţare încheiat între MADR şi FLAG.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare a schemei
    ART. 4
    (1) Prezenta schemă se aplică întreprinderilor/întreprinderilor unice din cadrul teritoriilor aferente FLAG, care implementează acţiuni cuprinse în SDL care nu sunt legate de producţia, prelucrarea şi comercializarea produselor pescăreşti şi de acvacultură, şi întreprinderilor sau asimilate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.
    (2) Schema acordă ajutoare pentru sectoarele şi activităţile eligibile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi pentru activităţile prevăzute la art. 7 alin. (2), cu excepţia:
    a) ajutoarelor destinate activităţilor din sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) ajutoarelor destinate activităţilor din domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor destinate activităţilor din sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarelor destinate activităţilor din sectorul cărbunelui, astfel cum sunt definite în Decizia 2010/787/UE a Consiliului;
    g) ajutoarelor acordate întreprinderilor aflate în dificultate. Prin derogare de la art. 1 alin. (2) lit. (h) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, prezenta schemă se aplică întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-30 iunie 2021;
    h) ajutoarelor destinate activităţilor de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, doar pentru întreprinderile care prestează servicii de interes economic general.

    (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă, prevăzute la alin. (2) lit. a), b) sau c), cât şi în sectoare sau domenii de activitate eligibile, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea în cauză să prezinte la depunerea documentaţiei acte din care să rezulte separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, astfel încât activităţile desfăşurate în sectoarele excluse de la aplicarea schemei să nu beneficieze de ajutoarele de minimis acordate în baza schemei.
    (4) Ajutoarele de minimis acordate unei întreprinderi/ întreprinderi unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

    CAP. V
    Beneficiarii ajutorului şi condiţii de eligibilitate
    ART. 5
    (1) Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt întreprinderile aşa cum sunt definite la art. 3 pct. 3, 4 şi 5, dacă îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) nu solicită ajutor în domeniile exceptate de la finanţare prevăzute la art. 4 alin. (2);
    b) implementează proiecte pe teritoriul unui FLAG sau, în cazul anumitor proiecte de servicii care nu sunt implementate pe teritoriul acestuia, beneficiul sprijinului se adresează teritoriului FLAG;
    c) proiectele solicitate conţin activităţile eligibile prevăzute la art. 7;
    d) proiectele au o durată maximă de implementare de 24 de luni de la data semnării contractului de finanţare, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade în condiţiile prevăzute la art. 18 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016 privind stabilirea cadrului general de implementare a operaţiunilor cofinanţate din Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime prin Programul operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare. Totodată sunt incidente Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. C(2015) 8.416 din 25.11.2015 de aprobare a programului operaţional „Programul Operaţional pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru România“ pentru sprijin din partea Fondului european pentru pescuit şi afaceri maritime în România - art. 2 „Cheltuielile plătite efectiv în temeiul programului operaţional sunt eligibile începând cu 1 ianuarie 2014 şi până la 31 decembrie 2023“ şi prevederile art. 40 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare - „Beneficiarii proiectelor finanţate din FEPAM care au încheiat contracte de finanţare cu MADR, în calitate de autoritate de management pentru POPAM, potrivit prevederilor prezentului articol, şi care nu finalizează proiectul în perioada de eligibilitate a cheltuielilor vor suporta din bugetul propriu sumele necesare finalizării proiectelor după această perioadă.“;
    e) se obligă să menţină investiţia pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul finalizării proiectului;
    f) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii unice, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
    g) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate întreprinderii care prestează servicii de interes economic general, pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), nu depăşeşte echivalentul în lei a 500.000 de euro în cazul întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general;
    h) nu sunt întreprinderi în dificultate în sensul celor menţionate la art. 3 pct. 6;
    i) nu fac obiectul unui/unei ordin/decizii de recuperare neexecutat/e, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    j) Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 se aplică numai în cazul ajutoarelor acordate pentru prestarea unui serviciu de interes economic general. Prin urmare, întreprinderii beneficiare ar trebui să îi fie încredinţată în scris prestarea serviciului de interes economic general, din partea autorităţilor publice naţionale sau locale, după caz, pe baza unui act oficial de atribuire, respectiv un contract încheiat între solicitant/beneficiar şi o autoritate publică, prin care sunt stabilite reguli şi obligaţii cu privire la prestarea serviciului conform legislaţiei naţionale în vigoare. În consecinţă, întreprinderea beneficiară trebuie să aibă în mod real atribuţia obligaţiei/obligaţiilor de serviciu public, iar aceste obligaţii trebuie definite în mod clar;
    k) în cuprinsul contractelor de finanţare se menţionează în mod clar activităţile ce fac obiectul SIEG, costurile eligibile şi cuantumul maximum acordat sub formă de grant. Dacă întreprinderile respective desfăşoară şi alte activităţi, este necesară o evidenţă contabilă separată, defalcată în funcţie de tipurile de activităţi;
    l) întreprinderile care desfăşoară un serviciu de interes economic general, precum şi cele care sunt beneficiare de drepturi speciale sau exclusive, care primesc sub orice formă o compensare pentru aceste prestaţii şi, totodată, desfăşoară şi alte activităţi, sunt obligate să ţină evidenţe specifice pe activităţi, în scopul asigurării transparenţei financiare, şi să transmită, la cererea Consiliului Concurenţei, informaţiile solicitate în legătură cu aceste relaţii.

    (2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (1) lit. f) sau g), după caz, beneficiarul nu poate beneficia de prevederile schemei nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.
    (3) În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează.
    (4) Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.

    ART. 6
    Numărul estimat al beneficiarilor de ajutor de minimis acordat prin prezenta schemă este de aproximativ 150, din care maximum 145 pe subschema 1 şi maximum 5 pe subschema 2.

    CAP. VI
    Activităţi eligibile şi cheltuieli neeligibile
    ART. 7
    (1) În cadrul subschemei 1 sunt eligibile pentru finanţare investiţiile pentru care se acordă ajutorul de minimis în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi care conduc la realizarea următoarelor activităţi:
    a) facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată;
    b) parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere;
    c) alte facilităţi de cazare;
    d) restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie;
    e) fabricarea produselor textile;
    f) fabricarea articolelor de îmbrăcăminte;
    g) tăbăcirea şi finisarea pieilor, prepararea şi vopsirea blănurilor;
    h) prelucrarea lemnului, fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite;
    i) fabricarea mobilei;
    j) fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie;
    k) fabricarea articolelor din hârtie şi carton;
    l) tipărire şi activităţi de servicii conexe tipăririi;
    m) fabricarea articolelor din cauciuc;
    n) fabricarea de construcţii metalice, tratarea şi acoperirea metalelor, operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract;
    o) producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
    p) fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice;
    q) fabricarea altor produse din minerale nemetalice, precum fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă, fabricarea materialelor de construcţii din argilă, fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan, tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei;
    r) construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement;
    s) alte activităţi industriale, precum fabricarea bijuteriilor, a imitaţiilor de bijuterii şi a articolelor similare, fabricarea instrumentelor muzicale, fabricarea articolelor pentru sport, fabricarea jocurilor şi jucăriilor, fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice, alte activităţi industriale (fabricarea măturilor şi periilor, precum şi a altor produse manufacturiere);
    t) lucrări de construcţii, precum lucrări de construcţii ale clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii, lucrări speciale de construcţii;
    u) întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor;
    v) repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor;
    w) activităţi referitoare la sănătatea umană, precum activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi stomatologică, activităţi de asistenţă medicală generală, activităţi de asistenţă medicală specializată, activităţi de asistenţă stomatologică, activităţi ale centrelor de îngrijire medicală;
    x) activităţi de asistenţă socială, fără cazare;
    y) activităţi privind distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare, precum colectarea şi epurarea apelor uzate (numai pentru golirea şi curăţarea haznalelor şi a foselor septice şi colectarea şi transportul apelor uzate menajere prin vidanje montate pe autoşasiu), colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor, activităţi de recuperare a materialelor reciclabile şi activităţi şi servicii de decontaminare;
    z) activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice, precum activităţi juridice şi de contabilitate, activităţi de arhitectură şi inginerie, activităţi de testări şi analiză tehnică, activităţi de design specializat, activităţi fotografice şi activităţi veterinare, publicitate şi activităţi de studiere a pieţei, alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice;
    aa) informaţii şi comunicaţii, precum activităţi de editare, activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe, activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat către client), activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
    bb) activităţi de spectacole, culturale şi recreative, precum activităţi ale bibliotecilor, arhivelor, muzeelor şi alte activităţi culturale, activităţi sportive, alte activităţi recreative şi distractive (organizare de evenimente ş.a.);
    cc) activităţi de management şi de consultanţă în management;
    dd) activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii-suport, precum activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri, activităţi de secretariat, servicii-suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor, activităţi ale agenţiilor turistice şi ale tur-operatorilor, alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică;
    ee) învăţământ, precum învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional, învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, alte domenii), şcoli de conducere (pilotaj), alte forme de învăţământ;
    ff) transport şi depozitare, precum transporturi private rutiere şi pe apă de persoane şi de mărfuri şi activităţi de servicii anexe transporturilor private rutiere şi pe apă de persoane şi de mărfuri, depozitări, alte servicii poştale şi de curierat;
    gg) alte activităţi de servicii, precum reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc, spălarea şi curăţarea uscată a articolelor textile şi a produselor din blană, coafură, activităţi de înfrumuseţare etc.

    (2) În cadrul subschemei 2 sunt eligibile pentru finanţare investiţiile pentru care se acordă ajutorul de minimis pentru prestarea unui serviciu de interes economic general în temeiul Regulamentului (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 şi care conduc la realizarea activităţilor reprezentate de servicii de asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească şi transport sanitar.
    (3) Codurile CAEN aferente activităţilor eligibile prevăzute la alin. (1) şi (2) pentru persoanele fizice autorizate/persoanele juridice înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis. Pentru alte forme de organizare ale persoanelor juridice, respectiv ale celor care nu sunt înregistrate la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, nu se folosesc codurile CAEN.

    ART. 8
    Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementării proiectelor din cadrul SDL trebuie să fie efectuate pe teritoriul eligibil al FLAG. Pentru anumite proiecte de servicii, cheltuielile pot fi eligibile şi pentru acţiuni realizate în afara teritoriului eligibil al FLAG, cu condiţia de a se demonstra că beneficiul sprijinului se adresează teritoriului eligibil al FLAG.

    ART. 9
    (1) Pentru proiectele de investiţii, respectiv proiecte cu construcţii-montaj finanţate în baza subschemelor 1 şi 2, cadrul legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari este reglementat de Hotărârea Guvernului nr. 347/2016, cu modificările şi completările ulterioare, iar detalierea costurilor eligibile se realizează în conformitate cu capitolele I şi II din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016 privind aprobarea Listei detaliate a cheltuielilor eligibile pentru operaţiunile finanţate, inclusiv cheltuielile de personal ale Autorităţii de management, în cadrul Programului operaţional pentru pescuit şi afaceri maritime 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru proiectele de investiţii, respectiv proiecte care nu implică construcţii-montaj, precum şi pentru proiectele, altele decât cele de investiţii, finanţate în baza subschemei 1 şi subschemei 2, cheltuielile eligibile sunt prevăzute la capitolul I, capitolul II^1 şi capitolul III litera R^1 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 816/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 10
    (1) Sunt neeligibile pentru finanţarea acordată în baza prezentei scheme următoarele cheltuieli prevăzute la art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 347/2016, cu modificările şi completările ulterioare, art. 69 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 şi art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014, respectiv:
    a) dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare;
    b) achiziţionarea de terenuri neconstruite şi de terenuri construite cu o sumă mai mare de 10% din cheltuielile totale eligibile ale operaţiunii în cauză. În cazul siturilor abandonate şi al siturilor utilizate anterior pentru activităţi industriale care conţin clădiri, această limită se majorează la 15%. În cazuri excepţionale şi justificate corespunzător, această limită poate fi majorată peste procentajele respective indicate mai sus pentru operaţiunile privind protecţia mediului;
    c) taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA;
    d) cheltuielile aferente activităţilor prevăzute la art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    e) amenzi, penalităţi, cheltuieli de judecată şi cheltuieli de arbitraj;
    f) cheltuielile efectuate de beneficiar în regie proprie;
    g) costul achiziţionării de bunuri/echipamente de ocazie;
    h) achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri de către întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

    (2) Operaţiunile asociate următoarelor măsuri nu sunt eligibile pentru sprijin prin SDL:
    a) sprijin pentru elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor de producţie şi de comercializare conform art. 66 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014;
    b) sprijin pentru compensaţiile pentru organizaţiile de producători şi asociaţiile de organizaţii de producători recunoscute care depozitează produsele pescăreşti conform art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.


    ART. 11
    Cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis şi de către beneficiarul ajutorului de minimis pentru prestarea unui serviciu de interes economic general, fie din resurse proprii, fie din finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

    CAP. VII
    Forma ajutorului de minimis şi intensitatea ajutorului de minimis
    ART. 12
    (1) În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis şi ajutorul de minimis pentru prestarea unui serviciu de interes economic general se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă (grant) şi se plătesc eşalonat, conform etapelor de implementare a proiectului, în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată, după caz, prevăzute în procedurile specifice ale DGP - AM POPAM, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Tranşele se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata de actualizare este rata de referinţă aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (2) Ajutoarele de minimis şi ajutoarele de minimis pentru prestarea unui serviciu de interes economic general acordate în baza prezentei scheme pot lua următoarele forme:
    a) rambursarea costurilor eligibile suportate şi plătite efectiv;
    b) plăţi în avans, cu condiţia constituirii în prealabil în favoarea MADR - DGP - AM POPAM a unei garanţii bancare sau a unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului.
    Decontarea cererilor de plată şi acordarea avansurilor se vor face în conformitate cu dispoziţiile art. 28 şi 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările şi completările ulterioare.    ART. 13
    (1) Cuantumul sprijinului public nerambursabil din totalul cheltuielilor eligibile ale unui proiect de investiţii este de maximum 200.000 de euro/întreprindere unică pentru activităţile eligibile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi de maximum 500.000 de euro/întreprindere pentru serviciile de interes economic general prevăzute la art. 7 alin. (2).
    (2) Intensitatea sprijinului pentru măsurile prevăzute în SDL se stabileşte în conformitate cu dispoziţiile art. 95 din Regulamentul (UE) nr. 508/2014.

    CAP. VIII
    Procedura de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 14
    (1) Procedura de selecţie competitivă, nediscriminatorie şi transparentă a proiectelor este stabilită în strategia de dezvoltare locală, anexă la contractul de finanţare încheiat între DGP - AM POPAM şi FLAG.
    (2) FLAG-urile evaluează documentele depuse de solicitanţi şi selectează proiectele, pe bază de criterii de eligibilitate şi selecţie coerente şi relevante, precizate în ghidurile solicitantului aprobate de DGP - AM POPAM.
    (3) În cazul proiectelor care vizează investiţii care au legătură cu prestarea unui serviciu de interes general, FLAG-urile trebuie să se asigure că solicitanţilor le-au fost încredinţate obligaţii de serviciu de interes economic general din partea autorităţilor publice naţionale sau locale, după caz, pe baza unui act oficial de atribuire, respectiv contract încheiat între solicitant/beneficiar şi o autoritate publică, prin care sunt stabilite reguli şi obligaţii cu privire la prestarea serviciului conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    (4) FLAG-urile organizează depunerea de proiecte în cadrul sesiunilor închise, astfel încât selecţia va fi realizată în baza competiţiei între aplicaţiile depuse.
    (5) Selecţia proiectelor în cadrul FLAG-ului este efectuată de către o comisie de selecţie, formată din membrii parteneriatului conform procedurilor de evaluare şi selecţie elaborate de către FLAG şi aprobate de către DGP - AM POPAM.
    (6) Selecţia proiectelor în vederea finanţării nerambursabile se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut în baza criteriilor de selecţie, în limita fondurilor disponibile aferente apelului.
    (7) Criteriile de selecţie sunt stabilite de către fiecare FLAG în parte prin ghidurile solicitantului şi aprobate de forul de conducere al FLAG şi de către AM POPAM. Cu ocazia selectării operaţiunilor, FLAG-ul se asigură că acestea sunt coerente cu SDL aprobată, prin acordarea de prioritate operaţiunilor în funcţie de contribuţia adusă la atingerea obiectivelor şi ţintelor strategiei.
    (8) Înainte de a fi demarată procedura de selecţie a proiectelor, Ghidul solicitantului aferent măsurilor prevăzute în SDL va fi corelat cu prezenta schemă de ajutor de minimis şi vor fi publicate pe pagina web a FLAG-ului. Criteriile de selecţie sunt incluse în Ghidul solicitantului.
    (9) Verificarea condiţiilor de eligibilitate şi selecţie pentru beneficiar/proiect/investiţie se realizează la nivel de FLAG în baza procedurilor specifice aprobate de DGP - AM POPAM.
    (10) DGP - AM POPAM verifică aplicarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie pentru proiectele selectate de FLAG-uri.

    ART. 15
    (1) Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, FLAG-ul depune la DGP - AM POPAM proiectul selectat, însoţit de documentele prevăzute în Ghidul solicitantului aferent măsurilor din SDL.
    (2) Detalierea modalităţii de derulare a procedurilor specifice de evaluare-selectare şi contractare aferente fiecărei măsuri stabilite în SDL se regăseşte în Ghidul solicitantului pentru fiecare dintre măsuri, care completează prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, acesta fiind publicat pe site-urile FLAG-urilor.
    (3) Dacă, pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare şi selecţie la nivelul FLAG a unor proiecte, apar situaţii generatoare de conflict de interese, persoana care se regăseşte în această situaţie este obligată să se abţină de la luarea deciziei şi/sau de la participarea la luarea unei decizii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Pentru a beneficia de sprijin în cadrul prezentei scheme, solicitantul completează o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite de acesta şi, dacă este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relaţie de tipul celor prevăzute la art. 3 pct. 5 în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale bugetului de stat, fie din surse bugetare ale Uniunii Europene.
    (5) DGP - AM POPAM acordă un ajutor de minimis după ce verifică, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de acesta şi, dacă este cazul, de celelalte întreprinderi cu care se află într-o relaţie de tipul celor prevăzute la art. 3 pct. 5, pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, respectiv anul fiscal în curs şi cei 2 ani fiscali anteriori, din surse ale bugetului de stat sau din surse bugetare ale Uniunii Europene, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro sau de 100.000 de euro pentru beneficiarii care activează în domeniul transportului rutier de mărfuri, echivalent în lei, sau pragul de 500.000 de euro pentru întreprinderile care prestează servicii de interes economic general, echivalent în lei.
    (6) Furnizorul are obligaţia de a informa, în scris, întreprinderea beneficiară în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului în legătură cu serviciul de interes economic general pentru care se acordă ajutorul, precum şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, făcând trimitere explicită la regulamentul aplicabil şi menţionând titlul acestuia şi trimitere la publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (7) Acordarea ajutorului de minimis prevăzut în cadrul acestei scheme se face în baza unui contract de finanţare încheiat între MADR, prin DGP - AM POPAM, şi beneficiar.
    (8) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care este semnat contractul de la alin. (7), indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte.

    ART. 16
    (1) În situaţia în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în susţinerea cererii de finanţare se dovedesc a fi incorecte şi/sau false, DGP - AM POPAM nu achită ajutorul de minimis sau, după caz, solicită recuperarea ajutorului de minimis deja acordat.
    (2) Nerespectarea contractului de finanţare încheiat în baza prevederilor prezentei scheme de către beneficiarul ajutorului de minimis atrage revocarea acordului pentru finanţare şi recuperarea ajutorului de minimis proporţional cu gradul de nerealizare sau integral, în funcţie de caz.

    CAP. IX
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 17
    (1) Schema se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 30 martie 2023 pentru ajutoarele acordate în baza Regulamentului (UE) nr. 360/2012, respectiv până la data de 30 martie 2023 pentru ajutoarele de minimis acordate în baza Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    (2) Cheltuielile plătite efectiv de beneficiarii finali în temeiul prezentei scheme sunt eligibile până la data de 31 decembrie 2023.
    (3) Rambursarea cheltuielilor, respectiv plata ajutoarelor de minimis pentru cele două subscheme se realizează până la data de 30 aprilie 2024.

    ART. 18
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile nerambursabile alocate prin POPAM 2014-2020 în cadrul Măsurii III.3 „Punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare locală plasate sub responsabilitatea comunităţii - Implementarea strategiilor de dezvoltare locală“.
    (2) Valoarea totală a ajutoarelor acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 20.000.000 de euro, din care 19.000.000 de euro pentru ajutoarele de minimis subschema 1 şi 1.000.000 de euro pentru ajutoarele de minimis pentru prestarea unui serviciu de interes economic general subschema 2, echivalent în lei, reprezentând finanţare europeană din Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime (FEPAM) şi cofinanţare naţională de la bugetul de stat. Se utilizează cursul de schimb INFOREURO de 4.9463 LEI/EUR, valabil în luna februarie 2022.

    CAP. X
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 19
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro pentru o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    (2) Ajutoarele de minimis acordate în baza prezentei scheme, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012, pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului de 500.000 de euro pentru o perioadă de trei ani fiscali consecutivi.
    (3) Acestea nu se cumulează cu nicio compensaţie acordată pentru acelaşi serviciu de interes economic general, indiferent dacă acesta constituie ajutor de stat sau nu.
    (4) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
    (5) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    CAP. XI
    Monitorizarea ajutoarelor acordate în cadrul prezentei scheme
    ART. 20
    Monitorizarea, raportarea şi păstrarea evidenţelor ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.

    ART. 21
    DGP - AM POPAM păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.

    ART. 22
    (1) DGP - AM POPAM are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi intensităţile maxime admise, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) DGP - AM POPAM, în calitate de furnizor, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, aprobat prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.
    (3) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, DGP - AM POPAM, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme.
    (4) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de minimis şi rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către DGP - AM POPAM, în calitate de furnizor al prezentei scheme.

    ART. 23
    (1) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei este însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.
    (2) În cazul în care MADR, prin DGP - AM POPAM, nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta transmite valori estimative.
    (3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (4) MADR, prin DGP - AM POPAM, transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) MADR, prin DGP - AM POPAM, informează Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    ART. 24
    În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, DGP - AM POPAM comunică acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme.

    ART. 25
    (1) Beneficiarul sprijinului are obligaţia de a pune la dispoziţia FLAG şi/sau DGP - AM POPAM, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta/aceasta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate FLAG şi/sau DGP - AM POPAM.
    (2) Beneficiarul sprijinului trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

    CAP. XII
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 26
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MADR, prin DGP - AM POPAM, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.
    (3) Furnizorul are obligaţia ca, în termen de 5 zile de la data adoptării unor norme de recuperare a ajutoarelor de stat/de minimis sau a unor decizii de recuperare, să le transmită, spre informare, Consiliului Concurenţei.

    CAP. XIII
    Dispoziţii finale
    ART. 27
    Textul prezentei scheme se publică integral pe pagina web a DGP - AM POPAM, la adresa www.ampeste.ro.

    ANEXA 1

    la schema de ajutor de minimis
    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016