Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 aprilie 2019  pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul programului RO-CULTURA    Twitter Facebook
Cautare document

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 4 aprilie 2019 pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul programului RO-CULTURA

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 286 bis din 15 aprilie 2019
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 2.231 din 4 aprilie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 286 din 15 aprilie 2019
──────────
    I. DISPOZIŢII GENERALE
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită Ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA.
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minim:s.
    (3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
    (4) Prezenta Schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis.
    (5) Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, prin Unitatea de Management a Proiectului este furnizorul şi administratorul Schemei de ajutor de minimis pentru consolidarea antreprenoriatului cultural şi dezvoltarea audienţei şi a publicului în cadrul Programului RO-CULTURA, denumită în continuare MCIN-UMP.


    II. OBIECTIVUL ŞI SCOPUL SCHEMEI
    ART. 2
        Obiectivul prezentei scheme este sprijinirea sectoarelor culturale şi creative prin:
    a) consolidarea antreprenoriatului cultural;
    b) dezvoltarea publicului;
    c) întărirea cooperării culturale şi a schimbului cultural între statele donatoare şi România.    III. BAZA LEGALĂ
    ART. 3
        Prezenta Schema de ajutor de minimis se aplică cu luarea în considerare şi respectarea dispoziţiilor următoarelor reglementări:
    a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis;
    b) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 77 din 3 decembrie 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014;
    c) Protocolul 38c la Acordul SEE privind Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021, denumit în continuare "MFSEE" 2014-2021;
    d) Acordul privind participarea Republicii Bulgaria şi a României la Spaţiul Economic European din 25.07.2007;
    e) Regulamentul privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare "Regulament", adoptat de Comitetul pentru MFSEE conform Articolului 10.5 al Protocolului 38c al Acordului SEE la 8 septembrie 2016 şi confirmat de Comitetul Permanent al Statelor AELS la 22.09.2016;
    f) Memorandumul de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare "state donatoare" şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 838 din 21.10.2016 prin Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2102 din 19.10.2016;
    g) Ghidurile adoptate de CMF în conformitate cu prevederile art. 1.5 alin. (1) lit. d) din Regulament;
    h) Acordul de Program din data de 05.06.2018, încheiat între Comitetul Mecanismului Financiar al SEE, denumit în continuare "CMF" şi Punctul Naţional de Contact, denumit în continuare "PNC", pentru implementarea Programului "RO-CULTURA";
    i) Acordul de implementare a Programului din data de 05.06.2018, încheiat între PNC şi Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, denumit în continuare "MCIN", în calitate de Operator de Program;
    j) OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată prin Legea nr. 206/2017 şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanţelor Publice şi al Ministrului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene nr. 2840/31.10.2017;
    k) OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată prin Legea nr. 142/2012 şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/2011;
    l) Hotărârea Guvernului nr. 519/2014 privind stabilirea ratelor aferente reducerilor procentuale/corecţiilor financiare aplicabile pentru abaterile prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
    m) Ordinul Ministrului Cultul şi Identităţii Naţionale nr. 2324/26.05.2017 privind desemnarea UMP pentru a prelua integral atribuţiile de Operator de Program pentru Programul PA14-"Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural şi schimb cultural" din cadrul Mecanismului financiar SEE 2014-2021, denumit în continuare Programul RO-CULTURA;    IV. DOMENIUL DE APLICARE
    ART. 4
    (1) Prezenta Schemă se aplică pe întreg teritoriul României persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în sectoarele culturale şi creative, aşa cum sunt acestea definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013, respectiv activităţi bazate pe valori culturale şi/sau expresii artistice şi alte expresii creative, indiferent dacă aceste activităţi sunt orientate sau nu către piaţă şi indiferent de tipul de structură care le realizează şi de modul de finanţare a structurii respective.
    (2) Activităţile respective includ dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea şi conservarea bunurilor şi serviciilor care constituie/ încorporează expresii culturale, artistice sau alte expresii creative, precum şi funcţiile conexe, cum ar fi educaţia sau managementul/gestionarea acestora. Sectoarele culturale şi creative includ, printre altele, arhitectura, arhivele, bibliotecile şi muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul, inclusiv cinematografia, televiziunea, jocurile video şi multimedia, patrimoniul cultural material şi imaterial, designul, festivalurile, muzica, literatura, artele spectacolului, editarea, radioul şi artele vizuale, aşa cum acestea sunt menţionate în Ghidul Solicitantului.

    ART. 5
        Prezenta Schemă de minimis nu se aplică pentru:
    (a) ajutoarele acordate întreprinderilor care au activitate în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    (b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    (c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele, cazuri:
    i. atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    ii. atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

    (d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    (e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    (f) ajutoarele acordate întreprinderilor care au activităţi şi în sectorul cărbunelui, în sensul Regulamentului (CE) nr. 1407/2002;
    (g) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează şi transport rutier de mărfuri în numele terţilor;

    ART. 6
        În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele enumerate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ai prezentei Scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele sau activităţile eligibile, cu condiţia ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei Scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Schema.


    V. DEFINIŢII
    ART. 7
        În sensul prezentei Scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel:
    a. acord de parteneriat - document încheiat între promotorul de proiect care este beneficiarul ajutorului de minimis şi partenerul/partenerii de proiect, cuprinzând prevederi clare referitoare la rolul şi responsabilităţile fiecăreia dintre părţi, inclusiv în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor stipulate în OUG nr. 77/2014, drepturile şi obligaţiile părţilor pentru implementarea proiectului, un buget detaliat şi prevederi cu privire la plăţi şi modalitatea de gestionare a avantajelor economice obţinute în cadrul proiectului;
    b. activitate - activitatea pentru care se acordă ajutor de minimis;
    c. activitate economică - furnizarea de bunuri şi servicii pe o piaţă;
    d. ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre, respectiv 200.000 euro per întreprindere unică, per trei ani fiscali consecutivi, cu excepţia întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost pentru care se aplică un plafon de 100.000 euro. În cadrul prezentei Scheme, ajutorul de minimis este acordat sub formă de sprijin financiar nerambursabil;
    e. ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea legislaţiei specifice ajutorului de minimis;
    f. antreprenoriat cultural - modalitate de consolidare a valenţelor economice şi sociale ale activităţilor culturale şi a impactului acestora. Includerea antreprenoriatului cultural în proiect poate fi asigurată prin creşterea abilităţilor manageriale, de marketing şi de dezvoltare a afacerii - de exemplu prin programe de formare sau de mentorat, job shadowing etc.-, dezvoltarea sau diversificarea publicului, internaţionalizarea, digitizarea ş.a. Este încurajată dezvoltarea de metode, modele şi strategii inovatoare pentru dezvoltarea organizaţiei, precum şi valoarea potenţială de transfer a acestor modele diferite în alte domenii din sectorul cultural;
    g. apel de proiecte - modalitate competitivă de depune/e, evaluare şi selecţie a unor proiecte ce se înscriu în obiectivele Programului RO-CULTURA şi care respectă prevederile Ghidului solicitantului şi ale Schemei de ajutor de minimis;
    h. artă contemporană - toate formele de expresie artistică originale create de autori contemporani;
    i. avans - prima tranşă de plată acordată beneficiarului de către furnizor, în limita stabilită în contractul de finanţare, în vederea acoperirii părţii de cheltuieli justificate estimate ale proiectului până la plata primei prefinanţări;
    j. avantaj - orice beneficiu economic pe care întreprinderea nu l-ar fi putut obţine în condiţii normale de piaţă, şi anume în absenţa intervenţiei statului.
        Ori de câte ori situaţia financiară a unei întreprinderi este îmbunătăţită ca rezultat al intervenţiei statului în condiţii care diferă de condiţiile normale de piaţă, există un avantaj;

    k. beneficiar de ajutor de minimis - promotorul de proiect, întreprindere care beneficiază de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Schemei de ajutor de minimis;
    l. cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiarii de ajutor de minimis/promotorii de proiecte şi partenerii acestora, după caz, aferente proiectelor aprobate în cadrul prezentei scheme, care pot fi finanţate din sprijinul financiar nerambursabil potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite în Regulamentul SEE, Schema de minimis, Ghidul solicitantului şi contractul de finanţare;
    m. cofinanţare/contribuţie proprie - totalul sumelor asigurate din surse proprii de către beneficiarii de ajutor de minimis/promotorii de proiecte şi/sau de către partenerii acestora, după caz, pentru implementarea proiectelor, reprezentând sume aferente cheltuielilor eligibile, conform contractului de finanţare;
    n. Comitetul Mecanismului Financiar SEE - CMF - Comitetul înfiinţat de Comitetul permanent al Statelor AELS să gestioneze Mecanismul Financiar SEE 2014-2021;
    o. componentă de infrastructură - "hard measure" - realizarea de lucrări de intervenţie la construcţii existente pentru care este obligatorie obţinerea unei autorizaţii de construire în condiţiile legii;
    p. conflict de interese - situaţia în care o persoană implicată în procesul de selecţie deţine interese directe sau indirecte care sunt sau par a fi incompatibile cu exercitarea imparţială şi/sau obiectivă a funcţiilor legate de procesul de selecţie. Aceste interese pot fi legate de interese economice, afinităţi politice sau naţionale, legături de familie sau personale, alte interese comune cu cele ale aplicantului sau ale partenerului său, sau orice alte interese care pot influenţa activitatea imparţială şi obiectivă a persoanei implicate în selecţia proiectelor. De asemenea, vor fi avute în vedere şi prevederile privind conflictul de interese din legislaţia naţională incidentă.
    q. contract de finanţare - contractul încheiat între furnizor şi beneficiarul de ajutor de minimis, care reglementează drepturile şi obligaţiile aferente implementării unui proiect şi prin intermediul căruia este acordat ajutorul de minimis sub formă de sprijin financiar nerambursabil;
    r. data acordării ajutorului de minimis - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în speţă, data semnării contractului de finanţare între beneficiar şi furnizor, în calitatea sa de administrator/furnizor al schemei de ajutor de minimis;
    s. dosar de finanţare - totalitatea documentelor aferente unui proiect depus în cadrul prezentului apel de proiecte, conţinând cererea de finanţare, documentele obligatorii şi alte documente suport;
    t. dublă finanţare - finanţarea unor costuri care au fost deja acoperite/decontate din Mecanismul Financiar SEE sau alte surse de finanţare sau finanţarea aceleiaşi activităţi din mai multe surse;
    u. evaluare - o apreciere sistematică, obiectivă şi independentă a modului de concepere, implementare şi/sau a rezultatelor obţinute în programe şi proiecte, cu scopul de a determina relevanţa, coerenţa şi consistenţa, eficacitatea, eficienţa, impactul şi sustenabilitatea contribuţiei financiare;
    v. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin Unitatea de Management a Proiectului pentru Programul RO-CULTURA;
    w. ghidul solicitantului - documentul ce cuprinde informaţiile necesare solicitantului pentru pregătirea, derularea şi implementarea proiectului;
    x. inovare - implementarea unui produs nou sau îmbunătăţit semnificativ - bunuri sau servicii - sau a unui proces, a unei noi metode de punere pe piaţă sau a unei noi metode organizaţionale în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau într-o relaţie externă. Inovarea poate fi la nivel de întreprindere, la nivel de sector, la nivel naţional sau la nivel internaţional. Inovarea presupune inclusiv utilizarea de soluţii/tehnologii/produse deja dezvoltate/disponibile pe piaţă şi ajustarea acestora la propriile nevoi;
    y. instituţie publică - denumire generică ce include Parlamentul, Administraţia Prezidenţială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice, alte autorităţi publice, instituţiile publice autonome, precum şi instituţiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finanţare a acestora, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
    z. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    aa. întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    i. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    iv. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.
        Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la punctele i-iv sunt considerate întreprinderi unice. Conceptul de "întreprindere", respectiv "întreprindere unică" se poate aplica şi în cazul persoanelor fizice sau al entităţilor deţinute de aceleaşi persoane fizice. Cu toate acestea, simpla deţinere a unor acţiuni nu înseamnă desfăşurarea unei activităţi economice. Analiza se va face de la caz la caz.
        În cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis este o întreprindere unică, plafonul maxim al ajutorului de minimis acordat şi cumulul se calculează prin totalizarea valorilor aferente întreprinderilor aflate în cel puţin una dintre relaţiile menţionate la punctele i-iv;


    bb. monitorizare - urmărirea implementării proiectelor şi programelor pentru a se asigura că procedurile stabilite sunt respectate, pentru a verifica progresul înregistrat în vederea obţinerii rezultatelor şi realizărilor stabilite şi a identifica la timp eventualele probleme, în vederea adoptării de măsuri corective;
    cc. Oficiul Mecanismului Financiar - oficiul care asistă CMF în gestionarea Mecanismului Financiar SEE 20140-2021, respectiv a Programului RO-CULTURA, care este responsabil pentru derularea operaţiunilor curente ale MFSEE 2014-2021 în numele CMF şi îndeplineşte funcţia de punct de contact;
    dd. Operator de Program - Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale prin Unitatea de Management a Proiectului pentru Programul RO-CULTURA, în cadrul prezentei scheme de ajute de minimis fiind furnizor de ajutor de minimis şi administrator al Schemei;
    ee. organizaţie neguvernamentală - organizaţie voluntară, non-profit, înfiinţată ca persoană juridică conform legislaţiei aplicabile în ţara de origine, independentă de administraţiile locale, regionale sau de administraţia centrală, de entităţile publice, de partidele politice şi de organizaţiile comerciale. Instituţiile religioase şi partidele politice nu sunt considerate organizaţii neguvernamentale eligibile pentru scopurile Programului RO-CULTURA;
    ff. Partener de Program - entitate din statele donatoare, desemnată de CMF, care oferă consiliere cu privire la pregătirea şi/sau implementarea Programului. Pentru Programul RO-CULTURA, partenerii de program sunt Directoratul Norvegian pentru Patrimoniu Cultural şi Consiliul Artelor din Norvegia;
    gg. partener de proiect - persoană juridică, activ implicată şi contribuind în mod eficient la implementarea unui proiect, fără a obţine avantaj economic pentru sine. Împarte cu Promotorul de Proiect un scop cultural, social sau economic comun, care urmează să fie realizat prin implementarea acelui proiect;
    hh. prefinanţare - tranşă de plată acordată beneficiarului ajutorului de minimis - promotorului de proiect, de către furnizor - Operatorul de Program, pe baza estimărilor financiare ale cheltuielilor eligibile aferente perioadelor de raportare intermediare, în limitele stabilite prin Schemă;
    ii. proiect - o serie de lucrări indivizibile din punct de vedere economic care îndeplinesc o funcţie tehnică precisă şi cu obiective clar stabilite referitoare la programul în care se încadrează;
    jj. proiect în parteneriat cu statele donatoare - proiect implementat în strânsă cooperare cu un partener de proiect a cărui locaţie principală este în unul dintre statele donatoare;
    kk. promotor de proiect - persoană juridică, cu responsabilitate în iniţierea, pregătirea şi implementarea unui proiect, care a semnat contractul de finanţare pentru acordarea ajutorului de minimis sub formă de sprijin financiar nerambursabil;
    ll. Punct Naţional de Contact - entitate publică naţională desemnată de Statul Beneficiar, ce deţine responsabilitatea generală pentru atingerea obiectivelor Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, precum şi pentru implementarea prevederilor Memorandumul de înţelegere, respectiv Ministerul Fondurilor Europene;
    mm. sectoare culturale şi creative - toate sectoarele ale căror activităţi sunt bazate pe valori culturale şi/sau expresii artistice şi alte expresii creative, indiferent dacă aceste activităţi sunt orientate sau nu către piaţă şi indiferent de tipul de structură care le realizează şi de modul de finanţare a structurii respective. Activităţile respective includ dezvoltarea, crearea, producerea, difuzarea şi conservarea bunurilor şi serviciilor care constituie/încorporează expresii culturale, artistice sau alte expresii creative, precum şi funcţiile conexe, cum ar fi educaţia sau managementul/gestionarea. Sectoarele culturale şi creative includ, printre altele, arhitectura, arhivele, bibliotecile şi muzeele, artizanatul artistic, audiovizualul, inclusiv cinematografia, televiziunea, jocurile video şi multimedia, patrimoniul cultural material şi imaterial, designul, festivalurile, muzica, literatura, artele spectacolului, editarea, radioul şi artele vizuale;
    nn. solicitant - persoană juridică publică sau privată, înregistrată în România, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale Programului RO-CULTURA şi care depune o cerere de finanţare în cadrul unui apel de proiecte;
    oo. sprijin financiar nerambursabil - suma acordată în baza contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, constituită din suma finanţată din MFSEE şi cofinanţarea naţională publică aferentă;
    pp. state donatoare - Islanda, Liechtenstein şi Norvegia.    VI. CONDIŢII DE ELIGIBILITATE PENTRU ACTIVITĂŢI ŞI BENEFICIARI
    ART. 8
    (1) Pentru a fi finanţate în cadrul prezentei Scheme, proiectele/activităţile trebuie să contribuie la atingerea obiectivelor MFSEE şi ale Programului RO-CULTURA, precum şi la realizarea indicatorilor de Program dedicaţi, menţionaţi în Acordul de Program.
    (2) Activităţile pot fi derulate în următoarele domenii, dar fără a se limita la: arte plastice, arte vizuale, muzică, artele spectacolului etc. Se încurajează proiectele cu abordare inovativă şi care utilizează tehnici sau tehnologii digitale.
    (3) Activităţile eligibile în cadrul prezentei Scheme vizează consolidarea antreprenoriatului cultural, inclusiv prin dezvoltarea audienţei şi a publicului, precum:
    a) iniţiative de artă contemporană - artă plastică, artă dramatică, muzică etc., desfăşurate la nivel local, regional, naţional sau internaţional;
    b) producţii artistice rezultate ca urmare a documentării istoriei culturale a minorităţilor şi grupurilor sociale, etnice şi culturale, altele decât minoritatea romă;
    c) abordări inovative ale patrimoniului cultural ce vizează dezvoltarea publicului;
    d) schimb de experienţă, know-how şi bune practici în sectoarele culturale şi creative cu entităţi din statele donatoare;
    e) iniţiative ce vizează mobilitatea artiştilor/profesioniştilor din sectoarele culturale şi creative şi/sau a lucrărilor acestora;
    f) iniţiative ce vizează dezvoltarea potenţialului de angajare în cadrul sectoarelor culturale şi creative;
    g) iniţiative ce vizează dezvoltarea sau actualizarea competenţelor şi abilităţilor artiştilor şi profesioniştilor activi în sectoarele culturale şi creative, adaptate unui mediu în continuă schimbare;
    h) activităţi de instruire formală şi non-formală, mentorat, job shadowing etc. vizând dezvoltarea profesională a membrilor echipei de proiect;
    i) dezvoltarea de noi produse şi servicii culturale şi introducerea lor pe piaţă;
    j) iniţiative ce vizează creşterea incluziunii şi conştientizării publice cu privire la diversitatea culturală;
    k) implementarea de modele inovatoare de afaceri în sectoarele culturale şi creative, care să contribuie la dezvoltarea locală a comunităţilor;
    l) susţinerea dezvoltării locale prin abordări interdisciplinare.

    (4) Enumerarea tipurilor de activităţi de la alin. (3) nu este limitativă, ci doar exemplificativă. Alte activităţi decât cele de mai sus pot fi considerate eligibile dacă solicitantul justifică necesitatea derulării lor în scopul implementării proiectului în condiţii optime, respectând obiectivele şi rezultatele Programului RO-CULTURA.
    (5) Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă la atingerea valorilor ţintă minime aferente indicatorilor de Program, astfel cum sunt menţionate în Ghidul Solicitantului, disponibil pe pagina de internet a Programului, www.ro-cultura.ro.
    (6) Toate activităţile unui proiect trebuie să se desfăşoare în România sau în statele donatoare. Cu toate acestea, dacă există o justificare adecvată şi convergentă cu obiectivele Programului, sunt permise excepţii pentru activităţi care implică schimb de know-how, instruiri, vizite de studiu, participare la seminarii/conferinţe/expoziţii sau alte evenimente similare, care pot avea loc în alte state beneficiare prevăzute la art. 6 din Protocolul 38c: Bulgaria, Croaţia, Cipru, Cehia, Estonia, Grecia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia.
    (7) În contextul prezentei Scheme, doar Promotorul de proiect poate fi beneficiar al avantajului din perspectiva reglementărilor incidente ajutorului de minimis, astfel încât, în cazul proiectelor implementate în parteneriat, orice avantaj obţinut de partenerii de proiect ca urmare a implementării proiectului, de exemplu, taxe obţinute din vânzarea biletelor la diferite evenimente, taxe percepute pentru participarea la diferite activităţi organizate de partener etc., trebuie să fie transferat beneficiarului de ajutor de minimis.
    (8) În cadrul prezentei Scheme, nu sunt eligibile proiectele/activităţile care:
    a) vizează obţinerea unui avantaj în sensul prezentei Scheme, de către partenerii de proiect;
    b) vizează exclusiv sau în mod esenţial cercetare academică, conferinţe şi alte evenimente singulare, infrastructură, sponsorizări individuale pentru participarea la ateliere, seminarii, conferinţe, congrese, alte evenimente similare;
    c) vizează obţinerea de burse individuale de studiu;
    d) vizează/conţin activităţi de refinanţare, de exemplu: utilizarea sprijinului financiar nerambursabil pentru acordarea de finanţări nerambursabile sau împrumuturi altor organizaţii sau persoanelor fizice/juridice;
    e) se concentrează pe achiziţia de echipamente;
    f) vizează implementarea unui program anual de activităţi curente - cererea de finanţare trebuie să fie elaborată pentru un proiect specific, ca un set de activităţi bine definite şi corelate, care să conducă la rezultate concrete într-un interval de timp bine definit;
    g) au drept obiective îmbunătăţirea situaţiei persoanelor de etnie romă iau prevăd activităţi dedicate minorităţii rome;
    h) fac obiectul unei duble finanţări;
    i) au o componentă de infrastructură, astfel cum este definită în Ghidul Solicitantului, respectiv includ lucrări de construcţie pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei de construire;
    j) nu respectă valorile ţintă minime aferente indicatorilor din Program, detaliate în Ghidul Solicitantului;
    k) are drept scop asigurarea cofinanţării pentru un alt proiect.


    ART. 9
    (1) Sunt consideraţi beneficiari ai prezentei Scheme doar solicitanţii eligibili care se încadrează în definiţia întreprinderii. Nu este necesar ca solicitantul să desfăşoare în mod curent activitate economică, aceasta reprezentând criteriu de eligibilitate doar în ceea ce priveşte activităţile aferente proiectului depus în cadrul prezentei Scheme de minimis.
    (2) Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul prezentei Scheme sunt:
    1. instituţie publică de cultură: muzică, teatru, operă, operetă, filarmonică, bibliotecă, arhivă, centru cultural etc.;
    2. organizaţie neguvernamentală, în sensul definiţiei de la art. 7, constituită în baza Legii nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (Asociaţii şi Fundaţii) sau a Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii aprobată prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, care a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani faţă de data limită de lansare a apelului de proiecte şi a cărei activitate, conform documentelor statutare, este, printre altele, în sectoarele culturale şi creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE 1295/2013;
    3. IMM - microîntreprindere, întreprindere mică sau întreprindere mijlocie- astfel cum sunt definite în Recomandarea 2003/361/CE şi de tip societate comercială constituită în baza Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau societate cooperativă constituită în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei (republicată), care a fost înfiinţată în urmă cu cel puţin 2 ani faţă de data de lansare a apelului de proiecte şi a cărei activitate, conform documentelor statutare/constitutive, este, printre altele, în sectoarele culturale şi creative, astfel cum sunt definite în prezenta Schemă. Fiecare solicitant de tip IMM va completa "Declaraţia privind tipul şi categoria întreprinderii", Anexa nr. 2 la prezenta schemă.

    (3) Solicitanţii eligibili sunt entităţile care îndeplinesc cumulativ toate criteriile enumerate mai jos:
    a. au calitatea de persoană juridică înregistrată în România, respectiv au personalitate juridică;
    b. Se aplică atunci când solicitantul este tip IMM: la depunerea cererii de finanţare:
    i. trebuie să aibă deja domeniul de activitate - clase CAEN - vizat de proiect înscris în obiectul de activitate, conform certificatului constatator ORC, indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii şi
    ii. domeniul de activitate - clase CAEN - trebuie să fie autorizat la sediul/sediile principal/-e sau secundar/-e, identificat/-e ca loc/locuri de implementare a proiectului;

    c. Se aplică atunci când proiectul presupune lucrări de intervenţie pentru care nu este obligatorie obţinerea unei autorizaţii de construire: deţine calitatea de proprietar sau deţine un alt drept real sau un drept de folosinţă născut în baza unui contract de închiriere sau de comodat asupra spaţiului vizat de proiect. În situaţia în care deţine un alt drept real decât cel de proprietate sau un drept de folosinţă născut în baza unui contract de închiriere sau de comodat, dreptul este valabil la momentul depunerii proiectului, pe parcursul întregii perioade de implementare a proiectului şi pentru o perioadă de minimum 5 ani după aprobarea raportului final al proiectului de Operatorul de Program şi există acordul proprietarului de efectuare de către solicitant a lucrărilor de construcţie şi de utilizare a spaţiului conform obiectului proiectului, din momentul depunerii proiectului, pe toată perioada de implementare o a proiectului şi pentru o perioadă de minimum 5 ani de la aprobarea raportului final al proiectului de Operatorul de Program SAU dreptul de realizare a lucrărilor şi de utilizare a spaţiului conform obiectului proiectului pe perioada ante-menţionată rezultă fără echivoc din documentele în baza cărora a fost dobândit dreptul real sau de folosinţă asupra spaţiului;
    d. nu se află în una din următoarele situaţii:
    1. solicitantul este în faliment, în insolvenţă sau în lichidare, activităţile sale sunt sub administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord încheiat cu creditorii, şi-a suspendat activitatea comercială, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte şi se află în orice altă situaţie similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislaţia sau reglementările europene şi naţionale;
    2. solicitantul nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata impozitelor şi taxelor la bugetele locale şi la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare şi nu beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiţie nu se aplică atunci când valoarea obligaţiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligaţiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul local în ultimul trimestru;
    3. solicitantul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive - res judicata- pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală, spălare de bani sau finanţarea terorismului, infracţiuni aferente terorismului sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internaţionali, inclusiv condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile europene şi/sau provenind de la donatori publici internaţionali şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
    4. solicitantul sau reprezentantul legal au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă - res judicata - pentru o infracţiune legată de conduita lor profesională;
    5. solicitantul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti sau decizii administrative rămase definitive - res judicata - cu privire la o abatere profesională gravă, deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovaţi de orice conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă;
    6. solicitantul sau reprezentantul legal au încercat, direct sau prin interpuşi, să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii Operatorului de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apel de proiecte sau altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului RO-CULTURA;
    7. solicitantul sau reprezentantul legal au furnizat informaţii false Operatorului de Program, nu furnizează sau nu sunt în măsură să prezinte informaţiile/documentele justificative solicitate în vederea selecţiei proiectului pentru finanţare;
    8. solicitantul sau reprezentantul legal se află în orice situaţie de conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare, care ar putea apărea în legătură cu prezentul apel de proiecte - un conflict de interese ar putea apărea mai ales ca urmare a unor interese economice, afinităţi politice sau naţionale, legături familiale sau emoţionale sau orice altă legătură relevantă sau orice alt interes comun;
    9. solicitantul sau reprezentantul legal au informat cu întârziere Operatorul de Program despre orice situaţie care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naştere unui conflict de interese;
    10. solicitantul este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/de stat ce nu a fost deja executată şi creanţa nu a fost integral recuperată.

    e. nu este instituţie religioasă sau partid politic, indiferent de forma de organizare;
    f. se încadrează în categoria "întreprinderii", astfel cum este definită la art. 7 din prezenta Schemă;
    g. respectă legislaţia naţională şi europeană în vigoare cu privire la acordarea ajutorului de stat/de minimis, inclusiv în ceea ce priveşte cumulul, aşa cum acesta este definit la secţiunea VIII din Schema de ajutor de minimis;
    h. este direct responsabil pentru iniţierea, pregătirea, implementarea şi sustenabilitatea proiectului, împreună cu partenerii de proiect, dacă este cazul;
    i. dispune de resurse financiare suficiente şi stabile, precum şi de competenţele profesionale şi calificările necesare pentru implementarea proiectului şi asigurarea sustenabilităţii acestuia;
    j. dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanţării ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul;
    k. dispune de resursele necesare pentru finanţarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv a costurilor conexe, aferente proiectului, precum şi pentru acoperirea eventualelor corecţii financiare rezultate din implementarea proiectului, dacă este cazul;
    l. nu a beneficiat şi nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului - identitate de obiective, rezultate, activităţi etc.- sau a unor activităţi aferente proiectului;
    m. îşi asumă obligaţia de a informa imediat furnizorul în situaţia în care proiectul/activităţi din proiect este/sunt aprobat(e) la finanţare din alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia.

    (4) Solicitantul nu va primi sprijin financiar nerambursabil dacă în dosarul de finanţare prezintă informaţii care nu corespund cu documentele suport depuse în etapele de pre-contractare şi contractare.

    ART. 10
    Partenerii de proiect
    (1) Proiectele pot fi implementate în parteneriat cu entităţi din România şi/sau din statele donatoare. Dacă proiectul se implementează în parteneriat, se va încheia un acord de parteneriat între beneficiarul ajutorului de minimis şi entitatea parteneră/ entităţile partenere, care va cuprinde şi prevederi referitoare la transferul oricăror eventuale avantaje economice de care ar putea beneficia partenerii de proiect către beneficiarii de ajutor de minimis.
    (2) Un solicitant din România poate stabili un parteneriat cu unul sau mai multe organizaţii din România şi/sau statele donatoare: Norvegia, Islanda şi Liechtenstein.
    (3) În procesul de selectare a partenerului de tip entitate privată din România şi/sau statele donatoare, solicitantul de tip instituţie publică va respecta prevederile OUG nr. 34/2017 şi ale Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 2840/31.10.2017.
    (4) Partenerul de proiect este entitatea care îndeplineşte cumulativ toate criteriile enumerate mai jos:
    a. are calitatea de persoană juridică înregistrată în statul de provenienţă conform legislaţiei aplicabile;
    b. se încadrează în una dintre următoarele categorii:
    A. Parteneri de proiect din România: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizaţii neguvernamentale, cu personalitate juridică, înfiinţată în România, a cărei activitate, conform documentelor statutare/constitutive/de înfiinţare, este, printre altele, în sectoarele culturale şi creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013;
    B. Parteneri de proiect din statele donatoare: orice entitate publică sau privată, comercială sau necomercială, inclusiv organizaţii neguvernamentale, cu personalitate juridică, înfiinţată în unul dintre statele donatoare, a cărei activitate principală, conform documentelor statutare/constitutive/de înfiinţare, este în sectoarele culturale şi creative, astfel cum sunt definite în Regulamentul UE nr. 1295/2013;

    c. nu se află în una dintre următoarele situaţii:
    1. partenerul este în faliment, în insolvenţă sau în lichidare, activităţile sale sunt sub administrare judiciară, face obiectul unui concordat preventiv, mandat ad-hoc sau alt acord încheiat cu creditorii, şi-a suspendat activitatea comercială, face obiectul unor proceduri legate de aceste aspecte şi se află în orice altă situaţie similară care ar decurge dintr-o procedură asemănătoare prevăzută de legislaţia sau reglementările europene şi naţionale;
    2. partenerul nu şi-a îndeplinit obligaţiile cu privire la plata impozitelor şi taxelor la bugetele locale şi la bugetul de stat în conformitate cu legile în vigoare şi nu beneficiază, în condiţiile legii, de eşalonarea acestora ori de alte facilităţi în vederea plăţii acestora, inclusiv, după caz, a eventualelor dobânzi ori penalităţi de întârziere acumulate sau a amenzilor. Această condiţie nu se aplică atunci când valoarea obligaţiilor de plată nete este mai mică de 1/12 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul de stat în ultimele 12 luni, respectiv valoarea obligaţiilor de plată este mai mică de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate la bugetul local în ultimul trimestru;
    3. partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitive - res judicata - pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală, spălare de bani sau finanţarea terorismului, infracţiuni aferente terorismului sau infracţiuni legate de activităţi teroriste, exploatarea prin muncă a copiilor sau alte forme de trafic de persoane sau orice altă activitate ilegală care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene sau ale donatorilor publici internaţionali, inclusiv condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor nerambursabile europene şi/sau provenind de la donatori publici internaţionali şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
    4. partenerul sau reprezentantul legal au fost condamnaţi printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă - res judicata - pentru o infracţiune legată de conduita lor profesională;
    5. partenerul sau reprezentantul legal au făcut obiectul unei hotărâri judecătoreşti sau decizii administrative rămase definitive - res judicata - cu privire la o abatere profesională gravă, deoarece au încălcat legile, regulamentele sau standardele etice ale profesiei din care face parte solicitantul sau deoarece se fac vinovaţi de orice conduită abuzivă care le afectează credibilitatea profesională, atunci când această conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă;
    6. partenerul sau reprezentantul legal au încercat, direct sau prin interpuşi, să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze evaluatorii Operatorului de Program în timpul procesului de evaluare a cererilor de finanţare în cadrul prezentului apei ce proiecte sau altor apeluri de proiecte derulate în cadrul Programului RO-CULTURA;
    7. partenerul sau reprezentantul legal au furnizat informaţii false Operatorului de Program, nu furnizează sau nu sunt în măsură să prezinte informaţiile/documentele justificative solicitate în vederea selecţiei proiectului pentru finanţare;
    8. partenerul sau reprezentantul legal se află în orice situaţie de conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare, care ar putea apărea în legătură cu prezentul apel de proiecte - un conflict de interese ar putea apărea mai ales ca urmare a unor interese economice, afinităţi politice sau naţionale, legături familiale sau emoţionale sau orice altă legătură relevantă sau orice alt interes comun;
    9. partenerul sau reprezentantul legal au informat cu întârziere Operatorul de Program despre orice situaţie care ar constitui un conflict de interese ori ar putea da naştere unui conflict de interese;
    10. partenerul este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de minimis/de stat ce nu a fost deja executată şi creanţa nu a fost integral recuperată;

    d. nu este partid politic, instituţie religioasă sau cult religios recunoscut de stat, după caz, indiferent de forma de organizare;
    e. este activ implicat în şi contribuie la implementarea proiectului;
    f. dispune de resurse financiare suficiente şi stabile, precum şi de competenţele profesionale şi calificările necesare pentru îndeplinirea responsabilităţilor sale în cadrul proiectului, inclusiv în perioada de sustenabilitate, dacă este cazul;
    g. dispune de resursele necesare pentru asigurarea cofinanţării ce îi revine din costurile eligibile ale proiectului, dacă este cazul;
    h. dispune de resursele necesare pentru finanţarea costurilor neeligibile, inclusiv a costurilor conexe, aferente activităţilor derulate, precum şi pentru acoperirea eventualelor corecţii financiare rezultate din implementarea acestora, dacă este cazul;
    i. nu a beneficiat şi nu beneficiază de sprijin financiar din fonduri publice/fonduri externe nerambursabile pentru implementarea proiectului depus - identitate de obiective, rezultate, activităţi etc.- sau a unor activităţi aferente proiectului;
    j. îşi asumă obligaţia de a informa imediat furnizorii în situaţia în care proiectul/activităţi din proiect este/sunt aprobat/-e la finanţare din alte fonduri publice/fonduri externe nerambursabile ulterior depunerii acestuia în cadrul prezentului apel de proiecte.

    (5) Partenerul de proiect trebuie să aibă capacitatea să desfăşoare activităţi relevante în cadrul proiectului.
    (6) Partenerul de proiect nu poate obţine pentru sine un avantaj, astfel cum este definit la art. 7 din prezenta Schemă.
    (7) Beneficiarul încheie un Acord de parteneriat cu partenerul de proiect, care va include, inter alia, obligaţia partenerului de a nu obţine pentru sine un avantaj, în sensul prezentei Scheme şi de a transfera către beneficiar orice avantaj obţinut ca urmare a implementării proiectului.


    VII. CONDIŢII GENERALE DE ACORDARE A AJUTORULUI DE MINIMIS
    ART. 11
    (1) Pentru proiecte cu durata de până la 12 luni inclusiv, ajutorul se poate acorda sub formă de sprijin financiar nerambursabil, astfel:
    a) avans de maximum 70% la semnarea contractului de finanţare;
    b) prefinanţare la solicitarea promotorului de proiect şi depunerea raportului intermediar de progres însoţit de documente justificative;
    c) plata soldului final în cuantum de 10% pentru entităţi de drept privat, după aprobarea raportului final însoţit de documente justificative.

    (2) Pentru proiecte cu durata cuprinsă între 12 şi 18 luni, ajutorul se poate acorda sub formă de sprijin financiar nerambursabil, astfel:
    a) avans de maximum 50% la semnarea contractului de finanţare;
    b) prefinanţare la solicitarea promotorului de proiect şi depunerea raportului intermediar de progres însoţit de documente justificative;
    c) plata soldului final în cuantum de 10% pentru entităţi de drept privat, după aprobarea raportului final însoţit de documente justificative.

    (3) Pentru proiecte cu durata de 18 luni sau mai mult, ajutorul se poate acorda sub formă de sprijin financiar nerambursabil, astfel:
    a) avans de maximum 30% la semnarea contractului de finanţare;
    b) prefinanţare la solicitarea promotorului de proiect şi depunerea raportului intermediar de progres însoţit de documente justificative;
    c) plata soldului final în cuantum de 10% pentru entităţi de drept privat, după aprobarea raportului final însoţit de documente justificative.

    (4) Prefinanţarea se poate acorda în una sau mai multe tranşe. Avansul şi prefinanţarea nu pot totaliza mai mult de 90% din totalul sprijinului financiar nerambursabil, în cazul solicitanţilor de tip entităţi de drept privat, respectiv 100% din totalul sprijinului financiar nerambursabil, în cazul solicitanţilor de tip instituţie publică.
    (5) Ajutorul se acordă întreprinderilor sau întreprinderilor unice, după caz, în limita sumei reprezentate de pragul de minimis, astfel:
    a) Valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 Euro, la data semnării contractului, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi -2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene;
    b) Pentru întreprinderile ce activează şi în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi - 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs - indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene;
    c) În cazul în care o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 Euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 Euro, cu condiţia că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte 100.000 Euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.

    (6) Plafonul stabilit va fi exprimat, ca valoare brută, înainte de deducerea unor eventuale taxe sau a altor obligaţii fiscale.
    (7) Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat după cum urmează:
    a) rata finanţării este de până la 100% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip instituţii publice de cultură;
    b) rata finanţării este de până la 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului, în cazul proiectelor implementate de beneficiari ai ajutorului de minimis de tip organizaţii neguvernamentale, societăţi comerciale sau societăţi cooperative.

    (8) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi - 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs- cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei Scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la art. 13 alin. (2), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile Schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
    (9) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (10) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (11) Verificarea tuturor criteriilor de ajutor de minimis prevăzute în prezenta Schemă, inclusiv a criteriilor privind clasificarea unei întreprinderi ca fiind IMM, se efectuează de furnizor în etapa de pre-contractare, înainte de semnarea contractului de finanţare.
    (12) Contractul de finanţare, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din executarea acestuia, nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau al oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contract de către beneficiarului ajutorului de minimis.

    ART. 12
    Cofinanţare
    (1) Cofinanţarea va fi asigurată sub formă de numerar.
    (2) Prin excepţie de la alin. (1), în cazul proiectelor în care beneficiau de ajutor de minimis este organizaţie neguvernamentală, cofinanţarea poate fi asigurată atât de beneficiar, cât şi de ONG-partener şi sub formă de muncă voluntară, respectiv contribuţie în natură. În acest caz, contribuţia în natură sub formă de muncă voluntară poate constitui până la 50% din totalul contribuţiei proprii eligibile asigurate de solicitant împreună cu partenerii.
    (3) Baza de calcul a preţurilor unitare pentru munca voluntară va lua în considerare datele oficiale cu privire la salariul minim şi mediu pe economie la nivel naţional, în vigoare la momentul lansării apelului de proiecte. În funcţie de tipul de muncă, două niveluri diferite ale preţurilor vor fi utilizate:
    a) în cazul muncii administrative/necalificate, va fi luat în considerare salariul minim brut pe economie. De exemplu, conform H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe ţară garantat în plată, începând cu data de 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore în pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.
    b) în cazul muncii complexe/calificate, va fi luat în considerare salariul mediu brut pe economie. De exemplu, conform Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor de stat pe anul 2019, câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 este de 5.163 lei lunar pentru un program complet de lucru de 167,333 de ore în medie pe lună reprezentând 30,85 lei/oră.    VIII. REGULI PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE MINIMIS
    ART. 13
    (1) Pentru a beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul acestei scheme, solicitantul va da o declaraţie pe proprie răspundere - Anexa nr. 1 la prezenta schemă - privind ajutoarele de minimis primite în anul în curs, la momentul semnării contractului de finanţare, şi în ultimii doi ani fiscali încheiaţi anteriori.
    (2) În etapa de contractare, furnizorul va acorda ajutorul de minimis sub forma sprijinului financiar nerambursabil după ce va verifica, inclusiv prin introducerea informaţiilor din declaraţia pe proprie răspundere a Promotorului de proiect în sistemul RegAS, dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de aceasta pe parcursul unei perioade de trei ani fiscali - 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs -, nu depăşeşte pragul de 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei.
    (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de trei ani consecutivi - valoarea pe doi ani anterior cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei Scheme în anul în curs - depăşeşte pragul de 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei, Promotorul de proiect nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon, chiar dacă a fost semnat contractul de finanţare.

    ART. 14
        Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare pentru capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului de stat stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau nu sunt legate de aceste costuri cot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

    ART. 15
        Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul nr. 1407/2013 pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul nr. 360/2012 în limita plafonului de 500.000 Euro.

    ART. 16
        Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta Schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 Euro pe durata a trei ani fiscali - 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs -, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

    ART. 17
        Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanţare.

    ART. 18
        Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei Scheme de minimis există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la definiţia întreprinderii unice de la art. 7, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură «întreprindere unică», iar valoarea ajutorului de minimis acordat tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul curent şi 2 ani anteriori încheiaţi, împreună cu suma solicitată, nu va depăşi suma de 200.000 Euro, respectiv 100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.

    ART. 19
        Sprijinul financiar nerambursabil acordat în cadrul prezentei Scheme nu este transmisibil şi nici nu poate fi trecut de la un proiect la altul.


    IX. DURATA SCHEMEI
    ART. 20
    (1) Perioada de valabilitate a Schemei, în care vor fi acordate ajutoare de minimis este de la data intrării în vigoare a Ordinului Ministrului Culturii şi Identităţii Naţionale de aprobare a prezentei Scheme până la data de 31 decembrie 2020.
    (2) Perioada în care se vor efectua plăţile ajutorului de minimis este 15 septembrie 2019 - 31 decembrie 2024.


    X. BUGETUL SCHEMEI
    ART. 21
        Finanţarea în cadrul prezentei Scheme se efectuează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, reprezentând 15% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil şi fonduri ale Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, reprezentând 85% din valoarea totală a sprijinului financiar nerambursabil.

    ART. 22
    (1) Valoarea totală estimată a bugetului Schemei este de 6.500.000 Euro, respectiv valoarea estimată de 30.243.850 lei, la cursul mediu anual InforEuro din anul 2018 de 4,6529 lei/euro.
    (2) Prezenta Schemă cuprinde trei apeluri de proiecte, care vor fi derulate pe parcursul anilor 2019 şi 2020. Fiecare dintre acestea va avea un buget alocat, care va fi publicat în Ghidul solicitantului pentru fiecare apel de proiecte.
    (3) Repartizarea anuală orientativă a sumelor alocate este următoarea:

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│- Euro │
├───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
│Anul │2019 │2019 │2020 │Total │
├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Buget │ │ │ │ │
│total, din │2.500.000│2.000.000│2.000.000│6.500.000│
│care: │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Granturi │2.125.000│1.700.000│1.700.000│5.525.000│
│SEE │ │ │ │ │
├───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Cofinanţare│375.000 │300.000 │300.000 │975.000 │
│naţională │ │ │ │ │
└───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    (4) În cazul în care nu se alocă toate fondurile aferente unui apel de proiecte, sumele neutilizate vor fi reportate pentru apelul/anul următor.

    ART. 23
        Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 130.


    X. VALOARE SPRIJIN FINANCIAR NERAMBURSABIL
    ART. 24
    (1) Valoarea sprijinului financiar nerambursabil se va încadra în următoarele limite:
    a) suma minimă este de 50.000 euro pentru fiecare proiect
    b) suma maximă este de 200.000 Euro pentru fiecare proiect.

    (2) Bugetul proiectului se întocmeşte în lei. Pentru a se încadra în valoarea sprijinului financiar nerambursabil, solicitantul va lua în considerare cursul InforEuro din luna lansării apelului de proiecte.
    (3) Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme nu va depăşi pragul de 200.000 Euro, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare.
    (4) În cadrul unui proiect implementat în parteneriat, nu se acceptă ca mai mult de 40% din bugetul total Eligibil al proiectului să fie alocat partenerului/partenerilor.


    XI. DURATA PROIECTELOR
    ART. 25
        Proiectele vor avea o durată cuprinsă între 6 luni şi 24 de luni, cu începere de la data semnării contractului de finanţare. Perioada de implementare a activităţilor nu poate depăşi data de 30 Aprilie 2024.


    XII. EFECTE
    ART. 26
    (1) Pornind de la obiectivele Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, respectiv contribuţia la reducerea disparităţilor economice şi sociale în Spaţiul Economic European şi consolidarea relaţiilor bilaterale dintre Statele Donatoare şi România, Programul RO-CULTURA încurajează iniţiativele culturale implementate în parteneriat cu entităţi din Statele Donatoare. România şi statele donatoare sunt angajate să promoveze statul de drept, libertatea de exprimare, înţelegerea reciprocă şi respectarea drepturilor fundamentale. Promovarea diversităţii prin intermediul relaţiilor culturale internaţionale reprezintă o parte importantă a Mecanismului Financiar SEE 2014-2021.
    (2) Proiectele finanţate urmăresc sporirea audienţei în domeniul cultural, dezvoltarea competenţelor antreprenoriale în vederea creşterii ocupării forţei de muncă şi instruirea la locul de muncă a angajaţilor din sectorul cultural.
    (3) Prin intermediul celor trei apeluri de proiecte se urmăreşte:
    a) sprijinirea a 10 IMM-uri, susţinerea a 150 de activităţi din domeniul artei contemporane şi a 10 abordări inovative ce vizează creşterea audienţei în domeniul cultural,
    b) realizarea a 5 producţii ale minorităţilor sociale, etnice şi culturale, altele decât minoritatea romă, precum şi instruirea a 60 de persoane, altele decât cele de etnie romă, la locul de muncă.    XIII. MODALITATEA DE IMPLEMENTARE A SCHEMEI
    ART. 27
    (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei Scheme, solicitanţii trebuie să înainteze un dosar de finanţare către furnizorul de ajutor de minimis, conţinând cererea de finanţare şi alte documente detaliate în Ghidul Solicitantului.
    (2) Dosarele de finanţare se depun în cadrul celor trei apeluri de proiecte organizate, ce vor fi anunţate pe pagina de internet a Programului şi al Unităţii de Management a Proiectului din cadrul MCIN.
    (3) Implementarea activităţii va începe la data semnării contractului de finanţare.


    XIV. EVALUAREA ŞI SELECŢIA PROIECTELOR
    ART. 28
    (1) Furnizorul este responsabil pentru evaluarea proiectelor şi acordarea sprijinului financiar nerambursabil. În procesul de evaluare şi selecţie se aplică principiile bunei guvernări, transparenţei, egalităţii, eficienţei şi toleranţei zero faţă de corupţie.
    (2) Proiectele vor fi selectate urmând procedura de evaluare şi selecţie prevăzută în Acordul de Program şi detaliate în Ghidul Solicitantului.
    (3) În cazul în care în oricare etapă a procesului de evaluare şi selecţie se identifică o situaţie de dublă finanţare proiectul va fi exclus de la finanţare.
    (4) Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat în baza clasamentului, inclusiv lista de rezervă, în limita bugetului alocat apelurilor de proiecte. Includerea unui proiect pe lista de rezervă nu constituie o garanţie pentru semnarea contractului de finanţare la o dată ulterioară.


    XV. CHELTUIELI ELIGIBILE
    ART. 29
    (1) Cheltuielile eligibile în cadrul prezentei Scheme sunt acele cheltuieli care respectă principiile generale privind eligibilitatea cheltuielilor precizate în Regulamentul MFSEE şi Acordul de Program şi detaliate în Ghidul Solicitantului, şi care se încadrează în una dintre următoarele categorii:
    a) Costurile de management ale proiectului reprezentând cheltuieli aferente managementului de proiect, care nu vor depăşi 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile directe, includ:
    i. cheltuieli cu personalul angajat aferent managementului de proiect, reprezentând salariile şi contribuţiile sociale aferente şi alte costuri legale, cu condiţia ca acestea să corespundă politicii uzuale a promotorului proiectului şi partenerului de proiect cu privire la remuneraţii;
    ii. cheltuieli cu deplasarea personalului angajat aferent managementului de proiect;
    iii. cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză aferente managementului de proiect;
    iv. cheltuieli privind onorariile experţilor aferente managementului de proiect;
    v. cheltuieli pentru materiale consumabile şi obiecte de inventar aferente managementului de proiect;
    vi. cheltuieli cu amortizarea activelor corporale şi necorporale aferente managementului de proiect;
    vii. cheltuieli cu servicii de traducere şi interpretariat;
    viii. cheltuieli cu servicii de audit.

    b) Costurile proiectelor şi activităţilor culturale reprezentând cheltuieli specifice, care includ, dar fără a se limita la:
    i. cheltuieli cu personalul necesar implementăm proiectului, reprezentând salariile şi contribuţiile sociale aferente şi alte costuri legale, cu condiţia ca acestea să corespundă politicii uzuale a promotorului proiectului şi partenerului de proiect cu privire la remuneraţii;
    ii. cheltuieli cu deplasarea personalului necesar implementării proiectului;
    iii. cheltuieli cu onorariile experţilor necesari implementării proiectului, inclusiv contractele de drepturi de autor;
    iv. cheltuieli cu deplasarea participanţilor la evenimente, alte tipuri de activităţi asociate cheltuielilor specific, de exemplu grupul ţintă;
    v. cheltuieli necesare implementării proiectului;
    vi. cheltuieli legate de achiziţia de materiale consumabile şi obiecte de inventar necesare implementării proiectului;
    vii. cheltuieli cu lucrări care nu necesită autorizaţie de construire;
    viii. cheltuieli cu achiziţia de active corporale şi necorporale necesare atingerii rezultatelor proiectului;
    ix. cheltuieli cu amortizarea de active corporale şi necorporale necesare atingerii rezultatelor proiectului;
    x. cheltuieli cu servicii de asigurare ale echipamentelor;
    xi. alte cheltuieli.

    c) Costurile cu publicitate reprezentând cheltuieli de informare şi publicitate care rezultă din respectarea obligaţiilor de identitate vizuală, care includ, dar fără a se limita la:
    i. cheltuieli pentru elaborarea, prelucrarea şi tipărirea materialelor de vizibilitate;
    ii. cheltuieli pentru creare şi mentenanţă website, conform planului de comunicare;
    iii. cheltuieli pentru organizarea evenimentelor de promovare;
    iv. cheltuieli pentru achiziţia de panouri publicitare/placă permanentă;
    v. alte cheltuieli de informare şi publicitate care rezultă din respectarea obligaţiilor de identitate vizuală.

    d) Costuri cu personalul reprezentând cheltuieli aferente contractelor de voluntariat - contribuţie în natură -, care includ:
    i. cheltuieli aferente contractelor de voluntariat - contribuţie în natură - pentru management de proiect;
    ii. cheltuieli aferente contractelor de voluntariat - contribuţie în natură - necesare implementării proiectului.

    e) Costurile cursurilor de formare reprezentând cheltuieli aferente activităţilor de instruire formală şi non-formală, care includ, dar fără a se limita la:
    i. cheltuieli aferente activităţilor de instruire formală şi non-formală;
    ii. cheltuieli cu deplasarea în cadrul activităţilor de instruire formală şi non-formală;
    iii. cheltuieli cu onorariile experţilor privind activităţile de instruire formală şi non-formală.

    f) Costurile cooperării organizaţionale reprezentând cheltuieli ale partenerilor din Statele Donatoare, cuprinzând cheltuielile aferente activităţilor derulate de către entităţile din statele donatoare, conform Acordului de parteneriat.
    g) Costurile administrative reprezentând cheltuieli indirecte care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; plata salariilor pentru personalul administrative, de exemplu: femeie de serviciu, paznic, sau servicii administrative, dacă există un contract încheiat - pază, curăţenie; chirie sediu. Cheltuielile indirecte sunt acele costuri eligibile care nu pot fi identificate de către promotor ca fiind direct atribuie proiectului, dar care pot fi identificate şi justificate prin sistemul contabil ca fiind angajate în legătură directă cu costurile directe eligibile atribuite proiectului. Acestea nu pot include costuri eligibile directe. Costurile indirecte reprezintă o rată fixă de maxim 15% din costurile directe eligibile cu personalul Promotorului de Proiect implicat în proiect.
    h) Cheltuieli neprevăzute, care se referă la costuri care nu au putut fi identificate în momentul scrierii proiectului, de exemplu schimbare de legislaţie, calamităţi naturale etc. Costurile eligibile vor face parte din cheltuielile eligibile directe, cu excepţia capitolului Costurile administrative reprezentând cheltuieli indirecte. Cheltuielile neprevăzute reprezinte o rată fixă de maxim 5% din valoarea totală a cheltuielilor directe eligibile.

    (2) Cheltuielile de deplasare pot fi cugetate şi decontate pe bază de sume forfetare, bareme standard de costuri unitare, costuri reale, aşa cum acestea vor fi stabilite prin Ghidul solicitantului pentru fiecare apel de propuneri de proiecte.
    (3) În cazul în care se achiziţionează active corporale/necorporale, numai partea de amortizare corespunzătoare a duratei proiectului şi ratei reale de utilizare în scopurile proiectului poate fi considerată cheltuială eligibilă.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în cazul în care activul este o componentă integrală şi necesară pentru atingerea rezultatelor proiectului, întregul preţ de achiziţie al acestuia poate fi eligibil. În această situaţie, beneficiarul are următoarele obligaţii:
    a. păstrează activul în proprietatea sa pentru o perioadă de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului şi continuă să îl folosească în beneficiul obiectivelor generale ale proiectului pentru aceeaşi perioadă;
    b. păstrează activul asigurat în mod corespunzător împotriva pierderilor, cum ar fi incendiu, furt sau alte incidente ce pot fi asigurate în mod normal, atât în timpul implementării proiectului, cât şi timp de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului;
    c. rezervă resurse corespunzătoare pentru întreţinerea activului timp de cel puţin 5 ani după finalizarea proiectului.
        Sunt eligibile doar cheltuielile de achiziţionare şi amortizare a activelor noi.

    (5) În cazul în care sunt prevăzute lucrări de construcţie pentru care nu este necesară obţinerea unei autorizaţii de construire, beneficiarul are următoarele obligaţii:
    a. spaţiul nu poate fi vândut, închiriat sau ipotecat o perioadă de cinci ani după finalizarea proiectului;
    b. spaţiul este operaţional şi va fi utilizat exclusiv în conformitate cu obiectivele proiectului pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului, astfel cum este prezentată în Ghidul Solicitantului.

    (6) Pentru partenerii de proiect, vor fi eligibile doar următoarele tipuri de cheltuieli, indiferent de categorie:
    a. cheltuieli cu personalul necesar implementării proiectului, reprezentând salariile şi contribuţiile sociale aferente şi alte costuri legale, ci condiţia ca acestea să corespundă politicii uzuale a promotorului proiectului şi partenerului de proiect cu privire la remuneraţii;
    b. cheltuieli aferente contractelor de voluntariat - doar pentru partenerii din România;
    c. cheltuieli cu deplasarea personalului;
    d. cheltuieli cu onorariile experţilor;
    e. cheltuieli cu materiale consumabile şi obiecte de inventar pentru management de proiect;
    f. cheltuielile cu servicii de închiriere - spaţiu sau echipamente - aferente organizării unor evenimente/expoziţii/etc. - doar pentru partenerii din Statele Donatoare;
    g. cheltuielile cu servicii de audit ale partenerilor din Statele Donatoare/cheltuielile aferente raportului întocmit de un ofiţer public independent recunoscut în statul donator - doar pentru partenerii din Statele Donatoare.


    ART. 30
    (1) În cadrul bugetului, taxa pe valoarea adăugată va fi reflectată distinct. Taxa pe valoarea adăugată este eligibilă numai dacă beneficiarul/beneficiarii nu pot recupera TVA.
    (2) În cadrul proiectului, taxa pe valoarea adăugată poate fi eligibilă numai dacă beneficiarul/beneficiarii de ajutor de minimis nu pot recupera TVA, astfel:
    a. în situaţia în care solicitantul/partenerul nu este plătitor de TVA - nu recuperează TVA -, cheltuiala cu TVA nerecuperabilă este eligibilă în cadrul proiectului.
    b. în cazul în care solicitantul/partenerul poate recupera TVA-ul, acesta este considerat cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului.
    c. în cazul în care TVA-ul poate fi dedus doar parţial, numai partea care nu poate fi recuperată este eligibilă.

    (3) În caz de schimbare a metodei de calcul a TVA, în cursul implementării proiectului, se vor ataşa, în mod obligatoriu, Declaraţiile privind privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului la rapoartele financiare şi se va respecta noua metodă de calcul.

    ART. 31
        Respectarea cadrului legal aplicabil MFSEE, a legislaţiei europene şi naţionale relevante pentru toate fazele de implementare şi activităţile Proiectului, inclusiv, dar fără a se limita la, legislaţia naţională şi europeană privind achiziţiile publice şi/sau procedurile sau instrucţiunile specifice de achiziţii aplicabile beneficiarilor privaţi, alţii decât autorităţile contractante, a Ghidului Solicitantului şi a tuturor instrucţiunilor, documentelor şi procedurilor elaborate de Operatorul de Program în vederea implementării Programului RO-CULTURA şi a proiectelor derulate în cadrul acestuia, este obligatorie pe tot parcursul derulării proiectului, atât pentru beneficiari, cât şi pentru partenerii de proiect.

    ART. 32
    (1) Următoarele cheltuieli nu sunt eligibile:
    a) orice cheltuieli efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare pentru activităţile prevăzute în proiect;
    b) costul de achiziţie a bunurilor imobiliare şi a terenului neconstruit;
    c) costul de achiziţie a bunurilor culturale mobile;
    d) dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei şi penalităţi de întârziere;
    e) cheltuieli legate de tranzacţiile financiare şi de alte costuri pur financiare, cu excepţia serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanţare;
    f) provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare;
    g) pierderi din cursul de schimb valutar;
    h) TVA-ul recuperabil;
    i) costuri care sunt acoperite din alte surse;
    j) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    k) cheltuieli excesive şi imprudente;
    l) cheltuieli privind realizarea de lucrări pentru care este necesară obţinerea autorizaţiei de construire.

    (2) Cheltuielile neeligibile vor fi suportate integral de către promotorul de proiect sau de către partenerii de proiect, dacă există.


    XVI. REGULI PRIVIND RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA AJUTORULUI DE MINIMIS
    ART. 33
        Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei Scheme se fac în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 436 din data de 28.06.2007.

    ART. 34
        Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei Scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 35
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta Schemă.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta Schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014.

    ART. 36
        Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 37
        Modul de utilizare al sprijinului financiar nerambursabil sub prezenta Schemă este supus controlului furnizorului, precum şi al autorităţilor publice cu atribuţii de audit şi control în domeniul fondurilor nerambursabile.


    XVII. RECUPERAREA AJUTORULUI DE MINIMIS
    ART. 38
    (1) Stoparea şi recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul Schemei de ajutor de minimis, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare şi Normelor metodologice emise de furnizorul ajutorului de minimis. Normele de recuperare emise de furnizor vor fi transmise, spre informare, Consiliului Concurenţei, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul aprobării acestora.
    (2) Ajutorul de minimis se va recupera integral în cazul în care:
    a. sunt încălcate condiţiile specifice legislaţiei de minimis prevăzute de Regulamentul nr. 1407/2013;
    b. ulterior încheierii contractului de finanţare, se constată neconcordanţe între starea de fapt şi cele declarate de către beneficiar în dosarul de finanţare, inclusiv, dar fără a se limita la, neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a beneficiarului, partenerilor şi proiectului/activităţilor;
    c. este încălcată interdicţia privind cesiunea contractului de finanţare;
    d. în orice altă situaţie în care se impune această măsură.

    (3) Furnizorul poate decide recuperarea parţială a ajutorului de minimis, în limita sumei utilizate abuziv, dacă în urma analizei efectuate, constată că au fost încălcate alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2).
    (4) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia.
    (5) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015.
    (6) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului - data efectuării plăţii avansului şi/sau prefinanţărilor.
    (7) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plăţii avansului sau prefinanţărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracţiei de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.
    (8) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu. Deciziile de stopare/recuperare emise de furnizor vor fi transmise, spre informare, Consiliului Concurenţei, în termen de 5 zile lucrătoare.


    XVIII. REGULI PRIVIND TRANSPARENŢA
    ART. 37
        Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a furnizorului, www.umpcultura.ro şi a Programului, www.ro-cultura.ro.

    ART. 38
        În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul prezentei Scheme şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, furnizorul comunică în scris beneficiarului de ajutor de minimis cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1407/2013.

    ART. 39
     Anexa nr. 1 Declaraţia întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis şi Anexa nr. 2 Declaraţia privind tipul şi categoria întreprinderii fac parte integrantă din prezenta schemă.


    ANEXA 1

    DECLARAŢIA ÎNTREPRINDERII/ÎNTREPRINDERII UNICE PRIVIND CUMULUL AJUTOARELOR DE STAT/DE MINIMIS
        Subsemnatul <numele reprezentantului legal/persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <.....> nr. <..........>. eliberat/ă de <...........>, CNP <..........>, având <funcţia> în cadrul <denumirea organizaţiei>, în calitate de solicitant al proiectului <titlu proiect>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:
        <Denumirea organizaţiei> este întreprindere unică:
        DA [ ]
        NU [ ]
        Dacă DA, bifaţi relaţia/relaţiile în care se încadrează:
        [ ] o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
        [ ] o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere al celeilalte întreprinderi;
        [ ] o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
        [ ] o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.


        Întreprinderile care întreţin prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile menţionate mai sus sunt considerate întreprinderi unice.
    Activităţile pentru care solicit finanţarea fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.
        DA [ ]
        NU [ ]
        Dacă se bifează DA, detaliaţi:
        ..................................................................
        ..................................................................
        ..................................................................        În ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă.
        DA [ ]
        NU [ ]
        Dacă se bifează DA, completaţi tabelul de mai jos:

┌────┬───────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Beneficiarul │ │ │ │ │ │
│ │ajutorului de │ │ │ │ │ │
│ │minimis sau de │Tip │ │ │ │ │
│ │stat │ajutor │ │ │Programul │ │
│ │(pentru toate │(de │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │întreprinderile│minimis│acordării │Furnizorul│s-a │ajutorului│
│crt.│care constituie│/ │ajutorului│de ajutor │beneficiat│acordat │
│ │întreprindere │de │ │ │de │(euro) │
│ │unică) │stat) │ │ │finanţare │ │
│ ├────────┬──────┤ │ │ │ │ │
│ │Denumire│C.U.I.│ │ │ │ │ │
│ │ │/CIF │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘        Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Semnătură electronică

    ANEXA 2

    DECLARAŢIE PRIVIND TIPUL ŞI CATEGORIA ÎNTREPRINDERII
        Subsemnatul <numele reprezentantului legal/persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI>, posesor al BI/CI seria <.....> nr. <..........>, eliberat/ă de <.............>, CNP <..........>, având <funcţia> în cadrul <denumirea organizaţiei>, în calitate de solicitant al proiectului <titlu proiect>, cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:
    I. Categoria întreprinderii:
        Se bifează opţiunea aplicabilă

┌─────┬──┬┬───────────────────────────┬┐
│ │DA││ÎNTREPRINDERE MICĂ ││
│ ├──┴┼───────────────────────────┼┤
│IMM: │ │ÎNTREPRINDERE MIJLOCIE ││
│ ├──┬┼───────────────────────────┼┤
│ │NU││MICROÎNTREPRINDERE ││
└─────┴──┴┴───────────────────────────┴┘


┌─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┐
│ │Întreprinderi│Întreprinderi│Microîntreprinderi│
│ │mijlocii │mici │ │
├─────────┼─────────────┼─────────────┼──────────────────┤
│Nr. │≥50 - <250 │≥10 - <50 │<10 │
│angajaţi*│ │ │ │
├─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│ŞI │
├─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│Cifră de │ │ │ │
│afaceri │ │ │ │
│netă │≤50 │≤10 │≤2 │
│(mil. │ │ │ │
│euro)* │ │ │ │
├─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┤
│SAU │
├─────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┤
│Active │ │ │ │
│totale │≤43 │≤10 │≤2 │
│(mil. │ │ │ │
│euro)* │ │ │ │
└─────────┴─────────────┴─────────────┴──────────────────┘

        (*) Îndeplinirea criteriului numărului de angajaţi este obligatorie pentru încadrarea în categoria IMM. Cu toate acestea, o întreprindere poate alege să îndeplinească fie criteriul cifrei de afaceri, fie pe cel al bilanţului total. Nu este nevoie să îndeplinească ambele cerinţe şi poate depăşi unul dintre aceste praguri fără impact asupra statutului de IMM.
        Cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 3 alin. (2) paragraf 2 din Anexa 1 la Recomandarea Comisiei nr. 2003/361/CE privind definiţia microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii, o întreprindere nu poate fi considerată IMM dacă 25% sau mai mult din capitalul social sau drepturile de vot sunt controlate direct sau indirect, împreună sau individual, de către unul sau mai multe organisme publice.


    II. Tipul întreprinderii

┌─────────────────────────────────────┬┐
│ÎNTREPRINDERE AFILIATĂ (LEGATĂ)** ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│ÎNTREPRINDERE PARTENERĂ** ││
├─────────────────────────────────────┼┤
│ÎNTREPRINDERE AUTONOMĂ ││
└─────────────────────────────────────┴┘

        (**) se completează tabelul următor
        "Întreprinderile afiliate (legate)" sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele relaţii:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor/membrilor altei întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor administrative, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra unei alte întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu cealaltă întreprindere sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat/membru al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în temeiul unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi/membri ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor/membrilor întreprinderii respective.

        "Întreprinderile partenere" sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi afiliate (legate) şi între care există următoarea relaţie: o întreprindere (întreprinderea în amonte) deţine, individual sau în comun cu una sau mai multe întreprinderi afiliate (legate), 25% sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot la o altă întreprindere (întreprindere în aval),
        "Întreprinderea autonomă" este orice întreprindere care nu este clasificată ca întreprindere parteneră sau ca întreprindere afiliată (legată).
        O întreprindere poate fi clasificată drept autonomă şi deci ca neavând nicio întreprindere parteneră, chiar dacă plafonul de 25% este atins sau depăşit de către următorii investitori, cu condiţia ca aceştia să nu fie legaţi (afiliaţi), care participă fie individual, fie împreună la întreprinderea în cauză:
    (a) corporaţii de investiţii publice, companii cu capital de risc, persoane fizice sau grupuri de persoane fizice care exercită în mod regulat o activitate de investiţii cu capital de risc şi care investesc capital propriu în afaceri necotate la bursă (investitori providenţiali - "business angels"), cu condiţia ca investiţia totală a investitorilor providenţiali în cauză în aceeaşi întreprindere să nu depăşească 1 250 000 de euro;
    (b) universităţi şi centre de cercetare non-profit;
    (c) investitori instituţionali, inclusiv fonduri regionale de dezvoltare;
    (d) autorităţi locale autonome cu un buget anual sub 10 milioane de euro şi cu mai puţin de 5 000 de locuitori.


┌────┬────────┬───────┬──────────────┬────┬─────────────┬───────┐
│ │Nume │ │Este asociat/ │ │Nume │ │
│ │asociat/│Procent│acţionar/ │ │întreprindere│Procent│
│Nr. │acţionar│drept │membru │Nr. │la care │drept │
│crt.│/membru │de vot │şi la altă │crt.│este asociat/│de vot │
│ │cu drept│(%) │întreprindere?│ │acţionar/ │(%) │
│ │de vot │ │ │ │membru │ │
├────┼────────┼───────┼─────────────┬┼────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │DA │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ ├─────────────┼┼────┴─────────────┴───────┤
│ │ │ │NU ││ │
├────┼────────┼───────┼─────────────┼┼────┬─────────────┬───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │DA │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ ├─────────────┼┼────┴─────────────┴───────┤
│ │ │ │NU ││ │
├────┼────────┼───────┼─────────────┼┼────┬─────────────┬───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │DA │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ ├─────────────┼┼────┴─────────────┴───────┤
│ │ │ │NU ││ │
├────┼────────┼───────┼─────────────┼┼────┬─────────────┬───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │DA │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ ├─────────────┼┼────┴─────────────┴───────┤
│ │ │ │NU ││ │
├────┼────────┼───────┼─────────────┼┼────┬─────────────┬───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │DA │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ │ │├────┼─────────────┼───────┤
│ │ │ ├─────────────┼┼────┴─────────────┴───────┤
│ │ │ │NU ││ │
└────┴────────┴───────┴─────────────┴┴──────────────────────────┘


        Semnătură electronică

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice