Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 29 noiembrie 2022  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 29 noiembrie 2022 "Sprijin pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri, în capacităţi de condiţionare a seminţelor forestiere şi în realizarea de plantaje forestiere"

EMITENT: Ministerul Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1221 din 20 decembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 3.070, publicat în Monitorul oficial, Partea I, nr. 1221 din 20 decembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis, denumită în continuare schemă, prevede acordarea de ajutoare pentru investiţii în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR): „Sprijin acordat pentru investiţii în pepiniere şi tehnologii moderne de producere a puieţilor forestieri“, investiţia I.2 „Dezvoltarea de capacităţi moderne de producere a materialului forestier de reproducere“.
    (2) Obiectivul acestei investiţii este de a armoniza practicile de management forestier cu cele privind conservarea biodiversităţii şi protejarea mediului şi de a asigura tranziţia către o Europă neutră din punct de vedere climatic, prin crearea de noi suprafeţe acoperite cu păduri şi refacerea habitatelor degradate. Prin măsurile incluse în această investiţie vor fi respectate recomandările privind tranziţia verde şi tranziţia digitală, în special asupra infrastructurii de mediu, printre care se regăsesc Recomandarea specifică 4 din 2019 şi Recomandarea specifică 3 din 2020. Ţinând seama de descrierea măsurilor şi a etapelor de atenuare prevăzute în Planul naţional de redresare şi rezilienţă în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01), se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu va prejudicia în mod semnificativ obiectivele de mediu, în sensul art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852.
    (3) Schema are la bază prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Schema este implementată de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de furnizor al schemei, denumit în continuare MMAP.
    (6) Schema se aplică pe întregul teritoriu al României.
    (7) Textul schemei se află publicat pe pagina web a MMAP (www.mmediu.ro).

    CAP. II
    Scopul şi obiectivele schemei
    ART. 2
    (1) Scopul schemei îl reprezintă acordarea unui sprijin financiar în favoarea întreprinderilor - administratori/ deţinători publici şi privaţi de păduri, autorizate pentru producerea de material forestier de reproducere (MFR) şi/sau persoanelor fizice şi juridice autorizate pentru producerea de MFR, pentru înfiinţarea/dezvoltarea/modernizarea capacităţilor de producţie a puieţilor forestieri, precum şi pentru producerea, prelucrarea şi condiţionarea seminţelor forestiere.
    (2) Schema contribuie la atingerea indicatorului intermediar (30 de pepiniere noi sau renovate operaţionale până în trimestrul III 2023) şi a celui final (cel puţin 90 de pepiniere noi sau modernizate operaţionale până în trimestrul III 2024).
    (3) Obiectivul schemei îl reprezintă îmbunătăţirea rezilienţei şi a valorii de mediu a ecosistemelor forestiere, prin producerea şi utilizarea unor puieţi forestieri, în asortimentul de specii şi ecotipuri adaptate la condiţiile climatice viitoare modelate pentru România, care este în conformitate cu Strategia naţională forestieră.

    ART. 3
    Pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 2 alin. (2), schema vizează cel puţin una dintre următoarele activităţi:
    a) dezvoltarea/modernizarea pepinierelor forestiere existente, acolo unde capacităţile existente sunt învechite sau insuficiente;
    b) înfiinţarea unor pepiniere noi;
    c) crearea unor capacităţi de prelucrare şi condiţionare a seminţelor forestiere;
    d) realizarea unor noi plantaje forestiere.


    CAP. III
    Necesitatea implementării schemei
    ART. 4
    (1) Prin implementarea schemei se asigură finanţarea următoarelor măsuri identificate ca fiind necesare pentru a adapta volumul şi calitatea MFR la noile cerinţe climatice:
    a) modernizarea, dezvoltarea sau înfiinţarea unor pepiniere silvice, inclusiv de producere în masă a puieţilor cu rădăcină protejată, care vor putea creşte calitatea plantaţiilor prin mărirea duratei sezonului de plantare şi posibilitatea ridicării gradului de mecanizare a lucrărilor de plantare;
    b) modernizarea/realizarea unor capacităţi de prelucrare a seminţelor forestiere;
    c) realizarea unor plantaje forestiere, adaptate la noile condiţii climatice.

    (2) Necesitatea investiţiilor rezultă din programele de împădurire/reîmpădurire din România, inclusiv din implementarea schemei de ajutor prevăzute a se realiza prin PNRR la investiţia I.1.
    (3) Schema contribuie în procent de 100% la atingerea indicatorilor de climă şi în procent de 0% la atingerea indicatorilor privind tranziţia digitală.

    CAP. IV
    Definiţii
    ART. 5
    În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
    a) deţinător de pădure - proprietarul, administratorul, prestatorul de servicii silvice, precum şi orice altă persoană fizică sau juridică care deţine, în temeiul unui titlu legal, suprafeţe incluse în fondul forestier naţional, aşa cum este acesta definit în Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) material forestier de reproducere - material biologic vegetal prin care se realizează reproducerea arborilor din speciile importante pentru scopuri forestiere;
    c) producător autorizat de material forestier de reproducere - persoana fizică sau juridică autorizată legal pentru a produce seminţe, puieţi, butaşi, sade şi altele asemenea, destinate scopurilor forestiere;
    d) plantaj forestier - o cultură forestieră constituită din arbori proveniţi din mai multe clone sau familii, identificate, în proporţii definite, izolată faţă de surse de polen străin şi care este condusă astfel încât să producă în mod frecvent recolte abundente de seminţe, uşor de recoltat;
    e) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    f) întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    - o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    – o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    – o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    – o întreprindere este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    – întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice;

    g) principiul „do no significant harm“ (DNSH) - evaluarea privind respectarea celor 6 obiective de mediu prevăzute în Comunicarea Comisiei Europene C (2021) 1054, respectiv:
    1. atenuarea schimbărilor climatice;
    2. adaptarea la schimbările climatice;
    3. utilizarea durabilă şi protejarea resurselor de apă şi a celor marine;
    4. economia circulară, inclusiv prevenirea şi reciclarea deşeurilor;
    5. prevenirea şi controlul poluării în aer, apă sau sol;
    6. protecţia şi restaurarea biodiversităţii şi a ecosistemelor;

    h) solicitant - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică considerată întreprindere, care îndeplineşte cerinţele prezentei scheme şi care depune o cerere de finanţare;
    i) cerere de finanţare - cererea, însoţită de documentele justificative ale îndeplinirii cerinţelor specifice şi de proiectul tehnico-economic, depusă de către un solicitant pentru accesarea prezentei scheme;
    j) beneficiar - solicitantul care a depus o cerere de finanţare aprobată şi pentru care a fost încheiat un contract de finanţare;
    k) cerere de transfer - solicitarea de plată emisă de către beneficiar pentru cheltuielile eligibile, pe baza documentelor justificative şi a recepţionării investiţiei realizate.


    CAP. V
    Beneficiarii schemei de ajutor, cerinţe generale şi specifice
    ART. 6
    (1) Beneficiar al schemei poate fi orice solicitant care îndeplineşte cel puţin una dintre următoarele cerinţe specifice:
    a) este deţinător de pădure inclusă în fondul forestier naţional;
    b) este autorizat în condiţiile legii pentru producerea de MFR.

    (2) De asemenea, solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe generale:
    a) să aibă calitatea de persoană juridică, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală sau familială;
    b) să nu fie întreprinderi împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată.

    (3) Solicitanţii vor depune copii după documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) şi alin. (2) lit. a).
    (4) Îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (2) lit. b) va face obiectul depunerii unei declaraţii pe propria răspundere, ce va fi verificată în mod obligatoriu de către MMAP după depunere.

    CAP. VI
    Condiţii de eligibilitate
    ART. 7
    (1) Condiţiile de eligibilitate a solicitanţilor sunt îndeplinite dacă:
    a) solicitantul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6;
    b) a fost depusă o cerere de sprijin, însoţită de documente care atestă îndeplinirea criteriilor de eligibilitate şi de un proiect tehnico-economic, a cărui valoare eligibilă a finanţării prin PNRR nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, calculat la cursul InforEuro aferent lunii august 2022, respectiv de 1 euro = 4,9342 lei;
    c) nu se află în procedură de executare silită pentru plata unor datorii fiscale;
    d) nu se află în procedură de dizolvare, lichidare sau administrare specială;
    e) nu fac subiectul unui/unei ordin/decizii de recuperare a unui ajutor de stat, emis/emise ca urmare a unei decizii a Consiliului Concurenţei, a Comisiei Europene ori a oricărui alt furnizor sau, în cazul în care au făcut obiectul unei asemenea proceduri, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată;
    f) suma ajutoarelor de minimis, cumulată inclusiv cu valoarea solicitată în baza prezentei scheme, acordată unei întreprinderi unice, într-o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (respectiv anul acordării şi cei 2 ani fiscali anteriori), nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro. În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi acest plafon, nicio parte a respectivelor ajutoare noi nu mai poate beneficia de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;
    g) nu sunt rezidenţi în scopuri fiscale sau înmatriculaţi în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale, conform Recomandării Comisiei Europene nr. 4.885 final din data de 14.07.2020 privind condiţionarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicţiile necooperante în scopuri fiscale;
    h) nu sunt controlaţi, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de beneficiarul real, astfel cum este definit la art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
    i) declară că vor respecta obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „do no significant harm“ (DNSH) („a nu prejudicia în mod semnificativ“), astfel cum este prevăzut la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului. Modelul Declaraţiei privind respectarea aplicării principiului DNSH este prevăzut în Ghidul de finanţare.

    (2) Proiectul tehnico-economic prevăzut la alin. (1) lit. b) va conţine obligatoriu următoarele elemente:
    a) denumirea investiţiei, amplasamentul şi beneficiarul acesteia;
    b) descrierea situaţiei actuale şi necesitatea investiţiei, cu referire doar la aspectele legate de MFR;
    c) descrierea şi prezentarea în detaliu a propunerii de înfiinţare/dezvoltare/modernizare a pepinierei sau, după caz, a instalaţiilor de condiţionare a MFR sau a plantajelor forestiere şi estimarea rezultatelor preconizate în urma derulării investiţiei;
    d) descrierea modului de conformare la cerinţele stabilite în Strategia forestieră naţională privind producerea de MFR;
    e) planificarea etapelor de investiţie, a operaţiunilor şi a modului de producţie de MFR propuse prin proiect;
    f) planificarea financiar-contabilă a derulării investiţiei;
    g) necesarul de utilaje, instalaţii şi echipamente, ce vor fi corelate cu suprafaţa şi capacitatea de producţie a pepinierei;
    h) documentul emis de către autoritatea teritorială de mediu privind impactul asupra mediului (anexă la proiect).

    (3) În cazul înfiinţării/dezvoltării/modernizării unei pepiniere, propunerea tehnică va conţine prevederi privind producerea de puieţi din minimum două specii autohtone de interes forestier, diferite, prevăzute în lista din anexa care face parte integrantă din prezenta schemă.
    (4) Proiectele care propun o valoare eligibilă mai mare decât echivalentul în lei a 200.000 de euro la data încheierii contractului de finanţare vor fi depuse în cadrul unei scheme de ajutor de stat similare.
    (5) Un solicitant poate depune o singură cerere de finanţare în cadrul prezentei scheme.

    ART. 8
    (1) Solicitantul trebuie să facă dovada dreptului de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau, după caz, a dreptului de folosinţă pe o perioadă de cel puţin 10 ani.
    (2) Pentru terenurile care sunt incluse în fondul forestier naţional, deţinute sau administrate de solicitant, un extras din amenajamentul silvic în vigoare reprezintă o probă suficientă pentru îndeplinirea cerinţei prevăzute la alin. (1).

    CAP. VII
    Regula de cumul
    ART. 9
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu alte ajutoare de minimis, cu condiţia ca suma cumulată acordată în cadrul schemelor de minimis să nu depăşească valoarea echivalentului în lei a 200.000 de euro şi obiectul finanţării să fi fost diferit în cadrul celorlalte scheme de minimis.
    (2) Pentru evitarea depăşirii valorii de 200.000 de euro şi a dublei finanţări, MMAP va efectua verificări proprii privind respectarea prevederilor alin. (1) şi ale art. 7 alin. (4).

    CAP. VIII
    Costuri şi cheltuieli eligibile
    ART. 10
    Sprijinul în cadrul schemei se acordă pentru investiţiile în activele fixe şi circulante prevăzute în cadrul proiectului tehnico-economic, necesare pentru îndeplinirea obiectivelor propuse.

    ART. 11
    (1) În cadrul schemei sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli:
    a) pentru construcţia, extinderea şi/sau modernizarea şi dotarea spaţiilor necesare producerii şi condiţionării MFR;
    b) pentru achiziţionarea, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi, precum şi costurile de instalare a acestora, necesare producerii şi condiţionării MFR;
    c) pentru achiziţia de MFR specific, lucrările de instalare şi lucrările de întreţinere ulterioare instalării, pentru realizarea de plantaje forestiere.

    (2) Cheltuielile legate de achiziţia în leasing a activelor, altele decât clădirile, pot fi considerate eligibile doar în cazul în care leasingul ia forma unui leasing financiar şi prevede obligaţia beneficiarului de a cumpăra bunurile respective la expirarea contractului de leasing.
    (3) Toate solicitările de sume se transferă către beneficiar după autorizarea lor de către MMAP, pe baza documentelor justificative şi a recepţiei investiţiei realizate.

    CAP. IX
    Cheltuieli neeligibile
    ART. 12
    (1) Reprezintă cheltuieli neeligibile pentru schemă:
    a) cheltuielile specifice activităţilor de producere a puieţilor forestieri (achiziţie de seminţe, înfiinţarea şi întreţinerea de culturi etc.);
    b) costurile de exploatare, inclusiv cheltuielile specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor, cum ar fi avizele de funcţionare, taxele de autorizare, salariile angajaţilor, costurile administrative etc.;
    c) investiţii pentru producerea de puieţi de specii ornamentale;
    d) cheltuielile efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare cu MMAP, precum şi cele efectuate după termenul de derulare a schemei, prevăzut la art. 16, cu excepţia cheltuielilor efectuate pentru elaborarea studiilor şi documentaţiilor tehnico-economice, precum şi a taxelor pentru emiterea avizelor şi acordurilor care se referă la capacităţile prevăzute în proiect;
    e) taxa pe valoare adăugată, cu excepţia situaţiei în care această taxă nu poate fi recuperată conform prevederilor legale naţionale;
    f) alte cheltuieli care nu pot fi încadrate în cele menţionate la art. 11 alin (1).

    (2) Cheltuielile neeligibile menţionate la alin. (1) vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului.

    ART. 13
    (1) Investiţia realizată în condiţiile prezentei scheme, precum şi activitatea de producere a MFR trebuie menţinute pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul finalizării/efectuării ultimei plăţi aferente proiectului de investiţii.
    (2) Pe durata prevăzută la alin. (1), gărzile forestiere competente teritorial vor verifica anual următoarele:
    a) continuitatea activităţii de producere a MFR pe amplasamentele prevăzute în proiectele finanţate în cadrul prezentei scheme, inclusiv respectarea cerinţei de producere a minimum 2 specii autohtone de interes forestier, prevăzute în lista din anexă, care pot fi diferite faţă de speciile menţionate iniţial în proiect;
    b) speciile autohtone de interes forestier, prevăzute în anexă, aflate în cultură, reprezintă peste 50% din capacitatea de producţie a pepinierei.

    (3) Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor alin. (1) conduce la recuperarea ajutorului acordat, în conformitate cu prevederile art. 24.

    CAP. X
    Solicitarea sprijinului şi evaluarea cererilor
    ART. 14
    (1) Acordarea sprijinului prin prezenta schemă se face pe baza unei cereri de finanţare care poate fi depusă de către un solicitant eligibil. Modelul cererii de finanţare este prezentat în Ghidul de finanţare.
    (2) Cererile de finanţare pot fi depuse la MMAP oricând, în cadrul unei sesiuni unice, continue, ce se va derula în perioada menţionată la art. 16.
    (3) Evaluarea cererilor de finanţare din punctul de vedere al verificării îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a conţinutului proiectului tehnico-economic, precum şi aprobarea acestor cereri se realizează de către MMAP, în baza unei proceduri proprii specifice.
    (4) Prin procedurile specifice ale MMAP de evaluare a cererilor de sprijin se va avea în vedere asigurarea unui tratament egal al solicitanţilor, o mai bună utilizare a resurselor financiare şi direcţionarea acestora în conformitate cu priorităţile Uniunii Europene în materie de silvicultură, biodiversitate şi protecţia mediului.

    CAP. XI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 15
    (1) Asistenţa financiară în cadrul schemei se acordă sub formă de grant pentru cererile de transfer depuse de beneficiari, care cuprind plăţile care urmează a fi efectuate.
    (2) Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din valoarea totală a investiţiei propuse, fără însă a se depăşi limita prevăzută de art. 9 alin. (1).
    (3) În cadrul prezentei scheme ajutorul se va acorda sub forma unei finanţări nerambursabile, care se va putea plăti şi eşalonat, în tranşe, după implementarea fiecărei etape distincte, dacă sunt prevăzute în contractul de finanţare.
    (4) Ajutorul care se plăteşte în mai multe tranşe se va actualiza la valoarea ratei de schimb din momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului.

    CAP. XII
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 16
    (1) Schema se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului de aprobare şi până la data de 30 septembrie 2024.
    (2) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, MMAP, în calitate de furnizor al schemei, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023 şi să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenţei asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de minimis acordate, începând cu data de 1 ianuarie 2024, în baza prezentei scheme vor respecta condiţiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.
    (3) Plăţile în cadrul schemei vor fi efectuate până cel târziu la data de 20 septembrie 2024.
    (4) Prezenta schemă se finanţează din fondurile europene alocate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă (Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României).
    (5) Valoarea totală estimată a ajutorului care va fi acordat în cadrul schemei este echivalentul în lei al sumei de 18.000.000 euro, calculat la cursul InforEuro aferent lunii august 2022 de 1 euro = 4,9342 lei, iar numărul estimat de beneficiari ai schemei este de maximum 200.

    CAP. XIII
    Procedura de implementare a schemei
    ART. 17
    (1) Pentru cererile aprobate, acordarea ajutorului prevăzut în cadrul acestei scheme se face în baza unui contract de finanţare, încheiat între MMAP şi beneficiar.
    (2) Cererile de finanţare depuse şi aprobate se contractează şi se finanţează în ordinea depunerii lor, în limita fondurilor disponibile.

    ART. 18
    (1) După încheierea fiecărei etape prevăzute în proiectul tehnico-economic şi menţionate în contractul de finanţare a fi recepţionată separat sau, după caz, la finalizarea investiţiei, beneficiarul schemei va comunica acest aspect la MMAP, în vederea recepţionării şi decontării investiţiei realizate.
    (2) Recepţia se va efectua prin compararea prevederilor proiectului tehnico-economic cu investiţia realizată, iar decontarea se va realiza pe baza documentelor justificative, în limita prevederilor financiare ale proiectului.
    (3) Modalitatea de recepţie şi de decontare se va detalia în procedurile interne ale MMAP şi în Ghidul de finanţare.
    (4) MMAP nu va achita ajutorul solicitat sau, după caz, va recupera prin mijloace legale ajutorul deja acordat în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse în susţinerea cererii de finanţare se dovedesc a fi incorecte şi/sau false sau în situaţia în care nu au fost respectate prevederile art. 14.

    CAP. XIV
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea ajutorului şi durabilitatea
    ART. 19
    Informaţiile privind beneficiarii schemei care au semnat angajamente, precum şi sumele acordate se publică pe pagina web a MMAP (www.mmediu.ro) şi vor fi disponibile publicului fără restricţii.

    ART. 20
    (1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.
    (2) MMAP are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (3) MMAP verifică, ex post, prin eşantion, procedurile de achiziţie desfăşurate de beneficiarii publici, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate. În cazul beneficiarilor privaţi, MMAP va verifica procedurile de achiziţie publică în conformitate cu normele legale în vigoare aplicabile.

    ART. 21
    (1) MMAP are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Contractul de finanţare, actul de acordare a ajutorului, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutorului şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei scheme, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (3) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (4) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (5) Furnizorul schemei şi beneficiarul ajutorului de minimis au obligaţia de a păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 22
    (1) La solicitarea scrisă a Comisiei Europene, MMAP va pune la dispoziţie, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în solicitare, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme.
    (2) Beneficiarii ajutoarelor de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia MMAP, la cerere, în formatul şi în termenul solicitate, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare.

    ART. 23
    (1) MMAP va informa Consiliul Concurenţei asupra următoarelor aspecte:
    a) adoptarea prezentei scheme, în termen de 15 zile lucrătoare de la producere, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) intrarea în vigoare a prezentei scheme, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, în conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul prezentei scheme şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, MMAP va comunica în scris beneficiarului de ajutor de minimis cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XV
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 24
    (1) Nerespectarea contractului de finanţare încheiat în baza prevederilor prezentei scheme de către solicitantul care a beneficiat de ajutor atrage revocarea contractului şi recuperarea ajutorului.
    (2) Stoparea şi recuperarea ajutorului de minimis acordat se realizează de către MMAP conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei scheme.
    (3) Valoarea ajutorului de minimis de recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării integrale a acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (1), MMAP emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.

    ANEXA 1

    la schemă
    LISTA
    speciilor forestiere autohtone importante de arbori şi arbuşti
    utilizate în lucrările de împăduriri din România

    Arbori
    • Molid (Picea abies)
    • Brad (Abies alba)
    • Larice (Larix decidua)
    • Pin silvestru (Pinus sylvestris)
    • Pin negru (Pinus nigra)
    • Zâmbru (Pinus cembra)
    • Stejar pedunculat (Quercus robur)
    • Stejar pufos (Quercus pubescens)
    • Stejar brumăriu (Quercus pedunculiflora)
    • Cer (Quercus cerris),
    • Gârniţă (Quercus frainetto)
    • Gorun (Quercus petraea)
    • Fag (Fagus sylvatica)
    • Păr sălbatic (Pirus pyraster)
    • Cireş sălbatic (Prunus avium)
    • Măr (Malus sylvestris)
    • Nuc comun (Juglans regia)
    • Mesteacăn (Betula pendula)
    • Ulm de câmp (Ulmus minor)
    • Ulm de munte (Ulmus glabra)
    • Tei argintiu (Tilia tomentosa)
    • Tei de deal (Tilia cordata)
    • Tei cu frunza mare (Tilia platyphyllos)
    • Anin negru (Alnus glutinosa)
    • Anin alb (Alnus incana)
    • Mojdrean (Fraxinus ornus)
    • Frasin comun (Fraxinus excelsior)
    • Frasin cu frunză îngustă (Fraxinus angustifolia)
    • Salcie albă (Salix alba)
    • Carpen (Carpinus betulus)
    • Cărpiniţă (Carpinus orientalis)
    • Castan (Castanea sativa)
    • Plop alb (Populus alba)
    • Plop negru (Populus nigra)
    • Paltin de câmp (Acer platanoides)
    • Paltin de munte (Acer pseudoplatanus)
    • Jugastru (Acer campestre)
    • Scoruş (Sorbus aucuparia)
    • Sorb (Sorbus torminalis)
    • Dud [Morus L. alba (nigra)]
    • Vişin turcesc (Prunus mahaleb)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016