Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 27 septembrie 2022  privind eficienţa energetică la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 27 septembrie 2022 privind eficienţa energetică la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului operaţional Infrastructură mare 2014-2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 945 bis din 27 septembrie 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 2.613 din 27 septembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 945 din 27 septembrie 2022.
──────────
    I. Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis privind eficienţa energetică la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari, cu excepţia întreprinderilor cu activităţi enumerate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare. Schema se instituie în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM 2014 - 2020), cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.
    (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.


    II. Baza legală
    ART. 2
    (1) Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 112/2022 privind instituirea unor măsuri pentru stimularea investiţiilor cu finanţare din fonduri externe nerambursabile în domeniul eficienţei energetice, resurselor regenerabile de energie pentru întreprinderi mari şi întreprinderi mici şi mijlocii, energiei verzi din surse regenerabile destinate autorităţilor publice locale, precum şi unele măsuri în domeniul specializării inteligente, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (denumită în continuare OUG nr. 112/2022), şi cu prevederile Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014 - 2020 şi contribuie la implementarea prevederilor specifice, precum şi a strategiilor şi politicilor din următoarele reglementări europene şi naţionale:
    a) Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 1.076/2021 pentru aprobarea Planului naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice 2021-2030;
    c) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice;
    e) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
    f) Regulamentul nr. 1300/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006;
    g) Regulamentul nr. 1046/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1296/2013, (UE) nr. 1301/2013, (UE) nr. 1303/2013, (UE) nr. 1304/2013, (UE) nr. 1309/2013, (UE) nr. 1316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012; , cu modificările şi completările ulterioare.
    h) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare.    III. Definiţii
    ART. 3
    (1) În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
    a) furnizor şi administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) prin Autoritatea de management al Programului Operaţional Infrastructură Mare din cadrul MIPE, denumit în continuare AM POIM, ce are responsabilitatea de lansare a apelului de proiecte, de evaluare a cererilor de finanţare depuse în cadrul apelului, de semnare a contractelor de finanţare, precum şi de modificare a acestora, de aprobare a rapoartelor de progres, de autorizare a cererilor de prefinanţare, plată, rambursare, de efectuare de plăţi către beneficiari, de monitorizare a implementării proiectelor, precum şi de prevenire, constatare şi sancţionare a neregulilor ;
    b) ajutor de minimis - ajutor acordat în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013;
    c) întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    i. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    iv. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
     Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la punctele (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.


    d) întreprindere în dificultate are semnificaţia dată de prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) analiza energetică are semnificaţia dată de art. 11, lit. j) din OUG nr. 112/2022.

    (2) Termenii "microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii (IMM)" şi "întreprindere mare" au semnificaţia dată de art. 2 lit. i) şi j) din OUG nr. 112/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Termenul "contract de finanţare" are semnificaţia dată de Hotărârea Guvernului nr. 399/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    IV. Obiectivul schemei
    ART. 4
    (1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis îl constituie promovarea unor investiţii pentru reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării şi eficientizării consumului de energie la nivelul întreprinderilor, cu finanţare din fonduri externe nerambursabile alocate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, denumit în continuare POIM.


    V. Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Schema de ajutor de minimis se adresează IMM-urilor şi întreprinderilor mari cu excepţia întreprinderilor cu activităţile enumerate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia depunerii la Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a unei cereri de finanţare scrise de acordare a ajutorului de minimis, conform cerinţelor din prezenta schemă şi din Ghidul solicitantului, şi a semnării ulterioare a unui contract de finanţare.
    (2) Prezenta schemă se aplică pentru proiectele care propun investiţii în măsuri de eficienţă energetică şi de reducerea consumului de energie şi a emisiilor de gaze cu efect de seră prin sisteme dedicate modernizării, monitorizării şi eficientizării consumului de energie la nivelul IMM-urilor şi al întreprinderilor mari.

    ART. 6
        În cadrul prezentei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru:

    (1) Activităţile realizate de întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea în următoarele sectoare şi/sau care vizează următoarele ajutoare:
    a) sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    b) domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    i. atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    ii. atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;


    (2) Domeniile excluse prin Regulamentul (UE) nr. 1300/2013, respectiv:
    a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;
    b) investiţiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activităţile enumerate la anexa I la Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii şi de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului;
    c) investiţiile în sectorul locuinţelor, cu excepţia celor legate de promovarea eficienţei energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile;
    d) fabricarea, prelucrarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun;
    e) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în normele Uniunii privind ajutoarele de stat;
    f) investiţiile în infrastructura aeroportuară, cu excepţia celor legate de protecţia mediului sau a celor însoţite de investiţiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.


    (3) Achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri acordate societăţilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost;

    (4) Facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia Consiliului nr. 2010/787/UE din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive;

    (5) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în unul dintre sectoarele exceptate, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.

    (6) Pentru a beneficia de prevederile schemei, beneficiarul de ajutor trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.    VI. Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari/solicitanţi la finanţare
    ART. 7
    (1) Beneficiarii schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) se încadrează în categoria beneficiarilor definiţi la art. 3 din OUG nr. 112/2022;
    b) desfăşoară activitate economică în România la momentul depunerii cererii de finanţare, şi sunt înregistraţi la ONRC, conform legislaţiei naţionale în vigoare;
    c) îndeplinesc condiţiile definite la art. 11 din OUG nr.112/2022;
    d) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, a instanţei, a unui furnizor de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    e) desfăşoară activitate economică de producţie/prestări servicii cu excepţia investiţiilor imobiliare, consultanţei, asistenţei tehnice, a activităţilor listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în sectoarele şi/sau domeniile excluse de art. 6, alin. (1)-(4) din prezenta schemă;
    f) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, inclusiv către bugetele locale;
    g) nu sunt în stare de faliment, lichidare, nu au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
    h) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale îndreptate împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
    i) solicitantul/reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    j) reprezentantul legal al solicitantului care îşi exercită atribuţiile de drept la data depunerii cererii de finanţare şi pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află într-una din situaţiile de mai jos:
    i. este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/europene în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    ii. se află în situaţia de a induce grav în eroare autoritatea de management şi/sau prepuşii acesteia, sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul apelurilor de proiecte lansate în baza prezentei scheme sau a altor apeluri de proiecte derulate pentru finanţare în cadrul altor programe cu finanţare europeană/naţională;
    iii. se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau autoritatea de management şi/sau prepuşii acesteia pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie în cadrul apelurilor lansate în baza prezentei scheme sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanţare europeană/naţională;
    VII. Condiţii de eligibilitate pentru proiecte
    ART. 8
    (1) Proiectul este implementat pe teritoriul României.
    (2) Proiectul trebuie să vizeze una sau mai multe dintre măsurile de eficienţă energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie menţionate la art. 5 din OUG nr.112/2022, limitate prin coroborarea cu categoriile de cheltuieli/intervenţii eligibile definite la art. 6, lit. b)-e), art 7, lit. c), art. 8 şi art. 9 din acelaşi act normativ.
    (3) Investiţiile finanţate prin prezenta schemă sunt asociate unei activităţi economice, respectiv unuia sau mai multor domenii de activitate (clase CAEN) autorizate la sediul social/punctul de lucru identificat la loc de implementare al proiectului. Activitatea economică identificată nu se referă la activităţile/sectoarele excluse conform art. 6, alin. (1) - (4), precum şi la cele exceptate de la art. 7, alin. (1), lit. e) ale prezentei scheme.
    (4) Pentru investiţiile menţionate la art 5, lit. d) din OUG nr.112/2022, limitate prin coroborarea cu categoriile de cheltuieli/intervenţii eligibile definite la art. 9 trebuie să includă, în mod obligatoriu, instalarea unui sistem de management al energiei - EMS - care va asigura, la nivelul întreprinderii, o contorizare generală a consumului de energie.
    (5) Prin prezenta schemă pot fi finanţate doar măsurile prevăzute la alin. (2) al prezentului articol.
    (6) Pentru acelaşi costuri eligibile, beneficiarul nu a mai solicitat finanţare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.
    (7) Beneficiarul va prezenta o analiză energetică, în conformitate cu prevederile OUG nr.112/2022, art. 11, lit. j).
    (8) Proiectul trebuie finalizat până la data de 31 decembrie 2023.
    (9) Măsurile de eficienţă energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie menţionate la alin. (2), incluse în cadrul proiectelor îndeplinesc criteriile de selecţie prezentate în Anexa nr. 1 a prezentei scheme, cu excepţia celor asociate categoriilor de cheltuieli/intervenţiile eligibile definite la art. 7, lit. c) din OUG nr.112/2022 care îndeplinesc criteriile de selecţie prezentate în Anexa nr. 2 a prezentei scheme.
    (10) Valoarea finanţării nerambursabile nu depăşeşte plafonul de minimis în conformitate cu prevederile art. 10, alin (1)-(2) a prezentei scheme.
    (11) Proiectul trebuie să realizeze o scădere a consumului energetic total de minimum 10% în cadrul măsurilor de eficienţă energetică, prin utilizarea surselor regenerabile de energie faţă de indicatorii energetici specifici iniţiali, pe baza analizei energetice, în caz contrar proiectul este declarat ne-eligibil.
    (12) Proiectul îndeplineşte şi celelalte condiţii specificate în Ghidul solicitantului aferente măsurilor sprijinite, condiţii care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis.


    VIII. Cheltuieli eligibile
    ART. 9
     Costurile eligibile sunt determinate prin raportare la intervenţiile definite la art. 8 alin. (2) din prezenta schemă, cu condiţia respectării cerinţelor de eligibilitate a cheltuielilor specifice fondurilor europene astfel cum sunt definite în legislaţia europeană şi naţională relevantă.


    IX. Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică
    ART. 10
    (1) În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanţare nerambursabilă. Toate sumele utilizate sunt brute, înainte de orice deducere de impozite şi taxe, cu respectarea următoarelor plafoane:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (doi ani fiscali anterior încheiaţi şi anul fiscal în curs), indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene. Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transport rutier de mărfuri. În cazul în care solicitantul face parte dintr-o întreprindere unică, în sensul definiţiei prevăzute la art. 3, alin. (1) lit. c), pentru verificarea îndeplinirii acestui criteriu se vor lua în considerare ajutoarele de minimis acordate întreprinderii unice;
    b) atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
    c) plafoanele de minimis se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul acordat de statul membru este finanţat în totalitate sau parţial din resurse comunitare.

    (2) Finanţarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiţii în cadrul prezentei scheme nu poate depăşi 100% din valoarea eligibilă a investiţiei, cu respectarea plafonului de minimis aferent tipului de investiţie finanţat, respectiv echivalentul în lei a 200.000 euro sau 100.000 euro, după caz.
    (3) Ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte.
    (4) Pentru ajutoarele de minimis acordate eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (5) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (1), solicitantul poate beneficia de prevederile prezentei scheme doar pentru partea din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis, cu respectarea regulilor de cumul. În acest sens, solicitantul poate opta, până la acordarea ajutorul de minimis în baza prezentei scheme, pentru reducerea finanţării solicitate sau pentru renunţarea, integrală sau parţială, la ajutoare anterioare deja primite pentru a nu depăşi planul de minimis. În cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    ART. 11
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita plafonului relevant prevăzut la art. 10, alin. (1).
    (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
    (3) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
    (4) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul va prezenta o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care vor menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de finanţare, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.
    (5) Furnizorul schemei de minimis va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, inclusiv pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii solicitante menţionate la alin. (4), că prin acordarea finanţării nerambursabile în cadrul prezentei schemei nu se depăşeşte plafonul de minimis.


    CAP. X
    Procedura de implementare a schemei
    ART. 12
    (1) În cadrul prezentei scheme vor fi lansate apeluri de selecţie pentru întreprinderile care se încadrează în activităţile productive menţionate la art. 14, alin. (3), distinct de apelurile de selecţie pentru ceilalţi beneficiari ai schemei.
    (2) Pentru a beneficia de ajutorul de minimis prevăzut de această schemă, solicitantul va depune o cerere standard de finanţare prin intermediul platformei IMM-Recover. Evaluarea, selecţia, contractarea proiectelor, precum şi soluţionarea contestaţiilor se realizează în cadrul platformei anterior menţionate.
    (3) Furnizorul schemei de ajutor, verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate definite la art. 6-9 din prezenta schemă şi cele de selecţie definite în Anexele nr. 1 şi 2 la prezenta schemă şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de minimis în urma derulării procedurii de la alin. (2).
    (4) Evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează de către furnizorul de ajutor prin intermediul platformei IMM-Recover, iar proiectele care întrunesc un punctaj de minim 50 de puncte prin aplicarea criteriilor din Anexele 1 şi/sau 2 sunt selectate spre finanţare în ordinea descrescătoare a punctajelor şi în limita bugetului aprobat al schemei. La punctaje egale, departajarea se face în funcţie de punctajul obţinut la criteriul C1) din cele două anexe. În cazul în care se păstrează egalitatea, se ia în considerare punctajul obţinut la criteriul următor.
    (5) Pentru proiectele care conţin inclusiv măsuri de eficienţă energetică/utilizarea surselor regenerabile de energie menţionate la art. 8, alin. (2) al prezentei scheme, asociate categoriilor de cheltuieli/intervenţiile eligibile definite la art. 7, lit. c) din OUG nr.112/2022, punctajul proiectului se calculează prin aplicarea mediei aritmetice a punctajului final rezultat din aplicarea grilelor din Anexa 1 şi Anexa 2 la prezenta schemă, şi, după caz, întreprinderea desfăşoară activităţi productive în domeniile prevăzute în Anexa 3 la prezenta schemă.
    (6) Proiectele cu un prag de calitate sub 50 de puncte nu sunt admise la finanţare.
    (7) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.
    (8) Plata ajutorului de stat se face sub forma rambursării cheltuielilor efectuate de către beneficiari, cu condiţia respectării cerinţelor de eligibilitate a cheltuitelor specifice fondurilor europene astfel cum sunt definite în legislaţia europeană şi naţională relevantă.
    (9) Furnizorul de ajutor îşi rezervă dreptul de a nu achita/acorda ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.
    (10) În cazul în care se acordă un ajutor de minimis, furnizorul de ajutor va informa în scris beneficiarul, prin contractul de finanţare, în legătură cu valoarea potenţială a ajutorului (exprimată ca echivalent brut al finanţării nerambursabile) şi în legătură cu caracterul de minimis al acestuia, cu referire expresă la prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    (11) În situaţia în care nu sunt atinşi indicatorii asumaţi în cadrul cererii de finanţare, în conformitate cu prevederile art. 17 din OUG nr.112/2022, beneficiarii vor returna contravaloarea ajutorului de minimis împreună cu dobânda aferentă calculată de la data primirii ajutorului şi până la data recuperării sau rambursării integrale.

    XI. Durata şi bugetul schemei
    ART. 13
    (1) Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I şi este valabilă până la 28.02.2023 inclusiv.
    (2) Plata ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme de minimis se realizează până la data de 31.05.2024, cel târziu, pentru cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari până la 31 decembrie 2023.

    ART. 14
    (1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POIM 2014-2020, prin Fondul de Coeziune şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
    (2) Bugetul total estimat alocat schemei este de 100.000.000 euro, echivalent a 495.000.000 lei (la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 85.000.000 euro, echivalentul a 420.750.000 lei, finanţare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 15.000.000 euro, echivalentul a 74.250.000. lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat.
    (3) Din bugetul total estimat al schemei menţionat la alin. (2), 30.000.000 euro echivalent a 148.500.0000 lei (la un curs mediu de schimb de 1 euro = 4,95 lei), din care 25.500.000 euro, echivalentul a 126.225.000 lei, finanţare europeană prin Fondul de Coeziune (FC), respectiv 4.500.000 euro, echivalentul a 22.275.000. lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat este alocat măsurilor de eficienţă energetică pentru activităţile productive aferente grupei de clase CAEN 10 şi din grupa de clase CAEN 11, codurile CAEN 1106 şi 1107, în conformitate cu Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională- CAEN, cu modificările şi completările ulterioare. Lista acestora, este detaliată în anexa 3 la prezenta schemă de minimis.
    (4) Alocarea specifică prevăzută la alin. (3) este justificată în contextul actual al crizei energetice şi a apropierii de zona de conflict ucraineană, precum şi a condiţiilor socioeconomice, a riscurilor naturale şi a schimbărilor climatice asociate, creând o presiune suplimentară asupra securităţii alimentare şi lanţurilor valorice esenţiale, fiind necesare măsuri care să contribuie la menţinerea competitivităţii domeniului alimentar prin măsuri în domeniul eficienţei energetice
    (4) Ajutorul acordat întreprinderilor cu activitate în domeniile menţionate la alin. (3) nu va putea depăşi valoarea totală alocată la alin. (3).
    (5) Bugetul este defalcat indicativ pe ani, astfel:

┌───────┬──────────────────────────────┐
│An │Defalcare pe ani (Euro) │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2022 │50.000.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│2023 │50.000.000 │
├───────┼──────────────────────────────┤
│Total │100.000.000 │
└───────┴──────────────────────────────┘

        NOTĂ: Sumele neutilizate în anul 2022 vor fi reportate pentru anul 2023. Dacă proiectele depuse permit utilizarea sumelor din anul 2023, bugetul este utilizat în avans, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie. Bugetul schemei reflectă sumele alocate prin POIM, la care s-au adăugat sume din supracontractare, conform art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare.

    (6) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
        Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de minimum 500 de întreprinderi şi maximum 2000 de întreprinderi.


    XII. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 16
        Ajutorul de minimis se acordă sub formă de alocări financiare nerambursabile din fonduri europene şi naţionale.


    XIII. Reguli privind transparenţa
    ART. 17
    (1) În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (UE) 2015/1588 al Consiliului din 13 iulie 2015 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În vederea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul de ajutor de stat are obligaţia încărcării schemei în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) Furnizorul schemei de ajutor de minimis va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE)1.407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.


    XIV. Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis
    ART. 18
    (1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    (2) Furnizorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafoanele şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 19
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul acesteia (documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat), pentru o perioadă de 10 ani începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a Programului Operaţional Infrastructură Mare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    (2) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani de la data ultimului ajutor acordat în cadrul schemei, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme de minimis, a altor scheme de minimis prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.

    ART. 20
    (1) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (2) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (3) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor.

    ART. 21
    (1) Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    (2) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când, din informaţiile deţinute, rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

    ART. 22
    (1) Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis, în formatul şi în termenul solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.
    (2) Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor de investiţii până la finalizarea proiectului, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare, la cererea furnizorului de ajutor de stat/administratorului schemei, prin transmiterea către acesta a formularului de raportare prevăzut în anexa la Ghidul solicitantului.
    (3) Furnizorul de ajutor va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    (4) Furnizorul de ajutor va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.


    XV. Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 23
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MIPE, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data rambursării/recuperării integrale a acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

    ART. 24
    (1) Furnizorul de ajutor, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul de ajutor are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (3) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.


    CAP. XIII
    Dispoziţii finale
    ART. 25
    (1) Acordarea finanţării în cadrul prezentei scheme se va realiza sub rezerva aprobării modificării de către Comisia Europeană a Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 pentru asigurarea eligibilităţii activităţilor finanţate în baza prezentei scheme, precum şi a bugetului asociat acesteia. Procesul de depunere, evaluare şi selecţie a proiectelor în baza prezentei scheme se va realiza pe riscul solicitantului la finanţare până la îndeplinirea condiţiei de aprobare a modificărilor la programul menţionat.
    (2) Textul prezentei scheme, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea acesteia se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la adresa , www.mfe.gov.ro.
    (3) Prezentul ordin întră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ANEXA 1

    la Schema de ajutor de minimis privind eficienţa energetică la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020
        CRITERII DE SELECŢIE PENTRU PROIECTE DE EFICIENTĂ ENERGETICĂ
     (Pentru proiectele care includ masurile de la art. 5 din OUG nr.112/2022, limitate prin coroborarea cu categoriile de cheltuieli/intervenţii eligibile definite la art. 6, lit. e), respectiv - lucrări pentru echiparea cu staţii de încărcare pentru maşini electrice, respectiv tubulatura pentru cabluri electrice, inclusiv tubulatura pentru cabluri electrice fixată pe pereţi, necesară pentru permiterea instalării ulterioare a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice), art. 8 şi art. 9 din acelaşi act normativ)
        Criteriul C1): Reducerea consumului de energie (RCE) - 40p:
        Modalitatea de calcul:

           Tepr - Tep1
     RCE = ─────────── [%]
               Tepr


        Unde:
    - RCE - reducerea consumului de energie ca urmare a implementării proiectului de investiţii, pe baza analizei energetice;
    – Tepr - consumul de energie, exprimat în Tep, pentru anul de referinţă (2021), fără implementarea proiectului;
    – Tep1 - consumul de energie, exprimat în Tep, pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului;


        Punctaj acordat:
    - RCE ≤ 30% - 10p;
    – 30% < RCE ≤ 40% - 20p;
    – 40% < RCE ≤ 50% - 25p;
    – 50% < RCE ≤ 60% - 30p;
    – RCE > 60% - 40p;


        Criteriul C2): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES - 40 p):
        Modalitatea de calcul:

            GESr - GES1
     RGES = ─────────── [%] [t(CO2)]
               GESr


        Unde:
    - RGES - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiţii, pe baza analizei energetice;
    – GESr - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t(CO2)] pentru anul de referinţă (2021), fără implementarea proiectului;
    – GES1 - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t(CO2)], pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului;


        Punctaj acordat:
        RGES ≤ 30% - 10 p;
        30% ≤ RGES ≤ 40% - 20 p;
        40% < RGES ≤ 50%- 30 p;
        RCE > 50% - 40 p;


        Criteriul C3*): Modificarea ratei profitului operaţional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 ţinând cont de valorile rezultatului obţinut pe baza situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor: - 10 p;
        *) Indicatorii calculaţi pentru criteriul C3 şi criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situaţia în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operaţional numărul de puncte acordate este egal cu zero.
        Se determină cu formula de calcul:

                    Π(op2021) - Π(op2021)
     Delta Π(op) = ────────────────────── [%]
                           Π(op2021)


        Unde:
    - Delta Π(op) - reprezintă variaţia profitului operaţional în anul 2021 faţă de anul 2020;
    – Π(op2021) - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în anul 2021;
    – Π(op2021) - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în anul 2020;


        Punctaj acordat:
    - ≤ 25% - 2,5 puncte;
    – (25% ÷ 35%]- 5 puncte;
    – (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;
    – > 50% - 10 puncte;


        Criteriul C4*) Rata rentabilităţii activităţii operaţionale în anul 2021 - 10 p;
        *) Indicatorii calculaţi pentru criteriul C3 şi criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situaţia în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operaţional numărul de puncte acordate este egal cu zero.
        Se determină cu relaţia de calcul:

                   Π(op2021)
     R(op2021) = ───────────── [%]
                  CA(2021)


        Unde:
    - R(op2021) - reprezintă rentabilitatea activităţii operaţionale realizată în anul 2021;
    – Π(op2021) - reprezintă profitul operaţional pentru anul 2021 realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;
    – CA(2021) - reprezintă cifra de afaceri netă realizată în anul 2021 potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;


        Punctaj acordat:
    - ≤ 25% - 2,5 puncte;
    – (25% ÷ 35%]- 5 puncte;
    – (35% ÷ 50%]- 7,5 puncte;
    – >50% - 10 puncte;    ANEXA 2

    la Schema de ajutor de minimis privind eficienţa energetică la nivelul IMM-urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020
    CRITERII DE SELECŢIE PENTRU PROIECTE PRIVIND UTILIZAREA
    SURSELOR REGENERABILE DE ENERGIE
     (Pentru proiectele care includ măsurile de la art. 5 din OUG nr.112/2022, limitate prin coroborarea cu categoriile de cheltuieli/intervenţii eligibile definite la art. 7, lit. c), din acelaşi act normativ)
        Criteriul C1): Valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producţie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (VSER) - 40 p:
        Modalitatea de calcul:

                VAS
       VSER = ────── [Euro/kW instalat]
                Pi


        Unde:
    - VSER - Valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile raportat la capacitatea de producţie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu, pe baza analizei energetice;
    – VAS - cuantumul/valoarea contribuţiei din fonduri nerambursabile solicitată pentru proiect;
    – Pi - putere instalată din surse regenerabile de energie realizată prin proiectul de investiţii;


        Punctaj acordat:
        X = Valoarea cea mai mică a contribuţiei din fonduri nerambursabile solicitată raportată la capacitatea de producţie din surse regenerabile de energie pentru consum propriu (Euro/kW instalat)
    – VSER > 130% * X - 10 p;
    – 130% * X >/= VSER > 120% * X - 20 p
    – 120% * X >/= VSER > 110% * X - 25 p
    – 110% * X >/= VSER > 100% * X - 30 p
    – VSER = X - 40 p


        Criteriul C2): Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (RGES - 40 p):
        Modalitatea de calcul:

              GESr -GES1
       RGES = ────────── [%] [t_CO2]
                 GESr


        Unde:
    - RGES - reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, ca urmare a implementării proiectului de investiţii, pe baza analizei energetice;
    – GESr - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t_CO2] pentru anul de referinţă (2021), fără implementarea proiectului;
    – GES1 - emisii de gaze cu efect de seră, exprimat în [t_CO2], pentru primul an calendaristic după realizarea proiectului;


        Punctaj acordat:
        RGES </= 30% - 10 p;
        30% < RGES </= 40% - 20 p;
        40% < RGES </= 50% - 30 p;
        RCE > 50% - 40 p;


        Criteriul C3*): Modificarea ratei profitului operaţional aferent anului 2021 în raport cu anul 2020 ţinând cont de valorile rezultatului obţinut pe baza situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor: - 10 p;
        *) Indicatorii calculaţi pentru criteriul C3 şi criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situaţia în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operaţional numărul de puncte acordate este egal cu zero.
        Se determină cu formula de calcul:

                     Πop2021 - Πop2020
       Delta Πop = ──────────────────── [%]
                       Delta op2021


        Unde:
    - Delta Πop - reprezintă variaţia profitului operaţional în anul 2021 faţă de anul 2020;
    – Πop2021 - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în anul 2021;
    – Πop2020 - profitul operaţional realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în anul 2020;


        Punctaj acordat:
    - </= 25% - 2,5 puncte;
    – (25% ÷ 35%] - 5 puncte;
    – (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;
    – > 50% - 10 puncte;


        Criteriul C4*) Rata rentabilităţii activităţii operaţionale în anul 2021 - 10 p;
        *) Indicatorii calculaţi pentru criteriul C3 şi criteriul C4 se punctează doar pentru valori pozitive ale acestora. În situaţia în care solicitantul nu înregistrează valori pozitive ale profitului operaţional numărul de puncte acordate este egal cu zero.
        Se determină cu relaţia de calcul:

                  Πop2021
       Rop2021 = ─────────[%]
                   CA2021


        Unde:
    - Rop2021 - reprezintă rentabilitatea activităţii operaţionale realizată în anul 2021;
    – Πop2021 - reprezintă profitul operaţional pentru anul 2021 realizat potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;
    – CA2021 - reprezintă cifra de afaceri netă realizată în anul 2021 potrivit situaţiilor financiare depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor;


        Punctaj acordat:
    - </= 25% - 2,5 puncte;
    – (25% ÷ 35%] - 5 puncte;
    – (35% ÷ 50%] - 7,5 puncte;
    – > 50% - 10 puncte;    ANEXA 3

    la Schema de ajutor de minimis privind eficienţa energetică la nivelul IMM- urilor şi întreprinderilor mari în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020
        LISTA CLASELOR CAEN PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ
        10 - Industria alimentară
        101 - Producţia, prelucrarea şi conservarea carnii şi a produselor din carne
        1011 - Prelucrarea şi conservarea carnii
        1012 - Prelucrarea şi conservarea carnii de pasare
        1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasare)

    102 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
    1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

        103 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
        1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor
        1032 - Fabricarea sucurilor de fructe şi legume
        1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

        104 - Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
        1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor
        1042 - Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

        105 - Fabricarea produselor lactate
        1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor
        1052 - Fabricarea îngheţatei

        106 - Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
        1061 - Fabricarea produselor de morărit
        1062 - Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

        107 - Fabricarea produselor de brutărie şi a produselor făinoase
        1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie
        1072 - Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate de patiserie
        1073 - Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului şi a altor produse făinoase similare

        108 - Fabricarea altor produse alimentare
        1081 - Fabricarea zahărului
        1082 - Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
        1083 - Prelucrarea ceaiului şi cafelei
        1084 - Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
        1085 - Fabricarea de mâncăruri preparate
        1086 - Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice 1089 - Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

        109 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor
        1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma
        1092 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie


        11 - Fabricarea băuturilor
        1106 - Fabricarea malţului
        1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate


                                         -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016