Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 24 iunie 2022  pentru susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, conform Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 24 iunie 2022 pentru susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, conform Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 667 bis din 4 iulie 2022
──────────
        Aprobată prin ORDINUL nr. 3.081 din 24 iunie 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 4 iulie 2021.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o Schemă de ajutor de minimis pentru susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, (denumită în continuare schema de ajutor de minimis).
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul schemei menţionate la alin. (1) se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul UE nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Ministerul Culturii, prin Direcţia Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană şi Direcţia Economică, este furnizorul şi administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis.

    CAP. II
    Obiectivul şi scopul schemei de ajutor de minimis
    ART. 2
        Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis este susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. III
    Baza legală
    ART. 3
        Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică cu luarea în considerare şi respectarea dispoziţiilor următoarelor reglementări:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Recomandarea CE nr. 4885 din 14.07.2020 privind condiţionarea acordării unui sprijin financiar din partea statului pentru întreprinderile din Uniune de absenţa legăturilor cu jurisdicţiile necooperante, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014;
    d) Legea nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România;
    e) Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
        Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.

    ART. 5
        Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică pentru:
    a) ajutoarele acordate întreprinderilor care au activitate în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari.

    d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează şi transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.


    ART. 6
        În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele enumerate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme de ajutor de minimis, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele sau activităţile eligibile, cu condiţia ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme de ajutor de minimis nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu aceasta.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 7
        În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel:
    a) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre, respectiv 200.000 euro per întreprindere/întreprindere unică, per trei ani fiscali consecutivi, cu excepţia întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost pentru care se aplică un plafon de 100.000 euro. În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis este acordat sub formă de sprijin financiar nerambursabil;
    b) apel de proiecte editoriale - modalitate competitivă de depunere, evaluare şi selecţie a unor proiecte editoriale ce se înscriu în sesiunea anuală de finanţare nerambursabilă desfăşurată, în baza Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, şi care respectă prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis şi ale Ghidului privind decontarea sumelor alocate;
    c) autoritate finanţatoare - Ministerul Culturii;
    d) avans - tranşă de plată acordată beneficiarului de ajutor de minimis de către autoritatea finanţatoare, în limita stabilită în contractul de finanţare;
    e) beneficiar de ajutor de minimis - asociaţii/fundaţii/operatori culturali care au ca obiect de activitate editarea de reviste/publicaţii culturale din România, denumite în continuare Beneficiar;
    f) bugetul proiectului editorial - suma costurilor eligibile şi costurilor neeligibile, care vor fi acoperite de aplicant din surse proprii (venituri, credite etc.);
    g) categorii de cheltuieli eligibile - categoriile de cheltuielile prevăzute în prezenta schemă, în cadrul Cap. VIII, Articolul 10;
    h) cerere de finanţare - document întocmit de către solicitanţi în vederea obţinerii finanţării unui proiect editorial;
    i) cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiarii de ajutor de minimis, aferente proiectelor editoriale aprobate în cadrul prezentei scheme, care pot fi finanţate din sprijinul financiar nerambursabil potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite în schema de minimis, aceleaşi ca şi cele stabilite în Ghidul privind decontarea sumelor alocate şi contractul de finanţare;
    j) contract de finanţare nerambursabilă - contractul încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiarul de ajutor de minimis, care reglementează drepturile şi obligaţiile aferente implementării unui proiect editorial şi prin intermediul căruia este acordat ajutorul de minimis sub formă de sprijin financiar nerambursabil;
    k) data acordării ajutorului de minimis - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în speţă, data semnării contractului de finanţare între beneficiar şi autoritatea finanţatoare, în calitatea sa de administrator/furnizor al schemei de ajutor de minimis; ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanţare;
    l) dosar de finanţare - totalitatea documentelor aferente unui proiect editorial depus în cadrul unui apel de proiecte, conţinând cererea de finanţare, documentele obligatorii şi alte documente-suport;
    m) dublă finanţare - finanţarea unei activităţi în cadrul unui proiect editorial, de două ori, din două surse diferite;
    n) ghid privind decontarea sumelor alocate - document ce conţine informaţii necesare pentru pregătirea unui decont, parte integrantă a contractului de finanţare;
    o) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică (oferă servicii, bunuri sau lucrări pe o piaţă);
    p) întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările şi completările ulterioare, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    i. o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    ii. o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    iii. o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    iv. o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. a) - d) sunt considerate întreprinderi unice. Conceptul de "întreprindere", respectiv "întreprindere unică" se poate aplica şi în cazul persoanelor fizice sau al entităţilor deţinute de aceleaşi persoane fizice. Cu toate acestea, simpla deţinere a unor acţiuni nu înseamnă desfăşurarea unei activităţi economice. Analiza se va face de la caz la caz. În cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis este o întreprindere unică, plafonul maxim al ajutorului de minimis acordat şi cumulul se calculează prin totalizarea valorilor aferente întreprinderilor aflate în cel puţin una dintre relaţiile menţionate la pct. a) - d);

    q) proiect editorial - planul sau conceptul editării unei reviste sau publicaţii culturale ce conţine organizarea pe specii sau genuri a articolelor/materialelor conţinute în cuprinsul revistei/publicaţiei;
    r) revistă/publicaţie culturală - publicaţie periodică cuprinzând articole literare, studii, recenzii, note şi/sau materiale cu caracter cultural-artistic;
    s) solicitant - persoană juridică de drept public sau privat, română, respectiv înfiinţată în condiţiile legii române, care depune un proiect editorial;
    t) sprijin financiar nerambursabil - sumă acordată în baza contractului de finanţare în vederea implementării proiectului editorial;


    CAP. VI
    Condiţii de eligibilitate pentru proiectele editoriale şi beneficiari
    ART. 8
    (1) Pentru a fi finanţate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, proiectele editoriale trebuie să fie în concordanţă cu principiile fundamentale ale Ministerului Culturii.
    (2) Criteriile şi punctajele aferente, în baza cărora are loc selecţia/finanţarea proiectelor editoriale, sunt următoarele:

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Denumire criteriu │Punctaj│
│crt.│ │maxim │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Valoarea şi ponderea │ │
│1. │conţinutului cultural al │30 │
│ │revistei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Echilibrul dintre │ │
│ │expresia textuală şi cea │10 │
│ │iconografică │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Coerenţa structurii şi │ │
│ │calitatea conţinutului │ │
│ │ediţiilor/numerelor care │10 │
│ │alcătuiesc proiectul │ │
│ │editorial propus │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Publicarea de recenzii │10 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2. │Notorietatea revistei │10 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Originalitatea sau │ │
│3. │raritatea produsului │15 │
│ │editorial │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│4. │Continuitatea │10 │
│ │periodicului şi tradiţia │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│5. │Tirajul şi/sau media │10 │
│ │vizualizărilor, pe ediţie│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Tiraj local/regional │5 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Tiraj naţional/ │5 │
│ │internaţional │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prestigiul colegiului de │ │
│6. │redacţie şi al │15 │
│ │colaboratorilor │ │
│ │publicaţiei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Revista are colegiu de │ │
│ │redacţie format din │5 │
│ │specialişti în domeniul │ │
│ │de referinţă │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Revista are şi │ │
│ │colaboratori din zona │5 │
│ │academică │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Revista are şi │5 │
│ │colaboratori străini │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Execuţia tehnică şi │ │
│ │grafică a revistei sau │ │
│ │publicaţiei culturale/ │ │
│7. │modul de prezentare a │10 │
│ │publicaţiei- policromie │ │
│ │design, inclusiv calitate│ │
│ │prezentare web │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Punctaj total/acordat │100 │
└────┴─────────────────────────┴───────┘


    (3) În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis nu sunt eligibile următoarele categorii de solicitanţi:
    a) solicitantul/operatorul cultural este înfiinţat în anul acordării finanţării;
    b) solicitantul are datorii la bugetul de stat sau bugetele locale;
    c) solicitantul nu a depus întreaga documentaţie prevăzută la alin. (5) - (6).

    (4) În conformitate cu Recomandarea CE nr. 4885 din 14.07.2020, beneficiarul de ajutor de minimis nu poate fi rezident în scopuri fiscale, sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale.
    (5) Pentru a fi eligibil, dosarul de finanţare trebuie să conţină următoarele documente:
    a) cererea pentru acordarea finanţării, cuprinzând atributele de identificare ale revistelor sau entităţilor beneficiare;
    b) câte 1 exemplar din ultimele trei numere ale revistei/1 exemplar pentru cele cu mai puţin de trei numere/zece articole reprezentative din ultimele trei numere pentru revistele online;
    c) tirajul sau media vizualizărilor;
    d) CV-urile redactorilor şi ale principalilor colaboratori;
    e) proiectul editorial (care trebuie să cuprindă, printre altele, titlul revistei şi Fişa de antecalcul, prevăzută în Anexa nr. 1);
    f) declaraţia întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis, prevăzută în Anexa nr. 2.

    (6) Documentele prevăzute la alin. (5) se completează cu copii semnate şi certificate "conform cu originalul" după următoarele documente:
    a) actul de înfiinţare sau constitutiv şi statut, acte doveditoare ale sediului, alte acte adiţionale, după caz;
    b) Certificat de atestare fiscală eliberat de ANAF şi Certificat de atestare fiscală eliberat de administraţia publică locală, în termen de valabilitate;
    c) certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, unde este cazul;
    d) hotărârea judecătorească definitivă de înfiinţare, care să ateste personalitatea juridică, unde este cazul;
    e) Codul de identificare fiscală - CIF/CUI
    f) ultimele situaţii financiare anuale depuse la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

    (7) Netransmiterea oricărui document, astfel cum sunt prevăzute la alin. (5) şi (6), atrage descalificarea administrativă a solicitantului.

    CAP. VII
    Condiţii generale de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 9
    (1) Ajutorul se acordă întreprinderilor unice, după caz, în limita sumei reprezentate de pragul de minimis, astfel:
    a) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 200.000 euro pe durata ultimelor trei exerciţii financiare (doi ani fiscali încheiaţi anterior şi anul fiscal în curs), indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene;
    b) Pentru întreprinderile ce activează şi în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 Euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi - 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs- indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene;
    c) În cazul în care o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 Euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 Euro, cu condiţia că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte 100.000 Euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
        Plafonul stabilit va fi exprimat, ca valoare brută, înainte de deducerea unor eventuale taxe sau a altor obligaţii fiscale.

    (2) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul relevant prevăzut la alineatul (1), nicio parte a respectivelor ajutoare noi nu pot fi acordate.
    (3) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (5) Finanţarea nerambursabilă se acordă pe bază de contracte încheiate între autoritatea finanţatoare şi solicitantul de ajutor de minimis, în condiţiile prevăzute de prezenta schemă de ajutor de minimis şi de modelul-cadru al contractului de finanţare (prevăzut în Anexa nr. 3).
    (6) Ajutorul de minimis se poate acorda sub formă de sprijin financiar nerambursabil, astfel:
    a) avans de maximum 30% la semnarea contractului de finanţare;
    b) plata soldului final în cuantum de 70%, după transmiterea raportului financiar însoţit de documente justificative.


    CAP. VIII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 10
    (1) Din finanţarea nerambursabilă acordată în conformitate cu Legea nr. 136/2015, se pot acoperi următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli directe ce cuprind drepturi de autor, costuri materiale şi servicii, cheltuieli pentru tipărire şi difuzare;
    b) cheltuieli de regie ce cuprind cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative (cheltuielile de personal şi cheltuielile administrative se acoperă cumulat în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanţării nerambursabile acordate);
    c) premii decernate de reviste/publicaţii culturale.

    (2) Cheltuielile de personal şi cheltuielile administrative cumulate se decontează în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanţării nerambursabile acordate, cu respectarea prevederilor prezentei schemei de ajutor de minimis.
    (3) Decontarea cheltuielilor realizate se face de către autoritatea finanţatoare pe baza documentelor justificative şi a unui raport financiar (prevăzut în Anexa nr. 5), întocmit de către beneficiarul de ajutor de minimis.
    (4) Beneficiarul de ajutor de minimis prezintă împreună cu documentele justificative şi raportul financiar, următoarele documente:
    a) declaraţie pe propria răspundere că documentele justificative prezentate la decont la Ministerul Culturii nu au fost sau nu vor fi decontate de către Administraţia Fondului Cultural Naţional (A.F.C.N.) sau din alte fonduri publice sau private;
    b) 1 exemplar al revistei/publicaţiei culturale finanţate sau articole reprezentative din numerele finanţate pentru revistele online;
    c) Fişa postcalcul (prevăzută în Anexa nr. 4) întocmită pentru fiecare revistă/publicaţie culturală.

    (5) Decontarea finanţării nerambursabile se realizează pe baza Fişei de postcalcul întocmită pentru fiecare revistă/publicaţie culturală în parte.
    (6) Documentele prevăzute la alin. (4) se vor depune la Direcţia Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană din cadrul Ministerului Culturii.

    CAP. IX
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de minimis
    ART. 11
    (1) Pentru a beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitantul va da, înainte de semnarea contractului de finanţare (prevăzut în Anexa nr. 3), o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis primite în anul în curs şi în ultimii 2 ani fiscali anteriori încheiaţi.
    (2) În etapa de contractare, autoritatea finanţatoare va acorda ajutorul de minimis sub forma sprijinului financiar nerambursabil după ce va verifica, inclusiv prin introducerea informaţiilor din declaraţia pe propria răspundere a solicitantului în sistemul RegAS, dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de aceasta pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali - 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs - nu depăşeşte pragul de 200.000 euro.
    (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi/întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi - valoarea cumulată pe 2 ani anteriori încheiaţi şi anul în curs, inclusiv valoarea acordată în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis în anul în curs - depăşeşte pragul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile schemei de ajutor de minimis, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.

    ART. 12
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoare de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare pentru capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului de stat stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
    (2) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau nu sunt legate de aceste costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
    (3) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general în limita plafonului de 500.000 euro.
    (4) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali (2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs).

    ART. 13
    (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere/întreprindere unică.
    (2) Sprijinul financiar nerambursabil acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis nu este transmisibil şi nici nu poate fi transferat de la un solicitant la altul, sau de la un proiect editorial la altul.

    CAP. X
    Durata schemei
    ART. 14
    (1) Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis, în care vor fi acordate ajutoare de minimis, este de la data intrării în vigoare a ordinului ministrului culturii de aprobare a prezentei scheme până la data de 31 decembrie 2023.
    (2) Plăţile ajutorului de minimis se vor efectua ulterior intrării în vigoare a schemei, începând cu data solicitării avansului de către beneficiari în baza contractelor de finanţare, fără a depăşi data de 31 decembrie 2024.

    CAP. XI
    Bugetul schemei
    ART. 15
    (1) Finanţarea în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se efectuează din fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.
    (2) În conformitate cu Legea nr. 136/2015, bugetul total al schemei este de 2.250.000 lei, defalcat pe ani după cum urmează:

┌──────┬───────────────┬───────────────┐
│buget │2022 │2023 │
├──────┼───────────────┼───────────────┤
│ │1.125.000 lei │1.125.000 lei │
└──────┴───────────────┴───────────────┘


    (3) Intensitatea maximă a ajutorului care va fi acordat fiecărui beneficiar este de 100%.
    (4) Numărul maxim estimat de beneficiari ai prezentei scheme de minimis este de 40.

    CAP. XII
    Valoare sprijin financiar nerambursabil
    ART. 16
    (1) Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat se va încadra în următoarele limite:
    a) suma minimă este de 10.000 lei pentru fiecare proiect editorial;
    b) suma maximă este de 100.000 lei pentru fiecare proiect editorial.

    (2) Fişa de antecalcul se întocmeşte în lei.
    (3) Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme nu va fi mai mic de 10.000 lei şi nu va depăşi pragul de 100.000 lei.
    (4) Un beneficiar de ajutor de minimis nu poate solicita o sumă cu titlu de sprijin financiar nerambursabil care să depăşească pragul de 200.000 euro, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare.

    CAP. XIII
    Efecte
    ART. 17
    (1) Prin prezenta schemă Ministerul Culturii susţine editarea revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori. Promovarea şi susţinerea celor mai reprezentative reviste şi publicaţii culturale reprezintă un obiectiv prioritar, fiind în concordanţă cu strategia şi principiile fundamentale ale Ministerului Culturii.
    (2) Sprijinul financiar nerambursabil acordat operatorilor culturali care editează reviste şi publicaţii de specialitate are drept scop creşterea calităţii conţinutului publicaţiilor de cultură dar şi a nivelului cultural, în general, în România.
    (3) Totodată, se urmăreşte promovarea şi susţinerea valorilor culturale contemporane româneşti, într-un peisaj cultural tot mai divers şi mai interconectat la valorile culturale universale.
    (4) Prin intermediul apelurilor de proiecte vizate de schema de ajutor de minimis se urmăreşte punerea în valoare şi conştientizarea valorilor şi tradiţiilor culturale ale minorităţilor naţionale, ale dialogului intercultural, precum şi creşterea nivelului de accesibilitate a publicului larg la aceste reviste/publicaţii şi la viaţa culturală în general.

    CAP. XIV
    Modalitatea de implementare a schemei
    ART. 18
    (1) Pentru a beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitanţii trebuie să înainteze un dosar de finanţare către autoritatea finanţatoare, conţinând cererea de finanţare şi alte documente detaliate în Anunţul lansării apelului de proiecte editoriale.
    (2) Dosarele de finanţare se depun în cadrul apelului de proiecte editoriale organizat, ce va fi anunţat pe pagina de internet a Ministerului Culturii.
    (3) Suma solicitată de către solicitant trebuie să se încadreze în plafonul relevant prevăzut la art. 9, alin. (1), respectiv suma de 200.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare.
    (4) Calendarul etapelor de derulare a sesiunii de finanţare a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale ANUC, va fi publicat pe site-ul Ministerului Culturii, împreună cu Anunţul lansării apelului de proiecte editoriale. Termenele în care se anunţă rezultatele preliminare, depunerea contestaţiilor şi rezultatele finale sunt prevăzute în Anunţul lansării apelului şi în calendarul etapelor de derulare a sesiunii de finanţare a revistelor şi publicaţiilor culturale.
    (5) După publicarea pe site-ul Ministerului Culturii a rezultatelor finale, contractele între autoritatea finanţatoare şi beneficiar se încheie în termen de până la maximum 20 de zile lucrătoare.

    CAP. XV
    Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor editoriale
    ART. 19
    (1) Autoritatea finanţatoare este responsabilă pentru evaluarea proiectelor editoriale inclusiv în baza criteriilor de ajutor de minimis şi acordarea sprijinului financiar nerambursabil. În procesul de evaluare, selecţie şi contractare se aplică principiile bunei guvernări, transparenţei, egalităţii, eficienţei şi toleranţei zero faţă de corupţie.
    (2) Proiectele editoriale vor fi selectate în maximum 30 de zile lucrătoare, urmând procedura de evaluare şi selecţie prevăzută în prezentul capitol.

    ART. 20
    (1) Pentru efectuarea proiectelor editoriale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori, ce urmează să primească finanţare, se constituie Comisia de selecţie, denumită în continuare Comisia, reprezentând organismul de specialitate, fără personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii.
    (2) Comisia are rolul de a analiza şi evalua dosarele depuse şi de a selecta proiectele editoriale, ce urmează a primi finanţare.
    (3) Comisia are următoarele atribuţii principale:
    a) analizează şi evaluează solicitările depuse, în conformitate cu grila de evaluare prevăzută la art. 8 alin. (2);
    b) stabileşte şi acordă punctaje proiectelor editoriale analizate conform grilei de evaluare;
    c) selectează proiectele editoriale ce urmează să primească finanţare;
    d) stabileşte cuantumul sumelor ce urmează a fi acordate, în funcţie de punctajul obţinut de fiecare proiect editorial.

    (4) Comisia este alcătuită din trei membri, specialişti în domeniu, experţi independenţi. Pentru fiecare membru al Comisiei se numeşte un membru supleant, specialist în domeniu, expert independent, care înlocuieşte membrul titular în situaţia în care acesta nu poate sau nu are dreptul să participe la lucrările Comisiei.

    ART. 21
    (1) Şedinţele Comisiei sunt conduse de un preşedinte ales dintre membrii acesteia prin vot deschis, în cadrul primei întâlniri de lucru.
    (2) Membrii Comisiei şi supleanţii acestora sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii, la propunerea Direcţiei Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană.
    (3) Componenţa nominală a Comisiei va fi adusă la cunoştinţa publică numai după încheierea sesiunii de selecţie.
    (4) Preşedintele Comisiei are următoarele atribuţii:
    a) stabileşte data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare a şedinţelor;
    b) conduce şedinţele Comisiei;
    c) constată întrunirea condiţiilor pentru desfăşurarea şedinţei;
    d) certifică şi semnează documentele rezultate din activitatea Comisiei;
    e) reprezintă Comisia în comunicările publice legate de activitatea acesteia.

    (5) Nu pot fi membri ai Comisiei ori membri supleanţi, după caz, persoanele care fac parte din colegiile redacţionale ale revistelor ori publicaţiilor culturale care participă la selecţie şi rudele ori afinii până la gradul al II-lea inclusiv ai acestora.
    (6) Sub sancţiunea prevederilor legale referitoare la falsul în declaraţii, cel târziu până la data convocării primei şedinţe a Comisiei, preşedintele şi membrii Comisiei sunt obligaţi să dea o declaraţie privind confidenţialitatea şi imparţialitatea (prevăzută în Anexa nr. 6).

    ART. 22
    (1) Atribuţiile de natură administrativă ale Comisiei sunt îndeplinite de Secretariatul Tehnic al Comisiei, care este asigurat de către Direcţia Cultură Scrisă şi Creaţie Contemporană din cadrul Ministerului Culturii.
    (2) Secretariatul Tehnic are următoarele atribuţii:
    a) asigură întocmirea bazei de date privind dosarele depuse;
    b) întocmeşte şi trimite convocatorul către membrii Comisiei;
    c) asigură condiţiile necesare organizării şi desfăşurării şedinţelor Comisiei;
    d) participă la şedinţele Comisiei şi întocmeşte procesele-verbale de şedinţă, asigurând semnarea acestora de către toţi membrii Comisiei;
    e) verifică notele de prezenţă pe baza cărora se efectuează plăţile către membrii Comisiei;
    f) ţine evidenţa declaraţiilor privind confidenţialitatea şi imparţialitatea membrilor Comisiei, asigură confidenţialitatea şi securitatea documentelor, precum şi confidenţialitatea privind procesul de analiză şi evaluare din cadrul şedinţelor;
    g) centralizează rezultatele evaluării.

    (3) Pe parcursul desfăşurării procesului de selecţie, preşedintele, membrii Comisiei sau, după caz, membrii supleanţi, precum şi membrii Secretariatului Tehnic, au obligaţia de a păstra confidenţialitatea asupra oricăror informaţii prezentate de către operatorii culturali, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, cu excepţia datelor şi documentelor care potrivit legii, constituie informaţii de interes public.
    (4) În cazul în care preşedintele ori unul dintre membri constată că se află în stare de incompatibilitate, acesta are obligaţia de a informa Secretariatul Tehnic şi de a se recuza.
    (5) În situaţia în care Secretariatul Tehnic constată faptul că preşedintele sau unul dintre membrii comisiei se află în situaţie de incompatibilitate şi acesta nu a semnalat acest aspect, propune ministrului culturii înlocuirea acestuia din cadrul Comisiei.

    ART. 23
    (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în şedinţe, una sau mai multe, în funcţie de numărul de solicitări de analizat.
    (2) Membrii Comisiei sunt convocaţi individual, prin grija Secretariatului Tehnic.
    (3) Data, ordinea de zi şi locul de desfăşurare, stabilite de preşedintele Comisiei, sunt comunicate de către Secretariatul Tehnic al Comisiei cu cel puţin trei zile calendaristice înainte de desfăşurarea şedinţelor.
    (4) Şedinţa este legal constituită în prezenţa tuturor membrilor Comisiei.
    (5) Membrii Comisiei evaluează individual solicitările depuse, pe baza grilei de evaluare, prevăzută la Art. 8 alin. (2), pusă la dispoziţia membrilor Comisiei prin grija Secretariatului Tehnic.
    (6) Punctajul aferent fiecărei reviste şi publicaţii culturale se stabileşte calculând media aritmetică a punctajului acordat de fiecare membru al Comisiei.
    (7) Punctajul minim necesar în vederea obţinerii finanţării este de 50 de puncte.
    (8) Tabelul centralizator al punctajelor obţinute de revistele şi publicaţiile culturale se întocmeşte de Secretariatul tehnic şi se publică pe site-ul Ministerului Culturii sub semnătura preşedintelui Comisiei.
    (9) Pentru activitatea desfăşurată, membrii Comisiei de selecţie şi, după caz, membrii supleanţi, sunt remuneraţi în baza unor contracte civile încheiate în condiţiile legii.

    ART. 24
    (1) Sprijinul financiar nerambursabil va fi acordat în baza clasamentului, în limita bugetului alocat apelului de proiecte editoriale.
    (2) Finanţarea se acordă în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute după contestaţii, fără ca suma acordată să depăşească valoarea solicitată, până la epuizarea sumei totale alocate.

    ART. 25
    (1) Solicitanţii au dreptul să formuleze contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea sesiunii de selecţie, conform dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Contestaţiile se depun la sediul Ministerului Culturii, în termen de maxim trei zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţa publică a rezultatului selecţiei.
    (2) Contestaţiile se soluţionează în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestaţiilor.
    (3) În vederea soluţionării contestaţiilor depuse de solicitanţi, la nivelul Ministerului Culturii se înfiinţează o Comisie de soluţionare a contestaţiilor, constituită în conformitate cu art. 12 din Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 245/2001, cu modificările şi completările ulterioare, constituită din trei experţi independenţi.
    (4) În componenţa comisiei de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi numiţi membri care au făcut parte din comisia de selecţie.
    (5) În cazul în care contestatarul este nemulţumit de răspunsul primit, acesta se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
    (6) Operatorii culturali pot solicita grilele de evaluare aferente ofertei culturale proprii depuse în cadrul sesiunii de finanţare respective.
    (7) În cazul în care în oricare etapă a procesului de evaluare şi selecţie sau în etapa a de contractare se identifică o situaţie de dublă finanţare, proiectul editorial va fi exclus de la finanţare.

    CAP. XVI
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis
    ART. 26
        Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu prevederile Ordinului Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.

    ART. 27
        Autoritatea finanţatoare şi beneficiarul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 28
    (1) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis.
    (2) Autoritatea finanţatoare are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (4) În cazul în care autoritatea finanţatoare nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    (5) Erorile constatate de autoritatea finanţatoare şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările etc. se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

    ART. 29
        Pe baza unei cereri scrise, autoritatea finanţatoare va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 30
        Autoritatea finanţatoare va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.

    ART. 31
    (1) Autoritatea finanţatoare/administratorul ajutorului de minimis are obligaţia, conform prevederilor art 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate În România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Contractul de finanţare, actul de acordare a ajutorului, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutorului şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei proceduri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    CAP. XVII
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 32
    (1) Stoparea şi recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către autoritatea finanţatoare, conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 77/2014.
    (2) Ajutorul de minimis se va recupera integral, adăugându-se dobânzile aferente:
    a) în cazul în care sunt încălcate regulile, criteriile sau condiţiile specifice legislaţiei de minimis prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) în cazul în care, ulterior încheierii contractului de finanţare, se constată neconcordanţe între starea de fapt şi cele declarate de către beneficiar în dosarul de finanţare.

    (3) Autoritatea finanţatoare poate decide recuperarea parţială a ajutorului de minimis, în limita sumei utilizate abuziv, dacă, în urma analizei efectuate, constată că au fost încălcate alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (2), şi anume:
    a) în cazul în care, ulterior încheierii contractului de finanţare, se constată că beneficiarul de ajutor de minimis comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate cu privire la cheltuielile efectuate în cadrul proiectului editorial;
    b) în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor realizându-se cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării.

    (4) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării sau a rambursării integrale a acestuia.
    (5) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectiv rata dobânzii publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcţiei generale concurenţă a Comisiei Europene, în vigoare la data la care ajutorul care trebuie rambursat sau recuperat a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, la care se adaugă 100 de puncte de bază.
    (6) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de minimis utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului - data efectuării plăţii avansului şi/sau prefinanţărilor. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării sau rambursării integrale. În cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul în cauză a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.
    (7) Rata dobânzii prevăzută la alin. (6) se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului. Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.
    (8) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plăţii avansului sau prefinanţărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracţiei de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.
    (9) Autoritatea finanţatoare emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.

    CAP. XVIII
    Reguli privind transparenţa
    ART. 33
        Prezenta schemă de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Culturii.

    ART. 34
        În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, autoritatea finanţatoare comunică în scris beneficiarului de ajutor de minimis cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 35
    Anexele nr. 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de minimis.

    ANEXA 1

    REVISTA/PUBLICAŢIA CULTURALĂ
        ............................

                                      FIŞĂ DE ANTECALCUL
        TITLUL REVISTEI/PUBLICAŢIEI ........................
    1) Cheltuieli directe totale ............ lei
    - drept autor ............ lei
    – costuri materiale şi servicii ............ lei
    – cheltuieli pentru difuzare şi tipărire ............ lei

    2) Cheltuieli de regie ............ lei
    - cheltuieli de personal* ............ lei
    – cheltuieli administrative* ............ lei
        (*cheltuielile de personal şi cheltuielile administrative se acoperă cumulat în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanţării nerambursabile acordate)

    3) Premii decernate de reviste ............ lei
    4) Costuri totale( 1+2+3) ............ lei
    5) Sprijin financiar acordat ............ lei
        (pct. 5 = pct. 4)

    6) Date tehnice: - format ............
    - număr pagini ............
    – hârtie ............
    – tiraj ............

    7) Semnături ............

┌─────────────────┬────────┬───────────┐
│Director revistă/│Redactor│Director │
│publicaţie │şef │economic │
└─────────────────┴────────┴───────────┘


    ANEXA 2

                                       DECLARAŢIA
                          întreprinderii/întreprinderii unice
                     privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis
        Subsemnatul (numele reprezentantului legal/persoanei împuternicite astfel cum acesta apare în BI/CI), posesor al BI/CI seria <......> nr. <..........>, eliberat(ă) de <..............>, CNP <.................>, având (funcţia) în cadrul (denumirea organizaţiei), în calitate de solicitant al proiectului (titlu proiect), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:
        (Denumirea organizaţiei) este întreprindere unică:
        DA [ ]NU [ ]
        Dacă DA, bifaţi relaţia/relaţiile în care se încadrează:
        [ ] o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
        [ ] o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere al celeilalte întreprinderi;
        [ ] o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
        [ ] o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.

        Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile menţionate mai sus sunt considerate întreprinderi unice. Dacă se bifează cel puţin una dintre relaţiile de mai sus, menţionaţi denumirile entităţilor care constituie întreprinderea unică:
        ...........................................................
        ...........................................................

        Activităţile pentru care solicit finanţarea fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.
        DA [ ]NU [ ]
        Dacă se bifează DA, detaliaţi:
        ...........................................................
        ...........................................................


        În ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, individual sau cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă.
        DA[ ] NU[ ]


        Dacă se bifează DA, completaţi tabelul de mai jos*1):
        *1) Se va completa în mod obligatoriu, chiar dacă organizaţia nu este întreprindere unică şi nu se încadrează la niciuna dintre cele patru relaţii care definesc întreprinderea unică, dacă organizaţia solicitantă a beneficiat de ajutor de stat/de minimis în ultimii 3 ani fiscali, inclusiv anul în curs.

┌────┬───────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Beneficiarul │ │ │ │ │ │ │
│ │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │
│ │minimis sau de │ │Tip ajutor│ │ │ │Cuantumul │
│ │stat │Tip │de minimis│ │ │Programul │ajutorului│
│ │(pentru toate │ajutor │primit │Anul │ │prin care │acordat │
│Nr. │întreprinderile│(de │(pentru │acordării │Furnizorul│s-a │(euro) │
│crt.│care constituie│minimis│aceleaşi │ajutorului│de ajutor │beneficiat│ │
│ │întreprindere │/de │costuri │ │ │de │ │
│ │unică) │stat) │eligibile)│ │ │finanţare │ │
│ ├────────┬──────┤ │ │ │ │ ├──────────┤
│ │Denumire│CUI/ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │CIF │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


        Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
        Semnătură reprezentant legal
        .....................
        Data ................

    ANEXA 3

                                        CONTRACT
                              Nr. ........ din ..........
        În baza prevederilor art. 3 alin (2) din Legea nr. 136 din 8 iunie 2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România;
        În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
        În conformitate cu prevederile Schemei de Ajutor de minimis pentru susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, conform Legii nr. 136 din 8 iunie 2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, aprobată prin Ordinul Ministrului Culturii nr. .............
        În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) punctul 3 şi art. 11 alin. (1), alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 90 din 10 februarie 2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, cu modificările şi completările ulterioare,
        Între
        Ministerul Culturii, cu sediul în Bucureşti, Bd. Unirii nr. 22, sector 3, Oficiul Poştal 4, cod fiscal 4192812, contul nr. RO33TREZ23A675000203030X deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentat prin domnul ............., Ministrul Culturii, şi doamna ............., Director al Direcţiei Economice, denumit în continuare FINANŢATOR
        şi

        ................., cu sediul în ................., cod fiscal ..........., având contul .............. deschis la ................, reprezentată prin ..................., denumit în continuare BENEFICIAR, a intervenit prezentul contract

    CAP. I
    Obiectul contractului
    ART. 1
        Finanţarea Revistei ".............."/Publicaţiei Culturale "...............", aferentă apariţiilor din perioada executării contractului.

    CAP. II
    Durata contractului
    ART. 2
        Durata contractului este cuprinsă între data semnării lui de către părţile contractante şi data prezentării de către beneficiar a documentelor justificative în condiţiile prevăzute de art. 8, din prezentul contract.

    CAP. III
    Valoarea contractului
    ART. 3
     Valoarea contractului este de .......... lei, potrivit Listei aprobate prin ordin al ministrului culturii privind finanţarea revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, conform fişei de antecalcul, anexată prezentului contract (Anexa nr. 1 la Contract).

    ART. 4
        Suma reprezentând finanţarea va fi virată din contul Finanţatorului cu nr. RO 33TREZ23A675000203030X deschis la A.T.C.P.M.B. în contul Beneficiarului cu nr. ............. deschis la ................, potrivit legii.

    CAP. IV
    Modalităţi de plată. Decontări
    ART. 5
    (1) Suma prevăzută la art. 3 se acordă prin virament bancar astfel:
    a) avans de maximum 30% la semnarea contractului de finanţare, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prezentării de către Beneficiar a unei facturi;
    b) plata soldului final în cuantum de 70%, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data prezentării de către Beneficiar a unei facturi, dar numai după justificarea avansului şi transmiterea raportului financiar.

    (2) În situaţia în care Beneficiarul nu solicită avans, acesta are obligaţia de a depune fişa de postcalcul, documentele justificative şi raportul financiar în termenul prevăzut la art. 8, cu respectarea condiţiilor prevăzute la alin. (1).

    ART. 6
        Valorile fiecărei categorii de cheltuieli cuprinse în Fişa de antecalcul sunt estimative, în consecinţă se pot deconta sume în plus/în minus faţă de cele prevăzute pentru fiecare categorie, cu condiţia ca totalul cheltuielilor să se încadreze în valoarea contractului, cu respectarea prevederilor legale în materie.

    ART. 7
     Vor fi acceptate spre decontare numai cheltuielile eligibile efectuate de către beneficiar în perioada executării contractului, prevăzute în Schema de Ajutor de minimis pentru susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, conform Legii nr. 136 din 8 iunie 2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, aprobată prin ordin al ministrului culturii şi în conformitate cu prevederile Ghidului privind decontarea sumelor alocate, prevăzute în Anexa nr. 3 la prezentul contract.

    ART. 8
        Fişa de postcalcul, documentele justificative aferente ultimei tranşe şi Raportul financiar se vor transmite Finanţatorului până la data de 5 decembrie a anului în curs.

    ART. 9
        Documentele justificative (în copie), Raportul financiar (în original), fişele de antecalcul şi postcalcul, în original, se vor transmite la Direcţia Economică din cadrul Ministerului Culturii, în vederea decontării finanţării.

    CAP. V
    Drepturile şi obligaţiile părţilor
    ART. 10
        Drepturile şi obligaţiile FINANŢATORULUI:
    a) Are dreptul să modifice cuantumul finanţării alocate sau să rezilieze prezentul contract dacă Beneficiarul comunică date, informaţii sau înscrisuri false ori eronate, precum şi în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale asumate de către Beneficiar;
    b) Are dreptul de a recupera de la Beneficiar avansul acordat şi nejustificat, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a părţii de contract pentru care s-a acordat avans, recuperarea sumelor se face cu perceperea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere existente pentru creanţele bugetare, calculate pentru perioada de când s-a acordat avansul şi până în momentul recuperării;
    c) Îşi rezervă dreptul de a deconta doar suma considerată a fi corespunzătoare documentelor justificative prezentate conform prevederilor legale în materie;
    d) Se obligă să respecte prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 11
        Drepturile şi obligaţiile BENEFICIARULUI:
    a) Să contracteze şi să efectueze plata tuturor cheltuielilor aferente realizării obiectului contractului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;
    b) Să prezinte Finanţatorului documentele justificative, Raportul financiar şi Fişa de postcalcul în termenul prevăzut la art. 8;
    c) Se obligă să utilizeze finanţarea numai în scopul editării revistei care face obiectul prezentului contract şi să nu utilizeze finanţarea nerambursabilă pentru activităţi generatoare de profit;
    d) Se obligă să întocmească exact şi corect toate documentele privind utilizarea finanţării;
    e) Se obligă ca toate documentele să fie semnate de reprezentantul legal;
    f) Se obligă să accepte controlul şi verificările Finanţatorului şi al altor autorităţi cu atribuţii în domeniul controlului financiar-fiscal, în legătură cu modul de utilizare a fondurilor ce constituie finanţarea primită;
    g) Se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Ministerul Culturii în temeiul prezentului contract, să nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate la Administraţia Fondului Cultural Naţional, Centrul Naţional al Cinematografiei sau la orice altă instituţie publică/organizaţie neguvernamentală/fonduri publice sau private.
    h) Se obligă să transmită completările solicitate de Finanţator, privind documentele prezentate spre decontare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, în caz contrar decontarea se va efectua în limita sumelor aferente documentelor corect întocmite, prezentate iniţial la decont;
    i) Se obligă să respecte prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.
    j) Se obligă să se asigure că niciuna dintre persoanele implicate din partea beneficiarului, direct sau indirect, în derularea prezentului contract, nu se află sub incidenţa conflictului de interese, aşa cum este reglementat prin prevederile art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
    k) Se obligă să specifice pe fiecare revistă/publicaţie culturală menţiunea "Revistă/publicaţie culturală finanţată cu sprijinul Ministerului Culturii".
    l) Se obligă să ţină o evidenţă contabilă separată pentru sprijinul financiar acordat prin prezentul contract.


    CAP. VI
    Modificarea, rezilierea şi încetarea contractului
    ART. 12
    Modificarea contractului
    (1) Prezentul contract poate fi modificat numai în cazuri temeinic justificate, cu acordul ambelor părţi, consemnat în scris prin act adiţional.
    (2) Schimbarea adresei, modificarea contului bancar pot face obiectul unei simple notificări, cu toate că acest lucru nu va afecta opţiunea Finanţatorului de a se opune alegerii făcute de Beneficiar în privinţa contului bancar.

    ART. 13
    Rezilierea contractului
    (1) Prezentul contract poate fi reziliat de plin drept, fără a fi necesară intervenţia instanţei de judecată, în termen de 3 zile calendaristice de la data primirii notificării prin care părţii în culpă i s-a adus la cunoştinţă că nu şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale.
    (2) Notificarea va putea fi comunicată în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a uneia sau a mai multor obligaţii contractuale.
    (3) În ipoteza nerespectării obligaţiilor prevăzute de art. 11 lit. b), j), k) şi l) contractul se consideră reziliat de plin drept, fără a fi necesară emiterea unei notificări şi finanţarea nu se mai acordă.

    ART. 14
    Încetarea contractului
        Prezentul contract încetează să producă efecte:
    a) La data rezilierii acestuia, potrivit clauzelor contractuale.
    b) La data îndeplinirii tuturor obligaţiilor prevăzute în prezentul contract;
    c) Prin acordul părţilor, consemnat în scris;
    d) În alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare.


    CAP. VII
    Clauza penală
    ART. 15
     Încălcarea de către beneficiar a obligaţiei prevăzute la art. 11, lit. g) din prezentul contract atrage după sine aplicarea clauzei penale, constând în restituirea de către beneficiar către Ministerul Culturii a unei sume al cărei cuantum va fi stabilit potrivit următorului algoritm: suma decontată de Ministerul Culturii şi decontată/transmisă spre decontare la Administraţia Fondului Cultural Naţional sau din alte fonduri publice sau private x 2.

    CAP. VIII
    Forţa majoră
    ART. 16
        Forţa majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

    ART. 17
        Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 5 zile calendaristice de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 15 zile calendaristice de la producerea evenimentului.

    ART. 18
        Data de referinţă este ştampila poştei de expediere. Dovada va fi certificată de partea căreia i se opune cazul de forţă majoră.

    CAP. IX
    Clauze speciale
    ART. 19
        Prevederile prezentului contract se completează cu dispoziţiile legale în materie, aflate în vigoare.

    CAP. X
    Litigii
    ART. 20
    a) Părţile vor acţiona pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînţelegerilor ce pot apărea pe parcursul derulării prezentului contract;
    b) În caz de nesoluţionare, litigiile vor fi supuse spre rezolvare instanţei competente de la sediul Finanţatorului.

    CAP. XI
    Transparenţă
    ART. 21
        Contractul de finanţare, inclusiv anexele sale, precum şi informaţiile şi documentele vizând executarea acestora constituie informaţii de interes public în condiţiile prevederilor Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea excepţiilor prevăzute de aceasta şi a celor stabilite prin prezentul contract.

    ART. 22
        Următoarele elemente, aşa cum rezultă acestea din contractul de finanţare şi anexele acestuia, inclusiv, dacă e cazul, din actele adiţionale prin care se aduc modificări contractului sau anexelor sale, nu pot avea caracter confidenţial:
    a) denumirea revistei/publicaţiei culturale, denumirea completă a beneficiarului şi, dacă aceştia există, a partenerilor, date de contact - minimum o adresă de email şi număr de telefon - funcţionale pentru redacţia revistei/publicaţiei culturale;
    b) valoarea totală a finanţării nerambursabile acordate, exprimată atât ca sumă concretă, cât şi ca procent din totalul cheltuielilor eligibile ale revistei/publicaţiei culturale, precum şi valoarea plăţilor efectuate;
    c) dimensiunea şi caracteristicile grupului ţintă şi, după caz, beneficiarii finali ai finanţării respective;
    d) informaţii privind resursele umane din cadrul colectivului redacţional al revistei: nume, denumirea postului, timpul de lucru;
    e) rezultatele estimate şi cele realizate ale colectivului redacţional, atât cele corespunzătoare obiectivelor, cât şi cele corespunzătoare activităţilor, cu referire la indicatorii stabiliţi;
    f) denumirea furnizorilor de produse, prestatorilor de servicii/executanţilor de lucrări contractaţi în cadrul activităţilor de redactare/editare, precum şi obiectul contractului, valoarea acestuia şi plăţile efectuate;
    g) elemente de sustenabilitate a rezultatelor activităţii colectivului redacţional al revistei/publicaţiei culturale.


    CAP. XII
    Protecţia datelor cu caracter personal
    ART. 23
        Datele cu caracter personal, aşa cum sunt acestea definite în Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), colectate în cadrul proiectului sunt folosite în scopul îndeplinirii obiectivelor proiectului, în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    ART. 24
        Datele cu caracter personal ale grupului ţintă şi, după caz, ale beneficiarilor finali ai revistei/publicaţiei culturale nu pot fi prelucrate şi publicate, pentru informarea publicului, decât cu informarea prealabilă a acestora asupra scopului prelucrării sau publicării şi obţinerea consimţământului acestora, în condiţiile legii.

    CAP. XIII
    Publicarea datelor
    ART. 25
     Beneficiarul este de acord ca documentele şi informaţiile menţionate la cap. XI art. 22 referitor la transparenţă să fie publicate de către autoritatea contractantă.

    CAP. XIV
    Clauze finale
    ART. 26
        Prezentul contract intră în vigoare la data semnării sale.

    ART. 27
        Responsabilii cu urmărirea derulării prezentului contract, prin intermediul cărora cele două părţi vor ţine legătura permanent, sunt:
    - din partea FINANŢATORULUI:
    – din partea BENEFICIARULUI:


    ART. 28
        Prezentul contract s-a încheiat în 2 exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


┌───────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Finanţator, │Beneficiar │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Ministerul Culturii │.................................│
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│...........................│........................... │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Ministrul Culturii │Preşedinte │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│...........................│ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Secretar general │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│...........................│ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Director │........................... │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Direcţia Economică │Contabil │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│...........................│ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Serviciul Juridic, │ │
│Contencios │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│...........................│ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Director │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Direcţia Cultură Scrisă şi │ │
│Creaţie Contemporană │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Întocmit, │ │
├───────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│...........................│ │
└───────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

    ANEXA 1

    la Contract
        REVISTA/PUBLICAŢIA CULTURALĂ
        .............................

                                      FIŞĂ DE ANTECALCUL
        TITLUL REVISTEI/PUBLICAŢIEI .................
    1) Cheltuieli directe totale ............ lei
    - drept autor ............ lei
    – costuri materiale şi servicii ............ lei
    – cheltuieli pentru difuzare şi tipărire ............ lei

    2) Cheltuieli de regie ............ lei
    - cheltuieli de personal* ............ lei
    – cheltuieli administrative* ............ lei
        (*cheltuielile de personal şi cheltuielile administrative se acoperă cumulat în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanţării nerambursabile acordate)

    3) Premii decernate de reviste ............ lei
    4) Costuri totale(1+2+3) ............ lei
    5) Sprijin financiar acordat ............ lei
        (pct. 5 = pct. 4)

    6) Date tehnice: - format ...............
    - număr pagini .................
    – hârtie .......................
    – tiraj ........................

    7) Semnături ...................
        Director revistă/publicaţie ............... Redactor şef ................. Director economic

    ANEXA 2

    la Contract
        Beneficiar ..................
                                       DECLARAŢIE
        Subsemnatul(a), .................... în calitate de preşedinte/director/manager al ......................, beneficiar al contractului de finanţare nerambursabilă nr. ............. pentru proiectul editorial ................., declar pe proprie răspundere că achiziţionarea serviciilor/produselor necesare derulării proiectului editorial s-a efectuat cu stricta respectare a regulilor de evitare a conflictului de interese, prevăzute de art. 59- 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
        Subsemnatul(a) declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că Ministerul Culturii are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
    Înţeleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil(ă) de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.
        ...................
        (data şi semnătura)

    ANEXA 3

    la Contract
                        GHID PRIVIND DECONTAREA SUMELOR ALOCATE
    1. Condiţii necesare efectuării plăţilor
        Plata sumelor reprezentând finanţare nerambursabilă se efectuează prin virament bancar, din bugetul Ministerului Culturii (MC), în contul bancar al beneficiarului ajutorului de minimis, în baza facturii emise de beneficiarul ajutorului de minimis.
        Factura va conţine următoarele informaţii: Seria şi numărul facturii; Data emiterii; Datele de identificare ale beneficiarului ajutorului de minimis (denumire, adresă, cod de identificare fiscală, numărul din Registrul Comerţului sau similar, contul bancar IBAN şi banca la care este deschis acesta); Datele de identificare ale finanţatorului, respectiv Ministerul Culturii: Cod fiscal 4192812, Cont RO33TREZ23A675000203030X, deschis la A.T.C.P.M.B; Denumirea serviciului: contravaloare finanţare nerambursabilă acordată pentru ............., tranşa ............, Contract de finanţare nr. ........... din data de .............; Valoarea (în LEI); Delegatul, în persoana reprezentantului legal al beneficiarului ajutorului de minimis; Semnătura beneficiarului ajutorului de minimis.
        Factura emisă de beneficiarul ajutorului de minimis trebuie transmisă către MC în original, semnată de către reprezentantul legal al beneficiarului ajutorului de minimis.

    2. Justificarea cheltuielilor efectuate
        Pentru a fi acceptate ca şi cheltuieli eligibile, documentele prezentate în dosarul de decont trebuie să facă dovada legăturii directe dintre cheltuielile efectuate şi activităţile desfăşurate în cadrul proiectului editorial.
        Toate cheltuielile vor fi efectuate în perioada cuprinsă între data semnării contractului şi în timpul proiectului editorial, şi în scopul exclusiv al acestuia.
        Acceptarea cheltuielilor este condiţionată în mod obligatoriu de îndeplinirea următoarelor criterii:
     ● Declaraţie pe proprie răspundere, conform art. 11 lit. g) din contract, prin care se obligă ca toate cheltuielile ce urmează a fi decontate de Ministerul Culturii, în temeiul contractului, să nu mai fi fost sau să nu urmeze a fi decontate la Administraţia Fondului Cultural Naţional, Centrul Naţional al Cinematografiei sau la orice altă instituţie publică/organizaţie neguvernamentală/fonduri publice sau private.
        ● Documentele justificative (facturi, chitanţe, avize etc.) primite de la furnizorii de servicii/produse/lucrări trebuie să fie emise pe numele beneficiarului ajutorului de minimis;
        ● Documentele justificative trebuie să fie înscrise cu toate informaţiile necesare din punct de vedere al formei, respectiv seria şi numărul documentului, data emiterii şi cea a scadenţei, emitentul documentului cu toate datele de identificare, codul de identificare fiscală, conturile bancare şi banca unde sunt deschise acestea şi să fie semnate;
        ● Angajamentele legale şi documentele justificative trebuie să aibă înscrisă denumirea exactă şi detaliată a produselor sau serviciilor achiziţionate în vederea implementării activităţilor proiectului editorial;
        ● Documentele justificative trebuie să fie însoţite obligatoriu de documente care atestă efectuarea plăţii.
        ● Documentele justificative emise de furnizorii bunurilor şi serviciilor din afara graniţelor României, pe numele beneficiarului ajutorului de minimis, vor fi prezentate în dosarul de decont împreună cu dovada plaţii lor, însoţite de traducerea în limba română şi semnate;
        ● Achiziţia produselor, serviciilor şi lucrărilor necesare implementării ofertelor editoriale de către beneficiari se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
        Ţinând cont de faptul că procesul de achiziţie a bunurilor şi serviciilor din fonduri publice pentru beneficiarii finanţărilor acordate de către Ministerul Culturii se încadrează în anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016, cu completările şi modificările ulterioare, acest proces se desfăşoară după o procedură proprie, beneficiarii finanţărilor nerambursabile având obligaţia respectării principiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din legea invocată mai sus, respectiv: a) nediscriminarea; b) tratamentul egal; c) recunoaşterea reciprocă; d) transparenţa; e) proporţionalitatea; f) asumarea răspunderii.
        În cazul achiziţiilor a căror valoare estimată este egală sau mai mare decât suma de 3.636.150 lei, beneficiarii finanţărilor nerambursabile au următoarele obligaţii suplimentare: a) de a-şi face cunoscută intenţia de a achiziţiona respectivele servicii fie prin publicarea unui anunţ de participare, fie prin intermediul unui anunţ de intenţie valabil în mod continuu; b) de a publica un anunţ de atribuire a contractului.
        Precizăm că indiferent de modalitatea de realizare a achiziţiei publice, beneficiarii finanţărilor nerambursabile vor justifica estimarea valorii achiziţiei în funcţie de necesitatea obiectivă a acestora, elaborând în acest sens un document justificativ. Nerespectarea legislaţiei referitoare la achiziţiile publice va determina stabilirea ca neeligibilă a respectivei cheltuieli.

        ● Respectarea regulilor privind evitarea conflictului de interese, respectiv Cap. II, Secţiunea a 4-a din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, unde este definit "conflictul de interese" şi sunt reglementate cu titlu exemplificativ situaţii potenţial generatoare de conflict de interese.
        Nerespectarea legislaţiei referitoare la achiziţiile publice va determina stabilirea ca neeligibilă a respectivei cheltuieli.
        În ipoteza în care beneficiarii finali (revistele şi publicaţiile culturale) ai finanţării au personalitate juridică proprie, documentele justificative (facturi, chitanţe, avize etc.) primite de la furnizorii de servicii/produse/lucrări trebuie să fie emise pe numele beneficiarilor finali ai finanţării, care sunt revistele şi publicaţiile culturale.
        În ipoteza în care beneficiarii finali (revistele şi publicaţiile culturale) ai finanţării nu au personalitate juridică proprie, documentele justificative (facturi, chitanţe, avize etc.) primite de la furnizorii de servicii/produse/lucrări trebuie să fie emise pe numele beneficiarilor finanţării, care sunt uniunile de creatori.    3. Prezentarea dosarelor de decontare de către beneficiarii ajutorului de minimis
        Beneficiarii ajutorului de minimis vor depune documentele justificative la termenele convenite în contract, îndosariate în bibliorafturi, în ordinea stabilită în Devizul anexat la contractul de finanţare. În aceeaşi ordine vor fi înscrise şi în Raportul financiar.
        Dosarele de decont vor conţine, în mod obligatoriu, elementele de identificare ale proiectului editorial, respectiv denumirea beneficiarului ajutorului de minimis, denumirea (titlul) revistei/publicaţiei, numărul contractului de finanţare.
        Dosarele de decont vor conţine un OPIS al documentelor depuse, semnat de către beneficiarul ajutorului de minimis. În conţinutul său va fi obligatorie păstrarea ordinii în care sunt aşezate documentele în dosar;
        Documentele justificative din cadrul dosarului de decont vor fi prezentate în copie lizibilă cu menţiunea "conform cu originalul" şi semnate de către beneficiarul ajutorului de minimis, pe fiecare pagină.
        Factura emisă de beneficiarul ajutorului de minimis, necesară pentru decontare, va fi inclusă în dosarul de decont;

    4. Modul de ordonare şi aranjare a documentelor în dosarul de decont.
        Documentele vor avea următoarea ordine:
    1. OPIS-ul documentelor justificative anexate.
    2. Declaraţia pe propria răspundere conform art. 11, lit. g din contract
    3. Documentele justificative, separate pe categorii de cheltuieli eligibile, conform fişei de postcalcul.
    4. Raportul financiar va fi întocmit în format Excel şi va fi transmis asumat şi electronic la adresa de email a persoanei responsabile cu verificarea decontului de cheltuieli.


    5. LISTA DOCUMENTELOR JUSTIFICATIVE CE VOR FI ANEXATE ÎN DOSARUL DE DECONT
        Aceste documente justificative ale cheltuielilor de implementare reprezintă cerinţe obligatorii pentru stabilirea eligibilităţii cheltuielilor, în vederea decontării acestora.

┌──────────────┬───────────────────┬──────────────────┐
│ │Document │Documentul care │
│Tip cheltuială│justificativ │atestă efectuarea │
│ │ │plăţii │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │• contractul de │ │
│ │drept autor/ │ │
│ │drepturi conexe cu │ │
│ │respectarea │ │
│ │prevederilor │ │
│ │legale, încheiat în│ │
│ │baza Legii nr. 8/ │ │
│ │1996, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare, în care│ │
│ │se menţionează clar│ │
│ │obiectul │- ordin de plată -│
│ │contractului, │pentru onorarii, │
│ │valoarea │contribuţii şi │
│ │contractului, │impozite; │
│ │modalitatea de │- dispoziţia de │
│ │plată, perioada de │plată semnată de │
│ │valabilitate a │reprezentantul │
│ │contractului şi │financiar-contabil│
│ │termenele de │şi avizată de │
│ │predare; │conducătorul │
│ │Copie după CI, │unităţii (în cazul│
│ │• statul de plată a│plăţilor în │
│ │onorariilor, cu │numerar), copie │
│ │înscrierea în clar │după fila de CEC +│
│ │a sumelor reţinute │extras de cont din│
│ │la sursă, (semnat │care să rezulte │
│Onorarii │de titularul │sumele intrate în │
│(drepturi de │dreptului de autor/│registrul de casă,│
│autor/conexe) │drepturi conexe - │care au stat la │
│ │în cazul plăţilor │baza efectuării │
│ │în numerar), semnat│plăţilor prin │
│ │de beneficiarul │casierie şi │
│ │finanţării │Registru de casă │
│ │nerambursabile, │asumat; │
│ │reprezentant legal │- extras de cont │
│ │şi responsabil │din care să │
│ │financiar-contabil;│rezulte │
│ │• dovada achitării │viramentele; │
│ │sumelor reţinute la│- stat de plată │
│ │sursă, potrivit │asumat care să │
│ │legislaţiei în │conţină semnătura │
│ │vigoare; │titularului │
│ │• raport de │dreptului de │
│ │activitate vizat de│autor, pentru │
│ │beneficiar/ proces │confirmarea │
│ │verbal de recepţie │primirii banilor. │
│ │a lucrării, semnat │ │
│ │de preşedinte/ │ │
│ │director, în care │ │
│ │se specifică │ │
│ │îndeplinirea │ │
│ │obiectului │ │
│ │contractului pentru│ │
│ │fiecare articol în │ │
│ │parte/publicaţie; │ │
│ │• dovada plăţii │ │
│ │către beneficiarul │ │
│ │de contract │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │• Materiale │ │
│ │consumabile │ │
│ │aferente costurilor│ │
│ │pe care le implică │ │
│ │realizarea revistei│ │
│ │/publicaţiei │ │
│ │• referat de │ │
│ │necesitate; │ │
│ │• fundamentări │ │
│ │pentru preţurile │ │
│ │transmise │ │
│ │(solicitări de │ │
│ │oferte extrase de │ │
│ │pe site-uri sau │ │
│ │catalogul SICAP, │ │
│ │după caz), cu │ │
│ │respectarea Legii │ │
│ │nr. 98/2016, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare; │ │
│ │• contract de │ │
│ │prestări servicii │ │
│ │sau comandă; │ │
│ │• aviz de însoţire │ │
│ │a mărfii şi/sau │ │
│ │proces verbal de │ │
│ │predare-primire; │ │
│ │• factură, cu │ │
│ │detalierea │ │
│ │serviciilor │ │
│ │prestate; │ │
│ │• note intrare │ │
│ │recepţie (N.I.R); │ │
│ │• bon consum pentru│ │
│ │materialele │ │
│ │achiziţionate şi │ │
│ │consumabile; │ │
│ │• nu se decontează │ │
│ │dotări (echipamente│ │
│ │de birotică, IT, │ │
│ │tipografie etc.); │ │
│ │• referat de │ │
│ │necesitate; │- ordin de plată -│
│ │• contractele de │pentru │
│ │prestări servicii │remuneraţii, │
│ │încheiate, în baza │sumelor reţinute │
│ │Codului Civil, cu │la sursă │
│ │respectarea │(contribuţii şi │
│ │prevederilor │impozite)/extras │
│ │legale, pe perioada│de cont; │
│ │derulării │- dispoziţia de │
│ │proiectului │plată şi Registru │
│ │finanţat de │de casă asumat (în│
│ │Ministerul │cazul plăţilor în │
│ │Culturii, în care │numerar), copie │
│ │se vor menţiona │după fila de CEC/ │
│ │obligatoriu │extras de cont; │
│ │obiectul şi │- stat de plată │
│ │valoarea │semnat de persoana│
│ │contractului, tipul│responsabilă, care│
│Costuri │activităţii, │să conţină │
│materiale şi │perioada de │semnătura │
│servicii │valabilitate a │prestatorului, │
│ │contractului şi │pentru confirmarea│
│ │termenele de │primirii banilor; │
│ │finalizare; │- extras de cont │
│ │• statul de plată, │din care să │
│ │cu înscrierea în │rezulte │
│ │clar a sumelor │viramentele. │
│ │reţinute la sursă, │- ordin de plată -│
│ │(semnat de │pentru valoarea │
│ │colaborator - în │achitată/extras de│
│ │cazul plăţilor în │cont │
│ │numerar), semnat de│- chitanţă/bon │
│ │beneficiarul │fiscal, dispoziţia│
│ │finanţării; │de plată semnată │
│ │• dovada achitării │de persoana │
│ │sumelor reţinute la│responsabilă │
│ │sursă, potrivit │- Registru de casă│
│ │legislaţiei în │asumat - pentru │
│ │vigoare; │plăţile în numerar│
│ │• dovada plăţii │ │
│ │către beneficiarul │ │
│ │de contract; │ │
│ │• raport, proces │ │
│ │verbal de recepţie │ │
│ │a serviciului, │ │
│ │aprobat de comisia │ │
│ │de recepţie, în │ │
│ │care se specifică │ │
│ │îndeplinirea │ │
│ │obiectului │ │
│ │contractului. │ │
│ │Alte servicii: │ │
│ │• fundamentări │ │
│ │pentru preţurile │ │
│ │transmise │ │
│ │(solicitări de │ │
│ │oferte extrase de │ │
│ │pe site-uri sau │ │
│ │catalogul SICAP, │ │
│ │după caz), cu │ │
│ │respectarea Legii │ │
│ │nr. 98/2016, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare; │ │
│ │• contract de │ │
│ │prestări servicii │ │
│ │sau comandă; │ │
│ │• factură, cu │ │
│ │detalierea │ │
│ │serviciilor │ │
│ │prestate; │ │
│ │• proces-verbal de │ │
│ │recepţie a │ │
│ │serviciilor (acolo │ │
│ │unde este cazul); │ │
│ │• alte documente, │ │
│ │după caz (aviz de │ │
│ │expediţie, notă de │ │
│ │intrare-recepţie, │ │
│ │bon de consum │ │
│ │etc.). │ │
│ │• dovada plăţii; │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │• regulament de │ │
│ │premiere care │ │
│ │trebuie să conţină │ │
│ │criteriile de │- ordin de plată -│
│ │jurizare şi suma │pentru onorarii, │
│ │premiilor; │contribuţii şi │
│ │• proces verbal de │impozite/extras de│
│ │jurizare │cont; │
│ │• stat de plată cu │- dispoziţia de │
│ │înscrierea în clar │plată şi Registru │
│ │a sumelor reţinute │de casă asumat (în│
│ │la sursă, (semnat │cazul plăţilor în │
│ │de titularul │numerar); │
│ │dreptului de autor/│- copie după fila │
│ │drepturi conexe - │de CEC/extras de │
│Premii │în cazul plăţilor │cont din care să │
│ │în numerar), semnat│rezulte sumele │
│ │de beneficiar, │intrate în │
│ │reprezentat legal │registrul de casă,│
│ │şi responsabil │care au stat la │
│ │financiar-contabil;│baza efectuării │
│ │• copia actului de │plăţilor prin │
│ │identitate a │casierie │
│ │titularilor │- extras de cont │
│ │premiilor; │din care să │
│ │• dovada achitării │rezulte │
│ │sumelor nete şi a │viramentele; │
│ │sumelor reţinute la│ │
│ │sursă, potrivit │ │
│ │legislaţiei în │ │
│ │vigoare │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │• fundamentări │ │
│ │pentru preţurile │ │
│ │transmise │ │
│ │(solicitări de │ │
│ │oferte extrase de │ │
│ │pe site-uri sau │ │
│ │catalogul SICAP, │ │
│ │după caz), cu │ │
│ │respectarea Legii │ │
│ │nr. 98/2016, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare; │ │
│ │• referat de │ │
│ │necesitate; │ │
│ │• contract de │ │
│ │prestări servicii │ │
│ │sau comandă; │ │
│ │• aviz de însoţire │ │
│ │a mărfii şi/sau │- ordin de plată/ │
│ │proces verbal de │extras de cont; │
│ │predare-primire, cu│- chitanţa, bon │
│ │număr şi dată, │fiscal, dispoziţia│
│ │tiraj; │de plată (în cazul│
│ │• factură, cu │plăţilor în │
│ │detalierea │numerar); │
│ │serviciilor │- extras de cont │
│ │prestate, tiraj; │din care să │
│Cheltuieli de │preţ/exemplar │rezulte │
│tipărire şi │• note intrare │viramentele/ │
│difuzare │recepţie (N.I.R); │Registrul de │
│ │• bon consum, │casă şi copie după│
│ │pentru materiale │fila de CEC/extras│
│ │achiziţionate şi │de cont din care │
│ │consumate; │să rezulte sumele │
│ │• 1 exemplar din │intrate în │
│ │fiecare material │registrul de casă,│
│ │tipărit; │care au stat la │
│ │• Cheltuieli │baza efectuării │
│ │poştale; │plăţilor prin │
│ │• Decont de │casierie │
│ │cheltuieli în cazul│ │
│ │difuzării prin │ │
│ │mijloace proprii │ │
│ │(bon decontare │ │
│ │combustibil, │ │
│ │• ordin de │ │
│ │deplasare, distanţa│ │
│ │parcursă, consum │ │
│ │calculat, conform │ │
│ │legislaţiei în │ │
│ │vigoare); │ │
│ │• Servicii de │ │
│ │difuzare prin firme│ │
│ │specializate, cu │ │
│ │respectarea Legii │ │
│ │nr. 98/2016, cu │ │
│ │modificările şi │ │
│ │completările │ │
│ │ulterioare. │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │• Contracte │ │
│ │individuale de │ │
│ │muncă şi actele │ │
│ │adiţionale, după │ │
│ │caz, din care să │ │
│ │rezulte venitul │ │
│ │brut lunar şi nr. │- ordin de plată/ │
│ │de ore lucrate/zi; │extras de cont; │
│ │• Pontaj asumat; │- extras de cont │
│ │• Statul de plată │din care să │
│Cheltuieli de │asumat; │rezulte │
│personal │• Dovada achitării │viramentele/ │
│ │sumelor reţinute la│Registrul de casă │
│ │sursă şi a │şi copie fila CEC │
│ │contribuţiilor │/extras cont; │
│ │angajatorului, │ │
│ │potrivit │ │
│ │legislaţiei în │ │
│ │vigoare; │ │
│ │•Dovada plăţii │ │
│ │sumelor nete către │ │
│ │angajat. │ │
├──────────────┼───────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ordin de plată/ │
│ │Utilităţi: apă, │extras de cont; │
│Cheltuieli │chirie, căldură, │- extras de cont │
│administrative│curent electric, │din care să │
│ │telefonie etc. │rezulte │
│ │ │viramentele/ │
│ │ │Registrul de casă;│
└──────────────┴───────────────────┴──────────────────┘    ANEXA 4

    REVISTA/PUBLICAŢIA CULTURALĂ
        .........................

                                    FIŞĂ POSTCALCUL
        TITLUL REVISTEI/PUBLICAŢIEI ....................
    1) Cheltuieli directe totale ............ lei
    - drept autor ............ lei
    – costuri materiale şi servicii ............ lei
    – cheltuieli pentru difuzare şi tipărire ............ lei

    2) Cheltuieli de regie ............ lei
    - cheltuieli de personal* ............ lei
    – cheltuieli administrative* ............ lei
        (*cheltuielile de personal şi cheltuielile administrative se acoperă cumulat în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanţării nerambursabile acordate)

    3) Premii decernate de reviste ............ lei
    4) Costuri totale(1+2+3) ............ lei
    5) Sprijin financiar acordat ............ lei
        (pct. 5 = pct. 4)

    6) Date tehnice: - format ..............
    - număr pagini .........................
    – hârtie ...............................
    – tiraj ................................

    7) Semnături ...........................

┌────────────────────┬────────┬────────┐
│Director revistă/ │Redactor│Director│
│publicaţie economic │şef │ │
└────────────────────┴────────┴────────┘


    ANEXA 5

                                    RAPORT FINANCIAR
                              întocmit astăzi ...........
        Contract nr. ....................
        Data încheierii contractului ........................
        Uniunea .........................
    - adresa: ...........................................
    – telefon/fax: ......................................

        Denumirea revistei/publicaţiei ......................
        Data înaintării raportului ..........................
    1. Date despre finanţare:
    - valoarea finanţării în conformitate cu contractul încheiat: .................
    – valoarea altor finanţări: ...................................................
        Decont cheltuieli:

┌──────────┬────────────┬──────────┬────┬────┬──────────┬───────────┐
│Categoria │Numărul │Unitatea │ │ │ │Documentele│
│de │documentului│care a │Data│Suma│Ce │care atestă│
│cheltuieli│justificativ│emis │ │ │reprezintă│plata │
│ │ │documentul│ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼────────────┼──────────┼────┼────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴──────────┴────┴────┴──────────┴───────────┘

        Total (lei):


    2. Declarăm pe propria răspundere că toate informaţiile cuprinse în prezentul Raport financiar sunt reale, corecte şi complete.
    3. Cunoscând pedeapsa prevăzută de art. 326 din Codul penal pentru infracţiunea de fals în declaraţii, am verificat datele din prezentul Raport, care este complet şi corect.
        Semnătura
        (reprezentantul revistei/publicaţiei)
        .......................

    ANEXA 6

                                       Declaraţie
                     privind confidenţialitatea şi imparţialitatea
        Subsemnatul(a) .......................... membru în Comisia de evaluare a revistelor şi publicaţiilor culturale altele decât cele propuse de uniunile de creatori din România, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, prevăzut de art. 326 din Codul Penal, următoarele:
    a) nu am calitatea de soţ, rudă sau afin, până la gradul al II-lea inclusiv, cu persoanele care au competenţa legală de a numi membri în comisia de evaluare, cu ceilalţi membri ai comisiei sau cu membrii colegiilor redacţionale ale revistelor ori cu reprezentanţii legali ai revistei sau publicaţiei evaluate;
    b) mă angajez să păstrez confidenţialitatea informaţiilor de care iau cunoştinţă pe durata evaluării, potrivit legii.

        Confirm că, în situaţia în care aş descoperi, pe durata exercitării mandatului, că mă aflu în una din situaţiile menţionate anterior sau în afara angajamentelor de mai sus, voi informa autoritatea imediat cu privire la această situaţie şi mă voi retrage din Comisie.

┌───────────┬──────────────────────────┐
│Data │Semnătura │
└───────────┴──────────────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016