Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 23 martie 2022  Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 23 martie 2022 "Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale"

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 285 din 24 martie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 434 din 23 martie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 285 din 24 martie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, prin care se acordă finanţare pentru îmbunătăţirea fondului rezidenţial construit înainte de anul 2000, printr-o abordare integrată a eficienţei energetice, a consolidării seismice, a reducerii riscului la incendiu şi a tranziţiei către clădiri verzi şi inteligente, denumită „Sprijin acordat pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă - Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale“, în perioada 2022-2026.
    (2) Ajutoarele se acordă numai în condiţiile şi conform criteriilor prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.
    (3) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României.

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, şi a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale ı̂n domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 3
    Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu:
    a) Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR);
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.407 din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficienţei energetice.


    CAP. III
    Obiectivul şi scopul schemei de ajutor de minimis
    ART. 4
    (1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis vizează sprijinirea întreprinderilor care deţin spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, care se află, de regulă, la parterul clădirilor rezidenţiale multifamiliale, pentru renovarea integrată/renovarea energetică moderată sau aprofundată a acestora.
    (2) Scopul schemei de ajutor de minimis îl constituie creşterea performanţei energetice, precum şi stabilitatea structurală şi funcţională, care să asigure tranziţia către un fond construit rezilient şi verde.

    CAP. IV
    Termeni şi definiţii
    ART. 5
    (1) În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel:
    a) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiarul ajutorului de minimis fără respectarea condiţiilor de acordare;
    b) beneficiarul ajutorului de minimis - întreprinderea care primeşte ajutor în cadrul schemei, în baza unui contract de finanţare încheiat cu solicitantul;
    c) cerere de finanţare - formular completat de către solicitant pentru a obţine finanţare în cadrul schemei;
    d) cotă-parte indiviză - cota-parte de proprietate comună forţată, exprimată procentual, care îi revine fiecărui proprietar individual şi este calculată ca raportul dintre suprafaţa utilă a proprietăţii individuale şi suma suprafeţelor utile ale tuturor proprietăţilor individuale din condominiu;
    e) comercializarea produselor agricole - înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    f) furnizorul ajutorului de minimis - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, denumit în continuare MDLPA, în calitate de coordonator de reformă, dar şi de administrator al prezentei scheme;
    g) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    h) întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    - o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    – o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    – o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    – o întreprindere este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    – întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau a mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire mai sus sunt considerate întreprinderi unice;

    i) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    j) produse agricole - produsele din anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 28.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) solicitant - unitatea administrativ-teritorială a cărei cerere de finanţare a fost aprobată şi care a încheiat un contract de finanţare cu furnizorul ajutorului de minimis.

    (2) Cursul valutar utilizat în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis este cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform PNRR, componenta 5 - Valul Renovării, anexa III - Metodologie costuri: 1 euro = 4,9227 lei.

    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 6
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică întreprinderilor care activează în domenii care nu sunt exceptate de la finanţare prin prezenta schemă.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică pentru toate apelurile lansate în cadrul axei de investiţii 1: Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în clădiri rezidenţiale multifamiliale.
    (3) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354 din 28.12.2013;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
    (ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;
    f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

    (4) Un solicitant care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite în prezenta schemă, poate beneficia de finanţare pentru domeniile de activitate eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.

    CAP. VI
    Obiectul acordării finanţării
    ART. 7
    (1) Ajutorul de minimis se acordă sub formă de grant (finanţare nerambursabilă) pentru:
    a) renovarea integrată (consolidare seismică şi renovare energetică moderată) a clădirilor rezidenţiale multifamiliale potrivit axei 1, Operaţiunea A.1;
    b) renovarea energetică moderată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială potrivit axei 1, Operaţiunea A.2;
    c) renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, potrivit axei 1, Operaţiunea A.3.

    (2) Prezenta schemă de ajutor de minimis are ca scop finanţarea nerambursabilă pentru:
    a) sprijinirea activităţii/acţiunii specifice realizării de investiţii pentru consolidarea seismică şi creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, respectiv:
    - lucrări de consolidare seismică a clădirilor existente;
    – lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
    – lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
    – instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
    – lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
    – lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;
    – sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
    – sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
    – modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente;
    – alte tipuri de lucrări;
    – lucrări conexe pentru respectarea altor cerinţe fundamentale privind calitatea în construcţii (securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale), aplicabile după caz;

    b) sprijinirea activităţii/acţiunii specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială, respectiv:
    - lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
    – lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
    – instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
    – lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
    – lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;
    – sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
    – sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
    – modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente;
    – alte tipuri de lucrări;

    c) sprijinirea activităţii/acţiunii specifice realizării de investiţii pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale multifamiliale, respectiv:
    - lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
    – lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
    – instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice şi/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
    – lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare şi/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
    – lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiilor de iluminat în clădiri;
    – sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
    – sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
    – modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluţii inteligente;
    – alte tipuri de lucrări.


    (3) În cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt exceptate de la acordarea sprijinului financiar nerambursabil următoarele:
    a) sumele care vor depăşi pragurile menţionate la art. 14 şi valoarea TVA aferentă;
    b) investiţiile privind repararea/înlocuirea cazanului şi/sau a arzătorului din centrala termică proprie a clădirii;
    c) categorii de cheltuieli cuprinse în devizul general conform Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare - anexa nr. 7, cap. 3, (pct. 3.7.2), cap. 4 (pct. 4.5 şi 4.6) şi cap. 5 (pct. 5.2.1);
    d) alte cheltuieli privind imobilul (clădire şi teren) pe care se realizează investiţia care nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile din cap. 4 din devizul general menţionat la lit. c);
    e) toate cheltuielile care vizează alte clădiri existente care nu reprezintă componente în cadrul proiectului, aparţinând solicitantului, amplasate în acelaşi/aceeaşi perimetru/parcelă/ adresă a solicitantului;
    f) valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile.


    CAP. VII
    Criterii de eligibilitate ale proiectului
    ART. 8
    (1) În cazul renovării integrate a clădirilor rezidenţiale multifamiliale alocarea financiară prin prezenta schemă de ajutor de minimis va fi structurată astfel:
    a) prima rundă este dedicată lucrărilor de consolidare seismică, complementar însoţite de lucrări de renovare energetică. Proiectele integrate cuprind obligatoriu lucrări de consolidare seismică, însoţite de lucrări de renovare energetică moderată pentru fiecare componentă în cadrul proiectului;
    b) a doua rundă este dedicată în principal lucrărilor de consolidare seismică, însoţite de lucrări de renovare energetică moderată sau lucrărilor conexe pentru respectarea altor cerinţe fundamentale privind calitatea în construcţii (securitate la incendiu, igienă, sănătate şi mediu înconjurător, siguranţă şi accesibilitate în exploatare, protecţie împotriva zgomotului, utilizare sustenabilă a resurselor naturale, cerinţe aplicabile după caz), însoţite de lucrări de renovare energetică moderată.

    (2) În cazul renovării energetice moderate a clădirilor rezidenţiale multifamiliale pentru comunităţi expuse riscului de sărăcie şi excluziune socială alocarea financiară prin prezenta schemă de ajutor de minimis va fi utilizată pentru realizarea lucrărilor de renovare moderată în ambele runde.
    (3) În cazul renovării energetice moderate sau aprofundate a clădirilor rezidenţiale multifamiliale alocarea financiară prin prezenta schemă de ajutor de minimis va fi utilizată pentru realizarea lucrărilor de renovare moderată sau lucrărilor de renovare aprofundată în ambele runde.
    (4) Criteriile de eligibilitate sunt detaliate în ghidurile solicitantului aferente axei 1, aprobate prin ordine ale ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei.

    CAP. VIII
    Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 9
    (1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis constau în finanţare nerambursabilă din fonduri europene şi naţionale, sub forma unui ajutor de minimis.
    (2) Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro pentru o întreprindere unică, calculat pe perioada a 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs).
    (3) În cazul coproprietăţii, valoarea acordată prin ajutor de minimis va fi proporţională cu cota parte indiviză de proprietate deţinută de către beneficiar, în baza documentelor care dovedesc proprietatea.

    CAP. IX
    Condiţiile de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis
    ART. 10
    Beneficiarii ajutorului de minimis trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie întreprindere unică definită potrivit art. 5 alin. (1) lit. h);
    b) să nu fie în stare de faliment, lichidare, să nu aibă activităţile comerciale suspendate, să nu facă obiectul unui aranjament cu creditorii ori să aibă afacerile conduse de un administrator judiciar;
    c) să aibă îndeplinite obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetul general consolidat, precum şi către bugetul local la acordarea ajutorului de minimis;
    d) să nu facă obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene sau a unei decizii a Consiliului Concurenţei sau a unui furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    e) să îndeplinească orice alte condiţii-cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de minimis care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi ghidul solicitantului aferent;
    f) să desfăşoare activităţi economice pe teritoriul României;
    g) să fie proprietarul/coproprietarul de drept al spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi al cotei de proprietate indiviză.


    ART. 11
    Reprezentantul legal al beneficiarului ajutorului de minimis, care îşi exercită atribuţiile de drept la data acordării ajutorului de minimis, trebuie să nu fie:
    a) subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau să nu se afle într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    b) în situaţia de a induce grav în eroare comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul apelurilor de proiecte derulate de furnizor ajutorului de minimis;
    c) în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze comisiile de evaluare şi selecţie sau furnizorul ajutorului de minimis, pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie în cadrul apelurilor de proiecte derulate de furnizorul ajutorului de minimis sau al altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PNRR;
    d) condamnat definitiv în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau al fondurilor publice naţionale.


    CAP. X
    Reguli privind ajutoarele de minimis
    ART. 12
    (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitantul va încărca în aplicaţia electronică www.mdlpa.ro/investiţii/PNRR declaraţia beneficiarului ajutorului de minimis din care să reiasă valorile ajutorului de minimis primit de întreprinderea unică, în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, din surse ale statului sau din surse europene, precum şi o declaraţie din care să reiasă dacă este sau nu subiect al unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis.
    (2) Furnizorul va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului ajutorului de minimis şi a consultării site-ului https://regas.consiliulconcurentei.ro/index.html#/, că suma totală a ajutoarelor de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, din surse ale statului sau din surse europene, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 de euro.
    (3) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 100.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile, care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 de euro.
    (4) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (2) sau (3), după caz, întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte acest plafon.
    (5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate de alţi furnizori în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme de ajutor de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis fără să depăşească plafonul prevăzut la alin. (2) şi (3).
    (6) Furnizorul va verifica dacă beneficiarul ajutorului de minimis a mai beneficiat de alte ajutoare de minimis sau de stat pentru aceleaşi cheltuieli eligibile, pe baza declaraţiei pe propria răspundere date de beneficiar şi a consultării site-ului https://regas.consiliulconcurentei.ro/index.html#/.
    (7) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
    (8) În sensul plafoanelor prevăzute la alin. (2) şi (3), ajutoarele se exprimă ca grant în numerar. Toate sumele utilizate sunt brute, mai precis înainte de deducerea impozitelor sau a taxelor. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (9) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (10) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    CAP. XI
    Valoarea maximă avută în vedere pentru lucrările eligibile
    ART. 13
    În cazul proiectelor pentru care sunt depuse cereri de finanţare care cuprind mai multe componente, se va lua în considerare aria desfăşurată cumulată a tuturor componentelor.

    ART. 14
    Valoarea maximă eligibilă a proiectului corespunde unui:
    a) cost unitar pentru lucrările de consolidare seismică de 500 euro/m^2 (arie desfăşurată), fără TVA;
    b) cost unitar pentru lucrările de renovare moderată de 200 euro/m^2 (arie desfăşurată), fără TVA;
    c) cost unitar pentru lucrările de renovare aprofundată de 250 euro/mp (arie desfăşurată), fără TVA;
    d) cost unitar pentru lucrările conexe de 500 euro/m^2 (arie desfăşurată), fără TVA.


    CAP. XII
    Derularea procesului de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 15
    Solicitanţii depun cererile de finanţare prin aplicaţia electronică pentru beneficiarii ajutorului de minimis, iar suma de ajutor de minimis acordată în baza prezentei scheme va fi plătită în mai multe tranşe.

    ART. 16
    Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis se desfăşoară după cum urmează:
    a) lansarea apelurilor de proiecte necompetitive, pe principiul primul venit, primul servit;
    b) depunerea cererilor de finanţare însoţite de documentele complete specificate şi în ghidurile solicitantului aferente axei 1;
    c) verificarea administrativă, respectiv conformitatea cererilor şi a documentelor însoţitoare de către furnizorul schemei de ajutor de minimis;
    d) verificarea eligibilităţii beneficiarilor şi a cheltuielilor eligibile aferente proiectelor, în ordinea depunerii acestora în aplicaţia destinată apelurilor din cadrul axei 1;
    e) întocmirea şi semnarea contractelor de finanţare între solicitant şi furnizorul schemei de ajutor de minimis;
    f) informarea în scris a beneficiarului ajutorului de minimis de către solicitant cu privire la valoarea ajutorului de minimis acordată ca urmare a comunicării acesteia de către furnizorul ajutorului de minimis;
    g) întocmirea şi semnarea contractului de finanţare între solicitant şi beneficiarul ajutorului de minimis;
    h) transmiterea contractului de finanţare menţionat la lit. g) furnizorului schemei de ajutor de minimis de către solicitant în termen de două zile lucrătoare de la data semnării;
    i) demararea implementării proiectelor;
    j) monitorizarea derulării proiectelor conform prevederilor contractuale.


    ART. 17
    Furnizorul schemei de ajutor de minimis îşi rezervă dreptul de a nu acorda/plăti ajutorul de minimis sau de a recupera ajutorul de minimis în cazul în care informaţiile furnizate de către beneficiarul ajutorului de minimis în documentele depuse de către solicitant se dovedesc a fi incorecte sau false.

    ART. 18
    Furnizorul de ajutor de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat şi ajutorului de minimis.

    CAP. XIII
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 19
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis va fi aplicată până la data de 30.06.2026, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis. Plăţile în cadrul schemei se pot efectua până la data de 31.12.2026.
    (2) Având în vedere că prevederile în vigoare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 sunt valabile până la data de 31 decembrie 2023, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitatea sa de furnizor al schemei de ajutor de minimis, se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis în vigoare după data de 31 decembrie 2023 şi să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenţei asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de minimis acordate beneficiarilor de proiecte, în baza prezentei scheme de minimis, vor respecta condiţiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.

    ART. 20
    (1) Sursele de finanţare pentru prezenta schemă de ajutor de minimis sunt următoarele:
    a) fondurile europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă (CUE);
    b) fonduri publice naţionale (CN).

    (2) Valoarea totală alocată pentru prezenta schemă de ajutor de minimis, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este echivalentul în lei a 64.187.500 de euro, astfel:

┌─────┬─────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────────┐
│ │Operaţiunea A.1 │Operaţiunea A.2 │Operaţiunea A.3 │
│ ├─────────┬─────────┬─────────┼──────────┬─────────┬─────────┼──────────┬──────────┬──────────┤
│ │Total │CN (euro)│CUE │Total │CN (euro)│CUE │Total │CN (euro) │CUE (euro)│
│ │(euro) │ │(euro) │(euro) │ │(euro) │(euro) │ │ │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total│9.100.000│2.100.000│7.000.000│11.537.500│2.662.500│8.875.000│43.550.000│10.050.000│33.500.000│
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2022 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2023 │2.200.000│507.672 │1.692.328│2.800.000 │646.128 │2.153.872│10.528.571│2.429.670 │8.098.901 │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2024 │2.200.000│507.672 │1.692.328│2.800.000 │646.128 │2.153.872│10.528.571│2.429.670 │8.098.901 │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2025 │2.200.000│507.672 │1.692.328│2.800.000 │646.128 │2.153.872│10.528.571│2.429.670 │8.098.901 │
├─────┼─────────┼─────────┼─────────┼──────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2026 │2.500.000│576.984 │1.923.016│3.137.500 │724.116 │2.413.384│11.964.287│2.760.990 │9.203.297 │
└─────┴─────────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    (3) Sumele rămase necheltuite într-un an vor fi reportate în anii următori în perioada de valabilitate a schemei.

    ART. 21
    Numărul minim estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 320 de întreprinderi.

    CAP. XIV
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea ajutorului şi durabilitatea
    ART. 22
    Prezenta schemă de ajutor de minimis se va publica şi pe pagina de internet a furnizorului de ajutor de stat şi a Consiliului Concurenţei.

    ART. 23
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

    ART. 24
    (1) Furnizorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a înregistra schema de ajutor de minimis în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (3) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (4) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările şi rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (5) Furnizorul schemei de minimis are de asemenea obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, plăţile realizate în cadrul acestora, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

    ART. 25
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 26
    În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, cu excepţia modificărilor pentru care este necesar un nou aviz, în acest caz urmând procedura specifică.

    CAP. XV
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 27
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul ajutorului de minimis, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei scheme de ajutor de minimis.
    (2) Valoarea ajutorului de minimis recuperat se completează şi cu valoarea dobânzii aferente, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării integrale a acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248 din 24.09.2015.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016