Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 22 iulie 2022  pentru Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 22 iulie 2022 pentru "Perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi", asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiţia 19

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 770 din 2 august 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 20.953 din 22 iulie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 770 din 2 august 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, care se adresează întreprinderilor care doresc să îşi îmbunătăţească competenţele în rândul angajaţilor, intitulată „Perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi“, finanţată prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), indicativ I19.

    ART. 2
    (1) Ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare (denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013).
    (3) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) a Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

    ART. 3
    (1) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării.
    (2) Autoritatea care administrează schema de ajutor de minimis este Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale.
    (3) Subadministratorul schemei de minimis este Autoritatea pentru Digitalizarea României ca persoană juridică delegată prin contract de finanţare de către administrator să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele administratorului.

    CAP. II
    Obiectivul schemei de ajutor de minimis
    ART. 4
    Obiectivul principal îl reprezintă sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM), prin acordarea de fonduri nerambursabile pentru îmbunătăţirea competenţelor în rândul angajaţilor, cu aplicabilitate în tehnologiile emergente.
    În cadrul prezentei scheme de ajutor, prin tehnologie emergentă se înţelege o tehnologie radicală şi relativ rapidă, caracterizată de un anumit grad de coerenţă persistent în timp şi cu potenţialul de a avea un impact considerabil asupra domeniului (domeniilor) socioeconomic care este observat în ceea ce priveşte compoziţia actorilor, instituţiilor şi modelelor de interacţiune dintre acestea, împreună cu procesele de producţie a cunoştinţelor asociate.
    În cadrul schemei de ajutor de minimis sunt finanţate activităţile de instruire în următoarele tehnologii emergente:
    - internet of things;
    – big data;
    – cloud technologies;
    – învăţarea automată;
    – inteligenţa artificială;
    – automatizarea proceselor robotice;
    – blockchain;
    – cyber-physical systems;
    – additive manufacturing.


    ART. 5
    Cursurile/Instruirile realizate trebuie să fie direct legate de domeniile tehnice menţionate la art. 4, în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis.

    CAP. III
    Legislaţia relevantă aplicabilă
    ART. 6
    Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, europene şi naţionale:
    a) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    b) Regulamentul (UE) 2020/2.094 al Consiliului din 14 decembrie 2020 de instituire a unui instrument de redresare al Uniunii Europene pentru a sprijini redresarea în urma crizei provocate de COVID-19;
    c) Regulamentul (UE) 2021/240 al Parlamentului European şi al Consiliului din 10 februarie 2021 de instituire a unui Instrument de sprijin tehnic;
    d) Decizia Consiliului European din 3 noiembrie 2021 de punere în aplicare şi aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, aşa cum este prevăzut în art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022;
    e) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. IV
    Definiţii
    ART. 7
    În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel:
    1. ajutor de minimis - ajutorul acordat conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, a cărui valoare, per întreprindere unică, pe trei ani fiscali consecutivi, nu depăşeşte 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
    2. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
    3. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi execuţia de lucrări pe o piaţă;
    4. data acordării ajutorului - ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii;
    5. întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice. Conceptul de „întreprindere“, respectiv „întreprindere unică“ se poate aplica şi în cazul persoanelor fizice sau al entităţilor deţinute de aceleaşi persoane fizice. Cu toate acestea, simpla deţinere a unor acţiuni nu înseamnă desfăşurarea unei activităţi economice. Analiza se va face de la caz la caz;

    6. întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplineşte următoarele condiţii:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    7. întreprindere mijlocie - întreprindere care are mai puţin de 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane de euro şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 43 milioane de euro;
    8. întreprindere mică - întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 10 milioane de euro;
    9. microîntreprindere - întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 2 milioane de euro;
    10. beneficiar de ajutor de minimis - IMM care beneficiază de sprijin financiar nerambursabil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis;
    11. cheltuieli eligibile - cheltuielile efectuate de către beneficiarii de ajutor de minimis, aferente cursurilor menţionate în cadrul prezentei scheme, care pot fi finanţate din sprijinul financiar nerambursabil potrivit regulilor de eligibilitate a cheltuielilor stabilite în schema de minimis;
    12. conflict de interese - situaţia în care o persoană implicată în procesul de selecţie deţine interese directe sau indirecte care sunt sau par a fi incompatibile cu exercitarea imparţială şi/sau obiectivă a funcţiilor legate de procesul de selecţie. Aceste interese pot fi legate de interese economice, afinităţi politice sau naţionale, legături de familie sau personale, alte interese comune cu cele ale aplicantului sau ale partenerului său sau orice alte interese care pot influenţa activitatea imparţială şi obiectivă a persoanei implicate în selecţia proiectelor. De asemenea, vor fi avute în vedere şi prevederile privind conflictul de interese din legislaţia naţională incidentă;
    13. prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    14. comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    15. contract de sprijin IMM - actul juridic semnat între subadministratorul schemei şi beneficiarul ajutorului de minimis prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării activităţilor finanţate prin prezenta schemă.


    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 8
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică IMM-urilor, prin acordarea de sprijin financiar pentru perfecţionare/recalificare în domeniile menţionate la art. 4.
    (2) Măsura de ajutor de minimis se aplică în toate regiunile de dezvoltare ale României.

    ART. 9
    (1) În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar sub formă de grant IMM-urilor care activează în toate sectoarele, atât timp cât îndeplinesc şi respectă condiţiile de eligibilitate ale prezentei scheme de ajutor de minimis.
    (2) Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354/28.12.2013;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari.

    d) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    e) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

    (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca beneficiarul ajutorului să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu aceasta.

    CAP. VI
    Modalitatea de acordare a ajutorului
    ART. 10
    (1) Subadministratorul va derula o procedură (competitivă, transparentă, nediscriminatorie şi necondiţionată) de selecţie parteneri în conformitate cu art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022.
    (2) Condiţiile minime pe care trebuie să le îndeplinească aceşti parteneri sunt:
    a) să deţină acreditare ca formatori;
    b) să propună curricula de curs în ceea ce priveşte domeniile menţionate la art. 4;
    c) să depună o ofertă de preţ privind prestarea serviciilor de perfecţionare/recalificare în domeniile menţionate la art. 4; această ofertă va include preţul curriculei şi pe cel al formării, trebuie să fie rezonabilă, justificată şi va reprezenta un criteriu semnificativ pentru selecţia partenerilor.

    (3) Ajutorul de minimis pentru perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi se acordă sub formă de grant în baza acordurilor de parteneriat încheiate între subadministrator şi partener. Ajutoarele care vor fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (4) Subadministratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, inclusiv în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate respectivei întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, cumulate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (5) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transportului rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost), solicitantul poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
    (6) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (7) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (8) Sprijinul financiar nerambursabil acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis nu este transmisibil şi nici nu poate fi transferat de la un proiect la altul.

    CAP. VII
    Beneficiarii şi condiţiile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de minimis
    ART. 11
    Pot beneficia de ajutor de minimis în temeiul prezentei scheme de ajutor IMM-urile care îşi desfăşoară activitatea în România şi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):
    a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

    3. nu se află în una din situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice;
    4. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, pentru aceleaşi activităţi pentru care solicită finanţare în temeiul prezentei scheme de ajutor;
    5. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate“;
    6. nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    7. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare, privind declararea unui ajutor de stat/de minimis ca fiind ilegal şi/sau incompatibil cu piaţa comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    8. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    9. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
    10. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;
    11. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la apelul de proiecte derulat de subadministrator;
    12. la momentul acordării ajutorului se încadrează în una dintre următoarele categorii de întreprinderi: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie;
    13. depune următoarele documente (anexe la ghidul solicitantului ce va avea ca bază prezenta schemă) în cadrul apelului derulat de subadministrator:
    - solicitare de sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini sau recalificarea angajaţilor proprii;
    – declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
    – declaraţie privind eligibilitatea societăţii în vederea acordării ajutorului de minimis;
    – declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări;
    – declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în cursul anului fiscal în care i se acordă ajutorul de minimis în temeiul prezentei scheme, precum şi al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din fonduri naţionale, fie din fonduri europene);
    – declaraţie privind alte ajutoare primite de solicitant pentru aceleaşi costuri eligibile pentru care solicită finanţare în temeiul prezentei scheme.    CAP. VIII
    Activităţi, cheltuieli eligibile şi intensitatea ajutorului de minimis
    ART. 12
    (1) În cadrul schemei de ajutor de minimis sunt finanţate activităţile de instruire în tehnologiile emergente, respectiv:
    a) internet of things;
    b) big data;
    c) cloud technologies;
    d) învăţarea automată;
    e) inteligenţa artificială;
    f) automatizarea proceselor robotice;
    g) blockchain;
    h) cyber-physical systems;
    i) additive manufacturing.

    (2) Sunt considerate eligibile cheltuielile de instruire a angajaţilor din IMM-uri pentru perfecţionare/recalificare în domeniile menţionate la alin. (1).
    (3) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (2) se vor efectua doar după selectarea solicitării de sprijin depuse de către IMM şi semnarea contractului de sprijin de către acesta şi subadministratorul schemei.
    (4) Plata ajutorului de minimis către beneficiari se va realiza prin reducerea valorii pe care aceştia trebuie să o plătească entităţilor cu rol de „parteneri“ în cadrul prezentei scheme pentru serviciile de perfecţionare/recalificare de care beneficiază angajaţii fiecăruia dintre beneficiari.
    (5) În vederea efectuării plăţii ajutorului de minimis de către subadministratorul prezentei scheme, „partenerii“ trebuie să transmită acestuia dovada absolvirii cursurilor de către angajaţii întreprinderii care beneficiază de ajutor.

    ART. 13
    (1) Valoarea maximă a ajutorului de minimis acordat unui beneficiar de ajutor de minimis, în corelaţie cu numărul de angajaţi instruiţi, este de 17.000 de euro.
    (2) Dovada absolvirii cursurilor este diploma de absolvire a cursului.

    CAP. IX
    Durata, bugetul schemei de ajutor de minimis şi numărul maxim estimat de beneficiari
    ART. 14
    Prezenta schemă de ajutor de minimis se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2023. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2025, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

    ART. 15
    Bugetul schemei de ajutor de minimis este de 34.000.000 de euro, echivalent în lei.
    Pentru conversia în euro, în cadrul acestei scheme de ajutor se va utiliza cursul de schimb InforEuro.

    ART. 16
    Numărul maxim estimat al întreprinderilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 2.200.

    CAP. X
    Regula de cumul
    ART. 17
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant.
    (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    CAP. XI
    Procedura de implementare a schemei de ajutor de minimis
    ART. 18
    (1) Administratorul solicită subadministratorului, respectiv Autoritatea pentru Digitalizarea României, depunerea unui proiect care are ca obiectiv îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini sau recalificarea angajaţilor din IMM-urile din România în domeniile menţionate la art. 4.
    (2) Activităţile desfăşurate de către subadministrator ulterior aprobării proiectului de către administratorul schemei de ajutor sunt:
    - activitatea 1 - dezvoltare/achiziţie platformă cu următoarele funcţionalităţi: depunere solicitări de sprijin din partea IMM-urilor, e-learning, inclusiv modul de testare;
    – activitatea 2 - procedură competitivă, transparentă, nediscriminatorie şi necondiţionată de selecţie de parteneri, în conformitate cu art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile
    în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022.
    În urma acestei proceduri subadministratorul va selecta parteneri care vor pune la dispoziţie curricula care să răspundă nevoilor de îmbunătăţire a nivelului de cunoştinţe/competenţe/ aptitudini sau recalificarea angajaţilor din IMM-uri în domeniile de la art. 4. De asemenea, partenerii vor pune la dispoziţie programe de formare compatibile cu platforma menţionată la activitatea 1, în baza curriculei prezentate;

    – activitatea 3 - selectarea IMM-urilor cu nevoi de îmbunătăţire a nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini sau recalificarea angajaţilor.
    Subadministratorul va lansa un apel distinct în cadrul căruia IMM-urile vor depune solicitări de sprijin.
    În cadrul acestui apel subadministratorul va pune la dispoziţie tipurile de programe de perfecţionare/recalificare pe care le finanţează pentru angajaţii din IMM-uri.
    Pentru a beneficia de ajutorul prevăzut de prezenta schemă, IMM-urile ajutorului de minimis vor depune o solicitare de sprijin pe platforma menţionată la activitatea 1, împreună cu documentele aferente, solicitate în cadrul apelului derulat de subadministrator.
    În cadrul solicitării de sprijin IMM-urile vor opta, în funcţie de nevoile lor, pentru tipul/tipurile de programe de perfecţionare/ recalificare pentru angajaţii proprii.
    IMM-urile vor fi selectate în baza principiului primul venit, primul servit, în limita bugetului alocat, respectând prevederile din prezenta schemă;

    – activitatea 4 - realizarea formării profesionale a angajaţilor din IMM-uri şi evaluarea competenţelor profesionale obţinute în urma formării în domeniile stabilite.
    Entităţile cu rol de „parteneri“ în cadrul prezentei scheme de minimis vor realiza formarea şi evaluarea competenţelor profesionale (obţinute în urma formării) ale angajaţilor IMMurilor, în cadrul platformei puse la dispoziţie de către subadministrator.
    Această activitate se va finaliza prin acordarea unei diplome de absolvire de către parteneri, care atestă formarea şi evaluarea competenţelor profesionale (obţinute în urma formării);

    – activitatea 5 - plata ajutorului de minimis
    Subadministratorul va plăti partenerii în baza dovezilor privind realizarea formării şi evaluării competenţelor profesionale (obţinute în urma formării) ale angajaţilor IMM-urilor selectate.
    În cadrul apelului pentru IMM-uri, subadministratorul se va asigura de evitarea dublei finanţări, respectarea pistei de audit, prelucrarea datelor referitoare la prevederile GDPR, evitarea conflictului de interese, a neregulilor şi fraudei.    CAP. XII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 19
    (1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi cu legislaţia naţională şi europeană aplicabilă.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 20
    (1) Furnizorul ajutorului de minimis are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Actele prin care se acordă ajutorul, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutorului şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei proceduri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (3) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (6) Furnizorul/Administratorul şi beneficiarul au obligaţia de a păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 21
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 22
    Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului, a administratorului şi a subadministratorului schemei de minimis, în formatul şi în termenul solicitate de aceştia, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului.

    ART. 23
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    ART. 24
    Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului https://www.research.gov.ro/
În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, furnizorul/administratorul/subadministratorul comunică în scris beneficiarului de ajutor de minimis cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    CAP. XIII
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 25
    (1) Stoparea şi recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, iar dobânda se calculează cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, respectiv rata dobânzii publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcţiei generale concurenţă a Comisiei Europene, în vigoare la data la care ajutorul care trebuie rambursat sau recuperat a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, la care se adaugă 100 de puncte de bază.
    (4) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării sau rambursării integrale.
    (5) Rata dobânzii prevăzută la alin. (4) se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului. Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.
    (6) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plăţii avansului sau prefinanţărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracţiei de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.
    (7) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016