Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 18 decembrie 2018  prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 18 decembrie 2018 prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1080 bis din 20 decembrie 2018
──────────
        Aprobată prin Ordinul nr. 1.854 din 18 decembrie 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 din 20 decembrie 2018
──────────
    1. Obiectivul Programului
        Programul Start-up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 108/2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările şi completările ulterioare.
        Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L. 352/24.12.2013.
        Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii şi îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, cu prioritate în zonele geografice mai puţin dezvoltate economic, în care densitatea IMM-urilor este redusă comparativ cu media europeană, crearea de noi locuri de muncă, inserţia pe piaţa muncii a persoanelor defavorizate, şomerilor şi absolvenţilor.
        Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
        Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    2. Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis
        Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, plăţile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.
        Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 a fost de 1.713.798.000 lei.
        Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2018, aprobat prin Legea nr. 2/2018 a Bugetului de Stat pe anul 2018 este de 2.000.000.000 lei.
        Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2019 şi 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual.
        Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim anual 10000 de beneficiari.

    3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului
    3.1. Întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
     Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la lit. (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

    3.2. (1) Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:
    a) sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a),b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L. 124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
    c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
    d) au capital social integral privat;
    e) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
    f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul plăţii ultimei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanţării se face pe un singur cod CAEN;
    h) sunt înfiinţate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
    i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanţare, denumit în continuare acord de finanţare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
    j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
     În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la lit. j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
        În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
        În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012*1) al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
        *1) REGULAMENTUL (UE) NR. 360/2012 AL COMISIEI din 25 aprilie 2012 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general (art. 2 alin. 2 - "Valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi care prestează servicii de interes economic general nu depăşeşte 500 000 EUR pentru o perioadă de trei ani fiscali").

        Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
        Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.
        Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.
        Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

    k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/AIMMAIPE/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente;
    m) este înfiinţată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acţionar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfăşoară sau a desfăşurat aceeaşi activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfăşurată înseamnă cod CAEN autorizat.
    n) să creeze cel puţin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată după intrarea în vigoare a acordului de finanţare şi să menţină locul de muncă ocupat, în locaţia de implementare a proiectului cel puţin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, după crearea lor în cadrul schemei, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul şi tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între şomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislaţiei. Documentul justificativ care atestă calitatea de şomer trebuie să fie emis de AJOFM/ANOFM.

    (2) Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile cu activitate de:
        ● producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
        ● producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, precum şi:
    a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000*2):
        *2) Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 dec 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură
    – 031 - Pescuitul
    – 032 - Acvacultura

    b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
    c) activităţi de prelucrare şi comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    i. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    ii. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
        Prin "prelucrarea produselor agricole" se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin "comercializarea produselor agricole" se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.

    d) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)
    - 051 - Extracţia cărbunelui superior
    – 052 - Extracţia cărbunelui inferior
    – 061 - Extracţia petrolului brut
    – 062 - Extracţia gazelor naturale
    – 0721 - Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
    – 0892 - Extracţia turbei
    – 091 - Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
    – 099 - Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

    g) Ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.
        În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
        Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.


    (3) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plată o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.
    Notă referitoare la conflictul de interese:
        Legislaţie conexă: Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;

    (4) Fiecare beneficiar are obligaţia să facă dovada, cel târziu la momentul plăţii ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă a locurilor de muncă menţionate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanţare, precum şi obligaţia menţinerii acestora pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis.
        Locurile de muncă se consideră a fi create prin proiect dacă sunt create şi ocupate între data semnării acordului de finanţare şi data plăţii ultimei cereri de plată/rambursare.

    (5) Nu sunt eligibile în cadrul programului:
    - societăţile ai căror acţionari/asociaţi au deţinut societăţi pentru care au semnat acord de finanţare şi au înstrăinat parţial sau total părţi sociale;
    – societăţile ai căror acţionari/asociaţi au semnat acord de finanţare, nu au implementat şi nu au depus cerere de renunţare totală până la data limită de depunere a ultimei cereri de plată/rambursare (01 octombrie 2018);

    (6) Pot aplica pentru finanţare societăţilor care nu au primit AFN în anii anteriori prin programul Start-up Nation şi îndeplinesc toate condiţiile de eligibilitate ale programului.


    4. Tipurile de ajutor financiar
    4.1. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat denumit în continuare MMACA prin intermediul Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE, administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiţionată şi suficient promovată, programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. Între MMACA şi organizaţia/organizaţiile ori instituţia/instituţiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituţie/instituţii parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează programul. Instituţia parteneră selecţionată are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de minimis şi poate acorda din surse proprii facilităţi de creditare pentru implementarea planurilor de afaceri.
    4.2. Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
    - Alocaţie Financiară Nerambursabilă - maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societăţile neplătitoare) aferente proiectului.

    4.3.1. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
    a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale.
        Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înţeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. şi 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menţionate. În categoria echipamentelor pentru care se obţine punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe şi obiecte de inventar pentru locurile de joacă şi săli de sport, fitness, x-body şi de forţă, drone, terenuri artificiale pentru sport.

    b) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/producţie/prestări servicii/comerţ. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziţiei. În categoria spaţii sunt incluse corturile pentru organizare evenimente şi baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.
    c) (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci şi semiremorci, platforme, izoterme şi frigorifice, doc plutitor, şalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare şi autovehicule cu destinaţie specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL nr. 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanţează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
    (2) Pentru activităţile de rent a car, şcoli de şoferi şi pilotaj şi transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă şi numărul de autoturisme achiziţionate.
    (3) Pentru alte activităţi în afara celor prevăzute la alin. (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activităţile din cadrul programului cu justificarea necesităţii achiziţionării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei şi maxim 1 autoturism/beneficiar.
    (4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;

    d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform grupei nr. 3 din H.G. nr. 2139/2004;
    e) Achiziţionarea de echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
    f) Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare, respectiv sisteme aferente spaţiului de desfăşurare a activităţii de comerţ, producţie sau servicii;
    g) Salariile, utilităţile (energie electrică, consum apă, gaze, salubritate, abonament telefon şi internet), servicii de contabilitate şi cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie sau spaţii pentru prestări servicii şi comerţ;
        Valoarea acestor cheltuieli (salarii, utilităţi, servicii de contabilitate şi chirii) reprezintă o sumă forfetară de maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate în urma verificării planului de afaceri, respectiv din suma cheltuielilor aprobate la decont. Decontarea se face în tranşa a doua în baza cererii beneficiarului însoţită de documentele care să ateste angajarea numărului şi tipului de persoane asumate prin planul de afaceri;

    h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea şi promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online a site-ului şi cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis şi pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 4000 lei; pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă cheltuiala cu realizarea de pagini web.
    i) Active necorporale referitoare la brevete de invenţie, francize*3), etichetare ecologică;
        *3) se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

    j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfăşurate în România sau în altă ţară membră a Uniunii Europene - pentru asociatul/acţionarul/administratorul/angajaţii societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 1000 lei;
    k) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanţii neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
    l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei, decontabilă în ultima cerere de rambursare/plată; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfăşura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanţă în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70. Societăţile, asociaţii/acţionarii societăţilor care furnizează servicii de consultanţă în cadrul programului Start Up Nation nu pot avea calitatea de furnizori pentru alte cheltuieli eligibile în cadrul programului.
    m) Programe software necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare, inclusiv licenţe, în valoare eligibilă de maxim 60.000 lei. Software pentru comerţul on-line este eligibil indiferent de codul CAEN pentru care solicită finanţare, cu excepţia codului CAEN 6201. Valoare maximă eligibilă pentru software comerţ on-line este de 20.000 lei din totalul cheltuielilor pentru programe software. Pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligibile cheltuielile cu programe software necesare desfăşurării activităţii (programe software la comandă) pentru care se solicită finanţare.
    n) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanţiilor obţinute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanţii care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanţare, pentru perioada de implementare.
    o) Două plăcuţe informative obligatorii în valoare de maxim 500 de lei care vor fi plasate astfel:
    - una în interiorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepţie, secretariat, loc de aşteptare etc.);
    – una în exteriorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienţi, pe lângă spaţiul unde se desfăşoară activitatea (faţada stradală, intrare în clădire etc).


    4.3.2. (1) Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede, tabletele şi telefoanele mobile nu se finanţează.
    (2) Nu se finanţează cheltuielile aferente activităţilor de astrologie şi spiritism, inclusiv on-line, servicii personale de tipul: servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agenţiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială şi psihologică.
    (3) Pentru obţinerea punctajului, atât sediul social cât şi locaţia implementării trebuie să se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare şi monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării AFN) sediul social şi locaţia implementării trebuie menţinute în tipul de localitate pentru care a obţinut punctaj.

    4.3.3. Activele corporale achiziţionate în cadrul programului sunt considerate cheltuieli eligibile dacă fac parte din categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar.
    4.4. În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul plăţii ultimei cereri de plată/rambursare, pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activităţile codului CAEN în "Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2".
        Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepţia TVA nedeductibil, timbru verde şi accize energie electrică), ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor/utilajelor/programelor software achiziţionate, nu sunt eligibile.

    4.5. Activele achiziţionate trebuie să fie noi (cu excepţia spaţiilor pentru care se solicită raport ANEVAR), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului şi după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.
    4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
    4.7. Solicitanţii (asociaţi, acţionari sau întreprinderi) pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată pe perioada 2017-2020.
    4.8. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agenţiilor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Atragere de Investiţii şi Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situaţia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituţiei partenere până la rambursarea acestuia.
    4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţii
        Solicitanţii care au semnat acordul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile cu respectarea principiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficienţă şi eficacitate). În cazul în care există o suspiciune privind nerespectarea principiului celor 3 E, AIMMAIPE poate solicita clarificări sau poate refuza plata.

    4.10. Nu se acordă ajutor financiar pentru societăţile beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din programele pentru finanţare achiziţii de active corporale şi necorporale derulate în anul curent de către Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis, precum şi societăţilor ai căror asociaţi/acţionari au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din programele pentru finanţare achiziţii de active corporale şi necorporale derulate în anul curent de către Direcţia de Antreprenoriat şi Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis.
        O întreprindere nu poate avea în acelaşi an calitatea de beneficiar şi cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziţionate şi decontate în cadrul programului.
        O persoană fizică nu poate fi furnizor către firmele beneficiare de AFN în care este asociat/acţionar/administrator.


    5. Procedura de înscriere în Program
    5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul ministerului www.aippimm.ro. Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro pe toată perioada de implementare (verificare, semnare acord de finanţare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare).
    5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.
    5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului şi să se regăsească în toată documentaţia, aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a programului. După confirmare aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile lucrătoare de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.
    5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.
    5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitanţii care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiaşi sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.
    5.6. (1) În momentul salvării şi trimiterii planului de afaceri online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, punctajul obţinut, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului. După trimiterea planului de afaceri solicitanţii au posibilitatea de descărcare a acestuia, până la data închiderii aplicaţiei. După data închiderii aplicaţiei aplicantul nu mai are acces la plan.
    (2) După completarea şi trimiterea on-line a planurilor de afaceri, nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia.
    (3) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut, în maxim 5 zile se va publica pe site-ul instituţiei, la adresa www.aippimm.ro , lista cu solicitanţii acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeaşi societate de 2 ori. Admiterea în Program se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:
        ● numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
        ● numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
        ● punctajul obţinut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a proiectului (secţiunea D din criteriile de evaluare);
        ● data şi ora înscrierii în program. După această etapă, aplicaţia electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.


    5.7. În cadrul planului de afaceri se solicită completarea şi încărcarea în aplicaţia electronică de înscriere a cererii tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii, şi a altor documente justificative conform Anexei 1 Plan de afaceri.
    5.8. (1) Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu semnătura reprezentantului legal/împuternicitului cu menţiunea "conform cu originalul".
    (2) Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicaţie pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.


    6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor
        În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui AIMMAIPE. Planurile de afaceri care intră în verificare în limita bugetului vor fi repartizate de către minister în ordinea RUE şi în mod egal pentru verificare la cele 9 agenţii.
    6.1. (1) Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on-line se va face astfel:
    a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicaţie. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative şi de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.
    b) verificarea planurilor de afaceri (Anexa 1 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.

    (2) Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către UPSEC din cadrul AIMMAIPE şi conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, şi se transmite automat de către aplicaţie. Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la program postate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro. Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de email înregistrată în aplicaţia electronică. Clarificările solicitate se trimit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului. Termenul de verificare a planurilor de afaceri în limita bugetului este 31 mai al anului următor deschiderii aplicaţiei de înscriere şi 31 octombrie al anului următor deschiderii aplicaţiei de înscriere pentru dosarele care pot intra la finanţare în urma eliberării de buget.
    (3) Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt complete/corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.
        Dacă în urma verificărilor se constată că punctajul solicitantului este inferior celui generat de aplicaţie, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri transmisă automat de către aplicaţie.

    6.2. În cadrul Programului se finanţează implementarea planurilor de afaceri în ordinea numărului RUE şi în limita bugetului programului, pentru solicitanţii care au obţinut cel puţin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.
    6.3. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
    6.4. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care aparţine, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.
    6.5. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
    - datele de identificare ale solicitantului;
    – obiectul contestaţiei;
    – motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
    – dovezile pe care se întemeiază;
    – semnătura reprezentantului legal.
     Contestaţia se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare acord de finanţare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăţi, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de la punctele 6.3.-6.5.

    6.6. Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare al planului de afaceri pentru care s-a depus contestaţie.
    6.7. Termenul de soluţionare este de 20 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email.
    6.8. (1) După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării AIMMAIPE, beneficiarii vor semna la sediul AIMMAIPE acordul de finanţare (anexa nr. 9 la prezenta Procedură). Termenul limită de semnare a acordurilor de finanţare este 28 iunie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanţare pentru dosarele admise în buget şi 15 noiembrie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanţare pentru dosarele admise în afara bugetului şi care intră la finanţare în urma eliberării de buget.
        MMACA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituţia parteneră selectată, cu rol de agenţie de implementare, sumele reprezentând ajutor de minimis aferente acordurilor de finanţare.

    (2) În vederea semnării Acordului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original:
    - cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;
    – certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;
    – certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă;
    – documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înfiinţate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acţionar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfăşoară sau a desfăşurat aceeaşi activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere;
    – documentul emis de către ONRC din care să rezulte dacă acţionarii/asociaţii solicitantului au avut/nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost declarată în insolvenţă sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).
        Acordurile de finanţare în cadrul Programului Start-up Nation se încheie pe o perioadă de maxim 4 ani, începând cu data intrării în vigoare.
        Acordurile de finanţare se desfăşoară pe parcursul a două perioade succesive:
    a. O perioadă de implementare de maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a acordului de finanţare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;
    b. Perioada de 3 ani de monitorizare.

        Cele două perioade succesive de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 4 ani în care se desfăşoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

    (3) În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează acordul de finanţare până la termenul limită prevăzut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii la finanţare, transmisă automat de către aplicaţie.
    (4) Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau instituie asupra lor o forma de garanţie reală, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi. Pentru solicitanţii care implementează cu credit acordat de instituţiile de credit partenere se acceptă instituirea garanţiei de către banca parteneră până la plata AFN.
        Rezilierea acordului de finanţare şi recuperarea alocaţiei financiare nerambursabile se face şi în situaţia în care echipamentele/bunurile achiziţionate sunt mutate într-o altă locaţie decât cea declarată pentru implementarea proiectului (cu excepţia situaţiei în care echipamentele trebuie exploatate în locaţii diverse, precum utilajele pentru construcţii). Acest lucru este permis doar în situaţia în care beneficiarul îşi deschide un nou punct de lucru într-o localitate dintr-un judeţ care are acelaşi punctaj cu cel pe care l-a primit proiectul la momentul înregistrării, şi declară mutarea activităţii la noul punct de lucru.

    (5) În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanţare, dar nu mai târziu de 28 iunie al anului următor semnării acordului de finanţare pentru dosarele admise în buget şi 15 noiembrie al anului următor semnării acordului de finanţare pentru dosarele admise în afara bugetului şi care intră la finanţare în urma eliberării de buget, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul AIMMAIPE. Documentaţia de decont poate fi depusă în maxim 2 tranşe, respectiv prima tranşă pentru avans şi a doua tranşă pentru cerere de plată/rambursare. Beneficiarii care nu solicită avans sau care se află în imposibilitatea obţinerii acestei facilităţi pot depune cererea de plată/rambursare într-o singură tranşă. Avansul se poate acorda conform legislaţiei în vigoare, respectiv maxim 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate. Cererea pentru avans (Anexa 11) se depune în maxim 3 luni de la semnarea acordului de finanţare. Nedepunerea cererii pentru avans în maxim 3 luni de la semnarea acordului de finanţare conduce la imposibilitatea obţinerii acestei facilităţi. În cazul în care aplicanţii au optat pentru avans şi din diverse motive nu îl obţin, toată valoarea eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranşă de rambursare/plată. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituţiei partenere. Reprezentanţii instituţiei partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obţinut punctaj pentru investiţii în echipamente trebuie să respecte procentul asumat prin planul de afaceri pentru care a obţinut punctaj.
    (6) În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanţare (Anexa 9), sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.
    (7) Beneficiarii eligibili declaraţi admişi vor deschide conturi curente la instituţia parteneră.

    6.9. Finanţarea planurilor de afaceri se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia parteneră. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMAIPE.
    6.10. Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (Anexa 9). În sensul programului, depunerea ultimei cereri de rambursare/plată se consideră finalizată după primirea tuturor clarificărilor, la data plăţii ultimei cereri de rambursare/plată.
    6.11. (1) Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE de care aparţine, însoţită de următoarele documente îndosariate în funcţie de specificul cheltuielilor efectuate:
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură şi documentele justificative care însoţesc formularul de decont, în original şi o copie conform cu originalul, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al beneficiarului;
    b) certificat constatator care să ateste autorizarea codului CAEN la locul implementării proiectului, până la momentul plăţii ultimei cereri de plată/rambursare, conform art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/achiziţionate este/sunt nou/noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) contract/poliţa de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea AIMMAIPE/instituţie parteneră, cu menţiunea reînnoirii pe o perioadă de 3 ani (3 ani de monitorizare). Această asigurare poate fi făcută şi anual; cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
    e) dovada înregistrării brevetului de invenţie sau serviciului/indicaţiei geografice/designului industrial la O.S.I.M.
    f) Copia certificată a cărţii de identitate a mijlocului de transport achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă, după caz;
    g) pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;
    h) dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, inclusiv pentru corturi pentru organizare evenimente şi baloane presostatice (contract de vânzare-cumpărare), raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR şi extras de carte funciară din care să reiasă destinaţia nonlocativă a spaţiului, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/producţie/prestări servicii/comerţ, corturi pentru organizare evenimente şi baloane presostatice.
    i) pentru francize - contractul cu francizorul, cu traducere autorizată în limba română (dacă este cazul), factura fiscală, cu traducere autorizată în limba română (dacă este cazul), dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba română;
    j) pentru licenţe şi software - factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);
    k) pentru etichetare ecologică - documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;
    l) pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - statutul sau certificatul constatator al furnizorului de cursuri cu codul CAEN autorizat pentru desfăşurarea acestora, în copie certificată, factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire;
    m) pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi/sau implementarea proiectului - contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă*4); statutul (ONG, asociaţii, fundaţii etc.) sau certificatul constatator al furnizorului de consultanţă pentru întreprinderile definite conform Legii nr. 346/2004, cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.
        *4) În contract se va preciza perioada de desfăşurare a activităţii şi obiectul serviciilor de consultanţă furnizate.

    n) pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face la data plăţii ultimei cereri de plată/rambursare, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă de 8 ore/zi, cu excepţia celor cărora legislaţia nu le permite 8 ore, încheiat pe perioada nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal şi Raport pe salariat din REVISAL şi, ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menţinerii acestora cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal şi Raport pe salariat din REVISAL).
    o) pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, cu excepţia sumei forfetare, conform planului de afaceri, la formularul de decont, în cazul cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată, se anexează facturile în original, însoţite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC emisă de beneficiar şi plătit prin bancă/foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin bancă şi plătit prin bancă/dispoziţii de plată interne şi externe, traduse în limba română şi legalizate, extras de cont).
        Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Completările solicitate se transmit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.
     Agenţia poate dispune o singură dată returnarea către beneficiar a cererii de plată/rambursare, însoţită de documentele prevăzute la pct. 6.11 din prezenta schemă pentru revizuire, corectare, completare şi redepunere. Redepunerea se poate face în maxim 20 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de termenul limită de depunere a cererii de plată/rambursare.
        În sensul Programului se consideră că:
    - valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA şi TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;
    – beneficiarii au voie să schimbe la decont numele mărcii, producătorului pentru echipamente/utilaje, în cazul în care au trecut în aplicaţie nume de mărci, producători, cu păstrarea denumirii şi cel puţin a operaţiilor pe care le efectua echipamentul/utilajul iniţial.
    – beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii şi cel puţin operaţiilor pe care le efectua echipamentul iniţial.
    – beneficiarul poate schimba locaţia implementării proiectului cu notificarea a AIMMAIPE cu condiţia ca schimbarea să fie în locaţii similare celei pentru care a obţinut punctaj.


    (2) Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: 1 original şi 1 fotocopie certificată a documentelor depuse.
    (3) Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis, în contul deschis la instituţia parteneră.
        Acordul de utilizare a ajutorului de minimis se transmite de către AIMMAIPE în urma verificării documentelor primite de la beneficiar şi instituţia parteneră.

    (4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după efectuarea plăţii, prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul AIMMAIPE.

    6.12. Cele 2 exemplare (original şi copie certificată) ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse la sediile AIMMAIPE (anexa nr. 4 la prezenta procedură).
    I. Destinatar:
    - AIMMAIPE - adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);
    – UPSEC: Programul START - up Nation

    II. Expeditor:
    - nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
    – denumirea completă a operatorului economic solicitant;
    – nr. de înregistrare la ORC;
    – CUI/codul de înregistrare fiscală;
    – suma solicitată;
    – adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.


    6.13. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificarea anexă la acordul de finanţare (Anexa 9). Nu se admit compensări între beneficiarii de AFN şi furnizorii lor.
    6.14. Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.
    6.15. Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 4.3 lit. l) şi n).
    6.16. (1) Plata se face în maxim 2 tranşe astfel:
    a) avans maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate, cu excepţia cheltuielilor care constituie sumă forfetară, acordat în condiţiile legislaţiei în vigoare;
    b) cerere plată şi/sau rambursare;
        Pentru solicitanţii care nu optează sau nu obţin avans, decontarea se face într-o singură tranşă conform mecanismului decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile şi/sau conform mecanismului decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile. Dacă procentul din valoarea planului de afaceri, aferent echipamentelor tehnologice şi software-ului necesar desfăşurării activităţii este mai mic decât cel pentru care a obţinut punctaj la momentul depunerii cererii de avans, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiţia de procent pentru care a obţinut punctaj să fie îndeplinită. În cazul în care beneficiarul a primit avans, valoarea alocaţiei financiare, redimensionată, include şi suma primită în avans.
        Beneficiarul poate schimba cererea de plată în cerere de rambursare şi invers fără a fi necesar acordul AIMMAIPE.

    (2) Mecanismul decontării cererilor de plată este următorul:
    - După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor, acceptate la plată, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont şi documentele justificative aferente acestuia.
    – AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont şi în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicaţia informatică. Banca este notificată automat de către aplicaţie şi programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor şi întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicaţia informatică. AIMMAIPE întocmeşte acordul de utilizare însoţit de formularul aferent cererii de plată şi îl încarcă în aplicaţia informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unităţile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul, din care acesta va efectua plăţile condiţionate către furnizori, conform formularului aferent cererii de plată.
    – Sumele primite de beneficiar în baza formularelor de decont nu pot fi utilizate pentru o altă destinaţie decât cea pentru care au fost acordate.
    – În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către bancă, beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.
    – Beneficiarii au obligaţia restituirii integrale sau parţiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceştia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora.
    – Nerespectarea de către beneficiari a termenului de depunere a cererii de rambursare, constituie încălcarea acordului de finanţare, AIMMAIPE putând decide rezilierea acestuia.

    (3) Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:
    - După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate şi efectuarea plăţilor, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont şi documentele justificative aferente acestuia.
    – AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont şi în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicaţia informatică. Banca este notificată automat de către aplicaţie şi programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor şi întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicaţia informatică. AIMMAIPE întocmeşte acordul de utilizare şi îl încarcă în aplicaţia informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor eligibile aprobate spre rambursare, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unităţile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.

    (4) Neîndeplinirea obligaţiei beneficiarului de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată conduce la recuperarea ajutorului de minimis.
    (5) Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua publicării Ordinului de aprobare a schemei de ajutor de minimis în Monitorul Oficial al României.
    (6) Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituţia parteneră un credit punte.
    (7) Avansul nu poate fi folosit pentru cheltuielile aferente sumei forfetare.

    6.17. În vederea implementării şi monitorizării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui AIMMAIPE.
    6.18. UMCR întocmeşte acordul de utilizare ajutor de minimis, în baza formularului de decont aprobat de UPSEC şi a procesului verbal de certificare încărcat în RUE de către instituţia parteneră. Acordul de utilizare ajutor de minimis semnat de ordonatorul terţiar de credite va fi scanat şi încărcat în RUE.
    6.19. (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanţilor acordul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 10 la prezenta procedură. În situaţia în care aplicantul admis la finanţare renunţa la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunţare totală/parţială, acesta nu va mai beneficia de finanţare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani.
    (2) Beneficiarii vor primi ajutorul de minimis numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).
    (3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificarea anexă la acordul de finanţare (Anexa 9) numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on- line a planului de afaceri şi criteriile de ordonare pentru punctaje egale nu se modifică.
    (4) Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

    6.20. Toate termenele prevăzute în prezenta procedură se calculează astfel:
    a) Termenul de transmitere se calculează începând cu ziua următoare transmiterii documentului.
    b) Termenul care începe într-o zi nelucrătoare/sărbătoare legală se calculează începând cu prima zi lucrătoare. Termenul care se sfârşeşte într-o zi de sărbătoare legală/zi nelucrătoare se prelungeşte până în prima zi lucrătoare.
    c) Transmiterea documentelor prin intermediul poştei eletronice în ultima zi a termenului se va face până la ora 24.00 a zilei respective.


    7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de minimis
    7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul AIMMAIPE.
    7.2. Reprezentanţii AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin Program. În caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.
    7.3. Verificarea la faţa locului vizează respectarea prevederilor prezentei scheme de minimis şi angajamentelor din acordul de finanţare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, UMCR trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau au schimbat destinaţia acestuia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanţare (Anexa 9) sau în schema de ajutor de minimis, UMCR va propune recuperarea totală a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa MMACA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu dobânzile aferente.
    7.4. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului MMACA nr. 1238/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat a prevederilor art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, publicat în Monitorul Oficial Partea I nr. 793 din 06 octombrie 2017.
        Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/24.09.2015.

    7.5. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul AIMMAIPE, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor finalizării implementării proiectului, prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor acordării ultimei plăţi efectuate. Formularul de raportare se va transmite letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului) şi electronic în format editabil (word/excel) la adresa de mail a AIMMAIPE (Anexa 4 la prezenta schema) şi direcţia.imm@imm.gov.ro.
        În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru o perioadă de 3 ani.

    7.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel puţin o dată pe perioada celor 3 ani de monitorizare.
    7.7. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obţinut punctaj în cadrul planului de afaceri on-line.
    7.8. Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor actualei proceduri conduce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.
    7.9. În situaţia în care, pe perioada contractuală precum şi pe durata celor 3 ani după finalizarea implementării proiectului, beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de minimis acordat prin Program.

    8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis
    8.1. Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie, anexa nr. 2 la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE, publicat în L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.
    8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul MMACA la adresa www.aippimm.ro, şi în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    8.3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007.
    8.4. Furnizorul de ajutor de minimis, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    8.4.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    8.4.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat*5), toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
        *5) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007

    8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.

    8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
        AIMMAIPE, va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

    8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri.
    8.7. (1) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.
    (2) Pentru realizarea acestei evidenţe, AIMMAIPE vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.

    8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
    8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/minimis.
    8.10. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în calitate de furnizor al măsurii de minimis are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
        Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.


    9. Reguli de promovare/publicitate a programului
        Beneficiarii au obligativitatea, pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, începând cu data solicitării primei tranşe, de a afişa şi de a menţine la loc vizibil două plăcuţe informative cu privire la programul Start-up Nation. Cele două plăcuţe informative vor fi plasate astfel:
    - una în interiorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (indoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru vizitatori (recepţie, secretariat, loc de aşteptare etc);
    – una în exteriorul spaţiului de la locaţia de implementare a proiectului (outdoor), în locul cu vizibilitatea cea mai bună pentru clienţi pe lângă spaţiul unde se desfăşoară activitatea (faţada stradală, intrare în clădire etc).

        Dimensiunea, conţinutul şi modelul plăcuţei informative sunt obligatorii, în conformitate cu specificaţiile ce vor fi postate pe site-ul www.aippimm.ro.

    10. Confidenţialitate
    10.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii AIMMAIPE şi UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
    10.2. MMACA - prin direcţia de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de minimis acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

    11. Precizări
        Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării ajutorului de minimis în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul AIMMAIPE, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 28 aprilie a anului următor efectuării plăţii.
        Prezenta procedură se aprobă prin Ordin al Ministrului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

    ANEXA 1

    la schema de ajutor de minimis
                                 CONŢINUT PLAN AFACERI
        Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation
        ● Notă:
        Planul de afaceri este parte integrantă din procedura de implementare a proiectului.
        Necompletarea explicită a tuturor câmpurilor conduce la respingerea proiectului.
        Exactitatea, veridicitatea şi corectitudinea informaţiilor completate şi încărcate în aplicaţia programului sunt responsabilitatea integrală şi exclusivă a persoanei/societăţii care este desemnată cu elaborarea completarea şi depunerea online a planului de afaceri.

    1. DATE GENERALE/CERERE DE FINANŢARE
    1. Numele firmei: ......................
    2. Codul unic de înregistrare: ......................
    3. Forma juridică de constituire: ......................
    4. Data înfiinţării/Număr Registrul Comerţului: ......................
    5. Adresa, telefon/fax, e-mail ale societăţii: ......................
    6. Activitatea Codului CAEN pe care se solicită AFN este:

┌────────────────┬─┬───────────────────┐
│Producţie │ │Se punctează cu 30 │
│ │ │puncte │
├────────────────┼─┼───────────────────┤
│Servicii, │ │ │
│inclusiv │ │ │
│industriile │ │Se punctează cu 30 │
│creative │ │puncte │
│definite conform│ │ │
│H.G. nr. 859/ │ │ │
│2014* │ │ │
├────────────────┼─┼───────────────────┤
│Comerţ şi alte │ │Se punctează cu 10 │
│activităţi │ │puncte │
└────────────────┴─┴───────────────────┘


    7. Codul CAEN al activităţii pentru care solicită finanţare: ......................
    8. Valoarea capitalului social: ......................
    9. Natura capitalului social:*1) ......................
        *1) Societăţile care au în structura acţionariatului persoane juridice nu sunt eligibile în cadrul programului start-up nation.

┌───────────────────────┬──────────────┐
│Natura capitalului │Acţionar │
│social (%) │persoană │
│ │fizică (%) │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Român │ │
├───────────────────────┼──────────────┤
│Străin │ │
└───────────────────────┴──────────────┘


    10. Asociaţi, acţionari:*2)
        *2) Societăţile care au în structura acţionariatului persoane juridice nu sunt eligibile în cadrul programului start-up nation.

┌────────────┬───┬─────────┬───────────┐
│Numele şi │ │ │Pondere în │
│prenumele │CNP│Domiciliu│Capital │
│ │ │ │social % │
├────────────┼───┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────────────┼───┼─────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
└────────────┴───┴─────────┴───────────┘

        Menţionaţi dacă reprezentantul legal (asociat sau acţionar) s-a întors în România din diaspora pentru deschiderea unei afaceri prin intermediul Start-up Nation:
    DA [ ] NU [ ]


    11. Administratori

┌────────────┬────────────┬────────────┐
│Numele şi │Domiciliu/ │Cod Numeric │
│prenumele/ │sediul │Personal/ │
│Denumire │societăţii │Cod Unic de │
│ │ │Înregistrare│
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├────────────┼────────────┼────────────┤
│ │ │ │
└────────────┴────────────┴────────────┘


    12. Persoane de contact responsabile de elaborarea şi implementarea proiectului:

┌─────────────┬────────┬──────┬──────┬───────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │Numele │Telefon │
│ │Denumire│Adresă│e-mail│Telefon│persoanei│persoană │
│ │ │ │ │ │desemnate│desemnată│
├─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Societatea │ │ │ │ │ │ │
│beneficiară │ │ │ │ │ │ │
│(obligatoriu)│ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼─────────┼─────────┤
│Societatea │ │ │ │ │ │ │
│care asigură │ │ │ │ │ │ │
│consultanţă │ │ │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │ │ │
│elaborarea │ │ │ │ │ │ │
│proiectului │ │ │ │ │ │ │
│(dacă este │ │ │ │ │ │ │
│cazul) │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴──────┴──────┴───────┴─────────┴─────────┘


    13. Categorie IMM
    Microîntreprindere [ ]
    Mica [ ]
    Mijlocie [ ]
        Conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

    14. Prezentarea societăţilor din grup: Dacă societatea aplicantă face parte dintr-un grup, pentru fiecare societate din grup se vor prezenta următoarele informaţii: denumire, CUI, legături cu societatea ce solicită AFN -Dacă este cazul-.

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘

    Se descarcă Cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3), se completează, semnează şi se urcă cu browse.
     Se descarcă Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 5 obligatoriu şi Anexa 6 după caz- (dacă mai aveţi alte firme), se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie)
     Se descarcă Declaraţia de minimis (Anexa 2) se completează, semnează şi se urcă în aplicaţie
        Se încarcă în aplicaţie BI/CI şi CUI solicitant.
        Se încarcă în aplicaţie împuternicirea - Dacă este cazul-.


    2. VIZIUNE, STRATEGIE
        În acest capitol de început încercaţi să răspundeţi la următoarele întrebări:
    A.

┌──────────────────────────────┬───────┐
│Întrebare │Răspuns│
├──────────────────────────────┼───────┤
│Care este domeniul pentru care│ │
│solicitaţi finanţare? │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Care este locaţia │ │
│(previzionată) │ │
│unde va fi implementat │ │
│proiectul? │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Care este esenţa afacerii │ │
│dumneavoastră? │ │
├──────────────────────────────┼───────┤
│Ce anume va genera bani şi │ │
│profit? │ │
└──────────────────────────────┴───────┘

        > Menţionaţi alte elemente relevante care duc la succesul afacerii dumneavoastră.

┌──────────────────────────────────────┐
│Se va preciza modul în care │
│întreprinderea îşi utilizează │
│resursele de muncă, │
│materiale, băneşti şi informaţionale │
│pentru realizarea obiectivelor │
│propuse. │
│- viziunea întreprinderii, │
│reprezentarea a ceea ce se doreşte a │
│fi │
│organizaţia în viitor; │
│- identificarea misiunii │
│întreprinderii; │
│- examinarea perspectivelor pentru │
│viitor în contextul obiectivelor pe │
│termen lung. │
└──────────────────────────────────────┘


    B. > Unde vrei să ajungi în următorul an. Fixează-ţi obiective cuantificabile!

┌───────────────────┬───────────┬──────┐
│Obiective │UM │N+1*3)│
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│Cifra de afaceri │LEI │ │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│Profit │LEI │ │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│ │Număr mediu│ │
│Număr de salariaţi │anual de │ │
│ │angajaţi │ │
└───────────────────┴───────────┴──────┘

        *3) N+1 reprezintă anul calendaristic imediat următor finalizării implementării proiectului (exemplu: dacă ultima rambursare a fost făcută la data de 29 septembrie 2019 - N+1 reprezintă exerciţiul financiar care începe la 01 ianuarie 2020 şi se termină la 31 decembrie 2020).

    C. > Activităţi necesare implementării proiectului.

┌────────────────────────────────────┬─┐
│Menţionaţi unde şi cum va fi │ │
│asigurată locaţia de │ │
│desfăşurare a proiectului (prestarea│ │
│activităţii │ │
│la terţi, asigurarea spaţiului de │ │
│producţie/ │ │
│comercial prin achiziţie/închiriere,│ │
│elaborare │ │
│proiecte tehnice, obţinere avize, │ │
│acorduri, │ │
│autorizaţii necesare dacă e cazul │ │
│amenajare │ │
│spaţiu, etc.) │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Precizaţi cum veţi asigura │ │
│recrutarea/selecţia şi │ │
│angajare personalului necesar - │ │
│inclusiv │ │
│instruirea acestuia. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Cum veţi asigura aprovizionarea cu │ │
│materii prime, │ │
│materiale, produse finite, mărfuri, │ │
│asigurarea │ │
│condiţiilor tehnico-economice, │ │
│sanitare etc. cu │ │
│precizarea surselor de finanţare │ │
│pentru acestea. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Ce alte activităţi consideraţi │ │
│relevante pentru │ │
│implementarea proiectului │ │
│dumneavoastră, care │ │
│este calendarul de implementare, ce │ │
│costuri │ │
│implică şi cum le veţi asigura │ │
│finanţarea? │ │
└────────────────────────────────────┴─┘
    3. RESURSE UMANE, ACTIVITATEA CURENTĂ
    3.1. Management

┌───────┬────────────────┬──────────┬────────────┐
│ │ │ │Studii/ │
│Nume şi│Funcţia în │ │Specializări│
│prenume│societate │Experienţa│cu │
│şi │şi principalele │în │impact │
│vârsta │responsabilităţi│domeniu │asupra │
│ │pe scurt │ │afacerii │
│ │ │ │propuse │
├───────┼────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
├───────┼────────────────┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │
└───────┴────────────────┴──────────┴────────────┘

        Reprezentant legal:

┌───────────────────────┬─────┬─────────┐
│Nume şi prenume │M/F │vârsta │
├───────────────────────┼─────┼─────────┤
│ │ │ │
└───────────────────────┴─────┴─────────┘

         Număr de locuri de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată ce urmează a fi create după intrarea în vigoare a acordului de finanţare:

┌───────────────────────────────┬──────┐
│Total │ │
└───────────────────────────────┴──────┘


    * Se va face dovada angajării persoanelor cu contract de muncă cu norma întreagă pe perioadă nedeterminată până la momentul plăţii ultimei cereri de plată/rambursare.
        Se va calcula automat de către aplicaţie:
        X ≥ 2 = 10 puncte

        Loc de muncă ocupat de persoane defavorizate*)/absolvenţi după anul 2012/şomeri:
        Minim un loc de muncă din cele de mai sus creat pentru persoană defavorizate*)/absolvent după anul 2012/şomer:
    DA (minim 1 loc) [ ] NU [ ]

    Număr total locuri de muncă nou create pentru persoane defavorizate*)/absolvenţi după anul 2012/şomeri [ ]

        Observaţii:
        Se acordă 5 puncte suplimentar pentru minim 1 loc de muncă din cele de mai sus create ocupat de 1 persoana defavorizată*)/absolvent după anul 2012/şomer
        *) definite conform Hotărârii de Guvern nr. 784/2018 - pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor.

        Dovada locurilor de muncă ocupate de persoane defavorizate*)/absolvenţi după anul 2012/şomeri se va prezenta până la momentul plăţii ultimei cereri de plată/rambursare.
        Prin absolvent după anul 2012 se înţelege absolvent începând cu 1.01.2013 cu diplomă (adeverinţă) sau certificat de absolvire pentru studii conform legii educaţiei naţionale nr. 1/2011.    4. PREZENTAREA PROIECTULUI
    4.1. Descrierea proiectului de investiţii
        Precizaţi în ce constă proiectul (înfiinţarea unei capacităţi de producţie/servicii; dezvoltarea portofoliului de produse/servicii; modernizarea/retehnologizarea) şi care sunt principalele activităţi necesare pentru realizarea acestuia.

┌────────────────────────────────────┬─┐
│Detaliaţi investiţiile ce urmează a │ │
│fi realizate │ │
│în cadrul proiectului şi │ │
│activităţile firmei │ │
│pentru care sunt necesare fiecare │ │
│dintre acestea. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Prezentaţi detaliat fluxul │ │
│activităţii pentru │ │
│care se solicită finanţare şi │ │
│principalele │ │
│utilaje şi echipamente utilizate, │ │
│precum şi │ │
│integrarea echipamentelor │ │
│achiziţionate prin │ │
│program în fluxul activităţii. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Descrieţi rolul şi importanţa │ │
│elementelor de cost │ │
│pentru care solicitaţi finanţare. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│Cum veţi asigura, dacă este cazul, │ │
│celelalte │ │
│echipamente necesare fluxului │ │
│tehnologic, │ │
│echipamente care nu fac obiectul │ │
│achiziţiei prin │ │
│proiect dar care sunt necesare │ │
│pentru obţinerea │ │
│produsului/serviciului descris în │ │
│planul de │ │
│afaceri. │ │
└────────────────────────────────────┴─┘    4.2. Locaţie proiect
        Sediul social: Judeţ .............. Localitate ............. Adresa ...............
        Regiune de dezvoltare: ........................
        Urban /rural
    [ ] / [ ]


        Locaţia implementării proiectului:
        Regiune de dezvoltare: .....................
        Judeţ ................ Adresa ..........................
        Urban /rural
    [ ] / [ ]


        Sediul social şi locaţia implementării proiectului se află în localităţi (rural sau urban) din judeţele în care număr de IMM la nivel judeţean/100 locuitori < 4 []
        Sediul social sau locaţia implementării proiectului se află în localităţi (rural sau urban) din judeţele în care număr de IMM la nivel judeţean/100 locuitori > = 4 []
        Pentru identificarea situaţiei numărului de IMM la nivel judeţean/100 locuitori consultaţi Anexa nr. 14 la procedura de implementare a programului.
        Se va puncta conform tabelului de mai jos:

┌─┬─────────────────────────────────┬──┐
│ │Pentru localităţile (rural sau │ │
│1│urban) din judeţele în care │20│
│ │număr de IMM la nivel judeţean/ │ │
│ │100 locuitori < 4 │ │
├─┼─────────────────────────────────┼──┤
│ │Pentru localităţile (rural sau │ │
│2│urban) din judeţele în care │5 │
│ │număr de IMM la nivel judeţean/ │ │
│ │100 locuitori > = 4 │ │
└─┴─────────────────────────────────┴──┘


        Pentru obţinerea punctajului, atât sediul social cât şi locaţia implementării trebuie să se afle în tipul de localitate pentru care a optat. De asemenea, pe toată perioada de implementare şi monitorizare (3 ani începând cu anul următor acordării AFN) sediul social şi locaţia implementării trebuie menţinute în tipul de localităţi pentru care a obţinut punctaj.
        TIPUL SOCIETĂŢII
    PLĂTITOARE DE TVA [ ]
    NEPLĂTITOARE DE TVA [ ]


    4.3. Dimensionare valoare de investiţie

┌────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┐
│ │Element de │ │Valoare│Valoarea│ │ │
│Nr. │investiţie/ │Număr │unitară│totală │Valoare │Codul de │
│Crt.│Cheltuieli │Bucăţi│Fără │fără TVA│eligibilă│clasificare│
│ │operaţionale │ │TVA │- lei - │ │ │
│ │Denumire │ │- lei -│ │ │ │
├────┴───────────────┴──────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┤
│ACTIVE CORPORALE 1 │
├────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┤
│ │Echipamente │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice*), │ │ │ │ │ │
│1.1 │inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │echipamente IT,│ │ │ │ │ │
│ │elevatoare, │ │ │ │ │ │
│ │încărcătoare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│1.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Autoutilitare │ │ │ │ │ │
│ │şi autovehicule│ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │
│ │destinaţie │ │ │ │ │ │
│ │specială, cu │ │ │ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │ │ │
│ │vehiculelor │ │ │ │ │ │
│2.1 │simbol G, │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │
│ │Ordinului │ │ │ │ │ │
│ │MLPTL nr. 211/ │ │ │ │ │ │
│ │2003 cu │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi│ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│2.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Mobilier, │ │ │ │ │ │
│ │aparatură │ │ │ │ │ │
│ │birotică şi │ │ │ │ │ │
│ │sisteme │ │ │ │ │ │
│ │de protecţie a │ │ │ │ │ │
│3.1 │valorilor umane│ │ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │ │
│ │materiale, │ │ │ │ │ │
│ │conform grupei │ │ │ │ │ │
│ │nr. 3 din │ │ │ │ │ │
│ │H.G. nr. 2139/ │ │ │ │ │ │
│ │2004 │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│3.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Plăcuţe │ │ │ │ │ │
│ │informative │ │ │ │ │ │
│ │programul de │ │ │ │ │ │
│3.3 │finanţare │ │ │ │ │ │
│ │Start-up │ │ │ │ │ │
│ │Nation, maxim │ │ │ │ │ │
│ │500 lei. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│3.4 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Instalaţii/ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │
│ │specifice în │ │ │ │ │ │
│4.1 │scopul │ │ │ │ │ │
│ │obţinerii unei │ │ │ │ │ │
│ │economii de │ │ │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│4.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Instalaţii de │ │ │ │ │ │
│5.1 │încălzire sau │ │ │ │ │ │
│ │climatizare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│5.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴──────┴───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────────┤
│ACTIVE CORPORALE 2 │
├────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┤
│ │Spaţii de │ │ │ │ │ │
│ │lucru, spaţii │ │ │ │ │ │
│ │de producţie şi│ │ │ │ │ │
│6.1 │spaţii pentru │ │ │ │ │ │
│ │prestări │ │ │ │ │ │
│ │servicii şi │ │ │ │ │ │
│ │comerţ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│6.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Autoturisme, │ │ │ │ │ │
│ │autobuze, │ │ │ │ │ │
│ │microbuze, │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │
│ │mopede, │ │ │ │ │ │
│ │motociclete, │ │ │ │ │ │
│ │Kart, │ │ │ │ │ │
│ │ATV, rulote cu │ │ │ │ │ │
│ │sau fără motor,│ │ │ │ │ │
│ │remorci şi │ │ │ │ │ │
│ │semiremorci, │ │ │ │ │ │
│7.1 │platforme, │ │ │ │ │ │
│ │izoterme şi │ │ │ │ │ │
│ │frigorifice, │ │ │ │ │ │
│ │doc plutitor, │ │ │ │ │ │
│ │şalupe │ │ │ │ │ │
│ │maritime pentru│ │ │ │ │ │
│ │călători, │ │ │ │ │ │
│ │ambarcaţii │ │ │ │ │ │
│ │fluviale de │ │ │ │ │ │
│ │agrement, │ │ │ │ │ │
│ │aparate de │ │ │ │ │ │
│ │zbor, │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│7.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴──────┴───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────────┤
│ACTIVE NECORPORALE ŞI ALTE CHELTUIELI 1 │
├────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┤
│ │Salarii, │ │ │ │ │ │
│ │utilităţi, │ │ │ │ │ │
│8.1 │chirii, │ │ │ │ │ │
│ │servicii de │ │ │ │ │ │
│ │contabilitate. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│8.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Pagină web │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │prezentarea şi │ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │
│9.1 │inclusive │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│ │promovare │ │ │ │ │ │
│ │on-line şi │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │înregistrare │ │ │ │ │ │
│ │fără hosting. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│9.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Brevete de │ │ │ │ │ │
│ │invenţie, │ │ │ │ │ │
│10.1│francize, │ │ │ │ │ │
│ │etichetare │ │ │ │ │ │
│ │ecologică │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│10.2│TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Cursuri de │ │ │ │ │ │
│11.1│dezvoltare a │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor │ │ │ │ │ │
│ │antreprenoriale│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│11.2│TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│12.1│Consultanţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│12.2│TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Software-uri │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurării │ │ │ │ │ │
│ │activităţii, │ │ │ │ │ │
│13.1│inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │licenţe şi │ │ │ │ │ │
│ │software │ │ │ │ │ │
│ │pentru comerţul│ │ │ │ │ │
│ │on-line │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│13.2│TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴──────┴───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ŞI│ │ │ │
│ │ALTE CHELTUIELI 1 │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────────┤
│ACTIVE NECORPORALE ŞI ALTE CHELTUIELI 2 │
├────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │
│ │creditelor │ │ │ │ │ │
│ │/garanţiilor │ │ │ │ │ │
│ │obţinute pentru│ │ │ │ │ │
│ │creditele │ │ │ │ │ │
│ │contractate de │ │ │ │ │ │
│ │beneficiari în │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │
│ │realizării │ │ │ │ │ │
│14.1│planurilor de │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │
│ │acceptate în │ │ │ │ │ │
│ │cadrul │ │ │ │ │ │
│ │programului, │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │solicitanţii │ │ │ │ │ │
│ │care utilizează│ │ │ │ │ │
│ │credit │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │ │ │
│ │proiectului. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴──────┴───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ŞI│ │ │ │
│ │ALTE CHELTUIELI 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ŞI│ │ │ │
│ │ALTE CHELTUIELI 1 + 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL GENERAL │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼────────┴─────────┴───────────┤
│ │Procent echipamente │Se calculează automat astfel: │
│ │tehnologice şi software pentru│(1.1+1.2+4.1+4.2+5.1+5.2+13.1 │
│ │punctaj │+13.2)/TOTAL GENERAL │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Se calculează automat astfel: │
│ │ │SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1/ │
│ │Procent active corporale 1 │(TOTAL GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE│
│ │ │CORPORALE 2- SUBTOTAL ACTIVE │
│ │ │NECORPORALE ŞI ALTE CHELTUIELI│
│ │ │2) │
├────┼──────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│ │ │Se calculează automat astfel: │
│ │ │SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ŞI│
│ │Procent active necorporale şi │ALTE CHELTUIELI 1/(TOTAL │
│ │alte cheltuieli 1 │GENERAL-SUBTOTAL ACTIVE │
│ │ │CORPORALE 2 - SUBTOTAL ACTIVE │
│ │ │NECORPORALE ŞI ALTE CHELTUIELI│
│ │ │2) │
└────┴──────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

        *) Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înţeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. şi 2.3.6. din H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menţionate. În categoria echipamentelor pentru care se obţine punctaj suplimentar sunt asimilate următoarele: mijloace fixe şi obiecte de inventar pentru locurile de joacă şi săli de sport, fitness, x-body şi de forţă, drone, terenuri artificiale pentru sport.
        Notă:
    - La dimensionarea valorii proiectului de investiţii se vor considera numai cheltuielile eligibile;
    – Se vor ataşa oferte ale elementelor de investiţii care se doresc a fi achiziţionate în cadrul proiectului (oferte emise de furnizor/producător, print screen din magazin online etc. );
        Se încarcă oferte de la furnizori!


    4.4. Plan de finanţare
    a) Structura de finanţare a planului de afaceri:

┌─────────────────────────────┬────────┐
│ │ │
│Sursa de finanţare ├───┬────┤
│ │RON│% │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Ajutor de minimis (valoare │ │ │
│totală cheltuieli │ │ │
│eligibile) │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│Aport propriu (pentru │ │ │
│proiecte mai mari de │ │ │
│200.000 lei) │ │ │
├─────────────────────────────┼───┼────┤
│TOTAL valoare plan de afaceri│ │100%│
└─────────────────────────────┴───┴────┘

    Solicit avans în valoare de maxim 30% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile: DA [ ] NU [ ]
        Valoare solicitată avans ....................
        În cazul în care aplicanţii au optat pentru avans şi din diverse motive nu îl obţin, toată valoarea eligibilă a proiectului va putea fi solicitată la ultima tranşă de rambursare/plată.
        Punctaj:
    - Pentru calculul echipamentelor tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii din valoarea planului de afaceri se adună punctul 1 (1.1+1.2) cu 4 (4.1+4.2) cu 5 (5.1+5.2) şi cu punctul 13 (13.1+13.2) şi se calculează procentul din total cheltuieli eligibile.
        Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfăşurării activităţii în pondere:
        o mai mare sau egală cu 60% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 10 puncte)
        o mai mare sau egală cu 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 5 puncte)
        o mai mica decât 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (Se va puncta 0 puncte)


        Acţionarii/asociaţii solicitantului au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvenţă sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)
    DA [ ] NU [ ]

        Se va puncta 25 puncte opţiunea NU    5. ANALIZA PIEŢEI
    5.1. Poziţia produselor/serviciilor societăţii pe piaţă comparativ cu cele ale concurenţei
        Descrieţi principalele avantaje/dezavantaje ale produselor/serviciilor d-voastră în raport cu cele oferite de concurenţă).

┌──────────────────────────────────────┐
│ │
└──────────────────────────────────────┘    5.2. Piaţa şi promovarea noului produs/serviciu
    5.2.1. Produsul nou
        Descrierea exactă a produsului/serviciilor (se va completa secţiunea aferenta domeniului economic pentru care se solicită finanţare - producţie/comerţ/servicii cuprinzând date estimative pentru un exerciţiu financiar de 1 an calendaristic după finalizarea implementării proiectului):

┌──────────────┬─────────┬──────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │ │ │Venituri │
│ │ │ │ │totale │
│ │ │ │Cantitatea │anuale │
│ │ │ │anuală │estimate a │
│Domeniul de │Produsul │Preţul│estimată a fi │fi │
│activitate │ │unitar│comercializată│realizate │
│ │ │ │(an N+1) │din │
│ │ │ │ │activitatea│
│ │ │ │ │propusă │
│ │ │ │ │(an N+1) │
├──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼───────────┤
│- în cazul │ │ │ │ │
│produselor │ │ │ │ │
│finite │ │ │ │ │
│prezentaţi pe │Produsul │ │ │ │
│scurt o │1 ... │ │ │ │
│descriere │Produsul │ │ │ │
│fizică, │2 ... │ │ │ │
│caracteristici│Produsul │ │ │ │
│tehnice, │3 ... │ │ │ │
│performanţe, │ │ │ │ │
│utilităţi, │ │ │ │ │
│căror nevoi │ │ │ │ │
│răspund, etc. │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼───────────┤
│- în cazul │ │ │ │ │
│serviciilor, │ │ │ │ │
│descrieţi │ │ │ │ │
│trăsăturile │ │ │ │ │
│caracteristice│Serviciul│ │ │ │
│ale │1 ... │ │ │ │
│acestora, în │Serviciul│ │ │ │
│aşa fel încât │2 ... │ │ │ │
│să se │Serviciul│ │ │ │
│înţeleagă la │3 ... │ │ │ │
│ce servesc │ │ │ │ │
│serviciile │ │ │ │ │
│prestate de │ │ │ │ │
│dvs. │ │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼──────┼──────────────┼───────────┤
│- în cazul │ │ │ │ │
│comerţului, │ │ │ │ │
│precizaţi │ │ │ │ │
│grupele de │ │ │ │ │
│produse ce le │ │ │ │ │
│veţi vinde │ │ │ │ │
│şi aria de │ │ │ │ │
│valorificare, │Produsul │ │ │ │
│dacă │1 ... │ │ │ │
│vânzarea este │Produsul │ │ │ │
│cu amănuntul │2 ... │ │ │ │
│sau cu │Produsul │ │ │ │
│ridicata şi │3 ... │ │ │ │
│dacă veţi │ │ │ │ │
│furniza │ │ │ │ │
│servicii │ │ │ │ │
│specifice │ │ │ │ │
│(post vânzare,│ │ │ │ │
│transport, │ │ │ │ │
│garanţie, │ │ │ │ │
│reparaţii etc)│ │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴──────┴──────────────┴───────────┘

    6. PROIECŢII FINANCIARE

┌──────────────────────────────┬─────┬─┐
│Cheltuieli de producţie/ │Suma │ │
│exploatare │- Lei│%│
│ │N+1 │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─┤
│Materii prime şi materiale │ │ │
│consumabile │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─┤
│Alte cheltuieli materiale │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─┤
│Alte cheltuieli externe (cu │ │ │
│energie şi apă) │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─┤
│Cheltuieli privind mărfurile │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─┤
│Cheltuieli cu personalul │ │ │
│(salarii, indemnizaţii, │ │ │
│asigurări │ │ │
│şi protecţie socială) │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─┤
│Alte cheltuieli de exploatare │ │ │
│(prestaţii externe, │ │ │
│impozite, taxe, protecţia │ │ │
│mediului înconjurător etc.) │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼─┤
│TOTAL │ │ │
└──────────────────────────────┴─────┴─┘


┌──────────────┬───────────────────────┐
│Vânzări An N +│Pondere în vânzările │
│1 │totale │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Produsul 1 │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Produsul 2 │ │
├──────────────┼───────────────────────┤
│Produsul 3 │ │
├──────────────┴───────────────────────┤
│TOTAL │
└──────────────────────────────────────┘


                        GRILĂ DE ACORDARE A PUNCTAJELOR ON-LINE
                Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Criterii │Punctaj│
│crt.│ │ │
├────┴─────────────────────────┴───────┤
│Domeniul de activitate │
├────┬─┬───────────────────────┬───────┤
│A │1│Producţie │30 │
├────┼─┼───────────────────────┼───────┤
│ │ │Servicii, inclusiv │ │
│ │ │industriile creative │ │
│ │2│definite │30 │
│ │ │conform H.G. nr. 859/ │ │
│ │ │2014*) │ │
├────┼─┼───────────────────────┼───────┤
│ │3│Comerţ şi alte │10 │
│ │ │activităţi │ │
├────┴─┴───────────────────────┴───────┤
│Planul de afaceri conduce la crearea │
│de noi locuri de muncă │
│pe durată nedeterminată în cadrul │
│întreprinderii │
├────┬─┬───────────────────────┬───────┤
│ │ │Punctaj suplimentar │ │
│ │ │pentru minimum un loc │ │
│ │ │de muncă pe │ │
│ │ │durată nedeterminată, │ │
│B │1│cu normă întreagă, │10 │
│ │ │creat în │ │
│ │ │plus faţă de cel │ │
│ │ │prevăzut la art. 4 │ │
│ │ │alin. (1) │ │
├────┼─┼───────────────────────┼───────┤
│ │ │Cel puţin un loc de │ │
│ │ │muncă ocupat de │ │
│ │2│persoană │5 │
│ │ │defavorizată/absolvent │ │
│ │ │după anul 2012/şomer │ │
├────┴─┴───────────────────────┴───────┤
│Densitate IMM │
├────┬─┬───────────────────────┬───────┤
│ │ │Pentru localităţile │ │
│ │ │(rural sau urban) din │ │
│ │ │judeţele**) │ │
│C │1│în care număr de IMM la│20 │
│ │ │nivel judeţean/100 │ │
│ │ │locuitori │ │
│ │ │< 4 │ │
├────┼─┼───────────────────────┼───────┤
│ │ │Pentru localităţile │ │
│ │ │(rural sau urban) din │ │
│ │ │judeţele**) │ │
│ │2│în care număr de IMM la│5 │
│ │ │nivel judeţean/100 │ │
│ │ │locuitori │ │
│ │ │> = 4 │ │
├────┴─┴───────────────────────┴───────┤
│Criterii aferente investiţiei │
├────┬─┬───────────────────────┬───────┤
│ │ │Echipamente tehnologice│ │
│ │ │şi software-uri │ │
│ │ │necesare │ │
│ │ │desfăşurării │ │
│D │1│activităţii în pondere │10 │
│ │ │mai mare sau │ │
│ │ │egală cu 60% din │ │
│ │ │valoarea totală a │ │
│ │ │cheltuielilor │ │
│ │ │eligibile │ │
├────┼─┼───────────────────────┼───────┤
│ │ │Echipamente tehnologice│ │
│ │ │şi software-uri │ │
│ │ │necesare │ │
│ │ │desfăşurării │ │
│ │2│activităţii în pondere │5 │
│ │ │mai mare sau │ │
│ │ │egală cu 50% din │ │
│ │ │valoarea totală a │ │
│ │ │cheltuielilor │ │
│ │ │eligibile │ │
├────┴─┴───────────────────────┴───────┤
│Criterii aferente asociaţilor/ │
│acţionarilor │
├────┬─┬───────────────────────┬───────┤
│ │ │Nici unul dintre │ │
│ │ │acţionarii/asociaţii │ │
│ │ │solicitantului │ │
│ │ │nu a avut calitatea de │ │
│ │ │administrator sau │ │
│ │ │asociat unic │ │
│E │1│într-o societate │25 │
│ │ │comercială care a fost │ │
│ │ │declarată în │ │
│ │ │insolvenţă sau faliment│ │
│ │ │în ultimii 5 ani (2013,│ │
│ │ │2014, │ │
│ │ │2015, 2016, 2017) │ │
└────┴─┴───────────────────────┴───────┘

        **) Notă:
        Pentru evaluarea criteriului Număr de IMM/100 locuitori, Municipiul Bucureşti este asimilat şi va fi tratat ca un judeţ.
        Punctajul maxim care se poate obţine este de 100 de puncte.
        Punctajul minim pentru accesarea programului este de 50 de puncte.
        Selectarea şi contractarea proiectelor se va face după următorul algoritm:
        Pentru planurile de afaceri selectarea proiectelor se va face în ordine descrescătoare a punctajului obţinut.
        La punctaje egale va prevala:
    - numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
    – numărul de locuri de muncă ocupate de persoane din categoria persoane defavorizate (potrivit H.G. nr. 784/2018)/absolvenţi după anul 2012/şomeri;
    – punctajul obţinut la criteriul ponderea valorii echipamentelor tehnologice din valoarea totală a cheltuielilor eligibile (secţiunea D din criteriile de evaluare);
    – data şi ora înscrierii în program.    ANEXA 2

    la schema de ajutor de minimis
                            Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul/Subsemnata ..............., identificat/identificată cu actul de identitate seria ......, nr. ........., eliberat de ................. la data de ..........., cu domiciliul în localitatea ..............., str. .......... nr. ....... bl. ......., sc. ....., ap. ........., sectorul/judeţul ............, în calitate de reprezentant legal al ................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.
        Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    A. Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea prin prezentul program nu fac obiectul altui ajutor de stat. Declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani*1):
        *1) Se consideră ultimii 3 ani: anul fiscal în curs şi 2 ani anteriori solicitării cererii de finanţare.
    [ ] nu am beneficiat de ajutor de stat şi de ajutoare de minimis;
    [ ] am beneficiat de următoarele ajutoare de stat şi de ajutoare de minimis:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Actul │ │
│ │ │ │ │normativ │ │
│ │Anul │Forma │Furnizorul│în baza │Cuantumul │
│Nr. │acordării │ajutorului│ajutorului│căruia │ajutorului│
│Crt.│ajutorului│de stat │de stat │a │acordat │
│ │de stat │ │ │beneficiat│ │
│ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┼──────────┤
│TOTAL │ │
└────────────────────────────────────────────────┴──────────┘


        În conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE publicat în Jurnalul Oficial al Comisiei Europene L nr. 352/2013.

    B. Declar pe propria răspundere că:
        ● întreprinderea nu se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă sau administrare specială.
        ● întreprinderea nu are activităţile suspendate sau alte situaţii similare reglementate de lege.
        ● întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale*2).
        *2) Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 93 alin. (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din Tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie; întrucât, pentru a asigura respectarea art. 93 din tratat, în special a obligaţiei de notificare şi a clauzei suspensive prevăzute la art. 93 alin. (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.

        ● împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
        ● întreprinderea nu a beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu are asociaţi, acţionari care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori.
        ● întreprinderea nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;

    C. Declar pe propria răspundere că:
    [ ] Societatea deţine o pagină web pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate;
    [ ] Societatea NU deţine o pagină web pentru prezentarea activităţii şi a produselor sau serviciilor promovate

    D. Declar pe propria răspundere că:
    [ ] NU am mai avut/NU am calitatea de asociat/acţionar în altă întreprindere mică sau mijlocie care desfăşoară sau a desfăşurat aceeaşi activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere; În sensul programului, activitate autorizată desfăşurată înseamnă cod CAEN autorizat.
    [ ] AM mai avut/am calitatea de asociat/acţionar în altă întreprindere mică sau mijlocie care desfăşoară sau a desfăşurat aceeaşi activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere; În sensul programului, activitate autorizată desfăşurată înseamnă cod CAEN autorizat.

    E. Declar pe propria răspundere că:
    [ ] NU există legături de rudenie legături de rudenie până la gradul II şi afini până la gradul II între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia.

    F. Declar pe propria răspundere că:
    [ ] Respect prevederile de la punctele 3.2 (5), 3.2.(6) şi 4.10 din Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start-up Nation, atât pentru societate, cât şi pentru asociaţi/acţionari/administratori.

        Semnătura autorizată a solicitantului*3)
        *3) Toate cererile depuse pentru acest program vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal societatea.
        Numele ...................
        Semnătura ..................
        Data semnării ...................


    ANEXA 3

    la schema de ajutor de minimis
                   CERERE-TIP DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANŢARE
        (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
        Subsemnatul/a/Subscrisa:
        Denumirea societăţii ..........................
        Adresa ......................................
        Telefon .........., Fax .........., E-mail ..........
        Data înregistrării societăţii ....................
        Numărul de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului ....................
        Codul unic de înregistrare ......................
        Cont ......................, deschis la banca ........... ................., solicit acordarea ajutorului de minimis .......... lei (în cifre şi litere) .........., reprezentând .......... % (maximum 100%) din valoarea totală a proiectului .......... lei (în cifre şi litere) din care, după caz, aport propriu .......... lei (în cifre şi litere).
        Forma juridică SRL, SRLD, Cooperative (Legea nr. 1/2005) .......... ............
        Capitalul social: .......... lei deţinut de
    - persoane fizice .......... %

        Cod CAEN aferent activităţii principale ...................
        Cod CAEN aferent proiectului ..................
        Localitatea implementării proiectului: ................
        Persoana de contact: ................, telefon ..............

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic
        Numele ...............
        Funcţia ..............
        Semnătura ............
        Data semnării .............

        NOTĂ!
        Solicitantul nu este obligat să suporte nicio taxă din partea niciunei persoane sau instituţii care îl ajută în completarea acestei cereri. Reprezentanţii AIMMAIPE pot discuta cu solicitanţii toate sau doar o parte din elementele acestei cereri, dar le este interzis să completeze cererea în locul acestora.


    ANEXA 4

    la schema de ajutor de minimis
    Lista Agenţiilor pentru IMM, Atragere de investiţii şi Promovare a Exportului
                                       (AIMMAIPE)

┌────┬─────────────┬────────────┬────────────────────────────┐
│Nr. │AIMMAIPE │ │ │
│crt.│(Judeţe │ADRESA │TELEFON/FAX/E-MAIL │
│ │arondate) │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │BRAŞOV │Turnului, │0268-548.018 tel. │
│ │Braşov │nr. 5, │0268-548.017 fax │
│1. │Covasna │Clădirea │www.aippimm.ro │
│ │Sibiu │AJOFM, et. │agenţia.braşov@imm.gov.ro │
│ │ │1, Braşov, │ │
│ │ │C.P. 500152 │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ │CLUJ-NAPOCA │ │ │
│ │Bihor │Str. Horea, │ │
│ │Bistriţa │nr. 3, et. │0264-487.224 tel. │
│2. │Năsăud │3, │0264-487.244 fax │
│ │Cluj │Cluj-Napoca,│www.aippimm.ro │
│ │Maramureş │C.P. 400174 │agenţia.cluj@imm.gov.ro │
│ │Satu Mare │ │ │
│ │Sălaj │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ │CONSTANŢA │ │ │
│ │Brăila │Bd. Tomis, │0241-661.253 tel. │
│ │Buzău │nr. 79-81, │0241-661.254 fax │
│3. │Constanţa │et. 3, │www.aippimm.ro │
│ │Galaţi │Constanţa, │agenţia.constanta@imm.gov.ro│
│ │Tulcea │C.P. 900669 │ │
│ │Vrancea │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ │CRAIOVA │Str. Ştefan │ │
│ │Dolj │cel Mare nr.│0251-510.785 tel./fax │
│4. │Gorj │12, │www.aippimm.ro │
│ │Mehedinţi │et. 3, │agenţia.craiova@imm.gov.ro │
│ │Olt │Craiova, │ │
│ │Vâlcea │C.P. 200130 │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ │IAŞI │ │ │
│ │Bacău │Str. Doamna │0232-261.101 tel./fax │
│ │Botoşani │Elena, nr. │0232-240.213 tel. │
│5. │Iaşi │61A, │www.aippimm.ro │
│ │Neamţ │et. 2, Iaşi,│agenţia.iasi@imm.gov.ro │
│ │Suceava │C.P.700398 │ │
│ │Vaslui │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ │PLOIEŞTI │Bd. │ │
│ │Argeş │Republicii, │ │
│ │Călăraşi │nr. 12, Bl. │0244-522.085 tel. │
│6. │Dâmboviţa │33, │0244-544.054 fax │
│ │Giurgiu │B1 - B2, │www.aippimm.ro │
│ │Ialomiţa │Ploieşti, │agenţia.ploieşti@imm.gov.ro │
│ │Prahova │C.P. 100066 │ │
│ │Teleorman │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ │TÂRGU MUREŞ │Str. Cuza │0265-311.660 tel. │
│ │Alba │Vodă, nr. │0265-260.818 fax │
│7. │Harghita │22, │www.aippimm.ro │
│ │Mureş │Târgu Mureş,│agenţia.targumures@ │
│ │ │C.P. 540027 │imm.gov.ro │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ │TIMIŞOARA │Bd. Eroilor │0256-292.739 tel. │
│ │Arad │de la Tisa, │0256-292.767 fax │
│8. │Caraş-Severin│nr. 22, │www.aippimm.ro │
│ │Hunedoara │Timişoara, │agenţia.timişoara@imm.gov.ro│
│ │Timiş │C.P. 300575 │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────────────────────────────┤
│ │ │Str. │ │
│ │BUCUREŞTI │Poteraşi, │0374-490.686 tel. │
│9. │Bucureşti │nr. 11, │0374-092.945 fax. │
│ │Ilfov │sector 4 │www.aippimm.ro │
│ │ │Bucureşti, │agenţia.bucureşti@imm.gov.ro│
│ │ │C.P. 040263 │ │
└────┴─────────────┴────────────┴────────────────────────────┘


    ANEXA 5

    la schema de ajutor de minimis
                                       DECLARAŢIE
    privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
    I. Datele de identificare ale întreprinderii
        Denumirea întreprinderii .........................
        Adresa sediului social ...........................
        Cod unic de înregistrare ........................
        Numele şi funcţia .......... (Preşedintele Consiliului de Administraţie, Director general sau echivalent)......

    II. Tipul întreprinderii
        Indicaţi, după caz, tipul întreprinderii:
    [ ] Întreprindere autonomă În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 6 - la procedură.
    [ ] Întreprindere parteneră Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.
    [ ] Întreprindere legată Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 6 - la procedură, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.


    III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii*1) (dacă tipul societăţii este parteneră sau legată)
        *1) Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.

┌──────────────────────────────────────┐
│Exerciţiul financiar de referinţă*2) │
├───────────┬───────────────┬──────────┤
│Numărul │Cifra de │Active │
│mediu anual│afaceri anuală │totale │
│de │netă │(mii lei/ │
│salariaţi │(mii lei/mii │mii Euro) │
│ │Euro) │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
├───────────┼───────────────┼──────────┤
│ │ │ │
└───────────┴───────────────┴──────────┘

    Important:

┌──────────────────────┬─┬─────────────┐
│Important: Precizaţi │ │ │
│dacă, faţă de │ │Nu │
│exerciţiul financiar │ │ │
│anterior, datele ├─┼─────────────┤
│financiare au │ │ │
│înregistrat modificări│ │Da (în acest │
│care determină │ │caz se va │
│încadrarea │ │completa şi │
│întreprinderii într-o │ │se va ataşa o│
│altă categorie │ │declaraţie │
│(respectiv │ │referitoare │
│micro-întreprindere, │ │la exerciţiul│
│întreprindere mică, │ │financiar │
│mijlocie sau mare) │ │anterior) │
│ │ │ │
└──────────────────────┴─┴─────────────┘


        *2) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2017, dacă societatea este parteneră sau legată.

        Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele .....................
        Funcţia: ...................
        Semnătura ..................
        Data semnării: .............


    ANEXA 6

    la schema de ajutor de minimis
                                        CALCULUL
                      pentru întreprinderile partenere sau legate
        Secţiunile care trebuie incluse, după caz:
    - secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);
    – secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).


    Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate

┌─────────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2017 │
├────────────────┬─────────┬───────┬──────┤
│ │ │Cifra │ │
│ │Numărul │de │Total │
│ │mediu │afaceri│active│
│ │anual │anuală │(mii │
│ │de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │Euro) │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. Datele*1) │ │ │ │
│întreprinderii │ │ │ │
│solicitante sau │ │ │ │
│din situaţiile │ │ │ │
│financiare │ │ │ │
│anuale │ │ │ │
│consolidate │ │ │ │
│[se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din tabelul B1 │ │ │ │
│din │ │ │ │
│secţiunea B*2)] │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. Datele │ │ │ │
│cumulate*1) în │ │ │ │
│mod proporţional│ │ │ │
│ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│partenere, dacă │ │ │ │
│este │ │ │ │
│cazul (se vor │ │ │ │
│introduce datele│ │ │ │
│din secţiunea │ │ │ │
│A) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. Datele │ │ │ │
│cumulate ale │ │ │ │
│tuturor │ │ │ │
│întreprinderilor│ │ │ │
│legate*1) (dacă │ │ │ │
│există)-dacă │ │ │ │
│nu au fost deja │ │ │ │
│incluse prin │ │ │ │
│consolidare la │ │ │ │
│pct. 1 din acest│ │ │ │
│tabel (se vor │ │ │ │
│introduce │ │ │ │
│datele din │ │ │ │
│tabelul B2 din │ │ │ │
│secţiunea B) │ │ │ │
├────────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│TOTAL │ │ │ │
└────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *1) Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou înfiinţate datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.
        *2) Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.
        Datele incluse în secţiunea "Total" din tabel trebuie introduse în tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii" din Anexa nr. 5 - la procedură.
    SECŢIUNEA A

    ÎNTREPRINDERI PARTENERE
        Pentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată "fişa de parteneriat" (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.
    1. Date de identificare şi date financiare preliminare
        Tabelul A.1

┌───────────────────────────────────────────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│Întreprinderea parteneră - Date de identificare │ │ │ │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤ │Cifra │ │
│ │ │ │Numele şi │ │de │Active│
│ │ │ │prenumele │Numărul │afaceri│totale│
│Numele sau │Adresa │ │Preşedintelui │mediu │anuală │(mii │
│denumirea │sediului│Cod unic de │Consiliului de│anual de │netă │lei/ │
│întreprinderii│social │înregistrare│administraţie,│salariaţi│(mii │mii │
│ │ │ │Director │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │ │General │ │Euro) │ │
│ │ │ │sau echivalent│ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│6. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│7. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│8. │ │ │ │ │ │ │
├──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└───────────────────────────────────────────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        NOTĂ:
        Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza "fişei de parteneriat", pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.
        Datele introduse în secţiunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (referitor la întreprinderile partenere).
        Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi "fişe privind legătura dintre întreprinderi" pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.                                  FIŞA DE PARTENERIAT
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ........................
        Adresa sediului social ..........................
        Codul unic de înregistrare ............
        Numele, prenumele şi funcţia ....... Preşedintelui Consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent.........

    2. Date referitoare la întreprinderea legată

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - anul 2017 │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu anual │anuală │totale*2)│
│ │de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi*1)│(mii lei/│mii Euro)│
│ │ │mii Euro)│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        *1) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        *2) Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans
        NOTĂ:
        Aceste date rezultă din conturile sau alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga "fişa întreprinderii legate" pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.


    3. Calculul proporţional
    a) Indicaţi exact proporţia deţinută*3) de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat), în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:
        *3) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră
        ...........................................
        ...........................................
        Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată)
        ...........................................
        ...........................................


    b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
        Tabelul de parteneriat - A.2

┌──────────┬─────────┬───────┬─────────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │Numărul │de │ │
│ │mediu │afaceri│Active │
│Procent │anual │anuală │totale*3)│
│ │de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi│(mii │mii Euro)│
│ │ │lei/mii│ │
│ │ │Euro) │ │
├──────────┼─────────┼───────┼─────────┤
│Valoare │ │ │ │
│rezultată │ │ │ │
│în urma │ │ │ │
│aplicării │ │ │ │
│celui mai │ │ │ │
│mare │ │ │ │
│procent la│ │ │ │
│datele │ │ │ │
│introduse │ │ │ │
│în tabelul│ │ │ │
│de la pct.│ │ │ │
│1. │ │ │ │
└──────────┴─────────┴───────┴─────────┘

        Aceste date se vor introduce în Tabelul A.1.    SECŢIUNEA B

    ÎNTREPRINDERI LEGATE
    1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:
    [ ] Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).
    [ ] Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare*4).
        *4) Definiţia întreprinderii legate din Ordonanţa de Guvern nr. 27/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii.    2. Metode de calcul pentru fiecare caz
        Cazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
        Tabelul B1

┌─────┬────────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu anual │anuală │totale │
│ │de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi*5)│(mii lei/│mii Euro)│
│ │ │mii Euro)│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        *5) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.
        Datele introduse în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate".

┌───────────────────────────────────────────────────┐
│Identificarea întreprinderilor incluse prin │
│consolidare │
├──────────────┬────────┬────────────┬──────────────┤
│ │ │ │Numele şi │
│ │ │ │prenumele │
│Întreprinderea│ │ │preşedintelui │
│legată │Adresa │Cod unic de │consiliului │
│(denumire/date│sediului│înregistrare│de │
│de │social │ │administraţie,│
│identificare) │ │ │director │
│ │ │ │general sau │
│ │ │ │echivalent │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│A. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│B. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│C. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│D. │ │ │ │
├──────────────┼────────┼────────────┼──────────────┤
│E. │ │ │ │
└──────────────┴────────┴────────────┴──────────────┘

        NOTĂ:
     Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o "fişă de parteneriat" trebuie adăugate la secţiunea A.        Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate), se va completa o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
        Tabelul B2

┌──────────────┬─────────┬───────┬──────┐
│ │ │Cifra │ │
│ │Numărul │de │Active│
│ │mediu │afaceri│totale│
│Întreprinderea│anual │anuală │(mii │
│numărul: │de │netă │lei/ │
│ │salariaţi│(mii │mii │
│ │ │lei/mii│Euro) │
│ │ │Euro) │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│1. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│2. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│3. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│4. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│5. *) │ │ │ │
├──────────────┼─────────┼───────┼──────┤
│Total │ │ │ │
└──────────────┴─────────┴───────┴──────┘

        *) Ataşaţi câte o "fişă privind legătura dintre întreprinderi" pentru fiecare întreprindere.
        NOTĂ:
        Datele rezultate în secţiunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate" (privind întreprinderile legate)
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*6)
        *6) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ......................
        Funcţia: ....................
        Semnătura ...................
        Data semnării: ..............

                                          FIŞA
    privind legătura dintre întreprinderi nr. ..... din tabelul B2, secţiunea B
        (numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)
    1. Date de identificare a întreprinderii
        Denumirea întreprinderii ..........................
        Adresa sediului social ............................
        Codul unic de înregistrare ..............
        Numele, prenumele şi funcţia .......Preşedintelui consiliului de administraţie, Directorului general sau echivalent........

    2. Date referitoare la întreprindere

┌──────────────────────────────────────┐
│Perioada de referinţă - 2017 │
├─────┬────────────┬─────────┬─────────┤
│ │ │Cifra de │ │
│ │Numărul │afaceri │Active │
│ │mediu anual │anuală │totale │
│ │de │netă │(mii lei/│
│ │salariaţi*7)│(mii lei/│mii Euro)│
│ │ │mii Euro)│ │
├─────┼────────────┼─────────┼─────────┤
│Total│ │ │ │
└─────┴────────────┴─────────┴─────────┘

        *7) În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate
     Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.
        NOTĂ:
        Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
     Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi "fişa de parteneriat" trebuie introduse în secţiunea A.

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*8)
        *8) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ................
        Funcţia: ..............
        Semnătura .............
        Data semnării: ...............    ANEXA 7

    la schema de ajutor de minimis
           Formular de raportare tehnică pentru Programul Start-up Nation*1)
        (Se completează toate rubricile în limba română, prin tehnoredactare.)
        *1) Transmiterea formularului este obligatorie pentru toţi beneficiarii de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor plăţii ultimei cereri de rambursare/plată.
        Perioada pentru raportare: anul ..............
        Datele de identificare ale societăţii:
        Denumirea societăţii .........................
        Adresa .......................................
        Telefon .........., fax ..........,e-mail ..........

        Data înregistrării societăţii ..................
        Numărul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ...............
        Codul unic de înregistrare ................

        Am obţinut alocaţie financiară nerambursabilă în valoare de .........., în baza Contractului de finanţare nr.........../zz/ll/aa.
        Date de raportare tehnică:

┌─────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │AN I după │AN II după│AN III │
│ │plata │plata │după plata│
│ │ultimei │ultimei │ultimei │
│ │cereri de │cereri de │cereri de │
│ │rambursare│rambursare│rambursare│
│ │/ │/plată │/plată │
│INDICATOR │plată │(2020 cu │(2021 cu │
│ │(2019 cu │datele │datele │
│ │datele │raportate │raportate │
│ │raportate │în │în │
│ │în │bilanţul │bilanţul │
│ │bilanţul │anului │anului │
│ │anului │2019) │2020) │
│ │2018) │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│cifra de │ │ │ │
│afaceri │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│profitul brut│ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│numărul mediu│ │ │ │
│scriptic │ │ │ │
│anual de │ │ │ │
│personal │ │ │ │
├─────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│contract/ │ │ │ │
│poliţa de │ │ │ │
│asigurare │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│bunurile │ │ │ │
│achiziţionate│ │ │ │
│prin │ │ │ │
│program │ │ │ │
└─────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘


        Subsemnatul/Subsemnata, ................., identificat/identificată cu actul de identitate seria .......... nr. .........., eliberat de ............... la data de ............., cu domiciliul în localitatea ...................., str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., ap. ...., sectorul/judeţul ................, în calitate de reprezentant legal al societăţii ...................., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezentul formular sunt corecte şi complete.
        Formularul de raportare se va transmite letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului) şi electronic în format editabil (word/excel) la adresa de e-mail a AIMMAIPE.
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic
        Numele ..................
        Semnătura ...............
        Funcţia .................
        Data semnării ....................


    ANEXA 8

    la schema de ajutor de minimis
                                       ANGAJAMENT
        Subsemnatul(a) ................. domiciliat(ă) în ...................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. .......... eliberat de ................... la data de .............., reprezentant legal/împuternicit al S.C. ............... cu sediul în ..................., mă oblig prin prezentul angajament să raportez efectele participării la Programul Start-up Nation către Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare din cadrul AIMMAIPE .................. pe o perioada de 3 ani (trei), începând cu anul următor finalizării implementării proiectului, prin completarea şi transmiterea Formularului de raportare tehnică (anexa 7), electronic în format editabil (word/excel) la adresa de e-mail a AIMMAIPE şi prin poştă sau prin fax, letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului).
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
        *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele .................
        Funcţia: ...............
        Semnătura ..............
        Data semnării: ..........


    ANEXA 9

    la schema de ajutor de minimis
                                   ACORD DE FINANŢARE
                               Nr. ...... din ..........
        În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat nr.........../.........., privind aprobarea schemei de minimis aferentă Programului Start-up Nation, se încheie prezentul acord de finanţare între:
        Agenţia pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului .............. denumită în continuare AIMMAIPE, cu sediul în ..............., str. ............. nr. ......., sectorul ..............., telefon ............., fax ............., e-mail:............, reprezentată prin ordonator terţiar de credite, Director Executiv .............. şi Coordonatorul Unităţii Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC) ............., în calitate de administrator de Program,
        şi
        .................., cu sediul în ..............., telefon ............., înregistrată sub nr. .......... la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. ............, reprezentată legal prin ................, având funcţia de .............., în calitate de Beneficiar, denumită în continuare Beneficiar.


    Precizări prealabile
        În prezentul Acord de Finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare:
    - Termenul "an"/"zi" reprezintă an/zi calendaristic/ă dacă nu se specifică altfel;
    – Durata de implementare a proiectului este calculată de la intrarea în vigoare a acordului de finanţare până la data depunerii ultimei cereri de rambursare/plată dar nu mai târziu de data ..............

        În termen de maxim 1 an de la data intrării în vigoare a acordului de finanţare, dar nu mai târziu de .......... beneficiarul este obligat să depună ultima cerere de rambursare/plată.
    - Finanţarea nerambursabilă acordată Beneficiarului este stabilită în termenii şi condiţiile prezentului acord, ale O.U.G. nr. 10/2017, promulgată prin Legea nr. 112/2017 şi ale Ordinului nr. ..........

    I. Obiectul acordului
    ART. 1
        Obiectul acordului îl reprezintă ajutorul de minimis acordat, în baza cererii tip de acord de principiu la finanţare şi a documentaţiei anexe, din bugetul de stat, prin Programul Start-up Nation, denumit în continuare Program, implementat de către Ministerul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agenţiei pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului (AIMMAIPE) .......... în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, cu completările şi modificările ulterioare.

    ART. 2
        Beneficiarul poate primi ajutorul de minimis nerambursabil în valoare de maxim 200000 lei, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul acord şi în schema de minimis, care constituie anexă la prezentul acord şi care face parte integrantă din acesta.
        Valoarea acordului de finanţare este de .......... lei, valoare aprobată prin Notificarea anexă la prezentul acord.
        Nicio cheltuială efectuată/factură fiscală emisă/contract semnat, cu excepţia contractului de consultanţă înainte de intrarea în vigoare a acordului de finanţare nu este eligibilă.


    II. Durata acordului
    ART. 3
        Acordul se încheie pe o perioadă de maxim 4 ani, începând cu data intrării în vigoare. Prezentul acord intră în vigoare .......(se completează de AIMMAIPE)......
        Acordul se desfăşoară pe parcursul a două perioade succesive
    - o perioadă de implementare maxim 12 luni calculate de la data intrării în vigoare a Acordului de finanţare până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;
    – o perioadă de 3 ani de monitorizare;

        Cele două perioade succesive de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 4 ani în care se desfăşoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.

    ART. 4
        Termenul-limită pentru efectuarea activităţilor prevăzute în Notificarea anexa la prezentul acord de finanţare şi de depunere a ultimei cereri de plată/rambursare, pentru toate activităţile este ..............


    III. Finanţare
    ART. 5
    (1) Prin Program, beneficiarul eligibil primeşte ajutor de minimis de maximum 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (inclusiv TVA pentru firme neplătitoare), dar nu mai mult de 200.000 lei.
    (2) Valoarea acordului de finanţare este de .......... lei, reprezentând .......... % din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin Notificarea anexă la prezentul acord.
    (3) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare/plată este mai mare decât ce s-a aprobat prin notificarea anexată prezentului acord, atunci valoarea AFN acordată este cea stabilită în prezentul acord.
    (4) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare/plată este mai mică decât ce s-a aprobat prin notificarea anexată prezentului acord, atunci valoarea AFN acordată este calculată prin aplicarea procentului stabilit în prezentul acord.


    IV. Modalităţile de plată
    ART. 6
        Beneficiarii programului vor deschide conturi curente la instituţia de credit parteneră. Sumele reprezentând ajutor de minimis vor fi eliberate după achitarea integrală a tuturor cheltuielilor, în cazul cererii de rambursare sau după verificarea cererii de plată şi a documentelor aferente inclusiv certificarea livrării bunurilor/prestării serviciilor recepţionate.

    ART. 7
        Cheltuielile efectuate/facturile emise/contracte semnate înaintea intrării în vigoare a prezentului acord nu sunt eligibile, cu excepţia cheltuielilor de consultanţă pentru elaborarea planului de afaceri în limita a maxim 8000 lei.
        Pentru fundamentarea plăţii ajutorului financiar nerambursabil, beneficiarul va prezenta la UPSEC din cadrul AIMMAIPE - originalul şi o copie certificată a dosarului de solicitare a ajutorului de minimis, conform schemei de ajutor de minimis.

    ART. 8
        În urma cererii de rambursare/plată depusă de către beneficiar, virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar se face după primirea de către instituţia de credit a acordului de utilizare a ajutorului de minimis în contul deschis la instituţia de credit parteneră.


    V. Drepturi şi obligaţii
    ART. 9
        Administratorul de Program:
    a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile acordului şi în limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse în bugetul anual al acestuia;
    b) nu poate acorda plata ajutorului de minimis parţială per echipament;
    c) va refuza plata ajutorului de minimis în situaţia constatării nerespectării prevederilor schemei de finanţare;
    d) va monitoriza îndeplinirea etapelor prevăzute în prezentul acord şi în schema de ajutor de minimis pe o perioadă 3 ani, începând cu anul următor finalizării implementării proiectului, pentru activele corporale şi necorporale achiziţionate, respectiv 2 ani din momentul finalizării implementării proiectului, pentru locurile de muncă create în cadrul programului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis. AIMMAIPE va efectua cel puţin o vizită de monitorizare în perioada celor 3 ani aferenţi acestei etape.

        Reprezentanţii AIMMAIPE ............. şi reprezentanţii instituţiei partenere au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului.

    ART. 10
        Beneficiarul:
    a) este obligat să asigure implementarea proiectului în conformitate cu prevederile schemei de minimis. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finanţatoare pentru Programul Start-up Nation pentru implementarea proiectului său.
    b) este obligat să respecte obligaţiile asumate pentru care a obţinut punctaj în Planul de Afaceri completat on-line, prevederile prezentului acord de finanţare precum şi cele ale schemei de ajutor de minimis.
    c) este obligat să pună la dispoziţia Unităţii Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare (UPSEC), Unităţii de Monitorizare, Control şi Raportare (UMCR) şi Unităţii de Plată (UP) din cadrul AIMMAIPE şi Unităţii de certificare din cadrul instituţiei partenere, toate documentele prevăzute schema de ajutor de minimis. Administratorul de Program poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile de la solicitarea acestora;
    d) este obligat să raporteze efectele participării la program pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor finalizării implementării proiectului prin completarea şi transmiterea formularului de raportare tehnică (Anexa nr. 7 la procedura de implementare a Programului). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1 - 30 iunie a anului următor finalizării implementării proiectului.
    e) este obligat ca pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor finalizării implementării proiectului, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului, să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului. În caz contrar se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocaţiei financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile aferente;
    f) este obligat să achiziţioneze numai active noi şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile;
    g) este obligat să coreleze cheltuielile efectuate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării sau promovării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul plăţii ultimei cereri de plată sau rambursare, pentru care se solicită finanţare, aşa cum sunt detaliate activităţile codului CAEN în "Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN Rev 2";
    h) este obligat să achiziţioneze bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficienţă, eficacitate).
    i) este obligat să asigure în favoarea Agenţiilor pentru IMM, Atragere de Investiţii şi Promovarea Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi făcută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situaţia unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituţiei partenere până la rambursarea acestuia.
    j) trebuie să deschidă cont curent la instituţia de credit parteneră
    k) nu poate schimba la achiziţionare activele sau destinaţia acestora, pentru care a primit notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare. Nu poate muta echipamentele într-o altă locaţie decât cea declarată pentru implementarea proiectului, cu excepţia situaţiei în care beneficiarul îşi deschide un nou punct de lucru într-o localitate dintr-un judeţ care are acelaşi punctaj cu cel pe care l-a primit proiectul la momentul înregistrării, şi declară mutarea activităţii la noul punct de lucru.
    l) este obligat să nu înstrăineze şi să nu schimbe destinaţia bunurilor achiziţionate prin Program, să le menţină în stare de funcţionare şi să le păstreze în proprietatea societăţii pe întreaga perioadă de monitorizare a programului, respectiv 3 ani, după data finalizării implementării proiectului. În caz contrar, se va propune demararea procedurilor de recuperare a alocaţiei financiare nerambursabile, împreună cu dobânzile aferente.
    m) este obligat ca pentru o perioadă de minimum 2 ani din momentul finalizării implementării proiectului să menţină la locaţia de implementare a proiectului numărul şi tipul locurilor de muncă pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri, respectiv pentru care a primit numărul RUE. În cazul în care, în perioada menţionată, acestea se vacantează din diverse cauze, beneficiarul este obligat ca în termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul şi tipul acestora pentru care a primit punctaj la evaluarea planului de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între şomer, absolvent începând cu anul 2013 sau persoană defavorizată definită conform legislaţiei;
    n) pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului - dovada creării acestora se va face până la momentul plăţii ultimei cereri de plată/rambursare, cu contractele individuale de muncă înregistrate cu normă întreagă, încheiat pe perioadă nedeterminată, extras REGES, Registru salariaţi din Revisal şi Raport pe salariat din REVISAL.
    o) Menţinerea locurilor de muncă nou create prin proiect şi a tipului acestora pe parcursul anului de implementare şi în perioada de monitorizare se va verifica de către AIMMAIPE .......... în cadrul vizitelor de monitorizare;
    p) schimbarea adresei sediului social/punctului de lucru unde se va implementa proiectul se va face doar cu înştiinţarea prealabilă a Administratorului de Program, cu condiţia ca atât sediul social cât şi locaţia implementării trebuie să se afle în tipul de localitate dintr-un judeţ cu punctaj similar punctajului obţinut la evaluarea proiectului. De asemenea, până la finalizarea implementării proiectului (perioada de implementare şi monitorizare), sediul social şi locaţia implementării trebuie menţinute în tipul de localităţi pentru care a obţinut punctaj.    VI. Răspunderea contractuală
    ART. 11
        Administratorul de Program nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării acordului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.

    ART. 12
        În cazul în care prin bugetul de stat nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, administratorul de Program este exonerat de orice răspundere.

    ART. 13
        Administratorul de Program este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia, ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.

    ART. 14
        Reprezentanţii Ministerului sau ai AIMMAIPE au dreptul să verifice atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul alocaţiei trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentanţilor Ministerului/AIMMAIPE/instituţiei partenere asupra utilizării alocaţiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.

    ART. 15
        În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii Ministerului/AIMMAIPE/instituţiei partenere, sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine alocaţia financiară nerambursabilă ori au schimbat destinaţia alocaţiei financiare nerambursabile, aceştia au obligaţia de a rambursa sumele primite, cu dobânzile aferente, calculate la data constatării.

    ART. 16
        Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării acordului. Acordul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi pe de o parte, iar pe de altă parte, a administratorului de Program şi succesorilor acestuia.


    VII. Conflict de interese
    ART. 17
        Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat administratorul de Program despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi/sau AIMMAIPE poate refuza plata AFN în situaţia identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plată o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.


    VIII. Clauza de confidenţialitate
    ART. 18
        În înţelesul prezentului acord, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele contabile depuse.

    ART. 19
        Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata acordului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul acordului în legătură cu cealaltă parte.

    ART. 20
        Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului acord sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.

    ART. 21
     Părţile vor lua măsurile care se impun pentru respectarea de către personalul propriu a prevederilor art. 20 şi 21.


    IX. Modificarea acordului
    ART. 22
        Orice modificare a prezentului acord se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din acord.

    ART. 23
        Valoarea totală a acordului poate fi modificată de către administrator de Program, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor acordului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.


    X. Încetarea acordului
    ART. 24
     Acordul încetează de drept la termenul prevăzut în cap. II art. 3.

    ART. 25
        Acordul poate înceta prin reziliere la iniţiativa administratorului de Program, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:
    a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin Acord sau prevăzute în schema de ajutor de minimis.
    b) este declarat insolvabil, intră în lichidare judiciară sau faliment sau îşi suspendă activitatea la ONRC, în această situaţie beneficiarul fiind obligat să înştiinţeze AIMMAIPE în termen de maxim 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate.
    c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în acord sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;
    d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
    e) nu transmite/depune la AIMMAIPE până la data de .......... cererea-tip de eliberare a ajutorului de minimis prevăzută în anexa nr. 11 la procedură;
    f) nu transmite/depune la AIMMAIPE până la data de .......... cererea-tip de renunţare totală la finanţare, prevăzută în anexa nr. 10 la procedură.


    ART. 26
    (1) Rezilierea acordului din motive precizate la art. 26 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat în cadrul oricărui Program finanţat de la bugetul de stat/fonduri structurale administrate de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea acordului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
    (2) Acordul poate fi reziliat şi finanţarea nerambursabilă acordată va fi recuperată şi în cazul în care beneficiarul nu creează şi menţine numărul şi tipul locurilor de muncă pentru care a primit accept la finanţare, obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului acord, nu sunt folosite conform scopului destinat, activitatea operatorului economic se suspendă/devine inactivă, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului acord, aşa cum este stabilită la art.3.


    XI. Cesiune
    ART. 27
        Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul acord sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.


    XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    ART. 28
        Prezentul acord se supune legislaţiei româneşti.

    ART. 29
        Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul acord vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
        În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.


    XIII. Forţa majoră
    ART. 30
        Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării acordului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul acord.

    ART. 31
        Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea acordului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.

    ART. 32
        Cazurile de forţă majoră vor fi certificate de către Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti, în condiţiile legii.

    ART. 33
        Partea care invocă forţă majoră este obligată să notifice celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandată, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.


    XIV. Dispoziţii finale
    ART. 34
        Prezentul acord reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.

    ART. 35
        Prezentul acord se completează cu prevederile schemei de ajutor de minimis aprobată prin Ordinul Ministrului nr. ..........
        Prezentul acord face parte integrantă şi este Anexă la schema de ajutor de minimis.


        Prezentul acord a fost încheiat în 3 exemplare originale, două exemplare pentru administratorul de Program şi un exemplar pentru beneficiar, având aceeaşi valoare fiecare, semnate de reprezentanţii legali ai celor două părţi contractante.
        Prezentul acord s-a încheiat azi, .......... la sediul AIMMAIPE ...............

┌────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│Agenţiile pentru IMM, Atragere de │Beneficiar, │
│Investiţii şi Promovarea Exportului,│.................................│
│....................................│ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Ordonator terţiar de credite, │Reprezentant legal/funcţia, │
│............................. │.................................│
│(numele şi prenumele în clar, │(numele şi prenumele în clar şi │
│semnătura şi ştampila) │semnătura) │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Control financiar preventiv propriu,│ │
│............................. │ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Compartiment economic, juridic │ │
│resurse │ │
│umane şi administrativ, │ │
│............................. │ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
├────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────┤
│Coordonator UPSEC │ │
│............................. │ │
│(numele şi prenumele în clar, │ │
│semnătura şi ştampila) │ │
└────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────┘

        Notificarea va fi descărcată din aplicaţia electronică tip RUE.

    ANEXA 10

    la schema de ajutor de minimis
    CERERE-TIP DE RENUNŢARE TOTALĂ SAU PARŢIALĂ A FINANŢĂRII PENTRU CARE EXISTĂ ACORD DE PRINCIPIU
    (Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut acordul de principiu asupra finanţării)
        Subscrisa ............... având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ..............., având calitatea de ............. renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.
    SECŢIUNEA A

        Prezentarea operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ...................................
        Adresa ..............................................
        Telefon ............ Fax .......... E-mail .......... Cod poştal ..........
        Data înregistrării ...............................
        Nr. de ordine în Registrul Comerţului ................
        Codul unic de înregistrare ................
        Nr. cerere tip de acord de principiu pentru finanţare ...........
        Nr. Notificare ..........
        Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare ...............

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*1)
        *1) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ..................
        Funcţia: ................
        Semnătura ...............
        Data semnării: ...............

        Notă:
        Această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din activităţi.

    SECŢIUNEA B
    Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului

┌────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┐
│ │Element de │ │Valoare│Valoarea│ │ │
│Nr. │investiţie/ │Număr │unitară│totală │Valoare │Codul de │
│Crt.│Cheltuieli │Bucăţi│Fără │fără TVA│eligibilă│clasificare│
│ │operaţionale │ │TVA │- lei - │ │ │
│ │Denumire │ │- lei -│ │ │ │
├────┴───────────────┴──────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┤
│ACTIVE CORPORALE 1 │
├────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┤
│ │Echipamente │ │ │ │ │ │
│ │tehnologice*), │ │ │ │ │ │
│1.1 │inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │echipamente IT,│ │ │ │ │ │
│ │elevatoare, │ │ │ │ │ │
│ │încărcătoare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│1.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Autoutilitare │ │ │ │ │ │
│ │şi autovehicule│ │ │ │ │ │
│ │cu │ │ │ │ │ │
│ │destinaţie │ │ │ │ │ │
│ │specială, cu │ │ │ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │ │ │
│2.1 │vehiculelor │ │ │ │ │ │
│ │simbol G, │ │ │ │ │ │
│ │conform │ │ │ │ │ │
│ │Ordinului MLPTL│ │ │ │ │ │
│ │nr. 211/2003 cu│ │ │ │ │ │
│ │modificările şi│ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│2.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Mobilier, │ │ │ │ │ │
│ │aparatură │ │ │ │ │ │
│ │birotică şi │ │ │ │ │ │
│3.1 │sisteme de │ │ │ │ │ │
│ │protecţie a │ │ │ │ │ │
│ │valorilor │ │ │ │ │ │
│ │umane şi │ │ │ │ │ │
│ │materiale │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│3.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Plăcuţe │ │ │ │ │ │
│ │informative │ │ │ │ │ │
│ │programul de │ │ │ │ │ │
│3.3 │finanţare │ │ │ │ │ │
│ │Start-up │ │ │ │ │ │
│ │Nation, maxim │ │ │ │ │ │
│ │500 lei. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│3.4 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Instalaţii/ │ │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │ │
│ │specifice în │ │ │ │ │ │
│4.1 │scopul │ │ │ │ │ │
│ │obţinerii unei │ │ │ │ │ │
│ │economii de │ │ │ │ │ │
│ │energie │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│4.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Instalaţii de │ │ │ │ │ │
│5.1 │încălzire sau │ │ │ │ │ │
│ │climatizare │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│5.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴──────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┤
│SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ACTIVE CORPORALE 2 │
├────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┤
│ │Spaţii de │ │ │ │ │ │
│ │lucru, spaţii │ │ │ │ │ │
│ │de producţie │ │ │ │ │ │
│6.1 │şi spaţii │ │ │ │ │ │
│ │pentru prestări│ │ │ │ │ │
│ │servicii │ │ │ │ │ │
│ │şi comerţ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│6.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Autoturisme, │ │ │ │ │ │
│ │autobuze, │ │ │ │ │ │
│ │microbuze, │ │ │ │ │ │
│ │biciclete, │ │ │ │ │ │
│ │mopede, │ │ │ │ │ │
│ │motociclete, │ │ │ │ │ │
│ │Kart, ATV, │ │ │ │ │ │
│ │rulote cu sau │ │ │ │ │ │
│ │fără motor, │ │ │ │ │ │
│ │remorci şi │ │ │ │ │ │
│ │semiremorci, │ │ │ │ │ │
│7.1 │platforme, │ │ │ │ │ │
│ │izoterme şi │ │ │ │ │ │
│ │frigorifice, │ │ │ │ │ │
│ │doc │ │ │ │ │ │
│ │plutitor, │ │ │ │ │ │
│ │şalupe maritime│ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │călători, │ │ │ │ │ │
│ │ambarcaţii │ │ │ │ │ │
│ │fluviale de │ │ │ │ │ │
│ │agrement, │ │ │ │ │ │
│ │aparate de │ │ │ │ │ │
│ │zbor, │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│7.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┴──────┴───────┴────────┴─────────┴───────────┤
│SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│SUBTOTAL ACTIVE CORPORALE │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ACTIVE NECORPORALE ŞI ALTE CHELTUIELI 1 │
├────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┤
│ │Salarii, │ │ │ │ │ │
│ │utilităţi, │ │ │ │ │ │
│8.1 │chirii, │ │ │ │ │ │
│ │servicii │ │ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │ │
│ │contabilitate │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│8.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Pagină web │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │prezentarea şi │ │ │ │ │ │
│ │promovarea │ │ │ │ │ │
│ │activităţii │ │ │ │ │ │
│9.1 │inclusive │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli de │ │ │ │ │ │
│ │promovare │ │ │ │ │ │
│ │on-line şi │ │ │ │ │ │
│ │cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │înregistrare │ │ │ │ │ │
│ │fără hosting │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│9.2 │TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Brevete de │ │ │ │ │ │
│ │invenţie, │ │ │ │ │ │
│10.1│francize, │ │ │ │ │ │
│ │etichetare │ │ │ │ │ │
│ │ecologică │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│10.2│TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Cursuri de │ │ │ │ │ │
│11.1│dezvoltare a │ │ │ │ │ │
│ │abilităţilor │ │ │ │ │ │
│ │antreprenoriale│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│11.2│TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│12.1│Consultanţă │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│12.2│TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │Software-uri │ │ │ │ │ │
│ │necesare │ │ │ │ │ │
│ │desfăşurării │ │ │ │ │ │
│ │activităţii, │ │ │ │ │ │
│13.1│inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │licenţe şi │ │ │ │ │ │
│ │software pentru│ │ │ │ │ │
│ │comerţul │ │ │ │ │ │
│ │on-line │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼──────┼───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│13.2│TVA │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴──────┴───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ŞI│ │ │ │
│ │ALTE CHELTUIELI 1 │ │ │ │
├────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────────┤
│ACTIVE NECORPORALE ŞI ALTE CHELTUIELI 2 │
├────┬───────────────┬──────┬───────┬────────┬─────────┬───────────┤
│ │Cheltuieli │ │ │ │ │ │
│ │financiare │ │ │ │ │ │
│ │aferente │ │ │ │ │ │
│ │creditelor/ │ │ │ │ │ │
│ │garanţiilor │ │ │ │ │ │
│ │obţinute │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │creditele │ │ │ │ │ │
│ │contractate de │ │ │ │ │ │
│ │beneficiari în │ │ │ │ │ │
│ │vederea │ │ │ │ │ │
│14.1│realizării │ │ │ │ │ │
│ │planurilor de │ │ │ │ │ │
│ │investiţii │ │ │ │ │ │
│ │acceptate │ │ │ │ │ │
│ │în cadrul │ │ │ │ │ │
│ │programului, │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │solicitanţii │ │ │ │ │ │
│ │care utilizează│ │ │ │ │ │
│ │credit │ │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │ │
│ │implementarea │ │ │ │ │ │
│ │proiectului. │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┴──────┴───────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ŞI│ │ │ │
│ │ALTE CHELTUIELI 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │SUBTOTAL ACTIVE NECORPORALE ŞI│ │ │ │
│ │ALTE CHELTUIELI 1 + 2 │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────┼────────┼─────────┼───────────┤
│ │TOTAL GENERAL │ │ │ │
└────┴──────────────────────────────┴────────┴─────────┴───────────┘

    SECŢIUNEA C
    Declaraţie pe propria răspundere
        Subsemnatul (a) .............., identificat (ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. .......... eliberat la data de .............., cu domiciliul în localitatea .............. str. ............. nr. ..... bl. ..... sc. ...... ap. ...... sectorul/judeţul ............., în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ..............., declar pe propria răspundere că renunţ (total) la finanţare în valoare de .......... lei, pentru care am primit acordul de principiu al AIMMAIPE .............. notificare nr. .........
        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*2)
        *2) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ..................
        Funcţia: ................
        Semnătura ...............
        Data semnării: ................


    ANEXA 11

    la schema de ajutor de minimis
    A. CERERE-TIP DE RAMBURSARE A AJUTORULUI DE MINIMIS
        (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
        Subscrisa ................. având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ....... nr. ......... eliberat la data de .............., cu domiciliul în localitatea .................. str. ............. nr. ....... bl. ....... sc. ...... ap. ...... sectorul/judeţul ............., cod poştal .............. solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ...........
        Datele de identificare ale operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ......................
        Data înregistrării ...................................
        Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului ..................
        Codul unic de înregistrare ..................
        Sediul/Adresa ..................................
        Telefon .......... Fax .......... E-mail ............
        Cont bancar .................. deschis la Banca ................
        Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanţare ................
        Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare ...............

        Anexez la prezenta:
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative în ordinea activităţilor completate în formularul de decont;

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele .................
        Funcţia: ...............
        Semnătura ..............
        Data semnării: .................


    B. CERERE DE PLATĂ A AJUTORULUI DE MINIMIS
        (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare)
        Subscrisa ................ având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ......... eliberat la data de .............., cu domiciliul în localitatea ................... str. ............... nr. ....... bl. ...... sc. ...... ap. ...... sectorul/judeţul .............., cod poştal .......... solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ............
        Datele de identificare ale operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic .......................
        Data înregistrării ....................................
        Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului .................
        Codul unic de înregistrare ............................
        Sediul/Adresa .........................................
        Telefon .......... Fax .......... E-mail ..........
        Cont trezorerie .................... deschis la ..........
        Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanţare ................
        Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare ....................

        Anexez la prezenta:
    a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură;
    b) documentele justificative în ordinea activităţilor completate în formularul de decont, respectiv facturile pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate sau facturile de avans în conformitate cu clauzele prevăzute în contractele de achiziţii aferente proiectelor implementate;

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ..........................
        Funcţia: ........................
        Semnătura .......................
        Data semnării: ..................


    C. CERERE DE RAMBURSARE AFERENTE CERERII DE PLATĂ
        (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare cu sumele din facturile decontate prin cererea de plată în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor)
        Subscrisa ............... având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .......... nr. ......... eliberat la data de .............., cu domiciliul în localitatea ................. str. .............. nr. ...... bl. ...... sc. ...... ap. ..... sectorul/judeţul .............., cod poştal .......... solicit eliberarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ...........
        Datele de identificare ale operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ...................
        Data înregistrării .....................
        Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului ................
        Codul unic de înregistrare ...............
        Sediul/Adresa ..............................
        Telefon .......... Fax .......... E-mail ..........
        Cont trezorerie .................... deschis la .................
        Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanţare ..................
        Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare ..................

        Anexez la prezenta:
    a) documentele justificative aferente efectuării plăţilor în ordinea activităţilor completate în formularul de decont;

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........


    D. CERERE DE AVANS
        (Se completează toate rubricile din formularul-tip în limba română, prin tehnoredactare cu sumele din facturile decontate prin cererea de plată în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data încasării sumelor)
        Subscrisa ................. având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna .............., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ............ eliberat la data de ................, cu domiciliul în localitatea .................... str. ............. nr. ..... bl. ..... sc. ...... ap. ..... sectorul/judeţul ..............., cod poştal ............... solicit eliberarea avansului de maxim 30% din valoarea alocaţiei financiare nerambursabile în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul Ministrului nr. ........
        Datele de identificare ale operatorului economic:
        Denumirea operatorului economic ..................
        Data înregistrării .................
        Nr. de ordine la Oficiul Registrul Comerţului ................
        Codul unic de înregistrare .............. Sediul/Adresa ...............
        Telefon ................... Fax .......... E-mail ..........
        Cont trezorerie ................ deschis la ..........
        Nr. Cererii tip de Acord de principiu pentru finanţare ................
        Nr. Notificării privind Acordul de principiu pentru finanţare .............

        Anexez la prezenta:
    b) documentele justificative aferente avansului din fonduri publice conform legislaţiei;

        Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic*3)
        *3) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană(reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele ..................
        Funcţia: ................
        Semnătura ...............
        Data semnării: ..........    ANEXA 12

    la schema de ajutor de minimis
                                - FORMULARUL DE DECONT -

    Denumirea operatorului economic ..........

┌────┬───────────┬───────────┬────────────────────────┬────────────────────────────────┬─────────┬────────┬───────┐
│Nr. │ │ │Factura │Instrumente de plată*3) │ │ │ │
│Crt.│ │ │ │ │ │ │ │
├────┤ │ ├───────┬────────┬───────┼──────────────┬───┬─────┬───────┤ │Valoare │Valoare│
│ │Denumirea │ │ │ │Valoare│ │ │ │ │Valoare │ajutor │ajutor │
│ │cheltuielii│Serie sau │ │ │factură│ │ │ │ │ajutor │de │de │
│ │şi nr. de │număr de │ │ │cu TVA │ │ │ │ │de │minimis │minimis│
│ │bucăţi*1) │inventar*2)│Nr. │Data ├───────┤Felul │Nr.│Data │Valoare│minimis │aprobat │aprobat│
│ │ │ │Factură│facturii│Valoare│documentului │ │ │cu TVA │solicitat│UPSEC*4)│UMCR │
│ │ │ │ │ │factură│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │fără │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────────┼───┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────────┼───┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼──────────────┼───┼─────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ ├───────┤ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────┴───────────┴───────┴────────┼───────┼──────────────┴───┴─────┼───────┼─────────┼────────┼───────┤
│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
│TOTAL ├───────┤▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
│ │ │▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒│ │ │ │ │
└─────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────────────────┴───────┴─────────┴────────┴───────┘

        *1) Se va completa cu nr. de bucăţi.
        *2) Se va completa de către beneficiar cu seria bunului sau nr. de inventar.
        *3) Ordine de plată/chitanţă/cotor filă CEC/foaie de vărsământ, bilet la ordin, dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română şi legalizate.
        *4) Se va completa de AIMMAIPE.
        Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic*5)
        *5) Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit)
        Numele: ..........
        Funcţia: ..........
        Semnătura ..........
        Data semnării: ..........

        Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru data publicării Ordinului în Monitorul Oficial.
                                      Viza UPSEC*6)
        *6) Se va completa de AIMMAIPE

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Aprobat │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┘

                                       Viza UMCR*6)
        *6) Se va completa de AIMMAIPE

┌─────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Coordonator│Verificator│Verificator│
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Nume şi │ │ │ │
│prenume │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Semnătura│ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Data │ │ │ │
├─────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Bun de │ │ │ │
│plată │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │
└─────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    ANEXA 13

    la schema de ajutor de minimis
                 Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt
          eligibile la finanţare în cadrul Programului Start-up Nation România

┌─────┬────────────────────┬──────────────┬─────────┬────────┬──────┐
│ │n.c.a.: │ │ │ │ │
│ │neclasificate │ │ │ │ │
│ │altundeva │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │ │ │Industrii│ │ │
│ │ │Producţie │creative │ │ │
│Clasă│CAEN Rev.2 │(industrie │+ │Servicii│Comerţ│
│ │ │prelucrătoare)│cod 6201 │ │ │
│ │ │ │IT │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi de │ │ │ │ │
│0240 │servicii anexe │[v] │ │ │ │
│ │silviculturii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│0710 │Extracţia │[v] │ │ │ │
│ │minereurilor feroase│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Extracţia altor │ │ │ │ │
│0729 │minereuri metalifere│[v] │ │ │ │
│ │neferoase │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Extracţia pietrei │ │ │ │ │
│ │ornamentale şi a │ │ │ │ │
│ │pietrei │ │ │ │ │
│ │pentru construcţii, │ │ │ │ │
│0811 │extracţia pietrei │[v] │ │ │ │
│ │calcaroase, │ │ │ │ │
│ │ghipsului, cretei şi│ │ │ │ │
│ │a │ │ │ │ │
│ │ardeziei │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Extracţia │ │ │ │ │
│ │pietrişului şi │ │ │ │ │
│0812 │nisipului; │[v] │ │ │ │
│ │extracţia argilei şi│ │ │ │ │
│ │caolinului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Extracţia │ │ │ │ │
│ │mineralelor pentru │ │ │ │ │
│0891 │industria │[v] │ │ │ │
│ │chimică şi │ │ │ │ │
│ │îngrăşămintelor │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│0893 │Extracţia sării │[v] │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│0899 │Alte activităţi │[v] │ │ │ │
│ │extractive n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Prelucrarea şi │ │ │ │ │
│1012 │conservarea cărnii │[v] │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │pasăre │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│1013 │produselor din carne│[v] │ │ │ │
│ │(inclusiv │ │ │ │ │
│ │din carne de pasăre)│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Prelucrarea şi │ │ │ │ │
│ │conservarea │ │ │ │ │
│1020 │peştelui, │[v] │ │ │ │
│ │crustaceelor şi │ │ │ │ │
│ │moluştelor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Prelucrarea şi │ │ │ │ │
│1031 │conservarea │[v] │ │ │ │
│ │cartofilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1032 │Fabricarea sucurilor│[v] │ │ │ │
│ │de fructe şi legume │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Prelucrarea şi │ │ │ │ │
│1039 │conservarea │[v] │ │ │ │
│ │fructelor şi │ │ │ │ │
│ │legumelor n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│1051 │produselor lactate │[v] │ │ │ │
│ │şi a │ │ │ │ │
│ │brânzeturilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1052 │Fabricarea │[v] │ │ │ │
│ │îngheţatei │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea pâinii; │ │ │ │ │
│ │fabricarea │ │ │ │ │
│1071 │prăjiturilor │[v] │ │ │ │
│ │şi a produselor │ │ │ │ │
│ │proaspete de │ │ │ │ │
│ │patiserie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │biscuiţilor şi │ │ │ │ │
│ │pişcoturilor; │ │ │ │ │
│1072 │fabricarea │[v] │ │ │ │
│ │prăjiturilor şi a │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │
│ │conservate de │ │ │ │ │
│ │patiserie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │macaroanelor, │ │ │ │ │
│ │tăiţeilor, │ │ │ │ │
│1073 │cus-cus-ului şi a │[v] │ │ │ │
│ │altor produse │ │ │ │ │
│ │făinoase │ │ │ │ │
│ │similare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1081 │Fabricarea zahărului│[v] │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │produselor din │ │ │ │ │
│1082 │cacao, a │[v] │ │ │ │
│ │ciocolatei şi a │ │ │ │ │
│ │produselor zaharoase│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1083 │Prelucrarea ceaiului│[v] │ │ │ │
│ │şi cafelei │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│1084 │condimentelor şi │[v] │ │ │ │
│ │ingredientelor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1085 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │
│ │mâncăruri preparate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │preparatelor │ │ │ │ │
│1086 │alimentare │[v] │ │ │ │
│ │omogenizate şi │ │ │ │ │
│ │alimentelor │ │ │ │ │
│ │dietetice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│1089 │produse alimentare │[v] │ │ │ │
│ │n.c.a │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │preparatelor pentru │ │ │ │ │
│1092 │hrana │[v] │ │ │ │
│ │animalelor de │ │ │ │ │
│ │companie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Producţia de băuturi│ │ │ │ │
│ │răcoritoare │ │ │ │ │
│1107 │nealcoolice; │[v] │ │ │ │
│ │producţia de ape │ │ │ │ │
│ │minerale şi │ │ │ │ │
│ │alte ape îmbuteliate│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Pregătirea fibrelor │ │ │ │ │
│1310 │şi filarea fibrelor │[v] │ │ │ │
│ │textile │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1320 │Producţia de │[v] │ │ │ │
│ │ţesături │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1330 │Finisarea │[v] │ │ │ │
│ │materialelor textile│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│1391 │metraje prin │[v] │ │ │ │
│ │tricotare sau │ │ │ │ │
│ │croşetare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│ │articole │ │ │ │ │
│1392 │confecţionate din │[v] │ │ │ │
│ │textile (cu excepţia│ │ │ │ │
│ │îmbrăcămintei şi │ │ │ │ │
│ │lenjeriei de corp) │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1393 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │
│ │covoare şi mochete │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│1394 │odgoane, frânghii, │[v] │ │ │ │
│ │sfori şi │ │ │ │ │
│ │plase │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│ │textile neţesute şi │ │ │ │ │
│ │articole │ │ │ │ │
│1395 │din acestea, cu │[v] │ │ │ │
│ │excepţia │ │ │ │ │
│ │confecţiilor de │ │ │ │ │
│ │îmbrăcăminte │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│1396 │articole tehnice şi │[v] │ │ │ │
│ │industriale din │ │ │ │ │
│ │textile │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│1399 │articole textile │[v] │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│1411 │articolelor de │[v] │ │ │ │
│ │îmbrăcăminte din │ │ │ │ │
│ │piele │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│1412 │articole de │[v] │ │ │ │
│ │îmbrăcăminte │ │ │ │ │
│ │pentru lucru │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│ │articole de │ │ │ │ │
│1413 │îmbrăcăminte │[v] │ │ │ │
│ │(exclusiv lenjeria │ │ │ │ │
│ │de corp) │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│1414 │articole de lenjerie│[v] │ │ │ │
│ │de corp │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│1419 │articole de │[v] │ │ │ │
│ │îmbrăcăminte │ │ │ │ │
│ │şi accesorii n.c.a │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│1420 │articolelor din │[v] │ │ │ │
│ │blană │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea prin │ │ │ │ │
│ │tricotare sau │ │ │ │ │
│1431 │croşetare a │[v] │ │ │ │
│ │ciorapilor şi │ │ │ │ │
│ │articolelor de │ │ │ │ │
│ │galanterie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea prin │ │ │ │ │
│ │tricotare sau │ │ │ │ │
│1439 │croşetare a │[v] │ │ │ │
│ │altor articole de │ │ │ │ │
│ │îmbrăcăminte │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Tăbăcirea şi │ │ │ │ │
│1511 │finisarea pieilor; │[v] │ │ │ │
│ │prepararea şi │ │ │ │ │
│ │vopsirea blănurilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │articolelor de voiaj│ │ │ │ │
│1512 │şi │[v] │ │ │ │
│ │marochinărie şi a │ │ │ │ │
│ │articolelor de │ │ │ │ │
│ │harnaşament │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1520 │Fabricarea │[v] │ │ │ │
│ │încălţămintei │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1610 │Tăierea şi │[v] │ │ │ │
│ │rindeluirea lemnului│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│1621 │furnire şi a │[v] │ │ │ │
│ │panourilor din │ │ │ │ │
│ │lemn │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│1622 │parchetului asamblat│[v] │ │ │ │
│ │în panouri │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│ │elemente de │ │ │ │ │
│1623 │dulgherie şi │[v] │ │ │ │
│ │tâmplărie, pentru │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1624 │Fabricarea │[v] │ │ │ │
│ │ambalajelor din lemn│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│ │produse din lemn; │ │ │ │ │
│ │fabricarea │ │ │ │ │
│1629 │articolelor din │[v] │ │ │ │
│ │plută, paie şi │ │ │ │ │
│ │din alte materiale │ │ │ │ │
│ │vegetale împletite │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1711 │Fabricarea celulozei│[v] │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1712 │Fabricarea hârtiei │[v] │ │ │ │
│ │şi cartonului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea hârtiei │ │ │ │ │
│ │şi cartonului │ │ │ │ │
│1721 │ondulat │[v] │ │ │ │
│ │şi a ambalajelor din│ │ │ │ │
│ │hârtie şi carton │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │produselor de uz │ │ │ │ │
│1722 │gospodăresc şi │[v] │ │ │ │
│ │sanitar, din hârtie │ │ │ │ │
│ │sau carton │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│1723 │articolelor de │[v] │ │ │ │
│ │papetărie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1724 │Fabricarea tapetului│[v] │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│1729 │articole din hârtie │[v] │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │carton n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1811 │Tipărirea ziarelor │[v] │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1812 │Alte activităţi de │[v] │ │ │ │
│ │tipărire n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Servicii │ │ │ │ │
│1813 │pregătitoare pentru │ │ │[v] │ │
│ │pretipărire │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1814 │Legătorie şi │ │ │[v] │ │
│ │servicii conexe │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│1820 │Reproducerea │ │ │[v] │ │
│ │înregistrărilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2012 │coloranţilor şi a │[v] │ │ │ │
│ │pigmenţilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2013 │produse chimice │[v] │ │ │ │
│ │anorganice, de bază │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2014 │produse chimice │[v] │ │ │ │
│ │organice, │ │ │ │ │
│ │de bază │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2015 │îngrăşămintelor şi │[v] │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │
│ │azotoase │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2016 │materialelor │[v] │ │ │ │
│ │plastice în forme │ │ │ │ │
│ │primare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2017 │cauciucului sintetic│[v] │ │ │ │
│ │în forme │ │ │ │ │
│ │primare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2020 │pesticidelor şi a │[v] │ │ │ │
│ │altor produse │ │ │ │ │
│ │agrochimice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │vopselelor, │ │ │ │ │
│2030 │lacurilor, cernelii │[v] │ │ │ │
│ │tipografice şi │ │ │ │ │
│ │masticurilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │săpunurilor, │ │ │ │ │
│2041 │detergenţilor şi a │[v] │ │ │ │
│ │produselor de │ │ │ │ │
│ │întreţinere │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │parfumurilor şi a │ │ │ │ │
│2042 │produselor │[v] │ │ │ │
│ │cosmetice (de │ │ │ │ │
│ │toaletă) │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2052 │Fabricarea │[v] │ │ │ │
│ │cleiurilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│ │produse chimice │ │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │
│ │Cu excepţia │ │ │ │ │
│2059 │uleiurilor şi │[v] │ │ │ │
│ │grăsimilor │ │ │ │ │
│ │modificate chimic │ │ │ │ │
│ │(biodiesel şi │ │ │ │ │
│ │bioetanol) │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea fibrelor │ │ │ │ │
│2060 │sintetice şi │[v] │ │ │ │
│ │artificiale │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2110 │produselor │[v] │ │ │ │
│ │farmaceutice de bază│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2120 │preparatelor │[v] │ │ │ │
│ │farmaceutice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │anvelopelor şi a │ │ │ │ │
│2211 │camerelor de │[v] │ │ │ │
│ │aer; reşaparea şi │ │ │ │ │
│ │refacerea │ │ │ │ │
│ │anvelopelor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2219 │Fabricarea altor │[v] │ │ │ │
│ │produse din cauciuc │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea plăcilor,│ │ │ │ │
│2221 │foliilor, tuburilor │[v] │ │ │ │
│ │şi profilelor din │ │ │ │ │
│ │material plastic │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2222 │articolelor de │[v] │ │ │ │
│ │ambalaj din │ │ │ │ │
│ │material plastic │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │articolelor din │ │ │ │ │
│2223 │material │[v] │ │ │ │
│ │plastic pentru │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2229 │produse din material│[v] │ │ │ │
│ │plastic │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2311 │Fabricarea sticlei │[v] │ │ │ │
│ │plate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Prelucrarea şi │ │ │ │ │
│2312 │fasonarea sticlei │[v] │ │ │ │
│ │plate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2313 │articolelor din │[v] │ │ │ │
│ │sticlă │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2314 │Fabricarea fibrelor │[v] │ │ │ │
│ │din sticlă │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2319 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │
│ │sticlărie tehnică │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2320 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │
│ │produse refractare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea plăcilor │ │ │ │ │
│2331 │şi dalelor din │[v] │ │ │ │
│ │ceramică │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │cărămizilor, │ │ │ │ │
│ │ţiglelor şi altor │ │ │ │ │
│2332 │produse pentru │[v] │ │ │ │
│ │construcţii, din │ │ │ │ │
│ │argilă │ │ │ │ │
│ │arsă │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │articolelor ceramice│ │ │ │ │
│2341 │pentru uz │[v] │ │ │ │
│ │gospodăresc şi │ │ │ │ │
│ │ornamental │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│2342 │obiecte sanitare din│[v] │ │ │ │
│ │ceramică │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │izolatorilor şi │ │ │ │ │
│2343 │pieselor │[v] │ │ │ │
│ │izolante din │ │ │ │ │
│ │ceramică │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2344 │produse tehnice din │[v] │ │ │ │
│ │ceramică │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2349 │produse ceramice │[v] │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2351 │Fabricarea │[v] │ │ │ │
│ │cimentului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2352 │Fabricarea varului │[v] │ │ │ │
│ │şi ipsosului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2361 │produselor din beton│[v] │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2362 │produselor din ipsos│[v] │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2363 │Fabricarea betonului│[v] │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2364 │Fabricarea │[v] │ │ │ │
│ │mortarului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2365 │produselor din │[v] │ │ │ │
│ │azbociment │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2369 │articole din beton, │[v] │ │ │ │
│ │ciment şi ipsos │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2370 │Tăierea, fasonarea │[v] │ │ │ │
│ │şi finisarea pietrei│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2391 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │
│ │produse abrazive │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2399 │produse din minerale│[v] │ │ │ │
│ │nemetalice, n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Producţia de metale │ │ │ │ │
│2410 │feroase sub forme │[v] │ │ │ │
│ │primare şi de │ │ │ │ │
│ │feroaliaje │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Producţia de tuburi,│ │ │ │ │
│ │ţevi, profile │ │ │ │ │
│2420 │tubulare şi │[v] │ │ │ │
│ │accesorii pentru │ │ │ │ │
│ │acestea, din │ │ │ │ │
│ │oţel │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2431 │Tragere la rece a │[v] │ │ │ │
│ │barelor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2432 │Laminare la rece a │[v] │ │ │ │
│ │benzilor înguste │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2433 │Producţia de profile│[v] │ │ │ │
│ │obţinute la rece │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2434 │Trefilarea firelor │[v] │ │ │ │
│ │la rece │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2441 │Producţia metalelor │[v] │ │ │ │
│ │preţioase │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2442 │Metalurgia │[v] │ │ │ │
│ │aluminiului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Producţia plumbului,│ │ │ │ │
│2443 │zincului şi │[v] │ │ │ │
│ │cositorului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2444 │Metalurgia cuprului │[v] │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2445 │Producţia altor │[v] │ │ │ │
│ │metale neferoase │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2451 │Turnarea fontei │[v] │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2452 │Turnarea oţelului │[v] │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2453 │Turnarea metalelor │[v] │ │ │ │
│ │neferoase uşoare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2454 │Turnarea altor │[v] │ │ │ │
│ │metale neferoase │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│ │construcţii metalice│ │ │ │ │
│2511 │şi │[v] │ │ │ │
│ │părţi componente ale│ │ │ │ │
│ │structurilor │ │ │ │ │
│ │metalice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2512 │Fabricarea de uşi şi│[v] │ │ │ │
│ │ferestre din metal │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Producţia de │ │ │ │ │
│2521 │radiatoare şi cazane│[v] │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │încălzire centrală │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Producţia de │ │ │ │ │
│2529 │rezervoare, cisterne│[v] │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │containere metalice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Producţia │ │ │ │ │
│ │generatoarelor de │ │ │ │ │
│2530 │aburi (cu │[v] │ │ │ │
│ │excepţia cazanelor │ │ │ │ │
│ │pentru încălzire │ │ │ │ │
│ │centrală) │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │produselor metalice │ │ │ │ │
│2550 │obţinute │[v] │ │ │ │
│ │prin deformare │ │ │ │ │
│ │plastică; metalurgia│ │ │ │ │
│ │pulberilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2561 │Tratarea şi │[v] │ │ │ │
│ │acoperirea metalelor│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2562 │Operaţiuni de │[v] │ │ │ │
│ │mecanică generală │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2571 │Fabricarea │[v] │ │ │ │
│ │produselor de tăiat │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2572 │articolelor de │[v] │ │ │ │
│ │feronerie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2573 │Fabricarea uneltelor│[v] │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│ │recipienţi, │ │ │ │ │
│2591 │containere şi │[v] │ │ │ │
│ │alte produse │ │ │ │ │
│ │similare din oţel │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2592 │ambalajelor uşoare │[v] │ │ │ │
│ │din metal │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │articolelor din fire│ │ │ │ │
│2593 │metalice; │[v] │ │ │ │
│ │fabricarea de │ │ │ │ │
│ │lanţuri şi arcuri │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│ │şuruburi, buloane şi│ │ │ │ │
│ │alte │ │ │ │ │
│2594 │articole filetate; │[v] │ │ │ │
│ │fabricarea de nituri│ │ │ │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │şaibe │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2599 │articole din metal │[v] │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2611 │subansamblurilor │[v] │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │ │
│ │(module) │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2612 │componente │[v] │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2620 │calculatoarelor şi a│[v] │ │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │ │ │
│ │periferice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2630 │echipamentelor de │[v] │ │ │ │
│ │comunicaţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2640 │produselor │[v] │ │ │ │
│ │electronice de larg │ │ │ │ │
│ │consum │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│ │instrumente şi │ │ │ │ │
│2651 │dispozitive │[v] │ │ │ │
│ │pentru măsură, │ │ │ │ │
│ │verificare, control,│ │ │ │ │
│ │navigaţie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2652 │Producţia de ceasuri│[v] │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│ │echipamente pentru │ │ │ │ │
│2660 │radiologie, │[v] │ │ │ │
│ │electrodiagnostic şi│ │ │ │ │
│ │electroterapie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│ │instrumente optice │ │ │ │ │
│2670 │şi │[v] │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
│ │fotografice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │suporţilor magnetici│ │ │ │ │
│2680 │şi optici │[v] │ │ │ │
│ │destinaţi │ │ │ │ │
│ │înregistrărilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │motoarelor, │ │ │ │ │
│2711 │generatoarelor şi │[v] │ │ │ │
│ │transformatoarelor │ │ │ │ │
│ │electrice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │aparatelor de │ │ │ │ │
│2712 │distribuţie şi │[v] │ │ │ │
│ │control a │ │ │ │ │
│ │electricităţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│2720 │acumulatori şi │[v] │ │ │ │
│ │baterii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│2731 │cabluri cu fibră │[v] │ │ │ │
│ │optică │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2732 │fire şi cabluri │[v] │ │ │ │
│ │electrice │ │ │ │ │
│ │şi electronice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │dispozitivelor de │ │ │ │ │
│2733 │conexiune │[v] │ │ │ │
│ │pentru fire şi │ │ │ │ │
│ │cabluri electrice şi│ │ │ │ │
│ │electronice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│2740 │echipamente │[v] │ │ │ │
│ │electrice de │ │ │ │ │
│ │iluminat │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│2751 │aparate │[v] │ │ │ │
│ │electrocasnice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│2752 │echipamente casnice │[v] │ │ │ │
│ │neelectrice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2790 │echipamente │[v] │ │ │ │
│ │electrice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2811 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │
│ │motoare şi turbine │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2812 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │
│ │motoare hidraulice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2813 │Fabricarea de pompe │[v] │ │ │ │
│ │şi compresoare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│2814 │articole de │[v] │ │ │ │
│ │robinetărie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │lagărelor, │ │ │ │ │
│ │angrenajelor, │ │ │ │ │
│2815 │cutiilor de viteză │[v] │ │ │ │
│ │şi a elementelor │ │ │ │ │
│ │mecanice de │ │ │ │ │
│ │transmisie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2821 │cuptoarelor, │[v] │ │ │ │
│ │furnalelor şi │ │ │ │ │
│ │arzătoarelor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2822 │echipamentelor de │[v] │ │ │ │
│ │ridicat şi │ │ │ │ │
│ │manipulat │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea maşinilor│ │ │ │ │
│ │şi echipamentelor de│ │ │ │ │
│ │birou (exclusiv │ │ │ │ │
│2823 │fabricarea │[v] │ │ │ │
│ │calculatoarelor │ │ │ │ │
│ │şi a echipamentelor │ │ │ │ │
│ │periferice) │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2824 │maşinilor-unelte │[v] │ │ │ │
│ │portabile │ │ │ │ │
│ │acţionate electric │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de │ │ │ │ │
│ │ventilaţie şi │ │ │ │ │
│2825 │frigorifice, │[v] │ │ │ │
│ │exclusiv a │ │ │ │ │
│ │echipamentelor de │ │ │ │ │
│ │uz casnic │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2829 │maşini şi utilaje de│[v] │ │ │ │
│ │utilizare generală │ │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea maşinilor│ │ │ │ │
│ │şi utilajelor pentru│ │ │ │ │
│2830 │agricultură şi │[v] │ │ │ │
│ │exploatări │ │ │ │ │
│ │forestiere │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │utilajelor şi a │ │ │ │ │
│2841 │maşinilor- │[v] │ │ │ │
│ │unelte pentru │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │
│ │metalului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│2849 │Fabricarea altor │[v] │ │ │ │
│ │maşini-unelte n.c.a.│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2891 │utilajelor pentru │[v] │ │ │ │
│ │metalurgie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2892 │utilajelor pentru │[v] │ │ │ │
│ │extracţie şi │ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │utilajelor pentru │ │ │ │ │
│ │prelucrarea │ │ │ │ │
│2893 │produselor │[v] │ │ │ │
│ │alimentare, │ │ │ │ │
│ │băuturilor şi │ │ │ │ │
│ │tutunului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │utilajelor pentru │ │ │ │ │
│2894 │industria │[v] │ │ │ │
│ │textilă, a │ │ │ │ │
│ │îmbrăcămintei şi a │ │ │ │ │
│ │pielăriei │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │utilajelor pentru │ │ │ │ │
│2895 │industria │[v] │ │ │ │
│ │hârtiei şi │ │ │ │ │
│ │cartonului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │utilajelor pentru │ │ │ │ │
│2896 │prelucrarea │[v] │ │ │ │
│ │maselor plastice şi │ │ │ │ │
│ │a cauciucului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│2899 │maşini şi utilaje │[v] │ │ │ │
│ │specifice n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│2910 │autovehiculelor de │[v] │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │
│ │rutier │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Producţia de │ │ │ │ │
│ │caroserii pentru │ │ │ │ │
│2920 │autovehicule; │[v] │ │ │ │
│ │fabricarea de │ │ │ │ │
│ │remorci şi │ │ │ │ │
│ │semiremorci │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
│ │electrice şi │ │ │ │ │
│2931 │electronice pentru │[v] │ │ │ │
│ │autovehicule şi │ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │motoare de │ │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│ │piese şi accesorii │ │ │ │ │
│2932 │pentru │[v] │ │ │ │
│ │autovehicule şi │ │ │ │ │
│ │pentru motoare de │ │ │ │ │
│ │autovehicule │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Construcţia de nave │ │ │ │ │
│3011 │şi structuri │[v] │ │ │ │
│ │plutitoare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Construcţia de │ │ │ │ │
│3012 │ambarcaţiuni │[v] │ │ │ │
│ │sportive şi de │ │ │ │ │
│ │agrement │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3020 │Fabricarea │[v] │ │ │ │
│ │materialului rulant │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│3030 │aeronave şi nave │[v] │ │ │ │
│ │spaţiale │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3091 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │
│ │motociclete │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│3092 │biciclete şi de │[v] │ │ │ │
│ │vehicule │ │ │ │ │
│ │pentru invalizi │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│3099 │mijloace de │[v] │ │ │ │
│ │transport │ │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de mobilă│ │ │ │ │
│3101 │pentru birouri şi │[v] │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3102 │Fabricarea de mobilă│[v] │ │ │ │
│ │pentru bucătării │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3103 │Fabricarea de │[v] │ │ │ │
│ │saltele şi somiere │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3109 │Fabricarea de mobilă│[v] │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│ │bijuteriilor şi │ │ │ │ │
│3212 │articolelor │[v] │ │ │ │
│ │similare din metale │ │ │ │ │
│ │şi pietre preţioase │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│3213 │imitaţiilor de │[v] │ │ │ │
│ │bijuterii şi │ │ │ │ │
│ │articole similare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│3220 │instrumentelor │[v] │ │ │ │
│ │muzicale │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea │ │ │ │ │
│3230 │articolelor pentru │[v] │ │ │ │
│ │sport │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3240 │Fabricarea jocurilor│[v] │ │ │ │
│ │şi jucăriilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea de │ │ │ │ │
│ │dispozitive, aparate│ │ │ │ │
│3250 │şi │[v] │ │ │ │
│ │instrumente medicale│ │ │ │ │
│ │stomatologice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3291 │Fabricarea măturilor│[v] │ │ │ │
│ │şi periilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Fabricarea altor │ │ │ │ │
│3299 │produse │[v] │ │ │ │
│ │manufacturiere │ │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │
│3311 │articolelor │ │ │[v] │ │
│ │fabricate din metal │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3312 │Repararea maşinilor │ │ │[v] │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │
│3313 │echipamentelor │ │ │[v] │ │
│ │electronice şi │ │ │ │ │
│ │optice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea │ │ │ │ │
│3314 │echipamentelor │ │ │[v] │ │
│ │electrice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea şi │ │ │ │ │
│3315 │întreţinerea navelor│ │ │[v] │ │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │bărcilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea şi │ │ │ │ │
│3316 │întreţinerea │ │ │[v] │ │
│ │aeronavelor şi │ │ │ │ │
│ │navelor spaţiale │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Repararea şi │ │ │ │ │
│3317 │întreţinerea altor │ │ │[v] │ │
│ │echipamentelor de │ │ │ │ │
│ │transport n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3319 │Repararea altor │ │ │[v] │ │
│ │echipamente │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Instalarea maşinilor│ │ │ │ │
│3320 │şi echipamentelor │ │ │[v] │ │
│ │industriale │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│3600 │Captarea, tratarea │ │ │[v] │ │
│ │şi distribuţia apei │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Colectarea şi │ │ │ │ │
│3700 │epurarea apelor │ │ │[v] │ │
│ │uzate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Colectarea │ │ │ │ │
│3811 │deşeurilor │ │ │[v] │ │
│ │nepericuloase │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Colectarea │ │ │ │ │
│3812 │deşeurilor │ │ │[v] │ │
│ │periculoase │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Tratarea şi │ │ │ │ │
│ │eliminarea │ │ │ │ │
│ │deşeurilor │ │ │ │ │
│ │nepericuloase │ │ │ │ │
│3821 │CU EXCEPŢIA │[v] │ │ │ │
│ │PRODUCŢIEI DE │ │ │ │ │
│ │ÎNLOCUITORI DE │ │ │ │ │
│ │COMBUSTIBILI ŞI │ │ │ │ │
│ │BIOGAZ │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Tratarea şi │ │ │ │ │
│ │eliminarea │ │ │ │ │
│ │deşeurilor │ │ │ │ │
│3822 │periculoase │[v] │ │ │ │
│ │CU EXCEPŢIA │ │ │ │ │
│ │DEŞEURILOR NUCLEARE │ │ │ │ │
│ │RADIOACTIVE │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Demontarea │ │ │ │ │
│ │(dezasamblarea) │ │ │ │ │
│ │maşinilor şi a │ │ │ │ │
│3831 │echipamentelor │ │ │[v] │ │
│ │scoase din uz pentru│ │ │ │ │
│ │recuperarea │ │ │ │ │
│ │materialelor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Recuperarea │ │ │ │ │
│3832 │materialelor │[v] │ │ │ │
│ │reciclabile │ │ │ │ │
│ │sortate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Activităţi şi │ │ │ │ │
│3900 │servicii de │ │ │[v] │ │
│ │decontaminare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4110 │Dezvoltare promovare│ │ │[v] │ │
│ │imobiliară │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │
│ │construcţii a │ │ │ │ │
│4120 │clădirilor │ │ │[v] │ │
│ │rezidenţiale şi │ │ │ │ │
│ │nerezidenţiale │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │
│4211 │construcţii a │ │ │[v] │ │
│ │drumurilor şi │ │ │ │ │
│ │autostrăzilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │
│ │construcţii a căilor│ │ │ │ │
│4212 │ferate de │ │ │[v] │ │
│ │suprafaţă şi │ │ │ │ │
│ │subterane │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4213 │Construcţia de │ │ │[v] │ │
│ │poduri şi tuneluri │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │
│ │construcţii a │ │ │ │ │
│4221 │proiectelor │ │ │[v] │ │
│ │utilitare pentru │ │ │ │ │
│ │fluide │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │
│ │construcţii a │ │ │ │ │
│4222 │proiectelor │ │ │[v] │ │
│ │utilitare pentru │ │ │ │ │
│ │electricitate şi │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4291 │Construcţii │ │ │[v] │ │
│ │hidrotehnice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │
│4299 │construcţii a altor │ │ │[v] │ │
│ │proiecte │ │ │ │ │
│ │inginereşti n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4311 │Lucrări de demolare │ │ │[v] │ │
│ │a construcţiilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4312 │Lucrări de pregătire│ │ │[v] │ │
│ │a terenului │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de foraj şi │ │ │ │ │
│4313 │sondaj pentru │ │ │[v] │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4321 │Lucrări de │ │ │[v] │ │
│ │instalaţii electrice│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │
│ │instalaţii sanitare,│ │ │ │ │
│4322 │de │ │ │[v] │ │
│ │încălzire şi de aer │ │ │ │ │
│ │condiţionat │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Alte lucrări de │ │ │ │ │
│4329 │instalaţii pentru │ │ │[v] │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4331 │Lucrări de ipsoserie│ │ │[v] │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4332 │Lucrări de tâmplărie│ │ │[v] │ │
│ │şi dulgherie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de pardosire│ │ │ │ │
│4333 │şi placare a │ │ │[v] │ │
│ │pereţilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │
│4334 │vopsitorie, │ │ │[v] │ │
│ │zugrăveli şi │ │ │ │ │
│ │montări de geamuri │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4339 │Alte lucrări de │ │ │[v] │ │
│ │finisare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Lucrări de │ │ │ │ │
│4391 │învelitori, şarpante│ │ │[v] │ │
│ │şi terase │ │ │ │ │
│ │la construcţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Alte lucrări │ │ │ │ │
│4399 │speciale de │ │ │[v] │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │
│ │n.c.a. │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │ │ │
│ │autoturisme şi │ │ │ │ │
│4511 │autovehicule │ │ │ │[v] │
│ │uşoare (sub 3,5 │ │ │ │ │
│ │tone) │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4519 │Comerţ cu alte │ │ │ │[v] │
│ │autovehicule │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Întreţinerea şi │ │ │ │ │
│4520 │repararea │ │ │[v] │ │
│ │autovehiculelor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4531 │de piese şi │ │ │ │[v] │
│ │accesorii │ │ │ │ │
│ │pentru autovehicule │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│4532 │de piese şi │ │ │ │[v] │
│ │accesorii │ │ │ │ │
│ │pentru autovehicule │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu │ │ │ │ │
│ │motociclete, piese │ │ │ │ │
│ │şi accesorii │ │ │ │ │
│4540 │aferente; │ │ │ │[v] │
│ │întreţinerea şi │ │ │ │ │
│ │repararea │ │ │ │ │
│ │motocicletelor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │al cerealelor, │ │ │ │ │
│ │seminţelor, │ │ │ │ │
│4621 │furajelor şi │ │ │ │[v] │
│ │tutunului │ │ │ │ │
│ │neprelucrat CU │ │ │ │ │
│ │EXCEPŢIA TUTUNULUI │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4622 │al florilor şi al │ │ │ │[v] │
│ │plantelor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4623 │Comerţ cu ridicata │ │ │ │[v] │
│ │al animalelor vii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │al blănurilor, │ │ │ │ │
│4624 │pieilor │ │ │ │[v] │
│ │brute şi al pieilor │ │ │ │ │
│ │prelucrate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4631 │al fructelor şi │ │ │ │[v] │
│ │legumelor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4632 │al cărnii şi │ │ │ │[v] │
│ │produselor │ │ │ │ │
│ │din carne │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │al produselor │ │ │ │ │
│4633 │lactate, │ │ │ │[v] │
│ │ouălor, uleiurilor │ │ │ │ │
│ │şi grăsimilor │ │ │ │ │
│ │comestibile │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4634 │al băuturilor CU │ │ │ │[v] │
│ │EXCEPŢIA BĂUTURILOR │ │ │ │ │
│ │ALCOOLICE │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4636 │al zahărului, │ │ │ │[v] │
│ │ciocolatei şi │ │ │ │ │
│ │produselor zaharoase│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4637 │cu cafea, ceai, │ │ │ │[v] │
│ │cacao │ │ │ │ │
│ │şi condimente │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │specializat al altor│ │ │ │ │
│4638 │alimente, inclusiv │ │ │ │[v] │
│ │peşte, crustacee şi │ │ │ │ │
│ │moluşte │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │nespecializat de │ │ │ │ │
│ │produse alimentare, │ │ │ │ │
│4639 │băuturi şi tutun │ │ │ │[v] │
│ │- CU EXCEPŢIA │ │ │ │ │
│ │BĂUTURILOR ALCOOLICE│ │ │ │ │
│ │ŞI │ │ │ │ │
│ │TUTUNULUI │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4641 │al produselor │ │ │ │[v] │
│ │textile │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4642 │al îmbrăcămintei şi │ │ │ │[v] │
│ │încălţămintei │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │al aparatelor │ │ │ │ │
│ │electrice │ │ │ │ │
│4643 │de uz gospodăresc, │ │ │ │[v] │
│ │al aparatelor de │ │ │ │ │
│ │radio │ │ │ │ │
│ │şi televizoarelor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │al produselor din │ │ │ │ │
│4644 │ceramică, sticlărie,│ │ │ │[v] │
│ │şi produse de │ │ │ │ │
│ │întreţinere │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4645 │al produselor │ │ │ │[v] │
│ │cosmetice │ │ │ │ │
│ │şi de parfumerie │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4646 │al produselor │ │ │ │[v] │
│ │farmaceutice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │al mobilei, │ │ │ │ │
│4647 │covoarelor │ │ │ │[v] │
│ │şi a articolelor de │ │ │ │ │
│ │iluminat │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4648 │al ceasurilor şi │ │ │ │[v] │
│ │bijuteriilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4649 │al altor bunuri de │ │ │ │[v] │
│ │uz │ │ │ │ │
│ │gospodăresc │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │al calculatoarelor, │ │ │ │ │
│4651 │echipamentelor │ │ │ │[v] │
│ │periferice şi │ │ │ │ │
│ │software-lui │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │de componente şi │ │ │ │ │
│4652 │echipamente │ │ │ │[v] │
│ │electronice şi de │ │ │ │ │
│ │telecomunicaţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │al maşinilor │ │ │ │ │
│4661 │agricole, │ │ │ │[v] │
│ │echipamentelor şi │ │ │ │ │
│ │furniturilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4662 │Comerţ cu ridicata │ │ │ │[v] │
│ │al maşinilor-unelte │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4663 │al maşinilor pentru │ │ │ │[v] │
│ │industria minieră şi│ │ │ │ │
│ │construcţii │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │al maşinilor pentru │ │ │ │ │
│4664 │industria textilă şi│ │ │ │[v] │
│ │al maşinilor de │ │ │ │ │
│ │cusut │ │ │ │ │
│ │şi de tricotat │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4665 │Comerţ cu ridicata │ │ │ │[v] │
│ │al mobilei de birou │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4666 │al altor maşini şi │ │ │ │[v] │
│ │echipamente de birou│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4669 │al altor maşini şi │ │ │ │[v] │
│ │echipamente │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │al materialului │ │ │ │ │
│ │lemnos │ │ │ │ │
│4673 │şi a materialelor de│ │ │ │[v] │
│ │construcţie şi │ │ │ │ │
│ │echipamentelor │ │ │ │ │
│ │sanitare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│ │al echipamentelor şi│ │ │ │ │
│ │furniturilor de │ │ │ │ │
│4674 │fierărie pentru │ │ │ │[v] │
│ │instalaţii │ │ │ │ │
│ │sanitare şi de │ │ │ │ │
│ │încălzire │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4675 │al produselor │ │ │ │[v] │
│ │chimice │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4676 │al altor produse │ │ │ │[v] │
│ │intermediare │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu ridicata │ │ │ │ │
│4677 │al deşeurilor şi │ │ │ │[v] │
│ │resturilor │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│4690 │Comerţ cu ridicata │ │ │ │[v] │
│ │nespecializat │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │în magazine │ │ │ │ │
│ │nespecializate, cu │ │ │ │ │
│ │vânzare predominantă│ │ │ │ │
│4711 │de │ │ │ │[v] │
│ │produse alimentare, │ │ │ │ │
│ │băuturi şi tutun CU │ │ │ │ │
│ │EXCEPŢIA BĂUTURILOR │ │ │ │ │
│ │ALCOOLICE ŞI │ │ │ │ │
│ │TUTUNULUI │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │în magazine │ │ │ │ │
│4719 │nespecializate, cu │ │ │ │[v] │
│ │vânzare predominantă│ │ │ │ │
│ │de │ │ │ │ │
│ │produse nealimentare│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al fructelor şi │ │ │ │ │
│4721 │legumelor proaspete,│ │ │ │[v] │
│ │în magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al cărnii şi al │ │ │ │ │
│4722 │produselor din │ │ │ │[v] │
│ │carne, în magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al peştelui, │ │ │ │ │
│4723 │crustaceelor şi │ │ │ │[v] │
│ │moluştelor, în │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al pâinii, │ │ │ │ │
│ │produselor │ │ │ │ │
│4724 │de patiserie şi │ │ │ │[v] │
│ │produselor │ │ │ │ │
│ │zaharoase, în │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al băuturilor, în │ │ │ │ │
│4725 │magazine │ │ │ │[v] │
│ │specializate CU │ │ │ │ │
│ │EXCEPŢIA │ │ │ │ │
│ │BĂUTURILOR ALCOOLICE│ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al altor produse │ │ │ │ │
│4729 │alimentare, în │ │ │ │[v] │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al carburanţilor │ │ │ │ │
│4730 │pentru autovehicule,│ │ │ │[v] │
│ │în magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al calculatoarelor, │ │ │ │ │
│ │unităţilor │ │ │ │ │
│4741 │periferice şi │ │ │ │[v] │
│ │software-lui în │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al echipamentului │ │ │ │ │
│4742 │pentru │ │ │ │[v] │
│ │telecomunicaţii în │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al echipamentelor │ │ │ │ │
│4743 │audio/video în │ │ │ │[v] │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│4751 │al textilelor, în │ │ │ │[v] │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al articolelor de │ │ │ │ │
│ │fierărie, al │ │ │ │ │
│4752 │articolelor din │ │ │ │[v] │
│ │sticlă şi a │ │ │ │ │
│ │celor pentru vopsit,│ │ │ │ │
│ │în magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al covoarelor, │ │ │ │ │
│ │carpetelor, │ │ │ │ │
│4753 │tapetelor şi a altor│ │ │ │[v] │
│ │acoperitoare de │ │ │ │ │
│ │podea, în magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al articolelor şi │ │ │ │ │
│4754 │aparatelor │ │ │ │[v] │
│ │electrocasnice, în │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al mobilei, al │ │ │ │ │
│ │articolelor de │ │ │ │ │
│4759 │iluminat şi al │ │ │ │[v] │
│ │articole de │ │ │ │ │
│ │uz casnic n.c.a., în│ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│4761 │al cărţilor, în │ │ │ │[v] │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al ziarelor şi │ │ │ │ │
│4762 │articolelor de │ │ │ │[v] │
│ │papetărie, în │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al discurilor şi │ │ │ │ │
│ │benzilor magnetice │ │ │ │ │
│4763 │cu sau fără │ │ │ │[v] │
│ │înregistrări audio/ │ │ │ │ │
│ │video, în magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al echipamentelor │ │ │ │ │
│4764 │sportive, în │ │ │ │[v] │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al jocurilor şi │ │ │ │ │
│4765 │jucăriilor, în │ │ │ │[v] │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│4771 │al îmbrăcămintei, în│ │ │ │[v] │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al încălţămintei şi │ │ │ │ │
│4772 │articolelor din │ │ │ │[v] │
│ │piele, în magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al produselor │ │ │ │ │
│4773 │farmaceutice, în │ │ │ │[v] │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al articolelor │ │ │ │ │
│4774 │medicale şi │ │ │ │[v] │
│ │ortopedice, în │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al produselor │ │ │ │ │
│4775 │cosmetice şi de │ │ │ │[v] │
│ │parfumerie, în │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al florilor, │ │ │ │ │
│ │plantelor │ │ │ │ │
│ │şi seminţelor; │ │ │ │ │
│ │comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│4776 │al │ │ │ │[v] │
│ │animalelor de │ │ │ │ │
│ │companie şi a hranei│ │ │ │ │
│ │pentru │ │ │ │ │
│ │acestea, în magazine│ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al ceasurilor şi │ │ │ │ │
│4777 │bijuteriilor, în │ │ │ │[v] │
│ │magazine │ │ │ │ │
│ │specializate │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al altor bunuri noi,│ │ │ │ │
│ │în magazine │ │ │ │ │
│4778 │specializate - CU │ │ │ │[v] │
│ │EXCEPŢIA │ │ │ │ │
│ │COMBUSTIBILILOR, │ │ │ │ │
│ │ARMELOR ŞI MUNIŢIEI │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al bunurilor de │ │ │ │ │
│4779 │ocazie │ │ │ │[v] │
│ │vândute prin │ │ │ │ │
│ │magazine │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al produselor │ │ │ │ │
│ │alimentare, │ │ │ │ │
│ │băuturilor şi │ │ │ │ │
│ │produselor din │ │ │ │ │
│ │tutun efectuat prin │ │ │ │ │
│4781 │standuri, chioşcuri │ │ │ │[v] │
│ │şi │ │ │ │ │
│ │pieţe CU EXCEPŢIA │ │ │ │ │
│ │BĂUTURILOR ALCOOLICE│ │ │ │ │
│ │ŞI │ │ │ │ │
│ │TUTUNULUI, ARMELOR │ │ │ │ │
│ │ŞI MUNIŢIEI, │ │ │ │ │
│ │COMBUSTIBILILOR │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤
│ │Comerţ cu amănuntul │ │ │ │ │
│ │al textilelor, │ │ │ │ │
│ │îmbrăcămintei şi │ │ │ │ │
│4782 │încălţămintei │ │ │ │[v] │
│ │efectuat │ │ │ │ │
│ │prin standuri, │ │ │ │ │
│ │chioşcuri şi pieţe │ │ │ │ │
├─────┼────────────────────┼──────────────┼─────────┼────────┼──────┤