Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 septembrie 2022  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 septembrie 2022 privind "Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale"

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 944 din 27 septembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.294 din 16 septembrie 2022, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 944 din 27 septembrie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită „Sprijin acordat pentru implementarea Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale“, cu finanţare de la bugetul de stat.

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile alin. (1) din Regulament.

    ART. 3
    Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

    CAP. II
    Obiectivul şi scopul schemei de ajutor de minimis
    ART. 4
    Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis constă în sprijinirea dezvoltării durabile a întreprinderilor cu activitatea principală industrie prelucrătoare, conform secţiunii C poziţiile 1.310-3.320, sau/şi recuperarea materialelor, conform secţiunii D poziţiile 3.831-3.832 inclusiv din Clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN, aprobată prin Ordinul preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN, în vederea realizării obiectivului general al Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale, şi anume creşterea competitivităţii produselor realizate de întreprinderile din România, în conformitate cu principiile dezvoltării durabile.

    ART. 5
    Prezenta schemă de ajutor de minimis are ca scop creşterea competitivităţii produselor industriale prin sprijinul acordat întreprinderilor, de la bugetul de stat, pentru:
    a) implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii şi/sau a sistemelor de management al mediului şi/sau schema de management de mediu şi audit - EMAS;
    b) implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei;
    c) dotarea şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente, precum şi acreditarea acestora, după caz;
    d) certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse;
    e) asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
    f) efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată;
    g) organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale;
    h) înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti.


    CAP. III
    Baza legală
    ART. 6
    Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 120/2002 privind aprobarea Sistemului de susţinere şi promovare a exportului cu finanţare de la bugetul de stat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 1.510/2008 privind aprobarea Mecanismului de acordare a sprijinului financiar de la bugetul de stat prin Programul de creştere a competitivităţii produselor industriale;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 7
    Prezenta schemă de ajutor de minimis se adresează întreprinderilor, inclusiv societăţilor cooperative, care activează în sectoarele industriei prelucrătoare şi al recuperării materialelor, aşa cum s-a precizat la art. 4, precum şi entităţilor din infrastructura pentru evaluarea conformităţii produselor industriale, asociaţiilor profesionale şi patronatelor de ramură, beneficiare de fonduri bugetare în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2008.

    ART. 8
    Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică:
    a) activităţii de pescuit şi acvacultură, prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) activităţii legate de producţia primară a produselor agricole, aşa cum sunt enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
    c) activităţii de prelucrare şi comercializare a produselor agricole listate în anexa nr. 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
    (i) când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
    (ii) când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri).
    Prin prelucrarea produselor agricole se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin comercializarea produselor agricole se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.


    CAP. V
    Definiţii
    ART. 9
    (1) În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis următorii termeni se definesc astfel:
    a) administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, prin Direcţia politici industriale şi competitivitate, pentru gestionarea fondurilor destinate Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale;
    b) cheltuieli eligibile - cheltuielile aferente realizării activităţilor prevăzute la art. 5;
    c) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Economiei, prin Direcţia economică;
    d) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic şi de modul de finanţare al acesteia, inclusiv entităţile nonprofit;
    e) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - sunt acele întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi care au fie o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 milioane euro, fie deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. Încadrarea în categoria IMM se va face în funcţie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate şi partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării 2003/361/CE a Comisiei din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii;
    f) rata de referinţă - este cea comunicată de Banca Naţională a României pentru ziua în care a avut loc şedinţa Comisiei pentru derularea mecanismului de acordare a sprijinului financiar, denumită în continuare Comisie, în care a fost acceptat proiectul;
    g) Ghid - ghidul solicitantului - este documentul în care sunt prezentate toate informaţiile necesare accesării Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale;
    h) societate cooperativă - o asociaţie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, după caz, constituită pe baza consimţământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deţinută în comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste, conform prevederilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare;
    i) întreprinderi în dificultate - întreprinderile definite conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) întreprindere unică - include toate întreprinderile, între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.


    (2) Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la alin. (1) lit. j) pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice.

    CAP. VI
    Condiţii de eligibilitate pentru solicitanţi
    ART. 10
    (1) Pentru a beneficia de ajutorul de minimis întreprinderile trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) să fie persoane juridice cu sediul în România, înregistrate la registrul comerţului ca societăţi comerciale sau ca societăţi cooperative care îşi desfăşoară activitatea în România;
    b) să realizeze profit din activitatea de exploatare, conform ultimei situaţii financiare anuale transmise şi înregistrate la administraţia teritorială a Ministerului Finanţelor;
    c) să nu se afle în stare de insolvenţă, să nu aibă afacerile administrate de un judecător-sindic, să nu le fi fost impusă nicio restricţie asupra activităţii comerciale, să nu fie subiectul unor aranjamente între creditori sau să se afle într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementate prin lege;
    d) să nu înregistreze datorii restante la bugetul de stat, respectiv bugetele locale, atestate prin certificate fiscale; fac excepţie operatorii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligaţiilor restante la bugetul de stat, acordate prin convenţii şi/sau ordine conform prevederilor legale, şi respectă termenele de plată, atestate prin certificate fiscale;
    e) reprezentantul legal să nu fi fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic profesionale;
    f) să nu se afle în dificultate conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) întreprinderea unică să nu fi beneficiat în ultimii 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs, fie din surse ale bugetului de stat sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, de ajutor de minimis, care, cumulat cu suma solicitată în proiect, să depăşească echivalentul în lei a 200.000 euro şi de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
    h) să nu fi fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile şi penalităţile aferente;
    i) să deţină resursele financiare necesare asigurării cofinanţării pentru implementarea proiectului;
    j) să realizeze produse prelucrate pentru care există piaţă asigurată;
    k) să aibă structura organizatorică specializată pentru implementarea proiectului, pentru categoriile de activităţi prevăzute la art. 5 lit. a)-c);
    l) să prezinte sinteza rezultatelor cercetărilor şi, după caz, copia brevetului eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele aplicării industriale a acestora, pentru activităţile prevăzute la art. 5 lit. e);
    m) să prezinte certificatul de înregistrare a mărcilor, desenelor şi a modelelor industriale de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi să demonstreze avantajele înregistrării acestora pe pieţele externe pentru proiectele aferente activităţii prevăzute la art. 5 lit. h);
    n) să îndeplinească alte condiţii specificate în Ghid, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat/de minimis.

    (2) Beneficiarii activităţilor de la art. 5 sunt următorii:
    a) pentru activităţile de la lit. a) şi d) - întreprinderi mari şi societăţi cooperative;
    b) pentru activităţile de la lit. b), e), g) şi h) - microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii, mari şi societăţi cooperative;
    c) pentru activităţile de la lit. c) - întreprinderi mari, societăţi cooperative şi entităţi din infrastructura conformităţii produselor industriale;
    d) pentru activităţile de la lit. f) pot fi şi asociaţii profesionale sau patronate de ramură.


    CAP. VII
    Criterii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 11
    Pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, un proiect trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
    a) să se încadreze în categoriile de activităţi prevăzute la art. 5;
    b) să conţină etapele proiectului, precum şi structura de finanţare pe etape;
    c) să asigure implementarea proiectului în maximum 24 de luni de la încheierea contractului de finanţare;
    d) să prezinte elementele care fundamentează rezultatele estimate la finalizarea proiectului;
    e) dimensiunea finanţării solicitate, pentru activităţile menţionate la art. 5, trebuie să se încadreze în următoarele limite, din totalul cheltuielilor eligibile, respectiv:
    - 50% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat şi 50% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activităţile prevăzute la art. 5 lit. a)-f);
    – 30% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat şi 70% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. g);
    – 45% din cheltuielile eligibile efectuate de beneficiari de la bugetul de stat şi 55% cofinanţare din surse proprii ale beneficiarilor, pentru tipurile de proiecte care se încadrează în activitatea prevăzută la art. 5 lit. h).    ART. 12
    (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate se realizează de către reprezentanţii Direcţiei politici industriale şi competitivitate (DPIC), din cadrul Ministerului Economiei, desemnaţi în acest scop.
    (2) Condiţiile de eligibilitate a solicitanţilor şi criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt cele prevăzute la art. 10 şi 11, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.510/2008.

    CAP. VIII
    Selecţia proiectelor
    ART. 13
    Evaluarea tehnico-financiară şi selecţia proiectelor se vor efectua de către o comisie alcătuită din reprezentanţi ai Ministerului Economiei (DPIC, Direcţia economică, Direcţia juridică şi relaţii instituţionale) şi trei reprezentanţi ai patronatelor din industria prelucrătoare şi condusă/coordonată de un reprezentant al conducerii ministerului (secretar general/secretar general adjunct/secretar de stat).

    CAP. IX
    Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 14
    (1) Măsurile de sprijin se acordă în baza unei cereri de finanţare, însoţită de documentele solicitate şi prezentate în ghidul solicitantului.
    (2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis constau în alocări financiare nerambursabile (grant) din fonduri bugetare.
    (3) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va informa în scris întreprinderile beneficiare cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme de ajutor de minimis şi caracterul de minimis al acestuia, cu trimitere expresă la Regulament.

    ART. 15
    În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanţate exclusiv proiectele care au ca obiect activităţile menţionate la art. 5 şi pentru care au fost încheiate contracte de finanţare până la data de 31 decembrie 2023.

    ART. 16
    Intensitatea maximă a ajutorului de minimis acordat în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis, aşa cum este prevăzut la art. 11, este de 50% pentru activităţile prevăzute la art. 5 lit. a)-f), 30% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) şi, respectiv, 45% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h), indiferent de beneficiar.

    ART. 17
    (1) Beneficiarul de ajutor de minimis în cadrul acestei scheme de ajutor de minimis trebuie să facă dovada unei contribuţii de 50% pentru activităţile prevăzute la art. 5 lit. a)-f), 70% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. g) şi, respectiv, 55% pentru activitatea prevăzută la art. 5 lit. h) din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului, contribuţie asigurată de solicitant fie din resurse proprii, fie prin surse atrase, şi confirmată printr-o declaraţie pe propria răspundere la depunerea proiectului la registratura Ministerului Economiei.
    (2) Cheltuielile neeligibile ale proiectului sunt suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.

    ART. 18
    (1) Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt finanţate numai dacă au fost solicitate prin proiect, au fost acceptate de Comisie şi au fost consemnate în contractul de finanţare dintre Ministerul Economiei şi beneficiar şi au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare.
    (2) Ajutorul de minimis este acordat după ce beneficiarul a depus cererea de rambursare, însoţită de documentele justificative prevăzute în ghidul solicitantului.
    (3) Ajutoarele plătibile în mai multe etape sunt rambursate pe baza prezentării de documente de plată, corect întocmite şi, după caz, până la nivelul maxim prevăzut în contract, pentru fiecare etapă.

    CAP. X
    Reguli privind ajutoarele de minimis, calcularea echivalentului subvenţiei brute, cumul
    ART. 19
    (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, beneficiarul transmite o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare.
    (2) Comisia acordă ajutorul de minimis după ce verifică, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al întreprinderii solicitante, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte echivalentul în lei a 200.000 euro şi de 100.000 euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la alin. (2), operatorul economic solicitant poate beneficia de prevederile schemei doar dacă întreprinderea alege între reducerea valorii ajutorului solicitat astfel încât să se încadreze în plafon sau rambursarea totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de minimis.
    (4) Comisia verifică dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de minimis sau de stat pentru aceleaşi cheltuieli eligibile.
    (5) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
    (6) În sensul plafoanelor prevăzute la alin. (2), ajutoarele se exprimă ca grant în numerar. Toate sumele utilizate sunt brute, mai precis înainte de deducerea impozitelor sau a taxelor. În cazul în care ajutorul este acordat sub altă formă decât cea a unui grant, valoarea ajutorului este egală cu echivalentul subvenţiei brute al ajutorului. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (7) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (8) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    ART. 20
    (1) Ajutorul de minimis nu se cumulează cu alte ajutoare de stat pentru aceleaşi cheltuieli eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
    (2) Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.

    CAP. XI
    Cheltuielile eligibile
    ART. 21
    (1) Programul finanţează cheltuielile eligibile, pentru cheltuielile menţionate la art. 5, numai pentru activităţile şi echipamentele legate direct de tema proiectului, astfel:
    1. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management al calităţii (conformarea cu SR EN ISO 9001:2015 şi IATF 16949:2016) se finanţează:
    a) activităţi legate de instruirea personalului în domeniul calităţii, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului pentru calitate, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
    b) consultanţă pentru elaborarea manualului calităţii şi/sau a procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;
    c) tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control şi monitorizare a proceselor şi produselor;
    d) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

    2. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemului de management de mediu (conformarea cu SR EN ISO 14001:2015) se pot acoperi cheltuieli privind:
    a) analiza situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului de mediu, cursuri autorizate pentru reprezentantul/reprezentanţii managementului de mediu, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
    b) consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;
    c) tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire, aparatură şi dispozitive de măsurare, control, monitorizare şi analiză a emisiilor, precum şi echipamente pentru rezolvarea problemelor de mediu, în baza Programului de conformare negociat cu agenţia teritorială de mediu, ca parte integrantă a autorizaţiei de mediu;
    d) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

    3. Pentru proiectele privind schema de management şi audit EMAS conforme cu legislaţia europeană şi naţională în domeniu, respectiv Regulamentul (CE) nr. 1.221/2009, Hotărârea Guvernului nr. 57/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.221/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind participarea voluntară a organizaţiilor la un sistem comunitar de management de mediu şi audit (EMAS) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 761/2001 şi a deciziilor 2001/681/CE şi 2006/193/CE ale Comisiei şi Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 2.086/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în sistemul comunitar de management de mediu şi audit - EMAS, se acoperă următoarele cheltuieli:
    a) cheltuielile necesare pentru îndeplinirea cerinţelor în vederea obţinerii înregistrării EMAS şi de verificare şi validare a informaţiilor de către verificatorii de mediu în procesul de evaluare a performanţelor de mediu ale organizaţiei;
    b) cheltuielile pentru obţinerea înregistrării EMAS acordate de către Comitetul consultativ EMAS.

    4. Pentru proiectele privind implementarea şi certificarea sistemelor de management al sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, a sistemelor de management pentru responsabilitate socială şi de igienă alimentară şi/sau a sistemelor de management al securităţii informaţiei (conformarea cu SR ISO 45001:2018 şi SR ISO IEC 27002:2022) se acoperă cheltuieli pentru:
    a) analiza situaţiei actuale, instruirea personalului în domeniul managementului specific, cursuri autorizate pentru reprezentantul/ reprezentanţii managementului de sistem, auditorul/auditorii intern/interni şi personalul implicat;
    b) consultanţă pentru elaborarea manualului şi/sau a procedurilor şi implementarea sistemului pe niveluri;
    c) tehnică de calcul, soft şi hard pentru urmărire;
    d) efectuarea unor dotări specifice privind încadrarea societăţii în cerinţele standardelor respective, ce vor fi detaliate în Ghid;
    e) cheltuielile aferente activităţii de evaluare şi certificare a sistemului, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

    5. Pentru proiectele privind dotarea laboratorului şi/sau modernizarea laboratoarelor de testare şi etalonare existente se acoperă cheltuieli privind:
    a) achiziţionarea şi instalarea de instrumente, echipamente şi aparatură pentru determinări specifice produselor şi activităţilor realizate, inclusiv echipamente IT şi programe informatice specifice, achiziţionarea de mobilier specific laboratoarelor, cursuri specializate pentru utilizarea echipamentelor achiziţionate;
    b) cheltuieli pentru obţinerea de acorduri, avize, autorizaţii;
    c) conformarea cu cerinţele standardului SR EN ISO/ IEC 17025:2018 în cazul în care se doreşte acreditarea laboratorului, consultanţă pentru elaborarea documentaţiei, cheltuieli aferente acreditării în baza contractului încheiat cu organismul de acreditare (dacă este cazul).

    6. Pentru proiectele privind certificarea voluntară a produselor şi/sau obţinerea etichetei ecologice pentru produse se acoperă cheltuieli referitoare la:
    a) costuri legate de încercări de laborator efectuate în vederea certificării;
    b) costul produselor supuse verificării în scopul certificării, atunci când în timpul testării produsele sunt distruse;
    c) costurile cu tehnica de calcul necesară producţiei, reglării şi verificării produselor şi echipamentelor supuse verificărilor de certificare;
    d) cheltuieli legate de testarea produselor în vederea îndeplinirii criteriilor de acordare a etichetei ecologice pe grupe de produse - analize, teste şi alte încercări necesare (pentru produsele a căror procedură de acordare a etichetei ecologice este stabilită prin legislaţia europeană şi naţională), inclusiv costul produselor supuse verificării, dacă acestea sunt distruse în timpul testării;
    e) consultanţă pentru elaborarea documentelor, tarife pentru obţinerea dreptului de utilizare a etichetei ecologice;
    f) cheltuieli legate de activitatea de evaluare şi certificare a produselor aflate în fabricaţie, în baza contractului încheiat cu organismul de certificare acreditat.

    7. Pentru proiectele privind asimilarea de tehnologii şi produse noi care se realizează de operatorii economici pentru valorificarea rezultatelor cercetărilor obţinute în cadrul programelor de cercetare-dezvoltare finanţate din fonduri publice şi aplicarea invenţiilor autorilor români protejate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se acoperă cheltuieli legate de:
    a) asimilarea de tehnologii şi produse noi, achiziţionarea de echipamente, componente/subansamble şi/sau materiale, precum şi costurile cu manopera pentru realizarea de echipamente şi/sau instalaţii;
    b) cheltuieli de construcţii-montaj pentru echipamente şi/sau instalaţii necesare asimilării de tehnologii şi produse noi;
    c) asistenţa tehnică pentru asimilarea de tehnologii şi produse noi, costuri privind testările şi punerea în funcţiune.

    8. Pentru proiectele privind efectuarea de analize de evaluare comparativă pentru activităţi din industria prelucrătoare în vederea realizării planurilor de restructurare-dezvoltare-viabilizare, a căror implementare va fi monitorizată, se acoperă cheltuieli legate de:
    a) activităţi de documentare şi pregătirea datelor;
    b) consultanţă cu firme specializate în întocmirea analizelor, dacă este cazul.

    9. Pentru proiectele privind organizarea şi amenajarea în incinta operatorilor economici, în spaţiile existente, de expoziţii şi/sau standuri de prezentare a produselor industriale se acoperă cheltuieli legate de:
    a) pregătirea spaţiului de expunere existent, organizarea şi amenajarea standurilor de prezentare;
    b) prezentarea produselor: mobilier specific, videoproiector, ecran.

    10. Pentru proiectele privind înregistrarea şi protejarea pe piaţa externă a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti se acoperă cheltuieli legate de activităţile de înregistrare a mărcilor, desenelor şi modelelor industriale româneşti pe diverse pieţe.

    (2) Toate cheltuielile eligibile sunt considerate fără TVA.

    CAP. XII
    Durata de aplicare a schemei de ajutor de minimis
    ART. 22
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis intră în vigoare la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2022-2027, în limita bugetului alocat schemei.
    (3) Având în vedere că Regulamentul se aplică până la 31 decembrie 2023, furnizorul schemei de minimis se obligă să actualizeze prezenta schemă conform reglementărilor europene privind ajutorul de minimis, în vigoare după data de 31 decembrie 2023, şi să solicite în prealabil avizul Consiliului Concurenţei asupra respectivelor modificări. Toate ajutoarele de minimis acordate beneficiarilor de proiecte în baza prezentei scheme de minimis vor respecta condiţiile stabilite de reglementările europene privind ajutorul de minimis aplicabile la acel moment.

    CAP. XIII
    Bugetul schemei de ajutor de minimis
    ART. 23
    Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 30.000.000 lei. Repartiţia estimativă pe ani este următoarea:
    Credite de angajament 2022: 10.000 mii lei
    Credite bugetare 2022: 10.000 mii lei
    Credite de angajament

┌──────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├─────────────┬───────────────┬────────┤
│Buget 2022 │Estimat 2023 │TOTAL │
├─────────────┼───────────────┼────────┤
│10.000 │20.000 │30.000 │
└─────────────┴───────────────┴────────┘    Credite bugetare

┌──────────────────────────────────────┐
│mii lei │
├─────────────┬───────────────┬────────┤
│Buget 2022 │Estimat 2023 │TOTAL │
├─────────────┼───────────────┼────────┤
│10.000 │20.000 │30.000 │
└─────────────┴───────────────┴────────┘

    ART. 24
    Numărul estimat al beneficiarilor prezentei scheme este:

┌───────────────┬───────────────┬──────┐
│Estimat 2022 │Estimat 2023 │TOTAL │
├───────────────┼───────────────┼──────┤
│25 │50 │75 │
└───────────────┴───────────────┴──────┘
    ART. 25
    (1) Suma maximă acordată unui beneficiar din bugetul schemei este egală cu echivalentul în lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua eşalonat, în baza documentelor justificative prevăzute în Ghidul solicitantului.
    (2) Suma minimă alocată din bugetul schemei pentru un proiect este egală cu echivalentul în lei al sumei de 5.000 de euro.
    (3) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de minimis exprimat în euro se utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data semnării contractului de finanţare.

    CAP. XIV
    Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de minimis
    ART. 26
    Administrator al schemei de ajutor de minimis este Ministerul Economiei, prin Direcţia politici industriale şi competitivitate, pentru gestionarea fondurilor destinate Programului de creştere a competitivităţii produselor industriale.

    ART. 27
    Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis se desfăşoară după cum urmează:
    a) lansarea cererii de propuneri de proiecte;
    b) primirea şi înregistrarea cererilor de finanţare;
    c) verificarea administrativă, respectiv conformitatea cererilor şi a documentelor însoţitoare;
    d) verificarea eligibilităţii beneficiarilor şi proiectelor, în ordinea înregistrării acestora la registratura Ministerului Economiei;
    e) selecţia proiectelor de către Comisie;
    f) informarea în scris a întreprinderilor beneficiare cu privire la valoarea ajutorului de minimis acordat şi caracterul de minimis al acestuia, în baza prezentei scheme de ajutor de minimis, elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului;
    g) întocmirea şi semnarea contractelor de finanţare;
    h) demararea implementării proiectelor;
    i) depunerea cererii/cererilor de rambursare, însoţită/însoţite de documentele justificative pentru etapa/etapele efectuată/ efectuate;
    j) acordarea finanţării nerambursabile - se face de către Direcţia politici industriale şi competitivitate şi Direcţia economică, numai pe bază de documente justificative şi după verificarea cheltuielilor;
    k) monitorizarea derulării proiectelor conform prevederilor contractuale;
    l) verificarea la beneficiari a implementării proiectelor, conform contractelor de finanţare semnate.


    ART. 28
    Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă de ajutor de minimis, solicitantul va depune la registratura Ministerului Economiei o cerere de finanţare, însoţită de documentele solicitate, menţionate în Ghidul solicitantului.

    ART. 29
    (1) Cererea de finanţare este însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că sunt îndeplinite condiţiile pentru a nu fi considerat întreprindere în dificultate, conform art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Solicitantul depune, de asemenea, o declaraţie pe propria răspundere referitoare la alte ajutoare de minimis (primite în precedentele două exerciţii financiare şi în exerciţiul financiar în curs) sau de stat acordate întreprinderii unice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile. Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a verifica respectarea regulii de cumul al ajutoarelor de minimis.
    (3) Administratorul schemei de ajutor de minimis are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la proiectul ce a fost depus spre finanţare.

    ART. 30
    Detalierea modalităţii de implementare a prezentei scheme de ajutor de minimis se realizează prin Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul www.economie.gov.ro al Ministerului Economiei, aprobat prin ordin al ministrului economiei şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. 31
    Data de la care se pot depune cererile de finanţare şi documentele justificative este anunţată pe site-ul www.economie.gov.ro al Ministerului Economiei.

    CAP. XV
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis
    ART. 32
    Schema de ajutor de minimis este publicată integral pe site-ul www.economie.gov.ro al Ministerului Economiei şi, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului de ministru privind aprobarea acesteia, se transmite spre informare Consiliului Concurenţei, în conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 33
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis se fac în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.

    ART. 34
    Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 35
    (1) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
    (3) Pentru a crea posibilitatea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Ministerul Economiei, în calitate de furnizor al măsurii de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia. Acordurile, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării acordului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    CAP. XVI
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 36
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se efectuează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Conform prevederilor art. 25 alin. (4) din ordonanţa de urgenţă anterior menţionată, furnizorul sau administratorul, după caz, emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat sau de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu. În vederea îndeplinirii acestor obligaţii, Ministerul Economiei, în calitate de furnizor, emite, prin acte normative sau administrative, norme metodologice de recuperare proprii.
    (2) Ajutorul care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016