Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 noiembrie 2022  pentru sprijinirea participării întreprinderilor în cadrul consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, constituite pentru implementarea proiectelor din cadrul apelului Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 16 noiembrie 2022 pentru sprijinirea participării întreprinderilor în cadrul consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, constituite pentru implementarea proiectelor din cadrul apelului "Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual", finanţat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR)

EMITENT: Ministerul Educaţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1142 din 28 noiembrie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 6.253 din 16 noiembrie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1142 din 28 noiembrie 2022.
──────────
    ART. 1
    Dispoziţii generale
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis pentru întreprinderile care sunt partenere în cadrul parteneriatelor pentru constituirea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, constituite pentru implementarea proiectelor selectate în cadrul apelului „Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual“, lansat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), componenta C15: Educaţie, reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, denumită în continuare schemă.
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (3) Schema se aplică pe întregul teritoriu al României, respectiv la nivelul celor opt regiuni de dezvoltare stabilite în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    (5) Furnizorul şi administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis este Ministerul Educaţiei, prin Direcţia generală pentru implementarea proiectului „România Educată“ (DGIPRE).

    ART. 2
    Obiectivul şi scopul schemei
    (1) Această schemă are ca obiectiv încurajarea participării întreprinderilor în cadrul consorţiilor pentru organizarea activităţilor şi a spaţiului de lucru, pentru susţinerea elevilor/studenţilor pentru învăţământul dual, în vederea pilotării rutei complete de învăţământ dual.
    (2) Schema sprijină, de asemenea, valorificarea potenţialului infrastructurilor, experienţei contributive în activităţile de formare, precum şi a resurselor operatorilor economici/angajatorilor, astfel cum au fost obţinute şi cum pot fi folosite şi dezvoltate pentru a răspunde nevoilor elevilor/studenţilor, în scopul pilotării rutei complete de învăţământ dual în cadrul consorţiilor.
    (3) Conform Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 5.732/2022, angajatorii trebuie să angajeze cheltuieli pentru examinările de medicina muncii şi analize medicale obligatorii, pentru asigurare de risc, precum şi pentru echipamente de lucru şi de protecţie conform cerinţelor şi riscurilor la locul de muncă. Costurile operatorilor economici pentru susţinerea pregătirii practice a elevilor la locul de muncă, cum ar fi, de exemplu, prin alocarea de tutori pentru pregătirea practică, asigurarea materiilor prime, materialelor şi echipamentelor necesare derulării stagiilor de pregătire practică, echipamentelor de protecţie, susţin implicarea acestora în formarea elevilor.

    ART. 3
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezenta schemă se adresează întreprinderilor care implementează un rezultat relevant pentru scopul şi obiectivele proiectului-pilot de dezvoltare a consorţiului pentru învăţământul dual, care derivă din calitatea de partener în cadrul unui consorţiu beneficiar al finanţării prin apelul lansat prin Ghidul pentru Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, conform contractului de parteneriat încheiat pentru constituirea consorţiului şi conform acordului de parteneriat încheiat pentru implementarea proiectului.
    (2) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României întreprinderilor partenere în cadrul consorţiilor.
    (3) În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar întreprinderilor ce activează în toate sectoarele, cu excepţia:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole [anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului];
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    (4) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea principală sau secundară în mai multe sectoare, sprijinul financiar se acordă numai pentru sectoarele sau activităţile care nu sunt excluse, cu condiţia separării contabile clare a activităţilor sau a asigurării unei distincţii între costuri, care să asigure că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanţare în cadrul contractului.

    ART. 4
    Data acordării ajutorului de minimis
    (1) Prezenta schemă se aplică pentru o perioadă de minimum 3 ani universitari/şcolari, între 1 septembrie 2023 şi 30 iunie 2026, până la epuizarea bugetului alocat. Valoarea ajutorului de minimis se stabileşte la data semnării de către Ministerul Educaţiei a contractului de finanţare aferent ajutorului de minimis încheiat cu întreprinderea, în calitate de beneficiar al ajutorului de minimis, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 14, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezenta schemă - Contract de finanţare aferent schemei de minimis.
    (2) Plăţile se efectuează până cel mai târziu la data de 31 iulie 2026, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

    ART. 5
    Componenţa consorţiului
    (1) Consorţiul este constituit obligatoriu din următoarele tipuri de entităţi, care fac parte din parteneriat:
    a) cel puţin o instituţie de învăţământ superior de stat/privată acreditată;
    b) cel puţin o unitate de învăţământ profesional/tehnic de stat/privată acreditată;
    c) cel puţin o unitate administrativ-teritorială (UAT);
    d) cel puţin un operator economic, la care se pot adăuga, după caz, şi alţi parteneri relevanţi pentru formarea şi inserţia absolvenţilor, de la nivel naţional sau european, pentru a sprijini angajatorii să joace un rol activ în domeniul formării profesionale a elevilor şi a studenţilor, şi care vor fi beneficiari ai prezentei scheme de ajutor de minimis.

    (2) Procedura de selecţie a operatorului economic, organizată de liceul/liceele şi universitatea/universităţile partenere de stat, trebuie să fie transparentă, nediscriminatorie, suficient promovată, necondiţionată, competitivă, iar preţul de furnizare a serviciului de formare să fie un criteriu determinant. În cazul în care un consorţiu are, ca parteneri, mai mulţi operatori economici, atunci ajutorul de minimis în valoare de 200.000 de euro, valoare care include TVA, este alocat întreprinderilor partenere ale consorţiului, împărţindu-se între acestea conform acordului de parteneriat/cererii de finanţare/bugetului aprobat de furnizorul măsurii de ajutor de minimis.

    ART. 6
    Beneficiari
    Beneficiarii în cadrul prezentei scheme sunt întreprinderile partenere în cadrul consorţiilor, astfel cum au fost selectate cu respectarea prevederilor menţionate la art. 14. Întreprinderile beneficiare ale prezentei scheme trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate:
    1. desfăşoară activităţi în domeniul vizat de consorţiu pentru proiect şi au rolul de angajator, respectiv pot angaja elevi/ studenţi formaţi/calificaţi în domeniul/domeniile lor de activitate;
    2. sunt înregistrate în registrul comerţului, prezentându-se în acest sens certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului pentru activităţile pentru care primesc finanţare şi care sunt realizate pe teritoriul României;
    3. sunt partenere ale contractelor de parteneriat pentru constituirea consorţiilor;
    4. sunt partenere ale acordurilor de parteneriat încheiate pentru implementarea proiectelor;
    5. încheie contract de finanţare aferent ajutorului de minimis cu Ministerul Educaţiei;
    6. nu se află în niciuna dintre următoarele situaţii:
    a) în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale, să aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile lor comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    b) nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, cum ar fi, de exemplu, bugetul de stat, bugete speciale, bugete locale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    c) au fost subiectul unei decizii de recuperare a Comisiei Europene, a unui furnizor de ajutor de stat/de minimis sau a Consiliului Concurenţei sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile şi penalităţile aferente;
    d) reprezentantul legal al liderului a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    e) sunt considerate întreprinderi „în dificultate“, aşa cum sunt acestea definite la lit. p) de la paragraful Definiţii din Ghidul pentru Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual;
    f) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile cerute mai sus în cadrul procedurilor de selecţie, verificare, contractare, implementare a proiectului din cadrul apelului Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual;

    7. nu sunt rezidente în scopuri fiscale sau sunt încorporate în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
    8. nu sunt controlate, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de proprietarul beneficiar, astfel cum sunt definite în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
    9. nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
    10. nu împart dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
    11. nu vor utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.


    ART. 7
    Activităţile eligibile
    Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis trebuie să fie stabilite în contractul de parteneriat pentru constituirea consorţiului conform anexei nr. 3 la Metodologia privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.216/2022, şi cuprind:
    a) organizarea şi desfăşurarea stagiilor de pregătire practică prevăzute în planul-cadru de învăţământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum şi a componentei de pregătire practică din modulele de specialitate convenite a se desfăşura la operatori economici;
    b) asigurarea condiţiilor materiale-utilaje, echipamente, materii prime, mobilier, materiale consumabile, energie şi celelalte utilităţi necesare pentru practica elevilor/studenţilor organizată în răspunderea lor, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învăţământ şi curriculumul în vigoare, inclusiv curriculumul în dezvoltare locală pentru stagiile de pregătire practică proiectate în cadrul consorţiilor;
    c) asigurarea resurselor umane necesare pentru pregătirea practică a elevilor/studenţilor organizată la operatorul economic;
    d) asigurarea echipamentelor de lucru şi de protecţie pentru elevi/studenţi, pe perioadele de formare derulate la operatorul economic;
    e) asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a elevilor/studenţilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la operatorul economic, inclusiv examinările de medicină a muncii şi analize medicale obligatorii pentru elevi/studenţi;
    f) asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi/studenţi, în funcţie de domeniul de activitate;
    g) asigurarea condiţiilor necesare cu privire la dotări, materii prime, materiale consumabile, utilităţi şi altele, pentru derularea probelor de admitere şi a examenelor de certificare a calificării profesionale a elevilor/studenţilor, în funcţie de locaţia convenită pentru organizarea acestora;
    h) asigurarea condiţiilor necesare pentru evaluarea continuă a elevilor/studenţilor în cadrul pregătirii practice la operatorul economic;
    i) contribuţia, astfel cum este convenită de părţi prin contractul de parteneriat pentru constituirea consorţiului, pentru îmbunătăţirea dotării şi a condiţiilor de desfăşurare a procesului de educaţie şi formare profesională din unitatea de învăţământ/instituţia de învăţământ superior de stat;
    j) organizarea de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situaţia şcolară neîncheiată din cauza absenţelor sau care nu au obţinut medii de trecere la stagiile de pregătire practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învăţământ pentru calificarea respectivă; precum şi
    k) derularea activităţilor de formare corespunzătoare şi instruirii practice din cadrul unor module de pregătire, total sau parţial, la operatorii economici. În aceste situaţii, activităţile eligibile prevăzute la lit. a)-j) din prezentul articol se aplică şi laboratoarelor tehnologice şi instruirii practice din cadrul modulelor derulate la operatorii economici, astfel:
    (i) activităţi privind accesul întreprinderilor la facilităţi, instalaţii, echipamente ale altor organizaţii pentru realizarea de analize, testări, experimente, caracterizări, etichetarea calităţii şi certificare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătăţite, relevante pentru proiect, prin:
    - acces la infrastructură/laboratoare/echipamente, inclusiv instruire, dacă este cazul;
    – accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-ştiinţifice;
    – închiriere de spaţii de lucru pentru activităţile întreprinderii în proiect;

    (ii) activităţi de transfer de abilităţi/competenţe:
    - activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru şi în numele întreprinderii pentru activităţile din proiect;
    – cercetări de piaţă realizate de întreprinderi pentru atingerea obiectivelor propuse prin proiect.
    ART. 8
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de maximum 100 de întreprinderi.

    ART. 9
    Condiţii de acordare a ajutorului de minimis
    (1) Sprijinul financiar în cadrul acestei scheme se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6, sub formă de granturi directe, în limita sumei reprezentate de plafonul de minimis. Astfel, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice, după caz, inclusiv valoarea sprijinului acordat în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data acordării ajutorului de minimis şi anul acordării ajutorului de minimis), respectiv 100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare, cu precizarea că, în cazul în care un consorţiu are mai mulţi parteneri care sunt întreprinderi, plafonul maxim al ajutorului de minimis, respectiv suma de 200.000 euro, trebuie împărţit între întreprinderile partenere ale aceluiaşi consorţiu.
    (2) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (1), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei schemei de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte acest plafon, existând şi opţiunea de rambursare totală sau parţială a ajutorului anterior obţinut, pentru a fi respectat plafonul de minimis.
    (3) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost, pentru care se aplică plafonul de 100.000 euro, desfăşoară şi alte activităţi, în cazul întreprinderii respective se poate aplica plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro.
    (4) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis prezintă declaraţia de eligibilitate, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta schemă, pe propria răspundere, în care menţionează informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit de acesta şi, eventual, de întreprinderile cu care formează, împreună, o întreprindere unică, în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei depunerii cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare. În cazul în care anul depunerii cererii de finanţare nu coincide cu anul acordării ajutorului, respectiva declaraţie va fi actualizată de către solicitantul ajutorului de minimis înainte de încheierea actului de acordare a ajutorului de minimis.
    (5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la alin. (1) din prezentul articol.
    (6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
    (7) Sprijinul financiar se acordă de către autoritatea care administrează Schema sub formă de granturi nerambursabile, respectiv de către Ministerul Educaţiei, prin Direcţia generală pentru implementarea proiectului România Educată.
    (8) Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile prevăzute la art. 10 din prezenta schemă, conform obligaţiilor beneficiarului de ajutor de minimis prevăzute în contractul de finanţare aferent ajutorului de minimis încheiat cu Ministerul Educaţiei, respectiv obligaţiilor acestui partener în contractul de parteneriat şi în acordul de parteneriat.
    (9) Ajutorul se plăteşte întreprinderii în 3 (trei) tranşe, cu atingerea indicatorilor prevăzuţi la pct. 1.8 Indicatorii apelului de proiecte din Ghidul pentru Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, după cum urmează:

┌────────────────┬──────┬──────┬───────┐
│Tranşa/An │I/an 1│II/an │III/an │
│proiect │ │2 │3 │
├────────────────┼──────┼──────┼───────┤
│% (max.) │40% │30% │30% │
└────────────────┴──────┴──────┴───────┘    (10) În cazul fuziunilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune rămân legal acordate.
    (11) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    ART. 10
    Cheltuieli eligibile
    (1) Cheltuielile eligibile în cadrul Schemei sunt:
    a) cheltuieli cu deplasarea personalului pentru activităţile prestate în cadrul proiectului, aferente activităţilor eligibile, respectiv cheltuielile cu personalul implicat în programele de învăţământ dual şi indemnizaţia de deplasare pentru acest personal, cu respectarea prevederilor legale;
    b) cheltuieli pentru achiziţia de echipamente, utilaje, instalaţii, instrumente, mobilier, active corporale sau obiecte de inventar, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări, cu precizarea respectării prevederilor din Ghidul pentru Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual referitoare la faptul că, după finalizarea proiectului, pentru activele corporale/necorporale achiziţionate şi/sau pentru care au fost realizate investiţii din fondurile alocate proiectului şi cu scopul implementării proiectului vor fi respectate drepturile de proprietate conform legii, cu condiţia folosirii acestora gratuit, în comun, de entităţile partenere ale consorţiului, conform scopului şi obiectivelor proiectului. În cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
    c) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare/dezvoltare/ inovare, precum şi serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activităţile întreprinderii în proiect;
    d) cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale: cunoştinţe tehnice, brevete cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, folosite exclusiv pentru activităţile proiectului şi care, la finalul proiectului, rămân în proprietatea întreprinderii;
    e) alte cheltuieli de exploatare suportate direct, inclusiv pentru achiziţia materialelor, consumabilelor şi a altor produse similare utilizate în cadrul proiectului;
    f) cheltuieli pentru organizarea evaluării, precum şi cele pentru evaluarea pregătirii practice a elevilor/studenţilor, în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru evaluarea continuă a elevilor/studenţilor în cadrul pregătirii practice la operatorul economic şi asigurării condiţiilor necesare cu privire la dotări, materii prime, materiale consumabile, utilităţi, pentru derularea probelor de admitere şi a examenelor de certificare a calificării profesionale, în funcţie de locaţia convenită pentru organizarea acestora;
    g) cheltuieli cu asigurarea echipamentelor de lucru şi protecţie pe durata activităţilor de formare a elevilor/studenţilor;
    h) cheltuieli cu asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a tutorilor, precum şi a elevilor/studenţilor pe parcursul perioadelor de formare derulate la operatorul economic, inclusiv pentru perioada de evaluare;
    i) cheltuieli cu asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul economic, pentru elevi/studenţi, în funcţie de domeniul de activitate, inclusiv în perioada de evaluare;
    j) cheltuieli cu închirierea unor spaţii de lucru în alte locaţii decât cele ale partenerilor consorţiului, pe baza unor convenţii/contracte încheiate în acest scop cu alţi operatori economici sau cu alţi furnizori de formare, stabilite de membrii consorţiului, pentru anumite perioade din stagiile de pregătire practică, în interesul asigurării celor mai bune condiţii de pregătire a elevilor/studenţilor.

    (2) Cheltuielile sunt eligibile numai dacă sunt efectuate în cadrul unor contracte aferente ajutorului de minimis încheiate cu beneficiari eligibili, respectiv care sunt parteneri în cadrul consorţiilor cu care se încheie contracte de finanţare conform Ghidului pentru Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual. Beneficiarii de ajutor de minimis trebuie să prezinte, pentru rambursarea cheltuielilor precizate la alin. (1), documentele financiare aferente acestora, inclusiv documente justificative.
    (3) Orice alte tipuri de cheltuieli sunt considerate neeligibile pentru finanţare în baza Schemei.
    (4) Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de finanţare aferent ajutorului de minimis încheiat între furnizorul Schemei de ajutor de minimis şi beneficiarul acestuia.
    (5) TVA-ul reprezintă o cheltuială eligibilă în măsura în care este nedeductibilă. TVA-ul va fi finanţat prin ajutor de minimis, în funcţie de cheltuiala eligibilă în cazul căreia se aplică.

    ART. 11
    Durata schemei
    Plăţile se efectuează până la data de 31 iulie 2026, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

    ART. 12
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului de ajutor de minimis
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului de ajutor de minimis sunt cele menţionate în contractul de finanţare aferent schemei de minimis, astfel cum vor fi corelate cu drepturile şi obligaţiile stabilite prin contractul pentru constituirea consorţiului, prin acordul de parteneriat pentru implementarea proiectului, precum şi prin contractul de finanţare a proiectului.

    ART. 13
    Bugetul schemei
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă o reprezintă fondurile alocate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), componenta C15: Educaţie, pilonul VI: Politici pentru noua generaţie, componenta C15: Educaţie, reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.
    (2) Alocarea totală estimată, valoare eligibilă din PNRR, inclusiv TVA-ul, acordată în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 3.200.000 euro şi va fi alocată astfel:
    a) 1.280.000,00 euro/anul 2023;
    b) 960.000,00 euro/anul 2024;
    c) 960.000,00 euro/anul 2025.

    (3) În cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, valoarea totală estimată a fiecărui ajutor de minimis care va fi acordat în cadrul unui consorţiu, pentru a fi distribuit între beneficiari, este de maximum 200.000 euro, echivalent în lei, calculat la cursul InforEuro valabil în luna semnării contractului de finanţare aferent ajutorului de minimis, din care 50.000 euro reprezintă obligatoriu investiţii în echipamente digitale, conform pct. 1.7 lit. b din Ghidul pentru Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual.

    ART. 14
    Modalitatea de implementare a schemei
    (1) Prezenta schemă se aplică întreprinderilor care sunt parte în contractele de parteneriat pentru constituirea consorţiilor care pot fi finanţate prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), pilonul VI: Politici pentru noua generaţie, componenta C15: Educaţie, reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate.
    (2) Beneficiarii ajutorului de minimis sunt întreprinderile cu statut de parteneri în cadrul consorţiului, astfel cum sunt selectaţi de liderii de parteneriat, cu respectarea prevederilor metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual.
    (3) Beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să fie partener în cadrul unui consorţiu constituit cu respectarea următoarelor etape:
    a) Contractul de parteneriat pentru constituirea consorţiului se transmite spre avizare către Ministerul Educaţiei, însoţit de metodologia/studiul care a stat la baza selecţiei/identificării partenerilor în proiect, din care să reiasă şi beneficiile parteneriatului, precum şi de documentele privind selecţia, conform Hotărârii Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă. Pentru aceste întreprinderi va fi făcută invitaţia de a fi un potenţial participant în proiect, iar întreprinderea îşi va exprima interesul pentru realizarea unui potenţial parteneriat printr-o scrisoare de intenţie în care va preciza domeniul/subdomeniul de colaborare şi tematica de interes a întreprinderii. De asemenea, liderul de parteneriat va lansa un anunţ pe site-ul propriu prin care se va adresa şi altor întreprinderi, invitându-le să îşi exprime interesul pentru activităţile din proiect, în cadrul unei proceduri de selecţie, prin care să se asigure respectarea criteriului determinant privind preţul de furnizare a serviciului de formare. Tot în faza transmiterii spre avizare a contractului de parteneriat pentru constituirea consorţiului se vor prezenta şi documentele acelor întreprinderi care şi-au exprimat interesul de a colabora în consorţiu în viitor, precum şi o estimare a tematicilor de interes ale acestor întreprinderi.
    b) Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului se poate modifica structura parteneriatului, prin completarea, retragerea sau excluderea unui/oricărui partener, în condiţiile stabilite prin contractul de parteneriat, doar cu respectarea Metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.216/2022, respectiv cu privire la faptul că autorităţile/instituţiile finanţate din fonduri publice au obligaţia de a respecta prevederile legale cu privire la procedura de selecţie a partenerilor privaţi, în cazul în care se intenţionează aplicarea/implementarea unui proiect finanţat din fonduri europene.
    c) Odată cu transmiterea spre avizare a contractului de parteneriat pentru constituirea consorţiului va fi transmisă şi declaraţia pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis de care întreprinderea a beneficiat pe parcursul a 2 ani fiscali precedenţi, precum şi în anul fiscal în curs, conform modelului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta schemă. De asemenea, întreprinderea care doreşte sa încheie un contract de finanţare aferent ajutorului de minimis în cadrul schemei trebuie să întocmească/transmită această declaraţie pe propria răspundere din care reiese şi că nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile.
    d) De asemenea, la depunerea cererii de finanţare potenţialul beneficiar al schemei de minimis trebuie să transmită şi declaraţia de eligibilitate la depunerea cererii de finanţare, pentru ajutor de minimis, şi cu privire la respectarea condiţiilor de eligibilitate pe durata implementării proiectului, conform modelului prezentat în anexa nr. 2 la prezenta schemă.
    e) Administratorul schemei de minimis verifică validitatea datelor transmise de aplicanţi şi concordanţa cu declaraţiile acestora, precum şi îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse prin prezenta schemă, precum domeniul de aplicare, cumulul, eligibilitatea activităţilor, cheltuielilor, beneficiarilor şi a contractelor.
    f) Administratorul schemei de minimis va aproba semnarea contractului de parteneriat încheiat pentru constituirea consorţiului în vederea aplicării cererii de finanţare, după ce va verifica, inclusiv pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii solicitante, că prin acordarea finanţării nerambursabile în cadrul prezentei scheme nu se depăşeşte plafonul de minimis la nivel de întreprindere unică, după caz.
    g) Pentru un proiect se poate încheia acordul de parteneriat pentru constituirea consorţiului cu una sau cu mai multe întreprinderi până la epuizarea bugetului prevăzut în cadrul schemei.
    h) Ministerul Educaţiei, după caz, transmite puncte de vedere, solicită clarificări şi aprobă contractul de parteneriat pentru constituirea consorţiului, pe baza informaţiilor şi documentelor primite.
    i) După aplicarea cererii de finanţare pentru apelul lansat pentru selectarea a minimum 10 consorţii regionale pentru învăţământ dual, în vederea finanţării prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, aprobat prin Decizia 2021/0309 de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, pentru construirea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, liceale şi universitare, pentru educaţie şi formare profesională, prin platforma electronică dedicată PNRR https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home, pentru proiectele selectate pentru finanţare, Ministerul Educaţiei va încheia contracte de finanţare aferente ajutorului de minimis doar cu fiecare întreprindere care este partener într-un proiect declarat câştigător.
    j) Contractul de finanţare aferent ajutorului de minimis se încheie între Ministerul Educaţiei, în calitate de administrator, şi fiecare întreprindere, în calitate de beneficiar.


    ART. 15
    Efecte şi beneficii
    Prin aplicarea prezentei scheme se vor obţine următoarele efecte şi beneficii:
    a) formarea competenţelor necesare pentru dezvoltarea personală şi profesională a tinerilor şi sprijinirea acestora în tranziţia de la şcoală la un loc de muncă;
    b) formarea profesională de calitate a elevilor, în vederea angajării lor după absolvire în conformitate cu nivelul de pregătire şi competenţele certificate;
    c) organizarea şi funcţionarea învăţământului profesional dual, preuniversitar şi terţiar;
    d) dobândirea de cunoştinţe, deprinderi şi competenţe, preponderent pentru ocuparea unui loc de muncă;
    e) dezvoltarea economică la nivel regional, prin dezvoltarea de parteneriate cu operatorii economici;
    f) implicarea angajatorilor în formarea unei forţe de muncă relevante şi cu expertiză specifică;
    g) creşterea calităţii formării la locul de muncă;
    h) o bună pregătire practică a absolvenţilor, prin implicarea directă şi continuă a angajatorilor.


    ART. 16
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis
    (1) Beneficiarii de ajutor de minimis vor permite publicarea pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei, la adresa electronică www.edu.ro, a informaţiilor privind activităţile finanţate din ajutorul de minimis acordat.
    (2) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia naţională, europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.
    (3) Administratorul prezentei scheme de minimis va informa, în scris, beneficiarii schemei cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, şi la caracterul de minimis al acestuia.
    (4) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Educaţiei, pe site-ul Consiliului Concurenţei şi pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.
    (5) Ministerul Educaţiei, în calitate de furnizor de ajutor de minimis şi de administrator al schemei de ajutor de minimis, şi beneficiarii schemei păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.
    (6) Ministerul Educaţiei are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (7) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.
    (8) Stoparea şi recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către Ministerul Educaţiei, prin direcţiile de specialitate, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat şi normelor metodologice emise de furnizorul ajutorului de minimis. Pentru aceasta, furnizorul schemei de minimis va elabora metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.
    (9) Furnizorul îşi rezervă dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja plătit, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiar în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.
    (10) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015, respectiv rata publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcţiei generale concurenţă a Comisiei Europene, în vigoare la data la care ajutorul care trebuie rambursat sau recuperat a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, la care se adaugă 100 de puncte de bază.
    (11) Rata dobânzii prevăzută la alin. (10) se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului. Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.
    (12) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (13) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    (14) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (15) Ministerul Educaţiei va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.
    (16) Pe baza unei cereri scrise, Ministerul Educaţiei va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
    (17) Ministerul Educaţiei are obligaţia de a pune la dispoziţia organelor abilitate toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform alin. (4)-(16).
    (18) Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului schemei de minimis, în formatul şi în termenul solicitat de aceştia, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.
    (19) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, cu excepţia situaţiilor în care se impune aplicarea prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (20) Ministerul Educaţiei are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (21) Contractul de finanţare, actul de acordare a ajutorului, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutorului şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei proceduri, se vor încărca în e-SMC în termen de maximum 7 (şapte) zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
    (22) Furnizorul schemei de minimis are de asemenea obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, plăţile realizate în cadrul acestora, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

    ART. 17
    Anexe
    (1) Anexele prezentei scheme de minimis şi care fac parte integrantă din aceasta sunt:
    - anexa nr. 1 - Declaraţie de eligibilitate pe propria răspundere privind ajutorul de minimis - model;
    – anexa nr. 2 - Declaraţie de eligibilitate la depunerea cererii de finanţare - model;
    – anexa nr. 3 - Contract de finanţare aferent ajutorului de minimis - model.

    (2) Aceste anexe reprezintă modele şi vor fi adaptate la cerinţele informaţiilor necesar a fi prelucrate.

    ANEXA 1

    DECLARAŢIE
    de eligibilitate pe propria răspundere privind ajutorul de minimis
    Subsemnatul(a), ....... identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ...., eliberat(ă) de ....., la data de ....., CNP ............., cu domiciliul în localitatea ........, str. ........ nr. ....., bl. ....., sc. ....., ap. ...., sectorul/judeţul ........, în calitate de reprezentant legal al întreprinderii .................., declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul oricărui tip de finanţare publică în cadrul altor programe/subprograme.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │în baza │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Instituţia │căruia s-a│finanţării│
│crt.│finanţării│finanţatoare│beneficiat│acordate │
│ │ │ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘
    De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 2 (doi) ani fiscali şi în anul fiscal în curs am/nu am beneficiat de ajutoare de stat/de minimis pentru aceleaşi costuri eligibile pentru care solicit finanţarea:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │Anul │ │Programul │ │
│ │acordării │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │ajutorului│Instituţia │s-a │finanţării│
│crt.│de stat/de│finanţatoare│beneficiat│acordate │
│ │minimis │ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘
    De asemenea, declar pe propria răspundere că între întreprinderea solicitantă şi alte întreprinderi există/nu există una dintre relaţiile specificate la lit. a)-d):
    a) întreprinderea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi/unor alte întreprinderi sau altă întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii solicitante:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, specificaţi ..........................

    b) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi/unor alte întreprinderi sau altă întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderii solicitante:
    DA [ ]
    NU [ ]\u-3928?
    Dacă da, specificaţi ....................................

    c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi/altor întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea/întreprinderile în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia/acestora sau altă întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra întreprinderii solicitante în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, specificaţi .......................................

    d) întreprinderea solicitantă este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi/unor alte întreprinderi şi controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi/acelor întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii/întreprinderilor respective sau o altă întreprindere care este acţionar sau asociat al întreprinderii solicitante controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai întreprinderii solicitante, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor acesteia:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, specificaţi .........................................
    Întreprinderile între care există una dintre relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice şi vor fi luate în calcul împreună în procesul de verificare a respectării regulii de minimis.
    În consecinţă, declar pe propria răspundere că în ultimii 2 (doi) ani fiscali şi în anul fiscal în curs întreprinderea unică, aşa cum a fost definită anterior, a beneficiat/nu a beneficiat de ajutoare de minimis:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă da, completaţi tabelul următor, luând în considerare toate întreprinderile care constituie „întreprinderea unică“:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Programul │ │
│ │Data │ │ │în baza │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Instituţia │Întreprinderea│căruia a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│finanţatoare│beneficiară │beneficiat│acordat │
│ │de minimis│ │ │de │(euro)^1) │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┤
│TOTAL ajutor de minimis primit │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    ^1)
    a) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    b) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    Prezenta declaraţie este elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Codul penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
    Numele şi prenumele
    Funcţia
    Semnătura şi ştampila solicitantului
    Data semnării

    ANEXA 2

    DECLARAŢIE
    de eligibilitate la depunerea cererii de finanţare
    Subsemnatul/Subsemnata, .........., CNP .................., posesor/posesoare al/a ........ seria ........ nr. ......, eliberat(ă) de ..............., în calitate de reprezentant legal al [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu], cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de Codul penal, declar pe propria răspundere că:
    A. Liderul [denumirea liderului consorţiului/parteneriatului, partenerul 1] depune, în numele consorţiului [denumirea consorţiului], cererea de finanţare pentru proiectul cu titlul [titlul proiectului], din care această declaraţie face parte integrantă, în vederea finanţării prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), componenta C15: Educaţie, pilonul VI: Politici pentru noua generaţie, componenta C15: Educaţie, reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior, investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate, prin apelul Programului-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, în calitate de solicitant.
    B. [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu], în calitate de partener [nr.] conform Contractului de parteneriat pentru constituirea consorţiului nr. [nr.] din data [data] şi Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului încheiat nr. [nr.] din data [data], în cazul încheierii unui contract de finanţare pentru proiectul mai sus menţionat, va fi beneficiar al ajutorului de minimis „Ajutor de minimis pentru întreprinderile implicate în Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual“, sprijin financiar acordat beneficiarului de ajutor de minimis/întreprinderii în baza unui contract de finanţare subsidiar încheiat cu Ministerul Educaţiei, în calitate de furnizor şi administrator al schemei de minimis.
    C. [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu, solicitant de ajutor de minimis, şi potenţial beneficiar al schemei] formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu următoarele întreprinderi: [Dacă este cazul, enumeraţi întreprinderile cu care solicitantul formează o întreprindere unică, precizând cel puţin denumirea şi codul de identificare fiscală ale fiecăreia, sau menţionaţi că nu este cazul.]
    D. [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu, solicitant de ajutor de minimis, şi potenţial beneficiar al schemei] şi întreprinderile cu care acesta formează o întreprindere unică, în sensul Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis
    [ ] nu au mai beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent al depunerii cererii de finanţare;
    [ ] au beneficiat de ajutoare de stat (inclusiv ajutoare de minimis) în ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanţare şi în anul curent al depunerii cererii de finanţare, după cum urmează:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬───────────┐
│ │Data │Valoarea │ │Forma │
│Nr. │acordării │ajutorului│Furnizorul│ajutorului,│
│crt.│ajutorului│[EUR] │ajutorului│costuri │
│ │ │ │ │finanţate │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴───────────┘
    E. [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu, solicitant de ajutor de minimis, şi potenţial beneficiar al schemei] are capacitatea financiară de a implementa proiectul, respectiv de a asigura:
    a) contribuţia proprie de [procentul contribuţiei la cheltuielile finanţabile prin ajutor de stat regional] % din valoarea eligibilă a cheltuielilor finanţabile prin ajutor de minimis;
    b) finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, dacă şi cum este cazul; şi
    c) resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

    F. [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu, solicitant de ajutor de minimis, şi potenţial beneficiar al schemei] a înregistrat un număr mediu de salariaţi de [nr. de salariaţi] în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare şi este încadrat în categoria de [tipul întreprinderii].
    G. [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu, solicitant de ajutor de minimis, şi potenţial beneficiar al schemei] a desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral, nu a avut activitatea suspendată temporar oricând în anul curent al depunerii cererii de finanţare şi în anul fiscal anterior şi a înregistrat profit din exploatare (> 0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare.
    H. [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu, solicitant de ajutor de minimis, şi potenţial beneficiar al schemei] este societate înfiinţată în baza [baza legală].
    I. [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu, solicitant de ajutor de minimis, şi potenţial beneficiar al schemei], inclusiv toate entităţile cu care formează un grup de firme (dacă este cazul), nu a efectuat o relocare către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul, în cei doi ani anteriori depunerii cererii de finanţare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare.
    J. [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu, solicitant de ajutor de minimis, şi potenţial beneficiar al schemei] va utiliza ajutorul de minimis prin investiţii strict direcţionate doar în interesul procesului educaţional al elevilor şi studenţilor şi nu îl va utiliza pentru crearea/creşterea capacităţii economice, de producţie a întreprinderii.
    K. Activităţile implementate prin proiect de [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu, solicitant de ajutor de minimis, şi potenţial beneficiar al schemei], conform contractului/acordului de parteneriat, nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.
    L. [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu, solicitant de ajutor de minimis, şi potenţial beneficiar al schemei] nu se află în următoarele situaţii începând cu data depunerii cererii de finanţare, pe perioada de evaluare, selecţie şi contractare:
    a) se află în stare de faliment/insolvenţă sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditori (în procedurile anterior menţionate), şi-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situaţii sau se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile de la lit. a);
    c) este subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată şi creanţa nu a fost integral recuperată;
    d) este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, şi anume:
    (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un cuantum cumulat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru datoriile societăţii, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/infracţiuni referitoare obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.


    M. Reprezentantul legal care îşi exercită atribuţiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare nu se află în una dintre situaţiile de mai jos:
    a) este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naţionale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situaţie care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivităţii şi imparţialităţii procesului de evaluare, selecţie, contractare şi implementare a proiectului;
    b) se află în situaţia de a induce grav în eroare Ministerul Educaţiei (furnizor şi administrator al schemei de minimis) şi oricare autorităţi implicate sau comisiile de evaluare şi selecţie, prin furnizarea de informaţii incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte;
    c) se află în situaţia de a încerca/de a fi încercat să obţină informaţii confidenţiale sau să influenţeze furnizorul/administratorul schemei şi/sau comisiile de evaluare şi selecţie şi/sau autorităţile implicate;
    d) a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

    N. Declar, prin prezenta, că sunt de acord ca Ministerul Educaţiei să fie autorizat, prin compartimentele de specialitate responsabile cu evaluarea, selecţia şi contractarea cererii de finanţare pentru proiectul mai sus menţionat, să proceseze datele mele personale/ale instituţiei pe care o reprezint, în cadrul activităţii de evaluare, selecţie şi contractare, în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.
    O. De asemenea, declar prin prezenta că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus menţionat, cu furnizarea datelor personale, precum şi cu accesarea şi prelucrarea acestora în bazele de date publice, cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv dreptul Ministerului Educaţiei de a utiliza datele disponibile în baze de date externe în scopul identificării şi calculării indicatorilor de risc în procesul de evaluare, selecţie şi contractare a cererii de finanţare pentru proiectul mai sus menţionat.
    P. Declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) nr. 679/2016, inclusiv despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    Q. Declar pe propria răspundere că:
    (i) întreprinderea nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
    (ii) întreprinderea este înfiinţată de către persoane fizice, are capital social integral privat, este înregistrată la oficiul registrului comerţului, are sediu social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
    (iii) întreprinderea nu a beneficiat de ajutoare ilegale^1;
    ^1 Ajutor ilegal înseamnă un ajutor de stat nou, pus în aplicare cu încălcarea condiţiilor prevăzute la art. 93 alin. (3) din tratat; în conformitate cu art. 93 alin. (3) din tratat, orice planuri de acordare a unui nou ajutor trebuie notificate Comisiei şi puse în aplicare numai după autorizarea lor de către Comisie, întrucât pentru a asigura respectarea art. 93 din tratat, în special a obligaţiei de notificare şi a clauzei suspensive prevăzute la art. 93 alin. (3), Comisia trebuie să examineze toate cazurile de ajutor ilegal.

    (iv) împotriva întreprinderii nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate;
    (v) întreprinderea nu a beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile sau acţionarii sau asociaţii nu au avut calitatea de asociat sau acţionar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil;
    (vi) nu am datorii la bugetul general consolidat, nici pentru sediul social, nici pentru punctele de lucru;
    (vii) nu există legături de rudenie, inclusiv soţ/soţie, până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv, între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Se va depune împreună cu cererea de rambursare o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese;
    (viii) întreprinderea nu are acţionari/asociaţi care au deţinut societăţi pentru care au semnat acord de finanţare nerambursabilă şi au înstrăinat mai mult de 49% din părţile sociale sau acţiuni, indiferent dacă societatea a primit sau nu AFN;
    (ix) întreprinderea şi/sau acţionarii/asociaţii/administratorii societăţilor nu au/nu a comis nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive.

    R. Înţeleg că, în cazul nerespectării condiţiilor de eligibilitate, oricând pe perioada procesului de evaluare, selecţie şi contractare cererea de finanţare poate fi respinsă.
    S. Înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate menţionate în ghidul solicitantului (general şi specific), inclusiv cu privire la schema de ajutor de minimis, vor fi aduse la cunoştinţa Ministerului Educaţiei în termen de cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective.
    T. Înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea proiectului, a cererii de finanţare sau a oricăror elemente care au stat la baza verificării respectării condiţiilor de acordare a finanţării este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    Numele şi prenumele
    Funcţia
    Semnătura şi ştampila reprezentantului legal
    [denumirea partenerului care are rol de întreprindere în consorţiu, solicitant de ajutor de minimis, şi potenţial beneficiar al schemei]
    Data semnării

    ANEXA 3

    Planul naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR)
    Pilonul VI: Politici pentru noua generaţie
    Componenta C15: Educaţie
    Reforma 4: Crearea unei rute profesionale complete pentru învăţământul tehnic superior
    Investiţia 6: Dezvoltarea a minimum 10 consorţii regionale şi dezvoltarea şi dotarea a minimum 10 campusuri profesionale integrate
    Ghid/Apel sprijinit: Program-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual
    Schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea Programului-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual
    CONTRACT DE FINANŢARE
    aferent ajutorului de minimis
    Nr. ................../..................
    ART. 1
    Termeni, definiţii, prescurtări
    Termenii, definiţiile şi prescurtările utilizate în prezentul contract au următorul înţeles:
    a) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Educaţiei;
    b) administrator al schemei de ajutor de minimis - Ministerul Educaţiei;
    c) beneficiarul finanţării nerambursabile - beneficiar al apelului de proiecte cu titlul „Programul-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual“ este consorţiul integrat pentru învăţământ dual;
    d) beneficiarul de ajutor de minimis - întreprinderea căreia i se acordă ajutor de minimis de către administratorul schemei de minimis din cadrul apelului, conform schemei de minimis;
    e) întreprinderea - partener [nr.] în cadrul Acordului de parteneriat nr. .......... din data ................, încheiat pentru implementarea proiectului ........................., şi în cadrul Contractului de parteneriat nr. .......... din data ................, încheiat pentru constituirea Consorţiului ........................, precum şi conform Contractului de finanţare a Proiectului ....................... ;
    f) întreprinderea unică include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile prevăzute la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

    g) rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet;
    h) contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat de Ministerul Educaţiei, în calitate de coordonator de reforme şi/sau investiţii responsabil pentru componenta C15 - Educaţie a Planului naţional de redresare şi rezilienţă (PNRR), pe de o parte, precum şi de solicitantul de finanţare a cărui cerere de finanţare a fost aprobată, pe de altă parte (anexa 17 la Ghidul solicitantului pentru lansarea apelului de proiecte finanţat prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României (PNRR), Program-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei nr. 6.254/2022);
    i) contractul de finanţare aferent ajutorului de minimis - actul juridic semnat între furnizorul/administratorul schemei de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin schema de ajutor de minimis din cadrul apelului;
    j) proiect - proiectul finanţat prin PNRR, depus de solicitantul/ beneficiarul finanţării nerambursabile în cadrul apelului de proiecte şi implementat în baza contractului de finanţare.


    ART. 2
    Părţile contractului
    I. Ministerul Educaţiei, cu sediul ..........., cod fiscal .........., telefon ..........., fax ......, adresa de e-mail ......, cont bancar ........, deschis la ......, prin reprezentant legal ........, funcţia ......., în calitate de furnizor/administrator al schemei de minimis, pe de o parte,
    şi
    II. [întreprinderea parteneră], cu sediul în ..........., cod fiscal ......., telefon ......., fax ......, e-mail ........, cont bancar ......., deschis la ........, reprezentată prin ......., funcţia ......., în calitate de beneficiar de ajutor de minimis, pe de altă parte, prin liberul lor acord de voinţă, precum şi în conformitate cu legislaţia în vigoare aplicabilă, încheie prezentul contract de finanţare aferent ajutorului de minimis.

    ART. 3
    Legislaţie aplicabilă
    La încheierea şi pentru aplicarea prezentului contract se au în vedere, dar fără a se limita la acestea, prevederile:
    a) Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013;
    b) Hotărârii nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    c) Legii nr. 178/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    d) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate;
    e) Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    f) Regulamentului delegat (UE) 2021/2.106 al Comisiei din 28 septembrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă prin stabilirea indicatorilor comuni şi a elementelor detaliate ale tabloului de bord privind redresarea şi rezilienţa;
    g) Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţa;
    h) Deciziei de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din 29 octombrie 2021;
    i) Ordinului ministrului educaţiei nr. 5.732/2022 privind aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului dual;
    j) Ordinului ministrului educaţiei nr. 6.216/2022 privind aprobarea Metodologiei privind constituirea consorţiilor pentru învăţământ dual;
    k) instrucţiunilor MIPE pentru contractele de finanţare semnate după data (publicării) acestora, aplicabile conform legii;
    l) legislaţiei aplicabile în vigoare la data semnării contractului de finanţare;
    m) Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea Programului-pilot pentru dezvoltarea consorţiilor regionale pentru învăţământ dual;
    n) Contractului de finanţare .......... încheiat între Ministerul Educaţiei şi partenerii consorţiului, ce constituie anexă şi parte integrantă a prezentului contract;
    o) ghidului solicitantului din cadrul apelului;
    p) Documentului „Orientări privind oportunităţile de finanţare în cadrul Programului operaţional Capital uman 2014-2020“;
    q) Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.


    ART. 4
    Durata contractului de finanţare aferent ajutorului de minimis
    (1) Prezentul contract de finanţare este valabil de la data semnării acestuia, respectiv de la data ………………… până la terminarea perioadei de sustenabilitate a proiectului în conformitate cu scopul şi obiectivele acestuia.
    (2) Prezentul contract de finanţare se poate prelungi prin act adiţional semnat de ambele părţi.

    ART. 5
    Obiectul contractului şi scopul acordării ajutorului de minimis
    5.1. Obiectul contractului
    Obiectul contractului îl constituie acordarea ajutorului de minimis către întreprinderea ............ (în calitate de beneficiar de ajutor de minimis), partener în cadrul proiectului/consorţiului pentru un buget de maximum ....... lei.

    5.2. Scopul acordării ajutorului de minimis
    În cadrul prezentului contract, ajutorul de minimis se acordă pentru:
    [activităţi conform Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului şi contractului de parteneriat pentru constituirea consorţiului cu respectarea ghidului şi schemei].

    5.3. Cuantumul total al ajutorului de minimis
    Ajutorul de minimis total acordat în baza prezentului contract de finanţare este de ........... lei.


    ART. 6
    Drepturile şi obligaţiile beneficiarului ajutorului de minimis
    A. Drepturile beneficiarului ajutorului de minimis:
    a) acordarea ajutorului de minimis în cuantumul prevăzut la pct. 5.3, cu respectarea specificaţiilor menţionate la pct. 5.2 din prezentul contract de finanţare, prin primirea eşalonată de fonduri pe bază de documente justificative transmise administratorului schemei de minimis, până la acoperirea integrală a cuantumului prevăzut la pct. 5.3 din prezentul contract de finanţare, în vederea acoperirii cheltuielilor angajate/efectuate pentru implementarea măsurilor de ocupare;
    b) accesarea mecanismului prefinanţării şi al cererilor de plată pentru primirea fondurilor menţionate la pct. 5.3;
    c) ajutorul poate fi plătit întreprinderii în 3 (trei) tranşe, respectiv:

┌───────────┬───────┬────────┬─────────┐
│Tranşa/An │I/an 1 │II/an 2 │III/an 3 │
├───────────┼───────┼────────┼─────────┤
│% │40% │30% │30% │
└───────────┴───────┴────────┴─────────┘
    B. Obligaţiile cu caracter general aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis sunt următoarele:
    a) utilizarea finanţării din ajutorul de minimis exclusiv pentru atingerea scopului şi obiectivelor pentru care a fost acordată, conform proiectului pentru care a fost semnat contractul de finanţare .......... şi prezentului contract de finanţare aferent ajutorului de minimis;
    b) deschiderea de conturi la bănci sau trezorerie, conform solicitărilor administratorului schemei, şi prezentarea dovezii pentru deschiderea de cont, înainte de virarea primei tranşe din ajutorul de minimis;
    c) informarea în scris a administratorului schemei cu privire la orice modificări referitoare la bugetul ajutorului de minimis aprobat şi la activitatea desfăşurată care poate afecta implementarea proiectului aferent contractului de finanţare cu ........ în termen de maximum 3 (trei) zile lucrătoare de la constatarea modificării;
    d) asigurarea accesului la sediul beneficiarului schemei de ajutor de minimis al reprezentanţilor administratorului schemei şi al persoanelor împuternicite de furnizorul/administratorul ajutorului de minimis (Ministerul Educaţiei) sau Consiliul Concurenţei să efectueze controlul privind modul de utilizare a ajutorului de minimis, precum şi punerea la dispoziţia acestora a documentelor solicitate;
    e) depunerea la administratorul schemei a raportului privind desfăşurarea obiectului de activitate pentru care a fost alocat ajutorul de minimis şi a documentelor-suport, până la data încetării proiectului aferent contractului de finanţare .......;
    f) transmiterea tuturor datelor, informaţiilor şi documentelor solicitate de administratorul schemei/furnizorul ajutorului de minimis (Ministerul Educaţiei) sau Consiliul Concurenţei, în termenele stabilite de aceştia;
    g) păstrarea unei evidenţe detaliate a ajutorului de minimis primit în baza prezentului contract de finanţare, pe o durată de cel puţin 10 (zece) ani de la data primirii ultimei tranşe. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
    h) depunerea la administratorul schemei, conform solicitării acestuia, în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data încetării implementării proiectului aferent contractului de finanţare cu ID ......., a raportului privind activitatea desfăşurată şi a documentelor-suport;
    i) raportarea către administratorul schemei a tuturor datelor şi informaţiilor necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    j) depunerea la organele competente a rapoartelor anuale/documentelor privind evidenţierea ajutorului de minimis, potrivit legislaţiei în vigoare privind ajutorul de minimis;
    k) menţinerea destinaţiei bunurilor achiziţionate prin ajutor de minimis pe o durată de minimum 3 (trei) ani de la finalizarea proiectului aferent contractului de finanţare ......., cu obligaţia arhivării şi păstrării documentelor conform legislaţiei în vigoare;
    l) restituirea întregii valori a ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă.

    C. Obligaţiile cu caracter specific^1 aplicabile beneficiarului schemei de ajutor de minimis, în funcţie de tipurile de măsuri implementate de acesta:
    [dacă şi după cum este cazul, activităţi cu caracter specific, conform Acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului şi contractului de parteneriat pentru constituirea consorţiului cu respectarea ghidului şi schemei menţionate pe activităţi (A1, A2, An)]
    ^1 Se vor menţine doar obligaţiile specifice aplicabile tipurilor de măsuri implementate de beneficiarul ajutorului de minimis.


    ART. 7
    Obligaţiile şi drepturile administratorului schemei de minimis
    A. Obligaţiile administratorului schemei de minimis sunt:
    a) de a asigura respectarea condiţiilor de eligibilitate, în conformitate cu regulile stabilite în Ghidul solicitantului .............., şi în schema de ajutor de minimis asociată;
    b) de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;
    c) de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis;
    d) de a transfera, conform mecanismului cererilor de prefinanţare/rambursare/plată, fonduri către beneficiarul ajutorului de minimis pentru acoperirea directă a costurilor în funcţie de activităţile desfăşurate pentru atingerea scopului pentru care a fost acordată, până la acoperirea cuantumului ajutorului de minimis, conform bugetului proiectului ........... aprobat;
    e) de a verifica periodic, conform prevederilor din proiect, modul de utilizare a ajutorului de minimis acordat şi de desfăşurare a activităţii;
    f) de a informa beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la orice modificare aferentă implementării proiectului ............., care are consecinţe directe asupra activităţii beneficiarului ajutorului de minimis - contract de finanţare, cerere de finanţare, buget etc.;
    g) de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor publice (Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare.

    B. Drepturile administratorului schemei sunt următoarele:
    1. de a solicita rapoarte, documente, informaţii cu privire la modul de utilizare a ajutorului de minimis şi activitatea desfăşurată;
    2. de a avea acces la sediul beneficiarului ajutorului de minimis, de a efectua controlul privind modul de utilizare a ajutorului de minimis şi modul de desfăşurare a achiziţiilor şi dreptul de a i se pune la dispoziţie de către beneficiarul ajutorului de minimis toate documentele solicitate;
    3. de a solicita beneficiarului ajutorului de minimis restituirea sumelor primite şi rămase necheltuite sau pentru care nu există justificare, până la data de ............;
    4. de a solicita beneficiarului ajutorului de minimis restituirea întregii finanţări acordate în cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis nu îşi îndeplineşte obligaţiile prevăzute la art. 6 lit. B din prezentul contract.


    ART. 8
    Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică
    (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel dacă între întreprinderile care beneficiază de finanţare există cel puţin una dintre relaţiile menţionate în schema de ajutor de minimis, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură „întreprindere unică“.
    (2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care a beneficiat întreprinderea unică pe o perioadă de 3 (trei) ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.
    (3) În cazul fuziunilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune rămân legal acordate.
    (4) În cazul în care o întreprindere se divide în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care divizarea produce efecte.
    (5) Plafonul stabilit va fi exprimat sub formă financiară, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

    ART. 9
    Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis/Plăţi şi reguli privind transferul de sume aferente ajutorului de minimis
    (1) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, ajutoarele de minimis se acordă în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    (2) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul de ajutor de minimis va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în acel an fiscal şi în ultimii doi ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare).
    (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, întreprinderea nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
    (4) Administratorul schemei va acorda ajutorul de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite de întreprinderea unică pe parcursul unei perioade de trei ani consecutivi (ultimii 2 ani fiscali şi anul fiscal în curs), fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei.
    (5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

    ART. 10
    Măsuri de informare şi publicitate
    (1) Administratorul schemei va informa în scris beneficiarul ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia.
    (2) Schema de ajutor de minimis se publică integral pe pagina de internet a ......., la adresa ....... .

    ART. 11
    Modificarea, completarea şi încetarea contractului
    (1) Prezentul contract poate fi modificat doar cu consimţământul ambelor părţi, prin încheierea unui act adiţional.
    (2) Actele adiţionale intră în vigoare la data semnării lor de către ultima parte.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), administratorul schemei poate solicita încheierea unui act adiţional pentru a reflecta modificări intervenite în legislaţia naţională şi/sau comunitară relevantă, cu impact asupra executării prezentului acord, situaţii în care modificarea respectivă intră în vigoare de la data menţionată în actul normativ corespunzător.
    (4) Orice modificări în structura beneficiarului schemei de ajutor de minimis, precum şi în privinţa statutului juridic sau alte modificări de natură a afecta executarea obligaţiilor din prezentul contract trebuie aduse imediat la cunoştinţa administratorului schemei, dar nu mai târziu de 24 de ore de la producerea acestora.

    ART. 12
    Forţa majoră
    (1) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea forţei majore şi de a lua orice măsură care îi stă la dispoziţie în vederea încetării acesteia.
    (2) Forţa majoră exonerează părţile de îndeplinirea obligaţiilor prevăzute în prezentul contract.
    (3) În perioada în care, datorită unor cauze de forţă majoră sau de caz fortuit, părţile nu îşi pot îndeplini obligaţiile asumate prin prezentul contract, ajutorul de minimis nu se acordă.
    (4) În situaţia în care administratorul schemei se află în imposibilitate de plată datorită unor cauze de forţă majoră sau a unui caz fortuit (de exemplu, întârzieri la plată cauzate de ...) şi în această perioadă beneficiarul ajutorului de minimis şi-a îndeplinit obligaţiile, ajutorul de minimis se poate acorda şi retroactiv.
    (5) În cazul încetării forţei majore sau a cazului fortuit care a condus la imposibilitatea de plată, beneficiarul proiectului va notifica imediat beneficiarul ajutorului de minimis despre această situaţie.

    ART. 13
    Încetarea contractului de finanţare aferent ajutorului de minimis
    Prezentul contract încetează:
    a) prin acordul de voinţă al părţilor;
    b) la data expirării duratei pentru care a fost încheiat, în cazul în care contractul nu a fost prelungit prin act adiţional.


    ART. 14
    Conflictul de interese, incompatibilităţi, nereguli
    (1) Beneficiarul ajutorului de minimis se obligă să ia toate măsurile necesare pentru evitarea neregulilor, a conflictelor de interese şi/sau a incompatibilităţilor, conform prevederilor legale (în special Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare).
    (2) Părţile vor urmări să execute prezentul contract cu bună-credinţă, în mod obiectiv şi imparţial, şi vor evita interferarea cu orice interese economice, afinităţi politice sau naţionale, legăturilor de familie sau emoţionale ori a altor legături sau interese neoneste.
    (3) Părţile se obligă să întreprindă toate diligenţele necesare pentru a evita orice conflict de interese şi să se informeze reciproc, în termen de maximum 48 de ore de la luarea la cunoştinţă a oricărei situaţii de natură a da naştere unui astfel de conflict.
    (4) Neregula reprezintă orice abatere în privinţa legalităţii, regularităţii şi conformităţii în raport cu dispoziţiile legale naţionale şi/sau comunitare, precum şi faţă de prevederile contractelor ori ale altor angajamente legale încheiate în baza acestor dispoziţii, care prejudiciază, printr-o cheltuială necuvenită, bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau bugetele administrate de aceasta ori în numele ei, precum şi bugetele din care provine cofinanţarea aferentă.

    ART. 15
    Rezolvarea şi soluţionarea litigiilor
    (1) Prezentul contract se interpretează, se execută şi se supune legii române.
    (2) În caz de conflict, părţile vor încerca rezolvarea acestora, cu prioritate, pe cale amiabilă.
    (3) În caz de emitere a corecţiilor financiare de către organismul guvernamental competent, precum şi în alte circumstanţe justificate, întreprinderea beneficiară poate executa restituirea din proprie iniţiativă a sumelor către furnizorul schemei.
    (4) Litigiile ce nu au putut fi rezolvate pe cale amiabilă vor fi supuse soluţionării instanţei judecătoreşti competente material de la sediul furnizorului/administratorului schemei ajutorului de minimis.

    ART. 16
    Confidenţialitatea
    (1) Informaţii confidenţiale vor fi considerate datele şi informaţiile cărora părţile le-au acordat acest caracter prin precizarea făcută sau înscrisă pe documentele transmise, cu excepţia celor care, conform prezentului acord, fac obiectul publicităţii, consemnării, înregistrării în registre sau evidenţe publice.
    (2) Părţile se obligă să nu transmită terţilor date, informaţii în legătură cu executarea prezentului contract, cu excepţia organismelor guvernamentale cu atribuţii în administrarea, gestionarea, controlul fondurilor şi/sau ajutoarelor nerambursabile.
    (3) Încălcarea obligaţiei de confidenţialitate obligă partea responsabilă la repararea prejudiciului cauzat.
    (4) Nu sunt confidenţiale documentele, materialele, informaţiile folosite în scopuri publicitare în vederea promovării şi informării, aşa cum acestea au fost definite anterior.
    (5) Părţile nu vor putea fi făcute răspunzătoare pentru dezvăluirea de informaţii confidenţiale dacă s-a obţinut acordul scris al celeilalte părţi sau dacă partea în cauză a dat curs unor dispoziţii legale de dezvăluire a informaţiilor.

    ART. 17
    Clauze finale
    (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
    (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
    (3) Prezentul contract se completează cu prevederile normelor legale în vigoare.
    (4) Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ............, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

    Furnizor/Administrator al schemei de minimis
    Ministerul Educaţiei
    Numele şi prenumele reprezentantului legal
    ...............
    Beneficiarul ajutorului de minimis
    Numele şi prenumele reprezentantului legal
    ....................
    Avizat,
    Numele şi prenumele - Manager de proiect
    ................

    ---------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016