Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 15 februarie 2019  privind participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 15 februarie 2019 privind participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate

EMITENT: Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 136 bis din 20 februarie 2019
──────────
        Aprobată prin Ordinul nr. 500 din 15 februarie 2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 136 din 20 februarie 2019.
──────────
    CAP. 1

        Titlul schemei de ajutor de minimis: "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate"
    ART. 1
        Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită "Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate" (schema).

    ART. 2
        Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    CAP. 2
    Scopul schemei
    ART. 3
        Scopul prezentei scheme este de a susţine operatorii economici în promovarea exporturilor, prin acordarea de ajutoare de minimis pentru acoperirea costurilor de participare la târguri şi expoziţii internaţionale.

    CAP. 3
    Obiectivul schemei
    ART. 4
    (1) Obiectivul schemei este de a promova la export produsele/serviciile realizate în România.
    (2) Participarea operatorilor economici la târguri şi expoziţii internaţionale se realizează pe pieţe de interes, prin organizarea de pavilioane naţionale, standuri specializate pe produse sau miniexpoziţii, pe bază de programe anuale elaborate de MMACA.

    CAP. 4
    Necesitatea implementării schemei
    ART. 5
        Implementarea schemei este necesară în vederea susţinerii acţiunilor operatorilor economici pentru promovarea pe pieţele externe a produselor/serviciilor realizate în România.

    CAP. 5
    Definiţii
    ART. 6
        În scopul prezentei scheme se aplică următoarele definiţii:
    a) furnizor - MMACA;
    b) întreprindere - orice entitate care desfăşoară activităţi economice (respectiv oferă bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă), indiferent de forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
    c) ajutor de stat - orice măsură de sprijin care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    d) data acordării ajutorului - data la care se semnează actul administrativ între furnizor şi beneficiarii finali participanţi la târgurile şi expoziţiile internaţionale din străinătate;
    e) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    f) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    g) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei altei forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei altei activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    h) întreprindere unică - toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi; (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;
    i) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    - în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, "societate cu răspundere limitată" se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar "capital social" include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    – în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate, în sensul prezentei dispoziţii, "o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii" se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    – atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    – în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani: (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii a fost mai mare de 7,5; şi (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA a fost sub 1,0.    CAP. 6
    Domeniul de aplicare
    ART. 7
    (1) Prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate operatorilor economici din toate sectoarele, cu excepţia:
    a) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
    b) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri: (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari ori introduse pe piaţă de întreprinderile respective; (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    c) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    (2) În cazul în care un operator economic îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe sectoare de activitate sau domenii de activitate incluse în domeniile de aplicare ale Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, prezenta schemă se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi cu condiţia ca statul membru în cauză să se asigure prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu acesta.

    CAP. 7
    Beneficiari ai ajutorului de minimis
    ART. 8
        Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) sunt înregistraţi conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, şi îşi desfăşoară activitatea în România;
    b) au în obiectul de activitate operaţiuni de export şi nomenclatorul de export corespunde cu profilul târgului la care se solicită participarea;
    c) produsele sunt de concepţie şi/sau marcă proprie, de calitate şi cu valoare adăugată ridicată;
    d) nu beneficiază pentru târgul sau expoziţia internaţională organizată în străinătate, la care aplică, de finanţare de la alţi furnizori de minimis pentru acoperirea aceloraşi categorii de cheltuieli eligibile;
    e) nu sunt firme împotriva cărora a fost emisă o decizie de recuperare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recuperare nu a fost deja executată;
    f) nu înregistrează debite la bugetul de stat, respectiv la bugetele locale, la data depunerii cererii de înscriere - declaraţiei pe propria răspundere pentru participare la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate;
    g) nu se află în procedura de executare silită, închidere operaţională, dizolvare, lichidare, insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile prevăzute de lege pentru a fi supuse unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
    h) nu sunt consideraţi în dificultate;
    i) pot face dovada că au depus garanţia de participare în valoare de 2.000 lei;
    j) au obţinut rezultate pozitive privind eficienţa participării la târguri şi expoziţii, cu sprijin de la bugetul de stat, în cazul prezenţei la astfel de acţiuni anterioare;
    k) sunt respectate de către solicitanţi prevederile normelor privind principalele activităţi/acţiuni care vor fi realizate de operatorii economici participanţi la târguri şi expoziţii internaţionale finanţate parţial de la bugetul de stat, elaborate de MMACA, în cazul prezenţei acestora la astfel de acţiuni anterioare;
    l) numărul de participări ale unui operator economic la târguri internaţionale, cu sprijin de la bugetul de stat, este de maximum 4 pe an;
    m) nu folosesc ajutorul pentru achiziţionarea de vehicule de transport rutier de mărfuri.


    ART. 9
        Numărul maxim al operatorilor economici care beneficiază de sprijin prin prezenta schemă este de 2.000.

    CAP. 8
    Procedura de acordare a ajutoarelor de minimis
    ART. 10
        Ajutoarele acordate în cadrul prezentei scheme de minimis constau în sprijin financiar de la bugetul de stat pentru acoperirea următoarelor categorii de cheltuieli eligibile:
    a) 50% din cheltuielile privind transportul extern, cazarea şi asigurarea medicală pentru câte un participant de la fiecare expozant, la nivelul baremelor stabilite pentru instituţiile publice;
    b) 100% din cheltuielile pentru: transportul, asigurarea şi manipularea exponatelor, mostrelor şi materialelor publicitare, formalităţile vamale aferente acestora, depozitarea ambalajelor aferente exponatelor pe perioada desfăşurării acţiunii promoţionale, elaborarea proiectului de execuţie a standului, închirierea, construirea şi/sau amenajarea spaţiului expoziţional, transportul materialelor aferente, cheltuielile generale legate de funcţionarea pavilionului naţional în perioada de desfăşurare a manifestărilor expoziţionale, cheltuielile de reprezentare şi de protocol, cheltuielile de transport, cazare, diurna şi cu asigurarea medicală pentru persoanele care organizează şi coordonează acţiunile, inclusiv pentru un reprezentant din partea federaţiei, patronatului de ramură sau asociaţiei profesionale care contribuie la realizarea acţiunii respective, a căror perioadă de deplasare va fi stabilită prin documentaţia de atribuire a contractului de prestări servicii privind realizarea acţiunii, cheltuielile pentru materialele publicitare, de prezentare şi promovare cu caracter economic general şi pentru mediatizarea prezenţei româneşti la manifestările expoziţionale, cheltuielile aferente comisionului prevăzut în contractul încheiat cu societatea organizatoare a manifestărilor expoziţionale internaţionale, precum şi alte cheltuieli care se justifică a fi alocate pentru realizarea manifestărilor expoziţionale internaţionale, cu aprobarea ordonatorului principal de credite.


    ART. 11
    (1) Selectarea operatorilor economici participanţi la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate se realizează de către o comisie de selecţie constituită prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat.
    (2) Comisia de selecţie va verifica eligibilitatea operatorilor economici, inclusiv din punctul de vedere al reglementărilor de ajutor de stat, va verifica respectarea regulii de cumul (conform declaraţiei pe propria răspundere din anexa nr. 5 la ordin), va încheia procesul-verbal de selecţie a operatorilor economici (proces-verbal care constituie act administrativ ce poate fi contestat în condiţiile legii), va comunica rezultatele selecţiei operatorilor economici.
    MMACA va înştiinţa operatorii economici selectaţi asupra valorii estimative a ajutorului de minimis ce poate fi acordat.

    (3) Comisia de selecţie a operatorilor economici va respecta principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
    (4) În înştiinţare se va preciza că:
    - valoarea ajutorului de minimis este estimativă, iar în cazul neorganizării acţiunii, valoarea acestuia este nulă;
    – valoarea exactă a ajutorului de minimis acordat operatorului economic (societăţii/întreprinderii unice) participant la acţiune se va calcula după decontul final de cheltuieli aferente acţiunii, iar MMACA va încheia un act administrativ cu beneficiarul pentru modificarea valorii ajutorului de minimis estimat;
    – în cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic (societăţii/întreprinderii unice) pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate, operatorul economic nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.

    (5) Soluţionarea contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici participanţi la târguri şi expoziţii internaţionale organizate în străinătate se realizează de către o comisie constituită prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, comisie diferită de cea de selecţie.
    (6) Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici va comunica, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea contestaţiei, rezultatul soluţionării acesteia.
    (7) Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind selectarea operatorilor economici va respecta principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenţei, proporţionalităţii şi eficienţei utilizării fondurilor.
    (8) MMACA va încheia şi va derula contracte de prestări servicii cu operatori economici specializaţi, denumiţi în continuare societăţi organizatoare de târguri şi expoziţii internaţionale, conform legislaţiei în vigoare. Aceşti operatori vor fi selectaţi ca urmare a unei proceduri deschise, transparente de licitaţie publică.
    (9) Cheltuielile prevăzute la art. 10 lit. a) se vor deconta operatorilor economici participanţi, de către societatea organizatoare, pe bază de documente justificative, în termen de 5 zile lucrătoare de la virarea de către MMACA a sumelor aferente decontului final al acţiunii.
    (10) MMACA, ca furnizor de ajutor de minimis, va încheia, înainte de participarea operatorului economic la târgul sau expoziţia internaţională organizată în străinătate, un act administrativ/ înştiinţare cu fiecare beneficiar al prezentei scheme, prin care se va statua dreptul legal de a se acorda ajutor de minimis, precizând valoarea maximă estimată a ajutorului de minimis pe care acesta o poate primi, precum şi caracterul de minimis al acesteia, făcând explicit referire la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, precum şi condiţiile în care se acordă ajutorul de minimis.
    (11) Calculul valorii exacte a ajutorului de minimis acordat de MMACA operatorului economic beneficiar al prezentei scheme se va face la momentul decontului final al cheltuielilor aferente târgului sau expoziţiei internaţionale. Pentru actualizarea valorii ajutorului estimat prevăzut în actul iniţial, MMACA va încheia ulterior un act administrativ final în care se va preciza valoarea exactă stabilită după decontul final de cheltuieli aferent acţiunii.

    CAP. 9
    Regula cumulului ajutoarelor de minimis
    ART. 12
    (1) MMACA, prin Comisia de selecţie, va acorda un ajutor de minimis numai după ce va verifica criteriile de eligibilitate a beneficiarilor, inclusiv conform regulilor de ajutor de stat, respectarea regulii cumulului, respectiv dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 2 ani fiscali şi în anul fiscal în curs de către societatea/întreprinderea unică, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, nu depăşeşte pragul de 200.000 euro, respectiv de 100.000 euro, dacă operatorul economic/întreprinderea unică efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    (2) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate, operatorul economic nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
    (3) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
    (4) Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la alin. (1).
    (5) Ajutoarele de minimis se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, cu condiţia ca un astfel de cumul să nu conducă la depăşirea intensităţii sau a valorii maxime relevante a ajutorului, stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Dacă prin cumul s-ar ajunge la depăşirea respectivei intensităţi sau valori maxime, ajutorul de minimis nu poate fi acordat.
    (6) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
    (7) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (8) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    CAP. 10
    Perioada de aplicare
    ART. 13
        Prezenta schemă se aplică de la data adoptării până la 31 decembrie 2020.

    CAP. 11
    Bugetul schemei
    ART. 14
        Valoarea totală estimată a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de maximum 98 milioane lei, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.

    CAP. 12
    Obligaţiile MMACA şi ale beneficiarilor de ajutor de minimis
    ART. 15
        MMACA, prin Direcţia Instrumente şi Programe Promovare Export, va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezentul ordin, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata (anul de raportare), valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis acordată de MMACA în anii fiscali anteriori, valoarea estimativă (ex- ante), valoarea exactă a ajutorului de minimis (la momentul efectuării decontului final al cheltuielilor aferente acţiunii, valoare ce va fi raportată Consiliului Concurenţei) şi sursa de finanţare. Această evidenţă se păstrează timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.

    ART. 16
    (1) Operatorii economici beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia păstrării unei evidenţe a informaţiilor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică, la fel ca şi operatorii economici societăţi organizatoare de târguri şi expoziţii internaţionale în străinătate.
    (2) Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de minimis primite.

    CAP. 13
    Monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei
    ART. 17
    (1) Monitorizarea prezentei scheme se realizează de MMACA, prin Direcţia Instrumente şi Programe Promovare Export, care va respecta prevederile legale în vigoare privitoare la controale la faţa locului pentru a verifica condiţiile de acordare a ajutoarelor şi pentru a dispune măsurile ce se impun în situaţia în care aceste condiţii nu au fost respectate.
    (2) Furnizorul păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină informaţii necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia europeană în domeniul ajutorului de stat, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, valoarea sprijinului, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate etc.
    (3) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (3), MMACA va emite ordine prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MMACA va informa în scris Consiliul Concurenţei cu privire la ordinele proprii adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.
    (5) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (4), MMACA va emite prin ordin norme metodologice proprii, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.
    (6) MMACA, prin Direcţia Instrumente şi Programe Promovare Export, va pune la dispoziţia Consiliului Concurenţii la termenul şi în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (7) MMACA va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.
    (8) Beneficiarul are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate acestora.
    (9) Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare ale beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    (10) MMACA va furniza date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din informaţiile deţinute de acesta rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis.
    (11) În situaţia în care datele şi informaţiile transmise Consiliului Concurenţei nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Din echipa de control a Consiliului Concurenţei vor face parte şi 2 reprezentanţi MMACA desemnaţi prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat. Concluziile acţiunilor de control ale Consiliului Concurenţei se consemnează într-un raport.
    (12) În cazul în care în urma controlului efectuat la faţa locului se va constata că nu s-au respectat condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis şi Consiliul Concurenţei a solicitat MMACA să întreprindă măsurile ce se impun pentru a fi asigurată respectarea legislaţiei în domeniul acordării ajutoarelor de minimis, MMACA va informa Consiliul Concurenţei cu privire la stadiul implementării măsurilor dispuse de acesta, în termen de 30 de zile lucrătoare de la momentul transmiterii solicitării.
    (13) În cazul în care MMACA nu implementează măsurile dispuse de Consiliul Concurenţei şi nu îşi respectă obligaţia prevăzută la alin. (3), Consiliul Concurenţei emite decizii de stopare sau recuperare a ajutoarelor de minimis. Deciziile emise de Consiliul Concurenţei reprezintă titlu executoriu.
    (14) Deciziile prevăzute la alin. (4) se transmit, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se virează la bugetul de stat

    CAP. 14
    Raportarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemei
    ART. 18
        Pentru implementarea schemei, MMACA, prin Direcţia Instrumente şi Programe Promovare Export, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului de implementare a schemei, formularele completate în conformitate cu anexele la Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

    ART. 19
        Raportările se transmit atât pe suport hârtie, cât şi pe suport magnetic, cu semnătura de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire.

    ART. 20
        După raportarea la Consiliul Concurenţei, MMACA, prin Direcţia Instrumente şi Programe Promovare Export, va publica, pe website-ul ministerului, valorile finale ale ajutoarelor de minimis acordate operatorilor economici participanţi la târgurile şi expoziţiile internaţionale organizate în străinătate.

    ART. 21
        Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau că există neconcordanţe faţă de cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Consiliului Concurenţei. Răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de raportare revine MMACA.

    CAP. 15
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 22
        Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MMACA, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 23
        Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare.

    CAP. 16
    Dispoziţii finale
    ART. 24
        Textul prezentei scheme se publică şi pe pagina oficială web a MMACA.


                                        -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016