Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 iunie 2022  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 iunie 2022 privind "Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri" în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b "Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC", acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 614 din 23 iunie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 918/2.118/2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 614 din 23 iunie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri“ în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b „Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC“, acţiunea 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, apelul 3, din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, denumită schema de ajutor de minimis, finanţată prin Programul operaţional Competitivitate (POC).
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare [denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013].
    (3) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

    ART. 2
    Ajutoarele în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.

    ART. 3
    (1) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene prin Autoritatea de management a Programului operaţional Competitivitate (AMPOC).
    (2) Autoritatea care administrează schema de ajutor de minimis este AMPOC prin Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale (OIPSI) din cadrul Autorităţii pentru Digitalizarea României, conform atribuţiilor delegate pentru implementarea şi gestionarea POC.

    CAP. II
    Obiectivul schemei de ajutor de minimis
    ART. 4
    Scopul prezentei scheme de ajutor de minimis este de a finanţa o serie de activităţi necesare pentru implementarea proiectelor prin care se asigură dezvoltarea de produse/servicii/ aplicaţii TIC inovative cu aplicabilitate în următoarele domenii:
    a) IoT, smart city/village/agriculture etc.;
    b) cyber security;
    c) big data;
    d) inteligenţă artificială/Blockchain/Virtual Reality (VR)/ Augmented Reality (AR);
    e) tranzacţii electronice;
    f) e-guvernare/e-administraţie/e-sănătate/e-educaţie;
    g) digitalizare (automatizare, robotizare) industrială.


    ART. 5
    Activităţile realizate trebuie să fie direct legate de elaborarea şi implementarea proiectelor finanţate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis.

    CAP. III
    Legislaţia relevantă aplicabilă
    ART. 6
    Prezenta schemă de ajutor de minimis este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, comunitare şi naţionale:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Programul operaţional Competitivitate 2014-2020, aprobat prin Decizia Comisiei Europene C (2014) 10.233, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.


    CAP. IV
    Definiţii
    ART. 7
    În sensul prezentei scheme de ajutor de minimis, următorii termeni se definesc astfel:
    1. întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
    2. întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

    3. întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane de euro şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 de milioane de euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    4. întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşesc/depăşeşte 10 milioane de euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    5. microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşesc/depăşeşte 2 milioane de euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    6. întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplineşte următoarele condiţii:
    a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la cel mult 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la cel mult 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    7. rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;
    8. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, prestarea de servicii şi execuţia de lucrări pe o piaţă;
    9. consorţiu de întreprinderi - parteneriat între IMM din cadrul clusterelor centrate pe domeniul TIC creat pentru realizarea unor produse/servicii TIC inovative.

    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 8
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică acţiunii 2.2.1 „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“ din cadrul axei prioritare 2 a POC şi vizează obiectivul specific „Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie“, apel 3.
    (2) Măsura de ajutor de minimis se aplică în toate regiunile de dezvoltare ale României.

    ART. 9
    (1) Sprijinul se acordă pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi în următoarele domenii, cu codurile CAEN corespunzătoare:

┌─────┬────────────────────────────────┐
│Cod │Denumirea activităţii │
│CAEN │ │
├─────┼────────────────────────────────┤
│C2611│Fabricarea subansamblurilor │
│ │electronice (module) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│C2612│Fabricarea altor componente │
│ │electronice │
├─────┼────────────────────────────────┤
│C2630│Fabricarea echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de realizare a │
│J6201│softului la comandă (software │
│ │orientat client) │
├─────┼────────────────────────────────┤
│J6202│Activităţi de consultanţă în │
│ │tehnologia informaţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de management │
│J6203│(gestiune şi exploatare) al │
│ │mijloacelor de calcul │
├─────┼────────────────────────────────┤
│J6209│Alte activităţi de servicii │
│ │privind tehnologia informaţiei │
├─────┼────────────────────────────────┤
│M7211│Cercetare-dezvoltare în │
│ │biotehnologie │
├─────┼────────────────────────────────┤
│M7219│Cercetare-dezvoltare în alte │
│ │ştiinţe naturale şi inginerie │
└─────┴────────────────────────────────┘    (2) Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28 decembrie 2013;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari.

    d) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    e) ajutoarelor acordate întreprinderilor în dificultate, aşa cum sunt acestea definite la art. 7 pct. 6;
    f) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export.

    (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse de la finanţare prin prezenta schemă, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, prezenta schemă de minimis se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca beneficiarul ajutorului să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei de minimis nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu aceasta.

    CAP. VI
    Modalitatea de acordare a ajutorului
    ART. 10
    (1) Ajutorul se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă în una sau mai multe tranşe. Ajutoarele care pot fi plătite în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor.
    (2) Ajutoarele de minimis se acordă proiectelor finanţate în baza cererii de finanţare, elaborată în conformitate cu elementele prevăzute în Ghidul solicitantului, dar care nu vor avea impact asupra criteriilor de eligibilitate din perspectiva legislaţiei din domeniul ajutorului de stat, la care vor fi ataşate următoarele:
    a) declaraţie privind încadrarea solicitantului/partenerilor în categoria microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii şi, dacă este cazul, calculul numărului mediu anual de angajaţi, al cifrei de afaceri anuale nete şi al activelor totale pentru întreprinderile partenere sau legate, conform anexei nr. 2 la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare - pentru solicitant şi parteneri;
    b) declaraţie privind componenţa întreprinderii unice din care face/fac parte solicitantul/partenerii;
    c) declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani de către întreprinderea unică din care face parte solicitantul/partenerul.


    CAP. VII
    Beneficiari
    ART. 11
    Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt IMM-uri (microîntreprinderi, întreprinderi mici, întreprinderi mijlocii) care îşi desfăşoară activitatea în România, în sectoarele economice menţionate în continuare, sau consorţii de astfel de întreprinderi:
    - C2611 - Fabricarea subansamblurilor electronice (module);
    – C2612 - Fabricarea altor componente electronice;
    – C2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii;
    – J6201 - Activităţi de realizare a softului la comandă (software orientat client);
    – J6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
    – J6203 - Activităţi de management (gestiune şi exploatare) al mijloacelor de calcul;
    – J6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
    – M7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie;
    – M7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie.


    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate pentru beneficiari
    ART. 12
    Pot beneficia de ajutor de minimis în baza schemei de ajutor de minimis întreprinderile prevăzute la art. 11 care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie la data depunerii cererii de finanţare şi la data semnării contractului de finanţare;
    3. nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):
    a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

    4. nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea finanţării din fonduri publice;
    5. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel ce constituie obiectul cererii de finanţare; nu au mai obţinut finanţare nici pentru alte proiecte implementate, având acelaşi obiectiv, dar care din diverse motive nu şi-au atins indicatorii;
    6. sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediari pentru proiectul propus a fi finanţat şi sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;
    7. nu intră în categoria de „întreprindere aflată în dificultate“, aşa cum aceasta este definită la art. 7;
    8. nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    9. asigură din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile şi a celor conexe. Contribuţia proprie a beneficiarului, într-o formă liberă de ajutor de minimis/ajutor de stat, poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private;
    10. nu fac obiectul unui ordin de recuperare privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unui astfel de ordin, acesta trebuie să fi fost deja executat şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    11. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de autoritate de lucru judecat pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    12. reprezentantul legal nu a comis în conduita sa profesională greşeli grave, demonstrate prin orice mijloace pe care autoritatea contractantă le poate justifica;
    13. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;
    14. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea gravă în eroare a OIPSI/AMPOC prin furnizarea de informaţii incorecte în cursul participării la cererea de propuneri de proiecte;
    15. fac dovada apartenenţei la un cluster centrat pe domeniul TIC, dacă este cazul;
    16. fac dovada cofinanţării eligibile aferente proiectului şi a cheltuielilor neeligibile asociate acestuia, exclusiv TVA (prin prezentarea unui extras de cont sau linie/contract de credit emise/emis de bancă/instituţia financiar-bancară), în etapa de contractare;
    17. sunt înfiinţate până în anul 2019 inclusiv;
    18. au obţinut profit din exploatare pe ultimul exerciţiu financiar încheiat;
    19. îndeplinesc orice alte condiţii/cerinţe specifice, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat, care rezultă din dispoziţiile legale aplicabile şi Ghidul solicitantului.


    ART. 13
    (1) Pentru a beneficia de finanţare nerambursabilă în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, solicitantul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea sau întreprinderea unică în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori (fie din surse ale statului sau autorităţilor locale, fie din surse comunitare), precum şi privind ajutoarele de stat primite pentru aceleaşi costuri eligibile.
    (2) Furnizorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi sau întreprinderi unice pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, cumulate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro, în cazul întreprinderilor care activează în sectorul transportului rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost), echivalent în lei, şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte pragul de 200.000 de euro (100.000 de euro, în cazul solicitanţilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transporturilor), solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis nici chiar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
    (4) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. În vederea identificării întreprinderii unice din care face parte un beneficiar, se va verifica existenţa oricăreia dintre relaţiile enumerate la art. 7 pct. 2 între respectivul beneficiar şi orice altă întreprindere.
    (5) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    CAP. IX
    Activităţi, cheltuieli eligibile şi intensitatea ajutorului de minimis
    ART. 14
    (1) În cadrul schemei de ajutor de minimis pot fi finanţate activităţi de informare şi publicitate/promovare, servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii, instruire/formare profesională specifică, auditare financiară şi tehnică intermediară/finală a proiectului, managementul intern de proiect, abonamente şi cotizaţii necesare pentru implementarea proiectului.
    (2) Sunt considerate eligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    1. cheltuieli de informare şi publicitate:
    a) cheltuieli obligatorii de informare şi publicitate pentru proiect - conform prevederilor din Ghidul solicitantului şi Manualul de identitate vizuală;
    b) cheltuieli de promovare a produsului/serviciului dezvoltat prin proiect;
    c) în cazul proiectelor de cercetare industrială sau dezvoltare experimentală - cheltuieli de promovare a rezultatelor proiectului pe scară largă (conferinţe, publicări, registre cu acces liber sau programe informatice gratuite sau open source);

    2. cheltuieli cu servicii de consultanţă, avize, acorduri, autorizaţii:
    a) cheltuieli cu servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare depunerii proiectului (cerere de finanţare, studiu de fezabilitate, plan de afaceri, raport de expertiză etc.);
    b) cheltuieli cu servicii de consultanţă în domeniul managementului proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului şi servicii de asistenţă juridică pentru realizarea achiziţiilor publice (elaborarea documentaţiei de atribuire şi aplicarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică);
    c) cheltuieli pentru obţinerea acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente activităţilor eligibile ale acţiunii;
    d) cheltuieli pentru obţinerea, validarea şi protejarea brevetelor şi altor active necorporale;

    3. cheltuieli pentru instruire/formare profesională specifică:
    a) cheltuieli legate de pregătirea personalului căruia îi este destinată/destinat aplicaţia/produsul/serviciul software dezvoltată/dezvoltat;
    b) cheltuieli legate de pregătirea personalului care va asigura mentenanţa aplicaţiei/produsului/serviciului software dezvoltate/ dezvoltat, dacă acesta este angajat al beneficiarului;

    4. cheltuieli pentru auditare intermediară/finală a proiectului: auditare financiară (conform reglementărilor naţionale) şi auditare tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare);
    5. cheltuieli aferente managementului intern de proiect (doar dacă nu au fost acoperite în cadrul cheltuielilor de management de proiect):
    a) cheltuieli salariale pentru personalul angajat al beneficiarului finanţării;
    b) cheltuieli de deplasare pentru personalul angajat al beneficiarului (diurnă, cazare, transport);
    c) cheltuieli cu transportul de bunuri, dacă se justifică în cadrul proiectului;
    d) birotică - pentru echipa de management (conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare);
    e) achiziţia de echipamente TIC - numai pentru echipa de management.


    (3) Cheltuielile eligibile prevăzute la alin. (2) se decontează după aprobarea şi începerea implementării proiectului şi pot fi efectuate până la 31 decembrie 2023.

    ART. 15
    (1) Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de minimis care poate fi acordată unui beneficiar în temeiul prezentei scheme de ajutor de minimis trebuie să respecte următoarele condiţii cumulative:
    1. nu poate depăşi 20% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente proiectului, prevăzute la art. 14 alin. (2);
    2. nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro, calculat pe durata a 3 ani fiscali consecutivi (doi ani fiscali încheiaţi anterior şi anul fiscal în curs).

    (2) Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanţare, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.

    CAP. X
    Durata, bugetul schemei de ajutor de minimis şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 16
    Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2022. Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

    ART. 17
    Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 2.693.901,99 de euro la cursul inforeuro din luna septembrie 2020 (4,8395), din care 2.255.513,07 de euro reprezintă finanţare acordată prin intermediul Fondului European de Dezvoltare Regională, iar 438.388,92 de euro reprezintă fonduri de la bugetul de stat.

    ART. 18
    Numărul total estimat al beneficiarilor în cadrul schemei de ajutor de minimis este de 17, aceştia fiind deja selectaţi pentru finanţare în cadrul Apelului POC/875/2/2.

    CAP. XI
    Regula de cumul
    ART. 19
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant.
    (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.

    CAP. XII
    Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis
    ART. 20
    Procedura de implementare şi derulare a schemei de ajutor de minimis se desfăşoară după cum urmează:
    - reverificarea criteriilor de eligibilitate în vederea acordării ajutorului de minimis;
    – semnarea contractelor de finanţare;
    – implementarea proiectelor;
    – raportarea;
    – monitorizarea şi rambursarea cheltuielilor.


    ART. 21
    În vederea verificării eligibilităţii solicitanţilor pentru acordarea ajutorului de minimis prevăzut de prezenta schemă de ajutor de minimis se vor verifica toate condiţiile de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă.

    ART. 22
    (1) Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis are obligaţia de a verifica îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate, atât cele referitoare la solicitant, cât şi cele referitoare la cheltuielile finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis.
    (2) Înainte de primirea ajutorului, întreprinderea beneficiară trebuie să transmită administratorului prezentei scheme de ajutor de minimis o declaraţie pe propria răspundere cu privire la ajutoarele de minimis primite în cursul anului fiscal curent şi al celor 2 ani fiscali anteriori.
    (3) Cererea de finanţare aferentă prezentei scheme de ajutor de minimis va fi însoţită de o declaraţie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu desfăşoară şi nici nu va desfăşura pe perioada implementării şi pe perioada postimplementare a proiectului activităţi în unul dintre domeniile/sectoarele excluse.
    (4) Verificarea condiţiilor de eligibilitate a activităţilor, proiectelor şi cheltuielilor se realizează de administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis înainte de acordarea facilităţii. Administratorul asigură, sub orice formă, publicitatea listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare ca urmare a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate şi a altor condiţii specifice.
    (5) În cazul în care proiectul este eligibil pentru a primi o finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis informează în scris întreprinderea beneficiară cu privire la valoarea potenţială a ajutorului (exprimată în echivalent subvenţie brută), precum şi la caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi menţionând titlul acestuia şi referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (6) În cazul în care întreprinderea nu este eligibilă să primească o alocare specifică în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis, administratorul schemei de ajutor de minimis îi comunică în scris acest lucru.

    ART. 23
    Detalierea etapelor de aplicare a prezentei scheme de ajutor de minimis se regăseşte în Ghidul solicitantului ce corespunde acţiunii „Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere“, aferentă priorităţii de investiţie „Creşterea integrării pe verticală a soluţiilor inovative TIC în economie“, axa prioritară 2 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă“ din cadrul Programului operaţional Competitivitate, ghid ce va fi publicat pe site-urile Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi Autorităţii pentru Digitalizarea României.

    ART. 24
    Furnizorul schemei de ajutor de minimis îşi rezervă dreptul de a nu plăti ajutorul de minimis sau de a solicita recuperarea ajutorului de minimis deja acordat în cazul în care documentele şi/sau informaţiile furnizate de către beneficiar se dovedesc a fi incorecte sau false.

    CAP. XIII
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 25
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.

    ART. 26
    Furnizorul de ajutor de minimis păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 27
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă de ajutor de minimis în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 28
    Beneficiarul trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei de ajutor de minimis. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

    ART. 29
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 30
    (1) Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, furnizorul/administratorul măsurii de ajutor de minimis are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor de minimis şi rambursarea efectivă a respectivelor ajutoare, aferente acestei submăsuri, se încarcă în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor ajutoare de către furnizorul/administratorul prezentei scheme, după caz.

    ART. 31
    Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului www.mfe.gov.ro.

    CAP. XIV
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 32
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizor, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016