Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 ianuarie 2023  pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 11 ianuarie 2023 pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 57 din 20 ianuarie 2023
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 2.515 din 11 ianuarie 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 57 din 20 ianuarie 2023.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, denumită în continuare Schema.
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis.
    (3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
    (4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei Europene nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis.
    (5) Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii, este furnizorul şi administratorul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme.

    CAP. II
    Obiectivul schemei
    ART. 2
    Obiectivul general al prezentei scheme este de a consolida capacitatea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii în producţia şi distribuţia de filme şi de a accelera tranziţia digitală a producătorilor şi distribuitorilor de filme din România prin creşterea capacităţilor de producţie digitală, distribuţie, marketing şi promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.

    ART. 3
    Obiectivele specifice ale acestei investiţii sunt:
    a) creşterea competitivităţii întreprinderilor româneşti în industria cinematografică, pe pieţele naţionale, europene şi internaţionale;
    b) modernizarea modului actual de producţie, distribuţie şi consum;
    c) sporirea capacităţii de a răspunde noilor provocări ale consumatorilor.


    CAP. III
    Baza legală
    ART. 4
    Prezenta schemă se aplică cu luarea în considerare şi respectarea următoarelor reglementări şi dispoziţii:
    a) Regulamentul Comisiei Europene nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    c) Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    d) Decizia de punere în aplicare a Consiliului de aprobare a evaluării planului de redresare şi rezilienţă al României din data de 3 noiembrie 2021 (CID);
    e) Regulamentul nr. 1.046/2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. 1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012;
    f) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare OUG nr. 77/2014;
    g) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată prin Legea nr. 230/2021, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    j) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate;
    k) Acordul de finanţare nr. 39.993 din 6.04.2022, încheiat între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), în calitate de coordonator naţional pentru Planul naţional de redresare şi rezilienţă a României (PNRR) şi Ministerul Culturii, în calitate de coordonator de reforme şi investiţii, modificat prin Actul adiţional nr. 1/16.12.2022;
    l) Ordinul ministrului culturii nr. 2.817/2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ministerului Culturii, cu modificările ulterioare;
    m) Ordinul ministrului culturii nr. 2.955/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de Management a Proiectului, cu modificările ulterioare;
    n) Ordinul ministrului culturii nr. 3.503/2022 privind constituirea structurilor de specialitate cu rol de coordonare, respectiv de unitate de implementare a reformelor/investiţiilor din cadrul PNRR;
    o) Avizul favorabil nr. RG/17.085 din 5.12.2022 al Consiliului Concurenţei privind Proiectul de ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7;
    p) Avizul nr. RG/18.513 din 16.12.2022 al Consiliului Concurenţei de îndreptare a erorii materiale cuprinse în Avizul Consiliului Concurenţei nr. RG/17.085 din 5.12.2022;
    q) Avizul nr. 158.685 din 28.12.2022 privind avizarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7, emis de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene;
    r) instrucţiunile şi ordinele emise de către MIPE;
    s) oricare alte prevederi legale aplicabile.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României beneficiarilor eligibili, aşa cum sunt aceştia definiţi la cap. VI.

    ART. 6
    Prezenta schemă nu se aplică pentru:
    a) ajutoarele acordate întreprinderilor care au activitate în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 354/28.12.2013;
    b) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarele acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoarele destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, ajutoarele destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarele pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează şi transport rutier de mărfuri în numele terţilor.


    ART. 7
    În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele enumerate mai sus, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele sau activităţile eligibile, cu condiţia ca furnizorul să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al prezentei scheme nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Schema.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 8
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    b) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre, respectiv 200.000 de euro per întreprindere/întreprindere unică, per 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv anul curent, cu excepţia întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost pentru care se aplică un plafon de 100.000 de euro. În cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, sub incidenţa căreia se află prezentul apel de proiecte, ajutorul de minimis este acordat sub formă de sprijin financiar nerambursabil (grant);
    c) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiarul ajutorului de minimis fără respectarea condiţiilor de acordare, prevăzute în Schemă şi în contractul de finanţare;
    d) apel de proiecte - modalitate competitivă de depunere, evaluare şi selecţie a unor proiecte ce se înscriu în obiectivele investiţiei 7 şi care respectă prevederile prezentei scheme şi ale Ghidului solicitantului;
    e) avantaj - orice beneficiu economic pe care întreprinderea nu l-ar fi putut obţine în condiţii normale de piaţă, şi anume în absenţa intervenţiei statului. Ori de câte ori situaţia financiară a unei întreprinderi este îmbunătăţită ca rezultat al intervenţiei statului în condiţii care diferă de condiţiile normale de piaţă, există un avantaj;
    f) beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderea care, în urma semnării contractului de finanţare, beneficiază de sprijin financiar nerambursabil în cadrul Schemei;
    g) beneficiar real - orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele ori în interesul căruia/căreia se realizează, direct sau indirect, o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate, conform prevederilor Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) cerere de transfer - cererea depusă de către un beneficiar de ajutor de minimis prin care, în baza contractului de finanţare şi a documentaţiei justificative stabilite prin Schemă şi Ghidul solicitantului, beneficiarul ajutorului de minimis solicită coordonatorului de reforme şi investiţii virarea sumelor pentru demararea şi finanţarea activităţilor proiectului;
    i) comercializarea produselor agricole - deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    j) conflict de interese - are înţelesul prevăzut la art. 61 din Regulamentul (UE, Euratom) 2018/1.046 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 70 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 301 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) contract de finanţare - act juridic supus regulilor de drept public, cu titlu oneros, de adeziune, comutativ şi sinalagmatic, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării I.7 prevăzute în cadrul PNRR, respectiv Accelerarea digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, încheiat între coordonatorul de reforme şi investiţii şi beneficiarii de ajutor de minimis, pentru finanţarea implementării proiectului, pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate, cuprinzând informaţiile prevăzute în cadrul mecanismului de implementare şi control din anexa la Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României, aşa cum acestea sunt menţionate în prezenta schemă şi în Ghidul solicitantului;
    l) conţinut digital - material audiovizual produs pentru consum online şi offline;
    m) coordonator de reforme şi investiţii - Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului;
    n) data acordării ajutorului de minimis - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului, în speţă, data semnării contractului de finanţare între beneficiarul ajutorului de minimis şi coordonatorul de reforme şi investiţii, în calitatea sa de furnizor/administrator al Schemei;
    o) distribuitor de filme - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, al cărei obiect de activitate este distribuirea filmelor;
    p) domeniu de activitate - activitatea desfăşurată de beneficiar, corespunzător clasificaţiei activităţilor din economia naţională (codului CAEN). Pentru scopurile Schemei, relevantă este activitatea pentru care se acordă finanţarea;
    q) dosar de finanţare (proiect) - totalitatea documentelor depuse de solicitant în cadrul apelului de proiecte, conţinând cererea de finanţare, documentele obligatorii şi alte documente-suport;
    r) dublă finanţare - constituie neregulă şi reprezintă finanţarea acordată cu încălcarea prevederilor art. 9^1) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 şi art. 191^2) din Regulamentul financiar. Practic, proiectele pot beneficia de sprijin din partea altor programe şi instrumente ale Uniunii, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi costuri;
    ^1) Art. 9 - Sprijinul acordat în cadrul mecanismului se adaugă sprijinului furnizat în cadrul altor programe şi instrumente ale Uniunii. Reformele şi proiectele de investiţii pot beneficia de sprijin din partea altor programe şi instrumente ale Uniunii, cu condiţia ca acest sprijin să nu acopere aceleaşi costuri.
    ^2) Art. 191

    (1) Aceleiaşi acţiuni i se poate acorda un singur grant alocat din buget în favoarea aceluiaşi beneficiar, cu excepţia cazurilor în care actele de bază relevante dispun altfel.
    Unui beneficiar i se poate acorda din buget un singur grant de funcţionare pe exerciţiu financiar.
    O acţiune poate fi finanţată în comun din linii bugetare separate de mai mulţi ordonatori de credite competenţi.


    (2) Solicitantul informează de îndată ordonatorii de credite cu privire la cererile şi granturile multiple pentru aceeaşi acţiune sau acelaşi program de lucru.

    (3) Aceleaşi costuri nu pot fi finanţate în niciun caz de două ori din buget.

    (4) În ceea ce priveşte următoarele tipuri de sprijin, alineatele (1) şi (2) nu se aplică şi, după caz, Comisia poate decide să nu verifice dacă aceleaşi costuri au fost finanţate de două ori:
    (a) sprijinul pentru studii, cercetare, formare profesională sau educaţie plătit persoanelor fizice;
    (b) sprijinul direct plătit persoanelor fizice aflate în nevoie, cum ar fi şomerii şi refugiaţii.



    s) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, coordonator de reforme şi investiţii în cadrul PNRR;
    t) Ghidul solicitantului - documentul ce cuprinde informaţiile necesare solicitantului pentru pregătirea, depunerea şi implementarea proiectului;
    u) intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe;
    v) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
    w) întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice. Legătura dintre două întreprinderi realizată prin intermediul unei/unor persoane fizice se va lua în considerare doar dacă respectivele persoane fizice pot fi considerate ele însele întreprinderi. În acest sens, persoana fizică va completa o declaraţie pe propria răspundere.
    În cazul în care beneficiarul ajutorului de minimis este o întreprindere unică, plafonul maxim al ajutorului de minimis acordat şi cumulul se calculează prin totalizarea valorilor aferente întreprinderilor aflate în cel puţin una dintre relaţiile menţionate la pct. (i)-(iv);

    x) manualul de identitate vizuală - MIV - MIV conţine un set de instrucţiuni, reguli şi recomandări de aplicare şi dezvoltare a elementelor vizuale fundamentale ale mecanismului: semnătură vizuală (logo + logotip + slogan), culori acceptate, fonturi, atitudine vizuală şi ton. Scopul acestui sistem este acela de a asigura coerenţa, stabilitatea şi dezvoltarea armonioasă în timp a imaginii PNRR - program al UE;
    y) livrabil - un înscris, produs, bun sau serviciu, după caz, care rezultă din implementarea unei activităţi;
    z) nereguli grave - fraudă, corupţie şi conflicte de interese în legătură cu măsurile sprijinite de Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene sau o încălcare gravă a unei obligaţii prevăzute în contractul de finanţare;
    aa) prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    bb) produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28.12.2013;
    cc) producător de filme - persoana fizică sau persoana juridică autorizată ca atare, care iniţiază şi susţine în nume propriu realizarea unui film, asigurând în acest scop condiţiile financiare, organizatorice şi tehnice necesare;
    dd) Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme - procedură de acordare a ajutorului de minimis, aprobată prin ordin al ministrului culturii, sub incidenţa căreia se implementează prezentul apel de proiecte, denumită în continuare Schema;
    ee) solicitant - entitate de drept privat, înregistrată în România, care îndeplineşte condiţiile de eligibilitate ale prezentei scheme şi care depune un dosar de finanţare în cadrul apelului de proiecte pentru Sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, finanţat prin PNRR, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7;
    ff) sprijin financiar nerambursabil - ajutorul de minimis acordat în baza contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, accesat prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene, Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, componenta 11, investiţia 7.


    CAP. VI
    Beneficiari eligibili
    ART. 9
    (1) Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul prezentei scheme sunt:
    a) întreprinderi de tip microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii^3) - conform prevederilor legale aplicabile, respectiv anexa nr. I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat;
    ^3) Categoria microîntreprinderilor şi a întreprinderilor mici şi mijlocii („IMM-uri“) este formată din întreprinderi care au mai puţin de 250 de angajaţi şi a căror cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane EUR şi/sau al căror bilanţ anual total nu depăşeşte 43 de milioane EUR.
    Prevederile sunt aplicabile şi asociaţiilor şi fundaţiilor, cooperativelor agricole şi societăţilor agricole care desfăşoară activităţi economice.

    b) alte persoane juridice care nu se încadrează la lit. a).

    (2) Solicitanţii eligibili menţionaţi la alin. (1) trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    1. Nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/instanţe naţionale/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei, de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz.
    2. Sunt producători sau distribuitori de filme care:
    a) fiind supuşi, conform legii, înregistrării în registrul comerţului, la data depunerii dosarului de finanţare au autorizat, după caz, la sediu, punct de lucru sau la terţi, conform legii, cel puţin unul dintre codurile CAEN eligibile, respectiv:
    (i) CAEN 5911 - Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
    (ii) CAEN 5912 - Activităţi de postproducţie cinematografică, video şi de programe de televiziune;
    (iii) CAEN 5913 - Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune;

    b) având statut de asociaţie/fundaţie, la data depunerii dosarului de finanţare au scopul şi/sau obiectivele, domeniul de activitate, printre altele, în sectorul de producţie sau distribuţie de film, conform documentelor statutare reflectate în cel mai recent extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

    3. Valoarea cumulată a veniturilor totale/cifrei de afaceri ale/a solicitantului din ultimii 3 ani fiscali încheiaţi reprezintă cel puţin 15% din valoarea proiectului propus.
    4. Solicitantul a realizat cel puţin un proiect de producţie/ distribuţie de film în ultimii 5 ani anterior datei lansării prezentului apel de proiecte.
    5. Proiectul depus de solicitant prevede atingerea valorilor-ţintă minime aferente indicatorilor de proiect, prevăzuţi la art. 19 alin. (3) din prezenta schemă, în cererea de finanţare sunt descrise activitatea de formare a personalului pentru dobândirea competenţelor digitale în editare/postproducţie şi activitatea de creare şi distribuţie de conţinut digital, iar în bugetul proiectului sunt prevăzute costuri asociate acestor activităţi.


    ART. 10
    Totodată, solicitanţii eligibili trebuie să îndeplinească/ respecte, cumulativ, şi toate criteriile/cerinţele enumerate în Declaraţia de eligibilitate şi angajament, prevăzută în anexa nr. 1 la prezenta schemă, declaraţie ce constituie şi anexă la Ghidul solicitantului.

    ART. 11
    (1) Proiectele în parteneriat nu sunt eligibile în cadrul acestui apel de proiecte.
    (2) Fiecare solicitant va depune un singur proiect în cadrul apelului de proiecte. În cazul întreprinderii unice, fiecare întreprindere eligibilă, componentă a întreprinderii unice, poate depune câte un proiect, cu condiţia ca valoarea cumulată a proiectelor să nu depăşească 200.000 de euro, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul curent şi 2 ani anteriori încheiaţi, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare. În cazul în care proiectul este respins/ retras, solicitantul nu mai are dreptul să depună acelaşi/un nou dosar de finanţare.

    ART. 12
    Numărul maxim estimat de beneficiari este de 85.

    CAP. VII
    Bugetul şi durata Schemei şi a proiectelor
    ART. 13
    Bugetul total al Schemei este de 5 milioane EUR, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro din luna anterioară lansării apelului de proiecte, sumă finanţată din fonduri europene, accesate prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă al Uniunii Europene, Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, componenta 11, investiţia 7.

    ART. 14
    Prezenta schemă intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 30 septembrie 2023, dată până la care vor fi semnate toate contractele de finanţare. Plata ajutorului de minimis se efectuează cel târziu până la data de 31 martie 2025, în limita bugetului alocat prezentei scheme.

    ART. 15
    Proiectele vor avea o durată maximă de 13 luni, cu începere de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare. Perioada de implementare a activităţilor nu poate depăşi data de 31 octombrie 2024. Cursul RON/EUR utilizat la semnarea contractelor de finanţare va fi cursul InforEuro din luna semnării acestora.

    CAP. VIII
    Modalitatea de acordare şi valoarea ajutorului de minimis
    ART. 16
    Ajutoarele de minimis se acordă, în temeiul prezentei scheme, sub formă de sprijin financiar nerambursabil.

    ART. 17
    Intensitatea ajutorului de minimis este de până la 100% din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

    ART. 18
    (1) Valoarea sprijinului financiar nerambursabil nu va depăşi 100.000 de euro pentru fiecare solicitant, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare.
    (2) În situaţia în care se constată că este depăşit pragul de 100.000 de euro, furnizorul ajutorului de minimis va solicita revizuirea cererii de finanţare în sensul încadrării sumei ce depăşeşte acest prag în categoria cheltuielilor neeligibile, în bugetul detaliat al proiectului, anterior semnării contractului de finanţare. În cazul în care solicitantul nu este de acord cu revizuirea cererii de finanţare în acest sens, proiectul va fi respins.
    (3) În cazul în care suma rezultată din conversia lei-euro nu reprezintă un număr întreg, rotunjirea se face la două zecimale, astfel: dacă a treia zecimală este mai mare sau egală cu 5, rotunjirea celei de-a doua zecimale se face în plus (de exemplu, 0,455 devine 0,46), iar dacă a treia zecimală este mai mică de 5, rotunjirea se face în minus, respectiv cea de-a doua zecimală rămâne neschimbată (de exemplu, 0,454 devine 0,45).
    (4) Ajutorul de minimis acordat în baza prezentei scheme nu va depăşi pragul de 200.000 de euro/întreprindere sau întreprindere unică, după caz, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul curent şi 2 ani anteriori încheiaţi, raportat la cursul InforEuro din luna semnării contractului de finanţare. Celelalte ajutoare de minimis anterior acordate vor fi considerate la cursul RON/EUR, menţionat în fiecare contract în parte.
    (5) Ajutorul se acordă întreprinderilor sau întreprinderilor unice, după caz, în limita sumei reprezentate de pragul de minimis, astfel:
    a) valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 de euro, la data semnării contractului, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi - 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene;
    b) pentru întreprinderile ce activează şi în sectorul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, valoarea brută totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi - 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau europene;
    c) în cazul în care o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 de euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 de euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 de euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
    d) plafonul stabilit va fi exprimat, ca valoare brută, înainte de deducerea unor eventuale taxe sau a altor obligaţii fiscale.

    (6) Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării contractului de finanţare.
    (7) Contractul de finanţare, precum şi toate drepturile şi obligaţiile decurgând din executarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau al oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor din contract de către beneficiarul ajutorului de minimis.

    CAP. IX
    Activităţi eligibile
    ART. 19
    (1) Activităţile implementate de beneficiarii ajutorului de minimis vor contribui în mod eficace la tranziţia digitală prin creşterea capacităţilor de producţie digitală, distribuţie, marketing şi promovare, inclusiv tehnologii de arhivare digitală.
    (2) Activităţile excluse de la finanţare privind asigurarea conformităţii acestora cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ sunt: activităţile şi investiţiile privind combustibilii fosili, activităţile şi investiţiile din cadrul sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referinţă relevante; activităţi şi investiţii legate de depozitele de deşeuri, incineratoare şi investiţii de tratare mecano-biologică, activităţile şi investiţiile care nu respectă condiţiile din anexa III la Orientările tehnice privind DNSH (2021/C58/01) etc.
    (3) Pentru a fi eligibil, proiectul trebuie să conducă, prin activităţile propuse, la atingerea cumulativă a următorilor indicatori:
    a) „Număr de angajaţi cu competenţe digitale dobândite pentru editare şi postproducţie pentru produse digitale“ - valoare-ţintă minimă 1^4.
    ^4 Persoana poate fi un angajat deja existent al solicitantului sau o persoană nou-angajată în cadrul proiectului.
    Solicitanţii vor avea în vedere că indicatorul privind persoanele cu competenţe digitale dobândite pentru editare şi postproducţie pentru produse digitale se va raporta defalcat în funcţie de gen şi vârstă;

    b) „Conţinut digital dezvoltat şi distribuit“ - valoare-ţintă minimă 1.

    (4) Pe lângă aceste cursuri de formare pentru editare/ postproducţie, dobândirea şi a altor competenţe/competenţe digitale necesare solicitantului pentru îndeplinirea obiectivului proiectului reprezintă activităţi eligibile. Solicitantul va avea însă în vedere faptul că doar competenţele dobândite în cadrul cursurilor de formare pentru editare/postproducţie pentru produse digitale contribuie la atingerea indicatorului de proiect „Număr de angajaţi cu competenţe digitale dobândite pentru editare şi postproducţie pentru produse digitale“.

    ART. 20
    Activităţile eligibile ale proiectelor ce vor fi implementate în cadrul investiţiei 7 - Accelerarea digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme sunt:
    1. dezvoltarea capacităţilor de editare/postproducţie pentru produsele digitale;
    2. crearea de microplatforme VoD;
    3. marketing;
    4. managementul proiectului;
    5. digitalizare (achiziţionarea de echipamente IT - editare video, subtitrare digitală, arhivare digitală);
    6. dezvoltarea şi distribuirea de conţinut cultural audiovizual;
    7. instruirea personalului pentru a obţine abilităţi digitale;
    8. producţia şi distribuţia de conţinut digital.


    ART. 21
    Fiecare propunere de proiect va conţine maximum 5 activităţi. Fiecare activitate propusă va avea asociat minimum 1 livrabil. Activităţile proiectului nu vor fi structurate pe subactivităţi.

    ART. 22
    Proiectul trebuie să conţină, în mod obligatoriu, următoarele activităţi:
    1. activitatea nr. 1 - Managementul proiectului [include şi achiziţiile şi implementarea activităţilor de informare, comunicare şi publicitate, conform Manualului de identitate vizuală (MIV) pentru PNRR];
    2. activitatea nr. 2 - Dezvoltarea şi distribuţia de conţinut digital;
    3. activitatea nr. 3 - Formarea profesională a personalului pentru a obţine competenţe digitale pentru editare/postproducţie pentru produse digitale.


    CAP. X
    Cheltuieli eligibile
    ART. 23
    (1) Sunt eligibile următoarele categorii de cheltuieli:
    a) cheltuieli aferente managementului de proiect:
    1. cheltuieli cu personalul angajat aferent managementului de proiect (cheltuieli salariale);
    2. cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză aferente managementului de proiect;

    b) cheltuieli specifice:
    1. cheltuieli cu personalul necesar implementării activităţilor specifice (cheltuieli salariale);
    2. cheltuieli cu deplasarea, care vor respecta prevederile Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe cele ale Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. cheltuieli cu servicii, inclusiv cheltuielile aferente cursurilor de formare;
    4. cheltuieli legate de achiziţia de materiale consumabile şi obiecte de inventar;
    5. cheltuieli cu achiziţia de active corporale şi necorporale;
    6. alte cheltuieli specifice în legătură cu proiectul, care nu au putut fi integrate la celelalte categorii de cheltuieli. La această categorie de cheltuieli pot fi incluse şi taxele de participare la cursurile de formare, cheltuieli cu publicarea comunicatelor de presă etc.;

    c) cheltuieli indirecte, care se referă la plata utilităţilor: energie termică, energie electrică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale; telefon, fax, servicii poştale, curierat rapid şi reţele de comunicaţii; plata salariilor pentru personalul administrativ (femeie de serviciu, paznic) sau servicii administrative, dacă există un contract încheiat (pază, curăţenie); chirie sediu. Cheltuielile indirecte sunt acele costuri eligibile care nu pot fi identificate de către beneficiar ca fiind direct atribuite proiectului, dar care pot fi identificate şi justificate prin sistemul contabil ca fiind angajate în legătură directă cu costurile directe eligibile atribuite proiectului. Acestea nu pot include costuri eligibile directe.

    (2) Toate echipamentele achiziţionate prin proiect trebuie să fie noi.
    (3) Taxa pe valoarea adăugată este eligibilă numai dacă aceasta nu se poate recupera (nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă).
    (4) În cadrul bugetului, taxa pe valoarea adăugată va fi reflectată distinct, astfel:
    a) în situaţia în care solicitantul nu este plătitor de TVA (nu recuperează TVA), cheltuiala cu TVA nerecuperabilă este eligibilă în cadrul proiectului;
    b) în cazul în care solicitantul poate recupera TVA, aceasta este considerată cheltuială neeligibilă în cadrul proiectului;
    c) în cazul în care TVA poate fi dedusă doar parţial, numai partea care nu poate fi recuperată este eligibilă.

    (5) În caz de schimbare a statutului de neplătitor de TVA în cursul implementării proiectului, beneficiarul ajutorului de minimis este obligat să ataşeze la cererile de transfer Declaraţia privind eligibilitatea TVA şi va respecta noua metodă de calcul.
    (6) Cheltuielile aferente managementului de proiect sunt eligibile în limita a 10% din totalul cheltuielilor directe eligibile.
    (7) Cheltuielile directe eligibile reprezintă diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile şi cheltuielile indirecte.
    (8) Cheltuielile indirecte reprezintă o rată de maximum 7% din totalul cheltuielilor directe eligibile.
    (9) Cheltuielile sunt considerate ca fiind efectuate atunci când costul a fost facturat, plătit şi obiectul acestora a fost livrat (în cazul bunurilor) sau executat (în cazul serviciilor).
    (10) Cheltuielile indirecte sunt considerate a fi efectuate în momentul la care sunt înregistrate în contabilitatea beneficiarului de ajutor de minimis.

    ART. 24
    (1) Următoarele categorii de cheltuieli sunt neeligibile:
    a) orice cheltuieli efectuate înainte de intrarea în vigoare a contractului de finanţare pentru activităţile prevăzute în proiect;
    b) costul de achiziţie a echipamentelor secondhand, a bunurilor imobiliare şi a terenului neconstruit;
    c) dobânzi aferente datoriilor, cheltuieli aferente serviciului datoriei şi penalităţi de întârziere;
    d) cheltuieli legate de tranzacţiile financiare şi de alte costuri pur financiare, cu excepţia serviciilor financiare prevăzute în contractul de finanţare;
    e) provizioanele pentru pierderi sau datorii viitoare;
    f) pierderi din cursul de schimb valutar;
    g) TVA recuperabilă;
    h) costuri care sunt acoperite din alte surse;
    i) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată;
    j) cheltuieli privind realizarea de lucrări de construcţie;
    k) sumele necesare plăţii sancţiunilor, inclusiv majorările de întârziere ca urmare a imposibilităţii recuperării, dar şi sumele aferente deciziilor de recuperare comunicate de către CE pentru neregulile grave constatate ori pentru neîndeplinirea ţintelor/ jaloanelor, potrivit gradului de nerealizare, după caz;
    l) sumele necesare finalizării proiectului după încheierea perioadei de implementare a proiectului.

    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. l), cheltuielile angajate în ultima lună de implementare a proiectului sunt, de asemenea, considerate eligibile dacă acestea sunt plătite în termen de maximum 90 de zile de la data finală a implementării proiectului.

    ART. 25
    Cheltuielile efectuate vor fi considerate eligibile dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) sunt efectuate în perioada de implementare a proiectului;
    b) sunt indicate în bugetul detaliat al proiectului;
    c) sunt necesare pentru implementarea proiectului;
    d) pot fi identificate şi verificate, în special fiind înregistrate în contabilitatea beneficiarului de ajutor de minimis şi stabilite în conformitate cu standardele contabile aplicabile în ţara în care este stabilit beneficiarul ajutorului de minimis şi cu practicile obişnuite de contabilitate analitică ale beneficiarului ajutorului de minimis;
    e) respectă dispoziţiile legislaţiei fiscale şi sociale aplicabile;
    f) sunt rezonabile şi justificate şi respectă principiile bunei gestiuni financiare, în special în ceea ce priveşte economia şi eficienţa.


    CAP. XI
    Evaluarea, selecţia şi contractarea proiectelor
    ART. 26
    (1) Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis şi coordonator de reforme şi investiţii, este responsabil pentru evaluarea proiectelor şi acordarea sprijinului financiar nerambursabil, conform prevederilor din prezenta schemă şi din Ghidul solicitantului.
    (2) Dosarele de finanţare vor fi evaluate în ordinea cronologică a depunerii acestora în platforma informatică MIPE (https://proiecte.pnrr.gov.ro) până la epuizarea bugetului alocat prezentului apel de proiecte.
    (3) Dosarele de finanţare depuse prin intermediul platformei electronice MIPE (https://proiecte.pnrr.gov.ro) sunt supuse unui proces de evaluare şi selecţie, conform criteriilor din prezenta schemă şi din Ghidul solicitantului, criterii ce vor fi incluse în Grila de evaluare şi selecţie, anexă la Ghidul solicitantului.
    (4) În procesul de evaluare şi selecţie se va asigura aplicarea unitară şi imparţială a modului de verificare a criteriilor de evaluare şi selecţie.
    (5) Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis şi coordonator de reforme şi investiţii, va proceda la verificarea primelor 50 de dosare de finanţare depuse. În cazul în care o parte dintre acestea sunt respinse sau bugetul nu a fost alocat integral, coordonatorul de reforme şi investiţii va continua verificarea următoarelor dosare de finanţare, până la epuizarea bugetului alocat prin PNRR.

    CAP. XII
    Efecte
    ART. 27
    Proiectele finanţate în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7, urmăresc creşterea competitivităţii întreprinderilor româneşti în industria cinematografică, pe pieţele naţionale, europene şi internaţionale, modernizarea modului actual de producţie, distribuţie şi consum, precum şi sporirea capacităţii de a răspunde noilor provocări ale consumatorilor.

    ART. 28
    La finalizarea proiectelor finanţate în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7, vor fi cel puţin 40 de producători şi distribuitori de filme care au dezvoltat conţinut digital şi au dobândit competenţe digitale pentru editare şi postproducţie pentru produse digitale.

    CAP. XIII
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de minimis
    ART. 29
    (1) Pentru a beneficia de sprijin financiar nerambursabil în cadrul acestei scheme, solicitantul, la momentul semnării contractului de finanţare, va da o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis/de stat primite în anul în curs şi în ultimii 2 ani fiscali încheiaţi anteriori - Declaraţia întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis prevăzută în anexa nr. 2 la prezenta schemă, declaraţie ce constituie şi anexă la Ghidul solicitantului.
    (2) În etapa de contractare, furnizorul va acorda ajutorul de minimis sub forma sprijinului financiar nerambursabil după ce va verifica, inclusiv prin introducerea informaţiilor din declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului în sistemul RegAS, dacă suma totală a ajutoarelor de minimis primite de aceasta pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali - 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs - nu depăşeşte pragul de 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru întreprinderile care activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei.
    (3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi pe o perioadă de 3 ani consecutivi - valoarea pe 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme - depăşeşte pragul de 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru întreprinderile care activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, echivalent în lei, beneficiarul nu poate beneficia de prevederile Schemei.
    (4) În cazul în care prin acordarea unor noi ajutoare de minimis s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (3), întreprinderea poate beneficia, dacă solicită acest lucru, de prevederile prezentei scheme doar pentru acea fracţiune din ajutor care, cumulată cu restul ajutoarelor de minimis primite anterior, nu depăşeşte plafonul menţionat la alin. (3).
    (5) Beneficiarul de ajutor de minimis poate prezenta şi dovezi conform cărora a fost rambursat un ajutor de minimis primit anterior sau o parte din acesta, astfel încât prin noul ajutor solicitat să nu se depăşească plafonul menţionat la alin. (3).
    (6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare pentru capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului de stat stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisia Europeană.
    (7) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru costuri eligibile specifice sau nu sunt legate de aceste costuri pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisia Europeană.
    (8) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012, în limita plafonului de 500.000 de euro.
    (9) Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 de euro pe durata a 3 ani fiscali - 2 ani fiscali încheiaţi anteriori şi anul fiscal în curs -, respectiv 100.000 de euro pentru întreprinderile care activează şi în domeniul transporturilor de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    (10) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere/întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la definiţia întreprinderii unice de la art. 8 lit. w) al prezentei scheme, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură „întreprindere unică“, iar valoarea ajutorului de minimis acordat tuturor structurilor constituente, cumulat pe o perioadă de 3 ani fiscali, respectiv anul curent şi 2 ani anteriori încheiaţi, împreună cu suma solicitată, nu va depăşi suma de 200.000 de euro, respectiv 100.000 de euro pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost.
    (11) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (12) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    CAP. XIV
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis
    ART. 30
    (1) Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare.
    (2) Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis şi coordonator de reformă şi investiţie, are obligaţia să publice pe site-ul instituţiei textul integral al Schemei.
    (3) Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis şi coordonator de reformă şi investiţie, trebuie să păstreze înregistrări detaliate referitoare la toate ajutoarele acordate în cadrul Schemei. Aceste înregistrări conţin toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă sunt respectate criteriile din reglementările europene în domeniu şi trebuie păstrate timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul Schemei.
    (4) Beneficiarii ajutorului de minimis acordat în baza prezentei scheme trebuie să păstreze toate documentele aferente acestuia timp de 10 ani fiscali şi sunt obligaţi să le pună la dispoziţia Consiliului Concurenţei ori de câte ori le sunt solicitate. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.
    (5) Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului schemei, în formatul şi în termenul solicitate de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului.
    (6) Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat/de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat/de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (7) Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de furnizor de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România - RegAS a prezentei scheme, precum şi a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.
    (8) Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis, publică informaţiile relevante cu privire la fiecare ajutor individual acordat în temeiul prezentei scheme pe site-ul web al instituţiei şi asigură furnizarea informaţiilor către Consiliul Concurenţei în vederea publicării pe site-ul dedicat ajutoarelor de stat, în termen de 12 luni de la data acordării.
    (9) Ministerul Culturii - Unitatea de Management a Proiectului, în calitate de furnizor şi administrator de ajutor de minimis şi coordonator de reformă şi investiţie, transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare pentru întocmirea rapoartelor anuale, pe care acesta le prezintă Comisiei Europene.
    (10) Furnizorul ajutoarelor de minimis monitorizează respectarea condiţiilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a Schemei, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestora, întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor metodologice privind recuperarea/stoparea ajutorului de minimis, emise de furnizorul ajutorului de minimis. Normele metodologice privind recuperarea/stoparea ajutorului de minimis emise de furnizor vor fi transmise, spre informare, Consiliului Concurenţei, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării acestora.
    (11) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data rambursării sau recuperării integrale. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE.
    (12) Ajutorul de minimis se recuperează în integralitate în situaţiile în care se constată că beneficiarii ajutorului de minimis nu au respectat prevederile prezentei scheme, inclusiv faptul că:
    a) se află în situaţia unei nereguli grave sau a unei nereguli pentru care contractul de finanţare prevede sancţiunea rezilierii şi recuperării integrale a ajutorului de minimis acordat;
    b) se află în situaţia dublei finanţări, care afectează întreaga valoare a ajutorului de minimis acordat;
    c) au făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis;
    d) ulterior încheierii contractului de finanţare se constată neconcordanţe între starea de fapt şi cele declarate de către beneficiarul ajutorului de minimis în dosarul de finanţare, inclusiv, dar fără a se limita la, neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate a beneficiarului ajutorului de minimis şi a proiectului/ activităţilor;
    e) este încălcată interdicţia privind cesiunea contractului de finanţare.

    (13) Furnizorul poate decide recuperarea parţială a ajutorului de minimis, în limita sumei utilizate abuziv, dacă în urma analizei efectuate constată că au fost încălcate alte condiţii decât cele prevăzute la alin. (12). Deciziile furnizorului de recuperare a ajutorului de minimis se transmit Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile de la data adoptării.

    CAP. XV
    Prevenirea neregulilor grave, a dublei finanţări
    ART. 31
    (1) Pe parcursul întregului proces de depunere, evaluare a dosarului de finanţare, respectiv de contractare şi implementare a proiectului, solicitantul/beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a se abţine de la orice act/fapt care ar putea cauza apariţia unei situaţii de fraudă, corupţie, conflict de interese şi/sau dublă finanţare, după caz.
    (2) Solicitantul/Beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a informa imediat coordonatorul de reforme şi investiţii/ furnizorul ajutorului de minimis despre apariţia unei situaţii de dublă finanţare sau a unei situaţii de conflict de interese.

    ART. 32
    (1) În implementarea proiectelor, beneficiarul ajutorului de minimis va aplica următoarele principii:
    a) buna gestiune financiară bazată pe aplicarea principiilor economicităţii, eficacităţii şi eficienţei;
    b) respectarea principiilor de liberă concurenţă şi de tratament egal şi nediscriminatoriu;
    c) transparenţa;
    d) prevenirea apariţiei oricăror nereguli grave şi/sau a situaţiilor de dublă finanţare.

    (2) Coordonatorul de reforme şi investiţii/Furnizorul ajutorului de minimis are obligaţia luării tuturor măsurilor necesare prevenirii neregulilor şi fraudelor, inclusiv prin activităţi ce constau în informarea corectă şi la timp a beneficiarilor ajutorului de minimis asupra riscului producerii de nereguli şi fraude, în special asupra indicatorilor de fraudă.

    ART. 33
    Coordonatorul de reforme şi investiţii/Furnizorul ajutorului de minimis verifică documentele aferente contractelor de finanţare încheiate, conform prevederilor legale şi anexei nr. 1 la Instrucţiunea nr. 7*) privind lista de verificare a neregulilor grave şi a dublei finanţări din cadrul PNRR, emisă de către MIPE.
    *) Instrucţiunea nr. 7, emisă de către MIPE, nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    CAP. XVI
    Beneficiarul real/Destinatarii finali
    ART. 34
    (1) Destinatarii finali ai fondurilor/Contractanţii au obligaţia de a transmite datele şi informaţiile cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă şi ale Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, în etapa depunerii dosarelor de finanţare, în cea a implementării proiectelor, precum şi înaintea încheierii contractelor de achiziţie şi a contractelor comerciale.
    (2) Destinatarii finali ai fondurilor/Contractanţii au obligaţia actualizării informaţiilor cu privire la beneficiarii reali ai fondurilor alocate din PNRR de fiecare dată când are loc o modificare a acestora, sub rezerva aplicării sancţiunilor contravenţionale şi a dizolvării societăţii, în conformitate cu prevederile art. 56 şi 57 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) În acest sens, solicitanţii/beneficiarii ajutorului de minimis completează declaraţia privind beneficiarul real conform legii, precum şi declaraţia privind realizarea de modificări pe parcursul procesului de evaluare şi selecţie, anexă la Ghidul solicitantului.

    ART. 35
    Furnizarea datelor şi informaţiilor privind beneficiarii reali de către destinatarii finali ai fondurilor/contractorilor se realizează de către aceştia din urmă prin transmiterea acestor informaţii către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) sau către Ministerul Justiţiei, după caz. Destinatarii finali/contractanţii au obligaţia de a informa în paralel atât coordonatorul de reforme şi investiţii/ furnizorul, cât şi ONRC sau Ministerul Justiţiei, după caz, de fiecare dată când are loc o modificare a informaţiilor privind beneficiarul real, pe durata angajamentelor legale încheiate în cadrul PNRR.

    ART. 36
    (1) În etapa de contractare, coordonatorul de reforme şi investiţii/furnizorul ajutorului de minimis va efectua verificări în ceea ce priveşte declararea beneficiarilor reali de către solicitanţii obligaţi, conform legii. În cazul în care se constată diferenţe între evidenţele ONRC sau ale Ministerului Justiţiei, după caz, şi declaraţia depusă, iar solicitantul nu transmite dovada înregistrării declaraţiei actualizate, coordonatorul de reforme şi investiţii are dreptul de a refuza încheierea contractului de finanţare.
    (2) Verificarea procedurilor de achiziţii se realizează în conformitate cu obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare şi îndrumarul metodologic, elaborat de MIPE (mfe.gov.ro).

    ART. 37
    (1) Pe tot parcursul derulării contractului de finanţare, beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a colecta şi transmite coordonatorului de reforme şi investiţii/furnizorului ajutorului de minimis următoarele categorii de date standardizate şi de a asigura accesul la acestea:
    (i) numele destinatarului final al fondurilor;
    (ii) numele contractantului şi al subcontractantului, în cazul în care destinatarul final al fondurilor este o autoritate contractantă în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern privind achiziţiile;
    (iii) prenumele, numele şi data naşterii beneficiarului real al destinatarului fondurilor sau al contractantului, în înţelesul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015.

    (2) Prin contractele încheiate de către beneficiari pe parcursul derulării contractelor de finanţare, aceştia sunt obligaţi să introducă clauze prin care autorizează în mod expres Comisia Europeană, Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF), Curtea de Conturi şi, dacă este cazul, Parchetul European (EPPO) să îşi exercite drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar UE nr. 1.046/2018 şi să impună obligaţii tuturor destinatarilor finali ai fondurilor plătite pentru măsurile de implementare a reformelor şi a proiectelor de investiţii incluse în Planul de redresare şi rezilienţă sau tuturor celorlalte persoane sau entităţi implicate în implementarea acestora, de a autoriza în mod expres Comisia Europeană, OLAF, Curtea de Conturi şi, dacă este cazul, EPPO să îşi exercite drepturile prevăzute la art. 129 alin. (1) din Regulamentul financiar şi să impună obligaţii similare tuturor beneficiarilor finali ai fondurilor plătite.

    CAP. XVII
    Respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ“ (DNSH)
    ART. 38
    Solicitantul va declara respectarea obligaţiilor prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm“ (DNSH) („A nu prejudicia în mod semnificativ“), astfel cum este prevăzut la art. 17 din Regulamentul (UE) 2020/852 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investiţiile durabile, pe toată perioada de implementare a proiectului.

    ANEXA 1

    la schemă
    DECLARAŢIE
    de eligibilitate şi angajament
    Subsemnatul, ............................, posesor al CI seria .... nr. ............, eliberată de .........., CNP/paşaport nr. ........., eliberat de ............, în calitate de reprezentant legal/persoană împuternicită al/a .................... (completaţi cu denumirea solicitantului), solicitant de finanţare pentru ...................................... (completaţi cu titlul proiectului), depus în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C11/MC/I.7, cunoscând că declararea necorespunzătoare a adevărului, inclusiv prin omisiune, constituie infracţiune şi este pedepsită de legea penală, declar pe propria răspundere că:
    1. am luat cunoştinţă de faptul că prezenta declaraţie este parte integrantă din dosarul de finanţare;
    2. .............................................................. (completaţi cu denumirea solicitantului):
    a) îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în Ghidul Solicitantului şi Schema de ajutor de minimis, aprobate prin ordin al ministrului culturii;
    b) îndeplineşte criteriile generale de eligibilitate în raport cu prevederile art. 136 alin. (1) ale Regulamentului financiar^1;
    ^1 Regulamentul nr. 1.046/2018 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013,(UE) nr. 1.303/2013,(UE) nr. 1.304/2013,(UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, (UE) nr. 283/2014 şi a Deciziei nr. 541/2014/UE şi de abrogare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012.

    c) a luat măsurile de remediere menţionate la art. 136 alin. (6) primul paragraf litera (a) din Regulamentul financiar, dacă este cazul;
    d) are capacitatea de a implementa proiectul, în special în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor de management şi control reglementate la nivel european şi naţional, îndeosebi prevederile Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 178/2022, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2022 privind prevenirea, verificarea şi constatarea neregulilor/dublei finanţări, a neregulilor grave apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile/rambursabile alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora şi recuperarea creanţelor rezultate, în particular prevederile privind prevenţia, detectarea şi corectarea conflictului de interese, fraudei, corupţiei şi dublei finanţări, corectitudinea achiziţiilor, precum şi evaluările de mediu, în special analiza DNSH, tranziţia digitală şi activităţile de comunicare, informare şi arhivare aferente PNRR;
    e) este dispus să aplice principiul transparenţei, în special în ceea ce priveşte identificarea beneficiarilor reali/destinatarilor finali ai fondurilor primite din PNRR, conform prevederilor legale aplicabile şi instrucţiunilor MIPE;
    f) dispune de resurse financiare suficiente şi stabile, precum şi de competenţele profesionale şi calificările necesare pentru implementarea proiectului şi asigurarea sustenabilităţii acestuia;
    g) dispune de resursele necesare pentru finanţarea tuturor costurilor neeligibile, inclusiv a costurilor conexe, aferente proiectului, precum şi pentru acoperirea eventualelor creanţe bugetare rezultate din nereguli/nereguli grave identificate pe parcursul implementării proiectului, dacă este cazul;
    h) nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale (https://ec.europa.eu/taxation_customs/tax-common-eu-list_en#heading_3);
    i) nu este controlat, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de beneficiarul real, astfel cum este definită în art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
    j) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu deţine unităţi permanente proprii în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;
    k) nu împarte dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicţiilor necooperante în scopuri fiscale;

    3. următoarele persoane sau entităţi nu se află în una dintre situaţiile de excludere menţionate la art. 136 alin. (1) lit. (c)-(h) din Regulamentul financiar:
    a) persoanele fizice sau juridice care sunt membre ale organului administrativ, de conducere ori de supraveghere al ..................................... (completaţi cu denumirea solicitantului) sau care deţin competenţe de reprezentare, de decizie ori de control în ceea ce priveşte .................................... (completaţi cu denumirea solicitantului);
    b) beneficiarii reali ai ............................. (completaţi cu denumirea solicitantului), astfel cum sunt definiţi la art. 3 pct. 6 din Directiva (UE) 2015/849;

    4. înţeleg că orice situaţie, eveniment ori modificare care afectează sau ar putea afecta respectarea condiţiilor de eligibilitate aplicabile, menţionate inclusiv în Ghidul solicitantului, vor fi aduse la cunoştinţa coordonatorului de reforme şi investiţii în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la luarea la cunoştinţă a situaţiei respective;
    5. înţeleg că, ulterior contractării proiectului, modificarea condiţiilor de eligibilitate este permisă numai în condiţiile stricte ale prevederilor contractuale, cu respectarea legislaţiei în vigoare;
    6. voi informa fără întârziere Coordonatorul de reforme şi investiţii cu privire la orice schimbări în privinţa situaţiilor declarate.
    În sensul prevederilor art. 136 alin. (1) din Regulamentul financiar: Ordonatorul de credite competent exclude o persoană sau o entitate menţionată la articolul 135 alineatul (2) de la participarea la procedurile de atribuire reglementate de prezentul regulament sau de la selectarea pentru execuţia de fonduri ale Uniunii atunci când persoana sau entitatea respectivă se află în una sau mai multe din următoarele situaţii de excludere:
    (a) persoana sau entitatea este în stare de faliment, în situaţie de insolvenţă sau de lichidare, activele sale sunt administrate de un lichidator sau de o instanţă, se află în stare de concordat preventiv, de suspendare a activităţii sau în orice altă situaţie similară care rezultă în urma unei proceduri similare prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
    (b) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea şi-a încălcat obligaţiile privind plata impozitelor sau a contribuţiilor la asigurările sociale prevăzute în legislaţia aplicabilă;
    (c) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea se face vinovată de abatere profesională gravă deoarece a încălcat actele cu putere de lege şi normele administrative sau standardele etice aplicabile sectorului profesional din care face parte persoana sau entitatea ori deoarece se face vinovată de o conduită abuzivă care îi afectează credibilitatea profesională, atunci când o astfel de conduită trădează o intenţie frauduloasă sau o neglijenţă gravă, inclusiv, în special, oricare dintre următoarele:
    (i) falsificarea cu intenţia de a frauda sau din neglijenţă a informaţiilor necesare pentru verificarea absenţei motivelor de excludere sau a îndeplinirii criteriilor de eligibilitate ori de selecţie sau în executarea unui angajament juridic;
    (ii) încheierea unui acord cu alte persoane sau entităţi în vederea denaturării concurenţei;
    (iii) încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală;
    (iv) tentativa de a influenţa procesul decizional al ordonatorului de credite competent în cursul procedurii de atribuire;
    (v) tentativa de a obţine informaţii confidenţiale care i-ar putea conferi avantaje necuvenite în cadrul procedurii de atribuire;

    (d) printr-o hotărâre judecătorească definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea se face vinovată de oricare dintre următoarele:
    (i) fraudă, în sensul articolului 3 din Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului^(44) şi al articolului 1 din Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, redactată în baza Actului Consiliului din 26 iulie 1995^(45);
    ^(44) Directiva (UE) 2017/1371 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iulie 2017 privind combaterea fraudelor îndreptate împotriva intereselor financiare ale Uniunii prin mijloace de drept penal (JO L 198, 28.7.2017, p. 29).
    ^(45) JO C 316, 27.11.1995, p. 48.

    (ii) corupţie, astfel cum este definită la articolul 4 alineatul (2) din Directiva (UE) 2017/1371, sau corupţie activă, în sensul articolului 3 din Convenţia privind lupta împotriva corupţiei care implică funcţionari ai Comunităţilor Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, elaborată în temeiul Actului Consiliului din 26 mai 1997^(46), sau acte menţionate la articolul 2 alineatul (1) din Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului^(47), sau corupţie, astfel cum este definită în alte legi aplicabile;
    ^(46) JO C 195, 25.6.1997, p. 1.
    ^(47) Decizia-cadru 2003/568/JAI a Consiliului din 22 iulie 2003 privind combaterea corupţiei în sectorul privat (JO L 192, 31.7.2003, p. 54).

    (iii) comportament legat de o organizaţie criminală, astfel cum este menţionat la articolul 2 din Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului^(48);
    ^(48) Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008 privind lupta împotriva crimei organizate (JO L 300, 11.11.2008, p. 42).

    (iv) spălare de bani sau finanţarea terorismului în sensul articolului 1 alineatele (3), (4) şi (5) din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului^(49);
    ^(49) Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).

    (v) infracţiuni teroriste sau infracţiuni în legătură cu activităţile teroriste, astfel cum sunt definite la articolele 1 şi 3 din Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului^(50), sau de instigare, complicitate sau tentativă de a săvârşi astfel de infracţiuni, în sensul articolului 4 din respectiva decizie;
    ^(50) Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea terorismului (JO L 164, 22.6.2002, p. 3).

    (vi) exploatarea prin muncă a copiilor sau alte infracţiuni privind traficul de persoane, astfel cum sunt menţionate la articolul 2 din Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului^(51);
    ^(51) Directiva 2011/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 aprilie 2011 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane şi protejarea victimelor acestuia, precum şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2002/629/JAI a Consiliului (JO L 101, 15.4.2011, p. 1).


    (e) s-au constatat deficienţe semnificative în ceea ce priveşte respectarea de către persoana sau entitatea în cauză a principalelor obligaţii de executare a unui angajament juridic finanţat din buget, fapt care:
    (i) a dus la rezilierea anticipată a unui angajament juridic;
    (ii) a dus la aplicarea de clauze penale sau alte sancţiuni contractuale; sau
    (iii) a fost descoperit de un ordonator de credite, de OLAF sau de Curtea de Conturi în urma unor verificări, audituri sau investigaţii;

    (f) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea a comis o abatere în sensul articolului 1 alineatul (2) din Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului^(52);
    ^(52) Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecţia intereselor financiare ale Comunităţilor Europene (JO L 312, 23.12.1995, p. 1).

    (g) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că persoana sau entitatea a creat o entitate într-o altă jurisdicţie cu intenţia de a se sustrage obligaţiilor fiscale, sociale sau oricăror alte obligaţii legale în jurisdicţia în care aceasta îşi are sediul social, sediul central sau locul principal de desfăşurare a activităţii;
    (h) printr-o hotărâre judecătorească definitivă sau printr-o decizie administrativă definitivă s-a stabilit că a fost creată o entitate cu intenţia menţionată la litera (g).

    În sensul prevederilor art. 136 alin. (6) primul paragraf litera (a) din Regulamentul financiar: Ordonatorul de credite competent, ţinând cont, după caz, de recomandarea comitetului menţionat la articolul 143, nu exclude o persoană sau o entitate menţionată la articolul 135 alineatul (2) de la participarea la o procedură de atribuire sau de la selectarea pentru execuţia unor fonduri ale Uniunii în cazul în care:
    (a) persoana sau entitatea a luat măsurile de remediere astfel cum se menţionează la alineatul (7) de la prezentul articol într-o măsură suficientă pentru a-i demonstra fiabilitatea. Prezenta dispoziţie nu se aplică în cazul menţionat la prezentul articol alineatul (1) litera (d).



    Data (obligatorie):
    Numele, prenumele (obligatoriu):
    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite (obligatoriu):

    ANEXA 2

    la schemă
    DECLARAŢIA
    întreprinderii/întreprinderii unice privind cumulul ajutoarelor de stat/de minimis
    Subsemnatul, ................................ (numele reprezentantului legal/persoanei împuternicite, astfel cum acesta apare în BI/CI), posesor al BI/CI seria ...... nr. ............, eliberat(ă) de ............... (funcţia), CNP ......................, având ................. în cadrul ............................................... (denumirea organizaţiei), în calitate de solicitant al proiectului .................. (titlu proiect), cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere următoarele:
    .................................................. (denumirea organizaţiei) este întreprindere unică:
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă DA, bifaţi relaţia/relaţiile în care se încadrează:
    [ ] o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi;
    [ ] o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere al celeilalte întreprinderi;
    [ ] o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia;
    [ ] o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective.



    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile menţionate mai sus sunt considerate întreprinderi unice.
    Dacă se bifează cel puţin una dintre relaţiile de mai sus, menţionaţi denumirile entităţilor care constituie întreprinderea unică:
    ...................................................
    ...................................................
    ...................................................

    Activităţile pentru care solicit finanţarea fac obiectul altui ajutor de minimis/de stat în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă se bifează DA, detaliaţi:
    ...................................................
    ...................................................
    ...................................................


    În ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat de ajutoare de minimis sau de stat, individual sau cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă.
    DA [ ]
    NU [ ]
    Dacă se bifează DA, completaţi tabelul de mai jos^1:
    ^1 Se va completa în mod obligatoriu, chiar dacă organizaţia nu este întreprindere unică şi nu se încadrează la niciuna dintre cele patru relaţii care definesc întreprinderea unică, dacă organizaţia solicitantă a beneficiat de ajutor de stat/de minimis în ultimii trei ani fiscali, inclusiv anul în curs.

┌────┬───────────────┬───────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Beneficiarul │ │ │ │ │ │ │
│ │ajutorului de │ │ │ │ │ │ │
│ │minimis sau de │ │Costurile │ │ │ │ │
│ │stat (pentru │Tip │eligibile │ │ │Programul │ │
│ │toate │ajutor │care au │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │întreprinderile│(de │făcut │acordării │Furnizorul│s-a │ajutorului│
│crt.│care constituie│minimis│obiectul │ajutorului│de ajutor │beneficiat│acordat │
│ │întreprindere │/ de │ajutorului│ │ │de │(euro) │
│ │unică) │stat) │de minimis│ │ │finanţare │ │
│ ├────────┬──────┤ │/de stat │ │ │ │ │
│ │Denumire│C.U.I.│ │ │ │ │ │ │
│ │ │/CIF │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴───────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘



    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Data (obligatorie):
    Numele, prenumele (obligatoriu):
    Semnătura reprezentantului legal al solicitantului/persoanei împuternicite (obligatoriu):
    Subsemnatul ............................ (numele, prenumele) (astfel cum acesta apare în BI/CI), posesor al BI/CI seria ...... nr. .........., eliberat(ă) de ..............., CNP ............, având ........................ (calitatea/funcţia) în cadrul ...................... (denumirea organizaţiei) şi ...................... (calitatea/funcţia) în cadrul ...................... (denumirea organizaţiei) cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar pe propria răspundere că, în calitate de persoană fizică, nu desfăşor activitate economică, aşa cum aceasta este definită în Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7.
    Data (obligatorie):
    Numele, prenumele (obligatoriu):
    Semnătura

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016