Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 1 aprilie 2022  pentru sprijinirea Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 1 aprilie 2022 pentru sprijinirea "Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe" prin Programul operaţional Competitivitate (POC), axa prioritară nr. 1 "Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor" în cadrul acţiunii 1.2.3 "Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 350 din 8 aprilie 2022
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 20.367 din 1 aprilie 2022, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 350 din 8 aprilie 2022.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Ajutor de minimis pentru sprijinirea Parteneriatelor pentru transfer de cunoştinţe“, aferentă Programului operaţional Competitivitate (POC), axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor“, acţiunea 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe“.
    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013, cu modificările şi completările ulterioare [denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013].
    (3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    (4) Prezenta schemă de ajutor nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.
    (5) Autoritatea care administrează schema este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, prin Direcţia generală Organism intermediar pentru cercetare.
    (6) Furnizor de ajutor de minimis este Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management al Programului operaţional Competitivitate.

    CAP. II
    Obiectivul şi scopul schemei
    ART. 2
    Această schemă are ca obiectiv încurajarea interacţiunii instituţiilor de învăţământ superior şi instituţiilor de cercetare-dezvoltare (CD) cu mediul de afaceri, prin finanţarea accesului întreprinderilor la expertiză extinsă şi la facilităţile organizaţiilor de cercetare în scopul comercializării rezultatelor de cercetare către întreprinderile care îşi dezvoltă afaceri cerute de piaţă. Schema sprijină de asemenea valorificarea potenţialului infrastructurilor de CD dobândite sau modernizate începând cu anul 2007 şi a celorlalte resurse de cercetare obţinute concomitent cu acestea, pentru a răspunde nevoilor de inovare a întreprinderilor în scopul creşterii valorii adăugate a unor produse/procese/tehnologii cerute de piaţă.

    CAP. III
    Baza legală
    ART. 3
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    - Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Decizia de punere în aplicare a Comisiei nr. 10.233 din 19.12.2014 de aprobare a unor elemente din Programul operaţional Competitivitate pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională în temeiul obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere şi locuri de muncă în România, cu modificările ulterioare.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    Prezenta schemă se adresează întreprinderilor [aşa cum sunt definite la art. 6 alin. (1) lit. d)].

    ART. 5
    (1) În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar întreprinderilor ce activează în toate sectoarele, iar prevederile sale nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea (principală sau secundară) în mai multe sectoare, sprijinul financiar se acordă pentru sectoarele sau activităţile care nu sunt excluse, cu condiţia separării clare a activităţilor sau a asigurării unei distincţii între costuri, care să asigure că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de finanţare în cadrul contractului.

    CAP. V
    Definiţii
    ART. 6
    (1) În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    a) produse agricole înseamnă produsele enumerate în anexa I la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
    b) prelucrarea produselor agricole înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    c) comercializarea produselor agricole înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    d) întreprindere înseamnă orice entitate legală care desfăşoară o activitate economică ce constă în a oferi produse sau servicii pe piaţă. Întreprinderile pot fi mari, mijlocii, mici sau microîntreprinderi;
    e) întreprindere unică include toate întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, cel puţin una dintre relaţiile următoarele:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

    f) întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la cel mult 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin de 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, o IMM aflată la cel mult 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    1. raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    2. capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    g) rata de actualizare este rata de referinţă stabilită de către Comisia Europeană pentru România, în concordanţă cu Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont (2008/C 14/02), şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe site-ul Comisiei Europene (https://ec.europa.eu/competition-policy/state-aid/ legislation/reference-discount-rates-and-recovery-interest-rates/ reference-and-discount_ro);
    h) organizaţie de cercetare şi diseminare a cunoştinţelor (pe scurt, organizaţie de cercetare) înseamnă o entitate, indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta;
    i) data acordării ajutorului de minimis reprezintă data aprobării de către autoritatea care administrează schema/Organismul intermediar pentru cercetare a răspunsului la notificarea organizaţiei de cercetare privind semnarea contractului subsidiar cu întreprinderea. Contractul subsidiar va include o clauză suspensivă prin care se stipulează că întreprinderea nu va primi ajutorul până la data aprobării din partea autorităţii/organismului care administrează schema.

    (2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. h), privind asigurarea că activitatea unei organizaţii rămâne neeconomică, organizaţia de cercetare transmite către Organismul intermediar pentru cercetare, anual, pe durata de implementare a contractului de finanţare, în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui an de implementare, o declaraţie pe propria răspundere privind încadrarea în definiţia organizaţiei de cercetare, însoţită de metodologia de calcul/justificare şi de documentele probante pentru asigurarea că organizaţia desfăşoară activităţi economice pur auxiliare.

    CAP. VI
    Condiţii de eligibilitate pentru activităţi şi beneficiari
    ART. 7
    Activităţile eligibile în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis sunt:
    a) activităţi privind accesul întreprinderilor la facilităţile, instalaţiile, echipamentele organizaţiilor de cercetare pentru realizarea de analize, testări, experimente, caracterizări, etichetarea calităţii şi certificare pentru dezvoltarea unor produse/tehnologii/metode noi sau îmbunătăţite prin:
    - acces la infrastructură/laboratoare/echipamente CD (inclusiv instruire dacă este cazul);
    – accesare bănci de date şi biblioteci tehnico-ştiinţifice;
    – închiriere de spaţii de lucru pentru activităţile întreprinderii;

    b) activităţi de transfer de abilităţi/competenţe de cercetare-dezvoltare şi de sprijinire a inovării:
    - activităţi de cercetare industrială şi/sau dezvoltare experimentală contractuale, executate pentru şi în numele întreprinderii;
    – detaşare de personal cu înaltă calificare, care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare, din organizaţia de cercetare în întreprinderi, într-o funcţie nou-creată în cadrul întreprinderii, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului;
    – cercetări de piaţă realizate de organizaţia de cercetare pentru întreprinderi;
    – servicii de etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii furnizate de organizaţia de cercetare.    ART. 8
    Beneficiarii în cadrul prezentei scheme sunt întreprinderile care trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate:
    a) întreprinderea să fie înregistrată şi să desfăşoare activităţi în România;
    b) au încheiat acorduri de finanţare cu organizaţia de cercetare ca urmare a publicării de către organizaţia de cercetare a ofertei de expertiză disponibilă la nivelul acesteia;
    c) întreprinderea să nu se afle în niciuna dintre următoarele situaţii:
    (i) în stare de faliment ori lichidare, să aibă afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile sale comerciale să fie suspendate ori să facă obiectul unui aranjament cu creditorii sau să fie într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    (ii) nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    (iii) să fi fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau ajutor de minimis şi decizia să nu fi fost deja executată şi creanţa să nu fi fost integral recuperată;
    (iv) reprezentantul legal a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    (v) „în dificultate“ în conformitate cu definiţia de la art. 6 alin. (1) lit. f);
    (vi) prezintă informaţii false sau nu prezintă informaţiile cerute mai sus;

    d) nu sunt rezidenţi în scopuri fiscale sau sunt încorporaţi în temeiul legilor din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante;
    e) nu sunt controlaţi, direct sau indirect, de către acţionarii din jurisdicţiile care aparţin de lista UE a jurisdicţiilor necooperante, în funcţie de proprietarul beneficiar, astfel cum sunt definite în art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei;
    f) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau unităţile permanente proprii din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante; şi
    g) nu împart dreptul de proprietate cu întreprinderile din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante.


    ART. 9
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis este de 475.

    CAP. VII
    Condiţii de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 10
    (1) Ajutorul de minimis în cadrul acestei scheme se acordă beneficiarilor sub formă de grant, în limita sumei reprezentată de plafonul^1 de minimis, astfel:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice [aşa cum este definită la art. 6 alin. (1) lit. e)] nu poate depăşi echivalentul în lei^2 a 200.000 de euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare;
    b) pentru întreprinderile care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice [aşa cum este definită la art. 6 alin. (1) lit. e)] nu poate depăşi echivalentul în lei a 100.000 de euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, indiferent dacă ajutorul a fost acordat din surse naţionale sau comunitare. Aceste ajutoare de minimis nu pot fi utilizate pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier.
    ^1 Plafoanele ajutorului de minimis sunt exprimate în valori brute, adică înainte de orice deducere de impozite şi taxe.
    ^2 La data semnării contractului subsidiar cu organizaţia de cercetare.

    (2) Asistenţa financiară se acordă de către autoritatea care administrează schema sub formă de granturi nerambursabile.
    (3) Actul prin care sprijinul financiar este acordat beneficiarului de ajutor de minimis/întreprinderii îl constituie contractul subsidiar tip de minimis dintre organizaţia de cercetare şi întreprindere, aprobat de către autoritatea care administrează prezenta schemă ca răspuns la notificarea organizaţiei de cercetare, prin care se stabilesc modalităţile de sprijin acordat, prin activităţi eligibile specifice, conform art. 7, prestate de organizaţia de cercetare ca răspuns la nevoile şi cerinţele întreprinderii identificate în piaţă.
    (4) Organizaţia de cercetare acţionează ca un simplu intermediar pentru a transmite către destinatarii finali (întreprinderile beneficiare cu care se încheie contractele subsidiare) întreaga sumă provenită din finanţare publică şi orice avantaj dobândit printr-o astfel de finanţare, în sensul pct. 22 din cadrul comunitar pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare (2014/C 198/01).
    (5) Cu privire la activităţile eligibile prevăzute în contractul subsidiar a fi prestate de organizaţia de cercetare pentru şi în numele întreprinderii este obligatoriu să fie îndeplinită una dintre condiţiile de mai jos:
    a) organizaţia de cercetare furnizează activităţile eligibile la preţul pieţei; sau
    b) dacă nu există un preţ al pieţei, organizaţia de cercetare prestează activităţile eligibile la un preţ care:
    (i) reflectă costurile integrale ale serviciului şi include, în general, o marjă stabilită în funcţie de marjele aplicate în mod obişnuit de întreprinderi active în sectorul serviciului în cauză; sau
    (ii) este rezultatul unor negocieri pe baza principiului deplinei concurenţe, în cadrul cărora organizaţia de cercetare, în calitatea sa de prestator de servicii, negociază pentru a obţine beneficiul economic maxim în momentul în care este încheiat contractul şi îşi acoperă cel puţin costurile marginale.


    (6) În cazul în care organizaţia de cercetare păstrează dreptul de proprietate sau drepturile de acces la drepturile de proprietate intelectuală, valoarea de piaţă a acestora va fi dedusă din preţul plătibil pentru serviciile în cauză.

    ART. 11
    Ajutorul de minimis va reprezenta maximum 80% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile prevăzute în contractul subsidiar cu organizaţia de cercetare. Restul de minimum 20% din cheltuielile eligibile ale contractului vor fi susţinute din fondurile proprii ale beneficiarului.

    ART. 12
    (1) Ajutoarele de minimis se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii beneficiare, în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile şi contractului subsidiar aprobat la nivelul Organismului intermediar pentru cercetare, indiferent de data la care asistenţa financiară se plăteşte organizaţiei de cercetare partenere.
    (2) Ajutorul poate fi plătit organizaţiei de cercetare partenere în una sau mai multe tranşe. Tranşele se actualizează la valoarea de la momentul acordării ajutorului de minimis întreprinderii. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului.

    ART. 13
    (1) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la art. 10 alin. (1), întreprinderea respectivă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
    (2) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (3) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.

    CAP. VIII
    Cheltuieli eligibile
    ART. 14
    (1) Cheltuielile eligibile în cadrul schemei pentru activităţi privind accesul întreprinderilor la facilităţile, instalaţiile, echipamentele organizaţiilor de cercetare sunt:
    a) cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la infrastructură/laboratoare/echipamente CD şi instruire în utilizare (unde este cazul);
    b) cheltuieli pentru accesul întreprinderilor la bănci de date şi biblioteci tehnico-ştiinţifice;
    c) cheltuieli pentru închiriere de spaţii de lucru de către întreprinderi.

    (2) Cheltuielile eligibile în cadrul schemei pentru activităţi de transfer de abilităţi/competenţe de cercetare-dezvoltare şi de sprijinire a inovării sunt:
    a) cheltuieli cu personalul (cheltuieli salariale şi de deplasare) aferente activităţilor prestate la comanda întreprinderii. Cheltuielile de personal aferente detaşării şi încadrării în muncă a personalului cu înaltă calificare, care efectuează activităţi de CDI, într-o funcţie nou-creată în cadrul întreprinderii cuprind şi indemnizaţia de deplasare pentru personalul detaşat conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (precizări suplimentare cu privire la detaşarea de personal în întreprinderi: costurile aferente folosirii unei agenţii de recrutare şi costurile unor servicii de consultanţă prestate de personalul cu înaltă calificare, fără ca acesta să fie angajat în întreprindere, nu sunt eligibile);
    b) cheltuieli pentru instrumente şi echipamente (active corporale sau obiecte de inventar), în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul contractului cu întreprinderea şi pe durata acestei utilizări. În cazul în care aceste instrumente şi echipamente nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în contractul cu întreprinderea, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei contractului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
    c) cheltuielile aferente serviciilor de cercetare, precum şi serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru activităţile contractului cu întreprinderea;
    d) cheltuieli pentru achiziţia de active fixe necorporale: cunoştinţe tehnice, brevete cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, folosite exclusiv pentru activităţile contractului cu întreprinderea şi care, la finalul proiectului, rămân în proprietatea întreprinderii;
    e) alte cheltuieli de exploatare suportate direct ca urmare a contractului cu întreprinderea, inclusiv pentru achiziţia materialelor, consumabilelor şi a altor produse similare;
    f) cheltuieli generale de administraţie (de regie).

    (3) Aceste cheltuieli sunt eligibile dacă şi numai dacă sunt aferente unor contracte subsidiare cu întreprinderi. Împreună cu contractele subsidiare încheiate cu întreprinderi şi documentele financiare aferente acestora, organizaţia de cercetare trebuie să prezinte pentru rambursarea cheltuielilor precizate la alin. (1) şi metodologia prin care a stabilit costul pe oră aferent accesului/închirierii.

    CAP. IX
    Durata schemei
    ART. 15
    Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat. Plăţile se efectuează până în data de 31 decembrie 2023.

    CAP. X
    Bugetul schemei
    ART. 16
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă sunt fondurile alocate Programului operaţional Competitivitate, axa prioritară nr. 1 „Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor“, acţiunea 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe“.
    (2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis (raportat la cheltuielile eligibile totale din sursele Fondul european de dezvoltare regională şi bugetul de stat) care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 95.000.000 euro (echivalent în lei, calculat la cursul InforEuro valabil în luna acordării ajutorului/aprobării de către organismul intermediar a contractului subsidiar), defalcată estimativ după cum urmează:

┌──────────────────┬──────┬──────┬──────┐
│An │2021 │2022 │2023 │
├──────────────────┼──────┼──────┼──────┤
│Milioane euro │30 │38 │27 │
└──────────────────┴──────┴──────┴──────┘
    CAP. XI
    Modalitatea de implementare a schemei
    ART. 17
    (1) Administratorul schemei de minimis va organiza pe acţiunea 1.2.3 „Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe“ una sau mai multe cereri de propuneri de proiecte adresate organizaţiilor de cercetare, în urma cărora va selecta un număr de proiecte spre finanţare.
    (2) La depunerea propunerii de proiect organizaţia de cercetare trebuie să aibă identificate iniţial un număr de întreprinderi cu care a cooperat pe domeniul de expertiză propus prin proiect, dovedit prin contractele directe cu întreprinderile derulate anterior. Pentru aceste întreprinderi va fi făcută invitaţia de a fi un potenţial participant în proiect, iar întreprinderea îşi va exprima interesul pentru realizarea unui potenţial parteneriat cu instituţia de cercetare printr-o expresie de interes în care va preciza domeniul/subdomeniul de colaborare şi tematica de interes a întreprinderii. Organizaţia de cercetare totodată va lansa un anunţ pe site-ul propriu prin care se va adresa şi altor întreprinderi, invitându-le să îşi exprime interesul pentru activităţile din proiect. Tot în faza depunerii se vor prezenta şi acele întreprinderi care şi-au exprimat interesul de a colabora cu organizaţia de cercetare pe viitor, precum şi o estimare a tematicilor de interes ale acestor întreprinderi. Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului organizaţia de cercetare poate să mai lanseze astfel de anunţuri pentru ca întreprinderile să îşi poată exprima interesul pentru astfel de colaborări în scopul transferului şi comercializării de cunoştinţe.
    (3) Întreprinderea care doreşte să încheie un contract subsidiar tip de minimis cu o organizaţie de cercetare va da o declaraţie pe propria răspundere privind ajutoarele de minimis de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali, precum şi în anul fiscal în curs. Ajutoarele se calculează la nivel de întreprindere unică.
    (4) Întreprinderea care doreşte sa încheie un contract subsidiar tip de minimis cu o organizaţie de cercetare va da o declaraţie pe propria răspundere că nu a beneficiat de ajutoare din alte surse publice pentru aceleaşi costuri eligibile.
    (5) Administratorul schemei de minimis verifică validitatea datelor transmise de aplicanţi şi concordanţa acestora cu declaraţiile acestora, precum şi îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse prin efectul prezentei scheme (domeniul de aplicare, cumul, eligibilitatea activităţilor, cheltuielilor, beneficiarilor şi a contractelor).
    (6) Administratorul schemei de minimis va aproba semnarea contractului subsidiar tip de minimis între întreprindere şi organizaţia de cercetare după ce va verifica, inclusiv pe baza declaraţiei pe propria răspundere a întreprinderii solicitante, că prin acordarea finanţării nerambursabile în cadrul prezentei scheme nu se depăşeşte plafonul de minimis la nivel de întreprindere unică.
    (7) Pe un proiect o organizaţie de cercetare poate încheia unul sau mai multe contracte subsidiare cu una sau mai multe întreprinderi până la epuizarea bugetului prevăzut pe proiect pentru un anumit tip de activitate eligibilă.

    CAP. XII
    Efecte şi beneficii
    ART. 18
    Prin aplicarea prezentei scheme se vor obţine următoarele efecte şi beneficii:
    a) va creşte numărul întreprinderilor care stabilesc relaţii contractuale de parteneriat cu organizaţii de cercetare şi care pot astfel accesa facilităţile şi infrastructura CD ale organizaţiilor de cercetare şi prelua competenţe, abilităţi şi rezultate ale cercetării pe care să le transforme în produse noi sau îmbunătăţite oferite pe piaţă;
    b) va creşte numărul întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domenii de înaltă tehnologie;
    c) va creşte numărul publicaţiilor ştiinţifice scrise cu participarea întreprinderilor;
    d) va creşte numărul cererilor de brevete;
    e) va creşte numărul locurilor de muncă pentru cercetători;
    f) va creşte calitatea produselor şi a indicelui de productivitate.


    CAP. XIII
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis
    ART. 19
    (1) Administratorul prezentei scheme de minimis va informa în scris beneficiarii schemei cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme, cu referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi caracterul de minimis al acestuia^3.
    ^3 Aşa cum este prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

    (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării (www.poc.research.ro) şi pe site-ul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (www.mfe.gov.ro).

    ART. 20
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislaţia europeană şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

    ART. 21
    Furnizorul de ajutor de minimis şi beneficiarii schemei păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

    ART. 22
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
    (2) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.
    (3) Stoparea şi recuperarea ajutoarelor acordate se realizează de către furnizorul schemei de ajutor de minimis, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 386/2020 pentru punerea în aplicare a Instrucţiunilor privind procedura de calculare a dobânzii în cazul ajutorului de stat sau de minimis care trebuie rambursat sau recuperat şi normelor metodologice emise de furnizorul ajutorului de minimis.
    (4) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia.
    (5) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a art. 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24 septembrie 2015, respectiv rata publicată de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi, cu titlu de informare, pe pagina de internet a Direcţiei generale concurenţă a Comisiei Europene, în vigoare la data la care ajutorul care trebuie rambursat sau recuperat a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată, la care se adaugă 100 de puncte de bază.
    (6) Rata dobânzii aplicabile este rata în vigoare la data la care ajutorul de stat utilizat abuziv a fost pus la dispoziţia beneficiarului - data efectuării plăţii avansului şi/sau prefinanţărilor. Rata dobânzii se aplică de-a lungul întregii perioade până la data recuperării sau rambursării integrale. În cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul în cauză a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării.
    (7) Rata dobânzii prevăzută la alin. (6) se aplică pe o bază compusă până la data recuperării sau rambursării ajutorului. Dobânzile acumulate pe parcursul anului precedent produc dobânzi în fiecare an următor.
    (8) Această dobândă va fi calculată începând cu data efectuării plăţii avansului sau prefinanţărilor, după caz, până la data recuperării integrale a fracţiei de sumă/sumei totale utilizate abuziv. În cazul în care dobânda nu a putut fi recuperată în anul anterior, aceasta va fi purtătoare de dobândă, fiind aplicabil principiul capitalizării.
    (9) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    (10) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (11) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite valori estimative.
    (12) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (13) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia.

    ART. 23
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 24
    Administratorul prezentei scheme are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului conform art. 20-23.

    ART. 25
    (1) Furnizorul ajutorului de minimis are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Contractul de finanţare, actul de acordare a ajutorului, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutorului şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei proceduri, se vor încărca în RegAS în termen de maximum 7 (şapte) zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului sau a publicării acestora în Monitorul Oficial al României, după caz, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016