Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOARE DE MINIMIS din 27 aprilie 2018  sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate    Twitter Facebook
Cautare document

 SCHEMĂ DE AJUTOARE DE MINIMIS din 27 aprilie 2018 sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 433 din 22 mai 2018
──────────
    Aprobată prin Ordinul nr. 351 din 27 aprilie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 433 din 22 mai 2018.
──────────
    CAP. I
    Prevederi generale
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin instituie o schemă de ajutor de minimis sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) în cadrul Programului operaţional Competitivitate, prin axa prioritară 1, acţiunea 1.2.2 „Instrumente de creditare şi măsuri de capital de risc“, denumită în continuare schemă.
    (2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se va face cu respectarea următoarelor acte normative:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei Europene din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24.12.2013 (denumit în continuare Regulamentul de minimis);
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 347 din 20.12.2013;
    d) Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 cu privire la definiţia microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii;
    e) Decizia Comisiei Europene C(2014) 10.233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operaţional Competitivitate;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020.

    (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (5) din Regulamentul de minimis.

    CAP. II
    Obiectivul schemei
    ART. 2
    Obiectivul prezentei scheme constă în facilitarea accesului IMM-urilor la finanţare prin intermediul unor împrumuturi.

    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    1. furnizor al ajutorului de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, denumit în continuare MFE, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional Competitivitate, denumită în continuare AM POC;
    2. administratorul schemei este Fondul European de Investiţii (FEI), instituţie financiară europeană, parte din Grupul Băncii Europene de Investiţii, cu sediul în Luxemburg;
    3. Acordul de finanţare este acordul de finanţare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi FEI la 20 septembrie 2016, cu privire la desemnarea FEI pentru implementarea unor instrumente financiare în cadrul POC;
    4. subadministratorii schemei sunt intermediarii financiari care vor fi desemnaţi pe baza unei proceduri de selecţie deschise, transparente şi nediscriminatorii, care include apelul public pentru expresii de interes;
    5. apel public pentru expresii de interes înseamnă o solicitare publică de oferte care are ca scop identificarea intermediarilor financiari adecvaţi care vor primi contribuţii de la POC, care se publică pe pagina de web a FEI (http://www.eif.org/ what_we_do/resources/esif_competitiveness_Romania/index.htm); apelul pentru expresii de interes face parte din procedura de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie a intermediarilor financiari;
    6. Fond de fonduri (FdF) este entitatea, fără personalitate juridică, constituită ca un „bloc de finanţare separat“ în cadrul FEI, în baza Acordului de finanţare;
    7. întreprindere reprezintă orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;
    A. întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) întreprinderea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;
    e) întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;

    B. întreprinderi mici şi mijlocii sau IMM sunt acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de Recomandarea CE nr. 361/2003 privind definiţia micro-întreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, inclusiv:
    a) au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;
    b) realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate.
    Stabilirea caracterului de IMM al aplicantului se realizează având în vedere şi datele eventualelor întreprinderi partenere sau întreprinderi legate ale acestuia;


    8. regiuni de dezvoltare sunt entităţi teritoriale specifice, fără statut administrativ şi fără personalitate juridică, ce corespund diviziunilor de nivel NUTS-II în Nomenclatorul unităţilor statistice teritoriale ale Uniunii Europene, constituite în baza Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare;
    9. beneficiar înseamnă o întreprindere eligibilă care primeşte o finanţare sub formă de împrumut de la FEI acţionând ca Fond de fonduri.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 4
    Prezenta schemă are ca scop facilitarea accesului la finanţare sub formă de împrumuturi pentru întreprinderi mici şi mijlocii din toate regiunile de dezvoltare ale României, cu respectarea alocării financiare dintre regiuni mai dezvoltate şi regiuni mai puţin dezvoltate, care este comunicată de către furnizor şi descrisă în apelul pentru expresii de interes.

    ART. 5
    (1) Măsura se adresează întreprinderilor mici şi mijlocii care solicită finanţare sub formă de împrumut în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN) enumerate în anexa nr. 1 la prezenta schemă.
    (2) Măsura nu se aplică sectoarelor şi activităţilor prevăzute la art. 1 al Regulamentului de minimis:
    a) sectoarele pescuitului şi acvaculturii, astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    b) producţia primară de produse agricole enumerate în anexa I la Tratat;
    c) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) activităţi legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export
    e) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.

    (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele şi activităţile excluse, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare al schemei, ajutoarele se pot acorda pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca beneficiarul în cauză să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu schema.

    CAP. V
    Modalităţi de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 6
    Ajutorul de minimis se acordă IMM-urilor sub formă de împrumuturi. Astfel, FEI (acţionând ca Fond de fonduri) cofinanţează împrumuturi pentru IMM acordate de către intermediarii financiari selectaţi. Proporţia de cofinanţare şi rata dobânzii se stabilesc prin acordul încheiat între FEI şi fiecare intermediar.

    ART. 7
    Prin procedura de selecţie deschisă, transparentă şi nediscriminatorie a intermediarilor financiari, FEI selectează unul sau mai mulţi intermediari financiari şi semnează acorduri operaţionale cu aceştia. Fiecare intermediar financiar selectat acordă întreprinderilor eligibile împrumuturi, pentru care sunt aplicabile regulile stabilite de Regulamentul de minimis, respectiv:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi;
    b) întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul schemei pentru activităţi pe care acestea le desfăşoară şi care se încadrează în codurile CAEN din anexa nr. 1, cu respectarea plafonului menţionat la lit. a) şi sub condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea activităţilor sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că activitatea de transport rutier de mărfuri nu beneficiază de ajutor de minimis şi că acest ajutor de minimis nu se foloseşte pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri;
    c) ajutorul de minimis se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii (de exemplu, semnarea contractului de credit), în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutorul de minimis se plăteşte;
    d) pentru ajutoarele de minimis plătite eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor;
    e) în cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul de 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis;
    f) în cazul fuziunilor societăţilor sau al achiziţiilor de părţi sociale, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate;
    g) în cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.


    CAP. VI
    Beneficiarii ajutorului de minimis şi condiţiile de eligibilitate
    ART. 8
    Beneficiarii ajutoarelor trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
    a) se încadrează în categoria de IMM;
    b) nu sunt supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă şi nu îndeplinesc criteriile din dreptul naţional pentru a fi supuşi unei proceduri de insolvenţă colectivă la cererea creditorilor lor;
    c) nu sunt întreprinderi cotate la o bursă de valori;
    d) activitatea finanţată se încadrează în cel puţin unul din domeniile de specializare inteligentă stabilite prin Strategia naţională de cercetare, dezvoltare şi inovare 2014-2020, adică este corespunzătoare cel puţin unuia din sectoarele industriale cu potenţial de specializare inteligentă enumerate în Tabelul 2 al Strategiei naţionale pentru competitivitate 2015-2020, aşa cum au fost transpuse în codurile CAEN enumerate în anexa nr. 1 la schemă;
    e) cel puţin unul din următoarele criterii este îndeplinit:
    - beneficiarul sau unul dintre acţionarii/asociaţii acestuia a înregistrat sau se află în proces de a înregistra cel puţin un drept tehnologic (de tipul brevet de invenţie, model de utilitate, drept asupra unui desen industrial, drept de autor asupra unui program de calculator etc. şi suportul financiar este direcţionat spre acţiuni menite să susţină implementarea aceluiaşi drept tehnologic); sau
    – beneficiarul sau unul dintre acţionarii/asociaţii acestuia a primit un premiu de cercetare, dezvoltare sau inovare acordat de o instituţie UE sau de un organism competent la nivel UE/naţional/regional şi suportul financiar este direcţionat spre acţiuni menite să susţină implementarea aceluiaşi premiu; sau
    – beneficiarul este o întreprindere inovativă, conform definiţiei de la articolul 2(80) al Regulamentului general de exceptare în bloc, adică o întreprindere fie a) care poate demonstra, prin intermediul unei evaluări realizate de un expert extern, că va dezvolta într-un viitor previzibil produse, servicii sau procese care sunt noi sau îmbunătăţite în mod substanţial în raport cu stadiul actual al tehnologiei din sectorul respectiv şi care prezintă riscul unei disfuncţionalităţi de natură tehnologică ori industrială; fie b) ale cărei costuri aferente activităţii de cercetare şi dezvoltare reprezintă cel puţin 10% din costurile sale totale de funcţionare înregistrate cel puţin în cursul unuia dintre cei trei ani care precedă acordarea ajutorului sau, în cazul unei întreprinderi nou-înfiinţate fără niciun istoric financiar, în auditul perioadei fiscale în curs, astfel cum este certificat de un auditor extern; sau
    – beneficiarul intenţionează să utilizeze finanţarea în scopul inovării, aşa cum este aceasta definită în Manualul Oslo - Ghid pentru colectarea şi interpretarea datelor privind inovarea, ediţia a 3-a, capitolul 3. Această obligaţie va fi considerată a fi îndeplinită pe baza reprezentărilor şi declaraţiilor beneficiarului la momentul primirii finanţării. Cheltuielile eligibile pentru finanţarea în scopul inovării sunt definite în anexa nr. 3 la prezenta schemă.    CAP. VII
    Calcularea echivalentului subvenţie brut
    ART. 9
    Pentru calculul echivalentului subvenţie brut se aplică prevederile Regulamentului nr. 1.407/2013, completat cu reglementările naţionale în vigoare, conform următoarei metodologii:
    (i) Echivalentul subvenţie brut se calculează pentru fiecare împrumut o singură dată şi se va actualiza în cazul modificării sumei sau a maturităţii împrumutului;
    (ii) Pentru calcularea echivalentului subvenţie brut se aplică prevederile art. 4 (3) (c) din Regulamentul de minimis


    CAP. VIII
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 10
    Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data expirării aplicabilităţii Regulamentului de minimis, respectiv până la 31 decembrie 2020.

    ART. 11
    Bugetul schemei este de 15.150.000 euro, din care 12.777.674,42 euro provin de la Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 2.372.325,58 euro de la bugetul de stat. Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 80.
    Repartizarea anuală, orientativă, a bugetului schemei este următoarea:

┌─────────────────┬────┬────┬────┬─────┐
│Anul │2018│2019│2020│Total│
├─────────────────┼────┼────┼────┼─────┤
│Ajutoare de │ │ │ │ │
│minimis (milioane│5,05│5,05│5,05│15,15│
│euro) │ │ │ │ │
└─────────────────┴────┴────┴────┴─────┘    CAP. IX
    Modalitatea de implementare a schemei
    ART. 12
    MFE, prin AMPOC, este furnizorul ajutorului de minimis şi instituţia responsabilă cu implementarea prezentei scheme. Administratorul schemei este desemnat Fondul European de Investiţii conform Acordului de finanţare. Subadministratorii schemei sunt intermediarii financiari selectaţi prin apelul pentru expresii de interes.

    ART. 13
    Intermediarii financiari, în calitate de subadministratori ai schemei, au următoarele atribuţii:
    a) verifică eligibilitatea întreprinderilor care solicită finanţare;
    b) verifică respectarea regulilor de cumul al ajutoarelor de minimis pentru întreprinderile eligibile;
    c) informează beneficiarii în legătură cu valoarea ajutorului de minimis, cu referire expresă la prevederile Regulamentului de minimis;
    d) înregistrează informaţiile de acordare a finanţării de risc şi plăţile de ajutoare în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) în termen de 7 zile lucrătoare de la acordarea/plata ajutoarelor, în conformitate cu Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016;
    e) recuperează ajutoarele de minimis, în cazul în care documentele şi informaţiile furnizate de către beneficiarul final în documentele depuse se dovedesc a fi incorecte sau false.


    CAP. X
    Reguli privind cumulul ajutoarelor
    ART. 14
    Ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul de minimis pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant de 200.000 euro.

    ART. 15
    Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul prezintă o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere (conform modelului din anexa nr. 2 la prezenta schemă), în care menţionează informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea documentaţiei de acordare a finanţării, respectiv încheierea contractului de finanţare.

    ART. 16
    Înainte de acordarea ajutorului de minimis în cadrul prezentei scheme, intermediarul financiar verifică, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a beneficiarului, dacă întreprinderea unică din care face parte beneficiarul final a mai beneficiat de alte ajutoare de minimis şi dacă se respectă plafonul de minimis.

    CAP. XI
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 17
    (1) Schema se publică pe site-ul furnizorului de ajutor la următorul link: www.fonduri-ue.ro
    (2) În conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MFE prin AMPOC, în calitate de furnizor al măsurii de ajutor de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a schemei, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.

    ART. 18
    Informaţiile legate de contractele de finanţare cu beneficiarii, plăţile, obligaţiile de recuperare/rambursare, precum şi recuperarea/rambursarea efectivă se încarcă în RegAS de către intermediarii financiari în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului de investiţii, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare/rambursare a ajutoarelor sau a recuperării/rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    ART. 19
    MFE, prin AMPOC, FEI şi intermediarii financiari, are obligaţia de a monitoriza permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, pentru a nu se depăşi plafonul maxim admis şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor din prezenta schemă sau din legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

    ART. 20
    (1) În vederea asigurării monitorizării ajutoarelor de minimis la nivel european şi naţional, MFE prin AMPOC, FEI şi intermediarii financiari au obligaţia să păstreze evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor individual în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
    (2) Beneficiarul final trebuie să păstreze, pe o perioadă de minimum 10 ani fiscali de la data acordării ultimei alocări specifice, toate documentele referitoare la ajutorul de minimis primit în cadrul schemei pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în acest domeniu.

    ART. 21
    (1) MFE prin AMPOC, în calitate de autoritate responsabilă cu implementarea prezentei scheme, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (2) Administratorul schemei are obligaţia de a pune la dispoziţia MFE, prin AMPOC, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea respectării procedurilor de raportare şi monitorizare a ajutoarelor de minimis ce îi revin ca responsabilitate.
    (3) Consiliul Concurenţei poate solicita date şi informaţii de la furnizorul de ajutor atunci când din informaţiile deţinute rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis. În situaţia în care datele transmise de către furnizor nu clarifică aspectele sesizate, Consiliul Concurenţei poate dispune o acţiune de control la întreprinderea beneficiară, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. În această acţiune, echipa de control a Consiliului Concurenţei va fi însoţită de reprezentanţi ai furnizorului.

    ART. 22
    În baza unei cereri scrise, emisă de Comisia Europeană, MFE va transmite acesteia, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor stabilite prin prezenta schemă.

    ART. 23
    MFE va transmite, spre informare, Consiliului Concurenţei prezenta schemă, în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. XII
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 24
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către intermediarul financiar, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele care trebuie recuperate includ şi o dobândă, calculată de la data acordării ajutorului până la data recuperării efective a ajutorului de minimis. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

    ART. 25
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta schemă.

    ANEXA 1

    la schemă
    Lista sectoarelor şi activităţilor eligibile (coduri CAEN)

┌────┬─────────────────────────────────┐
│10 │Industria alimentară │
├────┼─────────────────────────────────┤
│11 │Industria băuturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│13 │Fabricarea produselor textile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│14 │Fabricarea articolelor de │
│ │îmbrăcăminte │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Tăbăcirea şi finisarea pieilor; │
│ │fabricarea articolelor de voiaj │
│15 │şi marochinărie, harnaşamentelor │
│ │şi încălţămintei; prepararea şi │
│ │vopsirea blănurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Prelucrarea lemnului, fabricarea │
│ │produselor din lemn şi plută, cu │
│16 │excepţia mobilei; fabricarea │
│ │articolelor din paie şi din alte │
│ │materiale vegetale împletite │
├────┼─────────────────────────────────┤
│17 │Fabricarea hârtiei şi a │
│ │produselor din hârtie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│18 │Tipărire şi reproducerea pe │
│ │suporţi a înregistrărilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2012│Fabricarea coloranţilor şi a │
│ │pigmenţilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2014│Fabricarea altor produse chimice │
│ │organice, de bază │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2015│Fabricarea îngrăşămintelor şi │
│ │produselor azotoase │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2016│Fabricarea materialelor plastice │
│ │în forme primare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2052│Fabricarea cleiurilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2053│Fabricarea uleiurilor esenţiale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2059│Fabricarea altor produse chimice │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor │
│21 │farmaceutice de bază şi a │
│ │preparatelor farmaceutice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2229│Fabricarea altor produse din │
│ │material plastic │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2349│Fabricarea altor produse ceramice│
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2351│Fabricarea cimentului │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2410│Producţia de metale feroase sub │
│ │forme primare şi de feroaliaje │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2521│Producţia de radiatoare şi cazane│
│ │pentru încălzire centrală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2529│Producţia de rezervoare, cisterne│
│ │şi containere metalice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Producţia generatoarelor de aburi│
│2530│(cu excepţia cazanelor pentru │
│ │încălzire centrală) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea produselor metalice │
│255 │obţinute prin deformare plastică;│
│ │metalurgia pulberilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2561│Tratarea şi acoperirea metalelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2599│Fabricarea altor articole din │
│ │metal n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│26 │Fabricarea calculatoarelor şi a │
│ │produselor electronice şi optice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│27 │Fabricarea echipamentelor │
│ │electrice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea de motoare şi turbine │
│2811│(cu excepţia celor pentru │
│ │avioane, autovehicule şi │
│ │motociclete) │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea altor maşini şi │
│2829│utilaje de utilizare generală │
│ │n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│2899│Fabricarea altor maşini şi │
│ │utilaje specifice n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Fabricarea autovehiculelor de │
│29 │transport rutier, a remorcilor şi│
│ │semiremorcilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│31 │Fabricarea de mobilă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Repararea, întreţinerea şi │
│33 │instalarea maşinilor şi │
│ │echipamentelor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│36 │Captarea, tratarea şi distribuţia│
│ │apei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│37 │Colectarea şi epurarea apelor │
│ │uzate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Colectarea, tratarea şi │
│38 │eliminarea deşeurilor; activităţi│
│ │de recuperare a materialelor │
│ │reciclabile │
├────┼─────────────────────────────────┤
│39 │Activităţi şi servicii de │
│ │decontaminare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│4677│Comerţ cu ridicata al deşeurilor │
│ │şi resturilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul al │
│474 │echipamentului informatic şi de │
│ │telecomunicaţii în magazine │
│ │specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul de bunuri │
│476 │culturale şi recreative, în │
│ │magazine specializate │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Comerţ cu amănuntul prin │
│4791│intermediul caselor de comenzi │
│ │sau prin internet │
├────┼─────────────────────────────────┤
│5222│Activităţi de servicii anexe │
│ │transporturilor pe apă │
├────┼─────────────────────────────────┤
│55 │Hoteluri şi alte facilităţi de │
│ │cazare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de editare a cărţilor,│
│581 │ziarelor, revistelor şi alte │
│ │activităţi de editare │
├────┼─────────────────────────────────┤
│582 │Activităţi de editare a │
│ │produselor software │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de producţie │
│ │cinematografică, video şi de │
│59 │programe de televiziune; │
│ │înregistrări audio şi activităţi │
│ │de editare muzicală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│60 │Activităţi de difuzare şi │
│ │transmitere de programe │
├────┼─────────────────────────────────┤
│61 │Telecomunicaţii │
├────┼─────────────────────────────────┤
│62 │Activităţi de servicii în │
│ │tehnologia informaţiei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│63 │Activităţi de servicii │
│ │informatice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi de arhitectură şi │
│71 │inginerie; activităţi de testări │
│ │şi analiză tehnică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7211│Cercetare-dezvoltare în │
│ │biotehnologie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7219│Cercetare-dezvoltare în alte │
│ │ştiinţe naturale şi inginerie │
├────┼─────────────────────────────────┤
│73 │Publicitate şi activităţi de │
│ │studiere a pieţei │
├────┼─────────────────────────────────┤
│741 │Activităţi de design specializat │
├────┼─────────────────────────────────┤
│742 │Activităţi fotografice │
├────┼─────────────────────────────────┤
│7490│Alte activităţi profesionale, │
│ │ştiinţifice şi tehnice n.c.a. │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi ale agenţiilor │
│79 │turistice şi a tur-operatorilor; │
│ │alte servicii de rezervare şi │
│ │asistenţă turistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│8122│Activităţi specializate de │
│ │curăţenie a clădirilor │
├────┼─────────────────────────────────┤
│86 │Activităţi referitoare la │
│ │sănătatea umană │
├────┼─────────────────────────────────┤
│871 │Activităţi ale centrelor de │
│ │îngrijire medicală │
├────┼─────────────────────────────────┤
│ │Activităţi ale centrelor de │
│872 │recuperare publică şi de │
│ │dezintoxicare, exclusiv spitale │
├────┼─────────────────────────────────┤
│90 │Activităţi de creaţie şi │
│ │interpretare artistică │
├────┼─────────────────────────────────┤
│931 │Activităţi sportive │
├────┼─────────────────────────────────┤
│951 │Repararea calculatoarelor şi a │
│ │echipamentelor de comunicaţii │
└────┴─────────────────────────────────┘    ANEXA 2

    la schemă
    Declaraţie pe propria răspundere
    Subsemnatul(a), ..........................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ......, eliberat(ă) de ...... la data de ......, cu domiciliul în localitatea ......, str. ...... nr. ......, bl. ......, sc. ......, ap. ......, sectorul/judeţul ......, în calitate de reprezentant legal al operatorului economic ......, declar pe propria răspundere următoarele:
    Declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul altui ajutor de minimis sau oricărui altui tip de subvenţie în cadrul altor programe/subprograme cu finanţare publică nerambursabilă.
    DA []
    NU []
    De asemenea declar pe propria răspundere că în ultimii 3 (trei) ani fiscali, inclusiv anul în curs, am beneficiat/nu am beneficiat de ajutoare de minimis, cumulativ cu celelalte întreprinderi împreună cu care constituim o întreprindere unică în conformitate cu definiţia din schemă.
    DA []
    NU []
    Dacă da, completaţi tabelul de mai jos:

┌────┬───────────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│ │Beneficiarul │ │ │ │ │
│ │ajutorului de │ │ │ │ │
│ │minimis │ │ │Programul │ │
│ │(pentru toate │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │întreprinderile│acordării │Furnizorul│s-a │ajutorului│
│crt.│care constituie│ajutorului│de ajutor │beneficiat│acordat │
│ │întreprindere │ │ │de │(euro) │
│ │unică) │ │ │finanţare │ │
│ ├────────┬──────┤ │ │ │ │
│ │Denumire│C.U.I.│ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│3 │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    Declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete şi înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.
    Numele şi prenumele ........................................
    Funcţia .........................................................
    Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului ...........................
    Data semnării ...............................................

    ANEXA 3

    la schemă
    Tipuri de cheltuieli eligibile pentru inovare
    • Cheltuieli de personal (cheltuieli salariale pentru cercetători, tehnicieni şi personal auxiliar în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiectul de cercetare sau inovare)
    • Cheltuieli pentru achiziţia de utilaje, instalaţii şi echipamente strict necesare pentru introducerea rezultatelor inovării în producţie; activele second-hand sunt eligibile pentru instrumente financiare
    • În scopul inovării de proces prin îmbunătăţirea eficienţei energetice:
    - cheltuieli privind achiziţia de utilaje, instalaţii, echipamente şi mijloace de transport noi pentru întreprinderea respectivă, în vederea obţinerii unei eficienţe energetice ridicate a proceselor de producţie;
    – exemple: sisteme de răcire, boilere pentru încălzire, boilere industriale pe gaz/biogaz, echipamente CNC, motoare electrice, injectoare plastice, echipamente IT, camere de răcire şi/sau congelare, sisteme combinate de căldură şi energie, pompe de căldură/sisteme de aer condiţionat, sisteme eficiente de iluminat (de exemplu, LED).

    • Cheltuieli pentru construcţia de noi clădiri/sedii de birouri/hale industriale, depozite etc., având specificat un consum de energie cu cel puţin 20% mai puţin decât cerinţele energetice maxime la nivel de ţară şi cheltuieli aferente renovării unor clădiri/sedii de birouri/hale industriale/depozite etc. al căror efect este obţinerea unui consum de energie cu cel puţin 20% mai puţin decât cerinţele energetice maxime la nivel de ţară
    • Cheltuielile pentru servicii de audit energetic şi consultanţă energetică
    • Cheltuieli privind asigurarea necesarului de capital de lucru aferent companiilor producătoare, prestatoare de servicii/distribuitoare de produse eficiente energetic sau care utilizează energia regenerabilă sau cu impact redus asupra mediului înconjurător în legătură cu inovarea de produs/proces/ marketing/organizaţională la nivelul acestor întreprinderi
    • Cheltuieli pentru implementarea de soluţii/proiecte noi pentru întreprinderea respectivă privind utilizarea energiei regenerabile - exemple:
    - colectori solari de producere a apei calde;
    – sisteme fotovoltaice pentru producerea energiei electrice;
    – boilere pe biomasă;
    – sisteme de încălzire geotermală;
    – sisteme de biogaz.

    • Cheltuieli privind implementarea sistemelor de tratare a apei, care sunt noi pentru firma respectivă
    • Cheltuieli pentru achiziţia de materii prime şi materiale relevante pentru inovare
    • Cheltuieli pentru achiziţia de active necorporale necesare pentru introducerea rezultatelor inovării în ciclul productiv (aplicaţii informatice, licenţe). Achiziţia activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:
    - contract pentru obţinerea dreptului de proprietate (în cazul cunoştinţelor tehnice sau al brevetului);
    – contract de licenţă sau de cesiune pentru obţinerea unui drept de utilizare.

    • Cheltuieli aferente obţinerii, validării şi protejării brevetelor
    • Cheltuieli pentru achiziţia de servicii de consultanţă în domeniul inovării (servicii de consultanţă, asistenţă şi formare profesională în ceea ce priveşte transferul de cunoştinţe; servicii de consultanţă privind achiziţionarea de active şi valorificarea activelor necorporale; servicii de consultanţă privind utilizarea standardelor şi a reglementărilor care le conţin) - exemple:
    - asistenţă tehnologică;
    – servicii de transfer de tehnologie;
    – consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală;
    – servicii de consultanţă referitoare la utilizarea standardelor.

    • Cheltuieli pentru servicii de sprijinire a inovării (costuri cu spaţii de lucru, bănci de date, biblioteci, cercetare de piaţă, laboratoare, etichetare de calitate, testarea şi certificarea calităţii în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficace) - exemple:
    - servicii de cercetare de piaţă;
    – servicii în materie de încercări şi testări în laboratoarele de specialitate;
    – servicii referitoare la certificarea, testarea şi marcarea calităţii produselor obţinute în proiect.

    • Cheltuieli generale de administraţie relevante cercetării, dezvoltării sau inovării
    • Activităţi de realizare (şi comercializare) a produsului (bun sau serviciu) sau procesului, din care pot face parte, de exemplu, următoarele activităţi:
    - elaborarea documentaţiei de introducere în fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare/de aplicare etc.;
    – pregătirea de fabricaţie/de punere în funcţiune/de operare (experimentări, testări; încercări, analize etc.);
    – revizuirea documentaţiei tehnice de introducere în fabricaţie/punere în funcţiune/operare/aplicare etc.;
    – punerea în fabricaţie/funcţiune/operare/aplicare (executarea şi/sau exploatarea seriei „zero“ a produsului ori a instalaţiei-pilot);
    – exploatarea rezultatului cercetării/obiectului invenţiei prin realizarea lui pe scară largă [realizarea de servicii noi/semnificativ îmbunătăţite pentru clienţi, ca urmare a aplicării modelului/procedeului/procesului/metodei inovativ(e)];
    – comercializarea rezultatelor de către deţinătorul de drepturi care este şi producător.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice