Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 decembrie 2020  Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.2 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 8 decembrie 2020 Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.2 "Digitalizarea IMM-urilor" din cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1275 din 22 decembrie 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.486/4.255/2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1275 din 22 decembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită Digitalizarea IMM-urilor în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.2 „Digitalizarea IMM-urilor“, din cadrul Programului Operaţional Competitivitate 2014-2020.
    (2) Ajutoarele se acordă numai în condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, în limita bugetului disponibil.
    (3) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352 din 24 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (4) Prezenta schemă se aplică pe teritoriul României, în toate regiunile de dezvoltare, şi anume Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru şi Bucureşti-Ilfov.
    (5) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 2
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Programul operaţional Competitivitate 2014-2020;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Hotărârea Guvernului nr. 677/2020 privind aprobarea Programului naţional de digitalizare a microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţat în cadrul Programului operaţional Competitivitate 2014-2020.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se folosesc cu următoarele înţelesuri:
    a) furnizor al ajutorului de minimis este Ministerul Fondurilor Europene, denumit în continuare MFE, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional Competitivitate, denumită în continuare AM POC;
    b) administrator^1 al schemei de minimis - Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) - Organismul Intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale (OIPSI);
    ^1 Conform art. 2 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    c) subadministratorii schemei de minimis - agenţiile pentru dezvoltare regională ca persoane juridice delegate de către administrator să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de minimis în numele administratorului, denumite în continuare agenţii pentru dezvoltare regională;
    d) beneficiar al ajutorului de minimis - întreprinderea, astfel cum este definită mai jos, care îndeplineşte condiţiile prezentei scheme;
    e) contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între OIPSI, în numele şi pentru AM POC, pe de o parte, şi subadministratorul schemei de minimis, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POC;
    f) act de acordare a ajutorului de minimis - actul juridic semnat între subadministratorul schemei de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;
    g) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia;
    h) întreprindere unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective;

    i) întreprindere mijlocie - întreprindere care are sub 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşeşte 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
    j) întreprindere mică - întreprindere care are sub 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşesc/depăşeşte 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    k) microîntreprindere - întreprindere care are sub 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei total al bilanţului anual nu depăşesc/depăşeşte 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei nr. 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    l) întreprindere aflată în dificultate - o întreprindere care îndeplineşte următoarele condiţii:
    (i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin trei ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;

    m) My SMIS^2 - sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România vor putea solicita banii europeni pentru perioada de programare 2014-2020. Pentru schema de faţă în MySMIS vor depune cereri de finanţare agenţiile pentru dezvoltare regională în calitate de subadministratori ai schemei de minimis;
    ^2 Conform Ministerului Fondurilor Europene, https://2014.mysmis.ro/frontOffice/faces/pages/autentificare/login.xhtmlis.

    n) prelucrarea produselor agricole^3 - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    ^3 Conform art. 1 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

    o) produse agricole^4 - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    ^4 Conform art. 1 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

    p) rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe pagina de web a Comisiei Europene;
    q) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii şi lucrări pe o piaţă;
    r) perioada de sustenabilitate - intervalul de timp în care beneficiarul trebuie să menţină investiţia în regiunea în care aceasta a fost realizată. Perioada de sustenabilitate este de 3 ani după finalizarea proiectului.


    CAP. IV
    Obiectivul schemei
    ART. 4
    Obiectivul prezentei scheme îl constituie acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru digitalizarea IMM-urilor în cele 8 regiuni de dezvoltare ale României.

    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor pentru care se constată că nu au autorizate în certificatul constatator activităţi din următoarele domenii:

┌─────────────────┬────────────────────┐
│Coduri CAEN │ │
│autorizate^5 │ │
│^5 Se va verifica│ │
│prin declaraţie │ │
│pe propria │ │
│răspundere că │ │
│întreprinderea nu│ │
│a avut aceste │ │
│coduri CAEN │ │
│autorizate şi nu │Denumirea │
│a obţinut │activităţii │
│venituri din │ │
│activitatea │ │
│derulată în │ │
│cadrul acestor │ │
│coduri de la │ │
│înfiinţare până │ │
│la depunerea │ │
│aplicaţiei pentru│ │
│finanţare. │ │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Fabricarea │
│2611 │subansamblurilor │
│ │electronice (module)│
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Fabricarea altor │
│2612 │componente │
│ │electronice │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Fabricarea │
│2620 │calculatoarelor şi a│
│ │echipamentelor │
│ │periferice │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Fabricarea │
│2630 │echipamentelor de │
│ │comunicaţii │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Activităţi de │
│ │realizare a │
│6201 │software-ului la │
│ │comandă (software │
│ │orientat client) │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Activităţi de │
│6202 │consultanţă în │
│ │tehnologia │
│ │informaţiei │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Activităţi de │
│ │management (gestiune│
│6203 │şi exploatare) a │
│ │mijloacelor de │
│ │calcul │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Alte activităţi de │
│6209 │servicii privind │
│ │tehnologia │
│ │informaţiei │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Prelucrarea datelor,│
│6311 │administrarea │
│ │paginilor web şi │
│ │activităţi conexe │
├─────────────────┼────────────────────┤
│6312 │Activităţi ale │
│ │portalurilor web │
├─────────────────┼────────────────────┤
│7211 │Cercetare-dezvoltare│
│ │în biotehnologie │
├─────────────────┼────────────────────┤
│ │Cercetare-dezvoltare│
│7219 │în alte ştiinţe │
│ │naturale şi │
│ │inginerie │
└─────────────────┴────────────────────┘


    (2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 17 din 21.01.2000;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    - atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
    – atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;
    f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.


    CAP. VI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 6
    (1) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în finanţare nerambursabilă din fonduri europene şi naţionale.
    (2) Organismul intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale:
    a) lansează cererea de propuneri de proiecte pentru subadministratorii schemei de minimis;
    b) evaluează proiectele depuse de agenţiile pentru dezvoltare regională pe baza condiţiilor din cadrul prezentei scheme şi din ghidul solicitantului;
    c) semnează contracte de finanţare cu subadministratorii schemei de minimis.

    (3) Valoarea maximă a contractelor de finanţare cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti-Ilfov este de 10.000.000 euro, iar pentru celelalte 7 regiuni (Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru) valoarea maximă a contractelor este de 90.000.000 euro şi se împarte pe baza unei pro-rate stabilite pe baza a doi indicatori - populaţia şi suprafaţa. Situaţia detaliată cu valoarea maximă a contractelor pe fiecare regiune este prezentată în tabelul de mai jos:

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Buget total │100.000.000,00 │
│ │euro │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Buget │10.000.000,00 │
│Bucureşti-Ilfov │euro │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Buget Nord-Est │15.759.000,00 │
│ │euro │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Buget Sud-Est │13.374.000,00 │
│ │euro │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Buget Sud Muntenia │14.166.000,00 │
│ │euro │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Buget Sud-Vest │10.773.000,00 │
│Oltenia │euro │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Buget Vest │10.593.000,00 │
│ │euro │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Buget Nord-Vest │12.897.000,00 │
│ │euro │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Buget Centru │12.438.000,00 │
│ │euro │
└────────────────────┴─────────────────┘


    (4) În cadrul implementării proiectelor finanţate prin mecanismul prevăzut la alin. (2), agenţiile pentru dezvoltare regională vor acorda întreprinderilor menţionate la art. 8 ajutoare de minimis în baza unor acte de acordare a ajutorului de minimis.

    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate pentru activităţii
    ART. 7
    În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis activităţile care respectă cumulativ următoarele condiţii:
    a) au ca scop creşterea competitivităţii IMM prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
    b) respectă condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor prevăzute la art. 14.


    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis
    ART. 8
    Pot beneficia de facilităţile prevăzute în prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    1. sunt înregistrate potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    2. desfăşoară activităţi în alte sectoare decât cele menţionate la art. 5 alin. (1);
    3. beneficiarul ajutorului de minimis trebuie să nu desfăşoare (pe perioada implementării şi pe perioada de sustenabilitate a proiectului) activităţi în unul dintre domeniile/sectoarele excluse (conform Listei codurilor CAEN detaliate în anexa nr. 1 Lista codurilor CAEN excluse de la finanţare la prezenta schemă), activităţi cu produse cu caracter erotic sau obscen, al jocurilor de noroc, precum şi cele care contravin bunelor moravuri, ordinii publice şi/sau prevederilor legale în vigoare; nu deţine pagini web care conţin acte sau materiale cu caracter obscen, definite conform Legii nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată;
    4. se încadrează în una dintre categoriile: microîntreprindere, întreprindere mică, întreprindere mijlocie, la data depunerii aplicaţiei de proiect şi la data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis;
    5. nu înregistrează obligaţii bugetare nete (diferenţa dintre obligaţiile de plată restante la buget şi sumele de recuperat de la buget):
    a) mai mari de 1/12 din obligaţiile datorate în ultimele 12 luni - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;
    b) mai mari de 1/6 din totalul obligaţiilor datorate în ultimul semestru - în cazul certificatului de atestare fiscală emis de către autorităţile publice locale;

    6. nu se află în una dintre situaţiile incompatibile cu acordarea ajutorului de minimis din fonduri publice;
    7. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi, în cadrul unor proiecte similare cu cel care constituie obiectul cererii de finanţare;
    8. sunt direct responsabile de pregătirea, realizarea şi managementul proiectului şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat şi sunt responsabile pentru asigurarea sustenabilităţii rezultatelor proiectului;
    9. nu intră în categoria „întreprindere aflată în dificultate“, aşa cum aceasta este definită la art. 3 lit. l);
    10. nu se află în stare de insolvenţă, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare sau suspendare temporară a activităţii sau nu se află în situaţii similare în urma unei proceduri de aceeaşi natură prevăzute de legislaţia sau de reglementările naţionale;
    11. se angajează să asigure din surse proprii valoarea cheltuielilor neeligibile, precum şi valoarea cofinanţării de minimum 10% din bugetul eligibil al proiectului. Contribuţia proprie a beneficiarului poate proveni din surse proprii, credite bancare negarantate de stat, aport al acţionarilor, alţii decât organisme ale statului, sau din alte surse private;
    12. nu fac obiectul unui ordin de recuperare în urma unei decizii anterioare a Comisiei Europene, privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi incompatibil cu piaţa comună, sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    13. reprezentantul legal nu a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judicata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupţie, participare la o organizaţie criminală sau la orice alte activităţi ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    14. reprezentantul legal nu este subiectul unui conflict de interese;
    15. reprezentantul legal nu este vinovat de inducerea în eroare a ADR/OIPSI/AMPOC prin furnizarea de informaţii incorecte pe parcursul participării la cererea de propuneri de proiecte;
    16. au sediu social şi implementarea proiectului se realizează în regiunea de dezvoltare în care depun proiectul;
    17. au desfăşurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puţin unui an fiscal integral şi au înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanţare^6. O întreprindere care depune aplicaţia de finanţare în cursul anului 2021 trebuie să fi fost înfiinţată cel mai târziu la 3 ianuarie 2020 (prima zi lucrătoare din anul 2020) şi să fi înregistrat profit din exploatare la 31 decembrie 2019, având în vedere dificultăţile cauzate de pandemia de SARS-CoV-2 din anul 2020^7;
    ^6 Această cerinţă nu se aplică IMM-urilor înfiinţate în anul 2020.
    ^7 Pentru firmele care au fost înfiinţate în 2020 se va lua în considerare profitul din exploatare la 31 decembrie 2020.

    18. valoarea ajutorului de minimis solicitat este cuprinsă între 30.000 euro şi 100.000 euro şi reprezintă maximum 90% din totalul cheltuielilor eligibile;
    19. valoarea tuturor cheltuielilor eligibile, exceptând:
    - cheltuieli cu servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile;
    – cheltuielile de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii aplicaţiei de proiect propus spre finanţare şi/sau managementul aplicaţiei de proiect (inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării aplicaţiei de proiect) nu pot depăşi 50% din media cifrei de afaceri aferentă ultimelor 3 exerciţii financiare încheiate^8.
    ^8 Pentru întreprinderile care au două sau un singur exerciţiu financiar încheiat, procentul de 50% se va aplica corespunzător mediei ultimelor două exerciţii financiare încheiate, respectiv ultimului exerciţiu financiar încheiat.
    CAP. IX
    Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică
    ART. 9
    (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită la art. 3 lit. h).
    (2) Valoarea maximă totală a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi - ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii aplicaţiei de proiect şi anul curent depunerii aplicaţiei, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro calculat la cursul inforeuro din luna semnării contractului (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.
    (3) În cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi plafonul maxim menţionat la alin. (2), întreprinderea poate beneficia de prevederile schemei de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon.
    (4) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro.
    (5) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat întreprinderii rezultate ca urmare a procesului de fuziune/achiziţie sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (6) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (7) Valoarea ajutorului va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.
    (8) Ajutoarele de minimis se consideră acordate la data semnării actului de acordare a ajutorului, indiferent de data la care ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii respective.
    (9) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere unică pe parcursul a 3 ani fiscali (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii aplicaţiei de proiect şi anul curent depunerii aplicaţiei), în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării actului de acordare a ajutorului de minimis.
    (10) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate, al cărei model va fi aprobat prin Ghidul solicitantului, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit de acesta şi de întreprinderile cu care formează, împreună, o întreprindere unică, în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a aplicaţiei de proiect, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea aplicaţiei de proiect, respectiv încheierea actului de acordare a ajutorului de minimis.
    (11) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei^9 în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la alin. (2).
    ^9 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

    (12) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc, dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.

    CAP. X
    Atribuţii, drepturi şi obligaţii
    ART. 10
    Autoritatea de management a POC are următoarele atribuţii:
    a) aprobă Ghidul solicitantului - Digitalizarea IMM;
    b) aprobă lista proiectelor propuse spre finanţare şi angajează cheltuielile specifice acestora;
    c) acordă bunul de plată şi efectuează plata cheltuielilor specifice contractelor de finanţare în baza certificărilor OIPSI;
    d) are obligaţia de a păstra evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.


    ART. 11
    OIPSI, în calitate de administrator de schemă de minimis, are următoarele atribuţii:
    a) elaborează Ghidul solicitantului - Digitalizarea IMM pentru acordarea finanţării nerambursabile şi îl supune aprobării Autorităţii de management a POC;
    b) lansează apelul de propuneri de proiecte pentru agenţiile pentru dezvoltare regională;
    c) evaluează cererile de finanţare depuse de către agenţiile pentru dezvoltare regională;
    d) transmite Autorităţii de management spre avizare şi angajare corespunzătoare a cheltuielilor proiectelor propuse spre finanţare de către agenţiile pentru dezvoltare regională;
    e) semnează contracte de finanţare cu agenţiile pentru dezvoltare regională, care devin subadministratori ai schemei de ajutor de minimis;
    f) verifică respectarea, de către subadministratorii schemei de ajutor de minimis, a criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    g) certifică cheltuielile rezultate din implementarea contractelor de finanţare;
    h) monitorizează implementarea corespunzătoare a contractelor de finanţare;
    i) monitorizează permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;
    j) păstrează evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat, pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
    k) recuperează valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare.


    ART. 12
    Agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de subadministratori ai schemei de ajutor de minimis, au următoarele atribuţii:
    a) lansează şi organizează apelurile de proiecte;
    b) evaluează şi selectează, în mod transparent şi nediscriminatoriu, pe baza procedurilor de lucru specifice aprobate în prealabil de OIPSI/AM POC, propunerile de proiecte primite de la potenţialii beneficiari ai ajutorului de minimis;
    c) semnează actul de acordare a ajutorului de minimis cu fiecare dintre beneficiarii ajutorului de minimis selectaţi;
    d) primeşte în maximum 3 tranşe sumele necesare plăţii ajutoarelor de minimis acordate în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis;
    e) realizează plata sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis, în conformitate cu actele de acordare a ajutorului de minimis;
    f) monitorizează implementarea corespunzătoare a actelor de acordare a ajutorului de minimis, inclusiv în perioada de sustenabilitate a acestora;
    g) monitorizează permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi informează furnizorul schemei de ajutor de minimis în vederea dispunerii măsurilor care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;
    h) raportează administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    i) păstrează evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.


    ART. 13
    (1) Beneficiarii de ajutor de minimis:
    a) au dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea proiectului selectat, în condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis şi în conformitate cu prevederile actului de acordare a ajutorului încheiat;
    b) au obligaţia de a implementa proiectul selectat şi de a asigura sustenabilitatea acestuia;
    c) au obligaţia de a raporta subadministratorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    d) au obligaţia de a restitui parţial sau integral valoarea ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare şi utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă.

    (2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
    a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) nerealizarea niciunuia dintre obiectivele asumate prin proiect;
    c) desfăşurarea, pe perioada de implementare şi sustenabilitate a proiectului, de activităţi în unul sau mai multe dintre sectoarele din cadrul anexei la prezenta schemă de ajutor de minimis.

    (3) Constituie motive de restituire parţială a ajutorului de minimis primit:
    a) efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;
    b) atingerea parţială a obiectivelor şi indicatorilor de realizare şi de rezultat din cadrul proiectului aprobat.


    CAP. XI
    Cheltuieli eligibile
    ART. 14
    (1) Activităţile eligibile care fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea actului de acordare a ajutorului încheiat între subadministratorul schemei de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis, excepţie făcând activităţile aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii aplicaţiei de proiect propus spre finanţare.
    (2) Pentru beneficiarii ajutorului de minimis, cheltuielile eligibile în cadrul prezentei scheme sunt următoarele:
    a) cheltuieli aferente achiziţionării de hardware TIC şi a altor dispozitive şi echipamente aferente, inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune, justificate din punctul de vedere al implementării proiectului. Sunt excluse elemente de mobilier care nu au legătură cu funcţionarea produselor/aplicaţiilor informatice implementate prin proiect;
    b) cheltuieli aferente realizării reţelei LAN necesare pentru implementarea proiectului;
    c) cheltuieli aferente achiziţionării şi/sau dezvoltării şi/sau adaptării aplicaţiilor software/licenţelor necesare implementării proiectului, configurării şi implementării bazelor de date, migrării şi integrării diverselor structuri de date existente, inclusiv soluţiile de automatizare software de tip RPA, respectiv Robotic Process Automation;
    d) cheltuieli aferente achiziţionării unui website de prezentare a companiei, inclusiv achiziţia de domeniu şi găzduirea pe server;
    e) cheltuieli aferente achiziţionării/închirierii unui nume de domeniu nou;
    f) cheltuieli aferente achiziţionării/închirierii soluţiei de semnătură electronică;
    g) cheltuieli de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
    h) cheltuieli aferente achiziţionării de aplicaţii informatice specifice pentru persoanele cu dizabilităţi;
    i) cheltuieli aferente achiziţionării soluţiilor din domeniul tehnologiei informaţiei pentru comerţul electronic;
    j) cheltuieli aferente achiziţiilor de servicii de tip cloud şi SaaS, respectiv Software as a Service;
    k) cheltuieli aferente achiziţionării serviciilor de găzduire, incluzând toate tipurile de servicii de găzduire, cu excepţia pachetelor de reseller;
    l) cheltuieli aferente achiziţionării de servicii pentru consolidarea securităţii cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/reţele;
    m) cheltuieli aferente achiziţionării de servicii de consultanţă pentru elaborarea documentaţiilor necesare pregătirii proiectului propus spre finanţare şi/sau managementul proiectului, inclusiv elaborarea documentaţiilor necesare implementării proiectului;
    n) cheltuieli aferente instruirii personalului care va utiliza produsele implementate/achiziţionate şi a personalului care va asigura mentenanţa;
    o) activităţi de achiziţie a serviciilor de auditare intermediară/finală, financiară, conform reglementărilor naţionale, şi tehnică, din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu cererea de finanţare şi obiectivele Programului operaţional Competitivitate;
    p) servicii de consultanţă/analiză pentru identificarea soluţiilor tehnice de care au nevoie IMM-urile.

    (3) Pentru beneficiarii ajutorului de minimis nu sunt eligibile: elementele de mobilier, obiectele de inventar şi cheltuielile salariale.
    (4) Investiţiile care constau în simpla înlocuire a unor active deţinute de societate nu sunt eligibile. Numai investiţia direct legată de creşterea competitivităţii IMM prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, respectiv legată de digitalizarea activităţii societăţii poate fi considerată eligibilă, înlocuirea activelor care se face în scopul upgradării activelor existente nu poate fi considerată cheltuială eligibilă pentru ajutorul de minimis.
    (5) Pentru aplicaţiile de proiecte care includ tipurile de cheltuieli prevăzute la alin. (2) lit. d)-f), j) şi k), beneficiarii ajutorului de minimis se obligă să păstreze din resurse proprii aceste cheltuieli pe toată perioada de sustenabilitate a proiectului.
    (6) Pentru subadministratorii schemei se vor finanţa cheltuielile de administrare a schemei, astfel cum sunt definite prin ghidul solicitantului. Acestea pot fi în cuantum de maximum 5% din valoarea totală alocată regiunii pentru această schemă.

    CAP. XII
    Durata schemei
    ART. 15
    (1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aprobă prin ordin comun al ministrului fondurilor europene şi al preşedintelui Autorităţii pentru Digitalizarea României şi se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la epuizarea bugetului alocat, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2021.
    (2) Plata ajutorului se efectuează până la data de 31 decembrie 2023, în limita bugetului alocat schemei de ajutor de minimis.

    CAP. XIII
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 16
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă este Programul operaţional Competitivitate, axa prioritară 2 „Tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor pentru o economie digitală competitivă“, obiectivul specific 2.2. „Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitate economică“.
    (2) Valoarea totală alocată pentru ajutorul de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 100.000.000 euro, echivalent în lei, din care 84,5 milioane euro contribuţia UE din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15,5 milioane euro contribuţia naţională.
    (3) Alocarea bugetului pe ani şi pe surse de finanţare este următoarea:
    Total buget - 100.000.000 euro

┌─────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│Anul │Total euro │Contribuţie│Contribuţie│
│ │ │naţională │UE │
├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2020 │800.000 │125.000 │675.000 │
├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│2021 │99.200.000 │15.375.000 │83.825.000 │
├─────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│Total│100.000.000│15.500.000 │84.500.000 │
└─────┴───────────┴───────────┴───────────┘
    ART. 17
    Numărul maxim estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 3.333 de întreprinderi.

    CAP. XIV
    Efecte şi beneficii
    ART. 18
    Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:
    a) digitalizarea IMM din alte sectoare de activitate decât TIC;
    b) creşterea competitivităţii IMM şi dinamizarea indirectă a sectorului TIC.


    CAP. XV
    Reguli privind transparenţa
    ART. 19
    (1) Subadministratorul schemei va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile.
    (2) Beneficiarii de ajutor de minimis vor permite publicarea pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene -Autoritatea de management pentru Programul operaţional Competitivitate, la adresa http://www.mfe.gov.ro, pe pagina de internet a Organismului intermediar pentru promovarea societăţii informaţionale la adresa www.oipsi.gov.ro, precum şi pe pagina de internet a subadministratorului de schemă a informaţiilor privind activităţile finanţate din ajutorul de minimis acordat.

    CAP. XVI
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis, precum şi sustenabilitatea măsurilor
    ART. 20
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

    ART. 21
    (1) Furnizorul schemei de minimis are obligaţia de a înregistra schema de minimis în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat^10, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    ^10 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007.

    (3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.
    (6) Subadministratorii schemei de minimis au obligaţia de a înregistra în RegAS actele de acordare a ajutorului, plăţile realizate în cadrul acestora, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc., în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.

    ART. 22
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 23
    Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului şi a administratorului/ subadministratorului schemei de minimis, în formatul şi în termenul solicitate de aceştia, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului/ subadministratorului.

    ART. 24
    (1) În conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    CAP. XVII
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 25
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către administratorul schemei de minimis, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea furnizorului schemei de minimis. Pentru aceasta, furnizorul schemei de minimis va pune la dispoziţia administratorului schemei de minimis metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.
    (2) Valoarea sumelor care fac obiectul recuperării va fi dedusă din costul total eligibil al proiectului, pe baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi a celorlalte prevederi legale aplicabile contractului de finanţare încheiat între administratorul schemei de minimis ca beneficiar al finanţării, pe de o parte, şi agenţiile pentru dezvoltare regională, în calitate de subadministrator de schemă, pe de altă parte.
    (3) Valoarea ajutorului de minimis recuperat va include dobânzile aferente, datorate de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 140 din 30.04.2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 248 din 24.09.2015.

    ANEXA 1

    la schemă
    LISTA CODURILOR CAEN EXCLUSE DE LA FINANŢARE
    011 Cultivarea plantelor nepermanente
    012 Cultivarea plantelor din culturi permanente
    013 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
    014 Creşterea animalelor
    015 Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)
    016 Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare
    017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii
    031 Pescuitul
    032 Acvacultura
    051 Extracţia cărbunelui superior
    052 Extracţia cărbunelui inferior
    101 Producţia, prelucrarea şi conservarea cărnii şi a produselor din carne
    102 Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor
    103 Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor
    104 Fabricarea uleiurilor şi a grăsimilor vegetale şi animale
    105 Fabricarea produselor lactate
    106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon
    1081 Fabricarea zahărului
    1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase
    1083 Prelucrarea ceaiului şi cafelei
    1084 Fabricarea condimentelor şi ingredientelor
    1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
    110 Fabricarea băuturilor
    120 Fabricarea produselor din tutun
    131 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile
    1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite
    191 Fabricarea produselor de cocserie
    192 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului
    2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază
    2051 Fabricarea explozivilor
    206 Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale
    241 Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje
    242 Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel
    243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului
    2451 Turnarea fontei
    2452 Turnarea oţelului
    2591 Fabricarea de recipiente, containere şi alte produse similare din oţel
    254 Fabricarea armamentului şi muniţiei
    301 Construcţia de nave şi bărci
    3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor
    4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
    641 Intermediere monetară
    642 Activităţi ale holdingurilor
    643 Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare
    649 Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii
    651 Activităţi de asigurări
    652 Activităţi de reasigurare
    653 Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)
    920 Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
    981 Activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016