Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 4 decembrie 2020  privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 4 decembrie 2020 privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1203 din 9 decembrie 2020
──────────
    Aprobată prin HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.037 din 4 decembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.203 din 9 decembrie 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezenta hotărâre instituie o schemă transparentă de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor în producerea şi distribuţia energiei termice, pe bază de biomasă, biogaz, energie geotermală, în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.

    ART. 2
    (1) Acordarea ajutoarelor de stat pentru investiţii în producerea şi distribuţia energiei termice, pe bază de biomasă, biogaz, energie geotermală, în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se va face în baza art. 3.4. Măsuri în domeniul eficienţei energetice, inclusiv cogenerarea şi sistemul de termoficare şi de răcire centralizată, din Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020, denumit în continuare OAME, şi secţiunii 4.3.3. Ajutor pentru încălzire centralizată din Planul de investiţii al Pactului ecologic european (European Green Deal).
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat este elaborată în conformitate cu Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020, denumit în continuare POIM, şi contribuie la implementarea prevederilor specifice din următoarele reglementări europene şi naţionale, precum şi strategii şi politici naţionale:
    a) Strategia Europa 2020;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;
    c) Comunicarea Comisiei Europene referitoare la Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare;
    e) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;
    g) Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Legea serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/2006, cu modificările ulterioare;
    j) Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare;
    k) Memorandumul din 20.09.2010 privind Planul naţional de acţiune în domeniul energiei din surse regenerabile;
    l) Hotărârea Guvernului nr. 122/2015 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice;
    m) Hotărârea Guvernului nr. 203/2019 privind aprobarea Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV;
    n) Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2007 privind aprobarea Strategiei energetice a României pentru perioada 2007-2020.


    CAP. II
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme de ajutor de stat, termenii şi expresiile de mai jos semnifică după cum urmează:
    a) biogaz - combustibili gazoşi produşi din biomasă;
    b) biomasă - fracţiunea biodegradabilă a produselor, deşeurilor şi reziduurilor de origine biologică din agricultură, inclusiv substanţe vegetale şi animale, din silvicultură şi din industriile conexe, inclusiv pescuitul şi acvacultura, precum şi fracţiunea biodegradabilă a deşeurilor, inclusiv deşeuri industriale şi municipale de origine biologică;
    c) unităţi administrativ-teritoriale - comune, oraşe şi judeţe;
    d) subdiviziuni administrativ-teritoriale - subdiviziuni ale municipiilor, a căror delimitare şi organizare se fac prin lege;
    e) asociaţii de dezvoltare intercomunitară - structuri de cooperare cu personalitate juridică, de drept privat, înfiinţate, în condiţiile legii, de unităţile administrativ-teritoriale pentru realizarea în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori furnizarea în comun a unor servicii publice;
    f) data acordării ajutorului - data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care ajutorul se plăteşte întreprinderii respective;
    g) demararea lucrărilor - demararea lucrărilor de construcţii în cadrul investiţiei sau primul angajament ferm de comandă pentru echipamente sau alt angajament prin care investiţia devine ireversibilă, oricare dintre acestea survine mai întâi. Cumpărarea de terenuri şi lucrările pregătitoare, precum obţinerea permiselor şi realizarea studiilor preliminare de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare a lucrărilor. În cazul preluărilor de întreprinderi, „demararea lucrărilor“ înseamnă data de achiziţionare a activelor direct legate de unitatea preluată. Demararea lucrărilor la proiectul sau la activitatea respectivă se poate realiza din momentul declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat, cu excepţia activităţilor pregătitoare menţionate mai sus, care nu sunt considerate drept demarare a proiectului;
    h) efect stimulativ - prezentarea de către beneficiar furnizorului de ajutor de stat în cauză a unei cereri de ajutor scrise înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă;
    i) energie din surse regenerabile - energie din surse regenerabile nefosile, respectiv energie eoliană, solară - solară termică şi solară fotovoltaică şi geotermală, energie ambientală, energia mareelor, a valurilor şi alte tipuri de energie a oceanelor, energie hidroelectrică, biomasă, gaz de depozit, gaz provenit din instalaţiile de epurare a apelor uzate şi biogaz;
    j) întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una dintre situaţiile următoare:
    (i) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată, alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    (ii) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii, alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani sau, în sensul eligibilităţii pentru ajutor pentru finanţare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiţii pentru finanţare de risc în urma unui proces de diligenţă efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi prevăzute în anexa II la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului;
    (iii) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    (iv) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    (v) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    - raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5 şi capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    k) energie geotermală - energia stocată sub formă de căldură sub stratul solid al suprafeţei terestre;
    l) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de management a POIM;
    m) surse regenerabile de energie eligibile - următoarele surse regenerabile nefosile de energie: biomasa, biogazul şi energia geotermală. În accepţiunea prezentei scheme de ajutor de stat, sursele regenerabile de energie se referă la resursele regenerabile de energie conform terminologiei din POIM;
    n) sistem eficient de termoficare centralizată - un sistem de termoficare centralizat care utilizează cel puţin 50% energie din surse regenerabile, 50% căldură reziduală, 75% energie termică cogenerată sau 50% dintr-o combinaţie de energie şi căldură de tipul celor sus-menţionate;
    o) regiuni mai puţin dezvoltate ale României - următoarele regiuni de dezvoltare ale României: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru.


    CAP. III
    Obiectivul schemei de ajutor de stat
    ART. 4
    În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, sprijinul financiar este acordat pentru realizarea de investiţii în producerea şi distribuţia energiei termice, pe bază de resurse regenerabile, în scopul asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, în baza art. 3.4 din Orientări privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020 şi secţiunii 4.3.3. Ajutor pentru încălzire centralizată din Planul de investiţii al Pactului ecologic european (European Green Deal). Sprijinul financiar vizează atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul axei prioritare 6 „Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon“ din cadrul POIM, prin investiţii în producerea şi distribuţia de energie termică pe bază de biomasă/biogaz şi energie geotermală.

    CAP. IV
    Necesitatea implementării schemei de ajutor de stat
    ART. 5
    (1) Implementarea schemei de ajutor de stat contribuie, prin sprijinirea realizării de investiţii în producerea şi distribuţia energiei termice, pe bază de biomasă, biogaz, energie geotermală, la atingerea următoarelor obiective:
    a) o economie eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, ecologică şi competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecţie şi pe îmbunătăţirea calităţii mediului, ca parte a Strategiei Europa 2020;
    b) producţia de energie din surse regenerabile prevăzute în Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) creşterea producţiei de energie din surse regenerabile mai puţin exploatate;
    d) creşterea ponderii energiei regenerabile în totalul consumului de energie primară, ca rezultat al investiţiilor de creştere a puterii instalate de producere a energiei electrice şi termice din surse regenerabile mai puţin exploatate.

    (2) Prin realizarea acestor proiecte se urmăreşte creşterea estimată cu până la 60 MW a capacităţilor instalate de producere a energiei din biomasă, biogaz şi energie geotermală şi scăderea estimată a cantităţii de emisii de gaze cu efect de seră cu până la 48.000 (echivalent tone de CO_2), ca urmare a înlocuirii producţiei de energie care nu este din surse regenerabile, cărbune, gaz natural, cu producţia de energie din surse regenerabile.

    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 6
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se adresează unităţilor administrativ-teritoriale/subdiviziunilor administrativ-teritoriale/asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din regiunile mai puţin dezvoltate ale României în vederea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populaţiei.
    (2) Prezenta schemă de ajutor de stat vizează acordarea de ajutoare în favoarea sistemelor de termoficare centralizată eficiente din punct de vedere energetic.
    (3) Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică pentru proiectele care propun ca acţiuni de finanţare:
    a) realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producere a energiei termice în cogenerare, separat sau în cogenerare, din biomasă şi biogaz şi a reţelei termice necesare pentru facilitarea evacuării căldurii;
    b) realizarea şi/sau modernizarea capacităţilor de producţie a energiei termice din energie geotermală şi a reţelei termice necesare pentru facilitarea evacuării căldurii.

    (4) În cadrul prezentei scheme de ajutor de stat nu se acordă ajutoare pentru:
    a) investiţii/activităţi prevăzute de art. 3 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013;
    b) investiţii în producerea de energie electrică, inclusiv pentru componenta investiţională care vizează producerea energiei electrice în cogenerare la nivelul sistemelor centralizate de termoficare;
    c) proiecte care propun investiţii în sisteme care nu respectă criteriile definiţiei sistemului eficient de termoficare centralizată, astfel cum sunt prevăzute la art. 2 pct. 41 şi 42 din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/CE;
    d) proiecte de investiţii în capacităţi de producere a energiei termice din biomasă/biogaz, geotermal care nu asigură facilitarea evacuării căldurii către consumatori;
    e) proiecte de investiţii de realizare/reabilitare exclusiv a reţelei termice;
    f) proiecte localizate în regiunea Bucureşti-Ilfov.


    CAP. VI
    Beneficiarii
    ART. 7
    Potenţialii beneficiari sunt:
    a) unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ- teritoriale, care propun investiţii în producerea şi distribuţia energiei termice, din surse regenerabile, în vederea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4);
    b) asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, care propun investiţii în producerea şi distribuţia energiei termice, din surse regenerabile, în vederea asigurării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (4).


    ART. 8
    Beneficiarii depun proiecte numai individual.

    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate a beneficiarilor
    ART. 9
    Beneficiarii prezentei scheme de ajutor de stat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) au personalitate juridică, sunt legal constituiţi în conformitate cu legislaţia specifică din statul membru a cărui naţionalitate o deţin;
    b) asigură furnizarea energiei termice în sistem centralizat către populaţie;
    c) justifică efectul stimulativ al proiectelor;
    d) nu sunt în incapacitate de plată/în stare de insolvenţă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 35/2016;
    e) nu se află în categoria întreprinderilor în dificultate, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. j);
    f) nu sunt în stare de faliment, lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile lor comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situaţie similară, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;
    g) şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat;
    h) nu fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei, a unui furnizor sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    i) nu se află în situaţie de conflict de interese.


    ART. 10
    Solicitantul îndeplineşte condiţiile specificate în apelul de proiecte şi Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

    CAP. VIII
    Condiţii de eligibilitate a proiectelor
    ART. 11
    Condiţiile de eligibilitate a proiectelor sunt următoarele:
    a) proiectul este implementat pe teritoriul României, în regiunile de dezvoltare: Vest, Nord-Vest, Nord-Est, Sud-Est, Sud, Sud-Vest, Centru;
    b) proiectul vizează una din acţiunile de finanţare prevăzute la art. 6 alin. (3);
    c) proiectul propune investiţii într-un sistem de încălzire centralizată care respectă criteriile definiţiei sistemului eficient de termoficare centralizată, astfel cum sunt prevăzute la art. 2 pct. 41 şi 42 din Directiva 2012/27/UE;
    d) perioada de implementare a proiectului se încadrează între data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat şi 31 decembrie 2023;
    e) investiţia/investiţiile din cadrul proiectului nu a/au mai beneficiat de finanţare din fonduri publice, în ultimii 5 ani înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepţia studiilor preliminare (studiul de prefezabilitate, analiza geotopografică, studiul de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execuţie);
    f) proiectul a fost aprobat de către solicitant în condiţiile legislaţiei aplicabile;
    g) proiectul respectă reglementările naţionale şi europene privind eligibilitatea cheltuielilor, promovarea egalităţii de şanse şi politica nediscriminatorie; dezvoltarea durabilă, tehnologia informaţiei; achiziţiile publice; informare şi publicitate; ajutorul de stat, precum şi orice alte prevederi legale aplicabile fondurilor europene structurale şi de investiţii;
    h) proiectul justifică cererea de energie termică reală;
    i) prin proiect este asigurată distribuţia energiei termice către consumatori, inclusiv infrastructura aferentă;
    j) pentru instalaţiile care utilizează biomasa/biogazul:
    (i) combustibilii fosili sunt utilizaţi doar pentru pornire şi oprire;
    (ii) se asigură resursele prime necesare pentru operarea instalaţiei, ulterior finalizării proiectului şi primirii ultimei tranşe pe proiect, inclusiv analiza lanţului de furnizori, modalitatea de contractare;
    (iii) tehnologia adoptată respectă încadrarea în concentraţiile de emisii din gazele emanate în atmosferă, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare;
    (iv) materia primă este exclusiv din material organic nou (materie primă nouă) sau neprelucrat/netransformat;

    k) în cazul proiectelor de valorificare a energiei geotermale care includ şi pompele de căldură, acestea au un coeficient de performanţă în conformitate cu prevederile Directivei 2009/28/EC pentru promovarea utilizării energiei din surse regenerabile de energie (anexa VII).


    ART. 12
    Proiectul îndeplineşte condiţiile specificate în apelul de proiecte şi Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

    CAP. IX
    Durata
    ART. 13
    Prezenta schemă de ajutor de stat se aplică până la data de 31 decembrie 2021.

    CAP. X
    Bugetul schemei de ajutor de stat şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 14
    (1) Bugetul total estimat alocat al schemei de ajutor de stat este echivalentul în lei al sumei de 150.000.000 euro, din care 85% reprezintă fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională şi 15% fonduri de cofinanţare publică (asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Fondurilor Europene şi de la bugetul local), conform Planului financiar al POIM.
    (2) Bugetul aferent plăţilor:

┌──────────┬───────────────────────────┐
│An │Defalcare pe ani (euro) │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2020 │45.000.000 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2021 │50.000.000 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2022 │40.000.000 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│2023 │15.000.000 │
├──────────┼───────────────────────────┤
│T O T A L │150.000.000 │
└──────────┴───────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Sumele neutilizate într-un an vor fi reportate pentru anul viitor. Bugetul prezentei scheme de ajutor de stat reflectă sumele alocate, la care se adaugă sumele din supracontractare.


    (3) Derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 15
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de stat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat este de 20.

    CAP. XI
    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat
    ART. 16
    Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor pentru realizarea de investiţii constau în acordarea de alocări financiare nerambursabile din fonduri europene şi naţionale.

    CAP. XII
    Valoarea maximă a finanţării nerambursabile (intensitatea ajutorului de stat)
    ART. 17
    (1) Ajutorul maxim care se poate acorda unui beneficiar nu poate depăşi 15.000.000 euro, pentru un proiect de investiţii.
    (2) Valoarea ajutorului de stat este egală cu cuantumul deficitului de finanţare, calculat pe baza fişierului de calcul (anexa nr. 1) şi a indicaţiilor cu privire la metoda de calcul (anexa nr. 2).

┌─────────────────────────┬────────────┐
│Valoarea maximă a │98% (85% │
│finanţării acordate │FEDR + 13% │
│pentru costurile totale │buget de │
│eligibile │stat) │
├─────────────────────────┼────────────┤
│Contribuţia eligibilă │2% │
│minimă a beneficiarului │ │
└─────────────────────────┴────────────┘
    CAP. XIII
    Cheltuielile eligibile
    ART. 18
    Eligibilitatea cheltuielilor aferente sprijinirii investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, se stabileşte în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 19
    (1) Pot fi eligibile pentru acordarea de ajutor de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat următoarele tipuri de cheltuieli, dacă componenta investiţională a proiectelor propuse la finanţare este legată de un activ corporal şi dacă sunt realizate după data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat:
    a) cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului;
    b) cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţie;
    c) cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii;
    d) proiectare şi inginerie;
    e) cheltuieli pentru consultant în domeniul managementului execuţiei;
    f) cheltuieli cu asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie;
    g) cheltuieli cu plata diriginţilor de şantier;
    h) cheltuieli pentru construcţii şi instalaţii;
    i) cheltuieli cu dotările (utilaje, echipamente cu şi fără montaj, dotări);
    j) cheltuieli cu active necorporale;
    k) cheltuieli cu organizarea de şantier;
    l) cheltuieli diverse şi neprevăzute;
    m) cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

    (2) Cheltuielile eligibile cu reţeaua termică nu vor depăşi 20% din valoarea eligibilă a proiectului.
    (3) Ulterior încheierii contractului de finanţare, beneficiarul nu va mai putea primi finanţări din alte surse publice pentru aceleaşi cheltuieli eligibile ale proiectului sub sancţiunea rezilierii Contractului de finanţare şi a returnării sumelor rambursate.

    CAP. XIV
    Cheltuielile neeligibile
    ART. 20
    Nu sunt eligibile pentru acordarea de ajutor de stat în baza prezentei scheme de ajutor de stat următoarele tipuri de cheltuieli:
    a) cheltuieli aferente contribuţiei în natură;
    b) cheltuieli cu amortizarea;
    c) cheltuieli cu achiziţia imobilelor deja construite;
    d) cheltuieli de leasing;
    e) cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administraţie;
    f) cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport;
    g) cheltuieli generale de administraţie;
    h) dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare;
    i) alte comisioane aferente creditelor;
    j) achiziţia de echipamente second-hand;
    k) amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată şi arbitraj;
    l) costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii;
    m) cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie;
    n) cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect;
    o) cheltuieli pentru consultant în elaborare studii de piaţă/evaluare;
    p) cheltuieli aferente managementului de proiect;
    q) cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate;
    r) cheltuielile cu studiile de teren, realizate înainte de data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat;
    s) cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie;
    t) cheltuieli pentru obţinere avize, acorduri, autorizaţii, realizate înainte de data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat;
    u) cheltuieli pentru proiectare şi inginerie, realizate înainte de data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat;
    v) cheltuieli pentru achiziţia terenului, cu sau fără construcţii, realizate înainte de data declarării eligibilităţii proiectului de către furnizorul de ajutor de stat;
    w) cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe.


    CAP. XV
    Efectul stimulativ
    ART. 21
    (1) Prezenta schema de ajutor de stat se aplică numai ajutoarelor care au efect stimulativ.
    (2) Se consideră că ajutoarele au efect stimulativ dacă întreprinderea adresează autorităţii responsabile de administrarea prezentei scheme de ajutor de stat o cerere scrisă de acordare a ajutorului de stat înaintea demarării lucrărilor. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) numele solicitantului şi dimensiunea întreprinderii;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) cuantumul ajutorului;
    d) locul de desfăşurare a proiectului;
    e) costurile eligibile;
    f) tipul de ajutor - grant, împrumut, garanţie, avans rambursabil, injecţie de capital sau altele.

    (3) Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2), întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru ajutor.

    CAP. XVI
    Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat
    ART. 22
    Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul investiţional acordat prin prezenta schemă de ajutor de stat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.

    CAP. XVII
    Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de stat
    ART. 23
    (1) Furnizorul de ajutor de stat lansează cererea de propuneri de proiecte, stabileşte dacă sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate şi de selecţie atât de către beneficiari, cât şi de către proiectele propuse a fi finanţate şi semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de ajutor de stat.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat acordă ajutorul de stat după ce verifică, pe baza cererii de finanţare depuse de beneficiar, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate şi de selecţie prevăzute în apelul de propuneri de proiecte pentru obiectivul prevăzut la art. 4.

    CAP. XVIII
    Reguli privind publicarea, informarea, raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de stat
    ART. 24
    În vederea asigurării transparenţei şi a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/1998 al Consiliului din 7 mai 1998 de aplicare a articolelor 92 şi 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului din 22 iulie 2013, furnizorul de ajutor de stat aplică prevederile referitoare la procedura de informare şi de avizare prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 25
    Textul prezentei scheme de ajutor de stat, precum şi textul actului normativ pentru aprobarea schemei de ajutor de stat se publică integral pe pagina oficială de internet a Ministerului Fondurilor Europene.

    ART. 26
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei un rezumat al informaţiilor referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 27
    Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de administrator şi furnizor al prezentei scheme de ajutor de stat, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

    ART. 28
    Beneficiarii sunt obligaţi să raporteze, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, stadiul realizării lucrărilor, precum şi să furnizeze alte informaţii suplimentare aferente implementării proiectelor, la cererea furnizorului de ajutor de stat.

    ART. 29
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este obligat să păstreze toate informaţiile referitoare la ajutoarele acordate în cadrul schemei de ajutor de stat, documentele justificative aferente ajutorului de stat acordat, pentru o perioadă de 10 ani, începând de la data acordării ultimului ajutor, dar nu mai puţin de o perioadă care expiră după 5 ani de la închiderea oficială sau parţială a POIM, pentru a stabili dacă sunt respectate toate condiţiile prevăzute de Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani, începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme de ajutor de stat, a unor scheme de minimis sau alte ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor, de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale, precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate. Beneficiarii sunt obligaţi să pună la dispoziţia autorităţii de implementare a prezentei scheme de ajutor de stat sau a Consiliului Concurenţei aceste informaţii ori de câte ori le sunt solicitate.

    ART. 30
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 31
    Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea prezentei scheme de ajutor de stat în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007 şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul CE.

    ART. 32
    Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă de ajutor de stat pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate aflate în derulare şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente.

    ART. 33
    În situaţia în care furnizorul constată că beneficiarii nu au respectat prevederile prezentei scheme de ajutor de stat, solicită acestora rambursarea ajutorului de stat primit, la care se adaugă dobânda aferentă, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor din Regulamentul (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei. Recuperarea ajutoarelor de stat se realizează potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 34
    Furnizorul de ajutor de stat asigură publicarea informaţiilor conform art. 3.2.7 din Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020.

    ART. 35
    Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de furnizor şi administrator al schemei de ajutor de stat, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme de ajutor de stat, a contractelor de finanţare, a plăţilor efectuate şi a eventualelor recuperări, în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat.

    ART. 36
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta schemă de ajutor de stat.

    ANEXA 1

    la schema de ajutor de stat
    FIŞIER CALCUL

┌───────────────────┬────┬─────────────┐
│Ipoteze │ │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│durata de │ │ │
│implementarea a │3 │ani │
│investiţiei │ │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│durata de viaţă a │25 │ani │
│investiţiei │ │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│ani de proiect │28 │ani │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│ │ │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│cost total al │lei,│ │
│investiţiei │fără│50.000.000,00│
│ │TVA │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│din care │ │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│cheltuieli de │lei,│ │
│natură eligibilă │fără│40.000.000,00│
│ │TVA │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│cheltuieli de │lei,│ │
│natură neeligibilă │fără│10.000.000,00│
│ │TVA │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│calcul funding gap │ │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│cheltuieli │lei,│ │
│investiţie, │fără│47.721.893 │
│actualizate │TVA │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│cheltuieli │lei,│ │
│exploatare şi │fără│69.994.964 │
│întreţinere, │TVA │ │
│actualizate │ │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│venituri, │lei,│ │
│actualizate │fără│83.993.957 │
│ │TVA │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│venituri nete, │lei,│ │
│actualizate*) │fără│13.998.993 │
│ │TVA │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│investiţie minus │lei,│ │
│venituri nete**) │fără│33.722.901 │
│ │TVA │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│rata deficitului de│ │ │
│finanţare/ │ │70,67% │
│intensitatea │ │ │
│ajutorului │ │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│cheltuieli │lei,│ │
│eligibile, cu │fără│28.265.188,23│
│intensitatea │TVA │ │
│ajutorului │ │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│din care │ │ │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│FEDR │85% │24.026.259,99│
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│Bugetul statului │13% │3.674.604,47 │
├───────────────────┼────┼─────────────┤
│contribuţia │2% │565.323,76 │
│Beneficiarului │ │ │
└───────────────────┴────┴─────────────┘


    **) Reprezintă cheltuieli investiţie actualizate - venituri nete actualizate.
    *) Reprezintă diferenţa dintre venituri actualizate şi cheltuieli exploatare şi întreţinere actualizate.
    Flux de numerar prognozat - Situaţie fără proiectul de investiţie

┌─────────────┬────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│an de proiect│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │28 │
├─────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│an │ │2020 │2021 │2022 │2023 │2024 │2025 │2026 │2047 │
│calendaristic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│cheltuieli de│lei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţie │fără│0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│cheltuieli de│lei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatare şi│fără│10.000.000│10.000.000│10.000.000│10.000.000│10.000.000│10.000.000│10.000.000│10.000.000│
│întreţinere │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │lei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│venituri │fără│12.000.000│12.000.000│12.000.000│12.000.000│12.000.000│12.000.000│12.000.000│12.000.000│
│ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    Flux de numerar prognozat - Situaţie cu proiectul de investiţie

┌─────────────┬────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│an de proiect│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │28 │
├─────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│an │ │2020 │2021 │2022 │2023 │2024 │2025 │2026 │2047 │
│calendaristic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│cheltuieli de│lei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţie │fără│10.000.000│20.000.000│20.000.000│0 │0 │0 │0 │0 │
│ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│cheltuieli de│lei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatare şi│fără│10.000.000│10.000.000│10.000.000│12.500.000│15.000.000│15.000.000│15.000.000│15.000.000│
│întreţinere │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │lei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│venituri │fără│12.000.000│12.000.000│12.000.000│15.000.000│18.000.000│18.000.000│18.000.000│18.000.000│
│ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    Flux de numerar prognozat - Efectul proiectului de investiţie

┌─────────────┬────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│an de proiect│ │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │28 │
├─────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│an │ │2020 │2021 │2022 │2023 │2024 │2025 │2026 │2047 │
│calendaristic│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│cheltuieli de│lei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│investiţie │fără│10.000.000 │20.000.000 │20.000.000 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│cheltuieli de│lei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│exploatare şi│fără│0 │0 │0 │2.500.000│5.000.000│5.000.000│5.000.000│5.000.000│
│întreţinere │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│ │lei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│venituri │fără│0 │0 │0 │3.000.000│6.000.000│6.000.000│6.000.000│6.000.000│
│ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│flux de │lei,│ │ │ │ │ │ │ │ │
│numerar │fără│-10.000.000│-20.000.000│-20.000.000│500.000 │1.000.000│1.000.000│1.000.000│1.000.000│
│ │TVA │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘┌───────────────┬──────────┬───────────┐
│rata de │4% │ │
│actualizare │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│cheltuieli de │actualizat│47.721.893 │
│investiţie │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│cheltuieli de │ │ │
│exploatare şi │actualizat│69.994.964 │
│întreţinere │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│venituri │actualizat│83.993.957 │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│valoare actuală│ │ │
│netă a │actualizat│-33.722.901│
│investiţiei │ │ │
├───────────────┼──────────┼───────────┤
│rata de │ │-4,59% │
│rentabilitate │ │ │
└───────────────┴──────────┴───────────┘
    ANEXA 2

    la schema de ajutor de stat
    INDICAŢII CU PRIVIRE LA METODA DE CALCUL
    1. Context/Introducere
    Prezentul document are ca scop prezentarea metodei de calcul al intensităţii ajutorului de stat pentru Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investiţiilor destinate promovării producţiei şi distribuţiei de energie termică în sistem centralizat, din surse regenerabile mai puţin exploatate, respectiv biomasă, biogaz, energie geotermală, în cadrul axei prioritare 6 din POIM.
    În conformitate cu prevederile documentului Comisiei Europene Orientările privind ajutoarele de stat pentru protecţia mediului şi energie pentru perioada 2014-2020, metoda necesarului de finanţare este una acceptabilă pentru a dimensiona intensitatea ajutorului de stat.
    Conform Orientărilor:
    - (19) (32) „deficit de finanţare“ înseamnă diferenţa dintre fluxurile de numerar pozitive şi cele negative pe parcursul duratei de viaţă a investiţiei, actualizate la valoarea lor din prezent (în general utilizând costul capitalului);
    – (62) în absenţa unui scenariu contrafactual specific, se poate presupune că există un efect stimulativ atunci când există un deficit de finanţare, adică atunci când costurile de investiţie depăşesc VAN a profiturilor estimate din exploatare generate de investiţie, pe baza unui plan de afaceri ex ante.


    2. Modul de calcul - aspecte generale
    Din prevederile paragrafului (62) rezultă că deficitul de finanţare se referă la echilibrul dintre costurile de investiţie şi profiturile de exploatare - diferenţa dintre veniturile şi cheltuielile de exploatare şi întreţinere, generate de investiţie. Astfel, se ia în considerare efectul investiţiei, nu şi situaţia generală a beneficiarului. În acest sens, metoda de calcul este una incrementală, în care se compară situaţia cu proiect şi situaţia fără proiect pentru a determina efectul net al proiectului.
    Conform prevederilor paragrafului (19):
    - calculul se face pe toată durata de viaţă a investiţiei. În acest sens, este diferit de metoda descrisă în Ghidul Comisiei privind analiza cost-beneficiu pentru perioada 2014-2020, care se opreşte la un anumit orizont, prestabilit, de timp, diferenţa dintre durata de viaţă şi acel orizont fiind integrată în valoarea reziduală;
    – rata de actualizare trebuie să reprezinte costul capitalului. În acest sens, recomandarea Comisiei Europene prin Regulamentul delegat (UE) nr. 480/2014 al Comisiei din 3 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, cu modificările şi completările ulterioare, valabilă pentru state membre UE, este de 4% în termeni reali.

    Metoda este bazată pe următoarele:
    - abordare incrementală;
    – toate preţurile în termeni reali, adică fără vreo previziune de inflaţie;
    – rata de actualizare 4%;
    – luarea în considerare a 3 tipuri de fluxuri financiare, respectiv cheltuieli de investiţie, cheltuieli de exploatare şi întreţinere şi veniturile;
    – calcul efectuat pe întreaga durată de viaţă a investiţiei, inclusiv durata de implementare a investiţiei;
    – venitul net se aplică proporţional la cele două componente de costuri de investiţie, respectiv costurile de natură eligibilă şi costurile de natură neeligibilă, dar fără TVA.

    Calculul este realizat pe baza unui fişier Excel standard. Solicitantul:
    - adaptează orizontul de timp în funcţie de proiectul specific;
    – introduce datele privind costurile şi veniturile care rezultă din analiza cost-beneficiu sau planul de afaceri, în celulele marcate prin subliniere, şi doar în aceste celule.

    Fişierul calculează deficitul de finanţare şi valoarea ajutorului de stat.
    În cazul în care venitul net din exploatare, actualizat, este mai mare sau egal cu costul de investiţie, actualizat, deficitul de finanţare este zero şi ajutorul de stat nu este necesar.
    În cazul în care venitul net din exploatare, actualizat, este negativ, deficitul de finanţare este 100% (şi ajutorul de stat este egal cu valoarea cheltuielilor de investiţie eligibile, sub rezerva plafonului). În acest caz, beneficiarul va explica pe deplin modalitatea în care sunt acoperite pierderile nete din operare, ţinând cont de regulile de ajutor de stat.
    În cazul în care venitul net din exploatare, actualizat, este mai mic decât costul de investiţie, actualizat, dar pozitiv, rata deficitului de finanţare se calculează după cum urmează: rata = costul de investiţie actualizat minus venitul net din exploatare actualizat/costul de investiţie actualizat.

    3. Instrucţiuni de completare
    Cadrul general: solicitantul va completa cu valorile specifice toate celulele marcate prin subliniere şi doar aceste celule.
    Solicitantul va prezenta estimările în două situaţii - scenarii:
    - situaţia fără proiect, business as usual, în care nu există proiectul de investiţii;
    – situaţia cu proiect.

    Durata de implementare a investiţiei şi durata de viaţă a investiţiei vor fi completate de solicitant şi solicitantul va adapta anii indicaţi la rândul 31, astfel încât să corespundă cu perioada de implementare plus perioada de viaţă a investiţiei.
    Toate cheltuielile şi veniturile vor fi exprimate în lei, fără TVA. De asemenea, analiza va fi realizată în termeni reali/preţuri constante, adică fără a lua în considerare efectul inflaţiei.
    În cazul în care există un operator de termoficare având altă personalitate juridică decât solicitantul, UAT sau ADI, analiza se va face din punctul de vedere al ansamblului „solicitant plus operator de termoficare“, excluzând eventualele transferuri financiare între cele două tipuri de entităţi, cum ar fi redevenţe, subvenţii, dar nu limitat la acestea.
    În acest sens, se va avea în vedere că „transferurile financiare“ sub formă de subvenţii pentru operare sunt supuse normelor privind acordarea ajutoarelor de stat. În cazul în care există subvenţii pentru operare, beneficiarul va furniza, separat, toate justificările necesare şi va calcula valoarea subvenţiilor pentru operare, pentru fiecare an, atât în situaţia cu proiect, cât şi în situaţia fără proiect.
    Cheltuielile de investiţie, în situaţia cu proiect, vor fi defalcate pentru fiecare an de implementare a investiţiei. Aceste cheltuieli vor reprezenta cheltuielile totale, fără TVA, indiferent de natura eligibilă sau nu a cheltuielilor. Nu se vor lua în considerare cheltuielile strict financiare, cum ar fi rambursarea unui împrumut de finanţare a investiţiei.
    Cheltuielile de exploatare şi întreţinere vor reprezenta toate cheltuielile aferente exploatării şi întreţinerii, inclusiv dar nu limitat la: materiale, personal, reparaţii, contracte cu terţi.
    Veniturile vor fi în principal veniturile colectate de la utilizatori/clienţi, fără a lua în considerare eventualele subvenţii din partea UAT sau ADI către operator.
    Toate estimările, cheltuieli şi venituri, atât în situaţia fără proiect, cât şi în situaţia cu proiect, vor fi pe deplin fundamentate, justificate şi explicate în studiul de fezabilitate/analiza cost-beneficiu.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016