Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ŞI DE MINIMIS din 3 august 2020  privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT ŞI DE MINIMIS din 3 august 2020 privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 769 din 24 august 2020
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 894 din 3 august 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 769 din 24 august 2020.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prin prezenta se instituie o schemă transparentă de ajutoare de stat şi de minimis ce se acordă, după caz, pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027, în domeniul specializării inteligente, denumită în continuare schemă, finanţată prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT), axa prioritară 1 „Întărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din FESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri“, obiectivul specific 1.1. „Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature“.
    (2) Acordarea ajutorului de stat/de minimis în cadrul prezentei scheme se face cu respectarea prevederilor privind ajutorul de stat stipulate în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, şi a prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
    (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 şi ale art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Furnizorul ajutoarelor de stat şi de minimis este Ministerul Fondurilor Europene (MFE), prin Autoritatea de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică, denumită în continuare AM POAT.
    (2) Autorităţile care administrează prezenta schemă sunt agenţiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puţin dezvoltate care îndeplinesc rolul de administratori ai schemei.

    CAP. II
    Legislaţie relevantă aplicabilă
    ART. 3
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu următoarele reglementări legale, europene şi naţionale:
    a) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    b) Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională şi dispoziţiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investiţiile pentru creştere economică şi locuri de muncă şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.080/2006;
    e) Regulamentul (UE) nr. 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    f) Recomandarea Comisiei 2003/361/CE din 6 mai 2003 cu privire la definiţia microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi mijlocii;
    g) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    i) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    j) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020 privind instituirea unor măsuri, precum şi acordarea unui sprijin financiar pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020) şi Programul operaţional Infrastructură mare 2014-2020 (POIM);
    k) Programul operaţional Asistenţă tehnică 2014-2020, aprobat prin Decizia CE nr. C(2014)10.221 din data de 18.12.2014, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 4
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    1. ajutor de minimis - ajutorul acordat conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, a cărui valoare, per întreprindere unică, pe 3 ani fiscali consecutivi, nu depăşeşte 200.000 EUR, respectiv 100.000 EUR în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
    2. ajutor de stat - un avantaj acordat, sub orice formă, în mod selectiv de către stat, inclusiv de către unităţile administrativ-teritoriale, sau din resurse de stat, după caz, din resurse ale unităţii administrativ-teritoriale unei întreprinderi sau anumitor categorii de întreprinderi, care distorsionează sau ameninţă să distorsioneze concurenţa şi afectează comerţul cu statele membre;
    3. furnizor al ajutorului de stat şi de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin intermediul Autorităţii de management pentru Programul operaţional Asistenţă tehnică (AM POAT);
    4. administratorul schemei - persoană juridică delegată de către furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de stat şi de minimis în numele furnizorului, respectiv agenţiile pentru dezvoltare regională din regiunile mai puţin dezvoltate (ADR);
    5. beneficiar de ajutor de stat/de minimis - orice întreprindere care primeşte ajutor de minimis sau de stat;
    6. contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM POAT, pe de o parte, şi beneficiarul finanţării nerambursabile, respectiv administratorul schemei/ADR-urile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POAT 2014-2020;
    7. contract de acordare a sprijinului financiar - actul juridic semnat între administratorul schemei/ADR-uri şi beneficiarul ajutorului de stat/de minimis prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă;
    8. documentaţie tehnico-economică - documentaţie în domeniul specializare inteligentă de tipul: studiu de fezabilitate sau documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii, după caz, proiect pentru autorizarea/desfiinţarea executării lucrărilor şi proiectul tehnic de execuţie, inclusiv documentaţiile tehnico-economice prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/2016 privind unele măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, unele măsuri în domeniul transporturilor, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 205/2019, cu modificările ulterioare, pentru care se vor aplica în continuare reglementările specifice, plan de afaceri; studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obţinerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentaţii cadastrale, orice alte categorii de studii şi documentaţii pentru obţinerea de avize/autorizaţii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente;
    9. întreprindere unică, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013, include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau mai multor întreprinderi, oricare dintre relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;

    10. solicitare de sprijin - formular completat de către solicitant pentru a obţine finanţare în cadrul schemei;
    11. cheltuieli eligibile - cheltuieli care, potrivit prezentei scheme, constituie baza de calcul pentru ajutorul de stat/ de minimis ce poate fi acordat;
    12. cheltuieli neeligibile - cheltuieli inerente realizării proiectelor, care nu se finanţează prin prezenta schemă;
    13. contribuţia proprie a beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului - diferenţa dintre totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului şi valoarea maximă a ajutorului de stat/de minimis acordat;
    14. data acordării ajutorului de stat/de minimis - data la care dreptul legal de a primi ajutorul de stat/de minimis este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional aplicabil, respectiv data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar;
    15. intensitatea ajutorului de stat/de minimis - valoarea brută a ajutorului exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor şi a altor taxe. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului;
    16. întreprindere - este considerată întreprindere orice entitate angajată într-o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia. Aceasta include, în special, persoanele care exercită activităţi independente şi asociaţiile familiale implicate în activităţi de artizanat şi în alte activităţi, precum şi parteneriatele sau asociaţiile implicate în mod regulat într-o activitate economică;
    17. microîntreprindere - întreprindere care are mai puţin de 10 salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 2 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    18. întreprindere mică - întreprindere care are mai puţin de 50 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 10 milioane euro, în conformitate cu prevederile anexei 1 la Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    19. întreprindere mijlocie - întreprindere care are mai puţin de 250 de salariaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 milioane euro şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte 43 milioane euro, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
    20. ONG - persoane juridice române, asociaţii sau fundaţii, înfiinţate în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
    21. universitate - persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, instituţie de învăţământ superior organizată în facultăţi care conferă grade academice;
    22. institut de cercetare - instituţie publică sau de drept public şi de drept privat, organizată în conformitate cu prevederile art. 7 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, modificările şi completările ulterioare, care are în obiectul de activitate cercetarea;
    23. întreprindere aflată în dificultate - întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    a) în cazul unei societăţi cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    b) în cazul unei societăţi în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de cel puţin 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    e) în cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0;


    24. solicitant de ajutor de stat/de minimis - persoană juridică ce depune o solicitare de sprijin. Acesta dobândeşte calitatea de beneficiar de ajutor de stat/de minimis dacă solicitarea sa este selectată pentru finanţare. Pot avea calitatea de solicitant atât o entitate individuală, cât şi mai multe entităţi sub formă de parteneriat.


    CAP. IV
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Schema se finanţează din axa prioritară 1 - Întărirea capacităţii beneficiarilor de a pregăti şi implementa proiecte finanţate din FESI şi diseminarea informaţiilor privind aceste fonduri a POAT, acţiunea 1.1.1 „Asistenţă orizontală pentru beneficiarii fondurilor ESI şi specifică pentru beneficiarii POAT, POIM şi POC, inclusiv instruire pentru aceştia şi pentru potenţialii beneficiari FESI“, şi vizează atingerea obiectivului specific OS 1.1 „Întărirea capacităţii beneficiarilor de proiecte finanţate din fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature“.
    (2) Schema se aplică regiunilor mai puţin dezvoltate: Nord-Est, Sud-Est, Sud Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru.

    ART. 6
    (1) Schema se aplică solicitanţilor care desfăşoară activităţi sau intenţionează să desfăşoare activităţi în domeniile specifice specializării inteligente stabilite la nivelul fiecărei regiuni în cadrul strategiilor regionale de specializare inteligentă elaborate.
    (2) Beneficiarul nu va desfăşura pe perioada implementării şi pe perioada de sustenabilitate a proiectului activităţi în unul dintre domeniile/sectoarele excluse:
    a) pescuit şi acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
    b) producţia primară de produse agricole;
    c) prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) activităţi legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) activităţi reglementate de Legea nr. 196/2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei, republicată.

    (3) În cadrul acestei scheme ajutoarele nu sunt condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate şi nu pot fi utilizate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost pentru achiziţionarea de vehicule care asigură transportul rutier de mărfuri.
    (4) Sprijinul financiar acordat pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020, care vizează activităţi economice, se realizează sub formă de ajutor de minimis pentru autorităţile publice locale, universităţi, institute de cercetare, IMM, întreprinderi mari şi ONG şi sub formă de ajutor de stat, în baza art. 18 din Regulamentul (UE) 651/2014, pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM).

    ART. 7
    (1) Măsura nu se aplică, după caz, în următoarele situaţii:
    A. ajutorul de minimis nu poate fi acordat întreprinderilor din următoarele sectoare şi activităţi:
    a) pescuit şi acvacultură, astfel cum sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 104/2000 al Consiliului din 17 decembrie 1999 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură;
    b) producţia primară de produse agricole;
    c) prelucrarea şi comercializarea produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) activităţi legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarele sunt direct legate de cantităţile exportate, destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

    B. ajutorul de stat în cadrul prezentei scheme nu se acordă următoarelor sectoare şi activităţi:
    a) sectorul pescuitului şi acvaculturii;
    b) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    c) pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive.


    (2) Prin prezenta schemă nu se acordă ajutoare de stat/ de minimis:
    a) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor este declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    b) întreprinderilor aflate în dificultate, pentru ajutorul de stat exceptat de la notificare, în baza Regulamentului (UE) nr. 651/2014;
    c) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv; cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;
    d) condiţionate de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale sau care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare;
    e) ajutoare de stat care depăşesc 2 milioane euro pe întreprindere, pe proiect^1.
    ^1 Ajutoarele de stat care depăşesc 2 milioane euro pe proiect se vor acorda individual, în urma notificării la Comisia Europeană.


    (3) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele şi activităţile excluse, cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare a schemei, ajutoarele de stat/de minimis se pot acorda pentru aceste din urmă sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea respectivă să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis sau de stat acordate în conformitate cu schema.

    ART. 8
    (1) În aplicarea prevederilor art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020, beneficiarul de ajutor de stat/de minimis are obligaţia de a depune o cerere de finanţare pentru proiectul a cărui documentaţie tehnico-economică este elaborată cu finanţare din prezenta schemă, în condiţiile prevăzute de apelurile de proiecte ce urmează a fi definite şi lansate în perioada de programare 2021-2027.
    (2) Pentru nerespectarea acestei prevederi beneficiarul de ajutor de stat/de minimis are obligaţia de a restitui finanţarea primită în conformitate cu contractul de acordare a sprijinului financiar.

    CAP. V
    Tipurile de ajutoare, modalitatea de acordare şi condiţiile de eligibilitate
    ART. 9
    (1) Ajutorul de stat/de minimis pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice în domeniul specializării inteligente se acordă sub formă de grant, iar plăţile se acordă în una sau mai multe tranşe, în conformitate cu prevederile stabilite în contractul de acordare a sprijinului financiar.
    (2) Un solicitant poate solicita ajutor de stat/de minimis destinat elaborării documentaţiilor tehnico-economice aferente unui singur proiect de investiţii.
    (3) Proiectele de specializare inteligentă pentru care se acordă sprijin financiar în condiţiile alin. (2) trebuie să respecte cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
    a) să vizeze cel puţin unul dintre domeniile de specializare inteligentă cuprinse în strategiile de specializare inteligentă elaborate la nivelul unei regiuni;
    b) să fie rezultatul unui proces de preselecţie sau al procesului de descoperire antreprenorială desfăşurat la nivel regional;
    c) să aibă ca potenţiali beneficiari unităţile administraţiei publice locale/judeţene în parteneriat cu universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare/dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii şi mari, sau separat cu parteneriate între universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare/dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari sau individual cu oricare dintre entităţile de mai sus (cu excepţia autorităţilor administraţiei publice locale). Atunci când proiectele de specializare inteligentă se desfăşoară în parteneriat cu autorităţile publice locale de la nivelul municipiilor reşedinţă de judeţ acestea asigură dezvoltarea reţelelor de utilităţi publice necesare structurilor de specializare inteligentă;
    d) să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 5.000.000 euro şi 25.000.000 euro pentru proiectele depuse de parteneriate între universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari sau individual de oricare dintre entităţile de mai sus. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor prevăzute anterior;
    e) să aibă valoarea estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului cuprinsă între 10.000.000 euro şi 45.000.000 euro pentru proiectele depuse de unităţile administraţiei publice locale/judeţene, în parteneriat cu universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare/dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii şi mari. Beneficiarii pot constitui parteneriate în vederea pregătirii proiectelor prevăzute anterior;
    f) să depună o declaraţie de capacitate financiară prin care beneficiarii se obligă să asigure cofinanţarea proiectului de specializare inteligentă după cum aceasta va fi stabilită în acord cu regulile de ajutor de stat.

    (4) Pentru prioritizarea solicitărilor de sprijin financiar, administratorii schemei/ADR-urile vor stabili condiţii suplimentare de selecţie transparente şi nediscriminatorii şi care nu vor intra în contradicţie cu regulile de ajutor de stat/de minimis.
    (5) Administratorii schemei/ADR-urile acordă ajutoarele de minimis pentru care sunt aplicabile regulile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis astfel:
    a) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice nu poate depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi, respectiv 100.000 euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost;
    b) pentru ajutoarele de minimis plătite eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutoarelor;
    c) în cazul în care, prin acordarea unor noi ajutoare de minimis, s-ar depăşi echivalentul în lei al plafonului de 200.000 euro/100.000 euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis;
    d) în cazul fuziunilor prin contopire sau absorbţie, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face absorbţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune prin contopire sau prin absorbţie rămân legal acordate;
    e) în cazul în care o întreprindere se divide în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte;
    f) sprijinul financiar acordat pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020, care vizează activităţi economice, se realizează sub formă de ajutor de minimis pentru universităţi, institute de cercetare, IMM, întreprinderi mari şi ONG-uri.

    (6) Administratorii schemei acordă ajutoarele de stat pentru care sunt aplicabile regulile stabilite de Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:
    a) ajutoarele de stat acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu:
    (i) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează alte cheltuieli eligibile;
    (ii) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi cheltuieli eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014;

    b) ajutorul de stat se consideră acordat în momentul în care dreptul legal de a beneficia de acesta este conferit întreprinderii, respectiv la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, indiferent de data la care ajutorul de stat se plăteşte;
    c) dacă plăţile se acordă eşalonat, în mai multe tranşe, acestea se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate, utilizând rata de actualizare aplicabilă la data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar;
    d) ajutoarele de stat exceptate, acordate în temeiul prezentei scheme, nu se cumulează cu niciun tip de ajutor de minimis în raport cu aceleaşi cheltuieli eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care să depăşească intensitatea de 50% prevăzută în prezenta schemă;
    e) sprijinul financiar acordat pentru elaborarea documentaţiilor tehnico-economice care vizează activităţi economice se acordă în baza art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) şi nu va depăşi 50% din valoarea costurilor eligibile.


    CAP. VI
    Beneficiarii şi condiţiile de acordare a ajutorului de stat şi de minimis
    ART. 10
    Fiecare beneficiar de ajutor de stat/de minimis va fi titularul dreptului de proprietate asupra documentaţiei tehnico-economice elaborate, pentru a fi utilizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020.

    ART. 11
    (1) Sunt eligibile în cadrul prezentei scheme:
    a) unităţile administrativ-teritoriale în parteneriat cu universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii şi mari;
    b) parteneriatele între universităţi, institute de cercetare, ONG, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari;
    c) universităţi, institute de cercetare, ONG-uri, alte entităţi publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile şi/sau întreprinderile mici, mijlocii şi mari (pentru proiecte depuse individual), pentru proiectele destinate specializării inteligente pe baza apelurilor de preselecţie organizate la nivelul agenţiilor pentru dezvoltare regională în cadrul procesului de descoperire antreprenorială.

    (2) Atât la data depunerii solicitării de sprijin, cât şi la data încheierii contractului de acordare a sprijinului financiar, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Documentele doveditoare se vor solicita la contractare (certificate de atestare fiscală);
    b) solicitantul nu se află în stare de faliment sau lichidare, afacerile sale nu sunt administrate de către un judecător sindic sau activităţile sale comerciale nu sunt suspendate ori nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    c) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    d) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost subiectul unei judecăţi de tip judecată pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene;
    e) solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    f) solicitantul a depus solicitare de sprijin pentru un singur proiect în cadrul prezentei scheme. Dacă acelaşi solicitant depune mai multe solicitări de sprijin pentru mai multe proiecte la aceeaşi competiţie (prin una sau mai multe entităţi solicitante), toate solicitările sale vor fi declarate neeligibile.


    CAP. VII
    Eligibilitatea cheltuielilor
    ART. 12
    Condiţiile cumulative de eligibilitate a cheltuielilor pentru ajutorul de stat/de minimis sunt:
    a) să fie angajate de către beneficiar şi plătite de acesta, în condiţiile legii, începând cu data semnării contractului de acordare a sprijinului financiar şi până la 31 decembrie 2021, cu respectarea perioadei de implementare stabilite prin contractul de acordare a sprijinului financiar;
    b) să fie însoţite de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau ale statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată, precum şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/ controlate/auditate;
    c) să fie în conformitate cu contractul de acordare a sprijinului financiar, încheiat între administratorul schemei şi beneficiar;
    d) să fie rezonabile şi necesare elaborării documentaţiei tehnico-economice;
    e) să respecte prevederile legislaţiei europene şi naţionale aplicabile;
    f) să fie înregistrate în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;
    g) să nu fie contrare prevederilor dreptului aplicabil al Uniunii Europene sau legislaţiei naţionale care vizează aplicarea dreptului relevant al Uniunii, în privinţa eligibilităţii, regularităţii, gestiunii sau controlului operaţiunilor şi cheltuielilor.


    CAP. VIII
    Valoarea maximă a ajutorului şi intensitatea acestuia
    ART. 13
    (1) Pentru acordarea ajutorului de minimis se au în vedere următoarele:
    a) în cadrul fiecărui proiect, valoarea eligibilă totală pentru singurul proiect pe care îl poate depune o întreprindere unică nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro/100.000 euro pentru întreprinderile unice care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost la cursul inforeuro din luna semnării contractului de acordare a sprijinului financiar, pe 3 ani fiscali;
    b) finanţarea nerambursabilă acordată în cadrul unui proiect va conţine exclusiv cheltuieli aferente schemei de ajutor de minimis, respectiv cheltuieli pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiecte din domeniul specializării inteligente.

    (2) Pentru acordarea ajutorului de stat exceptat [conform art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 Ajutoarele pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor] se au în vedere următoarele:
    a) ajutoarele pentru consultanţă în favoarea IMM-urilor se acordă cu respectarea prevederilor art. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014;
    b) în vederea calculării intensităţii ajutorului de stat şi a costurilor eligibile, toate cifrele utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele;
    c) intensitatea ajutorului nu trebuie să depăşească 50% din costurile eligibile;
    d) costurile eligibile sunt costurile serviciilor de consultanţă furnizate de consultanţi externi;
    e) serviciile în cauză nu sunt o activitate continuă sau periodică şi nici nu sunt legate de costurile de exploatare obişnuite ale întreprinderii, cum ar fi serviciile de rutină de consultanţă fiscală, serviciile juridice cu caracter periodic sau activitatea curentă de publicitate;
    f) valoarea maximă care poate fi acordată în baza schemei este de 2 milioane EUR/entitate care reprezintă sprijin pentru documentaţia tehnico-economică aferentă unui singur proiect de specializare inteligentă, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 88/2020. Pentru orice depăşire a acestui prag sunt necesare notificarea şi emiterea unei decizii de către Comisia Europeană, înainte de acordarea ajutorului de stat.


    CAP. IX
    Durata şi bugetul schemei
    ART. 14
    Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 31 decembrie 2021, plata ajutoarelor de stat şi de minimis urmând a se efectua până la data de 31 decembrie 2021.

    ART. 15
    (1) Bugetul total estimat al schemei de ajutor de minimis este de 7.434.104 euro (FEDR + BS), din care 6.318.988,40 euro FEDR şi 1.115.115,60 euro buget de stat. Pentru conversiile valutare, în cadrul acestei scheme se va utiliza rata de schimb valutar inforeuro.
    (2) Repartizarea anuală, estimativă, pe tipuri de ajutoare, a bugetului schemei este următoarea:

┌───────────┬──────┬─────────┬─────────┐
│Anul │2020 │2021 │Total │
├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Ajutoare de│ │ │ │
│minimis │64.874│5.650.383│5.715.257│
│(milioane │ │ │ │
│euro) │ │ │ │
├───────────┼──────┼─────────┼─────────┤
│Ajutoare de│ │ │ │
│stat │27.803│1.691.044│1.718.847│
│(milioane │ │ │ │
│euro) │ │ │ │
└───────────┴──────┴─────────┴─────────┘    (3) Numărul maxim estimat de beneficiari pentru componenta de minimis este de 34, iar pentru cea de ajutor de stat este de 12.

    CAP. X
    Efectul stimulativ
    ART. 16
    Pentru ajutorul de stat se consideră că acesta are un efect stimulativ dacă beneficiarul acestuia prezintă administratorului schemei o solicitare de sprijin scrisă înainte de demararea proiectului. Solicitarea de sprijin conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.


    CAP. XI
    Regula de cumul
    ART. 17
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în baza schemei pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Acestea pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013.
    (2) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.
    (3) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate prin Regulamentul (UE) nr. 651/2014 pot fi cumulate cu:
    a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;
    b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu are drept rezultat depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai ridicat cuantum al ajutorului aplicabil ajutorului respectiv în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

    (4) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul schemei nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului ce depăşeşte pragul de 50%.
    (5) Pentru a beneficia de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme, beneficiarul va da o declaraţie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal şi în ultimii 2 ani fiscali, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse europene. Obligativitatea aparţine întreprinderilor între care există cel puţin una dintre relaţiile enumerate la art. 9.
    (6) Ajutorul de minimis va fi acordat după verificarea de către administrator a respectării condiţiilor prevăzute în prezenta schemă.

    CAP. XII
    Publicarea şi informarea
    ART. 18
    (1) Administratorul schemei/ADR-urile asigură publicarea:
    (i) ghidului care conţine condiţii suplimentare de selecţie a solicitărilor de sprijin financiar compatibile cu prevederile prezentei scheme şi ulterior
    (ii) a listei proiectelor ce vor beneficia de finanţare pentru pregătirea documentaţiilor, pe pagina de internet a fiecărei agenţii pentru dezvoltare regională.

    (2) Prezenta schemă de ajutoare de stat şi de minimis pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile, pentru perioada de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet www.fonduri-ue.ro.

    CAP. XIII
    Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat şi de minimis
    ART. 19
    (1) Administratorul schemei/ADR-urile selectează proiectele identificate în cadrul procesului de preselecţie/ procesului de descoperire antreprenorială, având la bază ghidul elaborat la nivelul fiecărei agenţii care va cuprinde condiţiile de eligibilitate şi condiţiile suplimentare menţionate la cap. V art. 9 alin. (3) şi (4).
    (2) Pentru a beneficia de ajutorul prevăzut de prezenta schemă, beneficiarii ajutorului de stat/de minimis vor depune o solicitare de sprijin, împreună cu declaraţiile de eligibilitate prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la prezenta schemă.
    (3) Administratorul schemei/ADR-urile au obligaţia verificării respectării condiţiilor de acordare a ajutoarelor de stat şi de minimis şi de eligibilitate prevăzute la cap. V şi VI din prezenta schemă.
    (4) În cazul în care solicitarea de sprijin financiar a fost selectată pentru finanţare în cadrul prezentei scheme, administratorul schemei/ADR-urile comunică în scris beneficiarului cuantumul maxim al ajutorului acordat, menţionând tipul ajutorului de care va beneficia şi regulamentul european în baza căruia acesta s-a acordat şi semnează contractele de acordare a sprijinului financiar cu beneficiarii ajutorului de stat/de minimis.

    CAP. XIV
    Reguli privind transparenţa, monitorizarea şi raportarea
    ART. 20
    (1) Pentru schema de ajutor de stat, furnizorul are obligaţia de a transmite în SANI fişa sintetică de informaţii aferentă schemei, în termen de 20 de zile lucrătoare de la adoptarea acesteia.
    (2) Furnizorul ajutoarelor de stat şi de minimis are obligaţia să transmită informaţiile necesare pentru verificarea respectării prevederilor europene în domeniul ajutorului de stat/de minimis, la solicitarea scrisă a Comisiei Europene sau a Consiliului Concurenţei, în maximum 20 de zile lucrătoare.
    (3) Furnizorul ajutoarelor de stat şi de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat şi de minimis la nivel naţional, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu datele şi informaţiile necesare pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de stat şi de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.
    (4) Furnizorul ajutoarelor de stat şi de minimis monitorizează respectarea condiţiilor de eligibilitate pe toată durata de derulare a schemei, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor legislaţiei în vigoare.
    (5) Furnizorul ajutoarelor de stat şi de minimis păstrează evidenţe detaliate privind ajutoarele de stat şi de minimis acordate pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutoarelor de stat.
    (6) Beneficiarul ajutorului de stat/de minimis are obligaţia de a raporta furnizorului schemei/administratorului schemei toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de stat/de minimis.
    (7) Beneficiarul de ajutor de stat/de minimis are obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului şi a administratorului schemei, în formatul şi în termenul solicitate de aceştia, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului schemei.

    ART. 21
    (1) Administratorul schemei are obligaţia de a verifica (atât în etapa de selecţie, cât şi în cea de contractare a proiectului) îndeplinirea tuturor condiţiilor de eligibilitate din prezenta schemă.
    (2) Înainte de primirea ajutorului, solicitantul trebuie să transmită administratorului schemei o declaraţie pe propria răspundere cu privire la sprijinul financiar din fonduri publice primit pentru aceleaşi cheltuieli eligibile şi alte documente necesare pentru verificarea respectării condiţiilor de ajutor de stat/de minimis (bilanţ/balanţă).
    (3) Verificarea condiţiilor de eligibilitate ale beneficiarului de ajutor de schemă/de minimis şi a cheltuielilor se realizează de administratorul schemei/ADR-urile înainte de acordarea ajutorului de stat/de minimis, precum şi pe parcursul implementării schemei.

    ART. 22
    Administratorul schemei/ADR-urile are/au obligaţia de a înregistra în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAS) prezenta schemă, contractele de acordare a sprijinului financiar, plăţile realizate, eventuale obligaţii de rambursare, precum şi rambursările efective conform prevederilor din Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind Registrul ajutoarelor de stat în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractelor de acordare a sprijinului financiar, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.

    ART. 23
    Beneficiarul de ajutor de stat/de minimis trebuie să păstreze timp de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică toate documentele referitoare la ajutorul de stat/de minimis primit în cadrul schemei. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, durata, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.

    ART. 24
    Schema de ajutor de stat şi de minimis se publică integral pe pagina de internet a AM POAT (https://www.fonduri-ue.ro/poat-2014).

    CAP. XV
    Recuperarea ajutoarelor de stat şi de minimis
    ART. 25
    (1) Recuperarea ajutoarelor de stat şi de minimis se realizează de către furnizorul schemei conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.589/2015.
    (2) Ajutorul de stat sau de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentul (UE) nr. 1.589/2015.
    (3) În vederea dispunerii stopării sau recuperării ajutoarelor de stat sau de minimis acordate, furnizorul măsurii de ajutor emite decizii, acestea având caracter de titlu executoriu. Furnizorul are obligaţia transmiterii la Consiliul Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare, a deciziilor proprii prin care se dispune recuperarea ajutoarelor acordate.

    ANEXA 1

    la schemă
    DECLARAŢIE
    de eligibilitate pe propria răspundere ajutor de minimis
    Subsemnatul(a), ........................... , identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. .................. , eliberat(ă) de ............. la data de ............, CNP ..............................., cu domiciliul în localitatea ....................................., str. ............................ nr. ........., bl. ....... , sc. ...... , ap. ...... , sectorul/judeţul ........................., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ....................................., declar pe propria răspundere că activităţile pentru care solicit finanţarea fac/nu fac obiectul oricărui tip de finanţare publică în cadrul altor programe/subprograme.
    DA |_|
    NU |_|
    Dacă da, completaţi tabelul următor:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │în baza │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Instituţia │căruia a │finanţării│
│crt.│finanţării│finanţatoare│beneficiat│acordate │
│ │ │ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘    De asemenea, declar pe propria răspundere că în ultimii 2 (doi) ani fiscali şi în anul fiscal în curs am/nu am beneficiat de ajutoare de stat pentru aceleaşi costuri eligibile pentru care solicitat finanţarea:
    DA |_|
    NU |_|
    Dacă da, completaţi tabelul următor:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Programul │ │
│ │Anul │ │prin care │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Instituţia │s-a │finanţării│
│crt.│ajutorului│finanţatoare│beneficiat│acordate │
│ │de stat │ │de │(euro) │
│ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘
    De asemenea, declar pe propria răspundere că între întreprinderea solicitantă şi alte întreprinderi există/nu există una dintre relaţiile specificate la lit. a)-d):
    a) întreprinderea deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi/unor alte întreprinderi sau altă întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii solicitante:
    DA |_|
    NU |_|
    Dacă da, specificaţi: ....................

    b) întreprinderea are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi/unor alte întreprinderi sau altă întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale întreprinderii solicitante:
    DA |_|
    NU |_|
    Dacă da, specificaţi: ....................

    c) întreprinderea are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi/unor alte întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea/întreprinderile în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia/acestora sau altă întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra întreprinderii solicitante în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia:
    DA |_|
    NU |_|
    Dacă da, specificaţi: ....................

    d) întreprinderea solicitantă este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi/unor alte întreprinderi şi controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi/acelor întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii/întreprinderilor respective sau o altă întreprindere care este acţionar sau asociat al întreprinderii solicitante controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai întreprinderii solicitante, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor acesteia:
    DA |_|
    NU |_|
    Dacă da, specificaţi: ....................


    Întreprinderile între care există una dintre relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice şi vor fi luate în calcul, împreună, în procesul de verificare a respectării regulii de minimis.
    În consecinţă, declar pe propria răspundere că în ultimii 2 (doi) ani fiscali şi în anul fiscal în curs întreprinderea unică, aşa cum a fost definită anterior, a/nu a beneficiat de ajutoare de minimis:
    DA |_|
    NU |_|
    Dacă da, completaţi tabelul următor, luând în considerare toate întreprinderile care constituie „întreprinderea unică“:

┌────┬──────────┬────────────┬──────────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Programul │ │
│ │Data │ │ │în baza │Cuantumul │
│Nr. │acordării │Instituţia │Întreprinderea│căruia a │ajutorului│
│crt.│ajutorului│finanţatoare│beneficiară │beneficiat│acordat │
│ │de minimis│ │ │de │(euro)*) │
│ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼────────────┼──────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────┴────────────┴──────────────┴──────────┴──────────┤
│TOTAL AJUTOR de minimis PRIMIT │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘


    *)
    a) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    b) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.    Prezenta declaraţie este elaborată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L 352/1/24.12.2013.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Codul penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
    Numele şi prenumele
    Funcţia
    Semnătura şi ştampila solicitantului
    Data semnării

    ANEXA 2

    la schemă
    DECLARAŢIE
    de eligibilitate pe propria răspundere ajutor de stat
    1. Date de identificare a solicitantului
    Numele sau denumirea întreprinderii .............
    Adresa (domiciliul sau sediul social) ………………………….., codul poştal ..............,
    telefon ………………….………, fax ……………………………, e-mail …………………………
    Data înregistrării întreprinderii …..........…
    Nr. de înmatriculare la oficiul registrului comerţului ..........................…..
    Codul de identificare fiscală ........................
    Codul IBAN în care se solicită transferarea alocaţiei specifice individuale (lei) ..................................
    ......................, deschis la Trezoreria ...................
    .........................................................................................….
    Forma juridică ...................................................
    Capitalul social ................................... lei, deţinut de:
    - persoane fizice: .................…%;
    – microîntreprindere: ..............%.

    Obiectul principal de activitate ..................................
    Cod CAEN ..................................................................................
    Obiectul secundar de activitate^1 ........................
    ^1 Se completează dacă finanţarea se solicită pentru unul dintre obiectivele secundare de activitate.

    Cod CAEN ................................................................................…
    Numărul mediu scriptic anual de personal (în anul fiscal anterior) .....................................
    Cifra de afaceri (conform ultimei situaţii financiare anuale) …………………………………… lei
    Valoarea activelor totale (conform ultimei situaţii financiare anuale)^2…………………………… lei
    ^2 Activele totale sunt elemente patrimoniale (bunurile întreprinderii) formate din: active imobilizate (fixe), active circulante şi financiare.


    2. Date privind ajutoarele de stat
    A beneficiat de alte tipuri de ajutor de stat, indiferent dacă ajutoarele provin din fonduri naţionale sau comunitare, după cum urmează:
    - ajutoare de stat primite în cadrul unor scheme de ajutor pentru aceleaşi costuri eligibile cu cele menţionate în prezenta schemă:

┌────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬──────────┬────────┐
│ │ │ │ │ │ │- lei - │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │Costurile │ │ │Sursa şi │ │
│ │Data │eligibile │ │ │actul │ │
│ │acordării │care au │Forma │Furnizorul│normativ │ │
│Nr. │ajutorului│făcut │ajutorului│ajutorului│în baza │Suma │
│crt.│de stat │obiectul │de stat │de stat │căruia a │acordată│
│ │(an/lună/ │ajutorului│ │ │beneficiat│ │
│ │zi) │de stat │ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │finanţare │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────┘
    Societatea declară că prin cumulul ajutoarelor de stat de mai sus cu cele acordate în cadrul prezentei scheme pentru aceleaşi costuri eligibile nu se depăşeşte plafonul de 50% din costurile eligibile, aşa cum este prevăzut de schema de ajutor de stat.

    3. Încadrarea/Neîncadrarea în întreprindere în dificultate
    Definiţie „întreprindere în dificultate“:
    Conform Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, o întreprindere în dificultate înseamnă o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    a) În cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE^3, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar.
    Întreprinderea este în situaţia de mai sus?
    DA |_|
    NU |_|
    Nu este cazul |_|
    ^3 Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului.

    b) În cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, aşa cum reiese din contabilitatea societăţii, a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
    În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE.
    Întreprinderea este în situaţia de mai sus?
    DA |_|
    NU |_|
    Nu este cazul |_|

    c) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi.
    Întreprinderea este în situaţia de mai sus?
    DA |_|
    NU |_|

    d) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare.
    Întreprinderea este în situaţia de mai sus?
    DA |_|
    NU |_|
    Nu este cazul |_|

    e) În cazul unei întreprinderi care nu este un IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    e1) raportul datorii totale/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    e2) capacitatea de acoperire a dobânzilor calculată pe baza EBITDA se situează sub valoarea 1,0.
    Întreprinderea este în situaţia de mai sus?
    DA |_|
    NU |_|
    Nu este cazul |_|
    4. Date de identificare a reprezentantului legal
    Subsemnatul(a), …………………………..........................………, identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ….......………….. nr………., eliberat(ă) de ………… la data de ………………….., cu domiciliul în localitatea …………………………………, str. …………………. nr. ………………, bl. …………, sc. ……………, ap. ……………., sectorul/judeţul ……………, funcţia …………………………………., în calitate de reprezentant legal al întreprinderii ……………………………………………………., declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta declaraţie sunt corecte şi complete.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii. Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit în conformitate cu Codul penal, declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie sunt conforme cu realitatea.
    Numele ……………………………………………
    Funcţia ……………………………………
    Semnătura autorizată^4………………………………………………….
    ^4 Toate declaraţiile depuse pentru această schemă vor fi semnate de aceeaşi persoană autorizată să reprezinte legal întreprinderea.

    Data semnării ……………………………………….

    ANEXA 1

    la declaraţie
    Metodologia de verificare „întreprindere^5 în dificultate“
    ^5 Formele asociative enumerate la categoriile de beneficiari eligibili din Ghidul solicitantului sunt asimilate unei întreprinderi.
    Metodologia de verificare „întreprindere în dificultate“ are în vedere:
    Documentul - situaţiile financiare anuale complete, încheiate pentru anul N, precedent depunerii solicitării de sprijin (conform Normelor de închidere a exerciţiului financiar), aprobate şi depuse la administraţiile fiscale din raza teritorială unde întreprinderea are domiciliul fiscal
    Calculul de la litera a) din declaraţie se aplică întreprinderilor cu răspundere limitată (S.R.L., S.A., S.C.A.).
    Algoritmul nu se aplică IMM-urilor^6 care sunt înregistrate la registrul comerţului de mai puţin de 3 ani^7 şi nici celor care nu întocmesc bilanţ contabil.
    ^6 Un IMM care există de mai puţin de 3 ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepţia cazului în care acesta face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi [art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01); această prevedere se aplică regulamentelor şi comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat şi în alte domenii care interzic întreprinderilor aflate în dificultate să primească ajutor].
    ^7 De mai puţin de 3 ani de la data înregistrării în registrul comerţului la data depunerii solicitării de sprijin.

    Pierderi de capital (rezultatul negativ obţinut în urma deducerii pierderilor) = (Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve) + (Rezultatul reportat + Rezultatul exerciţiului financiar)
    Rezultatul acumulat = (+/ –) Rezultatul reportat (Profit* sau Pierdere** reportată) + (+/–) Rezultatul exerciţiului financiar (Profit* sau Pierdere** exerciţiu financiar)
    Întreprinderea care nu înregistrează pierderi acumulate nu este în dificultate, respectiv când pierderea de capital (rezultatul obţinut în urma deducerii pierderilor) > 0.
    Întreprinderea nu este în dificultate dacă:
    Pierderile de capital (rezultatul negativ obţinut în urma deducerii pierderilor) în valoare absolută ≤ 50% x Capital social subscris şi vărsat

    Întreprinderea este în dificultate dacă:
    Pierderile de capital (rezultatul negativ obţinut în urma deducerii pierderilor) în valoare absolută > 50% x Capital social subscris şi vărsat.

    Completaţi datele din exemplu cu datele din situaţiile financiare aferente întreprinderii pe care o reprezentaţi şi concluzionaţi cu DA/NU în ultimul rând al tabelului şi bifaţi corespunzător la situaţia de la lit. a) din declaraţie:
    *Din profitul reportat şi din Profitul exerciţiului curent se ia în calcul numai partea care, conform hotărârii asociatului unic/adunării generale a acţionarilor (AGA), a fost repartizată pentru acoperirea pierderii şi/sau majorarea rezervelor.
    **Pierderile se iau în calcul cu semnul minus.

┌─┬─────────────┬───────┬──────────────┐
│ │ │Exemplu│Datele │
│ │ │ │întreprinderii│
├─┼─────────────┼───────┼──────────────┤
│ │*Profitul │ │ │
│ │reportat │ │ │
│ │repartizat │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │acoperirea │ │ │
│1│pierderii şi/│0 │ │
│ │sau majorarea│ │ │
│ │rezervelor, │ │ │
│ │conform │ │ │
│ │hotărârii │ │ │
│ │asociatului │ │ │
│ │unic/AGA │ │ │
├─┼─────────────┼───────┼──────────────┤
│ │**Pierderea │ │ │
│2│reportată (SD│300 │ │
│ │ct. 117) │ │ │
├─┼─────────────┼───────┼──────────────┤
│ │*Profitul │ │ │
│ │exerciţiului │ │ │
│ │financiar │ │ │
│ │repartizat │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │acoperirea │ │ │
│3│pierderii şi/│0 │ │
│ │sau majorarea│ │ │
│ │rezervelor, │ │ │
│ │conform │ │ │
│ │hotărârii │ │ │
│ │asociatului │ │ │
│ │unic/AGA │ │ │
├─┼─────────────┼───────┼──────────────┤
│ │**Pierderea │ │ │
│4│exerciţiului │100 │ │
│ │financiar (SD│ │ │
│ │ct. 121) │ │ │
├─┼─────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Rezultatul │– 300 –│ │
│ │acumulat │100 = –│ │
│ │(pierdere │400 │ │
│5│acumulată) │ │ │
│ ├─────────────┼───────┼──────────────┤
│ │Rezultatul │ │ │
│ │acumulat │ │ │
│ │pozitiv │ │ │
└─┴─────────────┴───────┴──────────────┘    Dacă rezultatul acumulat < 0 (există pierdere acumulată), atunci se calculează:

┌──┬─────────────────────────────┬────┬┐
│6 │Capital social subscris şi │1000││
│ │vărsat ct. 1012 │ ││
├──┼─────────────────────────────┼────┼┤
│7 │Prime de capital ct. 104 │0 ││
├──┼─────────────────────────────┼────┼┤
│8 │Rezerve din reevaluare ct. │0 ││
│ │105 │ ││
├──┼─────────────────────────────┼────┼┤
│9 │Rezerve ct. 106 │300 ││
├──┼─────────────────────────────┼────┼┤
│10│Total prime şi rezerve (rd. │300 ││
│ │10 = rd. 7 + rd. 8 + rd. 9) │ ││
├──┼─────────────────────────────┼────┼┤
│ │Pierderi de capital │300 ││
│ │(rezultatul obţinut în urma │– ││
│11│deducerii pierderilor) = │400 ││
│ │total prime şi rezerve + │= – ││
│ │pierderea acumulată │100 ││
├──┼─────────────────────────────┼────┼┤
│ │50% capital social subscris │ ││
│12│şi vărsat (rd. 12 = 50%* rd. │100 ││
│ │6) │ ││
└──┴─────────────────────────────┴────┴┘┌──────────────────────────┬─────┬─────┐
│Pierderile de capital │100 <│ │
│(rezultatul negativ în │500 │ │
│valoare absolută) depăşesc├──┬──┼──┬──┤
│jumătate din capitalul │[]│[]│[]│[]│
│social subscris? │Da│Nu│Da│Nu│
└──────────────────────────┴──┴──┴──┴──┘    Litera b) din declaraţie
    Calculul se aplică societăţilor de tipul S.N.C., S.C.S. Algoritmul nu se aplică IMM-urilor^8 care sunt înregistrate la registrul comerţului de mai puţin de 3 ani şi nici celor care nu întocmesc bilanţ contabil.
    ^8 Un IMM care există de mai puţin de 3 ani nu va fi considerat a se afla în dificultate, cu excepţia cazului în care acesta face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională pentru iniţierea unei proceduri colective de insolvenţă la cererea creditorilor săi [art. 24 lit. b) din Comunicarea CE privind Orientări privind ajutoarele de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate (2014/C 249/01); această prevedere se aplică regulamentelor şi comunicărilor în domeniul ajutoarelor de stat şi în alte domenii care interzic întreprinderilor aflate în dificultate să primească ajutor].

    Întreprinderea nu este în dificultate dacă condiţia de mai jos este îndeplinită:
    Capitalurile proprii totale N > 50% * capitalurile proprii totale N-1

    Întreprinderea este în dificultate dacă condiţia de mai jos este îndeplinită:
    Capitalurile proprii totale N < 50% * capitalurile proprii totale N-1

┌─┬───────────────────────────┬────────┐
│1│CPTN (capitaluri proprii │ │
│ │totale N) │ │
├─┼───────────────────────────┼────────┤
│2│CPTN-1 (capitaluri proprii │ │
│ │totale N-1) │ │
├─┼───────────────────────────┼────────┤
│3│CPTN > 50%* CPTN-1 │DA [] NU│
│ │ │[] │
└─┴───────────────────────────┴────────┘
    Litera c) din declaraţie
    Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică certificatul constatator eliberat de registrul comerţului pentru a se identifica eventuale decizii de insolvenţă şi se verifică Buletinul procedurilor de insolvenţă pe site-ul Ministerului Justiţiei - Oficiul Naţional al Registrului Comerţului https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal.

    Litera d) din declaraţie
    Se consultă pagina web a Consiliului Concurenţei http://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare-restructurare (ajutoare individuale sau scheme de ajutor de salvare-restructurare) şi aplicaţia informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România (din momentul în care acestea devin operabile).

    Litera e) din declaraţie
    Calculul se aplică unei întreprinderi care nu este un IMM (întreprindere mare).
    Întreprinderea nu este în dificultate dacă unul din indicatorii de mai jos este îndeplinit în oricare din ultimele două exerciţii financiare.
    0 ≤ Datorii totale/Capitaluri proprii totale ≤ 7,5 sau
    EBITDA/cheltuieli cu dobânzile ≥ 1
    Întreprinderea este în dificultate dacă în fiecare din ultimele două exerciţii financiare condiţiile 0 > e1N > 7,5 şi e2N < 1 şi
    0 > e1N-1 > 7,5 şi e2N-1 < 1 sunt cumulativ îndeplinite în ultimii 2 ani.
    e1 = Datorii totale/Capitaluri proprii totale
    e2 = EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile
    Datorii totale = Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an + Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de peste un an
    EBITDA = (+)Profit net/(–)Pierdere netă + Cheltuieli cu impozitul pe profit + Cheltuieli cu dobânzile + Cheltuieli cu amortizarea
    Menţionaţi explicit valorile care sunt folosite în calculul de la lit. e) din declaraţie, bifaţi corespunzător pentru condiţiile e1) şi e2).

┌───┬───────────────────────────┬──┬───┐
│ │ │N │N-1│
├───┼───────────────────────────┼──┼───┤
│ │Datorii care trebuie │ │ │
│1 │plătite pe o perioadă de │ │ │
│ │până la un an │ │ │
├───┼───────────────────────────┼──┼───┤
│ │Datorii care trebuie │ │ │
│2 │plătite pe o perioadă mai │ │ │
│ │mare de un an │ │ │
├───┼───────────────────────────┼──┼───┤
│3 │Datorii totale (rd. 3 = rd.│ │ │
│ │1 + rd. 2) │ │ │
├───┼───────────────────────────┼──┼───┤
│4 │Capitaluri proprii totale │ │ │
├───┼───────────────────────────┼──┼───┤
│ │Raportul rd. 3/rd. 4 │ │ │
│ │aferent anului N, respectiv│ │ │
│ │anului N-1 │ │ │
│ │Datorii totale/Capitaluri │ │ │
│ │proprii totale (e1N, │ │ │
│e1)│respectiv e1N-1) │ │ │
│ ├───────────────────────────┼──┼───┤
│ │0 ≤ Datorii totale/ │[]│[] │
│ │Capitaluri proprii totale ≤│Da│Da │
│ │7,5 │[]│[] │
│ │ │Nu│Nu │
├───┼───────────────────────────┼──┼───┤
│5 │Profit net N/Pierderea netă│ │ │
├───┼───────────────────────────┼──┼───┤
│6 │Cheltuieli cu impozitul pe │ │ │
│ │profit │ │ │
├───┼───────────────────────────┼──┼───┤
│7 │Cheltuieli cu dobânzile │ │ │
├───┼───────────────────────────┼──┼───┤
│8 │Cheltuieli cu amortizarea │ │ │
├───┼───────────────────────────┼──┼───┤
│ │EBITDA = (+) Profit net/(–)│ │ │
│ │Pierderea netă + Cheltuieli│ │ │
│9 │cu impozitul pe profit + │ │ │
│ │Cheltuieli cu dobânzile + │ │ │
│ │Cheltuieli cu amortizarea │ │ │
├───┼───────────────────────────┼──┼───┤
│ │Raportul rd. 9/rd. 7 │ │ │
│ │aferent anului N, respectiv│ │ │
│ │anului N-1 │ │ │
│ │EBITDA/Cheltuieli cu │ │ │
│ │dobânzile (e2N ,respectiv │ │ │
│e2)│e2 N-1) │ │ │
│ ├───────────────────────────┼──┼───┤
│ │ │[]│[] │
│ │EBITDA/cheltuieli cu │Da│Da │
│ │dobânzile ≥ 1 │[]│[] │
│ │ │Nu│Nu │
└───┴───────────────────────────┴──┴───┘


    Dacă valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului N şi/sau valoarea Cheltuielile cu dobânzile aferente anului N-1 este zero, pentru calculul indicatorului EBITDA/Cheltuieli cu dobânzile se ia în considerare cifra 0,1.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016