Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 2 septembrie 2019  privind Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 2 septembrie 2019 privind "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori"

EMITENT: Ministerul Fondurilor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 740 din 10 septembrie 2019
──────────
    Aprobată prin ORDINUL nr. 1.581 din 2 septembrie 2019, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 740 din 10 septembrie 2019.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis, denumită „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori“, aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii“, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC^1“.
    ^1 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii.

    (2) Acordarea ajutorului de minimis în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea prevederilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 352/1 din 24 decembrie 2013.
    (3) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.
    (4) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013.

    CAP. II
    Baza legală
    ART. 2
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    a) Programul operaţional Capital uman 2014-2020;
    b) Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108, din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    c) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Definiţii
    ART. 3
    În sensul prezentei scheme următorii termeni se definesc astfel:
    1. furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management (AM) pentru Programul operaţional Capital uman (POCU) sau prin organismele intermediare (OI) pentru POCU;
    2. administrator al schemei de ajutor de minimis este beneficiarul finanţării nerambursabile în cadrul unui proiect ce conţine activităţi de ocupare finanţat prin axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii“, obiectivul specific 5.1 al POCU;
    3. beneficiarul finanţării nerambursabile - entitate publică sau privată, aşa cum este definită în cadrul Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu populaţie de peste 20.000 locuitori“, care implementează un proiect ce conţine activităţi de ocupare finanţat prin axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii“, obiectivul specific 5.1 al POCU;
    4. beneficiar de ajutor de minimis - întreprinderea căreia i se acordă ajutor de minimis de către administratorul schemei de minimis în cadrul măsurilor de antreprenoriat finanţate în cadrul proiectelor finanţate prin POCU, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii“, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC“;
    5. comercializarea produselor agricole - înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;
    6. contract de finanţare - actul juridic supus regulilor de drept public semnat între AM/OI POCU, pe de o parte, şi beneficiarul finanţării nerambursabile, pe de altă parte, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor, în vederea implementării operaţiunilor în cadrul POCU;
    7. contractul de subvenţie - actul juridic semnat între administratorul schemei de ajutor de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis, prin care se stabilesc drepturile şi obligaţiile corelative ale părţilor în vederea implementării măsurilor finanţate prin prezenta schemă de ajutor de minimis;
    8. întreprinderea, în contextul prezentei scheme, reprezintă orice entitate implicată într-o activitate economică şi care este constituită conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016;
    9. întreprinderea unică - include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
    a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
    b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
    c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
    d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
    Întreprinderile care întreţin cu una sau mai multe întreprinderi relaţiile la care se face referire la lit. a)-d) sunt considerate întreprinderi unice;

    10. MySMIS^2 - sistemul IT prin care potenţialii beneficiari din România pot solicita bani europeni pentru perioada de programare 2014-2020;
    ^2 Conform Ministerului Fondurilor Europene, http://www.fonduri-ue.ro/mysmis.

    11. proiect - proiectul finanţat prin POCU, depus de beneficiarul finanţării nerambursabile în cadrul apelului de proiecte „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunităţile marginalizate din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori“ şi implementat în baza contractului de finanţare;
    12. prelucrarea produselor agricole - orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare;
    13. produse agricole - produsele enumerate în anexa I la Tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013;
    14. rata de actualizare - rata de referinţă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective şi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi pe internet.


    CAP. IV
    Obiectivul schemei
    ART. 4
    Obiectivul prezentei scheme îl constituie sprijinul pentru susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi.

    CAP. V
    Domeniul de aplicare
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă de minimis se aplică întreprinderilor care beneficiază de sprijin pentru susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu peste 20.000 locuitori, prin acordarea de subvenţii (microgranturi) persoanelor din grupul-ţintă pentru înfiinţarea de afaceri, în cadrul apelului privind obiectivul specific 5.1. „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC“.
    (2) Prezenta schemă de minimis nu se aplică:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii, reglementate de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul transformării şi comercializării produselor agricole:
    (i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;
    (ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari.

    d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;
    f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.


    CAP. VI
    Condiţii de eligibilitate pentru activităţi
    ART. 6
    În cadrul prezentei scheme sunt eligibile pentru acordarea ajutorului de minimis activităţile care respectă cumulativ următoarele condiţii:
    a) au ca scop susţinerea antreprenoriatului pentru persoanele aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, prin acordarea de subvenţii (microgranturi) persoanelor din grupul-ţintă pentru înfiinţarea de afaceri;
    b) respectă condiţiile de înfiinţare şi dezvoltare definite în Ghidul solicitantului.


    CAP. VII
    Condiţii de eligibilitate pentru beneficiarii de ajutor de minimis
    ART. 7
    (1) Pot beneficia de ajutorul de minimis prevăzut în prezenta schemă întreprinderile constituite conform Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, sau conform Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt legal constituite în România şi îşi desfăşoară activitatea în România;
    b) nu sunt în stare de insolvenţă, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au nicio restricţie asupra activităţii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementată prin lege;
    c) nu înregistrează datorii publice şi şi-au plătit la timp taxele, obligaţiile şi alte contribuţii la bugetul de stat, bugetele speciale şi bugetele locale prevăzute de legislaţia în vigoare;
    d) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost supus unei condamnări definitive în ultimii 3 ani de către nicio instanţă de judecată, din motive profesionale sau etic-profesionale;
    e) reprezentantul legal al întreprinderii nu a fost condamnat definitiv pentru fraudă, corupţie, implicare în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
    f) reprezentantul legal al întreprinderii nu furnizează informaţii false;
    g) sunt direct responsabile de pregătirea şi implementarea planului de afaceri şi nu acţionează ca intermediar pentru proiectul propus a fi finanţat;
    h) nu au fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată.

    (2) Întreprinderile menţionate la alin. (1) sunt cele care desfăşoară activităţi în condiţiile prevăzute la art. 6.

    CAP. VIII
    Calcularea plafonului de minimis şi întreprinderea unică
    ART. 8
    (1) Respectarea plafonului de minimis are în vedere o întreprindere unică. Astfel, dacă între întreprinderile care beneficiază de sprijinul prezentei scheme de finanţare există cel puţin una dintre relaţiile menţionate la art. 3 pct. 9, respectivele structuri vor fi tratate ca o singură „întreprindere unică“.
    (2) Valoarea maximă a ajutoarelor de minimis de care poate beneficia întreprinderea unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare ce se intenţionează a se acorda în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu va depăşi echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul întreprinderilor unice care efectuează transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost). Aceste plafoane se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este finanţat din surse naţionale sau comunitare.
    (3) În cazul în care prin acordarea de ajutoare de minimis în temeiul prezentei scheme s-ar depăşi plafonul relevant menţionat anterior, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea parte din finanţarea nerambursabilă solicitată care se încadrează în plafonul de minimis.
    (4) Atunci când o întreprindere care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost desfăşoară şi alte activităţi pentru care se aplică plafonul de 200.000 euro, în cazul întreprinderii respective se aplică plafonul de 200.000 euro, echivalent în lei, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi sau distincţia între costuri, pentru a dovedi că suma de care beneficiază activitatea de transport rutier de mărfuri nu depăşeşte echivalentul în lei a 100.000 euro şi că ajutoarele de minimis nu se folosesc pentru achiziţionarea de vehicule pentru transportul rutier de mărfuri.
    (5) Solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea atât în sectoare/domenii eligibile, cât şi în sectoare/domenii neeligibile, aşa cum sunt definite conform prezentei scheme, pot beneficia de finanţare pentru sectoarele eligibile, cu condiţia prezentării documentelor contabile care atestă separarea evidenţei acestor activităţi.
    (6) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
    (7) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.
    (8) Valoarea ajutorului de minimis va fi exprimată sub formă financiară, ca sumă brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligaţii fiscale.

    CAP. IX
    Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis
    ART. 9
    (1) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta schemă se acorda din fonduri comunitare şi naţionale.
    (2) Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de înfiinţarea firmei. Valoarea maximă a subvenţiei acordate unui firme nou-înfiinţate în baza planului de afaceri aprobat este de 25.000 euro.

    ART. 10
    (1) Atribuţiile Ministerului Fondurilor Europene, prin Autoritatea de management pentru POCU (AM POCU), sunt:
    a) elaborează Ghidul solicitantului - Condiţii specifice O.S.5.1 însoţit de schema de ajutor de minimis şi lansează apelul de propuneri de proiecte aferent O.S.5.1, după avizarea schemei de ajutor de minimis de către Consiliul Concurenţei;
    b) poate delega atribuţiile privind evaluarea şi contractarea cererilor de finanţare aferente apelului de propuneri de proiecte, precum şi implementarea schemei de ajutor de minimis către organismele intermediare regionale pentru POCU;
    c) recuperează valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare. Această atribuţie poate fi delegată către organismele intermediare regionale pentru POCU;
    d) păstrează evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.

    (2) Atribuţiile organismelor intermediare regionale pentru POCU (OIR POCU) sunt:
    a) semnează contracte de finanţare cu beneficiarii de finanţare nerambursabilă, care devin administratori ai schemei de ajutor de minimis;
    b) validează respectarea criteriilor de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013;
    c) monitorizează permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi dispun măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin schema de ajutor de minimis sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv;
    d) păstrează evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis;
    e) recuperează valoarea ajutorului de minimis utilizat abuziv de către beneficiarul ajutorului de minimis sau a ajutorului de minimis primit cu nerespectarea condiţiilor de acordare, în baza procedurii de recuperare puse la dispoziţie de către Ministerul Fondurilor Europene - AM POCU.


    ART. 11
    Atribuţiile administratorului schemei de ajutor de minimis sunt:
    a) identifică potenţialii beneficiari de ajutor de minimis prin organizarea procedurii de selectare a planurilor de afaceri ce urmează să fie finanţate în conformitate cu Ghidul solicitantului - Condiţii specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori“, cu respectarea prevederilor legale naţionale şi comunitare aplicabile. Procedura de selectare a planurilor de afaceri va detalia aspectele privind termenul în care se realizează evaluarea, documentele necesar a fi depuse în cadrul procesului de selecţie, condiţiile în care este admisă sau nu completarea documentaţiei, termenul de depunere şi soluţionare a contestaţiilor, alte aspecte relevante;
    b) are obligaţia verificării respectării criteriilor de eligibilitate şi de acordare a ajutorului de minimis prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 şi transmite documentele justificative către furnizorul schemei de ajutor de minimis pentru validare;
    c) după primirea validării de la furnizor semnează cu beneficiarii de ajutor de minimis contractele de subvenţie, în baza cărora acordă ajutorul de minimis;
    d) realizează plata sumelor aferente ajutorului de minimis către beneficiarii ajutorului de minimis în conformitate cu planurile de afaceri selectate şi cu normele legale aplicabile;
    e) are obligaţia de a raporta furnizorului de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    f) are obligaţia de a monitoriza ajutorul de minimis acordat pe toată durata contractului de subvenţie;
    g) are obligaţia de a monitoriza respectarea regulilor de sustenabilitate de către beneficiarul ajutorului de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni;
    h) are obligaţia de a păstra evidenţe detaliate privind ajutorul de minimis acordat pe o durată de cel puţin 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei de ajutor de minimis. Aceste evidenţe trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.


    ART. 12
    (1) Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor de ajutor de minimis sunt:
    a) beneficiarul ajutorului de minimis are dreptul de a primi ajutorul de minimis pentru implementarea planului de afaceri selectat, în condiţiile respectării prevederilor prezentei scheme de ajutor de minimis;
    b) pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a implementa planul de afaceri selectat şi de a asigura sustenabilitatea activităţilor în condiţiile prevăzute în prezenta schemă de ajutor de minimis, respectiv: continuarea funcţionării afacerii, inclusiv menţinerea locului de muncă creat, pe o perioadă de minimum 6 luni de la finalizarea perioadei obligatorii de funcţionare a afacerii de 12 luni;
    c) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta furnizorului schemei de ajutor de minimis/administratorului schemei de ajutor de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei;
    d) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a restitui, după caz, parţial sau total, valoarea ajutorului de minimis primit în situaţia nerespectării condiţiilor de acordare şi utilizare a ajutorului, inclusiv dobânda aferentă;
    e) beneficiarul ajutorului de minimis are obligaţia de a raporta administratorului schemei de minimis toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutorului de minimis, în formatul pus la dispoziţie de către furnizorul schemei.

    (2) Constituie motive de restituire integrală a ajutorului de minimis primit:
    a) nerespectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    b) nerespectarea ţintelor indicatorilor privind numărul de locuri de muncă asumate prin planul de afaceri, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori“. Beneficiarii ajutorului de minimis au obligaţia menţinerii locurilor de muncă nou-create în numărul şi pe durata menţionate în Ghidului solicitantului - Condiţii specifice „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori“.

    (3) Constituie motive de restituire parţială a ajutorului de minimis primit efectuarea unor cheltuieli care nu respectă prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările ulterioare.
    (4) Din perspectiva monitorizării cumulului ajutoarelor de minimis de care poate beneficia o întreprindere pe parcursul a 3 ani fiscali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, momentul acordării ajutorului de minimis se consideră data semnării contractului de subvenţie.
    (5) Pentru respectarea regulilor de cumul, solicitantul ajutorului de minimis va prezenta o declaraţie de eligibilitate, pe propria răspundere, în care va menţiona informaţiile referitoare la orice alt ajutor de minimis primit în ultimii 2 ani fiscali anteriori datei de depunere a cererii de finanţare, precum şi în anul fiscal curent, până la depunerea cererii de finanţare, respectiv încheierea contractului de subvenţie, cu respectarea prevederilor referitoare la întreprinderea unică.
    (6) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei^3, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului relevant prevăzut la art. 8 alin. (2).
    ^3 Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general.

    (7) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene acordate pentru aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăşeşte intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.
    (8) Ajutoarele de minimis aferente prezentei scheme care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.

    ART. 13
    (1) Acordarea de subvenţii (microgranturi) pentru înfiinţarea de noi afaceri va fi condiţionată de înfiinţarea firmei.
    (2) Activităţile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme de ajutor de minimis vor fi finanţate numai dacă au fost iniţiate după semnarea contractului de subvenţie încheiat între administratorul schemei de minimis şi beneficiarul ajutorului de minimis.

    CAP. X
    Cheltuieli eligibile
    ART. 14
    Lista orientativă privind încadrarea cheltuielilor aferente proiectului în categoriile/subcategoriile de cheltuieli conform MySMIS este următoarea:

┌──────────┬──────────┬────────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │Subcategoria │
│ │Categorie │Subcategorie │(descrierea │
│ │MySMIS │MySMIS │cheltuielii) │
│ │ │ │conţine: │
├──────────┼──────────┼────────────────┼─────────────────┤
│ │ │ │Subvenţii │
│ │ │ │(microgranturi) │
│ │ │ │pentru │
│Cheltuieli│ │ │înfiinţarea unei │
│eligibile │Cheltuieli│ │afaceri │
│directe │cu │Subvenţii pentru│(antreprenoriat),│
│care intră│subvenţii/│înfiinţarea unei│pentru realizarea│
│sub │burse/ │afaceri │activităţilor │
│incidenţa │premii/ │(antreprenoriat)│prevăzute în │
│ajutorului│ajutoare │ │planul de afaceri│
│de minimis│ │ │pentru care s-a │
│ │ │ │decis acordarea │
│ │ │ │ajutorului de │
│ │ │ │minimis │
└──────────┴──────────┴────────────────┴─────────────────┘
    CAP. XI
    Durata schemei
    ART. 15
    Prezenta schemă intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică până la 31.12.2020, în limita fondurilor alocate pentru această schemă, urmând ca plăţile aferente să fie efectuate până la 31.12.2023.

    CAP. XII
    Bugetul schemei şi numărul estimat de beneficiari
    ART. 16
    (1) Sursa de finanţare pentru prezenta schemă de minimis este Programul operaţional Capital uman, axa prioritară 5 „Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii“, obiectivul specific 5.1 „Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC“.
    (2) Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 10.770.629 euro, echivalent în lei, din care 9.155.034 euro contribuţia UE din Fondul Social European şi 1.615.594 euro contribuţia naţională.

    ART. 17
    Numărul estimat de beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme este de 303 întreprinderi.

    CAP. XIII
    Efecte şi beneficii
    ART. 18
    Prin aplicarea prezentei scheme se vizează obţinerea următoarelor efecte şi beneficii:
    - susţinerea antreprenoriatului din rândul persoanelor aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori, inclusiv a ocupării pe cont propriu, în vederea creării de noi locuri de muncă, prin acordarea de microgranturi (înfiinţarea de start-up-uri).


    CAP. XIV
    Reguli privind transparenţa
    ART. 19
    (1) Furnizorul/Administratorul schemei de minimis va informa în scris beneficiarii ajutorului de minimis cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de minimis al acestuia, cu menţionarea reglementărilor aplicabile.
    (2) Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene - AM POCU, la adresa http://mfe.gov.ro.

    CAP. XV
    Reguli privind raportarea şi monitorizarea ajutorului de minimis, precum şi sustenabilitatea măsurilor
    ART. 20
    Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate în baza prezentei scheme se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, precum şi cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă.

    ART. 21
    (1) Furnizorul schemei de minimis are obligaţia de a înregistra schema de minimis în Registrul electronic al ajutoarelor de stat (RegAS), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Furnizorul schemei de minimis (Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POCU, direct sau prin OIR POCU) are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de subvenţie, ajutoarele de minimis plătite, eventualele obligaţii de rambursare şi rambursări efective aferente acestora etc. în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării actelor sau efectuării plăţilor, după caz.
    (3) Furnizorul are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat^4, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional.
    ^4 Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

    (4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurenţei valori estimative.
    (5) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările se raportează Consiliului Concurenţei până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

    ART. 22
    Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.

    ART. 23
    Beneficiarii de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia furnizorului şi a administratorului schemei de minimis, în formatul şi în termenul solicitate de aceştia, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, respectiv a administratorului.

    ART. 24
    (1) În conformitate cu art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei în termen de 15 zile lucrătoare de la data adoptării schemei de ajutor de minimis.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de minimis, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc.

    CAP. XVI
    Recuperarea ajutorului de minimis
    ART. 25
    (1) Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către furnizorul schemei (AM POCU sau OIR POCU), conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru aceasta, furnizorul schemei de ajutor elaborează metodologia de recuperare a ajutorului de minimis.
    (2) Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016