Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULI GENERALE din 6 iunie 2018  privind pieţele centralizate de gaze naturale    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULI GENERALE din 6 iunie 2018 privind pieţele centralizate de gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 493 din 15 iunie 2018
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 105 din 6 iunie 2018, publicată în Monitorul Oficial, nr. 493 din 15 iunie 2018.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentele reguli au ca scop stabilirea principiilor şi cerinţelor legale care se aplică pe pieţele centralizate de gaze naturale, în vederea tranzacţionării gazelor naturale în condiţii concurenţiale şi în mod transparent, public şi nediscriminatoriu.

    ART. 2
    (1) Piaţa centralizată de gaze naturale din România cuprinde următoarele segmente:
    a) Piaţa produselor standardizate pe termen scurt;
    b) Piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung.

    (2) Piaţa produselor standardizate pe termen scurt reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza unor tranzacţii cu executare imediată, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în Punctul Virtual de Tranzacţionare (denumit în continuare „PVT“), pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce urmează a fi livrate în PVT, în profil orar constant, în intervalul de timp rămas până la sfârşitul zilei gaziere în curs la data încheierii tranzacţiei sau în ziua gazieră următoare datei încheierii tranzacţiei.
    (3) Piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung reprezintă cadrul organizat de tranzacţionare a gazelor naturale în baza:
    a) unor contracte standard de vânzare-cumpărare cu termen suspensiv de minimum 2 (două) zile calendaristice de la data încheierii tranzacţiei, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce urmează a fi livrate în PVT, în profil zilnic constant, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră;
    b) unor contracte standard EFET ce reflectă condiţiile specifice ale pieţei gazelor naturale din România, contracte preagreate de către părţile participante la tranzacţie sau contracte de vânzare-cumpărare propuse de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, cu termen suspensiv de minimum 2 (două) zile calendaristice de la data încheierii tranzacţiei, având ca obiect transferul dreptului de proprietate în PVT, pe baza raportului de tranzacţionare, asupra unor cantităţi de gaze naturale ce nu pot fi modificate ulterior şi care urmează a fi livrate în PVT, în profil constant stabilit prin contract, pentru o perioadă de timp mai mare de o zi gazieră.


    ART. 3
    Titularii licenţei de administrare a pieţelor centralizate organizează şi administrează în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare tranzacţiile derulate în cadrul segmentelor pieţei centralizate de gaze naturale prevăzute la art. 2 în care doresc să îşi desfăşoare activitatea.

    ART. 4
    Tranzacţiile în cadrul oricărui segment al pieţei centralizate de gaze naturale prevăzut la art. 2 se efectuează în conformitate cu prevederile regulamentului propriu al fiecărui titular de licenţă de administrare a pieţelor centralizate privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, regulament care se aprobă prin ordin de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.

    ART. 5
    La elaborarea regulamentului propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, fiecare titular al licenţei de administrare a pieţei centralizate urmăreşte respectarea principiilor/cerinţelor prevăzute la art. 6-8, specifice fiecărui segment al pieţelor centralizate de gaze naturale în cadrul căruia îşi propune să îşi desfăşoare activitatea.

    ART. 6
    (1) Pe piaţa produselor standardizate pe termen scurt, fie operatorul pieţelor centralizate, fie o terţă parte desemnată de către acesta îşi asumă rolul de contraparte în cadrul tuturor tranzacţiilor încheiate. Executarea tranzacţiilor încheiate este garantată de către contraparte, direct sau prin intermediul unei terţe părţi, în condiţiile legii; participarea efectivă la tranzacţionare este permisă în limita garanţiilor existente la începutul zilei de tranzacţionare, respectiv a garanţiilor actualizate în cursul zilei de tranzacţionare în funcţie de tranzacţiile încheiate/garanţiile suplimentare constituite în cursul zilei, în favoarea contrapărţii/terţei părţi care asigură garantarea.
    (2) Pe piaţa produselor standardizate pe termen mediu şi lung se pot încheia tranzacţii fie direct între participanţi, fie prin intermediul unei contrapărţi, care poate fi operatorul pieţelor centralizate sau o terţă parte desemnată de acesta. Executarea tranzacţiilor încheiate este garantată după cum urmează:
    a) în cazul produselor tranzacţionate prin mecanismul cu contraparte, de către contraparte, în conformitate cu regulile specifice ale acesteia, în condiţiile legii;
    b) în cazul produselor tranzacţionate direct între participanţi, prin intermediul clauzelor privind garanţiile de bună execuţie/ plată prevăzute în contractele standard de vânzare-cumpărare, avizate de către ANRE sau prevăzute în contractele EFET/ contractele preagreate/contractele propuse de către iniţiator, după caz.


    ART. 7
    (1) Principiile/cerinţele specifice pieţei produselor standardizate pe termen scurt sunt următoarele:
    a) participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de furnizare care au obţinut, în prealabil, acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport a gazelor naturale;
    b) participarea la tranzacţionare este permisă şi operatorului de transport şi de sistem, în scopul întreprinderii acţiunilor de echilibrare fizică a sistemului de transport;
    c) participarea la tranzacţionare este permisă şi operatorilor de distribuţie, operatorilor de înmagazinare şi clienţilor finali care au obţinut în prealabil acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale, aceştia având doar dreptul de a cumpăra gaze naturale;
    d) produsele tranzacţionate sunt produse standard atât în ceea ce priveşte durata livrărilor de gaze naturale, respectiv produse în cursul zilei gaziere şi produse pentru ziua gazieră următoare, cât şi în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT;
    e) participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării convenţiei de participare la piaţa centralizată şi a încheierii prealabile a unui acord-cadru între operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale/terţa parte desemnată de acesta şi participantul la piaţă. În situaţia în care titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate de gaze naturale îşi asumă şi rolul de contraparte, convenţia de participare şi acordul-cadru pot fi comasate într-un document comun. Clauzele acordului-cadru sunt avizate de către ANRE şi nu pot fi modificate de către părţile semnatare ale acestuia;
    f) elementele care pot fi modificate de către părţi în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt preţul, exprimat în lei/kWh, şi cantitatea tranzacţionată, exprimată în kWh/h;
    g) tranzacţiile încheiate se notifică OTS de către operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale/terţa parte desemnată de acesta;
    h) preţul şi cantitatea aferente unei tranzacţii încheiate nu pot fi modificate ulterior încheierii tranzacţiei;
    i) titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate asigură disponibilitatea platformei de tranzacţionare a produselor specifice 24 de ore/zi, 7 zile pe săptămână.

    (2) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) şi art. 7 alin. (1) lit. d), pentru efectuarea, de către OTS, a tranzacţiilor având ca obiect livrarea de gaze naturale în punctele de intrare/ieşire în/din sistemul de transport, altele decât PVT, în scopul echilibrării fizice a sistemului de transport, OTS poate defini produse locaţionale, temporale şi locaţional-temporale, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz, iar titularii de licenţe de administrare a pieţelor centralizate organizează platforme de tranzacţionare distincte, conform unor reguli specifice agreate cu OTS şi avizate de ANRE. Accesul la tranzacţionarea produselor locaţionale, temporale şi locaţional-temporale definite de către OTS se face prin emiterea de ordine de răspuns la ordinele iniţiate de către OTS şi este permis oricărui participant înregistrat la platformele de tranzacţionare dezvoltate în acest sens care îndeplineşte condiţiile prevăzute în convenţia de participare la acestea.

    ART. 8
    Principiile/cerinţele specifice pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung sunt următoarele:
    a) participarea la tranzacţionare este permisă titularilor licenţei de furnizare care au obţinut, în prealabil, acordul OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport al gazelor naturale;
    b) participarea la tranzacţionare este permisă OTS în scopul cumpărării gazelor naturale necesare pentru acoperirea consumului tehnologic şi pentru constituirea stocului minim obligatoriu de gaze naturale, precum şi operatorilor de distribuţie, operatorilor de înmagazinare şi clienţilor finali, cu condiţia obţinerii, de către aceştia din urmă, a acordului prealabil al OTS cu privire la înregistrarea notificărilor de tranzacţii încheiate în cadrul segmentelor pieţei centralizate prevăzute la art. 2, în vederea derulării de către OTS a activităţii de transport a gazelor naturale. Participanţii menţionaţi mai sus au doar dreptul de a cumpăra gaze naturale;
    c) produsele tranzacţionate sunt produse standard în ceea ce priveşte locul de livrare, respectiv PVT, şi durata livrărilor de gaze naturale, aceasta fiind corelată cu produsele de capacitate de transport oferite de OTS, respectiv pentru multiplu de zile gaziere, luna gazieră, trimestrul gazier şi anul gazier;
    d) participarea la tranzacţionare este permisă în condiţiile semnării convenţiei de participare la piaţa centralizată şi, după caz, a încheierii prealabile a unui acord-cadru între operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale/terţa parte desemnată de acesta şi participantul la piaţă. În situaţia în care titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale îşi asumă şi rolul de contraparte, convenţia de participare şi acordul-cadru pot fi comasate într-un document comun. Clauzele acordului-cadru sunt avizate de către ANRE şi nu pot fi modificate de către părţile semnatare ale acestuia;
    e) participarea efectivă la tranzacţionare este permisă sub condiţia îndeplinirii, de către participantul la piaţa centralizată de gaze naturale, a condiţiilor prevăzute în convenţia de participare/ acordul-cadru, după caz;
    f) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza contractelor standard avizate de către ANRE în conformitate cu prevederile prezentelor reguli generale, clauzele contractelor de vânzare-cumpărare aferente fiecărui produs tranzacţionat direct între participanţi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este de 1 MWh/zi;
    g) pentru produsele tranzacţionate direct între participanţi în baza contractelor standard avizate de către ANRE, obiectul tranzacţiei este reprezentat de un contract standard sau un multiplu de contracte standard, iar elementele care pot fi modificate de către părţile interesate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare sunt preţul per contract standard şi numărul de contracte standard tranzacţionate;
    h) în cazul tranzacţiilor încheiate direct între participanţi, preţul şi numărul de contracte standard aferente unei tranzacţii încheiate rămân fixe pe perioada derulării contractului standard;
    i) în cazul produselor tranzacţionate prin mecanismul cu contraparte, elementele care pot fi modificate în cadrul şedinţelor de tranzacţionare de către participanţii la piaţa centralizată sunt preţul, exprimat în lei/MWh, şi cantitatea tranzacţionată, exprimată în MWh/zi;
    j) în cazul tranzacţiilor încheiate prin mecanismul cu contraparte, preţul şi cantitatea aferente unei tranzacţii nu pot fi modificate ulterior datei încheierii acesteia;
    k) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte standard EFET ce reflectă condiţiile specifice ale pieţei gazelor naturale din România sau în baza unor contracte preagreate de către părţile participante la tranzacţie, fiecare dintre participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale care au preagreat un astfel de contract informează titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate cu privire la includerea celuilalt participant în lista de eligibilitate cuprinzând participanţii cu care acesta va putea încheia tranzacţii. În această situaţie, accesul la tranzacţionarea produselor respective, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis oricărui participant care se află pe lista de eligibilitate a participantului iniţiator, cu condiţia ca în această listă să se regăsească minimum 8 participanţi;
    l) pentru tranzacţionarea gazelor naturale în baza unor contracte definite de către participantul iniţiator al ordinului de tranzacţionare, accesul la tranzacţionarea produsului respectiv, prin emiterea de ordine de răspuns, este permis oricărui participant înregistrat la piaţa centralizată de gaze naturale care îndeplineşte condiţiile prevăzute în convenţia de participare. În această situaţie, titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate are obligaţia publicării produsului ofertat la tranzacţionare, inclusiv a contractului aferent, pentru o perioadă de cel puţin 3 zile lucrătoare, înaintea datei prevăzute pentru tranzacţionarea respectivului produs;
    m) clauzele contractelor de vânzare-cumpărare prevăzute la lit. k) şi l), aferente fiecărui produs tranzacţionat direct între participanţi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei. Preţul este exprimat în lei/MWh, cantitatea tranzacţionată în baza unui astfel de contract este exprimată în MWh/zi, în profilul constant stabilit prin contract, şi nu pot fi modificate ulterior datei încheierii tranzacţiei;
    n) tranzacţiile încheiate prin mecanismul cu contraparte se notifică OTS de către operatorul pieţelor centralizate de gaze naturale/terţa parte desemnată de acesta; tranzacţiile încheiate direct între participanţi se notifică OTS fie de către părţile implicate în tranzacţie, fie de către titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate în cadrul căreia a fost încheiată tranzacţia, dacă acesta a fost mandatat în acest sens de către părţile implicate în tranzacţie;
    o) titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate asigură disponibilitatea platformei de tranzacţionare a produselor specifice conform unui orar stabilit de către acesta şi publicat pe pagina proprie de internet;
    p) titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate publică şi actualizează permanent pe pagina proprie de internet calendarul de tranzacţionare a produselor standard supuse tranzacţionării pe fiecare dintre pieţele centralizate organizate şi administrate subscrise pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung.


    ART. 9
    Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale elaborat de către fiecare titular al licenţei de administrare a pieţelor centralizate conţine cel puţin următoarele:
    a) segmentele pieţei centralizate de gaze naturale pe care urmează să îşi desfăşoare activitatea;
    b) datele de identificare ale entităţii care îşi asumă rolul de contraparte în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt şi/sau al pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, după caz;
    c) descrierea produselor destinate tranzacţionării în cadrul fiecărui segment al pieţei centralizate pe care urmează să îşi desfăşoare activitatea;
    d) contractul standard/acordul standard utilizat în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt şi al pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung;
    e) mecanismele de garantare a tranzacţiilor încheiate în cadrul fiecărui segment al pieţei centralizate pe care urmează să îşi desfăşoare activitatea;
    f) cadrul de organizare şi desfăşurare a şedinţelor de tranzacţionare;
    g) mecanismele de tranzacţionare utilizate;
    h) informaţiile publicate/actualizate zilnic în conformitate cu prevederile art. 19;
    i) metodele de determinare a preţului de închidere şi a preţului la sfârşitul zilei de tranzacţionare.


    ART. 10
    În termen de maximum 90 de zile de la obţinerea licenţei, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate transmit ANRE, spre aprobare/avizare, regulamentul propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate din administrarea proprie şi convenţiile de participare la piaţă.

    ART. 11
    (1) Regulamentul propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale aprobat în condiţiile art. 4 se publică de către titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 24 de ore de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) Procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate avizate de către ANRE se publică de către titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 24 de ore de la primirea avizului.

    ART. 12
    Participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale şi titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale au obligaţia să respecte prevederile regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale aprobat de ANRE şi procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate avizate de ANRE.

    ART. 13
    (1) Orice modificări şi/sau completări aduse regulamentului propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale şi/sau procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate se transmit ANRE pentru aprobare sau avizare, după caz.
    (2) Modificările prevăzute la alin. (1) se publică de către titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate pe pagina proprie de internet, în termen de maximum 24 de ore de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau de la primirea avizului, după caz.

    ART. 14
    Pentru a deveni participant la piaţa centralizată este necesar ca un operator economic din sectorul gazelor naturale/client final să fie înregistrat de către titularul licenţei de administrare a pieţelor centralizate respective, în conformitate cu prevederile art. 15.

    ART. 15
    Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată titularului licenţei de administrare a pieţelor centralizate respective, prin încheierea cu acesta a unei convenţii de participare la piaţă. Convenţiile de participare la piaţă sunt elaborate de către titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate şi avizate de către ANRE şi reflectă drepturile şi obligaţiile titularului licenţei de administrare a pieţelor centralizate şi ale participantului la piaţa centralizată semnatar, în conformitate cu prevederile regulamentelor privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale şi/sau ale procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate prevăzute la art. 4 şi 10. Orice modificări şi/sau completări aduse convenţiei de participare se transmit pentru avizare ANRE şi produc efecte ulterior avizării.

    ART. 16
    Titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate publică convenţiile de participare pe paginile lor de internet, după avizarea acestora de către ANRE, în termen de maximum 24 ore de la primirea avizului.

    ART. 17
    Un participant la piaţa centralizată de gaze naturale se poate retrage din proprie iniţiativă de la piaţa centralizată în baza unei înştiinţări scrise, semnate de reprezentantul legal al participantului la piaţă.

    ART. 18
    Titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate vor proceda la suspendarea sau excluderea unui operator economic de la participarea la piaţa centralizată în situaţia în care acesta nu respectă prevederile convenţiei de participare, ale regulamentului propriu privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale sau ale procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate.

    ART. 19
    (1) Pentru tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate au obligaţia să publice, pe pagina proprie de internet, următoarele informaţii:
    a) volume tranzacţionate pentru ziua următoare şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens;
    b) volumele tranzacţionate pentru restul zilei gaziere şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens - pentru fiecare produs în parte;
    c) preţul minim de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;
    d) preţul maxim de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;
    e) preţul mediu - pentru fiecare produs în parte, calculat ca medie ponderată;
    f) preţul de închidere al zilei de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;
    g) variaţia preţului de închidere al zilei faţă de preţul de închidere al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;
    h) numărul participanţilor înregistraţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia - vânzare sau cumpărare.

    (2) Titularii licenţelor de administrare a pieţelor publică cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-e) la fiecare două ore şi zilnic cel puţin informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. f)-h).
    (3) Pentru tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen mediu şi lung, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate au obligaţia de a publica zilnic, la sfârşitul intervalului de tranzacţionare, pe pagina proprie de internet, cel puţin următoarele informaţii:
    a) volumele tranzacţionate şi numărul de tranzacţii încheiate în acest sens - pentru fiecare produs în parte;
    b) preţul minim de tranzacţionare al zilei - pentru fiecare produs în parte;
    c) preţul maxim de tranzacţionare al zilei - pentru fiecare produs în parte;
    d) preţul mediu al zilei de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte, calculat ca medie ponderată;
    e) preţul mediu actualizat - pentru fiecare produs în parte - pentru produsele tranzacţionabile în cadrul unui interval mai larg de timp, calculat ca medie ponderată a tuturor tranzacţiilor efectuate de la începutul intervalului de tranzacţionare a produsului respectiv până la sfârşitul zilei de tranzacţionare;
    f) variaţia preţului mediu actualizat faţă de preţul mediu/actualizat al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;
    g) preţul de închidere al zilei de tranzacţionare - pentru fiecare produs în parte;
    h) variaţia preţului de închidere al zilei faţă de preţul de închidere al zilei anterioare - pentru fiecare produs în parte;
    i) numărul participanţilor înregistraţi la piaţă care au depus minimum o ofertă în piaţă, indiferent de sensul acesteia - vânzare sau cumpărare.

    (4) La solicitarea OTS, titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate au obligaţia de a transmite acestuia informaţiile zilnice prevăzute la alin. (1) referitoare la tranzacţiile încheiate în cadrul pieţei produselor standardizate pe termen scurt, în conformitate cu un protocol de transmitere a informaţiilor agreat de comun acord.

    ART. 20
    Operatorii pieţelor centralizate pot dezvolta, în afara pieţelor centralizate, platforme pentru produse nestandardizate pe baza unor regulamente şi proceduri elaborate de către aceştia şi publicate pe paginile proprii de internet pentru a asigura condiţii de concurenţă şi de acces transparent şi nediscriminatoriu al participanţilor la piaţă la cantităţile de gaze naturale ofertate pe piaţa concurenţială.

    ART. 21
    Titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate transmit lunar ANRE informaţii detaliate cu privire la fiecare tranzacţie încheiată atât pe piaţa centralizată de gaze naturale, cât şi pe platformele dezvoltate pentru produse nestandardizate, din fiecare sesiune de tranzacţionare, până cel târziu la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, conform reglementărilor ANRE.

    CAP. II
    Tarife
    ART. 22
    (1) Pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, titularii licenţelor de administrare a pieţei centralizate au dreptul să perceapă participanţilor la piaţa centralizată tarife şi comisioane, în condiţiile prevăzute de lege.
    (2) Tarifele şi comisioanele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie nediscriminatorii, bazate pe criterii obiective, să asigure recuperarea costurilor prudent efectuate, fiind interzisă subvenţia încrucişată între diferitele platforme de tranzacţionare operate de către acelaşi titular al licenţei de administrare a pieţei centralizate.

    ART. 23
    Titularii licenţelor de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale au obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet toate tarifele şi comisioanele aplicabile.

    ----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


HENRIETTA FERNANDO
29 Iulie 2018
Bun? ziua, sunte?i interesat s? ob?ine?i un împrumut ??? oferim împrumut de afaceri, împrumut de investi?ii, consolidarea datoriilor ?i multe altele. oferim o sum? mare companiilor cu sistemul nostru de transfer de garan?ie de 100%, v? conect?m pân? la banca noastr? ?i ob?ine?i împrumutul dvs. cu 24 de ore cu o rat? a dobânzii de doar 2% Deci, trimite?i-ne un e-mail ast?zi la: (fernandohenrietta@gmail.com) pentru a aplica acum pentru un împrumut.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice