Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULI din 19 august 2016  şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULI din 19 august 2016 şi politici contabile în cadrul Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 676 din 1 septembrie 2016
──────────
    Aprobate prin Ordinul Ministrului afacerilor interne nr. 126 din 19 august 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 1 septembrie 2016.
──────────


    CAP. I
    Reguli generale

    SECŢIUNEA 1
    Organizarea şi conducerea contabilităţii

    ART. 1
    (1) În Ministerul Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., organizarea contabilităţii şi ţinerea evidenţei contabile se efectuează cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi ale prezentelor reguli.
    (2) În M.A.I., documentele justificative şi documentele contabile sunt cele reglementate de actele normative în vigoare, precum şi cele prevăzute în prezentele reguli.
    (3) Forma de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor economico-financiare utilizate în M.A.I. este "maestru-şah simplificat", iar principalele registre şi formulare care se utilizează sunt: Registrul-jurnal (cod 14-1-1), Registrul-inventar (cod 14-1-2), Fişa de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22) şi Balanţa de verificare.
    (4) Pentru verificarea înregistrărilor în contabilitatea sintetică şi analitică, lunar, se întocmesc balanţe de verificare.
    ART. 2
    (1) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor se face la valoarea de intrare, denumită în continuare valoare contabilă, prin care se înţelege:
    a) costul de achiziţie, pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
    b) costul de producţie, pentru bunurile produse în unitate;
    c) valoarea justă, pentru bunurile obţinute cu titlu gratuit, pentru plusuri de inventar sau bunuri rezultate cu ocazia scoaterii din funcţiune a mijloacelor fixe, a executării lucrărilor de reparaţii etc.;
    d) valoarea consemnată în documentele de transfer de către unitatea de la care au fost transferate bunuri, în cazul procedurilor de transfer;
    e) valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru bunurile reevaluate în baza unor dispoziţii legale exprese.
    (2) Costul de achiziţie al bunurilor cuprinde: preţul de cumpărare, taxele de import şi alte taxe, cu excepţia acelor taxe pe care unitatea le poate recupera de la autorităţile fiscale, cheltuielile de transport şi manipulare, precum şi alte cheltuieli care pot fi atribuite direct achiziţiei bunurilor respective.
    (3) Costul de producţie al unui bun cuprinde: costul de achiziţie al materiilor prime şi materialelor consumabile şi cheltuielile de producţie direct atribuibile bunului.
    (4) Valoarea justă a unui bun reprezintă suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bună voie între două părţi aflate în cunoştinţă de cauză, în cadrul unei tranzacţii cu preţul determinat obiectiv. Pentru bunurile care au valoare de piaţă, valoarea justă este identică cu valoarea de piaţă.
    ART. 3
    (1) Cheltuielile ulterioare efectuate cu un activ fix, după achiziţionarea, finalizarea sau primirea acestuia cu titlu gratuit, care au drept scop menţinerea parametrilor funcţionali stabiliţi iniţial, se înregistrează în conturile de cheltuieli atunci când sunt efectuate.
    (2) Cheltuielile ulterioare majorează costul activului fix necorporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial.
    (3) Cheltuielile ulterioare majorează costul activului fix corporal atunci când au ca efect îmbunătăţirea performanţelor faţă de parametrii funcţionali stabiliţi iniţial (modernizări) sau mărirea duratei de viaţă utile (reparaţii capitale) şi conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare.
    (4) În cazurile în care înlocuirea pieselor/subansamblurilor defecte ale unui mijloc fix sau ale unui material de natura obiectelor de inventar se face cu altele noi, mai performante datorită evoluţiei tehnologice, dar care nu determină o creştere a funcţionalităţii bunurilor materiale, nu se majorează valoarea acestuia. În cazul în care se adaugă în structura/inventarul de complet al bunului material componente noi, care determină o creştere a funcţionalităţii acestuia, se realizează majorarea valorii cu valoarea componentelor respective.
    (5) În cazul achiziţionării de servicii, lucrări, materiale, piese de schimb, subansamble şi altele asemenea, destinate efectuării unor operaţiuni de natura modernizărilor sau care îmbunătăţesc sau extind performanţele şi/sau funcţionalitatea unor mijloace fixe, conducând astfel, conform normelor contabile, la majorarea valorii acestora, bunurile materiale se achiziţionează din fondurile prevăzute la titlul XIII "Active nefinanciare".
    ART. 4
    (1) Unităţile care efectuează operaţiuni finanţate din fonduri europene în calitate de agenţii şi/sau autorităţi de implementare sau beneficiari finali ai fondurilor respective utilizează pentru înregistrarea în contabilitate cursul INFO-euro.
    (2) În cazul proiectelor finanţate prin fonduri europene nerambursabile, elementele monetare exprimate în euro, precum disponibilităţi şi depozite bancare, creanţe şi datorii, se reevaluează, cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare, la cursul INFO-euro comunicat în penultima zi lucrătoare a lunii în care se întocmesc situaţiile financiare.
    (3) Operaţiunile privind încasările şi plăţile în valută, care nu provin din fonduri europene nerambursabile, se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Naţională a României.
    (4) Elementele monetare exprimate în valută care nu provin din fonduri europene nerambursabile, precum disponibilităţi şi alte elemente asimilate, creanţe şi datorii, se reevaluează la data întocmirii situaţiilor financiare, la cursul comunicat de Banca Naţională a României valabil pentru ultima zi a perioadei de raportare.
    ART. 5
    Amortizarea activelor fixe se face după metoda amortizării liniare.
    ART. 6
    (1) Contabilitatea stocurilor se organizează folosind metoda inventarului permanent, prin înregistrarea în contabilitate a tuturor operaţiunilor de intrare şi ieşire, astfel încât să fie cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ, cât şi valoric.
    (2) Stocurile se evaluează prin aplicarea metodei costului mediu ponderat (CMP), calculat la sfârşitul lunii. CMP se calculează după formula:

              V(SI) + V(I)
      CMP = ───────────────── ,
                 SI + I


    unde:
    CMP = costul mediu ponderat;
    V(SI) = valoarea stocului iniţial;
    V(I) = valoarea intrărilor din cursul lunii;
    SI = cantitatea din stocul iniţial;
    I = cantitatea intrată în cursul lunii.
    (3) Materialele de natura obiectelor de inventar se evaluează şi se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), materialele aflate în rezerva de stat şi rezerva de mobilizare, gestionată de Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, precum şi alimentele, produsele şi alte materiale aflate în gestiunea popotelor se evaluează prin aplicarea metodei primul intrat-primul ieşit (F.I.F.O.).
    ART. 7
    (1) Contabilitatea analitică a stocurilor se ţine folosind metoda cantitativ-valorică.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul cărţilor şi altor documente cu statut de bunuri culturale comune aflate în fondurile bibliotecilor, contabilitatea analitică se ţine folosind metoda global-valorică, cu aprobarea ordonatorului de credite.
    (3) Contabilitatea analitică a produselor, alimentelor şi a altor materiale din gestiunea punctelor de desfacere, organizate în baza legislaţiei privind hrănirea efectivelor, se ţine după metoda global-valorică.
    ART. 8
    (1) Consumul materialelor de natura obiectelor de inventar se înregistrează pe cheltuieli la momentul scoaterii din folosinţă. Prin excepţie, în cazul echipamentului şi uniformelor acordate cadrelor militare şi poliţiştilor în cadrul normelor de echipare, înregistrarea pe cheltuieli se face la momentul distribuirii acestora, pe baza bonului de consum.
    (2) Trecerea materialelor de natura obiectelor de inventar dintr-o categorie în alta se înregistrează numai în conturile sintetice de gradul III: 303 01 00 "Materiale de natura obiectelor de inventar în magazie" şi 303 02 00 "Materiale de natura obiectelor de inventar în folosinţă".
    ART. 9
    (1) Verificarea exactităţii înregistrărilor în evidenţa de gestiune şi în contabilitate se efectuează lunar sau ori de câte ori se impune, prin compararea cantităţilor operate în fişele de magazie (cod 14-3-8) cu cele din fişele de cont analitic pentru valori materiale.
    (2) Modelul fişei de cont analitic pentru valori materiale este prevăzut în anexa nr. 1.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Aplicarea principiilor contabile

    ART. 10
    (1) Respectarea principiului contabilităţii pe bază de angajamente presupune ca efectele tranzacţiilor şi ale altor evenimente să fie recunoscute atunci când tranzacţiile şi evenimentele se produc şi nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit. Pentru respectarea acestui principiu, salariile, soldele şi celelalte drepturi asimilate, precum şi obligaţiile angajatorului aferente acestora, care se plătesc în luna următoare celei la care se referă, se înregistrează în contabilitate în luna în care munca a fost prestată.
    (2) Drepturile de hrană, de echipament, ajutoarele la trecerea în rezervă/încetarea raporturilor de serviciu şi alte drepturi care se plătesc pentru luna în curs sau care nu pot fi asociate unei anumite perioade se înregistrează în contabilitate în luna în care s-a emis documentul justificativ, constând în situaţie centralizată, stat de plată etc.
    (3) Cheltuielile cu serviciile se recunosc în perioada când serviciile au fost prestate şi lucrările executate, conform următorului exemplu: facturile privind furnizarea de energie electrică, energie termică, apă, canal, salubritate, telefon etc., care reflectă consumuri aferente lunii decembrie şi care au fost primite de unităţi până la data întocmirii bilanţului, se înregistrează în contabilitate în luna decembrie.
    (4) Toate veniturile şi cheltuielile se raportează la exerciţiul la care se referă, fără a se ţine seama de data încasării veniturilor, respectiv data plăţii cheltuielilor, astfel încât pentru înregistrarea veniturilor şi cheltuielilor care privesc exerciţiile următoare, precum chirii, abonamente, asigurări etc., se utilizează conturile 472 "Venituri înregistrate în avans" şi 471 "Cheltuieli înregistrate în avans".
    ART. 11
    Corespondenţele stabilite în cadrul funcţiunii fiecărui cont contabil prevăzute în Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, sunt obligatorii şi pot fi dezvoltate în cazul operaţiunilor care nu au fost prevăzute în respectivele norme metodologice.
    ART. 12
    În vederea reflectării în contabilitate a operaţiunilor în funcţie de conţinutul lor economic, precum şi pentru realizarea unei execuţii bugetare corecte, în situaţia în care se achiziţionează materiale în scopul transformării acestora în materiale de natura obiectelor de inventar, încadrarea în clasificaţia economică se face la articolul bugetar 20.05 "Bunuri de natura obiectelor de inventar", alineatul corespunzător naturii materialului de natura obiectelor de inventar ce urmează a rezulta din transformare, iar înregistrarea în contabilitate se face în contul de materiale corespunzător naturii lor.
    ART. 13
    (1) Eventualele erori constatate în contabilitate, precum greşeli matematice, greşeli de aplicare a politicilor contabile, ignorarea sau interpretarea greşită a tranzacţiilor şi a altor evenimente etc., după aprobarea şi depunerea situaţiilor financiare se corectează în anul în care se constată.
    (2) Prin corectarea erorilor aferente exerciţiilor precedente, situaţiile financiare aferente acelor exerciţii nu se modifică.
    (3) Erorile contabile aferente exerciţiilor precedente se corectează în conturile corespunzătoare de active, datorii şi capitaluri, iar cele referitoare la venituri şi cheltuieli se corectează pe seama rezultatului reportat. Aceste operaţiuni se prezintă şi se justifică în notele justificative la situaţiile financiare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Utilizarea şi închiderea unor conturi contabile

    ART. 14
    Unităţile M.A.I. efectuează înregistrările în contabilitate pe baza Planului de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Planului de conturi pentru unităţile din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin dispoziţie a secretarului general al M.A.I.
    ART. 15
    (1) Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se face trimestrial, în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.
    (2) Pentru asigurarea unei imagini fidele a cheltuielilor şi veniturilor, în situaţia în care apar operaţiuni ce trebuie înregistrate în debitul conturilor de venituri sau în creditul conturilor de cheltuieli, acestea se înregistrează în creditul conturilor de venituri, respectiv în debitul conturilor de cheltuieli, în roşu, cu excepţia operaţiunilor specifice închiderii conturilor de cheltuieli şi venituri în vederea stabilirii rezultatului patrimonial.
    (3) Contul de finanţare bugetară se închide la finele anului conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    ART. 16
    (1) Soldurile conturilor 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate" şi 482 "Decontări între instituţii subordonate" se închid prin intermediul contului 117 "Rezultatul reportat", atât la unitatea care a transferat bunurile, cât şi la unitatea care a primit bunurile, până la finele lunii în care au avut loc transferurile.
    (2) Componenta soldului contului 481 "Decontări între instituţia superioară şi instituţiile subordonate", care evidenţiază sumele transmise de instituţia superioară către instituţiile din subordine pentru efectuarea unor cheltuieli aprobate, se închide cu suma plăţilor efectuate. Sumele rămase neutilizate şi restituite instituţiei superioare se înregistrează în debitul contului 481, la instituţia subordonată, şi în creditul contului 481, la instituţia superioară.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), în cazul unităţilor care şi-au schimbat subordonarea în urma unor procese de reorganizare, conturile de decontări 481 şi 482 se închid la momentul întocmirii bilanţului de închidere, conform termenelor prevăzute de actele normative prin care s-au aprobat reorganizările.
    ART. 17
    Direcţia generală financiară este abilitată să stabilească şi să comunice unităţilor M.A.I. ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite monografii contabile pentru unele operaţiuni economico-financiare al căror mod de înregistrare în contabilitate nu este stabilit de către Ministerul Finanţelor Publice prin acte normative sau precizări.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Utilizarea unor formulare/documente

    ART. 18
    (1) La nivelul ordonatorilor de credite, prin grija contabilului-şef şi a şefilor compartimentelor de specialitate, se întocmeşte Graficul de circulaţie al documentelor justificative, adaptat specificului de activitate al unităţii, care trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:
    a) categoriile de documente justificative care se utilizează;
    b) responsabilităţile şi termenele privind întocmirea, verificarea, certificarea, avizarea/vizarea, aprobarea, circulaţia şi păstrarea acestora, stabilite cu respectarea normelor de utilizare prevăzute în prezentele reguli şi în actele normative în vigoare;
    c) după caz, numărul de exemplare în care se întocmeşte, circulă şi se păstrează documentele, atunci când acesta diferă de cel stabilit în prezentele reguli şi în actele normative în vigoare, precum şi în cazul în care se utilizează alte documente în afara celor prevăzute în prezentele reguli şi în actele normative în vigoare.
    (2) Graficul poate să fie însoţit şi de un tabel cu specimenele de semnături ale persoanelor responsabile cu întocmirea, avizarea şi aprobarea operaţiunilor respective, precum şi ale celor responsabili cu gestionarea/păstrarea/folosirea bunurilor materiale.
    ART. 19
    Cu ocazia recepţiei serviciilor se încheie de către comisia de recepţie un proces-verbal care trebuie să cuprindă elementele prevăzute de actele normative în vigoare, menţiuni din care să rezulte că serviciul a fost prestat în condiţii corespunzătoare, fără a exista obiecţiuni din partea beneficiarului, şi data la care s-a efectuat serviciul.
    ART. 20
    În cazul lucrărilor nefinalizate, materialele, subansamblele, piesele livrate de furnizor, care urmează a fi prelucrate, asamblate sau utilizate în procesul tehnologic pentru realizarea lucrării, se recepţionează pe baza "Procesului-verbal de recepţie provizorie" (cod 14-2-5/a).
    ART. 21
    Pentru înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor privind justificarea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului pe teritoriul ţării se utilizează Ordinul de serviciu (deplasare/misiune/delegare), al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
    ART. 22
    În cazul predării bunurilor materiale către operatorii economici, instituţiile publice sau alte entităţi, în condiţiile reglementate prin acte normative, la Avizul de însoţire al mărfii (cod 14-3-6A) se anexează şi documentul de predare-preluare reglementat de respectivele acte normative.
    ART. 23
    În cazul transferurilor între unităţile M.A.I., pe Avizul de însoţire al mărfii se evidenţiază sursa de finanţare la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol şi alineat al clasificaţiei bugetare.
    ART. 24
    Pentru decontarea cheltuielilor efectuate de ataşaţii de afaceri interne şi înregistrarea în contabilitate a acestora se utilizează Decontul de cheltuieli (cod 14-5-5).
    ART. 25
    Fişa de cont analitic pentru valori materiale şi Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2) se ţin în continuare, fără a se deschide fişe noi la începutul anului următor.

    CAP. II
    Reguli privind contabilitatea bunurilor

    ART. 26
    (1) Contabilitatea sintetică se dezvoltă în analitic pe gestiuni, iar în cadrul acestora pe surse de finanţare, activităţi (curentă şi de mobilizare) şi pe feluri de bunuri (mijloace fixe, materiale de natura obiectelor de inventar şi materiale).
    (2) În cazul proiectelor cofinanţate din fonduri externe nerambursabile, evidenţa contabilă se ţine pentru fiecare proiect.
    ART. 27
    Înregistrarea operaţiunilor economice privind existenţa şi mişcarea bunurilor materiale, existenţa, transformarea şi evoluţia celorlalte elemente patrimoniale în unităţile M.A.I. se face pe baza documentelor justificative, legal întocmite de compartimentele/serviciile logistice, precum şi de alte compartimente/servicii în funcţie de resortul cărora sunt bunurile.
    ART. 28
    Documentele de intrare şi ieşire a bunurilor materiale primite de la structurile logistice, conform Graficului privind circuitul documentelor justificative, se înregistrează în fişele de cont analitic pentru valori materiale, stabilindu-se stocul şi soldul perioadei. Contabilul este obligat ca înainte de efectuarea înregistrărilor să verifice modul de emitere şi completare a documentelor privind mişcarea bunurilor materiale.

    SECŢIUNEA 1
    Reguli privind contabilitatea activelor fixe

    ART. 29
    (1) Activele fixe necorporale sunt active fără substanţă fizică şi care se utilizează pe o perioadă mai mare de un an.
    (2) Contabilitatea sintetică a activelor fixe necorporale se ţine pe categorii, iar contabilitatea analitică pe feluri de active fixe necorporale.
    (3) Activele fixe necorporale cuprind:
    a) cheltuieli de dezvoltare;
    b) concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare, cu excepţia celor create intern de unitate;
    c) înregistrări ale unor evenimente, materiale publicate sau altele asemenea, efectuate/existente pe orice fel de suport.
    d) alte active fixe necorporale;
    e) active fixe necorporale în curs de execuţie.
    (4) În categoria activelor fixe necorporale intră şi programele informatice create de instituţie sau achiziţionate de la terţi pentru necesităţile proprii de utilizare, precum şi alte active fixe necorporale.
    ART. 30
    (1) Activul fix corporal este obiectul singular sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare şi care trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
    a) are o valoare mai mare decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 privind stabilirea valorii de intrare a activelor fixe la instituţiile publice;
    b) are o durată normală de funcţionare (utilizare) mai mare de un an.
    (2) Pentru bunurile folosite în loturi, complete, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca active fixe se are în vedere valoarea întregului lot, complet, set sau corp.
    (3) Înlocuirea componentelor unui lot, complet, set sau corp cu componente noi se face în regim de lucrări de reparaţii curente, dacă acestea nu modifică parametrii tehnici şi funcţionali ai lotului, completului setului sau corpului.
    (4) În cazul în care componentele noi modifică parametrii tehnici şi funcţionali, înlocuirea se execută în regim de lucrări de investiţie - modernizare, care modifică valoarea contabilă a activului fix respectiv.
    ART. 31
    Activele fixe corporale cuprind:
    a) terenuri şi amenajări de terenuri;
    b) construcţii;
    c) instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;
    d) mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale;
    e) active fixe corporale în curs de execuţie.
    ART. 32
    (1) Contabilitatea terenurilor se ţine pe două categorii: terenuri şi amenajări de terenuri.
    (2) Contabilitatea sintetică a terenurilor se ţine distinct în raport cu regimul juridic al proprietăţii, pe categoriile "terenuri aflate în domeniul public al statului" şi "terenuri aflate în domeniul privat al statului/proprietatea privată a instituţiei publice".
    (3) În contabilitatea analitică, terenurile se evidenţiază pe următoarele grupe:
    a) terenuri agricole (arabile, păşuni, fâneţe, vii, livezi);
    b) terenuri silvice;
    c) terenuri fără construcţii;
    d) terenuri cu zăcăminte;
    e) terenuri cu construcţii;
    f) alte terenuri.
    (4) Investiţiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, precum şi alte lucrări similare care nu se concretizează în mijloace fixe se înregistrează ca amenajări la terenuri. Acestea cuprind lucrări cum ar fi: racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, lucrările de acces, împrejmuirile şi altele asemenea.
    (5) Amenajările la terenuri se amortizează pe o durată de 10 ani.
    (6) Terenurile se înregistrează în contabilitate, la intrarea în patrimoniu, la valoarea stabilită potrivit Hotărârii Guvernului nr. 746/1991 privind stabilirea valorii de patrimoniu a terenurilor agricole în vederea aplicării art. 36 şi art. 38 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare.
    ART. 33
    (1) Contabilitatea activelor fixe neamortizabile se ţine după cum acestea aparţin domeniului public al statului sau domeniului privat al statului/sunt în proprietatea privată a instituţiei publice.
    (2) Fac parte din domeniul public al statului bunurile de natura activelor fixe care nu se amortizează şi care prin natura lor sau prin declaraţia legii sunt de uz sau de interes public şi sunt reglementate la art. 136 din Constituţia României, republicată, şi la art. 3, art. 6 şi pct. I din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Contabilitatea sintetică a activelor fixe care fac parte din domeniul privat al statului se ţine în funcţie de apartenenţa acestora la domeniul privat al statului sau la proprietatea privată a instituţiei publice, prin intermediul conturilor 102 01 01 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului" şi 102 01 02 "Fondul bunurilor care alcătuiesc proprietatea privată a instituţiei publice".
    (4) Bunurile de natura activelor fixe corporale, neamortizabile, dobândite din donaţii sau legate, fac parte din domeniul privat al statului sau sunt în proprietatea privată a instituţiei publice în funcţie de destinaţia stabilită de transmiţător în actul de donaţie/sponsorizare, cu excepţia bunurilor care prin natura lor sau prin declaraţia legii nu pot face parte decât din domeniul public al statului.
    (5) Activele fixe corporale neamortizabile, care nu fac parte din domeniul public al statului, achiziţionate din credite bugetare, fac parte din domeniul privat al statului şi se înregistrează în contul 102.01.01 "Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al statului". În această categorie intră, de exemplu: armamentul, tehnica de luptă, locuinţele de serviciu, alte bunuri mobile sau imobile neamortizabile care nu fac parte din domeniul public al statului etc.
    (6) Încadrarea activelor fixe în domeniul privat al statului sau în proprietatea privată a instituţiei publice se efectuează la momentul intrării acestora în patrimoniu, la propunerea comisiilor de recepţie. Cu ocazia inventarierii, dacă se constată că activele fixe existente în evidenţă nu sunt încadrate corect în cele două categorii sus-menţionate, corecţiile se efectuează la propunerea comisiilor de inventariere.
    ART. 34
    Contabilitatea analitică a activelor fixe se ţine pe fiecare obiect de evidenţă. Prin obiect de evidenţă se înţelege obiectul singular sau complexul de obiecte cu toate dispozitivele şi accesoriile lui, destinat să îndeplinească în mod independent, în totalitatea lui, o funcţie distinctă.
    ART. 35
    Potrivit Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, mijloacele fixe se clasifică în trei grupe principale:
    a) grupa 1 - Construcţii;
    b) grupa 2 - Instalaţii tehnice, mijloace de transport, animale şi plantaţii;
    c) grupa 3 - Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale.
    ART. 36
    (1) Activele fixe de natura tehnicii de luptă şi armamentul se încadrează în grupa 3, subgrupa 3.5 "Alte active corporale specifice Ministerului Afacerilor Interne", potrivit Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 572/2005*) pentru stabilirea unor măsuri în vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.
──────────
    *) Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 572/2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────

    (2) Tehnica de luptă şi armamentul cu valoarea de intrare mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 se achiziţionează din fondurile aprobate la titlul II "Bunuri şi servicii", articolul 20.15 "Muniţie, furnituri şi armament de natura activelor fixe pentru armată", se înregistrează în contabilitate ca materiale de natura obiectelor de inventar, se înscriu individual cu serii, se evidenţiază ca obiecte de inventar în evidenţa tehnic-operativă şi urmează regimul mijloacelor fixe în ceea ce priveşte păstrarea, utilizarea şi scoaterea din funcţiune.
    ART. 37
    Sunt asimilate mijloacelor fixe:
    a) bunurile culturale care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil constituite în colecţii speciale;
    b) valorile de muzeu, obiectele de artă şi expoziţii cu valoare artistică, istorică sau documentară care constituie fond muzeistic;
    c) costumele şi decorurile destinate spectacolelor;
    d) investiţiile efectuate la mijloace fixe luate cu chirie.
    ART. 38
    (1) Nu sunt considerate mijloace fixe:
    a) sculele, instrumentele şi dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea şi durata lor de funcţionare normală;
    b) echipamentul de protecţie şi de lucru, echipamentul şi uniformele de serviciu, echipamentul şi materialul sportiv, îmbrăcămintea specială, precum şi accesoriile de pat, indiferent de valoarea şi durata lor de utilizare;
    c) motoarele, aparatele şi alte subansambluri ale mijloacelor fixe, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate, cu ocazia reparaţiilor de orice fel care nu modifică parametrii tehnici iniţiali ai mijlocului fix;
    d) muniţiile de orice fel, inclusiv bombele, rachetele şi torpilele;
    e) construcţiile şi instalaţiile provizorii;
    f) animalele tinere şi la îngrăşat, precum şi cele care nu au îndeplinit condiţiile pentru a fi trecute la animale adulte;
    g) prototipurile, atât timp cât servesc ca model la executarea producţiei în serie, inclusiv seria 0, sau sunt supuse încercărilor în vederea omologării;
    h) pădurile;
    i) fondurile bibliotecilor, muzeelor şi arhivelor care au statut de bunuri culturale comune.
    (2) Bunurile materiale prevăzute la alin. (1) lit. a), b), e) şi i) se înregistrează ca materiale de natura obiectelor de inventar, cele de la lit. c) şi d) ca materiale, cele de la lit. g) ca produse, iar cele de la lit. f) ca animale tinere şi la îngrăşat.
    (3) Pentru bunurile materiale prevăzute la alin. (1) lit. h) se ţine doar o evidenţă tehnic-operativă în cadrul compartimentelor logistice.
    ART. 39
    (1) În situaţia în care valoarea de înregistrare actualizată a unor active fixe corporale este mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 72/2014, activele fixe corporale se menţin în continuare în evidenţa contabilă în aceleaşi conturi, în analitice distincte, iar valoarea rămasă neamortizată se recuperează prin includerea integrală în cheltuielile instituţiei publice sau prin includerea în cheltuielile acesteia într-o perioadă stabilită de către o comisie tehnică, cu aprobarea ordonatorului de credite.
    (2) Activele fixe corporale prevăzute la alin. (1) urmează regimul de scoatere din funcţiune al activelor fixe corporale.
    ART. 40
    (1) Activele fixe corporale amortizate integral care aparţin domeniului privat al statului, precum şi cele care aparţin proprietăţii private a instituţiilor publice şi care au o valoare mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 se trec la categoria materialelor de natura obiectelor de inventar.
    (2) Nu se trec în categoria materialelor de natura obiectelor de inventar activele fixe corporale care nu au însuşiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar, cum ar fi: construcţii, amenajări la terenuri, mijloace de transport, alte vehicule motorizate, nave, aeronave, animale şi plantaţii.
    (3) În sensul prevederilor alin. (2), prin mijloace de transport se înţelege autovehicule, autospeciale, autoutilitare, remorci şi semiremorci.
    (4) Bunurile cu caracter specific M.A.I. din categoria activelor fixe corporale, care au însuşiri comune materialelor de natura obiectelor de inventar şi care se trec în categoria acestora, se stabilesc prin grija Direcţiei generale financiare, Direcţiei generale logistice, Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi a Direcţiei medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.
    (5) Pe baza propunerilor comunicate de ordonatorii secundari şi terţiari de credite din M.A.I., Direcţia generală financiară întocmeşte o listă a bunurilor prevăzute la alin. (4), pe care o definitivează cu avizul Direcţiei generale logistice, Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei şi al Direcţiei medicale din cadrul M.A.I.
    (6) Lista definitivată se aprobă prin dispoziţie a secretarului general al M.A.I.
    (7) Lista aprobată se comunică ordonatorilor de credite din Ministerul Afacerilor Interne, prin grija Direcţiei generale financiare. Lista se actualizează prin grija aceleiaşi direcţii, până la finele fiecărui trimestru, dispoziţiile alin. (5) şi (6) aplicându-se în mod corespunzător.
    ART. 41
    (1) Evidenţa contabilă a activelor fixe se ţine cu ajutorul următoarelor documente de înregistrare contabilă:
    a) Registrul numerelor de inventar (cod 14-2-1) - document de atribuire a numerelor de inventar la toate activele fixe existente în unitate;
    b) Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2) - document pentru ţinerea contabilităţii analitice a mijloacelor fixe, cantitativ şi valoric;
    c) Fişa de cont pentru operaţii diverse (cod 14-6-22) - document contabil de înregistrare în evidenţa sintetică în cadrul formei de înregistrare contabilă "maestru-şah simplificat".
    (2) Pentru categoriile de tehnică militară de acelaşi fel, precum armament, aparatură artileristică etc., se atribuie un singur număr de inventar. În cadrul acestui număr, evidenţa se ţine în funcţie de seriile poansonate pe fiecare armă. Pe activele fixe înseriate nu se mai înscrie numărul de inventar, identificarea acestora realizându-se prin înscrierea seriei respective în registrul numerelor de inventar la rubrica "Alte menţiuni".
    (3) Înscrierea numerelor de inventar în cazul animalelor de serviciu se face conform precizărilor structurilor de specialitate din M.A.I.
    (4) Fişa mijlocului fix se întocmeşte într-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelaşi fel şi de aceeaşi valoare, care au aceleaşi cote de amortizare şi sunt puse în funcţiune în aceeaşi lună, şi se păstrează pe grupe de mijloace fixe, în ordinea codurilor din clasificarea imobilizărilor corporale conform legislaţiei în vigoare. În cadrul grupelor de mijloace fixe, fişele mijloacelor fixe se grupează pe locuri de folosinţă.
    ART. 42
    Principalele operaţiuni economico-financiare privind existenţa şi mişcarea activelor fixe sunt:
    a) intrări de active fixe din: achiziţii de la operatorii economici, transferuri, donaţii, sponsorizări, dezmembrări, investiţii, prelucrări/transformări de bunuri materiale în ateliere proprii sau la terţi, plusuri de inventar, modernizări şi alte căi legale;
    b) ieşiri de active fixe prin: transfer cu titlu gratuit între instituţii publice, transferuri între unităţile M.A.I., inclusiv repartizări la unităţile subordonate, vânzări către persoane juridice sau fizice, degradări, lipsuri la inventariere, casări, precum şi alte căi legale;
    c) mişcări ale activelor fixe în cadrul unităţii, de la magazie la locul de folosinţă şi invers, sau de la un loc de folosinţă la altul, între subunităţi;
    d) alte mişcări: închirierea, custodia şi trimiterea la reparaţie.
    ART. 43
    (1) Documentele justificative de înregistrare în contabilitate a intrărilor de active fixe sunt:
    a) Procesul-verbal de recepţie a mijlocului fix, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, pentru intrările de mijloace fixe din dotări, donaţii, sponsorizări, transferuri de la alte unităţi ale M.A.I., aprovizionări centralizate, modernizări, operaţiuni de distribuire/retragere de bunuri materiale în/din inventarul completului;
    b) Procesul-verbal de recepţie (cod 14-2-5), pentru intrările de mijloace fixe de natura obiectivelor de investiţii, inclusiv pentru reparaţii capitale şi modernizări;
    c) Procesul-verbal de recepţie provizorie (cod 14-2-5/a), întocmit pentru utilajele care necesită montaj, dar care nu necesită probe tehnologice, precum şi pentru clădirile sau construcţiile speciale care nu deservesc procese tehnologice, considerate ca puse în funcţiune la data terminării montajului, respectiv data terminării construcţiei;
    d) Procesul-verbal de punere în funcţiune (cod 14-2-5/b), întocmit pentru utilajele şi instalaţiile care necesită montaj şi probe tehnologice, precum şi pentru clădirile şi construcţiile speciale care deservesc procese tehnologice, considerate ca puse în funcţiune la terminarea probelor tehnologice.
    (2) Procesul-verbal de recepţie a mijlocului fix prevăzut la alin. (1) lit. a) se întocmeşte pe baza:
    a) unei facturi sau a altui document legal cu funcţie similară, prevăzut de legislaţia statului în care are loc achiziţia, pentru intrările de mijloace fixe din achiziţii proprii;
    b) Avizului de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), pentru intrările de mijloace fixe primite prin transfer;
    c) Procesului-verbal de transformare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, întocmit de către comisia numită pentru verificarea operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate, pentru intrările de active fixe obţinute în urma unui proces de transformare sau pentru modernizări;
    d) Procesului-verbal de predare-preluare, însoţit, după caz, de Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6/A) şi Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2), pentru activele fixe primite prin transfer cu titlu gratuit de la alte instituţii publice, sau de Procesul-verbal de inventariere şi de Listele de inventariere (cod 14-3-12), pentru mijloacele fixe intrate ca urmare a comasării sau desfiinţării unor unităţi, în cazul în care nu are loc o dislocare a bunurilor respective;
    e) Procesului-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale prevăzut de Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, care se întocmeşte pentru activele fixe rezultate în urma dezmembrării altor active fixe;
    f) Procesului-verbal de inventariere, pentru activele fixe constatate plus la inventariere, însoţit de Procesul-verbal de evaluare pentru înregistrarea în evidenţa contabilă a activelor fixe constatate plus la inventariere şi de Listele de inventariere (cod 14-3-12);
    g) Actului de mutaţie a animalelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5, pentru animalele tinere trecute în categoria animalelor de muncă sau de serviciu.
    (3) Înregistrarea în contabilitate în afara bilanţului a activelor fixe utilizate în baza unui contract de închiriere şi a celor primite în custodie sau comodat se face pe baza contractelor şi a proceselor-verbale de predare-primire încheiate/întocmite în acest scop.
    ART. 44
    (1) Documentele justificative de înregistrare în contabilitate a ieşirilor de mijloace fixe sunt:
    a)factura;
    b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), pentru ieşirile de mijloace fixe, inclusiv cele de natura armamentului, prin transfer cu titlu gratuit către alte unităţi sau către unităţile M.A.I., precum şi cele distribuite din aprovizionări centralizate sau descentralizate;
    c) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale, conform modelului stabilit prin Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe;
    d) Procesul-verbal de inventariere pentru activele fixe constatate lipsă la inventariere, la care se anexează Lista de inventariere (cod 14-3-12).
    (2) Pentru mijloacele fixe transmise fără plată către alte instituţii publice, la Avizul de însoţire a mărfii se anexează Procesul-verbal de predare-preluare, întocmit conform modelului prevăzut de Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009, cu modificările şi completările ulterioare. Unitatea predătoare are obligaţia de a urmări şi solicita instituţiei primitoare exemplarul 2 al avizului de însoţire a mărfii cu menţiunea "Recepţionat integral mijlocul fix", pentru înregistrarea în contabilitate a ieşirii mijlocului fix.
    (3) În cazul transmiterii fără plată a mijloacelor fixe amortizabile către alte unităţi ale M.A.I., la Avizul de însoţire al mărfii (cod 14-3-6A) se anexează Fişa mijlocului fix (cod 14-2-2), în vederea asigurării informaţiilor necesare pentru calculul şi evidenţierea amortizării de către unitatea primitoare. Unitatea predătoare are obligaţia de a urmări şi solicita unităţii primitoare exemplarul 2 din avizul de însoţire a mărfii cu menţiunea "Recepţionat integral mijlocul fix", pentru înregistrarea în contabilitate a ieşirii mijlocului fix.
    ART. 45
    Documente justificative de înregistrare în contabilitate a altor mişcări de mijloace fixe sunt:
    a) Bonul de mişcare a mijloacelor fixe (cod 14-2-3A), care reprezintă un document de mişcare a activelor fixe între gestiuni, între locuri de folosinţă sau între gestiuni şi locuri de folosinţă, în cadrul aceleiaşi unităţi;
    b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), la care se anexează Procesul-verbal de predare-preluare, pentru predarea armamentului şi a tehnicii de luptă, de natura activelor fixe, la unităţi de reparaţii specializate, precum şi pentru transferul între subunităţi ale aceleiaşi unităţi, dispersate teritorial.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli privind contabilitatea materialelor de natura obiectelor de inventar

    ART. 46
    Materialele de natura obiectelor de inventar reprezintă bunuri cu valoare mai mică decât limita prevăzută de Hotărârea Guvernului nr. 72/2014 pentru a fi considerate mijloace fixe, indiferent de durata lor de folosinţă sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor, precum şi bunurile asimilate acestora.
    ART. 47
    (1) Din grupa materialelor de natura obiectelor de inventar fac parte sau sunt asimilate acestora următoarele categorii de bunuri materiale, indiferent de durata de folosinţă şi valoarea lor:
    a) scule, dispozitive, verificatoare, aparate de măsură şi control;
    b) echipament de protecţie şi de lucru, echipament şi uniforme de serviciu, echipament şi material sportiv, echipament alpin, echipament militar ce se acordă elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ din M.A.I., lenjerie şi accesorii de pat, precum şi construcţii şi instalaţii provizorii executate din fondurile de investiţii;
    c) ambalaje de natura obiectelor de inventar care se utilizează în interiorul unităţii;
    d) accesorii armament şi aparatură artileristică, complete pentru reparat tehnică militară;
    e) hărţi topogeodezice;
    f) fondul bibliotecilor, muzeelor şi arhivelor, care au statut de bunuri culturale comune.
    (2) Baracamentele şi amenajările provizorii sunt bunuri achiziţionate sau construite de unităţi pentru executarea lucrărilor de construcţii.
    (3) Colecţiile bibliotecilor cuprind cărţi, publicaţii, seriale, manuscrise, microformate, documente cartografice, documente de muzică tipărite, documente audiovizuale, documente grafice, documente electronice, documente fotografice sau multiplicate prin prelucrări fizico-chimice, documente arhivistice, alte categorii de documente, indiferent de suportul material. Colecţiile pot cuprinde şi alte documente, nespecifice bibliotecilor, istoriceşte constituite sau provenite din donaţii sau sponsorizări.
    (4) Bunurile materiale de natura obiectelor de inventar, care se folosesc împreună pentru executarea unei anumite activităţi (truse de scule, truse criminalistice etc.), formează un complet şi se înregistrează ca atare în contabilitate.
    ART. 48
    (1) Evidenţa analitică a cărţilor şi publicaţiilor ţinute de bibliotecile unităţilor M.A.I. se ţine de bibliotecar sau de persoana desemnată cu responsabilităţi în acest sens, cu ajutorul Registrului inventar cărţi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6.
    (2) Evidenţa intrărilor şi ieşirilor de cărţi şi publicaţii în şi din biblioteci în expresie valorică se ţine cu ajutorul Registrului de mişcare a fondurilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7. Registrul se completează în două exemplare de către bibliotecar sau persoana desemnată cu responsabilităţi în acest sens. Pe baza exemplarului nr. 1, la sfârşitul lunii, valoarea de inventar a bibliotecii se recalculează prin însumarea valorii cărţilor intrate (partea I) şi scăderea din aceasta a valorii cărţilor ieşite (partea II).
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) pot fi aplicate şi în cazul punctelor documentare sau al altor astfel de organizări, în care numărul mare al cărţilor reprezintă un impediment în ţinerea evidenţei analitice a acestora pe fiecare obiect sau titlu în parte.
    ART. 49
    (1) Contabilitatea sintetică a materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine cu ajutorul Fişei de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22), în cadrul formei de înregistrare contabilă "maestru-şah simplificat".
    (2) Evidenţa contabilă analitică a materialelor de natura obiectelor de inventar se ţine cu ajutorul Fişei de cont analitic pentru valori materiale, deschisă separat pentru materialele de natura obiectelor de inventar aflate în magazie şi separat pentru cele în folosinţă.
    ART. 50
    Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate în legătură cu existenţa şi mişcarea materialelor de natura obiectelor de inventar sunt:
    a) intrări de materiale de natura obiectelor de inventar în patrimoniul unităţii;
    b) ieşiri de materiale de natura obiectelor de inventar din patrimoniul unităţii;
    c) mişcări ale materialelor de natura obiectelor de inventar în cadrul unităţii şi între unităţi ale M.A.I.
    ART. 51
    (1) Documentele justificative privind intrările materialelor de natura obiectelor de inventar în gestiune sunt:
    a) Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A);
    b) Procesul-verbal de transformare, întocmit de către comisia numită pentru verificarea operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate, pentru intrările de materiale de natura obiectelor de inventar obţinute din producţie proprie sau rezultate în urma unui proces de prelucrare sau asamblare în unitate;
    c) Procesul-verbal de predare-preluare, pentru materialele de natura obiectelor de inventar intrate ca urmare a comasării sau desfiinţării unor unităţi, în cazul în care nu are loc o dislocare a bunurilor respective, însoţit de Procesul-verbal de inventariere şi de Listele de inventariere (cod 14-3-12);
    d) Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A ), pentru înregistrarea în contabilitate a materialelor de natura obiectelor de inventar rezultate ca urmare a înlocuirilor de componente de această natură, uzate, din inventarul de complet al unui mijloc fix;
    e) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale, prevăzut de Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care se întocmeşte pentru materialele de natura obiectelor de inventar rezultate în urma dezmembrării unor active fixe sau materiale de natura obiectelor de inventar;
    f) Procesul-verbal de inventariere, pentru materialele de natura obiectelor de inventar constatate plus la inventariere, însoţit de Listele de inventariere (cod 14-3-12).
    (2) Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A) este însoţită de următoarele documente:
    a) factura sau alt document legal cu funcţie similară, prevăzut de legislaţia statului în care are loc achiziţia, pentru intrările de materiale de natura obiectelor de inventar din achiziţii proprii;
    b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), pentru intrările din donaţii, sponsorizări, primiri prin transfer cu titlu gratuit şi din aprovizionări centralizate; în cazul transferului cu titlu gratuit de la alte instituţii publice, la avizul de însoţire a mărfii se anexează şi Procesul-verbal de predare-preluare.
    ART. 52
    Documentele justificative pentru ieşirea materialelor de natura obiectelor de inventar sunt:
    a) factura, pentru valorificări;
    b) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale, conform modelului stabilit prin Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), în cazul materialelor de natura obiectelor de inventar transferate la alte unităţi ale M.A.I., precum şi în cazul transferului cu titlu gratuit la alte instituţii publice;
    d) Bonul de consum (cod 14-3-4A) sau Bonul de consum (colectiv) (cod 14-3-4/aA), în cazul echipamentului acordat personalului conform drepturilor de echipament cuvenite, întocmit conform Buletinului de distribuţie-retragere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, pentru scăderea din gestiune a componentelor introduse în complet şi în cazul hărţilor topogeodezice;
    e) Procesul-verbal de inventariere pentru materialele de natura obiectelor de inventar constatate lipsă la inventariere, însoţit de Listele de inventariere (cod 14-3-12);
    f) Procesul-verbal de transformare întocmit de către comisia numită pentru verificarea operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate, pentru ieşirile de materiale de natura obiectelor de inventar supuse unui proces de transformare.
    ART. 53
    Documentele justificative privind mişcarea materialelor de natura obiectelor de inventar în cadrul unităţii sunt:
    a) Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A), care reprezintă document de mişcare a materialelor de natura obiectelor de inventar în cadrul unităţii între gestiuni, de la magazie la locul de folosinţă, de la locul de folosinţă la magazie, de la un loc de folosinţă la altul şi în cazul înregistrării în evidenţă a componentelor retrase din inventarul de complet;
    b) Avizul de însoţire a mărfii, pentru transferurile de materiale de natura obiectelor de inventar între subunităţi şi gestiuni dispersate teritorial.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Contabilitatea bunurilor materiale, altele decât mijloacele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar

    §1. Reguli generale
    ART. 54
    (1) Prin bunuri materiale, altele decât activele fixe şi materialele de natura obiectelor de inventar, se înţelege: materiile prime, materialele consumabile, produsele, animalele, mărfurile, ambalajele, materialele rezervă de stat şi rezervă de mobilizare.
    (2) Rezerva de stat cuprinde bunuri din proprietatea privată a statului care se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protecţia populaţiei, a economiei şi pentru apărarea ţării, în situaţii excepţionale determinate de calamităţi naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe sau în caz de război.
    (3) Rezerva de mobilizare cuprinde bunuri din proprietatea publică a statului, şi anume:
    a) în industrie: materii prime, materiale, semifabricate, subansambluri şi elemente de completare, utilaje strict specializate, scule, dispozitive, verificatoare;
    b) în comunicaţii şi transporturi: materiale destinate restabilirii şi menţinerii în stare de funcţionare a capacităţilor de transport şi telecomunicaţii necesare asigurării nevoilor forţelor sistemului naţional de apărare;
    c) în sănătate: materiale sanitar-farmaceutice consumabile, materii prime şi materiale necesare fabricării produselor farmaceutice, aparatură, instrumentar medical;
    d) în comerţ: produse alimentare şi industriale necesare asigurării cererilor unităţilor militare, solicitate pe plan local, la mobilizare.
    (4) Ambalajele din rezerva de stat şi de mobilizare cuprind ambalajele aferente bunurilor ce se constituie în rezerva de stat şi de mobilizare.
    ART. 55
    (1) Contabilitatea sintetică a materialelor se ţine cu ajutorul Fişei de cont pentru operaţiuni diverse (cod 14-6-22), în cadrul formei de înregistrare "maestru-şah simplificat".
    (2) Contabilitatea analitică a materialelor se ţine cu ajutorul Fişei de cont analitic pentru valori materiale, deschisă separat pe fiecare fel de material.
    (3) La ieşirea din gestiune, bunurile materiale se evaluează şi se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei costului mediu ponderat (CMP), cu excepţia prevăzută la art. 6 alin. (4).
    (4) Toate ieşirile din cursul unei luni se înregistrează în contabilitate la valoarea stocului iniţial, calculată prin metoda costului mediu ponderat la sfârşitul lunii precedente. Consemnarea în documentele justificative privind ieşirile de bunuri materiale a valorii unitare a acestora se face de persoanele din compartimentele logistice, pe baza datelor puse la dispoziţie de compartimentele financiar-contabile.
    (5) La sfârşitul lunii, pe baza costului mediu ponderat calculat pentru luna încheiată, se efectuează regularizarea soldului astfel:
    a) stocul final se înmulţeşte cu costul mediu ponderat calculat la sfârşitul lunii, obţinându-se valoarea stocului final (valoarea stocului iniţial al lunii următoare);
    b) se stabileşte diferenţa faţă de valoarea stocului final existentă în contabilitate înainte de regularizare şi se înregistrează în contabilitate pe cheltuieli.
    ART. 56
    (1) În cazul în care ieşirile de materiale nu sunt înregistrate zilnic, se întocmeşte în acest scop, pe gestiuni, o situaţie centralizatoare, în cuprinsul căreia consumurile sunt grupate pe subdiviziunile cadrului comun al clasificaţiei bugetare, separat pe surse de finanţare.
    (2) Înregistrările se fac potrivit înregistrării cronologice şi sistematice şi pe baza documentelor justificative primite în conformitate cu Graficul privind circuitul documentelor justificative.
    (3) Operaţiunile de acelaşi fel şi pentru aceleaşi categorii de materiale pot fi grupate în documente cumulative sau situaţii centralizatoare de consum.
    ART. 57
    Principalele operaţiuni în legătură cu materialele, care fac obiectul înregistrărilor în contabilitate, sunt: intrări, ieşiri, prelucrări, transformări, custodii.
    ART. 58
    Documentele justificative privind înregistrarea în contabilitate a intrărilor de materiale sunt:
    a) Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A), însoţită, după caz, de factură, pentru achiziţiile directe de la furnizori, sau de Avizul de însoţire a mărfii, pentru materialele primite din aprovizionări centralizate, primite prin transfer cu titlu gratuit, nefacturate sau primite prin donaţii sau sponsorizări;
    b) Procesul-verbal de inventariere, pentru plusurile de inventar constatate cu ocazia inventarierii, întocmit de comisia numită în acest scop, la care se anexează Lista de inventariere (cod 14-3-12);
    c) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale, pentru materialele rezultate din casarea mijloacelor fixe sau a materialelor de natura obiectelor de inventar, ce se întocmeşte de comisia constituită în acest scop, conform modelului stabilit prin Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 167/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) Procesul-verbal de transformare, întocmit de către comisia numită pentru verificarea operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate, pentru intrările de materiale obţinute în urma unui proces de transformare-prelucrare, inclusiv în cazul efectuării operaţiunilor de distribuire/retragere de bunuri materiale în/din inventarul completului;
    e) Procesul-verbal de predare-preluare, pentru materialele intrate ca urmare a comasării sau desfiinţării unor unităţi, în cazul în care nu are loc o dislocare a bunurilor respective, însoţit de Listele de inventariere (cod 14-3-12);
    f) Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A), pentru înregistrarea în contabilitate a deşeurilor/bunurilor uzate rezultate în activităţile specifice, precum şi a bunurilor reparabile, rezultate din înlocuire în procesul asigurării mentenanţei şi retrase în depozit în vederea reparării.
    ART. 59
    Principalele documente justificative legale privind ieşirea materialelor sunt:
    a) Bonul de consum (cod 14-3-4A) şi Bonul de consum (colectiv) (cod 14-3-4/aA), pentru toate eliberările de materiale din gestiune destinate consumului intern care nu prezintă particularităţi specifice unor servicii şi activităţi, precum şi în cazul materialelor introduse în inventarul de complet al mijloacelor fixe în scopul înlocuirii unor componente uzate;
    b) Avizul de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), pentru transferul de materiale între unităţile M.A.I., pentru transferul cu titlu gratuit către alte instituţii publice şi pentru predarea deşeurilor înregistrate în evidenţa contabilă şi a căror predare la operatorii economici autorizaţi se face contracost, caz în care se vor întocmi şi documentele justificative de predare-preluare impuse de legislaţia de mediu în vigoare;
    c) factura, pentru materialele valorificate la terţi contra cost;
    d) Procesul-verbal de inventariere, pentru bunurile constatate lipsă la inventariere, la care se anexează Lista de inventariere (cod 14-3-12);
    e) Procesul-verbal de transformare, întocmit de către comisia numită pentru verificarea operaţiunilor respective şi recepţia bunurilor rezultate (produsul obţinut, bunuri recuperabile, deşeuri etc.) pentru ieşirile de materiale supuse unui proces de transformare;
    f) Procesul-verbal de scoatere din funcţiune şi casare a mijloacelor fixe/de declasare şi casare a unor bunuri materiale - întocmit de comisia constituită în acest scop, conform modelului stabilit prin Instrucţiunile ministrului administraţiei şi internelor nr. 167/2009;
    g) Actul justificativ privind lipsurile constatate la inventariere, provenite din perisabilităţi, prevăzut de Instrucţiunile ministrului de interne nr. 1.078/2000*) privind scăderea pierderilor determinate de perisabilităţi, precum şi a celor din rebuturi a bunurilor materiale din unităţile Ministerului de Interne, la care se anexează Lista de inventariere (cod 14-3-12).
──────────
    *) Instrucţiunile ministrului de interne nr. 1.078/2000 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
──────────

    ART. 60
    Mişcările de materiale între gestiuni, între locuri de folosinţă, între gestiuni şi locuri de folosinţă se fac pe baza Bonului de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A), iar pentru cele dispersate teritorial, pe baza Avizului de însoţire a mărfii, (cod 14-3-6A).
    §2. Particularităţi privind înregistrarea în contabilitate a unor categorii de materiale
    ART. 61
    (1) Înregistrarea în evidenţa contabilă a aprovizionării cu Bonuri de valoare pentru carburanţi auto se realizează pe baza facturii şi a Notei de recepţie şi constatare diferenţe (cod 14-3-1A).
    (2) Costul imprimatelor Bonuri de valoare pentru carburanţi auto se înregistrează direct pe cheltuieli, la preţul de achiziţie, pe baza documentului de livrare emis de furnizor.
    (3) Scăderea din evidenţa contabilă a Bonurilor de valoare pentru carburanţi auto consumate şi înregistrarea în evidenţa contabilă a carburanţilor lichizi astfel rezultaţi se fac cu ajutorul Procesului-verbal de transformare, întocmit pe baza documentelor de evidenţă tehnic-operativă.
    ART. 62
    (1) Înregistrarea în contabilitate a intrărilor de carburanţi achiziţionaţi pe bază de carduri se efectuează pe baza Notei de recepţie şi constatare diferenţe (cod 14-3-1A), întocmită pe baza facturii şi a desfăşurătorului sau a altui document similar, eliberate de furnizor, în condiţiile contractului încheiat între părţi.
    (2) Conducătorii auto au obligaţia să ataşeze la foile de parcurs predate bonurile de casă emise de furnizorii de carburanţi odată cu alimentarea pe bază de Bonuri de valoare pentru carburanţi auto sau pe bază de card.
    ART. 63
    Scăderea din evidenţa de gestiune şi din contabilitate a alimentelor şi furajelor distribuite în cadrul hrănirii la norme a efectivelor se face cu ajutorul Bonului de consum (cod 14-3-4A), întocmit pe baza Borderoului lunar privind consumul subzistenţelor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 9.
    ART. 64
    (1) Scăderea din contabilitate a carburanţilor lichizi şi a lubrifianţilor pentru completare se face cu ajutorul Bonului de consum (cod 14-3-4A)/Bon de consum (colectiv) (cod 14-3-4/aA), care se întocmeşte, după caz, pe baza Centralizatorului privind consumurile, intrările şi ieşirile de carburanţi şi lubrifianţi, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10, a Dării de seamă centralizatoare privind consumul lunar de carburanţi şi lubrifianţi la nave, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 11, respectiv a Dării de seamă asupra consumului orar de carburanţi şi lubrifianţi la aeronave, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12.
    (2) Scăderea din contabilitate a lubrifianţilor auto eliberaţi din gestiune către atelierul de reparaţii autovehicule se face pe baza Bonului de consum (colectiv) (cod 14-3-4/aA), împreună cu celelalte materiale înlocuite/consumate, la finalizarea lucrării de mentenanţă.
    ART. 65
    (1) Scăderea din contabilitate a muniţiei consumate la tragere se face pe baza Bonului de consum (cod 14-3-4A).
    (2) Restituirea la magazie a muniţiei neconsumate şi a materialelor rezultate în urma tragerii se face pe baza Bonului de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A).
    (3) Pentru subunităţile dislocate de la sediul unităţii, mijloacele de marcare a focului se distribuie din depozitul unităţii cu Bon de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A), în cantităţile cuprinse în normele de consum pentru o perioadă mai lungă de timp, încărcându-se gestiunea subunităţii. La terminarea acţiunii/dislocării se efectuează scăderea muniţiei consumate din gestiunea subunităţii în baza Bonului de consum (cod 14-3-4A), iar muniţia neconsumată şi deşeurile rezultate se predau la depozitul unităţii cu Bon de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A).
    ART. 66
    Scăderea din contabilitate a medicamentelor scoase din depozit se face cu Bonul de consum (cod 14-3-4A), întocmit la sfârşitul lunii pe baza Borderoului justificativ al consumului de medicamente, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 13.
    ART. 67
    (1) În contul 302 08 "Alte materiale consumabile" se înregistrează materialele procurate pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii curente executate în regie proprie la clădiri, drumuri, poduri, instalaţii şi mobilier, materiale procurate pentru reparaţii capitale executate în regie, publicaţiile destinate pentru bibliotecă sau pentru vânzare, ambalajele facturate distinct de către furnizori, refolosibile, ambalajele incluse în costul materialelor achiziţionate care nu sunt de natura obiectelor de inventar şi care se pot valorifica, ambalajele care se valorifică numai ca deşeuri, materialele rezultate din scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe şi alte materiale care nu se încadrează în categoriile enumerate în prezenta secţiune.
    (2) Ambalajele urmează regimul evidenţei de gestiune a materialelor. Cele incluse în costul materialelor şi care nu sunt recuperabile nu se înregistrează distinct în gestiune şi în contabilitate. Ambalajele incluse în costul materialelor, dar care sunt supuse regimului de recuperare-valorificare ca atare sau ca deşeuri, se înregistrează în evidenţa de gestiune şi în contabilitate în momentul consumului materialelor pe care le conţin, pe baza Notei de recepţie şi constatare de diferenţe.
    (3) Ambalajele care se valorifică la terţi ca deşeuri, precum şi cele care se includ în costul bunurilor materiale valorificate se înregistrează în contabilitate la valoarea justă.
    (4) Tipăriturile şi publicaţiile editate de unităţile M.A.I. beneficiare şi tipărite de către operatori economici sau alte unităţi pe bază de comandă sau contract de prestări servicii se înregistrează în gestiune pe baza Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A), întocmită de comisia de recepţie din unitate, însoţită de factură şi de Avizul de însoţire a mărfii, emise de către furnizor, la preţul facturat şi se predau la locurile de depozitare sau la bibliotecă, după caz.
    (5) Tipăriturile şi publicaţiile realizate în regie proprie şi pentru nevoi proprii se înregistrează în contabilitate şi în gestiune la costul de producţie, pe baza Procesului-verbal de transformare, urmând a fi transferate, după caz, la bibliotecă sau la gestiune, pe bază de Bon de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A).
    (6) Ziarele, revistele şi broşurile primite pe bază de abonamente, destinate informării sau compartimentelor interesate în anumite domenii, se înregistrează direct în conturile de cheltuieli.
    ART. 68
    (1) Rechizitele de birou, imprimatele şi alte materiale consumabile aprovizionate în cantităţi mici, pentru nevoi curente, pot fi trecute direct pe cheltuieli, cu excepţia formularelor cu regim special, care se gestionează potrivit reglementărilor legale în vigoare.
    (2) Trecerea pe cheltuieli se face în baza Bonului de consum (cod 14-3-4A), întocmit concomitent cu Nota de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A).
    ART. 69
    (1) În cazul predării materialelor pentru prelucrare în unitate, compartimentul de specialitate întocmeşte Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A). Bunurile rezultate din prelucrare se înregistrează în evidenţa de gestiune şi în contabilitate pe baza Procesului-verbal de transformare. Materialele rămase, precum şi cele recuperate se restituie la gestiune pe baza Bonului de predare, transfer, restituire (cod 143-3A).
    (2) Predarea materialelor pentru prelucrare la unităţi specializate ale M.A.I. sau la terţi se face cu Aviz de însoţire a mărfii (cod 14-3-6A), pe care se înscrie menţiunea "pentru prelucrare la terţi". Primirea bunurilor materiale rezultate din prelucrare se înregistrează în evidenţa de gestiune şi în contabilitate cu ajutorul Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A), întocmită pe baza Avizului de însoţire a mărfii şi/sau a facturii.
    ART. 70
    Trecerea animalelor din categoria animale tinere în categoria animale adulte se înregistrează cantitativ şi valoric în evidenţa contabilă şi de gestiune pe baza Actului de mutaţie a animalelor.
    ART. 71
    (1) Mijloacele fixe se introduc în atelierul de reparaţii cu Bonul de mişcare a mijloacelor fixe (cod 14-2-3A), iar materialele şi materialele de natura obiectelor de inventar cu Bon de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A).
    (2) În urma stabilirii necesarului de materiale şi piese de schimb pentru reparaţii, persoana desemnată din cadrul compartimentului în care are loc reparaţia lansează Comanda de lucru. În baza Comenzii de lucru se întocmeşte Bonul de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A), ca document justificativ pentru înregistrarea mişcării materialelor necesare reparaţiilor de la depozit la atelier.
    (3) La terminarea reparaţiei, comisia numită prin dispoziţie zilnică/ordin de zi pe unitate execută recepţia calitativă a bunurilor reparate şi întocmeşte Procesul-verbal de recepţie în cazul lucrărilor de reparaţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14, sau, după caz, conform modelului stabilit prin metodologii/proceduri interne. După aprobarea de către şeful unităţii, Procesul-verbal de recepţie în cazul lucrărilor de reparaţii rămâne la organul de specialitate, ca document de justificare a consumurilor de materiale.
    (4) Procesul-verbal de recepţie în cazul lucrărilor de reparaţii poate fi folosit şi în cazul înlocuirii elementelor componente ale unui mijloc fix sau material de natura obiectelor de inventar, caz în care se face menţiunea corespunzătoare în conţinutul acestuia.
    (5) Bunurile materiale rezultate din înlocuire în procesul de reparare, precum ansambluri, piese de schimb etc., se retrag în depozit, după închiderea comenzii de lucru, pe baza Bonului de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A) ca bunuri uzate sau deşeuri, după caz. Cele de natura obiectelor de inventar constatate nereparabile se înregistrează ca deşeuri şi se depozitează în locuri special amenajate, până la întocmirea documentelor de declasare şi/sau casare, respectiv predarea către operatorii economici autorizaţi pentru colectarea deşeurilor, conform prevederilor legale. Se retrag în gestiune, cu Bon de predare, transfer, restituire (cod 14-3-3A), toate piesele de schimb şi materialele noi, eliberate şi neutilizate în procesul de reparare.
    (6) În cazul reparaţiilor efectuate în atelierele unităţilor specializate ale M.A.I., bunurile se predau pe baza Avizului de însoţire a mărfii, pe care se înscrie menţiunea "pentru reparaţii", fără a se scoate din patrimoniu.
    (7) La terminarea reparaţie se întocmeşte Bonul de consum (cod 14-3-4A) pentru trecerea pe cheltuieli a materialelor şi pieselor de schimb menţionate în coloana "Consum" a Comenzii de lucru, la care se anexează exemplarul 1 al Procesului-verbal de recepţie în cazul lucrărilor de reparaţii.
    (8) Primirea de la terţi a bunurilor materiale de natura obiectelor de inventar reparate/recondiţionate se înregistrează în evidenţa contabilă şi de gestiune cu ajutorul Notei de recepţie şi constatare de diferenţe (cod 14-3-1A), întocmită pe baza facturii sau Avizului de însoţire a mărfii şi Certificatului de calitate - garanţie, emise de furnizor.
    ART. 72
    Bunurile materiale provenite din confiscări, corpuri delicte, precum şi cele pierdute sau abandonate, care nu aparţin şi nu sunt supuse valorificării prin unităţile M.A.I., nu fac obiectul evidenţei contabile cantitativ-valorice. Ele se supun numai regimului evidenţei cantitative de gestiune, potrivit reglementărilor specifice.

    CAP. III
    Dispoziţii finale

    ART. 73
    Facturile care se referă la valorificări de bunuri, prestări de servicii sau alte operaţiuni privind bunurile şi serviciile, precum şi facturile reprezentând penalităţi de întârziere se întocmesc de persoane desemnate din cadrul compartimentelor logistice, iar facturile reprezentând operaţiuni care au caracter strict financiar se întocmesc de persoane desemnate din cadrul compartimentelor financiar-contabile.
    ART. 74
    (1) Reevaluarea activelor fixe se efectuează conform prevederilor legale în vigoare, la termenele prevăzute de acestea, de comisii formate din specialişti din cadrul unităţilor, cu pregătire corespunzătoare economică şi tehnică în domeniu, sau de evaluatori autorizaţi.
    (2) Evaluarea realizată de evaluatori autorizaţi se realizează după aprobarea de către ordonatorul de credite a unei note, în care se prezintă motivele utilizării acestei modalităţi şi faptul că sunt prevăzute în buget resursele financiare necesare.
    ART. 75
    Evidenţa contabilă, evidenţa programării şi execuţiei bugetare, evidenţa şi calculul drepturilor salariale şi asimilate acestora se realizează cu ajutorul aplicaţiilor informatice asigurate de Direcţia generală financiară.
    ART. 76
    Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele reguli.


    ANEXA 1
    la reguli


                             FIŞA DE CONT ANALITIC
                            pentru valori materiale

    Serveşte la ţinerea contabilităţii analitice pe sortimente a materialelor, produselor şi mărfurilor.
    Se întocmeşte manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul într-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material sau produs, şi se sortează pe gestiuni, conturi şi, eventual, pe grupe sau subgrupe de bunuri materiale.
    Când formularul se utilizează pentru contabilitatea analitică a obiectelor de inventar, se deschid fişe separate pentru cele "în magazie" şi pentru cele "în folosinţă".
    Se completează la începutul anului pe baza stocurilor şi soldurilor de la finele anului precedent, iar în cursul anului, pe baza documentelor de intrare şi ieşire a bunurilor materiale.
    La finele fiecărei luni se totalizează rulajele din fişe în vederea întocmirii balanţei analitice de materiale sau produse.
    Nu circulă, fiind document de înregistrare contabilă.
    Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.


┌───────────────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬───────────────────────┬────────────┬───────┐
│FIŞA DE CONT ANALITIC PENTRU VALORI MATERIALE │ │ Preţ unitar│ │ Gestiunea │ Pag. │
│.................................................. │ U/M ├──────┬─────┤ Cod ├────────────┼───────┤
│.................................................. │ │ Lei │ B │ │ │ │
│............ ├──────┼──────┼─────┼───────────────────────┼────────────┤ │
│ │ │ │ │ │Simbol cont │ │
├─────┬──────────┬──────────────────────────────────┴──────┼──────┴─────┴───────────────────────┴────────────┼───────┤
│ │ Document │ Cantitatea │ Valoarea │Simbol │
│Data ├─────┬────┼─────────────┬─────────────┬─────────────┼─────────────────┬─────────────────┬─────────────┤ cont │
│ │Felul│Nr. │ Intrată │ Ieşită │ Stoc │ Debit │ Credit │ Sold │coresp.│
├─────┼─────┼────┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────┼────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┴─────┴────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼───────┤
│De reportat │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴───────┘    ANEXA 2
    la reguli

              ORDIN DE SERVICIU (DEPLASARE/MISIUNE/DELEGARE)

    1. Serveşte ca:
    - dispoziţie către persoana delegată să efectueze deplasarea;
    - document pentru decontarea cheltuielilor efectuate;
    - document pentru stabilirea diferenţelor de primit sau de restituit de titularul de avans;
    - document justificativ de înregistrare în contabilitate.
    2. Se întocmeşte într-un exemplar, pentru fiecare deplasare.
    3. Circulă:
    - la persoana împuternicită să dispună deplasarea, pentru semnare;
    - la persoana care efectuează deplasarea;
    - la persoanele autorizate ale unităţii la care s-a efectuat deplasarea, pentru confirmarea sosirii şi plecării persoanei delegate;
    - la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea decontului, pe baza actelor justificative anexate la acesta de către titular, la întoarcerea din deplasare, stabilindu-se diferenţa de primit sau de restituit, cu luarea în considerare a eventualelor penalizări şi semnătura pentru verificare;
    - la conducătorul unităţii, pentru aprobarea cheltuielilor efectuate.
    4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil. Ministerul Afacerilor Interne │ Ministerul Afacerilor Interne Depus decont nr. .. data .....
 Unitatea .................... │ Unitatea ................
 Localitatea ................. │ Localitatea .............
                                   │ Data emiterii ...........
 ORDIN DE SERVICIU │
 (DEPLASARE/MISIUNE/DELEGARE) │
 Nr. ....... │ ORDIN DE SERVICIU (DEPLASARE/MISIUNE/DELEGARE)
                                   │ Nr. .........
 Data emiterii ................... │
 În baza ......................... │ Dl/Dna ................., funcţia/gradul ..................., din ...........
 Dl/Dna .......................... │ (unitatea)
 Se deplasează în localitatea .... │ În baza ....................................................,
 Scopul deplasării ............... │ (ordin, raport, referat, dispoziţie, etc.)
 De la data ...................... │ se deplasează în perioada ...................... în localitatea ............,
                                   │ Scopul deplasării ..........................................................
 Întocmit ............ │ (misiune, concediu, mutare, detaşare, etc.)
                                   │ Călătoreşte cu .............................................................
                                   │ (tren, avion, mijloacele de transport ale unităţii,
                                   │ vagon de dormit, auto pers.)
                                   │ Se legitimează cu .........................................................
                                   │
                                   │ Semnătura conducătorului unităţii, Întocmit,
                                   │
                                   │ Data ...........
                                   │
                                   │ ┌─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
                                   │ │ Ziua şi ora plecării ...... │ Avans spre decontare: │
                                   │ │ Ziua şi ora sosirii ....... │ Primit la ....... lei, art. bugetar ... │
                                   │ │ Data depunerii decontului │ plecare: alin. ........ │
                                   │ │ .............. │ ....... lei, art. bugetar ... │
                                   │ │ Penalizări calculate ...... │ alin. ........ │
                                   │ │ │ Primit în │
                                   │ │ │ timpul ....... lei, art. bugetar ... │
                                   │ │ │ deplasării: alin. ........ │
                                   │ │ │ ....... lei, art. bugetar ... │
                                   │ │ │ alin. ........ │
                                   │ │ │ TOTAL ........... lei │
                                   │ └─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
                                   │ ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
                                   │ │ CHELTUIELI EFECTUATE CONFORM DOCUMENTELOR ANEXATE │
                                   │ ├───────────────┬─────────────┬───────────────┬─────────────────┬───────────┤
                                   │ │ Felul actului │ Nr. şi data │ Natura │ Art. bugetar... │ Suma │
                                   │ │ şi emitentul │ actului │ cheltuielilor │ alin ........ │ │
                                   │ ├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┤
                                   │ │ │ │ │ │ │
                                   │ ├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┤
                                   │ │ │ │ │ │ │
                                   │ ├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┤
                                   │ │ │ │ │ │ │
                                   │ ├───────────────┼─────────────┼───────────────┼─────────────────┼───────────┤
                                   │ │ X │ X │ DIURNA │ │ │
                                   │ ├───────────────┴─────────────┴───────────────┴─────────────────┼───────────┤
                                   │ │TOTAL CHELTUIELI │ │
                                   │ ├─────────────────────────────┬─────────────────────────────────┴───────────┤
                                   │ │ Diferenţa de restituit s-a │ Diferenţa │
                                   │ │ depus la casierie cu │ de primit/ │
                                   │ │ dispoziţie de încasare │ restituit ...... lei, art. bugetar ..... │
                                   │ │ nr. ..... din ......... │ alin. .......... │
                                   │ │ │ Diferenţa │
                                   │ │ │ de primit/ │
                                   │ │ │ restituit ...... lei, art. bugetar ..... │
                                   │ │ │ alin. .......... │
                                   │ │ │ TOTAL ........... lei │
                                   │ ├─────────────────────────────┼───────────┬──────────────┬──────────────────┤
                                   │ │ Deplasarea a fost utilă - │ Verificat │ Şef │ Titular, │
                                   │ │ Aprobat conducătorul │ decont, │ compartiment │ │
                                   │ │ unităţii, │ │ │ │
                                   │ │ │ │ │ │
                                   │ │ L.S. │ │ │ │
                                   │ └─────────────────────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────────┘


                                                                                       - VERSO -

┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┐
│ VIZELE DE SOSIRE │ VIZELE DE PLECARE │
│ Unitatea ............. localitatea ............ │ Unitatea ............. localitatea ............ │
│ Anul ...... luna ...... ziua ..... ora ..... │ Anul ...... luna ...... ziua ..... ora ..... │
│ │ Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de spaţiu. │
│ ŞEFUL UNITĂŢII, │ S-a asigurat cazarea. │
│ │ │
│ │ ŞEFUL UNITĂŢII, │
│ L.S. │ │
│ │ L.S. │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ VIZELE DE SOSIRE │ VIZELE DE PLECARE │
│ Unitatea ............. localitatea ............ │ Unitatea ............. localitatea ............ │
│ Anul ...... luna ...... ziua ..... ora ..... │ Anul ...... luna ...... ziua ..... ora ..... │
│ │ Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de spaţiu. │
│ ŞEFUL UNITĂŢII, │ S-a asigurat cazarea. │
│ │ │
│ │ ŞEFUL UNITĂŢII, │
│ L.S. │ │
│ │ L.S. │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ VIZELE DE SOSIRE │ VIZELE DE PLECARE │
│ Unitatea ............. localitatea ............ │ Unitatea ............. localitatea ............ │
│ Anul ...... luna ...... ziua ..... ora ..... │ Anul ...... luna ...... ziua ..... ora ..... │
│ │ Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de spaţiu. │
│ ŞEFUL UNITĂŢII, │ S-a asigurat cazarea. │
│ │ │
│ │ ŞEFUL UNITĂŢII, │
│ L.S. │ │
│ │ L.S. │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┤
│ VIZELE DE SOSIRE │ VIZELE DE PLECARE │
│ Unitatea ............. localitatea ............ │ Unitatea ............. localitatea ............ │
│ Anul ...... luna ...... ziua ..... ora ..... │ Anul ...... luna ...... ziua ..... ora ..... │
│ │ Nu s-a asigurat cazarea din lipsă de spaţiu. │
│ ŞEFUL UNITĂŢII, │ S-a asigurat cazarea. │
│ │ │
│ │ ŞEFUL UNITĂŢII, │
│ L.S. │ │
│ │ L.S. │
└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┘    ANEXA 3
    la reguli


                                 PROCES-VERBAL
                          de recepţie a mijlocului fix

    Serveşte ca document de aprobare a recepţiei şi de înregistrare în evidenţa operativă şi în contabilitate a mijloacelor fixe, pentru intrările de mijloace fixe din dotări, donaţii, sponsorizări, transferuri de la alte unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne, aprovizionări centralizate, modernizări, operaţiuni de distribuire/retragere de bunuri materiale în/din inventarul completului.
    Nu se foloseşte în cazul lucrărilor de investiţii sau în cazul utilajelor care necesită montaj.
    Se întocmeşte în două exemplare de către comisia de recepţie, cu următoarele destinaţii:
    - exemplarul nr. 1 la compartimentul financiar-contabil;
    - exemplarul nr. 2 la compartimentul logistic (responsabilul de inventar pe unitate).

                 Proces-verbal de recepţie a mijlocului fix


┌──────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│UNITATEA ............................. │PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE A MIJLOCULUI FIX │
├───────────────┬──────────────────────────────┼────────────┬────────────────┬─────────────┤
│ │ Document │ │ │ Cod │
│ Denumire ├────────┬─────────────────────┤ Cod │ Cod debitor │ creditor │
│ │ Număr │ Data │ primitor │ │ │
│ │ ├──────┬──────┬───────┤ ├────────┬───────┼─────────────┤
│ │ │ zi │ lună │ an │ │ S │ A │ │
├───────────────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├───────┬───────┼────────┼──────┼──────┼───────┼────────────┼────────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴───────┴────────┴──────┴──────┴───────┴────────────┴────────┴───────┴─────────────┘

    Comisia de recepţie constituită conform D.Z.U./O.Z.U. nr. ........ din ...........
    Am procedat la recepţia mijlocului fix furnizat de ...............................
    Contract nr. ............... din .................................................
    Mijlocul fix şi caracteristici tehnice ...........................................
    ............................................. Cantitate ..........................
    Accesorii ........................................................................
    ..................................................................................
    Felul recepţiei (calitativ, cantitativ etc.) .....................................
    Condiţii tehnice (specificate în anexă) ..........................................
    Probe efectuate şi rezultatul lor (consemnare în anexe) ..........................
    Asigurarea funcţionării maşinilor şi instalaţiilor în timpul probelor s-a făcut de:
    ..................................................................................
    Concluziile comisiei .............................................................
    ..................................................................................
    Termen de garanţie ...............................................................
    Alte date ........................................................................
    Anexe ............................................................................
    ..................................................................................

    Comisia de recepţie
┌──────────────────────┬───────────────┐ ┌───────────────────────┐
│ Numele şi prenumele │ Semnătura │ │ Serii │
├──────────────────────┼───────────────┤ ├────────────┬──────────┤
│ │ │ 1 │ │ │
├──────────────────────┼───────────────┤ ├────────────┼──────────┤
│ │ │ 2 │ │ │
├──────────────────────┼───────────────┤ ├────────────┼──────────┤
│ │ │ 3 │ │ │
├──────────────────────┼───────────────┤ ├────────────┼──────────┤
│ │ │ 4 │ │ │
├──────────────────────┼───────────────┤ ├────────────┼──────────┤
│ │ │ 5 │ │ │
└──────────────────────┴───────────────┘ ├────────────┼──────────┤
                                                            6 │ │ │
                                                              ├────────────┼──────────┤
                                                            7 │ │ │
                                                              ├────────────┼──────────┤
                                                            8 │ │ │
    Date cu privire la finanţare ├────────────┼──────────┤
    Poziţia prevăzută în programul de investiţii ...... 9 │ │ │
    Poziţia din anexe ............. └────────────┴──────────┘
    Comanda/Contract nr. ......... din .............. lei ...........
    Executat de ................................
    Factura nr. ........ din ................ lei ..............
    Cheltuieli transport document nr. .......... din ........... lei ..............
    Alte cheltuieli document nr. .......... din ................ lei ..............
    Valoare de inventar .......................... lei ..............

    Data înregistrării ......................
    Număr de inventar ........... nr. completare .......... nr. modernizare .........
    Cod de clasificare ...............................
    Gestiune ...............................
    Subgestiune ............................

          Înregistrat în contabilitate, Primit în gestiune,
           ......................... ..................    ANEXA 4
    la reguli

                                 PROCES-VERBAL
                                de transformare

    Pentru operaţiunile de natura mijloacelor fixe şi/sau obiectelor de inventar, documentul se întocmeşte de către compartimentul logistic (atelier) în care are loc operaţiunea, în trei exemplare, cu urmatoarele destinaţii:
    - exemplarul nr. 1 la gestiune şi apoi la contabilitate;
    - exemplarul nr. 2 la compartimentul de specialitate;
    - exemplarul nr. 3 la atelier (la cotorul carnetului).

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Aprob.
    Unitatea ...............


                         Proces-verbal de transformare
                          Nr. ........ din ...........

    Comisia compusă din ................, ca preşedinte, şi .............., ca membri, a examinat şi a făcut recepţia materialelor rezultate prin transformarea comenzii nr. ...... din ........ notate mai jos.


┌────┬────────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬─────────────┬────┬─────────────┬──┬─────────┬──────┬───────┬─────────────┐
│Nr. │Denumirea │UM│Cantitate│Preţ │Valoare│Operat în │Nr. │Denumirea │UM│Cantitate│Preţ │Valoare│ Operat în │
│crt.│materialelor│ │ │unitar│totală │contabilitate│crt.│produselor │ │ │unitar│totală │contabilitate│
│ │înscrise în │ │ │ │ │ │ │rezultate în │ │ │ │ │ │
│ │procesul de │ │ │ │ │ │ │urma │ │ │ │ │ │
│ │transformare│ │ │ │ │ │ │transformării│ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼────┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2│ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9│ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │
├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼────┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼────┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼────┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼────┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼────┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┼────┼─────────────┼──┼─────────┼──────┼───────┼─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────┴──┴─────────┴──────┴───────┴─────────────┴────┴─────────────┴──┴─────────┴──────┴───────┴─────────────┘


    Materialele au fost recepţionate şi corespund atât cantitativ, cât şi calitativ.

            Preşedinte, Membri:
          .............. ...........
                                                    ...........    ANEXA 5
    la reguli

                                 ACT DE MUTAŢIE
                                  a animalelor

    Se întocmeşte în două exemplare de către persoana responsabilă în vederea trecerii animalelor de la o categorie la alta.
    Exemplarul nr. 1 serveşte la înregistrarea în evidenţa contabilă analitică, iar exemplarul nr. 2 la înregistrarea în evidenţa tehnico-operativă.
    Mutaţia se poate face pe grupuri de animale sau individual, când acestea sunt marcate (au număr matricol) sau pot avea alte semne distincte de identificare.
    Preţul unitar din coloana 6 este preţ/kilogram.    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

    Unitatea ..............


                          Act de mutaţie a animalelor
                           Nr. ........ din ........

┌────┬──────┬─────────────┬─────────┬──────┬─────────┬───────┬───────┬───────────────┐
│Nr. │Specia│Nr. matricol │Categoria│Nr. de│Greutatea│ Preţ │Valoare│ Semnătură │
│rând│ │sau categoria│ în care │capete│ totală │unitar │totală ├───────┬───────┤
│ │ │din care iese│ intră │ │ - kg - │- lei -│- lei -│Predare│Primire│
├────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─────────────┼─────────┼──────┼─────────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴─────────────┴─────────┴──────┴─────────┴───────┴───────┴───────┴───────┘

         Şef compartiment, Întocmit,
        ................... ...........    ANEXA 6
    la reguli

                            REGISTRUL INVENTAR CĂRŢI

    Serveşte ca document de evidenţă analitică şi inventariere a cărţilor şi publicaţiilor din biblioteci.
    Se întocmeşte într-un exemplar de către responsabilul cu gestiunea bibliotecii, cu ocazia fiecărei intrări sau ieşiri de cărţi.
    Pe baza informaţiilor din acest document se completează "Registrul de mişcare a fondurilor", care serveşte la stabilirea valorii de inventar a bibliotecii.
    Nu circulă, se păstrează şi se arhivează la bibliotecă. Lunar, sau de câte ori este nevoie, este supus verificării contabilului care are în atribuţii evidenţa contabilă a bibliotecii.

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Unitatea ...........


                            Registru inventar cărţi

    Anul ........ (Pag. stânga)
┌─────────────┬────────┬───────────────────────────────────────┬───────────────┐
│ Data │ Nr. de │ Însemnări la verificarea fondurilor │ Autorul şi │
│înregistrării│inventar├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤ titlul │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────┼────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────┴────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴───────────────┘

                                                               (Pag. dreapta)
┌─────┬───────┬────┬──────┬───────────┬───────────────────────────┬────────────┐
│Locul│Editura│Anul│Preţul│ Cota │ Poziţia în R.M.F. │ Menţiuni │
│ │ │ │ │topografică├───────────┬───────────────┤ │
│ │ │ │ │ │ partea I │ partea a-II-a │ │
│ │ │ │ │ │ intrări │ ieşiri │ │
├─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────┼────┼──────┼───────────┼───────────┼───────────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────┴────┴──────┴───────────┴───────────┴───────────────┴────────────┘    ANEXA 7
    la reguli

                                   REGISTRUL
                            de mişcare a fondurilor

    Serveşte ca document de înregistrare în evidenţa contabilă sintetică a intrărilor şi ieşirilor de cărţi şi publicaţii care modifică valoarea contabilă a bibliotecii.
    Se întocmeşte în două exemplare pentru fiecare bibliotecă de către gestionar (bibliotecar), pe baza datelor corespunzătoare din "Registrul inventar cărţi".
    Exemplarul nr. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil, la data operaţiunii (cel mai târziu sfârşitul lunii), iar exemplarul nr. 2 rămâne la bibliotecă.


    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Unitatea ..........


                       Registrul de mişcare a fondurilor
                               Partea I - Intrări    Anul .......
┌────┬────────┬──────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │Data │Prove-│Denumirea, │Totalul documentelor │ Inventariate │ │ │
│crt.│înregis-│nienţa│nr. şi data│intrate în bibliotecă│ │ Repartizarea după conţinut │Menţiuni│
│ │trării │ │ actului ├──────────┬──────────┼───────┬───────┼──────────┬─────────┬────────────┬─────────────┤ │
│ │ │ │însoţitor │Cantitatea│ Valoarea │De la │ La │Filozofie,│Ştiinţe │Lingvistică,│Generalităţi;│ │
│ │ │ │ │ │ (lei) │numărul│numărul│ştiinţe │exacte, │filologie şi│artă, sport; │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │social- │tehnică; │literatură │biografii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │politice │geografie│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │economice;│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │istorie │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼──────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────┼───────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────┴──────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────┴───────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴────────┘


                             Partea a II-a - Ieşiri


    Anul ..............
┌────┬─────┬─────────┬──────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────┬────────┐
│Nr. │Data │Denumirea│ Totalul documentelor │ │ Repartizarea după cauzele │ │
│crt.│înre-│nr. şi │ieşite din bibliotecă │ Repartizarea după conţinut │ ieşirii │ │
│ │gis- │data ├──────────┬───────────┼──────────┬─────────┬────────────┬─────────────┼───────┬───────┬────────┬───────┤Menţiuni│
│ │tră- │actului │Cantitatea│ Valoarea │Filozofie,│Ştiinţe │Lingvistică,│Generalităţi;│Schimb │ Uzate │Neresti-│Alte │ │
│ │rii │însoţitor│ │ (lei) │ştiinţe │exacte, │filologie şi│artă, sport; │inter- │ │tuite │cauze │ │
│ │ │ │ │ │social- │tehnică; │literatură │biografii │biblio-│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │politice │geografie│ │ │tecar │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │şi │ │ │ ├─┬─────┼─┬─────┼──┬─────┼─┬─────┤ │
│ │ │ │ │ │economice;│ │ │ │C│ V │C│ V │ C│ V │C│ V │ │
│ │ │ │ │ │istorie │ │ │ │ │(lei)│ │(lei)│ │(lei)│ │(lei)│ │
├────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─┼─────┼─┼─────┼──┼─────┼─┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼─────────┼──────────┼───────────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼─┼─────┼─┼─────┼──┼─────┼─┼─────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────┴─────────┴──────────┴───────────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴─┴─────┴─┴─────┴──┴─────┴─┴─────┴────────┘


                         Partea a III-a - Recapitulare    Anul ......
┌────┬────────────────────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────────────┬────────┐
│Anul│ Mişcarea fondurilor │ Totalul │ │ │
│ │ │documentelor│ Repartizarea după conţinut │Menţiuni│
│ │ ├──────┬─────┼──────────┬─────────┬────────────┬─────────────┤ │
│ │ │ │ │Filozofie;│Ştiinţe │Lingvistică,│Generalităţi;│ │
│ │ │ │ │ştiinţe │exacte; │filologie şi│artă; sport; │ │
│ │ │ │ │social- │tehnică; │literatură │biografii │ │
│ │ │ │ │politice │geografie│ │ │ │
│ │ │ │ │şi │ │ │ │ │
│ │ │ │ │economice;│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ istorie │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
├────┼────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Existent la începutul anului│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Intrări în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Ieşiri în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Existent la începutul anului│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Intrări în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Ieşiri în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Existent la începutul anului│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Intrări în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Ieşiri în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Existent la începutul anului│ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Intrări în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├────────────────────────────┼──────┼─────┼──────────┼─────────┼────────────┼─────────────┼────────┤
│ │Ieşiri în cursul anului │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴────────────────────────────┴──────┴─────┴──────────┴─────────┴────────────┴─────────────┴────────┘    ANEXA 8
    la reguli

                        BULETIN DE DISTRIBUŢIE-RETRAGERE

    Se foloseşte pentru distribuirea echipamentului la personal, potrivit drepturilor de echipare.
    Se întocmeşte în două exemplare, cu următoarele destinaţii:
    - exemplarul nr. 1 se anexează la bonul de consum şi serveşte la eliberarea din gestiune a bunurilor şi apoi se predă la compartimentul financiar-contabil;
    - exemplarul nr. 2 rămâne la compartimentul tehnic de specialitate, unde se păstrează şi se arhivează.


    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Unitatea ................


                                    BULETIN
                           de distribuţie/retragere*)
                        Data ........................

    În baza .....(ordin, norme etc.)....... depozitul va distribui la/retrage de la*) ........(consum, subunităţi, servicii sau
persoane etc.)............. prin ..........(gradul, numele şi prenumele delegatului)............ materialele specificate mai jos.
┌────┬─────────────────────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬─────────────────┬────────────────────┬──────────┐
│Nr. │. Codul, denumirea │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ Total │Semnătura de primire│Observaţii│
│crt.│ . Unitatea de măsură şi│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ cantităţi │ (beneficiarul, în │ │
│ │ . starea materialelor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ pentru control │ caz de distribuţie │ │
│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ şi gestionarul în │ │
│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├────────┬────────┤ caz de retragere) │ │
│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │în cifre│în cifre│ │ │
│ │ . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Denumirea organului . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(la care distribuie . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │sau de la care se retrag . │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │materialele) (atelier, .│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │persoane etc.) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10│ 11│ 12│ 13│ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │
├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼──────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼──────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┼────────────────────┼──────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼────────┼────────┴────────────────────┴──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴────────┴────────────────────────────────────────┘

                                                                                            Data distribuţiei/retragerii

                                                             Întocmit Am predat.
                                                         ................ ....................

──────────
    *) Se taie ce nu corespunde
──────────


    ANEXA 9
    la reguli


                                 BORDEROU LUNAR
                        privind consumul subzistenţelor

    Se utilizează de către unităţile care asigură hrănirea la norme a efectivelor.
    Are rol de document cumulativ, anexă la bonul de consum.
    Serveşte la evidenţierea cantităţilor totale de alimente şi furaje consumate zilnic în decurs de o lună şi la scăderea la finele lunii din evidenţa de gestiune şi din contabilitate a cantităţilor respective de alimente consumate.
    Cantităţile distribuite se înscriu zilnic, iar centralizarea borderoului se efectuează lunar.

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Unitatea .............. Aprob.
                                                        ...................

                    Borderou privind consumul subzistenţelor
                            pe luna ........ 20.....

┌────┬──────────────────────┬─────────────┬──────┬─────────┬──────┬──────┐
│Ziua│Buletin de distribuţie│Boia de ardei│Brânză│ Carne │ Etc. │ Ziua │
│ │ Seria şi numărul │ │ │de bovine│ │ │
│ │ ├─────────────┼──────┼─────────┼──────┤ │
│ │ │ kg │ kg │ kg │ ... │ │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ 1 │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ 2 │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ 3 │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┤
│ ...│ │ │ │ │ │ ... │
├────┼──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┤
│ 31.│ │ │ │ │ │ 31 │
├────┴──────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┤
│Total x x x │ │ │ │ │ x │
├───────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┤
│Total alimente distribuite │ │ │ │ │ x │
│în natură │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┤
│Total general consum │ │ │ │ │ x │
├───────────────────────────┼─────────────┼──────┼─────────┼──────┼──────┤
│Înregistrat vol./filă │ │ │ │ │ x │
└───────────────────────────┴─────────────┴──────┴─────────┴──────┴──────┘

                                   Întocmit
                                ..............    ANEXA 10
    la reguli


                                 CENTRALIZATOR
                              privind consumurile,
               intrările şi ieşirile de carburanţi şi lubrifianţi
                           pe luna ........ anul .....

    Stă la baza întocmirii bonului de consum, document justificativ pentru înregistrarea în contabilitate a consumului de carburant lichid.
    Se întocmeşte la sfârşitul lunii în două exemplare, de către compartimentul auto. Exemplarul nr. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil, unde se şi arhivează, iar exemplarul nr. 2 se arhivează la compartimentul auto.


    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Aprob.
    Unitatea ............... Şef logistică (similar)
                                                                           ........................


                      Centralizator privind consumurile, intrările şi ieşirile de carburanţi şi lubrifianţi*)
                                                pe luna ....... anul .......
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ A. Carburanţi │
├────┬─────────┬───────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────────────────────┬──────────┤
│Nr. │ Tip │Rezervor la│ Intrări │Consum │ Ieşiri │ Rezervor │
│crt.│carburant│ începutul ├──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┤real**)├───────────┬─────────┬──────┤la sfârşit│
│ │ │ lunii │Alimentări│Alimentări│Alimentări │ Alimentări │ Total │ │Transferuri│Retrageri│Total │ de lună │
│ │ │ │furnizori │din staţia│din intrări│ pe bază de │alimentări│ │ cu AIM │ │ieşiri│ │
│ │ │ │ │ proprie │ cu AIM │ bonuri │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ valorice │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │transformate│ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │în carburant│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │
│ │ │ │ │ │ │ │ (3+4+5+6)│ │ │ │(9+10)│(2+7-8-11)│
├────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ 1 │Benzină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ 2 │Motorină │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┼───────┼───────────┼─────────┼──────┼──────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┴───────┴───────────┴─────────┴──────┴──────────┤
│ B. Lubrifianţi │
├────┬───────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Nr. │ Tip ulei pentru completare │ Cantitate**) │
│crt.│ │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ Ex. 10W40 │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ 2 │ │ │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

                        Verificat, Întocmit
             Şef compartiment tehnic (similar) ...................
              ................................

──────────
    *) Centralizatorul se întocmeşte de către structurile logistice, în baza documentelor proprii de evidenţă tehnic-operativă privind exploatarea autovehiculelor.
    **) Bonul de consum se întocmeşte în baza datelor cuprinse în coloana 8 din secţiunea A. "Carburanţi" şi în coloana 2 din secţiunea B. "Lubrifianţi".
──────────


    ANEXA 11
    la reguli

                         DARE DE SEAMĂ CENTRALIZATOARE
                      privind consumul lunar de carburanţi
                             şi lubrifianţi la nave
                        pe luna ......... anul...........

    Se întocmeşte la nivelul ordonatorilor terţiari - structuri deţinătoare de tehnică navală, de către personalul din cadrul compartimentului logistic desemnat responsabil cu organizarea şi coordonarea activităţilor, măsurilor şi acţiunilor pe linie de asigurare tehnică de marină (exploatare şi reparaţii), respectiv asigurarea cu carburanţi şi lubrifianţi a navelor.
    Serveşte ca document de lucru pentru monitorizarea consumurilor de carburanţi şi lubrifianţi şi respectiv pentru informarea şefilor ierarhici.
    Documentul se întocmeşte pentru fiecare navă alocată la drepturi, care a înregistrat consumuri.


    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Unitatea .................. Aprob.
                                                          .......................

              Dare de seamă centralizatoare privind consumul lunar de carburanţi şi lubrifianţi la nave
                                     pe luna ....... anul .........

┌─────┬────────┬────────┬────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Cod │Nr. P.V.│Nava│ Tip carburant - lubrifiant │
│crt. │gestiune│ de │ ├───────┬────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────┤
│ │ │ consum │ │Benzină│Motorină│ Ulei - litri │ Unsoare - kg │
│ │ │ │ │ fără │ EURO ├──────┬─────┬──────┬─────┬─────┬────┬──────┬──────┬─────┬──────┼───┬─────┬─────┬───┤
│ │ │ │ │ plumb │ │N 22-A│TCW 3│M40 S2│ SAE │ AWH │5w30│Ev/Jo │Ev/Jo │ BP │AWS 68│U90│ Rem │ EP3 │ Li│
│ │ │ │ │-litri-│-litri- │ │ │ │15W40│ M46 │ PD │Trans.│Stroke│80w90│ │Ca3│brand│ │Ca3│
├─────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼─────┼─────┼───┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼─────┼─────┼───┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼─────┼─────┼───┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼─────┼─────┼───┤
│ ....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼────────┼────────┼────┼───────┼────────┼──────┼─────┼──────┼─────┼─────┼────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼─────┼─────┼───┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴────────┴────────┴────┴───────┴────────┴──────┴─────┴──────┴─────┴─────┴────┴──────┴──────┴─────┴──────┴───┴─────┴─────┴───┘

                                                                                   Întocmit
                                                                              ...................
                     Verificat
               ...................    ANEXA 12
    la reguli


                                 DARE DE SEAMĂ
                      asupra consumului orar de carburanţi
                           şi lubrifianţi la aeronave
                         pe luna ....... anul .........

    Se întocmeşte de către structura ce are în dotare aeronave, în două exemplare, cu următoarele destinaţii:
    - exemplarul nr. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil;
    - exemplarul nr. 2 rămâne la compartimentul emitent, unde se păstrează şi se arhivează.
    Orele de zbor se completează pe baza consemnărilor din livretul fiecărei aeronave.
    Norma de consum carburant este conform manualelor de exploatare a fiecărui tip de aeronavă.


    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Aprob.
    Unitatea ................ Adjunct al inspectoratului general
    Subunitatea ................. (şef al resurselor şi inginer şef),
    Nr. ...... din ........... ...............................


               Dare de seamă asupra consumului orar de carburanţi şi lubrifianţi la aeronave
                                pe luna .......... anul ...........

┌─────┬──────────┬────────┬───────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬────────────┬──────────┐
│Nr. │Denumirea │ UM │Norma de consum│ Ora de │ Consum │Consum real│Consum peste│Consum sub│
│crt. │produselor│ │ la 100 ore de │funcţionare│după normă│ │ normă │ normă │
│ │ │ │ funcţionare │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│.....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼──────────┼────────┼───────────────┼───────────┼──────────┼───────────┼────────────┼──────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴──────────┴────────┴───────────────┴───────────┴──────────┴───────────┴────────────┴──────────┘

           Verificat Verificat Întocmit
     Comandant detaşament, Şef birou exploatare, ..........
     ..................... .....................              Extras din ordinul de zi pe unitate nr. ...../20...
                     cuprinzând orele executate de aeronave

    Unitatea .............

┌────┬───────────────────┬─────────────────┬───────────────┬─────────────────┐
│Nr. │ Tipul aeronavelor │ Nr. aeronavelor │Ore funcţionare│ Observaţii │
│crt.│ │ ├───────┬───────┤ │
│ │ │ │ Sol │ Aer │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┤
│ ...│ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────────────┼───────┼───────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────────────┴───────┴───────┴─────────────────┘

                       Pentru conformitate,
                       Comandant detaşament,
                      .......................    ANEXA 13
    la reguli


                             BORDEROU JUSTIFICATIV
                          al consumului de medicamente

    Formularul se utilizează în compartimentul sanitar (uman şi veterinar) şi foloseşte ca document cumulativ de scădere din evidenţă a medicamentelor consumate în decurs de o lună.
    Se anexează la bonul de consum.
    Se întocmeşte în două exemplare, la care se anexează documentele care stau la baza înscrierilor făcute (extrasele privind consumul zilnic de medicamente, recepte de elaborare).
    Formularul propus se poate adapta, prin introducerea a două coloane (înainte de coloana "Consum zilnic"):
    - "Medicamente scoase la infirmerie";
    - "Medicamente scoase pentru subunităţi dispersate".
    Exemplarul nr. 1, anexat la bonul de consum, serveşte la scăderea gestiunii de medicamente şi la efectuarea înregistrărilor în contabilitate.
    Exemplarul nr. 2 se păstrează la compartimentul (cabinetul) medical.

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Unitatea ............... Aprob.
                                                     ..................

                  Borderou justificativ al consumului de medicamente
                             pe luna ........ 20.....

┌────┬──────────────┬──────┬─────────────────────────────────────────┬─────┐
│Nr. │ Denumirea │ UM │ Consumul zilnic │TOTAL│
│crt.│medicamentelor│ ├───────┬───────┬────────┬───────┬────────┤ │
│ │ │ │ 1 │ 2 │ 3 │ ... │ 31 │ │
├────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
│ 1.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
│ 2.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
│ 3.│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────┼───────┼───────┼────────┼───────┼────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────────┴──────┴───────┴───────┴────────┴───────┴────────┴─────┘

           Verificat Întocmit
      ................... .....................    ANEXA 14
    la reguli

                           PROCES-VERBAL DE RECEPŢIE
                        în cazul lucrărilor de reparaţii

    Se întocmeşte de către compartimentul care are în subordine atelierul de reparaţii, pentru fiecare comandă de lucru deschisă, astfel:
    a) în două exemplare pentru repararea bunurilor proprii ale unităţii, cu următoarele destinaţii:
    - exemplarul nr. 1 se predă la contabilitate, însoţit de documentele aferente;
    - exemplarul nr. 2 rămâne la atelier.
    b) în 3 exemplare pentru repararea bunurilor primite de la alte unităţi (inclusiv terţi), cu următoarele destinaţii:
    - exemplarul nr. 1 se predă la compartimentul financiar-contabil, însoţit de documentele aferente;
    - exemplarul nr. 2 se anexează la Avizul de însoţire a mărfii trimis unităţii beneficiare;
    - exemplarul nr. 3 rămâne la atelierul de reparaţii.
    Formularul propus se poate adapta în funcţie de natura reparaţiei şi de alte situaţii.


    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Unitatea ................
    Atelierul ...............


                       Proces-verbal de recepţie în cazul
                            lucrărilor de reparaţii
                              Nr. ....../.........

    Noi, comisia de recepţie compusă din ......, preşedinte, şi ......, membri, întruniţi azi, data de mai sus, am efectuat recepţia lucrărilor de reparaţii efectuate la bunurile ...... introduse în atelier pentru reparare de către ......, sub Comanda de lucru nr. ...., şi am constatat următoarele:
    1. Lucrările executate corespund din punct de vedere tehnic şi calitativ iar bunurile reparate ...... au trecut toate probele şi verificările la care au fost supuse şi pot fi predate beneficiarului.
    2. Se confirmă utilizarea în procesul de reparaţie a materialelor şi pieselor de schimb menţionate în coloana "Consum" a Comenzii de lucru şi avizăm trecerea acestora pe cheltuieli, cu bon de consum.
    3. În urma înlocuirii în procesul de reparare s-au recuperat în vederea predării la magazie următoarele piese de schimb şi materiale:
    a) recondiţionabile ...............................................
    b) deşeuri (fier vechi, cauciuc, mase plastice etc.) ..................

    Drept care am încheiat prezentul proces-verbal în trei exemplare.

             Preşedinte, Membri:
         ................... ..................
                                     ..................


                                    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice