Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULI DE PROCEDURĂ ARBITRALĂ din 17 noiembrie 2017  ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULI DE PROCEDURĂ ARBITRALĂ din 17 noiembrie 2017 ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României

EMITENT: Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1025 din 27 decembrie 2017
──────────
    Aprobate prin Decizia nr. 27 din 17 noiembrie 2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 1025 din 27 decembrie 2017.
──────────
    CAP. I
    Dispoziţii preliminare
    ART. 1
    Obiectul Regulilor de procedură arbitrală
    Prezentele reguli stabilesc principiile şi regulile de soluţionare a litigiilor interne şi internaţionale supuse arbitrajului instituţionalizat organizat de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, denumită în continuare Curtea de Arbitraj.

    ART. 2
    Definiţii
    În cuprinsul prezentelor reguli, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele înţelesuri:
    1. asistent arbitral - persoana de specialitate din cadrul Secretariatului Curţii de Arbitraj care îndeplineşte atribuţii de administrare a procedurii prealabile constituirii tribunalului arbitral, de consemnare a dezbaterilor, precum şi orice alte atribuţii prevăzute în prezentele reguli sau în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Secretariatului Curţii;
    2. audiere - şedinţa arbitrală în cadrul căreia se desfăşoară faza orală a procedurii arbitrale;
    3. cerere de arbitrare - cererea de soluţionare a unui litigiu arbitral;
    4. cerere reconvenţională - cererea de arbitrare formulată de către pârât pe cale incidentală;
    5. Colegiul Curţii - organul colegial de conducere a Curţii de Arbitraj;
    6. convenţia arbitrală - clauza compromisorie sau compromisul încheiate de orice persoane fizice sau persoane juridice de drept privat ori de drept public; modelul convenţiei arbitrale este cuprins în anexa nr. 1 la prezentele reguli;
    7. încheiere - orice hotărâre preparatorie sau interlocutorie dată în cursul procedurii arbitrale şi prin care nu se rezolvă în întregime fondul cauzei sau nu se dezînvesteşte tribunalul arbitral;
    8. litigiu arbitral - orice litigiu intern (fără element de extraneitate) sau internaţional (cu element de extraneitate), izvorât dintr-un raport juridic contractual sau extracontractual, supus soluţionării pe calea arbitrajului;
    9. memoriu - actul de procedură prin care părţile dezvoltă pretenţiile sau apărările proprii, întocmit la cererea tribunalului arbitral sau la solicitarea părţilor şi cu aprobarea tribunalului arbitral;
    10. parte - orice reclamant, pârât, intervenient sau chemat în garanţie, participanţi la procedura arbitrală;
    11. preşedintele Curţii - preşedintele Curţii de Arbitraj;
    12. răspuns - punctul de vedere prin care pârâtul, intervenientul ori chematul în garanţie răspunde la cererea de arbitrare;
    13. Reguli - prezentele reguli de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj;
    14. Secretariatul Curţii - Secretariatul Curţii de Arbitraj;
    15. sentinţă arbitrală - hotărârea arbitrală finală prin care se rezolvă în întregime fondul cauzei sau se dezînvesteşte tribunalul arbitral;
    16. tribunal arbitral - arbitrul unic sau, după caz, arbitrii şi supraarbitrul.


    ART. 3
    Principiile procedurii arbitrale
    (1) Pe întreg parcursul procedurii, Curtea de Arbitraj, preşedintele Curţii, Colegiul Curţii, Secretariatul Curţii, tribunalul arbitral şi părţile vor acţiona cu bună-credinţă, într-o manieră eficientă şi cu celeritate, cu respectarea egalităţii de tratament, a dreptului la apărare şi a principiului contradictorialităţii.
    (2) Pe parcursul desfăşurării procedurii arbitrale, oricare parte are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim şi previzibil, de către un tribunal arbitral independent şi imparţial.
    (3) Părţile au dreptul să ia cunoştinţă de conţinutul tuturor actelor dosarului, cu respectarea principiului confidenţialităţii procedurii arbitrale.
    (4) În caz de contrarietate între convenţia arbitrală şi prezentele reguli, la care aceasta trimite, va prevala convenţia arbitrală, cu excepţia cazului în care prezentele reguli dispun, în mod expres, altfel.

    ART. 4
    Confidenţialitatea procedurii arbitrale
    (1) Cu excepţia cazului în care părţile convin în alt mod, Curtea de Arbitraj, preşedintele Curţii, Colegiul Curţii, Secretariatul Curţii, tribunalul arbitral, asistenţii arbitrali şi orice persoană implicată în organizarea arbitrajului vor păstra confidenţialitatea în ceea ce priveşte întreaga procedura arbitrală.
    (2) Hotărârile arbitrale pot fi publicate integral numai cu acordul părţilor. Ele pot fi însă publicate parţial ori în rezumat sau comentate sub aspectul problemelor de drept ivite, în reviste, lucrări ori culegeri de practică arbitrală, fără a se menţiona numele sau denumirea părţilor ori alte date care ar putea prejudicia interesele lor.
    (3) Preşedintele Curţii poate autoriza, de la caz la caz, cercetarea dosarelor pentru documentare în scopuri ştiinţifice, după comunicarea sentinţei arbitrale, cu respectarea obligaţiei de confidenţialitate.

    ART. 5
    Notificări şi comunicări
    (1) Orice notificare sau altă comunicare din partea Secretariatului Curţii, a preşedintelui Curţii, a Colegiului Curţii, a tribunalului arbitral sau între părţi se trimite la ultima adresă cunoscută a destinatarului sau, după caz, comunicată de acesta.
    (2) Trimiterea se va efectua prin scrisoare recomandată cu conţinut declarat şi confirmare de primire, prin servicii de curierat rapid, poştă electronică, telefax sau orice alt mijloc de comunicare ce permite stabilirea probei comunicării şi a textului transmis. În cazul comunicărilor telefonice, asistentul arbitral va întocmi o notă telefonică în care va face menţiune despre ora şi data convorbirii, identitatea persoanei cu care s-a purtat discuţia şi va prezenta pe scurt conţinutul acesteia.
    (3) Orice notificare sau altă comunicare transmisă în conformitate cu prevederile alin. (2) este considerată cunoscută de către destinatarul acesteia la data la care aceasta ar fi fost primită în mod obişnuit având în vedere mijlocul de comunicare utilizat.
    (4) Comunicarea este considerată îndeplinită şi în cazul în care destinatarul a refuzat primirea sau nu s-a prezentat la oficiul poştal pentru a o ridica, deşi există dovada avizării sale.
    (5) Orice înscris poate fi înmânat şi personal părţii sau reprezentantului ei, sub semnătură, certificată de asistentul arbitral sau de un agent al Secretariatului Curţii, cu precizarea datei înmânării.
    (6) Dovezile de comunicare şi notele telefonice se depun la dosarul cauzei.

    ART. 6
    Termene
    (1) Tribunalul arbitral sau, până la constituirea acestuia, preşedintele Curţii poate prelungi, pentru motive temeinice, în baza unei cereri formulate de oricare dintre părţi sau din oficiu, orice termen stabilit pentru îndeplinirea de către o parte a obligaţiilor sale.
    (2) Partea care a fost prezentă sau reprezentată la un termen nu va fi citată în tot cursul arbitrajului, presupunându-se că are cunoştinţă de termenele următoare, în afară de cazul în care se dispune altfel în prezentele reguli sau citarea este dispusă de tribunalul arbitral.
    (3) Termenul luat în cunoştinţă sau pentru care au fost trimise citaţiile nu poate fi preschimbat de tribunalul arbitral decât pentru motive temeinice. Părţile îşi pot exprima acordul în scris pentru preschimbarea termenului şi fără a mai fi citate. Dacă este cazul, părţile vor fi citate de îndată pentru noul termen.

    ART. 7
    Aplicarea în spaţiu a regulilor
    (1) Prezentele Reguli sunt aplicabile ori de câte ori prin convenţia arbitrală părţile fac referire, în orice mod, la instituţia de arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României ori la Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.
    (2) În cazul în care părţile au optat pentru aplicarea altor reguli de procedură arbitrală decât cele ale Curţii de Arbitraj, aplicarea acestora este posibilă numai dacă respectivele norme nu interzic explicit acest lucru. În situaţia în care regulile indicate de părţi interzic explicit aplicarea lor de către o altă instituţie de arbitraj, se vor aplica prezentele reguli.
    (3) Tribunalul arbitral este singurul în măsură să aprecieze dacă şi în ce măsură sunt compatibile şi aplicabile alte reguli de procedură arbitrală decât cele ale Curţii de Arbitraj, ţinând seama de condiţiile litigiului arbitral şi de conţinutul regulilor de procedură arbitrală indicate de părţi. Competenţa Curţii de Arbitraj şi constituirea tribunalului arbitral rămân supuse prezentelor reguli.

    ART. 8
    Aplicarea în timp a Regulilor
    Dacă părţile nu au convenit altfel, organizarea şi desfăşurarea arbitrajului se fac în conformitate cu regulile de procedură arbitrală în vigoare la data începerii arbitrajului.

    ART. 9
    Interpretarea Regulilor
    (1) Interpretarea autentică a prezentelor reguli se face numai de către Curtea de Arbitraj.
    (2) Interpretarea prezentelor reguli de către tribunalul arbitral se face numai în scopul aplicării lor în cauza dedusă judecăţii.

    CAP. II
    Începerea procedurii arbitrale
    ART. 10
    Cererea de arbitrare
    (1) Cererea de arbitrare prin care este sesizată Curtea de Arbitraj trebuie să cuprindă următoarele elemente:
    a) numele şi prenumele, domiciliul sau, după caz, reşedinţa părţilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, se vor menţiona codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului şi ale pârâtului, dacă sunt cunoscute de reclamant, adresa electronică, numărul de telefon, numărul de fax ori alte asemenea date, precum şi, dacă este cazul, domiciliul sau sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură;
    b) numele şi calitatea celui care reprezintă partea în litigiul arbitral, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele, numerele de telefon şi de fax ale acestuia, adresa de poştă electronică şi sediul profesional. Dovada calităţii de reprezentant se va alătura cererii;
    c) o prezentare sumară a cauzei cu indicarea obiectului şi valorii cererii, arătând motivele de fapt şi de drept, cu trimitere la mijloacele de probă pe care reclamantul înţelege să le invoce;
    d) menţionarea convenţiei arbitrale, anexându-se în copie contractul în care este inserată sau înscrisul din care rezultă aceasta;
    e) propunerea reclamantului privind numărul de arbitri şi locul arbitrajului;
    f) opţiunea reclamantului privind aplicarea sau, după caz, neaplicarea procedurii simplificate prevăzute de anexa nr. 5;
    g) numele arbitrului desemnat, iar în cazul în care acesta nu figurează pe lista de arbitri a Curţii, şi adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică a arbitrului desemnat;
    h) semnătura reclamantului sau, dacă cererea este introdusă prin reprezentant, semnătura acestuia.

    (2) Cererea de arbitrare şi anexele se depun în limba arbitrajului, în format electronic şi pe suport hârtie, în atâtea exemplare câţi pârâţi sunt, plus unul pentru dosarul cauzei. Dacă părţile nu au convenit limba arbitrajului, sunt aplicabile prevederile art. 29.
    (3) Cererea de arbitrare va cuprinde de asemenea orice cerere de introducere în cauză a unor terţe părţi sau de conexare în conformitate cu art. 16 şi 17. În cazul în care este formulată o astfel de cerere, cererea de arbitrare va cuprinde în mod obligatoriu informaţiile prevăzute în alin. (1) lit. d) privind convenţia arbitrală încheiată cu aceste persoane.
    (4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, cererii reconvenţionale formulate de pârât sau de unul dintre pârâţi.

    ART. 11
    Înregistrarea cererii
    (1) Cererea de arbitrare, însoţită de dovada achitării taxei de înregistrare, în cuantumul stabilit prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale în vigoare la data la care este depusă cererea de arbitrare, este înregistrată la Secretariatul Curţii.
    (2) În cazul în care taxa de înregistrare nu este achitată la data depunerii cererii de arbitrare, Secretariatul Curţii va acorda reclamantului un termen de 5 zile, calculat de la data comunicării, pentru achitarea taxei.
    (3) În cazul în care taxa de înregistrare nu este achitată în termen, cererea de arbitrare se restituie în baza dispoziţiei preşedintelui Curţii.

    ART. 12
    Taxa arbitrală
    (1) În termen de 10 zile de la data comunicării înştiinţării din partea Secretariatului Curţii, reclamantul va achita taxa arbitrală, calculată în conformitate cu normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale în vigoare la data la care este depusă cererea de arbitrare.
    (2) La cererea reclamantului şi în funcţie de circumstanţele cauzei, termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit prin rezoluţie motivată de către preşedintele Curţii.
    (3) Dacă dovada plăţii taxei arbitrale nu se face în termenele şi condiţiile comunicate de Secretariatul Curţii, cererea de arbitrare se restituie reclamantului.

    ART. 13
    Data începerii procedurii
    (1) Arbitrajul va fi considerat început la data la care cererea de arbitrare este primită la Secretariatul Curţii, sub rezerva achitării taxei de înregistrare şi a taxei arbitrale, în condiţiile comunicate de Secretariatul Curţii.
    (2) În cazul în care cererea de arbitrare este expediată prin poştă sau un serviciu de curierat rapid ori alt serviciu de comunicare, data începerii procedurii arbitrajului este data prevăzută de oficiul poştal sau de serviciul de expediere ori, după caz, data arătată pe copia imprimată a confirmării expedierii, certificată de cel care a făcut transmiterea. Plicul cu dovada predării se ataşează la dosarul cauzei.

    ART. 14
    Răspunsul
    (1) Dacă s-a achitat taxa arbitrală în condiţiile comunicate de Secretariatul Curţii, acesta va transmite pârâtului o copie a cererii de arbitrare şi orice înscrisuri ataşate la aceasta. Pârâtul va putea depune un răspuns în termen de 30 de zile de la data comunicării cererii. Răspunsul va cuprinde următoarele:
    a) un punct de vedere succint la cererea reclamantului, arătând motivele de fapt şi de drept pe care se sprijină apărarea pârâtului, cu trimitere la mijloacele de probă pe care înţelege să le invoce;
    b) orice obiecţii cu privire la existenţa, validitatea şi aplicarea convenţiei arbitrale;
    c) răspunsul pârâtului la propunerea reclamantului în legătură cu numărul de arbitri şi locul arbitrajului;
    d) opţiunea pârâtului privind aplicarea sau, după caz, neaplicarea procedurii simplificate prevăzute de anexa nr. 5;
    e) numele arbitrului desemnat şi, dacă este cazul, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de poştă electronică a arbitrului desemnat sau, în cazul în care este aplicabil, răspunsul la propunerea reclamantului privind soluţionarea litigiului arbitral de un arbitru unic, precum şi la persoana acestuia;
    f) numele şi calitatea celui care reprezintă partea în litigiul arbitral, iar, în cazul reprezentării prin avocat, numele, numerele de telefon şi de fax ale acestuia şi sediul profesional. Dovada calităţii de reprezentant se va alătura răspunsului;
    g) semnătura părţii sau, dacă răspunsul este formulat prin reprezentant, semnătura acestuia.

    (2) Răspunsul şi anexele sale se transmit, în limba arbitrajului, pe suport hârtie, în atâtea exemplare câţi reclamanţi sunt, plus unul pentru dosarul cauzei, precum şi în format electronic.
    (3) Lipsa unui răspuns din partea pârâtului nu înseamnă recunoaşterea pretenţiilor reclamantului şi nu va împiedica arbitrajul să continue.
    (4) Orice cereri reconvenţionale ale pârâtului, cuprinzând elementele arătate la art. 10 alin. (1) lit. c) şi d), vor fi depuse odată cu răspunsul.
    (5) Răspunsul va include, de asemenea, orice cerere de introducere în cauză a altor persoane sau de conexare formulată în conformitate cu art. 16 şi 17. În cazul în care pârâtul formulează o astfel de cerere, răspunsul la cerere va include informaţiile prevăzute în art. 10 alin. (1) lit. d), cu aplicarea corespunzătoare a art. 10 alin. (2).
    (6) Secretariatul Curţii va transmite o copie a răspunsului către reclamant pentru a lua cunoştinţă sau a formula răspuns la cererea reconvenţională, dacă este cazul, în termen de 20 de zile de la comunicare.
    (7) Dispoziţiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, răspunsului formulat de pârâtul reconvenţional sau de cel care a fost introdus în cauză la cererea pârâtului.

    ART. 15
    Solicitarea de informaţii suplimentare
    (1) În cazul în care cererea de arbitrare sau cererea reconvenţională nu cuprind toate menţiunile şi cerinţele prevăzute la art. 10, preşedintele Curţii va înştiinţa de îndată partea care le-a formulat, prin intermediul Secretariatului Curţii, să le completeze în mod corespunzător, într-un termen care nu va depăşi 10 zile de la data comunicării înştiinţării.
    (2) În cazul în care oricare dintre părţi nu se conformează solicitării de a furniza detaliile suplimentare, în absenţa cărora nu se poate da curs procedurii arbitrale, preşedintele Curţii poate dispune restituirea cererii de arbitrare sau, după caz, a cererii reconvenţionale.
    (3) În cazul în care părţile nu îndeplinesc în orice alt fel solicitarea de a furniza detalii suplimentare, aceasta nu va împiedica continuarea procedurii arbitrale.
    (4) În cazul în care o parte nu desemnează arbitrul, sunt aplicabile dispoziţiile art. 19.

    ART. 16
    Participarea terţilor
    (1) Cererea de arbitrare formulată împotriva altor persoane care pot pretinde acelaşi drept ca şi reclamantul sau cererea prin care un intervenient pretinde pentru sine acelaşi drept dedus judecăţii este admisibilă numai cu aprobarea tribunalului arbitral, iar în cazul în care acesta nu a fost constituit, cu aprobarea Colegiului Curţii.
    (2) În toate cazurile, tribunalul arbitral sau, în lipsă, Colegiul Curţii va ţine seama, între altele, şi de întrunirea următoarelor condiţii:
    a) toate părţile, inclusiv partea intervenientă ori chemată în arbitraj au convenit, chiar şi în faţa tribunalului arbitral, ca litigiile dintre ele să fie supuse unei proceduri de arbitraj desfăşurate în conformitate cu prezentele reguli şi au convenit totodată modalitatea de compunere a tribunalului arbitral;
    b) intervenţia voluntară principală sau cererea de arbitrare împotriva altor persoane este formulată cel mai târziu la primul termen de arbitrare;
    c) cel care a formulat cererea de intervenţie sau de arbitrare împotriva altor persoane a achitat taxa arbitrală în cuantumul stabilit prin Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale, precum şi eventualele costuri suplimentare.

    (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) se aplică, în mod corespunzător, şi în cazul chemării în garanţie a altor persoane împotriva cărora reclamantul sau pârâtul ar putea să se îndrepte cu o cerere separată de chemare în garanţie sau în despăgubire ori de altă natură, dacă ar cădea în pretenţii.
    (4) Intervenţia voluntară accesorie este admisibilă întotdeauna şi până la închiderea dezbaterilor, dacă intervenientul accesoriu face dovada existenţei unei convenţii arbitrale încheiate cu toate părţile din cauză sau, în lipsă, dacă toate părţile sunt de acord. Intervenientul accesoriu nu are drept de a desemna un arbitru.
    (5) Intervenţia voluntară principală şi chemarea în arbitraj sau în garanţie a altor persoane, formulată după primul termen de arbitrare, se judecă pe cale separată de către un alt tribunal arbitral, cu excepţia cazului în care toate părţile şi terţii intervenienţi sau cei chemaţi în arbitraj ori în garanţie sunt de acord, iar tribunalul arbitral apreciază că judecarea împreună a acestor cereri este mai potrivită.
    (6) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi în cazul în care părţile sau terţii formulează pretenţii în baza mai multor convenţii arbitrale distincte.
    (7) Dispoziţiile art. 15 alin. (1) şi (3) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 17
    Conexarea procedurilor
    (1) Oricare dintre părţi poate solicita, în cadrul cererii de arbitrare sau al răspunsului, conexarea noului dosar arbitral cu alt dosar deja existent. În acest caz, primul tribunal arbitral învestit va putea admite cererea de conexare, în cazul în care:
    1. fie toate părţile sunt de acord cu conexarea;
    2. fie toate pretenţiile sunt formulate în temeiul aceleiaşi convenţii arbitrale;
    3. fie sunt formulate pretenţii care decurg din aceeaşi operaţiune sau serie de operaţiuni, în baza unor convenţii arbitrale distincte, iar în opinia tribunalului arbitral aceste convenţii sunt compatibile.

    (2) Atunci când decide cu privire la conexarea noului dosar, tribunalul arbitral se va consulta cu părţile şi poate lua în considerare, între altele, stadiul dosarului arbitral la care se cere conexarea, dacă procedurile de arbitraj ridică probleme de drept sau de fapt comune, eficienţa şi celeritatea procedurii.
    (3) În cazul în care se decide conexarea dosarelor, misiunea oricărui arbitru deja desemnat în cadrul noii proceduri de arbitraj încetează de plin drept.
    (4) Dacă se respinge cererea de conexare, tribunalul arbitral din cadrul noului dosar va fi desemnat în conformitate cu art. 19.
    (5) În cazul în care cererea de conexare nu este formulată, conform alin. (1) în cadrul cererii de arbitrare sau a răspunsului, aceasta se poate formula numai cu acordul părţilor. În acest caz, dosarul va fi trimis primului tribunal învestit, cu excepţia situaţiei în care toate părţile prin acordul acestora solicită constituirea unui nou tribunal arbitral.

    CAP. III
    Constituirea tribunalului arbitral
    ART. 18
    Numărul de arbitri
    (1) Părţile pot conveni cu privire la numărul de arbitri, care trebuie să fie întotdeauna impar, fie un arbitru unic, fie un tribunal arbitral format din trei arbitri.
    (2) În cazul în care părţile nu au convenit cu privire la numărul de arbitri, tribunalul arbitral este constituit din trei arbitri.
    (3) Prin derogare de la dispoziţiile alin. (2) şi în absenţa unei convenţii contrare a părţilor, în cauzele prevăzute în anexele nr. 2 şi 5, tribunalul arbitral este constituit dintr-un singur arbitru.

    ART. 19
    Desemnarea şi numirea arbitrilor
    (1) În cazul în care părţile nu au convenit cu privire la procedura pentru desemnarea arbitrilor sau în cazul în care tribunalul arbitral nu a fost desemnat în termenul stabilit de părţi sau dacă părţile nu au convenit cu privire la un anumit termen, în perioada de timp stabilită de preşedintele Curţii, desemnarea sau, după caz, numirea arbitrilor se face în conformitate cu dispoziţiile următoare.
    (2) Atunci când tribunalul arbitral urmează să fie constituit dintr-un arbitru unic, părţilor le este acordat un termen de 30 de zile pentru a desemna împreună arbitrul. În cazul în care părţile nu desemnează arbitrul în acest termen, acesta va fi numit de preşedintele Curţii, în termen de 5 zile.
    (3) În cazul în care tribunalul arbitral urmează să fie constituit dintr-un număr de trei arbitri, reclamantul şi pârâtul vor desemna, fiecare, câte un arbitru, conform art. 10 alin. (1) lit. g) şi 14 alin. (1) lit. e), iar al treilea - supraarbitrul - va fi ales de cei doi arbitri. Dacă oricare dintre părţi nu desemnează arbitrul în termenul arătat la art. 15 alin. (1), acesta va fi numit de preşedintele Curţii în termen de cel mult 5 zile. În cazul în care arbitrii desemnaţi nu convin, într-un termen de 5 zile asupra persoanei supraarbitrului, acesta va fi numit de preşedintele Curţii în acelaşi termen.
    (4) Dacă sunt mai mulţi reclamanţi sau, după caz, mai mulţi pârâţi, iar tribunalul arbitral urmează să fie format dintr-un număr de trei arbitri, reclamanţii sau, după caz, pârâţii desemnează împreună câte un arbitru. În cazul în care oricare dintre aceştia nu desemnează arbitrul în termenul prevăzut la alin. (2), Colegiul Curţii va numi toţi arbitrii.
    (5) La numirea oricărui arbitru, potrivit prevederilor prezentului articol, preşedintele Curţii sau, după caz, Colegiul Curţii va lua în considerare natura şi circumstanţele disputei, dreptul aplicabil fondului, locul şi limba arbitrajului, precum şi naţionalitatea părţilor.
    (6) Introducerea unei cereri accesorii sau incidentale nu atrage modificarea componenţei tribunalului arbitral deja constituit.

    ART. 20
    Data constituirii tribunalului arbitral
    (1) Tribunalul arbitral este constituit la data acceptării de către supraarbitru sau, după caz, de către arbitrul unic, a alegerii sau desemnării sale.
    (2) Din momentul constituirii, tribunalul arbitral este învestit cu judecarea cererii de arbitrare şi a celorlalte cereri privind procedura arbitrală, cu excepţia cererilor care, potrivit legii sau prezentelor reguli, sunt date în competenţa exclusivă a altor organe cu atribuţii jurisdicţionale.

    ART. 21
    Imparţialitatea şi independenţa arbitrilor
    (1) Fiecare arbitru trebuie să fie imparţial şi independent.
    (2) În termen de 5 zile de la data la care i-a fost comunicată propunerea de numire, arbitrul va completa şi semna declaraţia de acceptare, de independenţă, de imparţialitate şi de disponibilitate, în care va arăta orice circumstanţe care pot da naştere unor îndoieli rezonabile cu privire la imparţialitatea sau independenţa sa. Declaraţia va fi dată pe baza formularului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele reguli şi va fi depusă sau, după caz, transmisă, inclusiv în format electronic, Secretariatului Curţii.
    (3) Necompletarea şi nesemnarea declaraţiei de acceptare, de independenţă, de imparţialitate şi de disponibilitate în termenul prevăzut la alin. (2) sunt considerate refuz al îndeplinirii misiunii de arbitru.
    (4) Secretariatul Curţii va transmite părţilor şi celorlalţi arbitri o copie a declaraţiei şi va păstra originalul la dosarul cauzei.
    (5) Dacă pe parcursul procedurii arbitrale intervin orice circumstanţe care pot da naştere unor îndoieli rezonabile cu privire la imparţialitatea sau independenţa arbitrului, acesta va aduce imediat, în scris, la cunoştinţa părţilor şi celorlalţi arbitri împrejurările respective.

    ART. 22
    Cauze de incompatibilitate
    (1) Arbitrii sunt incompatibili în următoarele cazuri:
    1. se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate pe care Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare, le prevede pentru judecători;
    2. nu îndeplinesc condiţiile de calificare sau alte condiţii privitoare la arbitri, prevăzute în convenţia arbitrală;
    3. sunt asociaţi, colaboratori sau membri ai organelor de conducere ale unei entităţi fără personalitate juridică sau ale unei persoane juridice care are un interes în cauză ori care este controlată de una dintre părţi sau aflată sub un control comun cu această parte;
    4. arbitrul are raporturi de muncă ori de serviciu cu una dintre părţi, cu o persoană juridică controlată de una dintre părţi sau aflată sub un control comun cu această parte;
    5. arbitrul a prestat consultanţă uneia dintre părţi, a asistat sau a reprezentat una dintre părţi ori a depus mărturie în fazele prealabile ale litigiului arbitral.

    (2) Arbitrul care este şi avocat, înscris în tabloul avocaţilor compatibili, nu poate intra în compunerea unui tribunal arbitral învestit cu arbitrarea unui litigiu arbitral cu privire la care a desfăşurat sau urmează a desfăşura activităţi avocaţiale.
    (3) Persoana care este înscrisă pe lista de arbitri a Curţii de Arbitraj nu poate presta activităţi de reprezentare avocaţială în litigii arbitrale care se judecă pe baza prezentelor reguli.

    ART. 23
    Recuzarea arbitrilor
    (1) Părţile vor putea recuza orice arbitru în cazul în care există circumstanţe care dau naştere unor îndoieli întemeiate cu privire la imparţialitatea sau independenţa acestuia sau în cazul în care arbitrul respectiv nu deţine calificările cu privire la care s-a convenit între părţi. Sunt considerate astfel de împrejurări situaţiile reglementate în art. 22 alin. (1).
    (2) O parte va putea recuza arbitrul pe care l-a desemnat numai pentru motive de care partea ia cunoştinţă sau care au intervenit după desemnare.
    (3) Cererea de recuzare se formulează şi se motivează în scris şi se depune la Secretariatul Curţii, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data constituirii tribunalului arbitral. Când motivele de incompatibilitate s-au ivit ori au fost cunoscute de parte doar după constituirea tribunalului arbitral, recuzarea arbitrului va fi cerută în termen de 10 zile de la care partea respectivă a luat cunoştinţă de circumstanţele care stau la baza cererii.
    (4) Secretariatul Curţii comunică părţilor şi arbitrilor cererea de recuzare, iar aceştia vor avea posibilitatea de a-şi expune punctul de vedere faţă de cerere în termen de 10 zile de la data comunicării.
    (5) În cazul în care toate părţile sunt de acord cu recuzarea, misiunea de arbitru va înceta.
    (6) Recuzarea oricărui membru al unui tribunal arbitral constituit din mai mulţi arbitri se judecă, fără prezenţa părţilor, de un tribunal arbitral format din trei arbitri desemnat de preşedintele Curţii.
    (7) În cazul în care cererea de recuzare priveşte pe arbitrul unic, ea se soluţionează, fără prezenţa părţilor, de un tribunal arbitral format din preşedintele Curţii sau dintr-un arbitru desemnat de el.
    (8) Persoana cu privire la care s-a formulat o cerere de recuzare poate declara că se abţine. În acest caz se vor aplica dispoziţiile art. 24.

    ART. 24
    Încetarea misiunii de arbitru
    (1) Misiunea de arbitru încetează prin: abţinere, recuzare, imposibilitate fizică sau morală, revocare sau deces.
    (2) Colegiul Curţii va lua act de încetarea misiunii unui arbitru în oricare dintre următoarele cazuri:
    1. arbitrul declară că se abţine, în condiţiile prevăzute de art. 23 alin. (8); orice cerere de abţinere va fi motivată şi poate privi numai întreaga cauză, iar nu numai anumite momente procesuale sau etape ale acesteia;
    2. este admisă o cerere de recuzare împotriva arbitrului respectiv în conformitate cu art. 23;
    3. arbitrul se află în imposibilitate fizică sau morală de a-şi îndeplini misiunea pe o perioadă mai lungă de timp datorită unor motive survenite sau de care a luat cunoştinţă după acceptarea misiunii de arbitru;
    4. dacă intervine decesul unui arbitru pe parcursul procedurii arbitrale.

    (3) Colegiul Curţii, la cererea oricăreia dintre părţi sau la propunerea unuia dintre membrii tribunalului arbitral, ia act de încetarea misiunii de arbitru în cazurile prevăzute de alin. (2) sau dispune revocarea, atunci când acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile de arbitru.
    (4) Înainte ca arbitrul să fie revocat, părţilor şi arbitrilor li se va acorda posibilitatea de a-şi exprima punctul de vedere în scris.

    ART. 25
    Înlocuirea arbitrilor
    (1) În cazul în care misiunea unui arbitru încetează, acesta va fi înlocuit, dispoziţiile art. 19 aplicându-se în mod corespunzător.
    (2) Dacă este înlocuit întregul tribunal arbitral, noul tribunal arbitral va decide dacă şi în ce măsura este necesară refacerea anumitor acte de procedură sau a întregii proceduri.

    CAP. IV
    Procedura în faţa tribunalului arbitral
    ART. 26
    Administrarea procedurii. Regulile de procedură aplicabile
    (1) Imediat după constituirea tribunalului arbitral, Secretariatul Curţii va pune dosarul cauzei la dispoziţia acestuia.
    (2) În lipsa unui acord al părţilor sau dacă prezentele reguli nu dispun altfel, tribunalul arbitral va putea organiza desfăşurarea arbitrajului în orice modalitate pe care o consideră potrivită. În toate chestiunile care nu sunt expres prevăzute de prezentele reguli, tribunalul arbitral va acţiona în spiritul acestora. Acolo unde nu există norme stabilite de părţi, de prezentele reguli sau, în lipsă, de tribunalul arbitral ori acestea sunt neîndestulătoare, se vor aplica dispoziţiile corespunzătoare din Codul de procedură civilă.
    (3) Procedura arbitrală va cuprinde o fază scrisă şi o fază orală.
    (4) Tribunalul arbitral va urmări ca administrarea procedurii să se realizeze într-o manieră imparţială, eficientă şi cu celeritate, oferind fiecăreia dintre părţi o posibilitate rezonabilă de a-şi susţine argumentele şi de a-şi formula apărările.
    (5) De asemenea, tribunalul arbitral poate, după consultarea părţilor, să aplice una sau mai multe dintre metodele de eficientizare a procedurii arbitrale prevăzute de anexa nr. 4 la prezentele reguli.
    (6) În orice stare a litigiului, tribunalul arbitral va încerca soluţionarea acestuia pe baza înţelegerii părţilor.
    (7) Neprezentarea părţii legal citate nu împiedică dezbaterea litigiului arbitral, chiar dacă niciuna dintre părţi nu a solicitat judecarea în lipsă.

    ART. 27
    Încheieri
    (1) Dezbaterile arbitrale şi orice dispoziţie luată de tribunalul arbitral, în cadrul şedinţelor de arbitrare sau în afara lor, vor fi consemnate printr-o încheiere.
    (2) Încheierea va cuprinde, pe lângă menţiunile prevăzute la art. 46 alin. (1) lit. a), b), f) şi g), următoarele elemente:
    a) modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare sau de consultare a părţilor;
    b) o scurtă descriere a cererilor şi susţinerilor părţilor;
    c) motivele pe care se sprijină măsurile dispuse.

    (3) Încheierile pot fi date între termenele procedurale, după consultarea prealabilă a părţilor, inclusiv prin mijloace electronice de comunicare, în măsura în care aceasta este posibilă.

    ART. 28
    Locul arbitrajului
    (1) Dacă părţile nu au convenit altfel, locul arbitrajului va fi la sediul Curţii.
    (2) Tribunalul arbitral, după consultarea părţilor, va putea desfăşura procedura arbitrală, în tot sau în parte, în orice loc pe care îl consideră potrivit, costurile suplimentare ocazionate urmând a fi suportate de părţi.
    (3) În toate cazurile, hotărârea arbitrală se consideră că a fost pronunţată la sediul Curţii.

    ART. 29
    Limba arbitrajului
    (1) Dacă părţile nu au convenit altfel, limba arbitrajului este limba română.
    (2) La cererea oricărei părţi, tribunalul arbitral, având în vedere circumstanţele relevante şi poziţia părţilor, poate stabili ca procedura arbitrală să se desfăşoare în altă limbă decât limba arbitrajului determinată potrivit prevederilor alin. (1).
    (3) Secretariatul Curţii sau tribunalul arbitral poate solicita ca orice înscrisuri redactate în alte limbi decât limba arbitrajului stabilită potrivit alin. (1) sau (2) să fie însoţite de o traducere în limba arbitrajului.
    (4) Dacă o parte nu cunoaşte limba arbitrajului, la cererea şi pe cheltuiala ei, tribunalul arbitral îi asigură serviciile unui interpret.
    (5) Părţile pot să participe la dezbateri însoţite de interpret.

    ART. 30
    Dreptul aplicabil fondului
    (1) Tribunalul arbitral soluţionează litigiul în temeiul normelor de drept scrise sau nescrise aplicabile, având în vedere toate circumstanţele cauzei şi ţinând seama, între altele, de principiile generale de drept, de cerinţele echităţii şi de buna-credinţă.
    (2) Dacă litigiul arbitral este internaţional, tribunalul arbitral îl soluţionează în temeiul legii sau altor norme de drept alese de părţi, iar dacă acestea nu au desemnat dreptul aplicabil, în temeiul legii sau al altor norme de drept pe care le consideră adecvate. Orice alegere de către părţi a legii unui anumit stat se consideră că se referă la dreptul substanţial al statului respectiv şi nu la regulile acestuia privind conflictul de legi.
    (3) Tribunalul arbitral va putea statua în echitate (ex ηquo et bono) sau ca amiable compositeur numai cu autorizarea expresă a părţilor.

    ART. 31
    Conferinţa privind administrarea cauzei
    (1) După ce dosarul este transmis tribunalului arbitral, acesta va dispune citarea părţilor pentru conferinţa privind administrarea cauzei, în scopul de a organiza, programa şi stabili regulile procedurale aplicabile, inclusiv în materia probatoriului, precum şi etapele de depunere a înscrisurilor procesuale, cu aplicarea dispoziţiilor art. 26 alin. (5).
    (2) Data acestei conferinţe reprezintă primul termen de arbitrare.
    (3) Conferinţa privind administrarea cauzei poate fi desfăşurată fie în prezenţa părţilor, fie prin utilizarea unor mijloace audio sau video de comunicare la distanţă.
    (4) Faza scrisă a procedurii arbitrale reglementată de prezentele reguli cuprinde, în principiu, două etape de depunere a înscrisurilor procesuale şi a altor cereri formulate sau comunicate de către părţi:
    a) etapa depunerii cererii de arbitrare şi a răspunsului la cererea de arbitrare;
    b) etapa depunerii memoriilor dezvoltătoare ale cererii de arbitrare şi, respectiv, ale răspunsului la cererea de arbitrare.

    (5) Cu acordul părţilor, tribunalul arbitral va putea să elimine etapa depunerii memoriilor dezvoltătoare, ori de câte ori părţile au depus cereri şi răspunsuri care cuprind elementele acestora dezvoltate suficient raportat la specificul speţei.
    (6) Părţile au obligaţia ca până la această conferinţă sau în cadrul ei să informeze tribunalul arbitral dacă:
    a) au obiecţii în legătură cu organizarea arbitrajului sau doresc să renunţe la etapa depunerii memoriilor;
    b) solicită să se judece în echitate;
    c) invocă orice excepţii şi apărări care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei;
    d) au cereri de chemare în garanţie sau de introducere în cauză a altor persoane, în condiţiile art. 16;
    e) optează pentru numirea unui expert independent sau doresc să depună expertize realizate de experţi desemnaţi de fiecare parte.

    (7) Tribunalul arbitral îşi verifică propria competenţă de a soluţiona litigiul arbitral.
    (8) La finalul conferinţei privind administrarea cauzei sau imediat după aceasta, tribunalul arbitral va putea stabili, prin încheiere, un calendar procedural provizoriu pentru desfăşurarea procedurii de arbitraj, cuprinzând, între altele, termenul pentru depunerea memoriilor, dacă este cazul, şi indicarea estimativă a datei dezbaterilor şi pronunţării hotărârii arbitrale.
    (9) Tribunalul arbitral va putea organiza şi alte conferinţe privind administrarea cauzei, la cererea părţilor sau din oficiu, după cum va considera necesar pentru buna desfăşurare a arbitrajului. Fiecare conferinţă va fi considerată un termen de arbitrare.

    ART. 32
    Depunerea memoriilor părţilor
    (1) În termenul stabilit de tribunalul arbitral, reclamantul va depune, în măsura în care este necesar, un memoriu care va include, cu excepţia cazului în care aceste elemente au fost dezvoltate anterior:
    a) valoarea exactă a pretenţiilor şi descrierea exactă a măsurilor reparatorii solicitate;
    b) dezvoltarea temeiurilor de fapt şi de drept pe care reclamantul îşi întemeiază cererea de arbitrare; şi
    c) orice dovezi pe care reclamantul îşi întemeiază pretenţiile, conform art. 34.

    (2) Tot în termenul stabilit de tribunalul arbitral, pârâtul va depune un memoriu care va include, cu excepţia cazului în care acestea au fost dezvoltate anterior:
    a) dezvoltarea obiecţiunilor în legătură cu existenţa, validitatea sau eficacitatea convenţiei arbitrale, cu excepţia situaţiei în care aceste chestiuni au fost soluţionate anterior;
    b) o declaraţie în care se arată dacă pârâtul recunoaşte ori respinge, în tot sau în parte, pretenţiile reclamantului;
    c) dezvoltarea temeiurilor de fapt şi de drept pe care se întemeiază apărările sale şi
    d) orice dovezi pe care îşi întemeiază apărările.

    (3) Tribunalul arbitral poate dispune ca părţile să depună alte memorii suplimentare.
    (4) Dispoziţiile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, memoriilor prezentate de intervenient, chematul în garanţie sau pârâtul reconvenţional.

    ART. 33
    Modificări
    După primul termen de arbitrare, niciuna dintre părţi nu va putea modifica sau formula noi pretenţii, excepţii sau cereri, decât cu aprobarea prealabilă a tribunalului arbitral, care va putea fi dată după luarea în considerare a naturii noilor pretenţii, excepţii sau cereri, stadiul procedurii arbitrale, prejudiciile aduse celeilalte părţi prin întârzierea procedurilor, precum şi alte circumstanţe relevante.

    ART. 34
    Probe
    (1) Tribunalul arbitral decide asupra admisibilităţii, pertinenţei, concludenţei şi utilităţii probelor.
    (2) Părţile vor indica probele a căror administrare o solicită, arătând, după caz, relevanţa lor, precum şi actele şi faptele ce tind a fi probate.
    (3) Înscrisurile se depun în copie certificată de parte, dar tribunalul arbitral poate solicita oricând originalul.
    (4) Tribunalul arbitral va putea impune părţilor să identifice înscrisurile doveditoare pe care acestea intenţionează să îşi întemeieze pretenţiile şi să specifice circumstanţele pe care intenţionează să le dovedească prin dovezile respective.
    (5) La cererea oricăreia dintre părţi sau, în mod excepţional, din oficiu, tribunalul arbitral poate impune părţilor să depună orice înscrisuri sau alte dovezi care pot fi relevante pentru cauză şi importante pentru modalitatea de soluţionare a acesteia.
    (6) În cazul probei cu martori, părţile vor arăta numele şi domiciliul martorilor. Când solicită administrarea expertizei, părţile vor indica obiectivele expertizei şi numele expertului consilier propus, iar când solicită administrarea probei cu interogatoriul, vor prezenta şi întrebările adresate celeilalte părţi, în cazul persoanelor juridice.
    (7) Tribunalul arbitral, cu acordul părţilor, poate aplica Regulile privind administrarea probelor în arbitrajul internaţional (Rules on the Taking of Evidence în International Arbitration) adoptate de International Bar Association.

    ART. 35
    Audieri
    (1) Audierile vor fi organizate în cazul în care una dintre părţi le solicită sau în cazul în care tribunalul arbitral consideră că acest lucru este potrivit.
    (2) Tribunalul arbitral, în urma consultării părţilor, va stabili data, ora şi, după caz, locul audierilor şi va transmite părţilor o notificare sau altă comunicare cu privire la acestea, într-un interval rezonabil de timp.
    (3) Cu excepţia cazului în care părţile convin altfel, la audieri vor participa numai părţile sau reprezentanţii acestora.

    ART. 36
    Martori şi experţi
    (1) Depoziţiile martorilor pot fi depuse sub formă de declaraţii autentice sau sub legalizare de semnătură ori de atestare a identităţii de către avocat.
    (2) Martorii sau experţii propuşi de părţi se vor prezenta pentru a fi audiaţi de tribunalul arbitral sau de părţi, cu excepţia situaţiei în care tribunalul arbitral, după consultarea părţilor, decide altfel.

    ART. 37
    Experţi desemnaţi de tribunalul arbitral
    (1) După consultarea părţilor, tribunalul arbitral va putea desemna unul sau mai mulţi experţi care vor depune la dosarul cauzei rapoarte de expertiză, însoţite de dovada comunicării acestora către părţi.
    (2) Tribunalul arbitral va stabili, după consultarea părţilor şi, după caz, a expertului desemnat, onorariul cuvenit, cheltuielile şi modalităţile de plată, ţinând întotdeauna seama de complexitatea expertizei. În cazul în care expertul desemnat de tribunalul arbitral nu îşi îndeplineşte, îşi îndeplineşte necorespunzător sau cu întârziere nejustificată obligaţiile sale, tribunalul arbitral poate dispune diminuarea corespunzătoare a onorariului sau, după caz, respingerea cererii de majorare a onorariului provizoriu stabilit.
    (3) Tribunalul arbitral poate solicita expertului elaborarea unui calendar provizoriu de desfăşurare a activităţii sale.
    (4) Tribunalul arbitral poate acorda părţilor, la cererea acestora, dreptul de a-şi desemna un expert consilier, care să participe la efectuarea expertizei.
    (5) Părţile au posibilitatea de a depune punct de vedere sau obiecţiuni cu privire la raportul de expertiză.
    (6) La solicitarea uneia dintre părţi, tribunalul arbitral poate acorda părţilor posibilitatea de a examina, în cadrul unei audieri, orice expert desemnat de tribunalul arbitral.
    (7) Ori de câte ori tribunalul arbitral apreciază faptul că domeniul în care ar urma să se efectueze expertiza este unul specializat, iar complexitatea acesteia o impune, după consultarea părţilor, acesta va putea apela la alţi specialişti având o reputaţie profesională neştirbită, din afara listelor de experţi. Dispoziţiile alin. (1)-(6) se aplică în mod corespunzător.

    ART. 38
    Cazuri de neîndeplinire a obligaţiilor
    În cazul în care una dintre părţi, fără a avea un motiv întemeiat, nu respectă oricare dintre prevederile sau cerinţele prevăzute în prezentele reguli sau orice dispoziţie dată de tribunalul arbitral, acesta va putea dispune suspendarea procedurii arbitrale sau orice alte măsuri adecvate, în funcţie de împrejurări.

    ART. 39
    Decăderi
    (1) Orice obiecţiuni cu privire la încălcarea prezentelor reguli sau altor reguli aplicabile procedurii de arbitraj vor fi invocate, sub sancţiunea decăderii, în termen de 10 zile de la data luării la cunoştinţă de către partea interesată sau, după caz, de când aceasta a fost legal citată.
    (2) Nimeni nu poate invoca neregularitatea unui act de procedură pricinuită prin propriul fapt.

    ART. 40
    Măsuri provizorii sau asigurătorii
    (1) Tribunalul arbitral va putea, la solicitarea uneia dintre părţi, să dispună, prin încheiere pronunţată în regim de urgenţă, orice măsuri provizorii sau asigurătorii pe care le consideră potrivite.
    (2) Tribunalul arbitral va putea obliga partea care solicită dispunerea unei măsuri provizorii sau asigurătorii să ofere garanţiile necesare în legătură cu măsura solicitată.
    (3) Cererile privind dispunerea unor măsuri provizorii sau asigurătorii, depuse înainte de începerea procedurii de arbitraj sau înainte ca dosarul cauzei să fie înaintat tribunalului arbitral, vor fi soluţionate de către un arbitru de urgenţă, potrivit procedurii prevăzute în anexa nr. 2.
    (4) Cererea privind dispunerea unor măsuri provizorii sau asigurătorii formulată de o parte în faţa unei instanţe judecătoreşti nu contravine convenţiei arbitrale sau prezentelor reguli.

    ART. 41
    Închiderea dezbaterilor şi deliberări
    (1) Tribunalul arbitral va închide dezbaterile când apreciază că împrejurările cauzei sunt suficient lămurite, iar părţile au beneficiat în mod rezonabil de posibilitatea de a-şi prezenta apărările şi argumentele.
    (2) În circumstanţe excepţionale şi întotdeauna motivat, tribunalul arbitral poate repune cauza pe rol.

    ART. 42
    Perimarea
    (1) Cererea de arbitrare se perimă de plin drept dacă a rămas în nelucrare din vina părţii timp de şase luni.
    (2) Perimarea se constată din oficiu sau la cererea părţii interesate. În ambele cazuri, supraarbitrul sau, după caz, arbitrul unic fixează termen şi dispune citarea de urgenţă a părţilor, precum şi întocmirea de către Secretariatul Curţii a unui referat asupra actelor de procedură în legătură cu perimarea.

    ART. 43
    Termenul arbitrajului. Caducitatea
    (1) Dacă părţile nu au hotărât altfel, sentinţa arbitrală va fi pronunţată într-un termen de maximum şase luni de la data constituirii tribunalului arbitral.
    (2) Termenul se suspendă pe durata desfăşurării următoarelor evenimente:
    1. judecarea cererii de recuzare;
    2. soluţionarea unei excepţii de neconstituţionalitate;
    3. judecarea unei cereri incidente adresate instanţei judecătoreşti;
    4. suspendarea litigiului în baza unei dispoziţii legale;
    5. efectuarea unei expertize dispuse de tribunalul arbitral.

    (3) Părţile pot consimţi, oricând în cursul litigiului arbitral, la prelungirea termenului arbitrajului, fie în scris, fie prin declaraţie orală, dată în faţa tribunalului arbitral şi consemnată în încheierea de şedinţă.
    (4) Tribunalul arbitral poate dispune, prin încheiere, în cazul în care se constată că una dintre părţi obstrucţionează desfăşurarea procedurii arbitrale ori pentru alte motive temeinice, prelungirea termenului arbitrajului.
    (5) Termenul se prelungeşte de plin drept cu trei luni în cazul încetării persoanei juridice sau al decesului uneia dintre părţi.
    (6) Când cel puţin una din părţi a declarat în scris tribunalului arbitral, până la primul termen de arbitrare, că înţelege să invoce caducitatea, tribunalul arbitral, la expirarea termenului prevăzut în alineatele de mai sus, va pronunţa o hotărâre prin care va constata că arbitrajul a devenit caduc, cu excepţia situaţiei în care părţile declară expres că renunţă la caducitate.
    (7) Partea care prin propria atitudine a provocat întârzierea soluţionării litigiului arbitral nu se poate prevala de depăşirea termenului de soluţionare a acestuia, chiar dacă a invocat excepţia de caducitate în termenul prevăzut la alin. (6). În acest caz, tribunalul arbitral va consemna în hotărâre cauzele pentru care respinge excepţia de caducitate.

    ART. 44
    Sentinţe arbitrale. Dispoziţia preşedintelui Curţii
    (1) Procedura arbitrală se finalizează prin pronunţarea sentinţei arbitrale.
    (2) Dacă pârâtul recunoaşte o parte din pretenţiile reclamantului, tribunalul arbitral, la cererea acestuia, va putea pronunţa o sentinţă parţială, în măsura recunoaşterii.
    (3) Dacă reclamantul renunţă la arbitrare sau la însuşi dreptul pretins, după constituirea tribunalului arbitral, acesta va dispune, prin sentinţă arbitrală, închiderea dosarului sau respingerea în fond a cererii de arbitrare, după caz.
    (4) În cazul în care părţile încheie o tranzacţie înainte de pronunţarea sentinţei arbitrale, tribunalul arbitral va putea pronunţa, la solicitarea părţilor, o sentinţă arbitrală care va prelua, în dispozitivul său, tranzacţia dintre părţi.
    (5) În cazul în care procedura de arbitraj este închisă din orice alt motiv, după constituirea tribunalului arbitral, dar înainte de soluţionarea pe fond a litigiului, tribunalul arbitral va pronunţa o sentinţă arbitrală în care va fi menţionată cauza închiderii procedurii.
    (6) Atunci când reclamantul renunţă la cererea de arbitrare sau la însuşi dreptul pretins, mai înainte de constituirea tribunalului arbitral, procedura arbitrală se închide printr-o dispoziţie a preşedintelui Curţii, pe baza unui referat întocmit de asistentul arbitral şef.

    ART. 45
    Pronunţarea sentinţei
    (1) Deliberarea are loc în şedinţă secretă cu participarea tuturor arbitrilor. Dacă unul dintre arbitri refuză fără temei participarea la deliberare, aceasta se poate efectua cu participarea majorităţii arbitrilor. Deliberarea poate fi realizată şi prin mijloace de comunicare la distanţă de natură să asigure secretul deliberării.
    (2) Sentinţa arbitrală va fi pronunţată şi redactată în termen de cel mult o lună de la data închiderii dezbaterilor sau, după caz, de la împlinirea termenului pentru depunerea notelor scrise ori, după caz, în termenul convenit cu părţile.
    (3) Preşedintele Curţii va putea prelungi termenul pentru pronunţarea şi redactarea sentinţei, în baza unei cereri justificate din partea tribunalului arbitral.
    (4) În cazul în care tribunalul arbitral este format din 3 arbitri, orice sentinţă va fi adoptată cu votul majoritar al arbitrilor. Dacă din deliberare rezultă mai mult de două opinii, arbitrii ale căror păreri se apropie mai mult sunt datori să se unească într-o singură opinie. Atunci când nu se formează o majoritate, hotărârea va fi adoptată numai de către supraarbitru.
    (5) Arbitrul care a avut o altă părere îşi va redacta şi va semna opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină. Regula se aplică şi în cazul unei opinii concurente.
    (6) Opinia separată sau opinia concurentă se redactează în termenul prevăzut la alin. (2) şi se ataşează sentinţei.

    ART. 46
    Conţinutul sentinţei
    (1) Sentinţa arbitrală se redactează în scris şi trebuie să cuprindă:
    a) componenţa nominală a tribunalului arbitral, numele asistentului arbitral, locul şi data pronunţării sentinţei;
    b) numele părţilor, domiciliul sau reşedinţa ori, după caz, denumirea şi sediul, precum şi numele reprezentanţilor părţilor şi ale celorlalte persoane care au participat la dezbaterea litigiului arbitral;
    c) menţionarea convenţiei arbitrale în temeiul căreia s-a procedat la arbitraj;
    d) obiectul litigiului arbitral şi susţinerile pe scurt ale părţilor;
    e) motivele de fapt şi de drept ale sentinţei, iar în cazul arbitrajului în echitate, motivele care sub acest aspect întemeiază soluţia;
    f) dispozitivul;
    g) semnăturile tuturor arbitrilor, sub rezerva dispoziţiilor alin. (2), precum şi semnătura asistentului arbitral.

    (2) Dacă unul dintre arbitri nu semnează hotărârea, se va face menţiune despre cauza nesemnării, cu confirmarea, sub semnătură, a supraarbitrului, iar în cazul supraarbitrului, sub semnătura preşedintelui Curţii.
    (3) În cazul în care asistentul arbitral este în imposibilitate să semneze, hotărârea va fi semnată de asistentul arbitral şef sau de înlocuitorul acestuia, făcându-se menţiune despre cauza care l-a împiedicat pe asistentul arbitral să semneze hotărârea.

    ART. 47
    Efectele sentinţei
    (1) Sentinţa arbitrală este definitivă şi obligatorie. Ea se aduce la îndeplinire de bunăvoie de partea împotriva căreia s-a pronunţat, de îndată sau în termenul arătat în sentinţa arbitrală.
    (2) Asistentul arbitral are obligaţia de a comunica sentinţa către părţi în termen de 3 zile de la data semnării de către arbitri.
    (3) Sentinţa arbitrală comunicată părţilor are efectele unei hotărâri judecătoreşti definitive.
    (4) Sentinţa arbitrală constituie titlu executoriu şi se execută silit, potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă.
    (5) Prin acordul lor de a soluţiona litigiul arbitral în conformitate cu aceste reguli, părţile se angajează să pună de îndată în aplicare dispoziţiile hotărârii arbitrale.
    (6) Sentinţa arbitrală poate fi desfiinţată numai prin acţiunea în anulare, pentru motivele expres şi limitativ prevăzute de Codul de procedură civilă.

    ART. 48
    Îndreptarea şi lămurirea hotărârilor arbitrale
    (1) Erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea şi susţinerile părţilor sau cele de calcul, precum şi orice alte erori materiale din sentinţa arbitrală ori din încheieri pot fi îndreptate din oficiu sau la cererea oricăreia dintre părţi, formulată în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii arbitrale.
    (2) În cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea şi aplicarea dispozitivului sentinţei arbitrale ori aceasta cuprinde dispoziţii potrivnice, oricare dintre părţi poate cere tribunalului arbitral care a pronunţat sentinţa să lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice, în termen de 15 zile de la data comunicării sentinţei.
    (3) În cazul în care tribunalul arbitral consideră că solicitarea de corectare a erorilor materiale sau de lămurire a hotărârii arbitrale este justificată, acesta va efectua corecturile solicitate sau va oferi lămuririle solicitate în termen de 30 de zile de la primirea cererii.
    (4) Tribunalul arbitral va putea corecta orice eroare de tipul celor la care se face referire în alin. (1) din oficiu în termen de 30 de zile de la data pronunţării hotărârii arbitrale.
    (5) Orice îndreptare a unei erori materiale sau lămurire a unei hotărâri arbitrale se va întocmi în forma prevăzută pentru sentinţa arbitrală, se va ataşa la sentinţă făcând corp comun cu aceasta, atât în dosarul litigiului arbitral, cât şi în dosarul de hotărâri al Curţii de Arbitraj şi va fi comunicată părţilor.
    (6) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru îndreptarea şi lămurirea încheierilor.

    ART. 49
    Completarea hotărârilor arbitrale
    (1) Dacă prin sentinţa dată tribunalul arbitral a omis să se pronunţe asupra unui capăt de cerere principal sau accesoriu ori asupra unei cereri conexe sau incidentale, oricare dintre părţi poate cere completarea sentinţei în termen de 15 zile de la data comunicării ei, cu transmiterea unei notificări către cealaltă parte.
    (2) Dispoziţiile prezentului articol se aplică şi în cazul când tribunalul arbitral a omis să se pronunţe asupra cererilor martorilor, experţilor, traducătorilor, interpreţilor sau apărătorilor, cu privire la drepturile lor.
    (3) Tribunalul arbitral va soluţiona cererea de urgenţă, cu citarea părţilor, prin sentinţă arbitrală separată.
    (4) Sentinţa de completare se va întocmi în forma prevăzută pentru sentinţa arbitrală, se va ataşa la sentinţă făcând corp comun cu aceasta, atât în dosarul litigiului, cât şi în dosarul de hotărâri al Curţii de Arbitraj, şi va fi comunicată părţilor.
    (5) Dispoziţiile prezentului articol se aplică în mod corespunzător şi pentru completarea încheierilor.

    ART. 50
    Cheltuielile arbitrale
    (1) Cheltuielile arbitrale includ taxa de înregistrare, taxa arbitrală, care este formată din taxa administrativă şi onorariile arbitrilor, cheltuielile de administrare a probelor, de traducere a actelor şi a dezbaterilor, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi consilierilor, cheltuielile de deplasare a părţilor, arbitrilor, martorilor, experţilor şi consilierilor şi alte cheltuieli legate de soluţionarea litigiului arbitral.
    (2) Taxa de înregistrare şi taxa arbitrală remunerează serviciile prestate de Curtea de Arbitraj în organizarea şi desfăşurarea arbitrajului. Taxa de înregistrare nu se restituie în nicio împrejurare.
    (3) Cuantumul onorariilor arbitrilor stabilite în Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale se aplică pentru un singur arbitru.
    (4) Cheltuielile arbitrale se stabilesc şi se plătesc conform Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale.

    ART. 51
    Alocarea cheltuielilor arbitrale
    Cu excepţia cazului în care părţile au stabilit altfel, tribunalul arbitral, la solicitarea uneia dintre părţi, va dispune în sentinţa arbitrală plata de către una dintre părţi a oricăror costuri rezonabile suportate de cealaltă parte, inclusiv costurile cu reprezentarea în faţa tribunalului arbitral, luând în considerare modalitatea de soluţionare a cauzei, modul în care fiecare dintre părţi a contribuit la asigurarea eficienţei şi a celerităţii în desfăşurarea procedurii şi orice alte circumstanţe relevante.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 52
    Completarea regulilor
    Prezentele reguli se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.

    ART. 53
    Răspunderea arbitrilor
    Nici Curtea de Arbitraj, nici arbitrii, asistentul arbitral şi niciunul dintre experţii desemnaţi de tribunalul arbitral nu vor fi răspunzători în faţa niciuneia dintre părţi pentru nicio acţiune sau omisiune în legătură cu procedura arbitrală, cu excepţia cazului în care acţiunea sau omisiunea respectivă se datorează conduitei ilicite intenţionate sau neglijenţei grave a acestora.

    ART. 54
    Anexele
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele reguli.

    ANEXA 1

    la Regulile de procedură arbitrală
    A. CLAUZA COMPROMISORIE STANDARD
    "Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu prezentul contract, inclusiv referitor la încheierea, nulitatea, interpretarea, executarea sau desfiinţarea acestuia, va fi soluţionat definitiv prin arbitraj organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală va fi definitivă, obligatorie şi executorie."
    Adăugiri recomandate:
    Tribunalul arbitral va fi format din [... se va insera opţiunea părţilor pentru trei arbitri/un arbitru unic, precum şi modalitatea lor de desemnare].
    Locul arbitrajului va fi [ se va insera ţara/ localitatea…].
    Limba arbitrajului va fi [… se va insera limba aleasă de părţi].
    Cauza va fi guvernată de normele de drept substanţial din [… se va insera ].

    Sau
    Tribunalul arbitral va judeca litigiul în echitate (ex ηquo et bono) sau ca amiable compositeur.

    B. FORMA DE COMPROMIS STANDARD
    Subsemnaţii:
    1. .................. (nume/denumire; numele reprezentanţilor legali sau convenţionali; domiciliu/sediu; număr de înmatriculare la Registrul Comerţului; număr de telefon, telex, fax, adresa poştei electronice şi alte elemente de identificare, după caz), denumită în continuare partea 1, şi
    2. (aceleaşi date), denumită în continuare partea 2,

    constatăm că între noi a intervenit un litigiu izvorât din Contractul nr. ........ din data de ........... , litigiu având următorul obiect:
    Partea 1 pretinde că ....... (expunerea pe scurt a pretenţiilor).
    Partea 2 susţine că ......... (expunerea pe scurt a obiecţiilor).
    Subsemnaţii convenim ca acest litigiu să fie soluţionat prin arbitraj, organizat de Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acesteia. Hotărârea arbitrală pronunţată în acest litigiu este definitivă, obligatorie şi executorie.
    Părţile mai pot adăuga, la opţiunea lor, următoarele menţiuni:
    1. „Tribunalul arbitral va fi compus din dna/dl ...................... în calitate de arbitru unic.“
    Sau
    "Tribunalul arbitral va fi compus dintr-un arbitru unic numit de Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României."
    Sau
    "Tribunalul arbitral va fi compus din trei membri: dna/dl ................ arbitru desemnat de partea 1 şi dna/dl ...................... arbitru desemnat de partea 2. Cei doi arbitri vor alege un supraarbitru, în termenul şi condiţiile prevăzute de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.“ (variantă: „Supraarbitrul va fi desemnat de Preşedintele Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României.")
    Sau
    "Tribunalul arbitral va fi compus conform acestor Reguli de procedură arbitrală."

    2. „Tribunalul arbitral va judeca litigiul în drept, cu aplicarea legii române/normelor de drept substanţial din [... se va insera].“
    Sau
    "Tribunalul arbitral va judeca litigiul în echitate (ex ηquo et bono) sau ca amiable compositeur."

    3. „Locul arbitrajului este la ...................... (dacă se stabileşte alt loc decât sediul Curţii de Arbitraj).“
    4. „Tribunalul arbitral va pronunţa hotărârea în termen de ...... luni (în situaţia în care părţile convin să stabilească un termen mai mare sau mai mic de 6 luni, prevăzut de Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României).“

    Încheiat în dublu exemplar la ...... , astăzi ………. .
    Semnătura părţii 1, Semnătura părţii 2,


    ANEXA 2

    la Regulile de procedură arbitrală
    ARBITRUL DE URGENŢĂ
    ART. 1
    Arbitrul de urgenţă
    (1) Orice parte are dreptul de a solicita numirea unui arbitru de urgenţă privind măsurile provizorii sau asigurătorii solicitate conform prevederilor art. 40 alin. (3) din reguli.
    (2) Atribuţiile arbitrului de urgenţă încetează la momentul constituirii tribunalului arbitral sau în condiţiile art. 9 alin. (4) pct. 3, 4 şi 5.

    ART. 2
    Solicitarea numirii unui arbitru de urgenţă
    Solicitarea numirii unui arbitru de urgenţă va include:
    a) elementele prevăzute la art. 10 alin (1) lit. a), b) şi d) din reguli;
    b) o scurtă prezentare a disputei;
    c) indicarea măsurii provizorii sau asigurătorii solicitate şi a motivelor care justifică urgenţa măsurii;
    d) observaţiile sale sau prezentarea convenţiilor existente între părţi cu privire la locul de desfăşurare a procedurilor de urgenţă, dreptul aplicabil şi limba arbitrajului;
    e) dovada plăţii costurilor procedurii de urgenţă prevăzute de Normele privind taxele şi cheltuielile arbitrale;
    f) înscrisuri sau informaţii care contribuie la examinarea eficientă a cererii de luare a măsurilor provizorii sau asigurătorii.


    ART. 3
    Notificarea părţii adverse
    După primirea cererii de numire a unui arbitru de urgenţă, Secretariatul Curţii va trimite cererea şi celeilalte părţi.

    ART. 4
    Numirea arbitrului de urgenţă
    (1) Preşedintele Curţii va numi un arbitru de urgenţă în termen de 48 de ore de la primirea cererii de numire a acestuia de către Secretariatul Curţii.
    (2) Cererea va fi respinsă dacă preşedintele Curţii constată lipsa evidentă a competenţei Curţii de Arbitraj.
    (3) Prevederile art. 21-23 din reguli sunt aplicabile. O cerere de recuzare poate fi făcută numai în 24 de ore de la momentul în care motivele de recuzare au devenit cunoscute părţii.
    (4) Toate părţile trebuie să aibă posibilitatea de a transmite în scris observaţiile lor cu privire la cererea de recuzare.
    (5) Un arbitru de urgenţă nu poate fi membru al unui tribunal arbitral ce se va constitui în legătură cu disputa, în afara cazului în care părţile convin altfel.

    ART. 5
    Locul desfăşurării procedurilor de urgenţă
    Locul desfăşurării procedurilor va fi cel convenit de părţi ca loc al arbitrajului. Dacă locul arbitrajului nu a fost convenit de părţi, arbitrul de urgenţă va stabili locul de desfăşurare a procedurilor de urgenţă.

    ART. 6
    Sesizarea arbitrului de urgenţă
    De îndată ce arbitrul de urgenţă a fost numit, Secretariatul îl va informa şi îi va transmite dosarul.

    ART. 7
    Desfăşurarea procedurii de urgenţă
    În două zile de la desemnarea arbitrului de urgenţă, acesta va stabili un calendar procedural provizoriu, pronunţându-se şi cu privire la necesitatea depunerii unei cauţiuni, precum şi cu privire la termenul în care partea împotriva căreia se solicită măsura provizorie sau asigurătorie poate prezenta răspunsul său la cerere.

    ART. 8
    Încheierea cu privire la măsurile provizorii sau asigurătorii
    (1) Orice încheiere asupra măsurilor provizorii sau asigurătorii va fi emisă nu mai târziu de 10 zile de la data la care numirea a fost comunicată arbitrului de urgenţă conform art. 6. Preşedintele Curţii va putea prelungi acest termen la solicitarea motivată a arbitrului de urgenţă.
    (2) Orice încheiere asupra măsurilor provizorii sau asigurătorii va conţine elementele prevăzute de art. 27 din reguli.
    (3) Secretariatul Curţii va trimite de îndată o copie a încheierii fiecărei părţi.

    ART. 9
    Efectul obligatoriu al încheierii
    (1) Încheierea va fi obligatorie pentru părţi odată ce a fost pronunţată.
    (2) Încheierea poate fi modificată sau revocată de către arbitrul de urgenţă la cererea motivată a unei părţi.
    (3) Prin acordul de a se supune arbitrajului conform regulilor, părţile se obligă să respecte fără întârziere orice încheiere privind măsurile provizorii sau asigurătorii dispuse de către arbitrul de urgenţă.
    (4) Încheierea nu mai produce efecte dacă:
    1. arbitrul de urgenţă sau tribunalul arbitral decide astfel;
    2. tribunalul arbitral pronunţă o sentinţă arbitrală;
    3. arbitrajul nu începe în termen de 30 de zile de la data emiterii încheierii;
    4. nu este constituit tribunalul arbitral sau costurile procedurii prevăzute de prezenta anexă nu sunt plătite în 90 de zile de la data emiterii încheierii;
    5. reclamantul a renunţat la judecarea cererii de arbitrare;.

    (5) Tribunalul arbitral nu este ţinut de încheierea sau considerentele unui arbitru de urgenţă şi poate modifica sau anula măsurile provizorii sau asigurătorii luate de arbitrul de urgenţă.
    (6) La cererea unei părţi, taxa arbitrală aferentă procedurii prevăzute de prezenta anexă poate fi alocată în conformitate cu prevederile art. 51 din reguli, odată cu pronunţarea sentinţei arbitrale finale.


    ANEXA 3

    la Regulile de procedură arbitrală
    DECLARAŢIA
    de acceptare, independenţă, imparţialitate şi disponibilitate
    Doamna/Domnul ……………….....………………………………..……………de profesie ….............………… înscris/neînscris pe Lista de arbitri a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României (denumită, în continuare, Curtea de Arbitraj), declar următoarele:
    1. Acceptare/Refuz de a îndeplini misiunea de arbitru
    [] Accept să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluţiona litigiul ce formează obiectul Dosarului nr. …..../.......………., în calitate de arbitru/supraarbitru.
    [] Refuz să fac parte din tribunalul arbitral ce va soluţiona litigiul ce formează obiectul Dosarului nr. ...…./.......………. (în acest caz, se va proceda numai la semnarea şi datarea prezentei declaraţii).

    2. Respectarea Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj
    [] Am luat cunoştinţă de prevederile Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj şi înţeleg să le respect cu stricteţe.

    3. Independenţă şi imparţialitate:
    [] Nu mă aflu în niciuna din cauzele de incompatibilitate prevăzute de art. 22 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj, de natură a pune la îndoială independenţa şi imparţialitatea mea.
    [] Consider că pot să îmi îndeplinesc misiunea de arbitru în mod independent şi cu imparţialitate, dar înţeleg să declar următoarele împrejurări:
    .......................................................................
    .......................................................................

    4. Disponibilitate:
    [] Confirm, pe baza informaţiilor pe care le deţin în acest moment, că sunt în măsură să dedic timpul necesar desfăşurării şi finalizării procedurii arbitrale în timpul afectat acesteia potrivit Regulilor de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

    Semnătura ........................... Data .....................................

    ANEXA 4

    la Regulile de procedură arbitrală
    METODE
    de eficientizare a procedurii arbitrale
    Prezenta anexă conţine o listă exemplificativă de metode de eficientizare a procedurii arbitrale care pot fi utilizate de tribunalul arbitral şi de către părţi în scopul de a reduce durata şi costurile procedurii arbitrale. Judecarea oricărui litigiu arbitral trebuie să se desfăşoare cu celeritate, mai cu seamă în cazurile de complexitate şi valoare reduse, acolo unde tribunalul arbitral se va asigura că durata procedurii şi costurile acesteia vor fi proporţionale cu miza litigiului arbitral.
    Astfel, tribunalul arbitral, în virtutea autonomiei sale procedurale, poate utiliza oricare dintre metodele prezentate în cele de mai jos:
    a) bifurcarea procedurilor, atunci când tribunalul arbitral consideră că asemenea măsuri pot rezulta într-o soluţionare mai eficientă a litigiului arbitral:
    (i) bifurcarea procedurii arbitrale reprezintă divizarea procedurii arbitrale în două sau mai multe etape, pentru soluţionarea unor probleme în litigiu care ar putea face inutile administrarea de probe şi discuţiile asupra fondului cauzei;
    (ii) bifurcarea procedurii arbitrale poate consta, de exemplu, în etapa stabilirii competenţei ori etapa stabilirii existenţei condiţiilor pentru angajarea răspunderii civile a cel puţin uneia dintre părţi printr-o încheiere interlocutorie sau sentinţă, după caz, urmate sau nu de stabilirea întinderii financiare a prejudiciului prin sentinţa arbitrală;

    b) emiterea uneia sau mai multor hotărâri parţiale, în cazurile în care este permis din punct de vedere legal;
    c) identificarea problemelor care pot fi soluţionate prin acordul părţilor sau al experţilor desemnaţi de acestea;
    d) identificarea problemelor asupra cărora se poate decide numai pe bază de materiale scrise, fără a fi necesară audierea orală de martori sau experţi sau prezentarea de pledoarii orale din partea avocaţilor;
    e) prezentarea înscrisurilor:
    (i) părţile să fie invitate să depună odată cu memoriile înscrisurile probatorii pe care se întemeiază;
    (ii) evitarea cererilor de prezentare a înscrisurilor, dacă aceasta se justifică pentru controlarea duratei şi a costurilor procedurii;
    (iii) în acele cazuri în care cererile de prezentare a înscrisurilor sunt considerate justificate, limitarea întinderii unor astfel de cereri la acele înscrisuri sau categorii de înscrisuri care sunt pertinente şi utile pentru rezolvarea litigiului arbitral;
    (iv) stabilirea de termene rezonabile pentru prezentarea înscrisurilor;
    (v) utilizarea unui calendar de prezentare a înscrisurilor în scopul de a facilita soluţionarea divergenţelor cu privire la prezentarea înscrisurilor;

    f) stabilirea întinderii materialelor scrise şi a problemelor care pot fi abordate prin memoriile scrise, precum şi prin depoziţiile scrise sau verbale ale martorilor şi experţilor, în scopul de a evita repetiţiile şi de a permite discutarea prioritară a problemelor esenţiale din litigiu;
    g) utilizarea de mijloace de comunicare la distanţă, audio şi video, pentru desfăşurarea audierilor procedurale, atunci când prezenţa personală nu este esenţială şi utilizarea de mijloace electronice care permit comunicarea online între părţi, tribunalul arbitral şi Secretariat;
    h) organizarea unei conferinţe prealabile cu tribunalul arbitral în cadrul căreia să se discute şi să se stabilească aspectele organizatorice legate de audiere, precum şi problemele pe care tribunalul arbitral consideră că părţile trebuie să le trateze în mod prioritar la audiere;
    i) stabilirea calendarului procedural, cu indicarea termenelor la care urmează să se realizeze fiecare act de procedură;
    j) selectarea, dacă este cazul, de experţi sau specialişti neutri cu pregătire, experienţă profesională şi disponibilitate adecvate problemelor aflate în litigiu;
    k) soluţionarea amiabilă, în tot sau în parte, a litigiului arbitral.


    ANEXA 5

    la Regulile de procedură arbitrală
    REGULI SPECIALE
    pentru procedura arbitrală simplificată
    ART. 1
    Domeniu de aplicare
    (1) Prezentele reguli speciale pentru procedura arbitrală simplificată („Regulile speciale“) se aplică atunci când valoarea litigiului arbitral este mai mică de 50.000 lei sau în cazul în care părţile convin asupra aplicării acestora.
    (2) Pentru stabilirea valorii cererii potrivit alin. (1) nu se iau în considerare dobânzile, cheltuielile de arbitrare şi alte venituri accesorii.
    (3) După primirea răspunsului prevăzut de art. 14 din Reguli sau după expirarea termenului prevăzut de Reguli pentru depunerea răspunsului, Secretariatul va informa părţile că procedura arbitrală se va desfăşura pe baza prezentelor Reguli speciale.
    (4) Colegiul Curţii poate, oricând pe durata arbitrajului, din oficiu sau la cererea unei părţi, după consultarea tribunalului arbitral şi a părţilor, să decidă că Regulile speciale încetează să fie aplicabile cauzei. Tribunalul arbitral va continua să fie învestit cu soluţionarea cauzei, cu excepţia situaţiei în care Colegiul Curţii decide altfel.

    ART. 2
    Constituirea tribunalului arbitral
    (1) În cazurile arătate la art. 1, dacă părţile nu convin expres altfel, tribunalul arbitral se constituie dintr-un singur arbitru.
    (2) Arbitrul va fi desemnat de către părţi în termenul comunicat de către Secretariat. În lipsa desemnării de către părţi, arbitrul va fi numit de către preşedintele Curţii, în cel mai scurt timp posibil.

    ART. 3
    Procedura arbitrală
    (1) După constituirea tribunalului arbitral, niciuna dintre părţi nu va putea modifica sau formula noi pretenţii decât cu aprobarea prealabilă a tribunalului arbitral, care va putea fi dată după luarea în considerare a naturii noilor pretenţii, stadiul procedurii arbitrale, prejudiciile aduse celeilalte părţi prin întârzierea procedurilor, precum şi alte circumstanţe relevante.
    (2) Conferinţa privind administrarea cauzei prevăzută de art. 31 din Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj va avea loc în termen de cel mult 15 zile de la data constituirii tribunalului arbitral. Preşedintele Curţii poate prelungi acest termen la cererea motivată a tribunalului arbitral sau din oficiu, în măsura în care consideră că este necesar.
    (3) Tribunalul arbitral poate adopta procedura pe care o consideră adecvată. Nu vor fi încuviinţate acele probe a căror administrare necesită cheltuieli disproporţionate faţă de valoarea cererii de arbitrare sau a cererii reconvenţionale. După consultarea părţilor, tribunalul arbitral poate decide ca soluţionarea litigiului arbitral să se efectueze numai pe baza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei.
    (4) Audierile se pot ţine prin videoconferinţă, telefon sau orice mijloc similar de comunicare.
    (5) Comunicarea înscrisurilor de către părţi şi tribunalul arbitral se efectuează numai prin poştă electronică, cu excepţia situaţiei în care tribunalul arbitral stabileşte altfel.

    ART. 4
    Sentinţa arbitrală
    Sentinţa arbitrală se pronunţă în termen de cel mult 3 luni de la data primului termen de arbitrare. Preşedintele Curţii poate prelungi acest termen la cererea motivată a tribunalului arbitral sau din oficiu, în măsura în care consideră că este necesar.

    ART. 5
    Completarea
    Prezentele reguli speciale se completează cu dispoziţiile cuprinse în Regulile de procedură arbitrală ale Curţii de Arbitraj.

    ART. 6
    Aplicarea în timp
    Dacă părţile nu convin altfel, prezentele reguli speciale se aplică litigiilor prevăzute de convenţii arbitrale încheiate după data intrării în vigoare a acestora.


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice