Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULI DE APLICARE din 17 iulie 2018  a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului Twitter Facebook
Cautare document

 REGULI DE APLICARE din 17 iulie 2018 a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate în cadrul Programului "Provocări în sănătatea publică la nivel european" finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 668 din 1 august 2018
──────────
    Aprobate prin Ordinul nr. 902 din 17 iulie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 668 din 1 august 2018
──────────
    ART. 1
    Prevederi legale aplicabile
    Prevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt:
    a) pct. 3 lit. D din anexa B la Memorandumul de înţelegere privind implementarea Mecanismului financiar SEE 2014-2021 între Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei, denumite în continuare state donatoare, şi Guvernul României, denumit în continuare stat beneficiar, denumite în continuare împreună părţi, prevede descrierea Programului „Provocări în sănătatea publică la nivel european“;
    b) art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, - prevede faptul că operatorii de program utilizează finanţarea pe bază de sume forfetare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021;
    c) art. 21 din Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 - prevede faptul că sumele forfetare nu se verifică prin documente justificative şi contractele de finanţare încheiate între operatorii de program şi promotorii de proiecte vor cuprinde toate dispoziţiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condiţiile de plată a finanţării pe baza sumelor forfetare;
    d) art. 8.3.1.b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare - prevede posibilitatea aplicării sumelor forfetare în baza unor reguli clar stabilite şi aprobate de operatorul de program;
    e) Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021 - prevede sumele forfetare stabilite pentru finanţarea deplasărilor interne şi externe aplicabile de către punctul naţional de contact şi operatorii de program în cazul Fondului pentru relaţii bilaterale din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021.


    ART. 2
    Metodologia de stabilire a sumelor forfetare
    Costurile cu transportul şi indemnizaţia de deplasare, compusă din cazare şi diurnă (masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif la cazare etc.) acordate participanţilor care se deplasează, sunt stabilite în baza art. 4 din Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021.

    ART. 3
    Reguli de aplicare a sumelor forfetare
    (1) Prezentele reguli se aplică de către operatorul de program pentru finanţarea costurilor de deplasare pe baza sumelor forfetare în cadrul proiectelor şi costurilor de management finanţate prin Programul „Provocări în sănătatea publică la nivel european“.
    (2) Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare şi diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif).
    (3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se autorizează cu condiţia îndeplinirii rezultatului aşteptat al acţiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanţare/deciziei de finanţare.
    (4) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichete de îmbarcare avion/bilete tren/autocar sau ordin de deplasare (pentru cazul în care deplasarea se face cu autoturism propriu/alte mijloace) şi raportul aferent deplasării/acţiunii.
    (5) Suma forfetară acordată se calculează luând în considerare numărul de zile întregi (24 de ore) de deplasare, nu şi eventualele fracţiuni. Pentru calculul numărului de km parcurşi în vederea stabilirii sumei aferente transportului atât pentru deplasările interne, cât şi pentru cele externe se vor utiliza prevederile legale în vigoare.
    (6) Pentru acţiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare sau transport sunt suportate din alte surse (de exemplu, de către organizatori) se va aplica metoda costurilor reale, cu încadrarea cheltuielilor în plafoanele stabilite prin legislaţia naţională în vigoare. În acest caz, verificarea cheltuielilor se efectuează pe baza documentelor justificative, cu excepţia cheltuielilor legate de diurnă.
    (7) Valoarea sumelor forfetare se exprimă în lei, utilizând cursul de schimb InforEuro valabil la data încheierii contractului de finanţare sau deciziei de finanţare.
    (8) Sumele forfetare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanţare/decizia de finanţare/devizul estimativ al deplasării.
    (9) Contractele de finanţare/Deciziile de finanţare vor conţine toate dispoziţiile legate de respectarea condiţiilor de acordare a finanţării pe baza sumelor forfetare.
    (10) Sumele forfetare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispoziţiile legale naţionale, utilizând conturi analitice distincte.

    ART. 4
    Cuantumul sumelor forfetare acordate beneficiarilor români şi străini pentru deplasări
    (1) Pentru deplasări externe către statele donatoare/România/sediul organizaţiilor internaţionale/alte state beneficiare cuantumul este:

┌──────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Bareme │ │
│ │ │stabilite │ │
│ │ │pentru │Sumă │
│Destinaţie │Tipuri de │fiecare │forfetară │
│ │costuri │categorie │acordată/ │
│ │ │de │participant │
│ │ │cheltuială│ │
│ │ │/persoană │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │140 euro/ │ │
│Norvegia şi │ │noapte │ │
│sediul ├─────────────┼──────────┤220 euro/zi +│
│organizaţiilor│Diurnă │80 euro/zi│600 euro │
│internaţionale├─────────────┼──────────┤ │
│ │Transport │600 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │160 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤245 euro/zi +│
│Islanda │Diurnă │85 euro/zi│900 euro │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Transport │900 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │95 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤175 euro/zi +│
│Liechtenstein │Diurnă │80 euro/zi│500 euro │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Transport │500 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │110 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Diurnă │50 euro/zi│ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între 10 │ │
│ │ │şi 99 km: │ │
│ │ │20 euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │Distanţă │160 euro/zi +│
│ │ │între 100 │suma aferentă│
│Alte ţări │ │şi 499 km:│transportului│
│beneficiare │ │180 euro │în funcţie de│
│ │Transport ├──────────┤numărul de km│
│ │internaţional│Distanţă │ │
│ │ │între 500 │ │
│ │ │şi 1.999 │ │
│ │ │km: 275 │ │
│ │ │euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între │ │
│ │ │2.000 şi │ │
│ │ │2.999 km: │ │
│ │ │360 euro │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │110 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤160 euro/zi +│
│România │Diurnă │50 euro/zi│800 euro │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Transport │800 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
└──────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┘    (2) Pentru deplasări interne în România cuantumul este:

┌──────────┬─────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │Bareme │ │
│ │ │stabilite │ │
│ │Tipuri de│pentru │Sumă forfetară │
│Destinaţie│costuri │fiecare │acordată │
│ │ │categorie │participantului│
│ │ │de │ │
│ │ │cheltuială│ │
├──────────┼─────────┼──────────┼───────────────┤
│ │Cazare │80 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────┼──────────┤ │
│ │Diurnă │30 euro/zi│ │
│ ├─────────┼──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între 10 │ │
│ │ │şi 99 km: │110 euro/zi + │
│ │ │20 euro │suma aferentă │
│România │ ├──────────┤transportului │
│ │ │Distanţă │în funcţie de │
│ │ │între 100 │numărul de km │
│ │Transport│şi 499 km:│ │
│ │ │180 euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între 500 │ │
│ │ │şi 1.999 │ │
│ │ │km: 275 │ │
│ │ │euro │ │
└──────────┴─────────┴──────────┴───────────────┘    (3) Pentru deplasări cu o durată de cel puţin 7 zile, sumele forfetare se calculează după cum urmează:

┌───────────────────────┬──────────────┐
│ │- 1.250 euro/1│
│ │săptămână │
│Indemnizaţie de ├──────────────┤
│deplasare pentru │- 2.200 euro/2│
│participanţii care │săptămâni │
│călătoresc într-un stat├──────────────┤
│donator sau către │- 3.000 euro/3│
│sediul unei organizaţii│săptămâni │
│internaţionale ├──────────────┤
│ │- 4.000 euro/4│
│ │săptămâni │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │- 750 euro/1 │
│ │săptămână │
│Indemnizaţie de ├──────────────┤
│deplasare pentru │- 1.250 euro/2│
│participanţii care │săptămâni │
│călătoresc în România ├──────────────┤
│sau într-o altă ţară │- 2.000 euro/3│
│beneficiară │săptămâni │
│ ├──────────────┤
│ │- 3.000 euro/4│
│ │săptămâni │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │Conform │
│ │baremelor │
│Transport │stabilite la │
│ │alin. (1) sau │
│ │(2) în funcţie│
│ │de destinaţie │
└───────────────────────┴──────────────┘    (4) Pentru deplasări cu durate diferite de cele stabilite mai sus, indemnizaţia de deplasare/sumele forfetare se calculează proporţional cu durata deplasării.


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice