Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 21 septembrie 2000  de organizare si functionare a Regiei Autonome Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL din 21 septembrie 2000 de organizare si functionare a Regiei Autonome "Zirom"

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 485 din 4 octombrie 2000
CAP. 1
Dispoziţii generale

ART. 1
Regia Autonomã "Zirom", denumita în continuare regie autonomã, este persoana juridicã şi funcţioneazã pe baza de gestiune economicã şi autonomie financiarã. Activitatea acesteia se desfãşoarã în baza prezentului regulament şi a reglementãrilor legale în vigoare.
ART. 2
Sediul regiei autonome este în municipiul Giurgiu, zona industriala de vest, Sos. Sloboziei km 4.
ART. 3
Regia autonomã gestioneazã producerea titanului şi a zirconiului în România, potrivit reglementãrilor legale privind regimul materialelor strategice.

CAP. 2
Obiectul de activitate

ART. 4
Regia autonomã are urmãtorul obiect de activitate:
a) producerea şi comercializarea produselor din zirconiu, titan, aliajelor acestora şi a altor produse chimico-metalurgice rezultate din procesele de fabricaţie;
b) producerea şi comercializarea de produse metalurgice, altele decât cele prevãzute la lit. a), pentru a cãror realizare sunt necesare tehnologiile şi echipamentele regiei autonome;
c) contractarea de lucrãri şi de prestãri de servicii pentru prelucrarea avansatã a produselor de zirconiu, titan şi a aliajelor fabricate în instalaţiile proprii, în vederea comercializãrii;
d) cercetarea, proiectarea şi execuţia de lucrãri şi investiţii proprii, de lucrãri pentru menţinerea şi dezvoltarea capacitãţilor şi pentru retehnologizare în domeniul fabricaţiei zirconiului şi titanului;
e) pregãtirea şi perfecţionarea personalului în domeniul sau de activitate, în sistemul învãţãmântului public;
f) realizarea operaţiunilor de import-export privind producţia de zirconiu şi titan (inclusiv în sistem barter şi valorificarea produselor importate), utilaje, instalaţii, combustibili, piese de schimb şi materiale de întreţinere pentru necesitãţile regiei autonome;
g) confecţionarea şi repararea utilajelor şi echipamentelor proprii; efectuarea de transporturi tehnologice şi uzinale, auto şi pe calea feratã, precum şi efectuarea de transporturi de marfa şi de persoane în domeniul sau de activitate;
h) desfãşurarea de acţiuni de cooperare economicã internationala în domeniul zirconiului şi titanului;
i) realizarea de acţiuni privind asigurarea condiţiilor socioprofesionale şi pentru protecţia mediului;
j) executarea de lucrãri de construcţii-montaj, conservare, întreţinere şi reparaţii construcţii;
k) microproducţie de echipamente, materiale metalurgice, piese de schimb;
l) expertize, testãri, consultanţa, asistenta tehnica, în domeniul fabricaţiei şi comercializãrii produselor metalurgice;
m) desfãşurarea programelor pentru reducerea impactului instalaţiilor sale asupra mediului înconjurãtor, în limita nivelului tehnic al acestora, şi pentru reducerea noxelor;
n) aprovizionare tehnico-materialã necesarã pentru desfãşurarea activitãţilor proprii;
o) administrarea şi vânzarea de locuinţe, spaţii de cazare pentru personalul propriu;
p) elaborarea de standarde şi norme, editarea de publicaţii şi lucrãri tehnico-ştiinţifice specifice activitãţilor pe care le desfãşoarã;
q) participarea ca membru colectiv la organizaţii profesionale;
r) contractarea de alte lucrãri şi servicii legate de obiectul sau de activitate, în condiţiile legii.
ART. 5
Modificarea obiectului de activitate al regiei autonome se face numai prin hotãrâre a Guvernului.
ART. 6
În realizarea obiectului sau de activitate regia autonomã exercita urmãtoarele atribuţii principale:
a) fundamenteazã elementele necesare pentru stabilirea volumului de producţie realizat, pe baza comenzilor, în condiţiile asigurãrii bazei materiale;
b) fundamenteazã elementele necesare pentru negocierea cu reprezentanţii statului a cheltuielilor de producţie, a preţurilor de livrare şi a nivelului subvenţiilor, atunci când este cazul;
c) asigura programarea şi urmãrirea producţiei;
d) urmãreşte conducerea proceselor tehnologice pentru asigurarea protecţiei oamenilor, clãdirilor, utilajelor şi echipamentelor;
e) studiazã piata interna şi externa pentru asigurarea aprovizionarii cu materii prime şi materiale, precum şi pentru desfacerea produselor;
f) asigura aprovizionarea tehnico-materialã, cercetarea, proiectarea şi execuţia pentru investiţiile noi, precum şi pentru modernizarea celor existente;
g) asigura documentaţia tehnico-economicã pentru menţinerea în exploatare a capacitãţilor de producţie şi dezvoltarea de noi capacitãţi şi aprobarea acestora conform legii;
h) asigura finanţarea lucrãrilor de investiţii potrivit legii;
i) pregãteşte documentaţia în vederea organizãrii de licitaţii, în conformitate cu prevederile legale, pentru lucrãrile de menţinere şi dezvoltare a diferitelor capacitãţi de producţie;
j) asigura, împreunã cu furnizorii generali şi de specialitate, mãsurile necesare pentru realizarea investiţiilor noi, menţinerea şi dezvoltarea capacitãţilor de producţie;
k) realizeazã importul de tehnologii şi licenţe pentru modernizarea capacitãţilor existente, precum şi pentru obiectivele noi;
l) iniţiazã acţiuni de cooperare tehnico-ştiinţificã cu firme strãine, potrivit reglementãrilor legale privind regimul materialelor strategice;
m) programeaza şi coordoneazã activitatea de reparaţii şi întreţinere a utilajelor şi echipamentelor, precum şi distribuirea mijloacelor şi forţei de munca, în funcţie de necesitaţi;
n) fundamenteazã politica de credite şi a altor surse de finanţare a activitãţii proprii;
o) realizeazã programarea şi executarea activitãţii economico-financiare, întocmirea proiectelor de buget de venituri şi cheltuieli, analiza execuţiei acestora, elaborarea propunerilor privind destinaţia profitului, potrivit legii;
p) efectueazã direct operaţiuni de comerţ exterior, cu respectarea reglementãrilor legale privind regimul materialelor strategice, organizandu-şi compartimente specializate de import-export, marketing şi conjunctura.

CAP. 3
Patrimoniul

ART. 7
Patrimoniul regiei autonome este de 23.306.886 mii lei, în conformitate cu datele din evidenta contabila la data de 31 decembrie 1999.
ART. 8
(1) Regia autonomã administreazã bunurile încredinţate, care constituie proprietate publica, cu diligenta unui bun proprietar.
(2) În exercitarea dreptului de proprietate, în scopul realizãrii obiectului sau de activitate, regia autonomã poseda, foloseşte şi dispune, în condiţiile legii, de bunurile aflate în patrimoniul sau, altele decât cele proprietate publica, şi beneficiazã de rezultatele utilizãrii acestora.
(3) Patrimoniul regiei autonome poate fi modificat conform reglementãrilor legale.

CAP. 4
Structura organizatoricã

ART. 9
(1) Structura organizatoricã a regiei autonome se aproba de consiliul de administraţie, la propunerea directorului general. Consiliul de administraţie poate aproba şi înfiinţarea de subunitati fãrã personalitate juridicã în structura regiei autonome.
(2) Consiliul de administraţie stabileşte relaţiile dintre subunitatile din structura regiei autonome, precum şi relaţiile acestora cu terţii şi le poate acorda împuternicire de reprezentare în numele regiei autonome, în domeniile tehnic, economic, comercial, administrativ, financiar, juridic, precum şi în alte domenii specifice obiectului de activitate al acesteia.
(3) Modul de organizare a subunitatilor componente ale regiei autonome şi structura organelor de conducere se stabilesc de consiliul de administraţie.
ART. 10
(1) Subunitatile din structura regiei autonome au atribuţiile stabilite de consiliul de administraţie, cu urmãtoarele limitãri:
- nu pot încheia direct operaţiuni financiare pentru obţinerea de subvenţii de la bugetul de stat;
- nu pot efectua operaţiuni de comerţ exterior.
(2) Subunitatile din structura regiei autonome rãspund în fata consiliului de administraţie de îndeplinirea tuturor atribuţiilor, responsabilitãţilor şi competentelor încredinţate de acesta prin hotãrâri şi decizii de împuternicire.
ART. 11
(1) Regia autonomã are în structura funcţionalã şi de producţie direcţii, servicii, birouri, compartimente, respectiv uzine, secţii, laboratoare şi ateliere.
(2) Normele de structura pentru direcţii, servicii, birouri şi compartimente, precum şi criteriile de organizare şi organele de conducere pentru subunitatile din structura regiei autonome se stabilesc de consiliul de administraţie.
ART. 12
Atribuţiile direcţiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor, uzinelor, secţiilor, atelierelor şi laboratoarelor din structura regiei autonome se stabilesc prin regulament aprobat de consiliul de administraţie.

CAP. 5
Organele de conducere

ART. 13
Conducerea regiei autonome se asigura prin:
- consiliul de administraţie;
- directorul general.
ART. 14
Consiliul de administraţie este numit prin ordin al ministrului industriei şi comerţului şi este format din 7 membri, dupã cum urmeazã:
- directorul general al regiei autonome - preşedinte;
- reprezentantul Ministerului Finanţelor;
- reprezentantul Ministerului Industriei şi Comerţului;
- ingineri, tehnicieni, economişti şi jurişti, specializaţi în domeniul de activitate al regiei autonome.
ART. 15
(1) O persoana nu poate sa facã parte concomitent din mai mult de doua consilii de administraţie sau sa participe la societãţi comerciale cu care regia autonomã întreţine relaţii de afaceri sau are interese contrare.
(2) Jumãtate din numãrul membrilor consiliului de administraţie sau directorul general poate propune ministrului de resort înlocuirea unor membri din consiliul de administraţie care desfãşoarã o activitate necorespunzãtoare.
ART. 16
Sunt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administraţie persoanele care au suferit condamnãri pentru delapidare, furt, tâlhãrie, distrugere cu intenţie, înşelãciune, gestiune frauduloasã, abuz de încredere comis în dãuna avutului public sau privat, specula, omor, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mitã, arestare nelegalã şi cercetare abuzivã, precum şi infracţiuni contra pãcii şi omenirii.
ART. 17
Consiliul de administraţie îşi desfãşoarã activitatea în baza propriului regulament de funcţionare.
ART. 18
Atribuţiile, rãspunderile şi competentele consiliului de administraţie sunt urmãtoarele:
a) aproba conceptia şi strategia de dezvoltare a regiei autonome;
b) aproba structura organizatoricã şi funcţionalã a regiei autonome;
c) aproba programele de producţie în corelare cu cererile consumatorilor şi cu resursele de energie primara alocate;
d) hotãrãşte cu privire la investiţiile ce urmeazã sa fie realizate, potrivit obiectului sau de activitate, care se finanţeazã din surse proprii, credite bancare sau alocaţii de la buget;
e) propune, potrivit reglementãrilor legale, investiţiile a cãror aprobare este în competenta altor organe;
f) aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al regiei autonome. În situaţiile în care cheltuielile depãşesc veniturile, dispune înaintarea spre aprobare a documentaţiei prevãzute de legislaţia în vigoare cãtre organele competente;
g) stabileşte şi defalcheaza subvenţiile necesare de la bugetul de stat pe destinaţii;
h) stabileşte împrumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora;
i) rãspunde de administrarea legalã şi eficienta a întregului patrimoniu al regiei autonome;
j) aproba înstrãinarea de bunuri mobile aparţinând regiei autonome, în limita prevederilor legale;
k) aproba utilizarea fondului valutar;
l) aproba asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din ţara şi din strãinãtate;
m) asigura şi rãspunde de respectarea reglementãrilor legale privind protecţia mediului înconjurãtor;
n) aproba statutul personalului regiei autonome;
o) stabileşte nivelurile de salarizare a personalului în funcţie de studii şi de munca efectiv prestatã, cu respectarea limitei minime de salarizare prevãzute de lege;
p) decide asupra oricãror alte probleme privind activitatea regiei autonome, cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenta altor organe.
ART. 19
Consiliul de administraţie se întruneşte în şedinţe ordinare o data pe luna sau la cererea preşedintelui ori a unei treimi din numãrul membrilor sãi, ori de câte ori este nevoie.
ART. 20
Pentru luarea unor decizii complexe consiliul de administraţie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanţi din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata material, pe baza de contract.
ART. 21
Anual consiliul de administraţie prezintã Ministerului Industriei şi Comerţului un raport asupra activitãţii desfãşurate în perioada expiratã şi programul de activitate pentru anul în curs.
ART. 22
(1) Directorul general al regiei autonome conduce activitatea curenta a acesteia şi o reprezintã în relaţiile cu organele administraţiei publice, precum şi cu persoanele fizice sau juridice.
(2) Angajarea, numirea, încadrarea şi revocarea în funcţii, transferul şi concedierea personalului salariat al regiei autonome se fac prin decizie a directorului general, prin care se încheie, se modifica sau se stinge raportul juridic de munca.

CAP. 6
Bugetul de venituri şi cheltuieli; administrarea acestuia. Relaţii financiare

ART. 23
Regia autonomã întocmeşte anual bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, conform Normelor metodologice ale Ministerului Finanţelor privind întocmirea, verificarea şi centralizarea bilanţurilor contabile ale agenţilor economici.
ART. 24
Veniturile şi cheltuielile regiei autonome se stabilesc prin bugetul de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exerciţiu financiar care se aproba de Guvern, cu avizul Ministerului Industriei şi Comerţului şi al Ministerului Finanţelor, potrivit legii.
ART. 25
(1) Regia autonomã îşi acoperã din veniturile realizate toate cheltuielile evidentiate în costuri, precum şi cheltuielile şi plãţile prevãzute sa fie suportate direct din venituri, potrivit legii, inclusiv pentru constituirea fondului de rezerva şi a celorlalte cheltuieli prevãzute de lege.
(2) Profitul net al regiei autonome se utilizeazã pentru stimularea salariaţilor în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, precum şi pentru constituirea de resurse proprii de finanţare, iar cota prevãzutã de lege se vãrsa la bugetul de stat.
(3) Regia autonomã poate beneficia de subvenţii şi alocaţii de capital pentru investiţii în condiţiile prevãzute de lege.
ART. 26
(1) Pentru acoperirea cheltuielilor curente, în situaţia în care în cursul unui an mijloacele financiare ale regiei autonome nu sunt suficiente, aceasta poate contracta credite de la bãnci în valoare de cel mult 20% din veniturile brute realizate în anul precedent sau poate emite titluri negociabile pe piata, conform prevederilor legale.
(2) Categoriile de titluri negociabile sunt cele stabilite de lege.
ART. 27
(1) Regia autonomã hotãrãşte cu privire la investiţiile care urmeazã sa fie realizate, în limita competentelor care îi sunt acordate, stabileşte nivelul surselor proprii de finanţare şi determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investiţii.
(2) În cazul investiţiilor finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat, regia autonomã are obligaţia ca, în executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, sa se încadreze în alocaţiile bugetare aprobate.
(3) Execuţia investiţiilor prevãzute la alin. (1) şi (2) se adjudeca în baza reglementãrilor legale privind achiziţiile publice.
(4) Contractarea de credite în vederea realizãrii de investiţii se face cu respectarea prevederilor legale privind avizul prealabil al Ministerului Finanţelor şi aprobarea ministerului de resort.
ART. 28
Operaţiunile de încasãri şi plati ale regiei autonome se efectueazã prin conturi deschise la Trezoreria statului şi la bãnci cu sediul în România.
ART. 29
Regia autonomã îşi va organiza controlul financiar preventiv şi controlul financiar de gestiune, potrivit legii.

CAP. 7
Relaţii comerciale

ART. 30
Relaţiile comerciale ale regiei autonome cu persoanele juridice şi fizice se desfãşoarã pe baze contractuale, cu stabilirea clauzelor asiguratorii, termene şi penalitãţi pentru nerespectarea clauzelor contractuale.
ART. 31
(1) Preţurile de livrare ale produselor, lucrãrilor şi serviciilor executate de regia autonomã se stabilesc prin contract şi decurg din acţiunea conjugata a cererii şi ofertei, cu asigurarea prin aceasta a functionarii regiei autonome pe principiul eficientei economice şi cu încadrarea într-o disciplina financiarã stricta.
(2) Preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor subvenţionate sau ale celor de interes public, potrivit legii, executate de regia autonomã, sunt supuse controlului instituit de Guvern.
ART. 32
(1) Contractarea de livrãri de bunuri, lucrãri şi servicii necesare regiei autonome se va face pe baza de licitaţie publica şi potrivit reglementãrilor privind regimul materialelor strategice.
(2) În cazul angajãrii rãspunderii contractuale a regiei autonome creditorii pot cere executarea silitã numai asupra bunurilor proprietatea regiei.

CAP. 8
Dispoziţii finale

ART. 33
Litigiile de orice fel în care este implicata regia autonomã sunt de competenta instanţelor judecãtoreşti potrivit legii, dacã nu au putut fi rezolvate pe cale amiabila.
ART. 34
Prezentul regulament se completeazã cu reglementãrile legale în vigoare privind activitatea regiilor autonome.
-----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016