Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 21 februarie 2020  Parcului Naţional Piatra Craiului şi al sitului Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENTUL din 21 februarie 2020 Parcului Naţional Piatra Craiului şi al sitului Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 234 bis din 23 martie 2020
──────────
        Aprobat prin ORDINUL nr. 296 din 21 februarie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 234 din 23 martie 2020
──────────
    CAP. I
    ÎNFIINŢAREA, SCOPUL, LIMITELE, ZONAREA ŞI MANAGEMENTUL PARCULUI NAŢIONAL PIATRA CRAIULUI ŞI SITULUI ROSCI0194 PIATRA CRAIULUI
    ART. 1
    (1) Parcul Naţional Piatra Craiului, înfiinţat prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi mediului înconjurător nr. 7/1990 şi confirmat prin Legea nr. 5/2000 privind planul de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a III-a - arii protejate, este arie protejată de interes naţional.
    (2) Termenul care denumeşte în textul prezentului regulament Administraţia Parcului Naţional Piatra Craiului este APNPC.
    (3) Termenul care denumeşte în textul prezentului regulament Parcul Naţional Piatra Craiului este PNPC.

    ART. 2
    (1) PNPC face parte din categoria parcurilor naţionale, ce au drept scop protecţia şi conservarea unor eşantioane reprezentative de ecosisteme pentru spaţiul biogeografic naţional, cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspect fizico-geografic, floristic, faunistic, hidrologic, geologic, paleontologic sau de altă natură, oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiinţifice, educative, recreative şi turistice.
    (2) PNPC corespunde categoriei II a IUCN - "Parc naţional: arie protejată gestionată în principal pentru protecţia ecosistemelor şi recreere".

    ART. 3
    (1) Limitele Parcului Naţional Piatra Craiului, conform suprafeţei stabilite în Legea nr. 5/2000, sunt cele prezentate aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 şi descrise în anexa nr. 10. Suprafaţa Parcului este de 14766 ha.
    (2) Prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 a fost înfiinţat ROSCI0194 piatra Craiului, constituit pe suprafaţa parcului şi parţial în afara acestuia.

    ART. 4
        Responsabilitatea managementului PNPC şi a sitului ROSCI0194 Piatra Craiului revine APNPC, filială cu personalitate juridică a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, creată prin Hotărârea Guvernului nr. 229/2009. APNPC asigură coordonarea unitară a tuturor activităţilor de pe raza sa, în vederea conservării diversităţii biologice şi a utilizării durabile a resurselor naturale în conformitate cu Planul de management şi zonarea internă a parcului.

    ART. 5
        Activităţile APNPC legate de conservarea biodiversităţii sunt aprobate şi coordonate de Consiliul Ştiinţific al PNPC.

    ART. 6
        Participarea factorilor interesaţi la gospodărirea Parcului şi a sitului ROSCI0194 Piatra Craiului se asigură prin Consiliul Consultativ de Administrare, care are un rol consultativ în planificarea şi realizarea activităţilor legate de gospodărirea acestora. Consiliul Consultativ este alcătuit din reprezentanţi ai instituţiilor, organizaţiilor economice, organizaţiilor neguvernamentale, autorităţilor şi comunităţilor locale, care deţin cu orice titlu suprafeţe, bunuri sau au interese în perimetrul ori în vecinătatea ariei naturale protejate şi care sunt implicate şi interesate în aplicarea măsurilor de protecţie, în conservare, şi dezvoltarea durabilă a zonei.

    ART. 7
        Regulamentul PNPC cuprinde regulile specifice care trebuie aplicate în PNPC pentru atingerea măsurilor de management specifice pentru parcul naţional şi pentru situl Natura 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului, constituit pe suprafaţa parcului şi parţial în afara acestuia.

    ART. 8
    (1) Activităţile care se desfăşoară pe suprafaţa PNPC şi a ROSCI0194 se supun avizării APNPC. Emiterea actelor de reglementare pentru planuri/proiecte/activităţi în PNPC şi, după caz, în vecinătatea acestora se realizează numai cu avizul APNPC.
    (2) Activităţile/planurile/proiectele care pot genera un impact negativ asupra mediului în aria protejată şi asupra sănătăţii populaţiei din zona învecinată se supun procedurii de evaluare de mediu sau, respectiv, de evaluare a impactului asupra mediului, respectiv evaluare asupra stării de sănătate a populaţiei.
    (3) Avizele APNPC pentru activităţi le/planuri le/proiectele care pot genera un impact negativ asupra mediului în aria protejată, respectiv asupra sănătăţii populaţiei din zona învecinată se emit în baza Hotărârilor de Consiliu Ştiinţific, date în urma analizării solicitărilor de către membrii Consiliului Ştiinţific şi vor fi comunicate şi reprezentanţilor Direcţiilor de Sănătate Publică locale.

    ART. 9
    (1) În vederea avizării activităţilor/planurilor/proiectelor care urmează să se desfăşoare pe suprafaţa PNPC, solicitanţii depun o cerere scrisă la APNPC însoţită de următoarele:
    a) prezentarea/descrierea solicitantului, date de contact;
    b) localizarea activităţilor/planurilor/proiectelor pentru care se solicită avizul;
    c) descrierea activităţilor/planurilor/proiectelor pentru care se solicită avizul, inclusiv perioada propusă de desfăşurare şi modalităţile/tehnologiile propuse de executare;
    d) documentaţia tehnică aferentă, după caz;
    e) alte avize, studii şi autorizaţii obţinute, după caz;

    (2) În funcţie de solicitare, APNPC solicită informaţii şi documentaţii suplimentare relevante.
    (3) În avizele eliberate APNPC poate insera condiţii privind desfăşurarea activităţilor/planurilor/proiectelor.
    (4) Avizul eliberat de APNPC are aceeaşi perioadă de valabilitate ca şi activitatea, planul sau programul pentru care a fost emis, cu excepţia cazului în care intervin modificări ale respectivelor activităţi, planuri sau programe, conform legislaţiei specifice.
    (5) Avizele negative eliberate de APNPC vor fi însoţite de o motivaţie a respingerii solicitării respective.
    (6) Pe parcursul desfăşurării activităţilor/planurilor/proiectelor avizate, APNPC verifică respectarea condiţiilor impuse în avizele eliberate precum şi respectarea documentaţiilor, modalităţilor şi tehnologiilor propuse de solicitanţi. În caz de nerespectare a acestora, APNPC solicită remedierea aspectelor sesizate şi, în cazuri motivate, poate retrage avizul dat. În cazul retragerii avizelor APNPC, lucrările respective în derulare se sistează, iar APNPC informează autorităţile de mediu cu privire la retragerea avizului dat. În cazul retragerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor de mediu de către autoritatea competentă de mediu, valabilitatea avizului APNPC încetează de drept. Nu se acceptă reavizarea unui solicitant care nu a respectat condiţiile impuse prin avizul dat de către APNPC.

    ART. 10
        Din punct de vedere al zonării, PNPC cuprinde:

    (1) Zona de protecţie strictă, în suprafaţă de 6676 ha, cu limitele descrise în anexa nr. 11.
        În Zonele cu Protecţie Strictă sunt permise doar activităţile de cercetare, educaţie şi ecoturism, cu următoarele limitări:
    a) activităţile de cercetare se supun prevederilor articolului 24 din prezentul regulament;
    b) activităţile educative se desfăşoară cu avizul şi în organizarea APNPC;
    c) activităţile de ecoturism se desfăşoară numai pe traseele turistice marcate şi omologate şi deschise circulaţiei turistice în funcţie de sezon, precum şi pe trasee omologate de alpinism şi escaladă, cu respectarea regulilor generale de vizitare şi comportament prevăzute în prezentul regulament.
    d) în arboretele cuprinse în zona de protecţie strictă nu se admit nici un fel de intervenţii sau derogări de la regimul de protecţie al tipului funcţional TI, fiind permise doar intervenţiile pentru stingerea operativă a incendiilor.    (2) Zona de Protecţie integrală este în suprafaţă de 268 ha, iar limitele sunt descrise în anexa nr. II. În această zonă intră şi Peştera Liliecilor, cu o suprafaţă de 1 ha.
        Conform art. 22 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2014 şi Legea nr. 73/2015, în zona de protecţie integrală sunt interzise:
    a) orice forme de exploatare sau utilizare a resurselor naturale, precum şi orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi/sau de conservare;
    b) activităţile de construcţii-investiţii, cu excepţia celor destinate administrării ariei naturale protejate şi/sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.

        În zona de protecţie integrală, în afara perimetrului rezervaţiei ştiinţifice, se pot desfăşura următoarele activităţi:
    a) ştiinţifice şi educative;
    b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
    c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat se va face conform prevederilor art. 22 alin. (6) lit. c din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte prevederi ale legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
    d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
    e) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
    f) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, şi cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;
    g) acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care nu necesită extrageri de arbori, şi acţiunile de monitorizare a acestora;
    h) acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure, în cazul în care apar focare de înmulţire, cu avizul administraţiei, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor.    (3) Zona de conservare durabilă are o suprafaţă de 6384,2 ha, iar limitele acesteia sunt descrise în anexa nr. 11.
        În zonele de conservare durabilă se pot desfăşura următoarele activităţi:
    a) ştiinţifice şi educative;
    b) activităţi de ecoturism care nu necesită realizarea de construcţii-investiţii;
    c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat se va face conform prevederilor art. 22 alin. (8) lit. c din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte prevederi ale legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
    d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
    e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, a planului de acţiune provizoriu, elaborat şi valabil până la intrarea în vigoare a Planului de management;
    f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
    g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
    h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;
    i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai cu acordul administraţiei ariei naturale protejate;
    j) tratamente silvice conform prevederilor Art. 22 alin. (8) lit. j) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2014, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2014 şi Legea nr. 73/2015 referitoare la managementul zonei de conservare durabilă din parcurile naţionale. Tratamentele silvice se vor aplica cu restricţii, conform celor menţionate la CAPITOLUL II "OBLIGAŢII LEGATE DE DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN PNPC" al prezentului regulament.
    k) activităţi tradiţionale de utilizare a resurselor regenerabile, prin introducerea de tehnologii cu impact redus.

        În zonele de conservare durabilă este interzisă realizarea de construcţii noi, cu excepţia celor ce servesc strict administrării ariei naturale protejate sau activităţilor de cercetare ştiinţifică ori a celor destinate asigurării siguranţei naţionale sau prevenirii unor calamităţi naturale.


    (4) Zona de dezvoltare durabilă are o suprafaţă de 1436.80 ha, limitele zonei de dezvoltare durabilă sunt descrise în anexa nr. 11.
        În zona de dezvoltare durabilă sunt permise:
    a) toate activităţile corespunzătoare zonei de conservare durabilă,
    b) activităţi de construcţii investiţii, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a prevederilor articolului 23 din prezentul regulament
    c) activităţi tradiţionale menţionate la Art. 22 alin. (11) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) activităţi specifice menţionate la Art. 22 alin. (11) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale.    (5) Zona situată în cadrul ROSCI0194 Piatra Craiului în afara limitei PNPC are o suprafaţă de 3032.14 ha.
        În această zonă se pot desfăşura următoarele activităţi:
    a) ştiinţifice şi educative;
    b) activităţi de ecoturism;
    c) utilizarea raţională a pajiştilor pentru cosit şi/sau păşunat se va face conform prevederilor art. 69 lit. h) şi lit j) din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte prevederi ale legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
    d) localizarea şi stingerea operativă a incendiilor;
    e) intervenţiile pentru menţinerea habitatelor în vederea protejării anumitor specii, grupuri de specii sau comunităţi biotice care constituie obiectul protecţiei, cu aprobarea planului de acţiune provizoriu de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi valabil până la intrarea în vigoare a Planului de management;
    f) intervenţiile în scopul reconstrucţiei ecologice a ecosistemelor naturale şi al reabilitării unor ecosisteme necorespunzătoare sau degradate, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
    g) acţiunile de înlăturare a efectelor unor calamităţi, cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor. În cazul în care calamităţile afectează suprafeţe de pădure, acţiunile de înlăturare a efectelor acestora se fac cu avizul administraţiei ariei naturale protejate, în baza hotărârii consiliului ştiinţific, aprobate ulterior de către autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului şi pădurilor;
    h) activităţile de protecţie a pădurilor, acţiunile de prevenire a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din pădure în cantităţi care depăşesc prevederile amenajamentelor, în baza hotărârii consiliului ştiinţific şi, ulterior, cu aprobarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor;
    i) activităţi tradiţionale de utilizare a unor resurse regenerabile, în limita capacităţii productive şi de suport a ecosistemelor, prin tehnologii cu impact redus, precum recoltarea de fructe de pădure, de ciuperci şi de plante medicinale, cu respectarea normativelor în vigoare. Acestea se pot desfăşura numai cu aprobarea administraţiei ariei naturale protejate;
    j) activităţi tradiţionale de cultivare a terenurilor agricole şi de creştere a animalelor, precum şi alte activităţi tradiţionale efectuate de comunităţile locale;
    k) lucrări de îngrijire şi conducere a arboretelor şi lucrări de conservare;
    l) aplicarea de tratamente silvice care promovează regenerarea pe cale naturală a arboretelor: tratamentul tăierilor de transformare spre grădinărit, tratamentul tăierilor grădinărite şi cvasigrădinărite, tratamentul tăierilor progresive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor succesive clasice sau în margine de masiv, tratamentul tăierilor în crâng, în salcâmete şi în zăvoaie de plop şi salcie. În cazul arboretelor de plop euramerican se poate aplica şi tratamentul tăierilor rase în parchete mici, iar în arboretele de molid, tăieri rase pe parcelele de maximum 1 ha;
    m) activităţi de vânătoare cu avizarea cotelor de recoltă şi a acţiunilor de vânătoare de către APNPC. Avizarea cotelor de recoltă de APNPC se face în baza hotărârii Consiliului Ştiinţific;
    n) activităţi de pescuit sportiv;
    o) în afara activităţilor descrise anterior, în această zonă sunt permise şi alte activităţi/planuri/proiecte dacă, în urma parcurgerii procedurii de evaluare adecvată, se constată că nu au impact semnificativ asupra speciilor şi habitatelor pentru care situl a fost desemnat.
    ART. 11
        Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri de pe raza ariei naturale protejate, se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi numai cu acordul administratorului emis în baza aprobării autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi a autorităţii publice centrale în domeniul agriculturii şi/sau silviculturii.

    CAP. II
    OBLIGAŢII LEGATE DE DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR ÎN PNPC
    Silvicultură
    ART. 12
    (1) Fondul Forestier Naţional de pe suprafaţa PNPC se supune reglementărilor Codului Silvic - Legea nr. 46/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pe terenurile care fac parte din fondul forestier naţional inclus în PNPC se execută numai activităţi silvice prevăzute în amenajamentele silvice atât pentru pădurile de stat cât şi pentru pădurile private, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind zonarea funcţională a pădurilor şi a PNPC şi a prevederilor din prezentul regulament.
    (3) Se interzic orice fel de intervenţii în pădurile din zonele de protecţie strictă sau de protecţie integrală. Se interzice cu desăvârşire tăierea jnepenilor sau incendierea lor.
    (4) În zonele cu protecţie strictă nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor, nu se acceptă intervenţii în cazul apariţiei unor calamităţi naturale provocate de factori abiotici sau biotici, personalul silvic execută paza acestor păduri şi după caz, stingerea incendiilor.
    (5) În zonele de protecţie integrală nu se execută lucrări de exploatare a pădurilor, cu excepţia celor permise de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2014 şi Legea nr. 73/2015, menţionate la art. 10 alin. (2) al prezentului regulament.
    (6) În zona de conservare durabilă se pot desfăşura activaţi silvice conform art. 10 alin. (3) al prezentului regulament.
    (7) Pe terenurile cu vegetaţie forestieră situate în afara fondului forestier naţional din PNPC se respectă, conform Codului Silvic, normele tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase, reglementările privind circulaţia materialelor lemnoase, se asigură îngrijirea şi protecţia vegetaţiei forestiere.
    (8) Se interzice tăierea rasă şi defrişarea vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier din PNPC.
    (9) Tăierile în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional se fac cu avizul APNPC.
    (10) În vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional se interzice executarea de tăieri a căror amplasare şi/sau volum de extras pot afecta habitatele ce fac obiectul protecţiei în situl NATURA 2000 ROSCI0194 Piatra Craiului.
    (11) Tăierile de vegetaţie forestieră din păşunile împădurite se fac în conformitate cu prevederile amenajamentelor silvo-pastorale. În cazul în care nu există amenajamente silvo-pastorale, tăierile se realizează în limita a 5mc/an/ha.
    (12) La avizarea lucrărilor silvice, APNPC va urmări realizarea prevederilor ghidului practic de gospodărire a pădurilor în arii naturale protejate şi încadrarea în fişa de evaluare a lucrărilor silvice, prezentate în anexele nr. 12 şi nr. 13.
    (13) Tăierea, ruperea, distrugerea, degradarea ori scoaterea din rădăcini, fără drept, de arbori, puieţi sau lăstari din fondul forestier naţional şi din vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional, indiferent de forma de proprietate sunt interzise.
    (14) Realizarea de drumuri forestiere noi, precum şi realizarea de noi căi de colectat - apropiat a lemnului sunt activităţi care pot avea impact negativ asupra ariei naturale protejate şi se pot executa numai cu avizul APNPC.
    (15) Amenajamentele silvice, atât pentru fondul forestier de stat, pentru cel proprietate a unităţilor administrativ teritoriale cât şi pentru fondul forestier privat de pe raza PNPC, în scopul punerii în concordanţă cu Planul de Management al Parcului, vor fi avizate de APNPC în baza Hotărârii Consiliului Ştiinţific al Parcului. Pentru aceasta, beneficiarul/firma care efectuează lucrările de amenajare invită la Conferinţa I de amenajare un reprezentant al APNPC şi depune la Administraţia parcului o copie a carnetului de teren în vederea efectuării verificării lucrărilor de teren. De asemenea, beneficiarul/firma care efectuează lucrările de amenajare va solicita participarea unui membru al APNPC la aceste verificări la o dată ulterioară, stabilită de comun acord. După verificarea în teren depune la APNPC o copie a listelor pentru conferinţa a II-a de amenajare cu cel puţin o lună înainte. Autoritatea competentă pentru aprobarea amenajamentelor şi a studiilor sumare de amenajare invită un reprezentant al APNPC la conferinţele de amenajare şi la comisiile de avizare.
    (16) La încadrarea pădurilor în grupe, subgrupe şi tipuri funcţionale se va ţine cont şi de prevederile ghidului de amenajare şi gospodărire a pădurilor în arii naturale protejate prevăzut în anexa nr. 12.
    (17) APNPC avizează aplicarea în practică a tipului, intensităţii şi volumului tratamentelor/tăierilor aplicate în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional de pe raza PNPC, urmând a sesiza Direcţiile Silvice Braşov şi Piteşti şi Serviciul de Arii Protejate din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în cazul constatării unor nereguli în fond forestier naţional de stat şi respectiv Gărzile Forestiere în cazul constatării unor nereguli în fond forestier naţional privat, sau proprietate a unităţilor administrativ teritoriale sau în cazul vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional.
        În acest sens vor fi parcurse următoarele etape:
    a) proprietarii de pădure vor înainta APNPC, prin intermediul ocoalelor silvice care le administrează pădurea, o cerere de aprobare a marcării. Aceasta trebuie să conţină obligatoriu următoarele elemente: numele proprietarului şi adresa, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică unde se află proprietatea, o copie a actelor doveditoare a proprietăţii, o copie după descrierea parcelară a unităţilor amenajistice în care se află proprietatea respectivă;
    b) după aprobarea cererii de marcare de către APNPC, la o dată stabilită de comun acord de administraţia parcului şi ocolul silvic, se execută în prezenţa unui reprezentant al APNPC marcarea în teren a arborilor ce urmează să fie extraşi;
    c) se transmite la APNPC spre avizare o copie a Actului de Punere în Valoare;
    d) se transmite ocolului silvic avizul Actului de Punere în Valoare;
    e) înainte de începerea lucrărilor de exploatare, ocolul silvic va trimite la APNPC autorizaţia de exploatare în vederea avizării. Avizul dat de către APNPC se transmite oficial către Agenţia pentru Protecţia Mediului Braşov, respectiv Argeş.


    (18) Se interzice realizarea de activităţi de exploatări forestiere şi de transport al lemnului în zonele şi pe traseele frecventate de turişti, în sezonul turistic - 1 mai - 1 octombrie în zonele: Prăpăstiile Zărneştiului, Şpirlea, Grind-La table, Cheile Brusturetului, Valea Dragoslovenilor.
        Regimul speciilor de plante şi animale sălbatice


    ART. 13
    (1) Conform dispoziţiilor Legii nr. 407/2006 a vânătorii şi protecţiei fondului cinegetic, cu modificările şi completările ulterioare, pe porţiuni de fonduri cinegetice de pe suprafaţa parcului vânătoarea este interzisă, cu următoarele excepţii: în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică admise la vânătoare şi a câinilor fără stăpân se realizează, în condiţiile legii, de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administraţiei parcului, avizată de consiliul ştiinţific, în interesul protejării faunei şi florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătăţii şi securităţii publice sau pentru alte raţiuni de interes public major.
    (2) Acţiunile de evaluare a populaţiilor speciilor din fauna sălbatică şi de interpretare a rezultatelor se fac de către gestionarii fondurilor cinegetice şi APNPC în fiecare an. Organizaţiile care doresc să participe la aceste acţiuni vor solicita acest lucru în scris în timp util.
    (3) Pentru situaţii de excepţie, respectiv pagube produse de animale din speciile de faună, control populaţional necesar în caz de creştere anormală a populaţiilor, APNPC poate solicita derogări în conformitate cu legislaţia în vigoare de la Autoritatea Publică Centrală care răspunde de Silvicultură.
    (4) Accesul persoanelor înarmate cu arme de vânătoare în interiorul parcului se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Orice persoană care din motive obiective trebuie să fie înarmată cu arme de vânătoare pe suprafaţa parcului va anunţa în scris cu minim trei zile înainte administraţia parcului asupra acestui fapt, specificând motivul, perioada de timp în care se va afla în parc precum şi traseul pe care îl va parcurge în parc cu intervalele orare corespunzătoare.
    (5) Este interzisă:
    a) deţinerea neautorizată în captivitate a exemplarelor din fauna sălbatică;
    b) tulburarea liniştii în perioadele de înmulţire şi de creştere a puilor;
    c) accesul pe teritoriul parcului cu câini neţinuţi în lesă, excepţie făcând câinii însoţitori de turme sau cirezi sau cei utilitari;
    d) lăsarea liberă a câinilor însoţitori de turme sau cirezi pe teritoriul parcului, altfel decât vaccinaţi, dehelmitizaţi şi cu jujeu de dimensiuni şi materiale legale;

    (6) Pentru speciile de plante şi animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, prevăzute în anexele nr. 4A şi 4B, cu excepţia speciilor de păsări, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 20/2014 şi Legea nr. 73/2015, precum şi pentru speciile incluse în lista roşie naţională sunt interzise toate activităţile prevăzute la art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. În vederea protejării tuturor speciilor de păsări, inclusiv a celor migratoare, sunt interzise toate activităţile prevăzute la art. 33 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Colectarea/recoltarea de specii de floră şi faună se poate face doar în scop ştiinţific şi numai cu acordul scris al APNPC, cu excepţia speciilor comune de plante folosite în scop medicinal care urmează regimul prevăzut la alin. (8) pe baza recomandării Consiliului Ştiinţific, numai după obţinerea avizului autorităţii centrale pentru protecţia mediului.
    (8) Colectarea speciilor de plante medicinale comune se poate face numai în suprafeţele situate în afara zonelor cu protecţie strictă şi a zonelor de protecţie integrală, de către membrii comunităţilor locale şi în limita capacităţii de suport a ecosistemelor, în cantităţi mici, necesare uzului familial şi nu în scop comercial.


    Pescuit
    ART. 14
    (1) Se interzice pescuitul în apele situate în interiorul PNPC.
    (2) Este permis pescuitul în apele situate în ROSCI0194 Piatra Craiului, din afara limitelor PNPC, numai cu avizul Administraţiei Parcului.


    Forţă majoră
    ART. 15
        În cazul producerii de fenomene de forţă majoră ca incendii, calamităţi naturale, instituţiile abilitate intervin pentru eliminarea sau limitarea efectelor acestor fenomene conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 552/2003, cu obligativitatea înştiinţării de urgenţă a APNPC.


    Păşunat şi cosit
    ART. 16
    (1) Responsabilitatea gospodăririi păşunilor şi fâneţelor din PNPC şi a celor din ROSCI0194 Piatra Craiului revine proprietarilor acestora: persoane fizice, asociaţii de proprietari sau comunităţi.
    (2) Proprietarii au obligaţia să le utilizeze în continuare cu menţinerea categoriei de folosinţă tradiţională existentă în prezent. Este interzisă abandonarea sau schimbarea modului de folosinţă tradiţional al acestora.
    (3) Gospodărirea habitatelor de pajişti utilizate ca fâneţe de către deţinătorii acestora se va face doar cu avizul APNPC.
    (4) În cazurile când anumite porţiuni de pajişte se degradează sau sunt afectate accidental, se vor respecta prevederile art. 7 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, modificată şi completată prin O.U.G. nr. 15/2015 pentru modificarea art. 2 lit. d) din O.U.G nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum şi pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu avizul APNPC.

    ART. 17
    (1) Pe teritoriul PNPC şi al sitului ROSCI0194 Piatra Craiului nu este permis accesul animalelor domestice aparţinând comunităţilor, asociaţiilor, firmelor sau persoanelor fizice care nu au sediul sau respectiv domiciliul în localităţile Zărneşti, Măgura, Peştera, Şirnea, Rucăr, Sătic, Dâmbovicioara, Ciocanu, Podu Dâmboviţei şi Dragoslavele.
    (2) În vederea realizării activităţilor pastorale, obligativitatea avizării studiilor pastorale şi silvopastorale aferente păşunilor, pe cale le deţin proprietarii/utilizatorii, revine APNPC.
    (3) Asigurarea unui păşunat constant se va face cu respectarea prevederilor art. 69 lit. h) şi lit. j) din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a tuturor celorlalte prevederi ale legislaţiei specifice în domeniul pajiştilor, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
    (4) Este obligatoriu ca la solicitarea APNPC stăpânii de munte să scoată în termen de 10 zile animalele care încalcă alin. (3) al acestui articol.

    ART. 18
        Păşunatul se supune următoarelor reglementări:
    a) păşunatul animalelor domestice pe terenurile din fondul forestier de pe suprafaţa PNPC este reglementat prin Codul Silvic şi Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, rectificată;
    b) Controlul activităţii de păşunat pe teritoriul ariilor protejate se exercită şi de către personalul cu atribuţii de control din cadrul structurilor de administrare special constituite, conform prevederilor art. 50 alin. (1) lit. d) din cadrul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună prezente;
    c) sunt excluse de la păşunat pajiştile primare, situate deasupra limitei naturale a pădurii. Această limită este prezentată şi descrisă la punctul 2.1.6.3 din Planul de Management, precum şi în harta anexată. Marcarea acestei limite se va materializa în teren printr-un pătrat galben cu marginile albe;
    d) amplasarea de stâne şi adăposturi pastorale, adaptate specificului montan şi încadrate în peisaj, este permisă numai cu aprobarea APNPC;
    e) amplasarea locurilor de târlire în imediata apropiere a cursurilor de apă este permisă numai cu aprobarea Administraţiei Parcului Naţional Piatra Craiului;
    f) respectarea intensităţii şi duratei optime de târlire care este de 2-3 nopţi o oaie/mp sau o vacă/6 mp pe păşunile cu covor ierbos valoros şi 4-6 nopţi pe păşunile de ţepoşică Nardus stricta;
    g) numărul admis de câini se stabileşte în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare: Legea nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare dar nu poate depăşi numărul maxim admis de 5 câini la o turmă. Câinii vor avea obligatoriu jujee. Pentru fiecare câine este obligatoriu să se prezinte adeverinţa de vaccinare. Se interzice ciobanilor să aibă câini fără jujeu. Câinii care nu au jujeu şi se află la o distanţă mai mare de 50 m de turmă sau de stână vor fi consideraţi câini hoinari;
    h) trecerea turmelor de animale domestice prin fond forestier şi trecerea acestora la apă se face cu respectarea reglementărilor în vigoare, în baza contractului încheiat cu administratorii/proprietarii de pădure;
    i) personalul de la stână are obligaţia să supravegheze câinii însoţitori ai turmelor, pentru evitarea deranjării turiştilor ori a eventualelor atacuri asupra acestora;
    j) cositul va respecta prevederile art. 11 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 19
        Este interzis păşunatul în păduri.

    ART. 20
        În vederea reglementării corespunzătoare a păşunatului, întocmirea şi aprobarea amenajamentelor pastorale se realizează cu avizul APNPC.


    Utilizarea altor resurse
    ART. 21
    (1) Sunt interzise exploatarea resurselor minerale, a solului, litierei în scopuri comerciale şi industriale, pe întreaga suprafaţă a parcului.
    (2) Este interzisă realizarea captărilor de apă în scopuri comerciale şi industriale, pe întreaga suprafaţă a parcului şi a sitului ROSCI0194 Piatra Craiului fără acordul APNPC.
    (3) Realizarea oricăror lucrări de investiţii pe teritoriul PNPC sau al sitului ROSCI0194 Piatra Craiului se face numai după obţinerea avizului favorabil al APNPC.
    (4) Realizarea lucrărilor prevăzute în Programul de Gospodărire a Apelor, Planul de management Bazinal şi Planul de Management al riscului la inundaţii se vor realiza sub supravegherea APNPC cu respectarea strictă a legislaţiei în vigoare. Activităţile specifice de gospodărire a apelor cum sunt: lucrări de reducere a riscului de inundaţii, lucrări de apărare împotriva inundaţiilor - diguri, baraje, lucrări pe cursuri de apă, inclusiv lucrări de întreţinere şi exploatare a acestora, lucrări specifice de gospodărire a apelor - apărări de maluri, asigurarea secţiunii optime de curge pentru debite medii şi mari şi altele asemenea; intervenţii de urgenţă ale autorităţilor de gospodărire a apelor în cazuri excepţionale se vor face cu respectarea avizelor/autorizaţiilor şi cu un impact cât mai redus asupra speciilor care fac obiectul protejării acestei zone.
    (5) Se interzice cultivarea în scop ornamental sau în orice ale scopuri a speciilor de plante cu potenţial invaziv, în interiorul şi în vecinătatea PNPC sau a sitului ROSCI0194 Piatra Craiului: Ritdbeckia laciniata, Reynoutria japonica, Erigeron anuus, Solidago canademis, Impatiens glandulifera, Amorpha fruticosa, Partenocyssus inserta, Echinocystis lobata, Helianthus tuberosus, Xanthium italicum, Asclepias syriaca, Acer negundo, Robinia psedacacia şi altelor asemenea.


    Construcţii
    ART. 22
        În PNPC, în afara zonelor de intravilan, există următoarele construcţii:
    a) cabana Curmătura în proprietate privată;
    b) cabana Brusturet în proprietate privată;
    c) refugiile din Vf. Ascuţit sau Refugiul C. Lehman, Şaua Funduri, Şpirlea, Şaua Grind, Diana, Cabana Ascunsă, refugiul Grind în administrarea APNPC;
    d) refugiile Salvamont de la Curmătura şi din Prăpăstii în proprietatea Serviciului Public Salvamont Zărneşti;
    e) cabana Garofiţa Pietrei Craiului, în proprietate privată;
    f) cabana Valea lui Ivan în proprietate privată;
    g) cabana de vânătoare de la Brusturet în proprietatea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în administrarea Asociaţiei de vânătoare HUNTER Club Piteşti;
    h) cabana Pietricica, în proprietate privată;
    i) saivan+casă în proprietate privată în zona Văii Crăpăturii;
    j) saivan proprietate privată în zona Podu lui Venghel;
    k) imobil proprietate privată în zona Podu lui Călineţ;
    l) 2 imobile proprietate privată în zona Valea Tămaşului;
    m) imobil în proprietate privată în zona Văii Crăpăturii;
    n) imobil în proprietate privată în zona Peşterii Dâmbovicioara;
    o) biserică+2 case în proprietate privată la Colţii Chiliilor.

        Stâne:
    a) Zănoaga;
    b) Curmătura - 2;
    c) Vladuşca - 2;
    d) Coja - 2;
    e) Pietrele - 2;
    f) Grind;
    g) Curmătura Groapelor;
    h) Plai - 2;
    i) Tămăşei;
    j) Funduri;
    k) Pietricica;


    ART. 23
    Procedura de avizare pentru construcţii, drumuri, amenajări forestiere şi pârtii de schi
    (1) Pe teritoriul Parcului, realizarea oricăror construcţii noi, permanente sau temporare, se poate face numai în zona de dezvoltare durabilă, cu avizul APNPC, cu consultarea Consiliului Ştiinţific acolo unde este cazul, cu avizul Direcţiei de Sănătate Publică locale şi cu respectarea prevederilor legislaţiei privind autorizarea executării lucrărilor şi calitatea în construcţii, în urma analizării:
    a) proiectului;
    b) fotomontajelor, 2 sau 3, reprezentând integrarea în peisaj a construcţiilor;
    c) listei măsurilor prevăzute pentru o mai bună integrare în peisaj: plantaţii, împrejmuiri, materiale folosite, poziţionate pe un plan de amenajare a terenului;
    d) după caz, a documentaţiei din care să reiasă că investiţia nu generează un impact negativ semnificativ asupra speciilor sălbatice şi habitatelor naturale.

    (2) Demolarea oricărei construcţii existente, respectiv extinderea oricărei construcţii existente, trebuie avizată de APNPC. Se va încuraja renovarea clădirilor vechi în detrimentul construirii altor clădiri noi, în spiritul păstrării memoriei locului şi al conservării peisajului conform cu "Convenţia Europeană a Peisajului, Florenţa 2000".
    (3) Construcţia de drumuri publice este permisă numai în zonele de dezvoltare durabilă, în baza evaluării de mediu, iar actele de reglementare de mediu se emit numai în baza avizului APNPC.
    (4) APNPC are obligaţia să sesizeze instituţiile abilitate la demararea de noi construcţii în vederea verificării legalităţii.
    (5) Consiliul Ştiinţific al PNPC poate face recomandări şi poate acorda asistenţă tehnică gratuită pentru proiectanţii care acţionează pe teritoriul parcului, în limita posibilităţilor.
    (6) Înaintea obţinerii avizului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, la construcţia drumurilor forestiere este necesar avizul APNPC. Pentru avizarea construcţiei drumurilor, solicitanţii vor parcurge următoarele etape:
    a) Depunerea unei cereri la sediul APNPC care să cuprindă: datele solicitantului, unitatea de producţie şi unitatea amenajistică, respectiv denumirea zonei în care se doreşte construirea drumului, o justificare a necesităţii realizării drumului în cauză, copie a contractului de administrare cu o structură silvică dacă e cazul, schiţa drumului propus;
    b) APNPC, în cazul eliberării unui aviz de principiu favorabil, va trece în acesta condiţiile necesare şi obligatorii care vor fi incluse în tema de proiectare a drumului forestier.
    c) Dacă proiectul de execuţie a drumului este deja existent, APNPC poate condiţiona în cazul unui aviz favorabil eliberat, modificarea proiectului de execuţie în vederea minimizării impactului asupra ariei naturale protejate.
    d) Orice proiect de drum nou va prevedea fonduri pentru reamenajarea/consolidarea terenului din imediata vecinătate a drumului, intervenindu-se obligatoria peste tot unde este posibil cu însămânţări şi plantaţii pentru grăbirea încheierii covorului vegetal, în scopul fixării taluzelor. Sunt interzise şanţurile din beton. Sunt admise gabioane. Comisia de avizare a APNPC va ţine cont de metodele de refacerea a mediului şi de integrare a drumului în peisaj, folosind materiale locale şi ecologice.
    e) Jalonarea în teren a drumului se va face obligatoriu în prezenţa unui reprezentat al APNPC.

    (7) În cazul în care un administrator de teren aflat în parc blochează prin bariere accesul pe drumurile forestiere aflate în proprietatea sa din parc este obligat, ca în termen de trei zile, să asigure accesul permanent al personalului APNPC şi serviciului SALVAMONT responsabil pe respectiva arie. În caz contrar se consideră că nu se permite accesul personalului cu atribuţii de control din cadrul APNPC.
    (8) Datorită impactului major asupra mediului şi peisajului nu se pot amenaja pârtii de schi pe teritoriul PNPC şi nici instalaţii cu cablu.
    (9) Planurile de urbanism de pe teritoriul PNPC şi orice modificare a acestora vor fi avizate de APNPC. Pentru elaborarea planurilor de urbanism, administraţiile locale vor consulta APNPC. În vederea avizării de către APNPC, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, documentaţiile de urbanism vor face referire şi la respectarea arhitecturii tradiţionale din zonele respective, în conformitate cu anexa nr. 7 a prezentului plan - Ghid de construire în zona de dezvoltare durabilă a Parcului Naţional Piatra Craiului. Vor fi încurajate studiile şi schimbul de informaţii cu zonele învecinate, astfel ca regulamentele şi prevederile urbanistice din ariile limitrofe să se armonizeze şi să asigure coerenţă la nivel de ansamblu.
    (10) Dezvoltarea zonală: în cazul satelor din zona PNPC se va păstra specificul de sat răsfirat de munte.
    (11) Pe teritoriul Parcului, în intravilan, construcţiile vor respecta tradiţiile arhitectonice locale, prin folosirea unor materiale de construcţie tradiţionale şi a elementelor de limbaj arhitectural din tradiţia locală, pe baza Ghidului de Construire prevăzut în anexa nr. 14 APNPC, prin care CŞ poate oferi consultanţă gratuită, în limita posibilităţilor.
    (12) Regimul de înălţime al construcţiilor este specificat în Ghid pentru fiecare zonă.
        Construcţiile vor fi adaptate la teren, respectiv culme, vale, versant în pantă, cu modificarea minimă a suprafeţei topografice, adică a suprafeţei terenului. Nu se admit nivelări-terasări ample pentru amplasarea construcţiilor pe teren plan. Avizarea de către APNPC va ţine cont de modificările/agresiunile asupra reliefului natural şi integrarea construcţiei pe teren, adică în pantă şi de integrarea construcţiei în peisajul zonei. În anexa nr. 14 este prezentat "Ghid de construire - zona de dezvoltare durabilă Parcul Naţional Piatra Craiului", ghid ce stă la baza realizării construcţiilor de pe teritorial PNPC şi din vecinătatea acestuia.

    (13) ontrolul statului privind autorizarea şi executarea lucrărilor de construcţii prevăzute la art. 23 se realizează de către Inspectoratul de Stat în Construcţii, în condiţiile legii.


    Cercetare ştiinţifică
    ART. 24
    (1) Cercetarea ştiinţifică în PNPC având ca scop conservarea patrimoniului floristic, faunistic, geologic, geomorfologic, speologic şi peisagistic al PNPC este promovată de APNPC.
    (2) Recoltarea de probe şi eşantioane pentru temele de cercetare ştiinţifică, analize sau ca material educativ se face conform protocoalelor stabilite cu APNPC.
    (3) Activităţile de cercetare ştiinţifică pe teritoriul PNPC se desfăşoară cu avizul APNPC, care sprijină logistic şi financiar, în limita posibilităţilor, aceste activităţi.
    (4) Activitatea de cercetare în PNPC efectuată de către colaboratori externi ai APNPC se va desfăşura pe baza unui contract de cercetare încheiat cu APNPC. În termen de 30 zile, sau într-un termen stabilit de comun acord, de la încheierea activităţii de cercetare autorizate, solicitantul va înainta către APNPC un raport asupra activităţilor desfăşurate, raport care va fi însoţit de copii ale materialelor relevante obţinute pe parcursul desfăşurării activităţii, acestea urmând a fi utilizate în condiţiile stabilite de ambele părţi. APNPC poate solicita detalierea unor aspecte ale raportului prezentat.
    (5) APNPC elaborează un plan anual de cercetare ştiinţifică, care se supune spre aprobare Consiliului Ştiinţific.
    (6) Activităţile de cercetare ştiinţifică în PNPC efectuate de colaboratori externi se vor desfăşura pe bază de contracte de cercetare cu APNPC. APNPC va acţiona permanent pentru includerea PNPC în programe de cercetare naţională şi internaţională.
        APNPC va iniţia, atunci când este cazul, acţiuni de repopulare cu specii de plante şi animale dispărute pe baza unor studii avizate de Consiliul Ştiinţific şi Comisia pentru Monumentele Naturii.

    (7) Introducerea de specii alohtone, adică de specii care nu apar şi care nu au existat nici în trecut în mod natural pe suprafaţa PNPC, este interzisă.
    (8) Reconstrucţia naturală a habitatelor deteriorate se va face pe baza unui studiu ştiinţific avizat de Consiliul Ştiinţific şi ulterior de Academia Română prin Comisia pentru Monumentele Naturii.
    (9) În cazul apariţiei unor specii invazive de plante şi animale care periclitează integritatea ecosistemelor se vor lua măsuri de stopare şi eliminare a acestora pe baza unei documentaţii avizate de Consiliul Ştiinţific.


    Turism, reguli de vizitare
    ART. 25
    (1) Accesul turiştilor în PNPC este permis numai pe traseele turistice omologate, marcate pe harta turistică editată de APNPC, declarate oficial deschise.
    (2) Următoarele categorii de peroane nu sunt considerate turişti şi accesul lor în parc este permis şi în afara traseelor marcate:
    a) persoanele domiciliate în localităţile enumerate la art. 25 alin. (3) al prezentului regulament care au proprietăţi în Parc sau împuterniciţii asociaţiilor şi autorităţilor locale cu sediile în localităţile enumerate la art. 25, aliniatul (3) care au proprietăţi în PNPC precum şi agenţii economici/persoanele fizice care au relaţii contractuale cu deţinătorii de terenuri în baza unui permis de acces eliberat de către APNPC;
    b) echipele Salvamont Zărneşti şi Câmpulung;
    c) membrii Administraţiei Parcului sau persoanele împuternicite de către APNPC;
    d) administraţiile ocoalelor silvice care administrează fondul forestier şi vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional sau împuterniciţi ai acestora;
    e) instituţiile abilitate să efectueze controale specifice pe raza APNPC;
    f) grupurile organizate însoţite de membri ai APNPC.

    (3) Localităţile limitrofe PNPC sunt considerate următoarele: Zărneşti, Predeluţ, Tohăniţa, Bran, Moeciu, Măgura Peştera, Şirnea, Ciocanu, Podu Dâmboviţei, Dâmbovicioara, Rucăr, Sătic şi Dragoslavele.

    ART. 26
    (1) Accesul turiştilor pe traseele nemarcate este permis, cu înştiinţarea şi aprobarea administraţiei parcului. În acest sens, se va transmite cu cel puţin 2 zile înainte o cerere prin e-mail în care se vor preciza traseele ce urmează a fi parcurse şi numele persoanelor participante. Grupul va fi de maxim 5 persoane.
    (2) Practicarea escaladei şi a alpinismului în PNPC este reglementată prin "Regulamentul pentru practicarea escaladei şi alpinismului în Parcul Naţional Piatra Craiului", prevăzut în anexa nr. 15.
    (3) Accesul către traseele de alpinism/căţărare care nu se află în vecinătatea traseelor turistice marcate şi omologate se face doar cu acordul APNPC, în grupuri de maximum 6 persoane, incluzând şi ghidul. Acordul se obţine în urma solicitării prin e-mail la adresa office@pcrai.ro. În solicitare se vor specifica: numele persoanelor din grup, perioada de parcurgere a traseelor - data, traseele ce urmează a fi parcurge.
        APNPC poate refuza eliberarea acordului în funcţie de interesele de conservare ale zonei - perioada de fătare sau alergat la capre negre sau altele asemenea.


    ART. 27
        Vizitarea se face în baza achitării tarifului de vizitare al PNPC. Tariful de vizitare a Parcului Naţional Piatra Craiului se percepe la punctele de acces şi control marcate sau pe teritoriul Parcului de către persoane autorizate de APNPC, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Tariful poate fi modificat, la propunerea APNPC, prin Hotărâre a Consiliului Ştiinţific al PNPC, cu toate aprobările prevăzute de lege.

    ART. 28
        Comercializarea de produse alimentare în zonele de extravilan din PNPC în alte locuri decât campingurile sau cabanele autorizate este permisă numai cu acordul scris al APNPC şi cu respectarea legislaţiei în vigoare privind comercializarea produselor alimentare şi evacuarea deşeurilor.

    ART. 29
        Deschiderea de noi trasee şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face numai cu aprobarea APNPC. Editarea, tipărirea şi comercializarea de hărţi turistice pentru Piatra Craiului care menţionează sau care încurajează circulaţia pe trasee nemarcate este interzisă.

    ART. 30
        Camparea şi folosirea refugiilor pe teritoriul PNPC se reglementează astfel:
    a) camparea este permisă numai în locuri de campare special amenajate, cu excepţia celor menţionate la lit. g) şi în alte locuri desemnate şi semnalizate de Administraţia Parcului;
    b) folosirea locului de campare se face cu respectarea regulamentului intern privind locul de campare, afişat la intrarea în camping;
    c) pe suprafaţa PNPC sunt următoarele locuri de campare amenajate: la vechea pepinieră situată pe drumul de acces dinspre Zărneşti spre Fântâna Botorog, în interiorul curţii cabanei Curmătura, în zona cabanei Brusturet, în zona cabanei Garofiţa Pietrei Craiului;
    d) refugiul montan este folosit pentru supravieţuire, pe timpul nopţii sau pentru adăpostire în cazul unor probleme de sănătate, în cazul condiţiilor atmosferice neprielnice continuării drumului.
    e) vizitatorii trebuie să elibereze refugiile la cererea persoanelor împuternicite de Administraţia Parcului dacă acestea sunt folosite în alte scopuri decât cele desemnate la lit. d);
    f) săparea de şanţuri în jurul locurilor de amplasare a corturilor este interzisă;
    g) în cazuri de urgenţă se permite rămânerea peste noapte în "bivuac", fără aprinderea focului în vetre.


    ART. 31
        Aprinderea focului pe teritoriul PNPC se reglementează astfel:
    a) aprinderea şi folosirea focului este permisă doar în vetrele special amenajate în acest scop din locurile de campare;
    b) la refugiile de pe suprafaţa PNPC este interzis focul deschis în vederea prevenirii incendiilor; pentru încălzit se vor folosi numai instalaţii tip Primus;


    ART. 32
    (1) Regimul deşeurilor pe teritoriul Parcului Naţional Piatra Craiului se reglementează astfel:
    a) este interzisă abandonarea deşeurilor de orice fel pe teritoriul PNPC;
    b) turiştii au obligaţia de a evacua deşeurile pe care le generează pe timpul vizitării Parcului. Deşeurile vor fi evacuate în afara Parcului, în locuri special amenajate pentru colectare sau în containerele special amplasate la intrările în Parc;
    c) responsabilitatea depozitării temporare a deşeurilor la cabane, cu respectarea condiţiilor legale, revine gestionarilor cabanelor în cauză;
    d) cel puţin o dată pe lună, administratorii cabanelor, campingurilor sau caselor din extravilanul PNPC evacuează deşeurile menajere adunate. De asemenea, administratorii iau toate măsurile pentru împiedicarea răspândirii gunoaielor în afara containerelor.

    (2) Sunt considerate deşeuri orice substanţă, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislaţia specifică privind regimul deşeurilor, pe care deţinătorul îl aruncă, are intenţia sau are obligaţia de a-l arunca. Se consideră deşeuri atât pământul excavat din altă zonă, componente al maşinilor, PET-uri de plastic, cât şi resturi menajere sau alimentare şi altele asemenea.

    ART. 33
        Folosirea aparatelor audio şi a altor instrumente muzicale precum şi a vocilor personale într-o manieră care provoacă deranjarea liniştii naturii şi deranjarea celorlalţi turişti este interzisă în PNPC. Pentru organizarea de festivaluri, jocuri, concursuri sportive, tabere, cei interesaţi vor cere aprobarea APNPC.

    ART. 34
    (1) Circulaţia bicicletelor pe alte drumuri decât cele prevăzute acestui scop, cât şi circulaţia acestora într-o manieră ce deranjează publicul, nu este permisă.
    (2) Traseele de mountain bike sunt:
    a) Zărneşti - Cabana Plaiul Foii;
    b) Zărneşti - Schitul Colţii Chiliilor - Zărneşti;
    c) Zărneşti - Castelul Bran;
    d) Zărneşti - Prăpăstii - La Table - Şaua Joaca - Peştera - Măgura - Zărneşti;
    e) Zărneşti - Prăpăstii - La Table - Dâmbovicioara - Ciocanu - Şirnea - Peştera - Măgura - Zărneşti;
    f) Zărneşti - Prăpăstii - La Table - Curmătura Groapelor - Şirnea - Peştera - Măgura Zărneşti;
    g) Zărneşti - Măgura - Peştera - Moieciu de Jos - Măgura - Zărneşti;
    h) Zărneşti - Măgura - Valea cu Calea - Măgura - Zărneşti;
    i) Zărneşti - Prăpăstii - Cabana Curmătura - şi retur;
    j) Dâmbovicioara - Podu Dâmboviţei - Sătic - Cabana Garofiţa Pietrei Craiului;
    k) Dâmbovicioara - Podu Dâmboviţei - Valea Cheii - Fundăţica - Fundata - Şirnea - Ciocanu - Dâmbovicioara.


    ART. 35
        Aterizarea elicopterelor în PNPC fără autorizaţie prealabilă scrisă nu este permisă decât în cazuri de extremă urgenţă. Spaţiul aerian de deasupra PNPC este considerat spaţiu aerian închis pentru aeronavele civile în limita a 100 m peste înălţimea maximă.

    ART. 36
    (1) Circulaţia autovehiculelor, autoturismelor, autoturismelor de teren, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor şi a altor cu mijloace motorizate este permisă numai pe drumurile publice, cu excepţia drumului comunal Frunteş (Trans-Pleaşa) cu plecare din Şimea, derivat din DJ 730B, unde accesul autovehiculelor, autoturismelor, autoturismelor de teren, motoretelor, motocicletelor, ATV-urilor şi a altor cu mijloace motorizate nu este permis, fiind reglementat prin semne de circulaţie specifice.
    (2) Pe drumurile forestiere accesul este reglementat prin bariere şi semne de circulaţie specifice.

┌──────────────────────┬───────────────┐
│ │Lungime în │
│Denumire drum │interiorul PNPC│
│ │- km │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Vlăduşca │3,6 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Brustureţ (DF 38) │2,5 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Valea Prăpăstiilor (DF│3,6 │
│1) │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Valea Tămaşului (DF 5)│1,9 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Bârsa Mare │5,8 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Valea Dragoslovenilor │3,2 │
│(DF 23) │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Valea lui Ivan (DF 24)│2,8 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Valea Seacă a │8,4 │
│Pietrelor (DF 38) │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Şaua Joaca (în amonte │ │
│de pensiunea Casa │3,4 │
│Folea) │ │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Coşere │3,2 │
├──────────────────────┼───────────────┤
│Valea cu Apă (DF 38) │2,9 │
└──────────────────────┴───────────────┘


    (3) Prin excepţie de la alin. (1), utilajele şi echipamente de lucru cu specific forestier au acces la parchetele de exploatare conform proceselor tehnologice avizate de APNPC.

    ART. 37
        Este strict interzisă distrugerea sau degradarea panourilor informative şi indicatoare, precum şi a plăcilor, stâlpilor sau a semnelor de marcaj de pe traseele turistice.

    ART. 38
        Este interzisă intrarea în incinta oricărui stabiliment al APNPC, loc îngrădit, pieţe de monitoring şi altele asemenea, unde un panou informativ notifică intrarea interzisă.

    ART. 39
        Este interzisă degradarea refugiilor, adăposturilor, podeţelor, sau a oricărei alte construcţii sau amenajări de pe teritoriul Parcului.

    ART. 40
        Turismul ecvestru este permis în Parc numai pe drumurile forestiere şi potecile turistice marcate, desemnate în acest scop, respectiv pe:
    a) Plaiul Foii - Valea Tămaşului;
    b) Cabana Garofiţa Pietrei Craiului - Valea Dragoslovenilor - Sătic;
    c) Podul Dâmboviţei - Dâmbovicioara - Cabana Brusturet - Valea Seacă a Pietrelor - La Table - Valea Vlăduşca - Prăpăstiile Zărneştiului - Zărneşti;
    d) PrăpăstiiLe Zărneştiului - Cab. Curmătura
    e) Podul Dâmboviţei - Dâmbovicioara - Cabana Brusturet - Valea Seacă a Pietrelor - Curmătura Groapelor - Şirnea;
    f) Zărneşti - Măgura - Peştera - casa Folea - Măgura - Zărneşti;
    g) Zărneşti - Măgura - Peştera - casa Folea - Poiana Pietrele - Şirnea;
    h) Zărneşti - Măgura - Peştera - casa Folea - Poiana Pietrele - Poiana Vlăduşca - Valea Seacă a Pietrelor - Brusturet - Dâmbovicioara - Podul Dâmboviţei;
    i) Zărneşti - Colţii Chiliilor;
    j) Şirnea - Ciocanu - Dâmbovicioara - Podul Dâmboviţei;
    k) Bran - Tohăniţă - Zărneşti;
    l) Moeciu - Măgura;
    m) Moeciu - Zbârcioara - Peştera.


    ART. 41
        Fotografierea sau filmarea în scop comercial fără aprobare nu este permisă în PNPC. Cei interesaţi pot obţine permis de la APNPC, contra plăţii tarifului aprobat.

    ART. 42
        Spălarea autovehiculelor pe teritoriul PNPC în afara zonelor special desemnate din intravilan nu este permisă.

    ART. 43
        Folosirea oricăror substanţe chimice, inclusiv substanţe pe bază de detergenţi, în extravilan pe teritoriul PNPC nu este permisă.

    ART. 44
        Peştera Dâmbovicioara poate fi vizitată pe baza achitării unui bilet de intrare şi numai pe traseele amenajate în acest scop.

    ART. 45
        În scopul evitării efectelor negative asupra bunurilor patrimoniului speologic se interzic:
    a) colectările de faună, fosile sau de obiecte de interes arheologic din peşteri, în scopul cercetării, fără avizul APNPC;
    b) utilizarea neautorizată a peşterilor şi desfăşurarea unor activităţi ce pot pune în pericol integritatea sau echilibrul natural al peşterilor;
    c) dislocarea, vânzarea, cumpărarea, colecţionarea speleotemelor sau altor resurse ale peşterilor;
    d) degradarea prin inscripţionare sau poluarea peşterilor prin depozitarea în interiorul lor ori în elementele de relief, cu care acestea comunică în mod direct, de obiecte, deşeuri de orice fel, cadavre, substanţe toxice şi periculoase, combustibili de orice natură;
    e) distrugerea sau degradarea marcajelor ori a panourilor indicatoare din exteriorul sau din interiorul peşterilor;
    f) efectuarea neautorizată, în perimetrul de la suprafaţă sau în apropierea intrării unei peşteri protejate, a unor lucrări cum ar fi: derocări, defrişări, baraje, explozii, construcţii;
    g) îngrădirea accesului persoanelor autorizate spre intrările peşterilor;
    h) vizitarea peşterilor sau avenelor care nu sunt deschise circulaţiei turistice fără avizul APNPC. Peşterile deschise circulaţiei turistice sunt semnalizate explicit în acest scop la intrare de către APNPC.


    ART. 46
        Activităţile permise pe o rază de 100 m de la intrarea în peşteri se reglementează conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, cu modificările şi completările ulterioare.


    Serviciul Salvamont
    ART. 47
        Pe teritoriul PNPC funcţionează formaţii Salvamont organizate conform legislaţiei şi standardelor în vigoare.

    CAP. III
    SANCŢIUNI
    ART. 48
        Încălcarea altor prevederi ale Planului de Management se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

    CAP. IV DISPOZIŢII FINALE

    ART. 49
    (1) Verificarea respectării prezentului Regulament se face de către personalul APNPC, structurile de specialişti-montani din cadrul Jandarmeriei Române, competente teritorial, precum şi de către împuterniciţi ai Administraţiei Parcului: Membri ai serviciilor SALVAMONT, rangeri voluntari.
    (2) Personalul împuternicit să verifice respectarea Regulamentului îşi va dovedi identitatea cu legitimaţii al căror format va fi popularizat în mass-media şi pe panourile informative de la intrările în Parc.

    ART. 50
        Constatarea şi sancţionarea abaterilor de la prezentul Regulament se face de către personalul APNPC, de către Garda Naţională de Mediu, personal împuternicit al autorităţii publice centrale şi teritoriale pentru protecţia mediului şi pădurilor, cu responsabilităţi în domeniul protecţiei mediului şi, respectiv, silviculturii, gestionarii fondurilor cinegetice, pe domeniul lor de competenţă, autoritatea naţională sanitar veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pe domeniul său de competenţă.

    ART. 51
        APNPC are obligativitatea de a sesiza instituţiile abilitate despre toate încălcările prezentului Regulament a căror soluţionare nu ţine de competenţa administraţiei parcului.

    ART. 52
        Prezentul Regulament poate fi modificat, în condiţiile legii, la propunerea APNPC şi cu acordul Consiliului Ştiinţific.

    ART. 53
        Creşterea suprafeţelor ariilor protejate şi a potenţialelor arii Natura 2000, prezentate în "Planul de Management al Parcului Naţional Piatra Craiului", poate avea un impact pozitiv din punct de vedere socio-economic şi administrativ în zonă, iar eventualul impact negativ asupra sănătăţii populaţiei poate fi evitat prin respectarea condiţiilor enumerate în Planul de management.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016