Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 17 octombrie 2017  sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENTUL din 17 octombrie 2017 sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.332 din 17 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 879 din 8 noiembrie 2017.
──────────
    ART. 1
    (1) Situl de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni a fost înfiinţat prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România, cu modificările ulterioare, fiind propus pentru desemnarea ca sit Natura 2000 în anul 2011.
    (2) Limitele sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni au fost stabilite prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1.964/2007, cu modificările ulterioare, şi pot fi descărcate, în sistem de coordonate Stereo 1970, de pe pagina web a autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.

    ART. 2
    Situl de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni este situat pe teritoriul administrativ al oraşului Cristuru Secuiesc şi al comunelor Dârjiu, Feliceni, Mugeni, Porumbeni, Şimoneşti din judeţul Harghita şi al comunei Vânători din judeţul Mureş.

    ART. 3
    Managementul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni este asigurat de Asociaţia Coridorul Verde, denumită în continuare custode, în baza Convenţiei de custodie nr. 13 din 12.05.2016, încheiată cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

    ART. 4
    (1) Accesul şi circulaţia publică utilizând mijloace motorizate pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni sunt permise doar pe drumurile deschise circulaţiei publice.
    (2) Practicarea activităţilor sportive sau de agrement off-road motorizate gen enduro, ATV-uri etc. este interzisă.

    ART. 5
    (1) Amenajamentele silvice ale unităţilor de producţie şi proprietăţilor ce se suprapun sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni se supun revizuirii în vederea armonizării lor cu planul de management aprobat al ariei naturale protejate şi vor fi supuse procedurii de evaluare de mediu pentru planuri şi programe.
    (2) Titularii activităţilor de exploatare forestieră au obligaţia de a solicita şi obţine autorizaţia de mediu.
    (3) Acţiunile de combatere a înmulţirii în masă a dăunătorilor forestieri, care necesită evacuarea materialului lemnos din interiorul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni, se vor realiza doar după obţinerea avizului custodelui, cu respectarea legislaţiei de mediu şi a celei silvice.
    (4) Este interzisă blocarea cursului pâraielor cu resturi provenite din exploatările forestiere sau cu alte tipuri de materiale sau deşeuri care împiedică deplasarea speciilor acvatice, îndeosebi în perioada de împerechere.

    ART. 6
    (1) Managementul populaţiei faunei de interes cinegetic din interiorul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni este asigurat de gestionarii fondurilor cinegetice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu cele ale prezentului regulament.
    (2) Derularea acţiunilor de vânătoare pentru speciile de interes cinegetic pentru care vânătoarea este permisă, precum şi pentru cele strict protejate în condiţiile derogărilor acordate conform prevederilor legale în vigoare se va face cu respectarea zonelor şi perioadelor sensibile pentru specii.

    ART. 7
    În vederea conservării speciilor şi habitatelor naturale, inclusiv a celor pentru care situl de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni a fost declarat şi a speciilor faunei de interes cinegetic, gestionarii fondului cinegetic vor include cu prioritate suprafaţa ariei protejate în zone de linişte a faunei cinegetice.

    ART. 8
    (1) Pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni sunt permise activităţi turistice, de agrement, educaţionale şi ştiinţifice, desfăşurate cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
    (2) Proprietarii/Administratorii de terenuri au obligaţia de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiştilor pe traseele turistice şi în zonele în care se realizează activităţi turistice, cu condiţia ca aceste activităţi să nu aducă prejudicii proprietarilor/ administratorilor de terenuri.
    (3) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu acordul/conform punctului de vedere al custodelui, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu acordul Academiei Române, Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, pentru domeniile de cercetare pentru care este prevăzut acest acord/punct de vedere în legislaţia în domeniu.
    (4) Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate (studii, rapoarte, măsurători, observaţii etc.) vor fi puse gratuit la dispoziţia custodelui, urmând a fi folosite de acesta exclusiv în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate.
    (5) Activităţile privind monitorizarea cursurilor de apă necesară conform prevederilor legislaţiei în domeniul apelor se realizează de către reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă Mureş şi/sau ai structurilor din subordine, cu obţinerea punctului de vedere al custodelui.

    ART. 9
    (1) Marcarea traseelor turistice sau a celor pentru agrement, competiţii etc., întreţinerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se pot realiza doar după obţinerea avizului favorabil al custodelui.
    (2) Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sau activităţilor de grup de orice fel se pot realiza doar după obţinerea avizului favorabil al custodelui.

    ART. 10
    (1) Perturbarea liniştii prin orice mijloace (strigăte, pocnitori, echipamente audio, reflectoare etc.) este interzisă în habitatele de reproducere, în perioadele de construire a cuiburilor, de clocire şi/sau de creştere a puilor.
    (2) Accesul vizitatorilor însoţiţi de câini se poate face doar cu condiţia ca aceştia să fie ţinuţi permanent în lesă.

    ART. 11
    (1) Camparea se face numai în locurile special desemnate şi amenajate în acest scop. Locurile special desemnate şi amenajate vor fi realizate de proprietarii de terenuri, administraţia locală pentru domeniul public şi privat al localităţii, ocolul silvic în calitate de administrator al pădurilor, cu avizul şi înştiinţarea custodelui.
    (2) Aprinderea focului se poate face doar în vetrele amenajate în acest scop, în locurile special semnalizate în acest sens şi numai cu cărbune sau lemn adus din afara ariei naturale protejate. Tăierea vegetaţiei lemnoase sau colectarea lemnului uscat pentru aprinderea focului este interzisă.
    (3) Aprinderea focului în pădure sau în imediata vecinătate a acesteia este interzisă.

    ART. 12
    Pe teritoriul ariei naturale protejate depozitarea ilegală sau abandonarea deşeurilor este interzisă.

    ART. 13
    Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare - panouri informative sau indicatoare, marcaje turistice etc. - este interzisă.

    ART. 14
    (1) Păşunatul pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni se desfăşoară cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare şi cu avizul anual al custodelui.
    (2) Utilizarea raţională a pajiştilor şi păşunilor pentru cosit şi/sau păşunat se face numai cu animalele domestice proprietate a membrilor comunităţilor ce deţin aceste păşuni sau care deţin dreptul de utilizare a acestora în orice formă recunoscută prin legislaţia naţională în vigoare, astfel încât să nu fie afectate habitatele naturale şi speciile de floră şi faună sălbatică.
    (3) În cazul în care proprietarul sau administratorul păşunilor este altul decât utilizatorul acestora, este obligatorie încheierea de contracte de păşunat între aceştia.
    (4) În contracte se specifică în mod obligatoriu: numărul de animale pe specii, perioadele de păşunat, suprafeţele şi limitele acestora, precum şi obligaţiile utilizatorului privind locul de târlire, modul de gospodărire a surselor de apă, drumuri de acces; toate aceste informaţii trebuie să fie prezentate custodelui în vederea avizării.

    ART. 15
    (1) În cazul degradării evidente a păşunilor, custodele poate opri de la păşunat anumite suprafeţe, pentru o perioadă determinată, în scopul refacerii covorului vegetal.
    (2) Numărul de câini admis se stabileşte prin contractul de păşunat, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare.
    (3) Adăpatul animalelor domestice se va realiza numai în punctele autorizate de custode.
    (4) Proprietarii sau administratorii de stână au obligaţia ca anual să pună la dispoziţia custodelui datele necesare elaborării anchetei pastorale.

    ART. 16
    (1) Păşunatul animalelor domestice în pădure este interzis. Trecerea animalelor domestice prin pădure spre locurile de păşunat, adăpat, adăpost etc. este permisă numai pe trasee delimitate şi în perioade precizate, conform prevederilor legale în vigoare.
    (2) Păşunatul animalelor domestice pe suprafaţa zonelor umede şi/sau mlăştinoase de pe suprafaţa sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni, precum şi trecerea animalelor prin aceste zone sunt interzise.

    ART. 17
    Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol sau silvic de terenuri din perimetrul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni se poate face numai cu consultarea şi avizul custodelui, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 18
    Activităţile privind protecţia fondului piscicol, pescuitul şi acvacultura se supun prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 159/1.266/2011 privind aprobarea condiţiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, regulamentului de practicare a pescuitului recreativ/sportiv şi modelelor permiselor de pescuit recreativ/sportiv în ariile naturale protejate. Pescuitul sportiv este permis în baza permisului de pescuit emis de gestionarul fondului piscicol, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 19
    Activitatea de exploatare a resurselor minerale se va realiza în limita utilizării durabile a acestora, în baza avizului custodelui în cadrul procedurii de emitere a actelor de reglementare de către autorităţile competente pentru protecţia mediului şi în baza actelor de reglementare din punctul de vedere al gospodăririi apelor.

    ART. 20
    (1) Realizarea oricăror investiţii în interiorul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni se face cu avizul custodelui, conform reglementărilor în vigoare.
    (2) Construirea de noi drumuri permanente în cuprinsul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni se face în condiţiile legii, cu avizul custodelui, evitând realizarea acestora în zonele importante pentru speciile de interes comunitar pentru care situl a fost declarat.
    (3) Activităţile de utilizare a apelor din râuri şi pâraie, precum şi alte activităţi specifice de amenajare a apelor se realizează doar în baza actelor de reglementare emise de către autorităţile competente pentru protecţia mediului, a actelor de reglementare emise de către autorităţile competente din domeniul apelor, având la bază avizul custodelui.

    ART. 21
    (1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru comunele şi suprafeţele acestora incluse în perimetrul sitului ROSCI0357 Porumbeni se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentaţii a prevederilor referitoare la situl de importanţă comunitară menţionat.
    (2) Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui sitului ROSCI0357 Porumbeni, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile planului de management.
    (3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin. (1) vor include în piesele grafice/desenate şi limitele sitului ROSCI0357 Porumbeni.

    ART. 22
    Pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni sunt interzise orice forme de folosire a terenurilor, incompatibile cu scopul de protecţie şi conservare.

    ART. 23
    (1) În perimetrul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni sunt interzise toate activităţile care pot genera poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor şi/sau degradarea habitatelor naturale, respectiv:
    a) arderea vegetaţiei sau curăţirea terenurilor prin incendiere;
    b) introducerea speciilor de floră şi faună alohtone.

    (2) Pe întreaga suprafaţă a sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni sunt interzise lucrările de amenajare, regularizare a cursurilor de apă fără acordul autorităţii competente de mediu, respectiv al custodelui ariei naturale protejate.

    ART. 24
    (1) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, de interes conservativ comunitar şi/sau naţional care se află sub regim strict de protecţie, sunt interzise:
    a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare, cu excepţia recoltărilor pe bază de derogare, aprobată legal conform art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
    c) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură;
    d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
    e) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop fără autorizaţia autorităţii de mediu competente.

    (2) Pentru speciile de plante de interes conservativ comunitar şi/sau naţional care se află sub regim strict de protecţie sunt interzise:
    a) orice forme de recoltare a florilor şi a fructelor;
    b) culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în oricare dintre stadiile ciclului biologic.

    (3) În vederea asigurării condiţiilor necesare conservării unor specii de interes conservativ comunitar şi/sau naţional se vor menţine în toate arboretele un minim de 3-5 arbori la ha, selectaţi dintre cei mai vârstnici şi/sau rupţi sau parţial uscaţi, arbori ce nu vor fi exploataţi. Aceşti arbori vor fi marcaţi corespunzător de către personalul custodelui în colaborare cu personalul gestionarilor fondului forestier.

    ART. 25
    (1) Colectarea/Recoltarea de specii de floră şi faună sălbatică în scop comercial se poate face doar cu avizul/punctul de vedere scris al custodelui, conform art. 3 şi 14 din Ordinului ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoane fizice, respectiv conform art. 4, 5 şi 6 din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoane juridice.
    (2) Documentaţia depusă la sediul autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu va fi transmisă custodelui în vederea obţinerii avizului.

    ART. 26
    Autorităţile locale şi deţinătorii de terenuri, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a salubriza suprafaţă sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni.

    ART. 27
    Personalul custodelui împuternicit cu legitimaţie de control are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni, indiferent de forma de proprietate.

    ART. 28
    Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 29
    Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se face de către personalul cu atribuţii de control în domeniul ariilor naturale protejate, regimului silvic şi cinegetic din cadrul autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurilor teritoriale ale acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 30
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului, regimului ariilor naturale protejate, silvic şi cinegetic.

    ART. 31
    Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru custodele sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul acesteia, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri/bunuri sau care desfăşoară activităţi în perimetrul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.

    ART. 32
    Planurile, programele, proiectele şi activităţile ce se implementează pe teritoriul sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni se supun avizării custodelui.

    ART. 33
    Emiterea de către custode a oricăror avize sau puncte de vedere se realizează gratuit, fără perceperea unor tarife.

    ART. 34
    Prezentul regulament poate fi revizuit inclusiv la propunerea custodelui, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităţilor ce se desfăşoară pe raza ariilor naturale protejate.

    ART. 35
    Asociaţia Coridorul Verde, în calitate de custode al sitului de importanţă comunitară ROSCI0357 Porumbeni, aduce la cunoştinţa publicului şi factorilor interesaţi prezentul regulament, prin afişare pe paginile proprii de internet şi prin diseminarea lui către instituţiile cu atribuţii de control menţionate la art. 29, către autorităţile publice locale de pe suprafaţa sitului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016