Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 17 octombrie 2017  ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENTUL din 17 octombrie 2017 ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat

EMITENT: Ministerul Mediului
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 879 din 8 noiembrie 2017
──────────
    Aprobat prin Ordinul nr. 1.331 din 17 octombrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 879 din 8 noiembrie 2017.
──────────
    ART. 1
    (1) Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat a fost instituită în baza Legii nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a III-a - zone protejate, cu modificările ulterioare, ca arie naturală protejată de interes naţional.
    (2) Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat este de tip mixt, cu o deosebită importanţă sub aspect floristic, faunistic, geologic şi peisagistic, fiind încadrată în categoria IV a Uniunii Internaţionale pentru Conservarea Naturii.
    (3) Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat reprezintă o zonă umedă situată în etajul pădurilor de stejar, fiind înconjurată de pajişti şi terenuri de cultură, principala caracteristică fiind aceea că pe oglinda apei apar plauri plutitori.

    ART. 2
    Aria naturală protejată 2.460 Lacul Rat este situată pe teritoriul administrativ al comunei Porumbeni, în bazinul Târnavei Mari, la o altitudine de 600 m, în partea nordică a satului Porumbenii Mari, în apropierea drumului judeţean DJ137 care leagă localitatea Mugeni de localitatea Beteşti.

    ART. 3
    Managementul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este asigurat de Asociaţia Coridorul Verde, denumită în continuare custode, în baza Convenţiei de custodie nr. 13 din 12.05.2016, încheiată cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului.

    ART. 4
    (1) Accesul şi circulaţia publică folosind mijloace motorizate pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt permise doar pe drumurile deschise circulaţiei publice.
    (2) Practicarea activităţilor sportive sau de agrement off-road motorizate gen enduro, ATV-uri etc. este interzisă.

    ART. 5
    Suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat va fi inclusă integral în zona de linişte a faunei cinegetice în care vânătoarea nu va fi permisă.

    ART. 6
    (1) Pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt permise activităţi turistice, de agrement, educaţionale şi ştiinţifice, desfăşurate cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
    (2) Accesul turiştilor pe suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat se va realiza doar pe potecile amenajate.
    (3) Proprietarii/Administratorii de terenuri au obligaţia de a asigura liberul acces al vizitatorilor/turiştilor pe traseele turistice şi în zonele în care se realizează activităţi turistice, cu condiţia ca aceste activităţi să nu aducă prejudicii proprietarilor/ administratorilor de terenuri.
    (4) Activitatea de cercetare ştiinţifică se desfăşoară cu acordul/punctul de vedere al custodelui, în conformitate cu legislaţia în vigoare, cu acordul Academiei Române, Comisiei pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii, pentru domeniile de cercetare pentru care este prevăzut acest acord/punct de vedere în legislaţia în domeniu.
    (5) Rezultatele cercetărilor ştiinţifice efectuate (studii, rapoarte, măsurători, observaţii etc.) vor fi puse gratuit la dispoziţia custodelui, urmând a fi folosite de acesta exclusiv în scopul bunei administrări a ariei naturale protejate.

    ART. 7
    În perimetrul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt permise activităţile de fotografiere şi filmare în scop comercial, fără perceperea unor tarife, cu condiţia ca produsele rezultate să conţină informaţii referitoare la aria naturală protejată şi la custodele acesteia.

    ART. 8
    (1) Marcarea traseelor turistice sau a celor pentru agrement, competiţii etc., întreţinerea marcajelor existente, amplasarea de panouri indicatoare/informative se poate realiza doar după obţinerea avizului favorabil al custodelui.
    (2) Organizarea şi desfăşurarea competiţiilor sau activităţilor de grup de orice fel se poate realiza doar după obţinerea avizului favorabil al custodelui.

    ART. 9
    (1) Perturbarea liniştii prin orice mijloace (strigăte, pocnitori, echipamente audio, reflectoare etc.) este interzisă în habitatele de reproducere, în perioadele de construire a cuiburilor, de clocire şi/sau de creştere a puilor.
    (2) Accesul vizitatorilor însoţiţi de câini se poate face doar cu condiţia ca aceştia să fie ţinuţi permanent în lesă.

    ART. 10
    (1) Camparea se face numai în locurile special desemnate şi amenajate în acest scop. Locurile special desemnate şi amenajate vor fi realizate de proprietarii de terenuri, administraţia locală pentru domeniul public şi privat al localităţii, ocolul silvic în calitate de administrator al pădurilor, cu avizul şi înştiinţarea custodelui.
    (2) Aprinderea focului se poate face doar în vetrele amenajate în acest scop, în locurile special semnalizate în acest sens şi numai cu cărbune sau lemn adus din afara ariei naturale protejate. Tăierea vegetaţiei lemnoase sau colectarea lemnului uscat pentru aprinderea focului este interzisă.
    (3) Aprinderea focului în pădure sau în imediata vecinătate a acesteia este interzisă.

    ART. 11
    Pe teritoriul ariei naturale protejate depozitarea ilegală sau abandonarea deşeurilor este interzisă.

    ART. 12
    Distrugerea sau degradarea infrastructurii de vizitare sau informare (panouri informative sau indicatoare, marcaje turistice etc.) este interzisă.

    ART. 13
    Păşunatul animalelor domestice pe suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzis.

    ART. 14
    Pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă realizarea de construcţii.

    ART. 15
    În interiorul aria naturale protejate 2.460 Lacul Rat nu sunt permise activităţi de utilizare a resurselor naturale. Prin excepţie, sunt permise numai acele intervenţii care au drept scopuri protejarea, promovarea şi asigurarea continuităţii existenţei obiectivelor pentru care au fost constituite.

    ART. 16
    (1) Actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism pentru comunele şi suprafeţele acestora incluse în perimetrul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat se face de către autorităţile administraţiilor publice responsabile, prin integrarea în aceste documentaţii a prevederilor referitoare la aria naturală protejată de interes naţional.
    (2) Modificarea şi actualizarea documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1) se fac cu avizul custodelui ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, pentru asigurarea conformităţii cu prevederile regulamentului.
    (3) Documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism menţionate la alin. (1), modificate şi/sau actualizate de către autorităţile administraţiilor publice locale menţionate la alin. (1), vor include în piesele grafice/desenate şi limitele ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat.

    ART. 17
    (1) Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul silvic/agricol de terenuri de pe raza ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă.
    (2) Schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor de pe suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă.

    ART. 18
    (1) În perimetrul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat sunt interzise toate activităţile care pot genera poluare, deteriorarea ecosistemelor, perturbarea speciilor şi/sau degradarea habitatelor naturale, respectiv:
    a) arderea vegetaţiei sau curăţarea terenurilor prin incendiere;
    b) utilizarea pesticidelor;
    c) introducerea speciilor de floră şi faună alohtone.

    (2) În zonele umede şi în apropierea acestor, precum şi pe întreaga suprafaţă a ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat este interzisă realizarea captărilor, canalelor de desecare, drenărilor, dragărilor, excavaţiilor, îndiguirilor sau a altor lucrări ce duc la modificarea nivelului natural al apei.
    (3) Pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat curăţarea terenului de vegetaţie prin orice mijloace este permisă doar în baza unor studii care să ateste necesitatea acestor acţiuni pentru menţinerea stării favorabile de conservare şi doar cu avizul autorităţilor de mediu şi al custodelui.

    ART. 19
    (1) Pentru speciile de animale sălbatice terestre, acvatice şi subterane, de interes conservativ comunitar şi/sau naţional care se află sub regim strict de protecţie, sunt interzise:
    a) orice formă de recoltare, capturare, ucidere, distrugere sau vătămare, cu excepţia recoltărilor pe bază de derogare, aprobată legal conform art. 38 alin. (1) lit. b) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) perturbarea intenţionată în cursul perioadei de reproducere, de creştere, de hibernare şi de migraţie;
    c) distrugerea şi/sau culegerea cuiburilor şi ouălor din natură;
    d) deteriorarea şi/sau distrugerea locurilor de reproducere sau odihnă;
    e) deţinerea, transportul, comerţul sau schimburile în orice scop, fără autorizaţia autorităţii de mediu competente.

    (2) Pentru speciile de plante de interes conservativ comunitar şi/sau naţional care se află sub regim strict de protecţie sunt interzise:
    a) orice forme de recoltare a florilor şi a fructelor;
    b) culegerea, tăierea, dezrădăcinarea sau distrugerea cu intenţie a acestor plante, în oricare dintre stadiile ciclului biologic.


    ART. 20
    (1) Colectarea/Recoltarea de specii de floră şi faună sălbatică, în scop comercial, se poate face doar cu avizul/punctul de vedere scris al custodelui, conform art. 3 şi 14 din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a activităţilor de recoltare, capturare şi/sau achiziţie şi/sau comercializare, pe teritoriul naţional sau la export, a florilor de mină, a fosilelor de plante şi fosilelor de animale vertebrate şi nevertebrate, precum şi a plantelor şi animalelor din flora şi, respectiv, fauna sălbatice şi a importului acestora, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoane fizice, respectiv conform art. 4, 5 şi 6 din Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 410/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1.052/2014 privind aprobarea Metodologiei de atribuire în administrare şi custodie a ariilor naturale protejate, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoane juridice.
    (2) Documentaţia depusă la sediul autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu va fi transmisă Custodelui în vederea obţinerii avizului.

    ART. 21
    Autorităţile locale şi deţinătorii de terenuri, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de a salubriza suprafaţa ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat.

    ART. 22
    Personalul custodelui, împuternicit cu legitimaţie de control, are dreptul de acces nelimitat pe terenurile din cuprinsul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, indiferent de forma de proprietate.

    ART. 23
    Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage, după caz, răspunderea contravenţională, penală, materială sau civilă, conform legislaţiei în vigoare.

    ART. 24
    Verificarea respectării prevederilor prezentului regulament se face de către personalul cu atribuţii de control în domeniul ariilor naturale protejate, regimului silvic şi cinegetic din cadrul autorităţilor publice centrale pentru protecţia mediului şi pădurilor şi structurilor teritoriale ale acestora, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 25
    Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sancţionează conform prevederilor actelor normative în vigoare din domeniul protecţiei mediului, regimului ariilor naturale protejate, silvic şi cinegetic.

    ART. 26
    Respectarea prevederilor prezentului regulament este obligatorie pentru custodele ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, pentru autorităţile care reglementează activităţi pe teritoriul acesteia, precum şi pentru persoanele fizice şi juridice care deţin sau care administrează terenuri/bunuri sau care desfăşoară activităţi în perimetrul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate.

    ART. 27
    Planurile, programele, proiectele şi activităţile ce se implementează pe teritoriul ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat se supun avizării custodelui.

    ART. 28
    Emiterea de către custode a oricăror avize sau puncte de vedere se realizează gratuit, fără perceperea unor tarife.

    ART. 29
    Prezentul regulament poate fi revizuit inclusiv la propunerea custodelui, în urma modificării condiţiilor sau a prevederilor legale care au stat la baza elaborării lui sau în baza recomandărilor de management ce derivă din studii sau din monitorizarea stării de conservare a speciilor sau habitatelor, respectiv a activităţilor ce se desfăşoară pe raza ariilor naturale protejate.

    ART. 30
    Asociaţia Coridorul Verde, în calitate de custode al ariei naturale protejate 2.460 Lacul Rat, aduce la cunoştinţa publicului şi factorilor interesaţi prezentul regulament, prin afişare pe paginile proprii de internet şi prin diseminarea lui către instituţiile cu atribuţii de control menţionate la art. 24, către autorităţile publice locale de pe suprafaţa sitului.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016