Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL din 17 aprilie 2003  de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL din 17 aprilie 2003 de organizare si desfasurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 7 mai 2003
TITLUL I
Organizarea şi desfãşurarea examenului de notar public pentru notarii stagiari care au împlinit perioada de stagiu

CAP. 1
Procedura de înscriere

ART. 1
(1) La examenul de notar public se pot prezenta notarii stagiari care au împlinit 2 ani de stagiu efectiv. Vechimea se considera îndeplinitã pana la data de 31 decembrie a fiecãrui an, atunci când examenul se organizeazã în perioada prevãzutã la art. 4 alin. (1).
(2) La cerere, Colegiul director al Camerei Notarilor Publici poate aproba participarea la examenul de notar public şi a notarilor stagiari care au efectuat un an de stagiu pana la data examenului, dacã aceştia s-au distins în profesie şi anterior angajãrii ca notar stagiar au exercitat şi alte funcţii de specialitate juridicã, perioade care, cumulate, sa fie de cel puţin 2 ani împliniţi.
ART. 2
(1) În vederea înscrierii, cu cel puţin 30 de zile înainte de data examenului, notarul stagiar va depune la notarul îndrumãtor urmãtoarele acte:
a) cererea de înscriere la examen;
b) declaraţie pe propria rãspundere, în sensul ca are doar cetãţenia romana şi nu i-a fost restrânsã capacitatea de exerciţiu, în condiţiile legii;
c) copie legalizatã a diplomei de studii;
d) extras de cazier judiciar;
e) certificat medical care sa ateste deplina capacitate de munca;
f) copie de pe carnetul de munca şi de pe contractul de munca;
g) dovada achitãrii taxei de înscriere la examen;
h) declaraţie de luare la cunostinta a prevederilor prezentului regulament. Notarul îndrumãtor va inainta aceste acte, însoţite de un referat şi de dovada promovãrii examenului de admitere în profesia de notar stagiar, Colegiului director al Camerei Notarilor Publici, denumit în continuare Colegiu.
(2) Referatul notarului public îndrumãtor va face referire la:
a) data angajãrii notarului stagiar;
b) conduita acestuia pe perioada stagiului;
c) preocuparea pentru pregãtirea profesionalã;
d) volumul de activitate din perioada stagiului, pe categorii de operaţiuni.
În final referatul va cuprinde propunerea motivatã de aviz de admitere sau de respingere a cererii de înscriere la examen.
ART. 3
(1) Colegiul, primind actele stabilite la art. 2, va examina îndeplinirea condiţiilor prevãzute de lege în termen de 5 zile şi va aviza motivat cererile notarilor stagiari. Dosarele vor fi însoţite de o situaţie centralizata pe Camera a candidaţilor, cu datele de identificare a acestora.
(2) Avizele negative ale Colegiului vor fi comunicate în termen de 24 de ore de la emitere notarilor stagiari în cauza.
(3) Dosarele candidaţilor pentru care Camerele au emis aviz favorabil de înscriere vor fi transmise Comisiei pentru verificarea condiţiilor de înscriere la examen, constituitã conform art. 14 lit. a), cu cel puţin 20 de zile înainte de data examenului. Comisia verifica dosarele candidaţilor şi hotãrãşte cu majoritate de voturi asupra admisibilitãţii înscrierii la examenul de notar public şi comunica, cu cel puţin 10 zile înainte de data examenului, situaţia centralizata a notarilor stagiari admişi sa se înscrie la examen, care se va afişa de îndatã la sediul fiecãrei Camere.
(4) Impotriva avizelor negative emise de Colegiu sau de comisia constituitã la nivelul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici, denumita în continuare Uniune, candidatul poate depune contestaţie în termen de 48 de ore la Camera, pe care o va inainta, împreunã cu dosarul candidatului, comisiei constituite în acest sens conform art. 14 lit. b).
(5) Comisia prevãzutã la alin. (4) se va pronunţa asupra contestaţiilor, în termen de 48 de ore de la primirea acestora. Hotãrârea comisiei este definitiva şi se comunica Colegiului, care o transmite şi candidatului în cauza.
(6) În cazul în care se emite aviz negativ de înscriere la examen şi Colegiul apreciazã oportunitatea prelungirii perioadei de stagiu, poate dispune motivat, la cererea notarului stagiar, prelungirea contractului de munca la notarul public îndrumãtor.
(7) Declararea ca respins sau, dupã caz, neprezentarea notarului stagiar la doua sesiuni de examene consecutive atrage încetarea contractului de munca.

CAP. 2
Organizarea examenului

ART. 4
(1) Examenul se organizeazã anual, la o data stabilitã de preşedintele Uniunii, cu acordul ministrului justiţiei, de regula în perioada 1-31 octombrie, şi se comunica cu cel puţin 30 de zile Camerelor Notarilor Publici, în vederea înştiinţãrii candidaţilor.
(2) Cu cel puţin 15 zile înainte de data examenului preşedintele Uniunii va stabili locul de desfãşurare şi ora începerii examenului şi va comunica aceste date tuturor Camerelor în vederea afişãrii la sediul acestora.
ART. 5
(1) În vederea organizãrii examenului, Consiliul Uniunii va stabili tematica cu caracter teoretic şi practic cu incidenta asupra activitãţii notariale.
(2) Tematica va fi transmisã Camerelor în vederea afişãrii la sediul lor, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilitã pentru examen.
ART. 6
(1) Subiectele vor fi formulate conform tematicii de cãtre Comisia de examinare, în componenta prevãzutã la art. 14 lit. d), ce se va întruni cu 24 de ore înainte de data examenului.
(2) Subiectele vor fi formulate astfel încât sa acopere toate ramurile de drept cuprinse în tematica şi sa reflecte şi capacitatea de analiza şi sinteza a candidaţilor.
(3) Dupã redactarea a 20 de seturi de subiecte pentru proba teoreticã acestea vor fi semnate de toţi membrii Comisiei de examinare şi vor fi introduse în plicuri sigilate şi semnate de toţi membrii comisiei, care se vor depozita într-un loc stabilit de comun acord de cãtre aceştia, cu asigurarea mãsurilor de siguranta ce se impun.
(4) Pentru proba practica subiectele se stabilesc cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, intocmindu-se 10 seturi a câte 5 subiecte.
ART. 7
(1) Examenul se desfãşoarã pe parcursul a doua zile, prima fiind afectatã probei teoretice, iar cea de-a doua probei practice.
(2) Durata fiecãrei probe este de 3 ore. Data, ora începerii şi cea a încheierii examenului se consemneazã într-un proces-verbal semnat de comisia pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii examenului, ce se comunica candidaţilor.
ART. 8
(1) Cu cel puţin 3 ore înainte de începerea examenului, la locul desfãşurãrii acestuia se va afişa repartizarea pe sali a candidaţilor.
(2) Cu 30 de minute înainte de începerea examenului se va face apelul nominal al candidaţilor în vederea îndeplinirii formalitãţilor prealabile examenului (verificarea identitãţii, împãrţirea colilor de examen etc.). Identitatea se stabileşte numai pe baza buletinului de identitate sau a cãrţii de identitate.
(3) Dupã verificarea identitãţii candidaţilor, ieşirea din sala a acestora, sub orice motiv, atrage eliminarea din examen.
(4) La ora stabilitã pentru începerea examenului preşedintele comisiei de examinare, în prezenta membrilor Comisiei de examinare, prezintã candidaţilor cele 20 sau, respectiv, 10 plicuri cu seturile de subiecte şi invita un candidat sa extraga un plic cu subiectele de examen. Dupã extragere se încheie procesul-verbal cu menţionarea subiectelor, care va fi semnat de toţi membrii comisiei.
(5) Dupã începerea comunicãrii subiectelor, accesul candidaţilor care întârzie sau al oricãrei alte persoane, în afarã membrilor Comisiei de examinare şi ai celei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii examenului, în sala de examen este interzis.
(6) În încãperea în care are loc examenul, pe toatã perioada derulãrii acestuia, inclusiv a formalitãţilor prealabile şi a celor ulterioare finalizarii examenului, candidaţilor nu le este permisã deţinerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a oricãror alte mijloace de comunicare la distanta.
(7) Nerespectarea dispoziţiilor prevãzute la alin. (5) şi (6) atrage eliminarea din examen. Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii examenului, constatând utilizarea unor surse de informare nepermise (inspirarea din anumite materiale, din lucrãrile celorlalţi candidaţi, prin transmiterea informaţiilor de la distanta etc.), va elimina candidatul din sala, va face menţiunea "anulat" pe lucrare şi va consemna cele intamplate în procesul-verbal.
(8) Lucrãrile vor fi redactate, sub sancţiunea anulãrii, doar pe seturile de hârtie asigurate de Uniune, purtând sigiliul acesteia pe fiecare fila, în coltul din stanga sus. Prima fila, dupã înscrierea numelui şi a prenumelui în coltul din dreapta, va fi lipita, astfel încât datele înscrise sa nu poatã fi identificate, şi se va aplica sigiliul Uniunii.
(9) Cu 15 minute înainte de expirarea timpului de examen, supraveghetorii vor comunica candidaţilor timpul efectiv rãmas, iar la finalul probei vor strânge lucrãrile.
(10) Candidatul are obligaţia de a preda lucrarea la expirarea timpului alocat probei, Comisiei pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii examenului, semnand borderoul special întocmit în acest sens.
(11) Dupã predarea lucrãrii candidatul va pãrãsi sala de examen. Revenirea sa este interzisã pana la încheierea tuturor formalitãţilor de examen.

CAP. 3
Notarea lucrãrilor

ART. 9
(1) Dupã comunicarea subiectelor comisia de examinare se întruneşte în plen, în sala de şedinţa, şi stabileşte baremul de notare, având în vedere complexitatea şi gradul de dificultate al fiecãrui rãspuns şi aptitudinea de a reflecta capacitatea de înţelegere şi sinteza a candidaţilor.
(2) Baremul va fi întocmit şi afişat cu 15 minute înainte de expirarea timpului de examen, pentru consultare de cãtre candidaţi.
(3) La finalul examenului Comisia de examinare primeşte lucrãrile pe baza de proces-verbal de la Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii examenului şi începe notarea acestora, conform baremului întocmit de cãtre aceasta.
(4) Lucrãrile vor fi notate de membrii Comisiei de examinare. La notare se acorda un punct din oficiu. Pentru fiecare dintre cele 5 subiecte se va stabili punctajul maxim de notare, între 1 şi 3 puncte, în raport de complexitatea subiectului, astfel încât suma punctelor acordate prin barem celor 5 subiecte sa nu depãşeascã cifra 9, la care se adauga punctul din oficiu. Punctele acordate fiecãrui subiect din lucrare rezulta din suma fracţiunilor de puncte, în limita baremului de notare. Suma punctelor obţinute la cele 5 subiecte adunate cu punctul din oficiu dau nota de apreciere a lucrãrii. Subdiviziunile rezultate din calculul mediilor sau din oricare alte situaţii se neglijeazã la nivelul sutimilor, atunci când acestea sunt pana la 0,05 şi se intregesc la nivelul zecimilor când sunt peste 0,05.
(5) Media generalã a candidatului reprezintã media aritmetica a notelor obţinute la proba teoreticã şi practica.
(6) Candidaţii care efectueazã pe lucrare însemnãri evidente, în scopul identificarii, vor fi sancţionaţi prin anularea lucrãrii, care nu se mai noteaza. Menţiunea "anulat" se va face atât pe lucrare, cat şi pe borderoul de notare şi pe centralizator.
(7) Lucrãrile apreciate ca având însemnãri, precum cele menţionate la alin. (6), nu se vor deschide decât dupã examinarea acestei situaţii cu voturile majoritãţii membrilor Comisiei de examinare.
(8) Fiecare dintre membrii Comisiei de examinare înscrie nota acordatã lucrãrii într-un borderou primit în acest sens, semnand fiecare fila a acestuia (anexa nr. 1).
(9) Notele finale ale lucrãrilor, în ordinea numerotarii lor, vor fi înscrise într-un centralizator semnat pe fiecare pagina de fiecare dintre membrii Comisiei de examinare (anexa nr. 2).
(10) Punctajul parţial şi cel final la fiecare subiect şi, respectiv, lucrare, care se înscriu în centralizator (anexa nr. 2), sunt reprezentate de media celor 4 punctaje parţiale şi finale acordate de cei 4 membri ai Comisiei de examinare.
(11) Media minima de promovare este 7,00, dar nu mai puţin de 5,00 la fiecare dintre probe.
(12) Dupã terminarea notarii lucrãrilor şi a întocmirii centralizatorului preşedintele Comisiei de examinare, în prezenta tuturor membrilor acesteia, desface lucrãrile în ordinea numerotarii. La fiecare lucrare se citesc numãrul acesteia, numele şi prenumele candidatului şi nota obţinutã la fiecare proba, intocmindu-se centralizatorul nominal (anexa nr. 3).
(13) Datele din centralizatorul nominal se vor înscrie în lista cu rezultatele finale ale examenului (în forma prevãzutã în anexa nr. 4) ce va fi semnatã, pe fiecare fila, de fiecare dintre membrii Comisiei de examinare.
(14) Lista finala va fi transmisã în termen de 24 de ore Camerelor, care o vor afişa în termen de 24 de ore la sediul lor, întocmind proces-verbal, cu precizarea datei la care a fost afişatã.
(15) În centralizatorul nominal se vor mentiona, pentru fiecare candidat, punctajul desfãşurat obţinut la fiecare dintre subiectele celor doua probe de examen, pentru a putea, în cazul contestarii, sa facã menţiunile prevãzute la art. 10 alin. (2).
(16) Lucrãrile de examen împreunã cu borderourile, centralizatorul nominal şi lista finala vor fi depozitate de cãtre preşedintele Comisiei de examinare la sediul Uniunii, în locurile de depozitare sigilate, pana la expirarea termenului de contestaţie.

CAP. 4
Soluţionarea contestaţiilor

ART. 10
(1) Dupã afişarea rezultatelor candidaţii nemultumiti pot face contestaţie, în termen de 10 zile de la data afişãrii rezultatelor la sediul Camerei, sub sancţiunea decãderii din acest drept.
(2) Contestaţiile, cu precizarea subiectelor la care se contesta punctajul acordat, se depun la Camera din care fac parte candidatul, menţionându-se pe acestea numãrul şi data înregistrãrii. Contestaţiile formulate la modul general nu vor fi luate în considerare.
(3) Camera va comunica toate contestaţiile depuse, în termen de 48 de ore, Uniunii.
ART. 11
(1) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituitã conform art. 14 lit. e), va analiza şi va soluţiona toate contestaţiile în termen de 10 zile de la înregistrarea lor la Uniune.
(2) În soluţionarea contestaţiilor Comisia de soluţionare a contestaţiilor se va pronunţa doar asupra subiectelor contestate, fãrã a putea extinde analiza şi asupra celorlalte subiecte.
(3) Comisia de soluţionare a contestaţiilor, reexaminand lucrarea, nu poate micşora nota iniţialã obţinutã de candidat. În situaţia în care, în urma analizarii contestaţiei, se constata ca notarea a fost acordatã potrivit baremului şi raspunsurilor din lucrare sau între punctajul acordat de comisia de examinare şi cel apreciat de comisia de soluţionare a contestaţiilor nu este o diferenţa mai mare de 0,5 puncte pe subiect ori lucrarea este inferioarã notei obţinute iniţial, contestaţia va fi respinsã.
(4) Cu prilejul renotarii lucrãrii ca urmare a contestaţiilor, comisia de soluţionare a contestaţiilor nu poate acorda mai mult de doua puncte pentru intreaga lucrare.
(5) Soluţia data de Comisia de soluţionare a contestaţiilor este definitiva şi se comunica Camerei la care a fost depusa contestaţia, aceasta din urma afisand-o la sediul sau.

CAP. 5
Validarea rezultatelor

ART. 12
(1) Candidaţii care au obţinut medii de promovare vor putea opta, în ordinea mediilor, pentru locurile vacante existente la nivelul Camerelor Notarilor Publici.
(2) La medii egale are prioritate candidatul care a obţinut media cea mai mare la proba practica, iar dacã egalitatea persista, are prioritate cel care are activitate mai îndelungatã de la obţinerea licenţei sau care a obţinut note mai mari la colocviile de stagiu ori are acordul şi, respectiv, avizul în vederea asocierii cu un notar public titular de biroul notarial, fãrã a influenta numãrul de birouri din acea localitate.
ART. 13
(1) În termen de cel mult 10 zile de la soluţionarea contestaţiilor, Consiliul Uniunii va proceda la validarea rezultatelor examenului, care se comunica în termen de 48 de ore Camerelor.
(2) În termen de 10 zile de la comunicarea hotãrârii Consiliului Uniunii de validare a rezultatelor examenului, Camerele vor comunica cererile de numire ca notar public, cu menţiunea circumscripţiei şi a localitãţii, în raport de opţiunile sau de prioritãţile stabilite potrivit art. 12 alin. (2).

CAP. 6
Organizarea şi funcţionarea comisiilor

ART. 14
În vederea bunei organizãri şi desfasurari a examenului de notar public, vor funcţiona urmãtoarele comisii:
a) Comisia pentru verificarea condiţiilor de înscriere la examen, care va fi alcãtuitã din 3 notari publici şi un reprezentant desemnat de ministrul justiţiei din cadrul direcţiei de specialitate;
b) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinsi la înscrierea la examen, formatã din alţi 3 notari în afarã celor stabiliţi pentru comisia prevãzutã la lit. a) şi un alt reprezentant al Ministerului Justiţiei. Comisia va examina contestaţiile formulate. Decizia acestei comisii este definitiva;
c) Comisia pentru organizarea şi supravegherea desfãşurãrii examenului, care va fi formatã din 3 notari publici. Pentru desfãşurarea activitãţii acestei comisii vor putea fi cooptati pe lângã membrii comisiei, dupã caz, şi alţi notari publici sau personal angajat al Uniunii. Aceasta comisie are urmãtoarele atribuţii: verifica identitatea candidaţilor, distribuie colile de examen, sigileaza colturile lucrãrilor cuprinzând datele de identificare a candidaţilor, completeazã procesul-verbal cu datele stabilite de prezentul regulament, supravegheazã candidaţii în timpul examenului şi asigura, în general, respectarea tuturor condiţiilor de organizare şi desfãşurare a examenului, stabilite prin prezentul regulament. La predarea lucrãrilor, comisia va verifica dacã sigiliul este aplicat corect, dacã datele de identificare nu sunt vizibile şi dacã fiecare candidat a semnat de predare a lucrãrii. Lucrãrile vor fi semnate, spre neschimbare, de cãtre toţi membrii acestei comisii. Toate lucrãrile vor fi numerotate, fãrã a fi desfãcute colturile şi vor fi predate Comisiei de examinare, pe baza de proces-verbal;
d) Comisia de examinare, constituitã în vederea elaborãrii subiectelor şi a notarii lucrãrilor. Comisia de examinare va fi formatã din: un membru al Consiliului Uniunii, un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat prin ordin al ministrului justiţiei, un membru al corpului didactic din învãţãmântul superior de specialitate şi 2 notari publici cu cel puţin 10 ani vechime, desemnaţi de Consiliul Uniunii dintre notarii propuşi de Camere. În vederea constituirii acestei comisii fiecare Camera va desemna un notar cu cel puţin 10 ani vechime. Preşedintele comisiei este reprezentantul Consiliului Uniunii. Acesta nu participa la notarea lucrãrilor, având ca atribuţie supravegherea desfãşurãrii activitãţii comisiei, în conformitate cu normele legale şi ale prezentului regulament;
e) Comisia de soluţionare a contestaţiilor impotriva notarii lucrãrilor, care va fi formatã din 3 notari publici, un cadru didactic universitar şi un reprezentant al Ministerului Justiţiei, alţii decât cei care fac parte din comisia menţionatã la lit. d).
ART. 15
Componenta comisiilor prevãzute de prezentul regulament se stabileşte, prin hotãrâre a Consiliului Uniunii, dintre notarii publici cu vechimea, experienta şi autoritatea necesare, în conformitate cu dispoziţiile <>Legii notarilor publici şi a activitãţii notariale nr. 36/1995 .

TITLUL II
Organizarea şi desfãşurarea concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public

ART. 16
(1) Prevederile prezentului titlu sunt aplicabile candidaţilor care au exercitat cel puţin 5 ani funcţii de specialitate juridicã pana la data concursului şi doresc ocuparea funcţiei de notar public.
(2) Verificarea cunoştinţelor profesionale se face prin concurs organizat în condiţiile prevãzute de prezentul regulament.
(3) Numãrul de posturi vacante se stabileşte în funcţie de actualizarea anuala a numãrului notarilor publici şi a numãrului de birouri notariale, cu respectarea prioritatilor pentru notarii stagiari.

CAP. 1
Procedura de înscriere

ART. 17
(1) Locurile vacante şi data concursului vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilitã pentru concurs.
(2) În vederea înscrierii, cu cel puţin 20 de zile înainte de data concursului, candidatul va depune la sediul Camerei în circumscripţia cãreia se afla postul vacant urmãtoarele acte:
a) cererea de înscriere la concurs;
b) declaraţie pe propria rãspundere, în sensul ca are doar cetãţenia romana şi nu i-a fost restrânsã capacitatea de exerciţiu, în condiţiile legii;
c) copie legalizatã a diplomei de studii;
d) extras de cazier judiciar;
e) certificat medical care sa ateste deplina capacitate de munca;
f) copie de pe contractul de munca, certificatã pentru conformitate la primirea dosarului (pentru avocaţi, adeverinta eliberata de baroul de avocaţi) sau, dupã caz, de pe carnetul de munca ori alte dovezi din care sa rezulte ca au exercitat timp de 5 ani funcţii de specialitate juridicã;
g) recomandare de la ultimul loc de munca;
h) dovada achitãrii taxei de înscriere la concurs;
i) declaraţie de luare la cunostinta a prevederilor prezentului regulament.
ART. 18
(1) Dosarele candidaţilor vor fi transmise Comisiei pentru verificarea condiţiilor de înscriere la examen, cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului.
(2) Comisia va verifica dosarele candidaţilor, va hotãrî cu majoritate de voturi asupra admisibilitãţii înscrierii la concursul de notar public şi va comunica, cu cel puţin 10 zile înainte de data concursului, situaţia centralizata a candidaţilor admişi sa se înscrie la concurs, de îndatã, la sediul fiecãrei Camere.
(3) Impotriva hotãrârii comisiei, de respingere a solicitãrii de înscriere la concurs, candidatul poate depune contestaţie în termen de 48 de ore la Camera, pe care o va inainta Comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinsi la înscrierea la examen.
(4) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de cei respinsi la înscrierea la examen se va pronunţa în termen de 48 de ore de la primirea acestora, hotãrârea acesteia fiind definitiva, comunicându-se de îndatã candidatului şi Camerei.

CAP. 2
Organizarea concursului, tematica şi notarea lucrãrii. Soluţionarea contestaţiilor, validarea rezultatelor. Comisii

ART. 19
Prevederile art. 5-11 se aplica în mod corespunzãtor.
ART. 20
La medii egale are prioritate candidatul care are titlul de doctor sau este doctorand în drept; dacã egalitatea se menţine, are prioritate cel care are domiciliul în localitatea respectiva.
ART. 21
Prevederile art. 13, 14 şi 15 se aplica în mod corespunzãtor.

TITLUL III
Dispoziţii finale comune

ART. 22
În termen de 10 zile de la primirea cererilor de numire ca notari publici, atât din partea foştilor notari stagiari, cat şi a candidaţilor admişi la concursul de notar public, Consiliul Uniunii va inainta ministrului justiţiei propunerile de numire a notarilor publici în condiţiile prevãzute la <>art. 28 lit. a) din Legea nr. 36/1995 .
ART. 23
Membrii comisiilor prevãzute de prezentul regulament vor beneficia de diurna şi cazare.
ART. 24
Candidaţii îşi vor asigura şi vor suporta personal contravaloarea cazarii şi a transportului.
ART. 25
(1) Cuantumul taxei de înscriere la examen sau concurs şi condiţiile de plata se stabilesc de cãtre Consiliul Uniunii.
(2) Taxele de înscriere la examen sau concurs se fac venit la bugetul Camerei, fãrã a putea fi folosite înainte de stabilirea cotei de contribuţie a fiecãrei Camere la cheltuielile ocazionate de examen sau concurs, în raport cu numãrul candidaţilor din acea Camera.
ART. 26
Orice modificare sau completare a dispoziţiilor prezentului regulament se va putea face prin hotãrâre a Consiliului Uniunii, cu aprobarea ministrului justiţiei, şi va fi adusã la cunostinta candidaţilor prin intermediul Camerelor.
ART. 27
(1) Prezentul regulament intra în vigoare la data comunicãrii cãtre Camere prin grija Uniunii.
(2) La data adoptãrii prezentului regulament orice dispoziţie contrarã se abroga.ANEXA 1

BORDEROU
Proba teoreticã (I)/proba practica (II)

┌────────┬──────────┬──────────┬───────────┬───────────┬──────────┬──────┬─────┐
│ Nr. │Subiectul │Subiectul │ Subiectul │ Subiectul │ Subiectul│ Din │Total│
│lucrãrii│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │oficiu│ │
├────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼──────────┼──────────┼───────────┼───────────┼──────────┼──────┼─────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴──────────┴──────────┴───────────┴───────────┴──────────┴──────┴─────┘

.................................................... Semnatura
(numele şi prenumele membrului Comisiei de examinare)

ANEXA 2

CENTRALIZATOR

┌─────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────┐
│Numãrul de ordine│ Nota │ Media │
│ al lucrãrii ├────────────────────────┬───────────────────────┤ generalã │
│ │ Proba teoreticã I │ Proba practica II │ │
│ ├──┬──┬──┬──┬──┬─────────┼───┬──┬──┬──┬──┬───────┤ │
│ │S1│S2│S3│S4│S5│Media*) │ S1│S2│S3│S4│S5│Media*)│ │
├─────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼───┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼───┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼───┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼───┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼─────────┼───┼──┼──┼──┼──┼───────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴─────────┴───┴──┴──┴──┴──┴───────┴───────────┘

Membrii Comisiei de examinare: Semnãturi Preşedinte,
.......................... ...................
(numele şi prenumele)


*) Media cuprinde şi punctul din oficiu.
ANEXA 3

CENTRALIZATOR NOMINAL

┌────┬───────────────────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
│Nr. │Numele şi prenumele│Proba teoreticã I│Proba practica II│ Media │
│crt.│ ├─────────┬───────┼──────────┬──────┤ generalã │
│ │ │ Nr. │ Nota │ Nr. │ Nota │ │
│ │ │lucrãrii │ │lucrãrii │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────────┼─────────┼───────┼──────────┼──────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────────────┴─────────┴───────┴──────────┴──────┴─────────────────┘

Membrii Comisiei de examinare: Semnãturi Preşedinte,
............................... ..............
(numele şi prenumele)

ANEXA 4

LISTA
rezultatelor finale ale examenului

┌────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────┬─────┬──────────┐
│Nr. │Numele şi │ Nota │Media│ │
│crt.│prenumele ├──────────────────────┬──────────────────────┤gene-│Observaţii│
│ │ │ P.I │ P.II │rala │ │
│ │ ├──┬──┬──┬──┬──┬───────┼──┬──┬──┬──┬──┬───────┤ │ │
│ │ │S1│S2│S3│S4│S5│Media*)│S1│S2│S3│S4│S5│Media*)│ │ │
├────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼──┼──┼──┼──┼──┼───────┼─────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴───────┴──┴──┴──┴──┴──┴───────┴─────┴──────────┘

Membrii Comisiei de examinare: Semnãturi Preşedinte,
.............................. .................
(numele şi prenumele)


*) Media cuprinde şi punctul din oficiu.

-----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016