Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 19 mai 2010  a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 19 mai 2010 a Consiliului Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale in Romania

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 iunie 2010
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE din 19 mai 2010
a Consiliului Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România
EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 397 din 15 iunie 2010

ART. 1
(1) Pentru realizarea şi actualizarea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumitã în continuare INIS, se constituie Consiliul Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România, denumit în continuare Consiliul INIS.
(2) Consiliul INIS este structurã cu rol de coordonare, fãrã personalitate juridicã, alcãtuit din reprezentanţi ai:
a) Ministerului Administraţiei şi Internelor;
b) Ministerului Mediului şi Pãdurilor;
c) Ministerului Apãrãrii Naţionale;
d) Ministerului Finanţelor Publice;
e) Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale;
f) Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Turismului;
g) Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii;
h) Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri;
i) Ministerului Educaţiei, Cercetãrii, Tineretului şi Sportului;
j) Ministerului Sãnãtãţii;
k) Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional;
l) Ministerului Comunicaţiilor şi Societãţii Informaţionale;
m) Academiei Române;
n) Institutului Naţional de Statisticã;
o) Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale;
p) Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
q) Asociaţiei Comunelor din România;
r) Asociaţiei Municipiilor din România;
s) Asociaţiei Oraşelor din România.
(3) Instituţiile publice şi structurile asociative ale autoritãţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare structuri asociative, prevãzute la alin. (2), desemneazã ca titular în Consiliul INIS câte un reprezentant la nivel de secretar de stat sau asimilat acestuia, precum şi preşedintele ori împuternicitul acestuia, dupã caz, şi câte un membru supleant.
(4) Reprezentanţii instituţiilor publice şi ai structurilor asociative prevãzute la alin. (2), atât titulari, cât şi supleanţi, sunt desemnaţi de cãtre conducãtorii acestora prin act administrativ, dupã caz. În absenţa membrului titular, membrul supleant participã cu drepturi depline la şedinţele Consiliului INIS.
(5) În activitatea sa, Consiliul INIS este asistat de un grup tehnic. Grupul tehnic este alcãtuit din experţi desemnaţi de cãtre conducãtorii instituţiilor publice prin act administrativ sau ai structurilor asociative prevãzute la alin. (2).
(6) Grupul tehnic asigurã suportul de specialitate membrilor Consiliului INIS şi îndeplineşte atribuţii stabilite de Consiliul INIS.
(7) Grupul tehnic se reuneşte la solicitarea preşedintelui Consiliului INIS. Activitatea grupului tehnic se consemneazã într-un proces-verbal întocmit cu ocazia fiecãrei reuniuni.
(8) Fiecare instituţie publicã şi structurã asociativã, membrã a Consiliului INIS, poate organiza grupuri de experţi tehnici pe domeniile specifice de activitate.
(9) Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, denumitã în continuare ANCPI, asigurã preşedinţia şi secretariatul Consiliului INIS, iar Ministerul Mediului şi Pãdurilor asigurã vicepreşedinţia acestuia.
ART. 2
(1) Consiliul INIS are urmãtoarele atribuţii:
a) stabileşte şi supune aprobãrii Guvernului, anual, Planul de activitãţi pentru realizarea şi actualizarea INIS, denumit în continuare Planul de activitãţi;
b) raporteazã Guvernului României, semestrial sau ori de câte ori este necesar, stadiul implementãrii activitãţilor prevãzute în Planul de activitãţi;
c) stabileşte şi aprobã temele de date spaţiale, altele decât cele prevãzute în anexele nr. 1-3 la <>Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România;
d) stabileşte responsabilitãţi autoritãţilor publice şi terţilor, dupã caz, pentru crearea şi actualizarea seturilor de date spaţiale, a serviciilor aferente acestora şi a metadatelor pentru temele INIS;
e) decide cu privire la disponibilitatea seturilor de date spaţiale din anexele nr. 1-3 la <>Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 şi a serviciilor aferente în vederea accesului public;
f) decide cu privire la seturile de date spaţiale şi serviciile aferente pentru care se solicitã tarife;
g) decide cu privire la seturile de date spaţiale şi serviciile aferente pentru care se pot acorda licenţe;
h) aprobã rapoartele punctului de contact pentru Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informaţii spaţiale în Comunitatea Europeanã (Inspire), înainte de transmiterea lor Comisiei Europene;
i) aprobã temele şi subtemele grupurilor de lucru înfiinţate la nivelul membrilor Consiliului INIS;
j) stabileşte acţiunile şi termenele de realizare a acestora pentru grupurile de lucru constituite la nivelul membrilor Consiliului INIS, potrivit Planului de activitãţi;
k) coordoneazã activitatea instituţiilor publice şi a structurilor asociative din cadrul Consiliului INIS în realizarea sarcinilor care le revin din Planul de activitãţi.
(2) Consiliul INIS se întruneşte legal în prezenţa majoritãţii membrilor sãi.
(3) În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul INIS adoptã decizii cu votul majoritãţii membrilor prezenţi.
ART. 3
În calitate de preşedinte al Consiliului INIS, directorul general al ANCPI îndeplineşte urmãtoarele atribuţii:
a) conduce lucrãrile Consiliului INIS;
b) propune ordinea de zi a şedinţelor de lucru ale Consiliului INIS;
c) înainteazã Guvernului spre aprobare Planul de activitãţi şi rapoartele semestriale privind stadiul realizãrii acestuia;
d) solicitã reprezentanţilor în Consiliul INIS rapoartele privind stadiul de realizare a sarcinilor care le revin din Planul de activitãţi;
e) semneazã deciziile Consiliului INIS;
f) solicitã rapoarte cu privire la stadiul implementãrii prevederilor deciziilor de cãtre instituţiile publice şi structurile asociative prevãzute la art. 1 alin. (2);
g) convoacã, ori de câte ori este necesar, grupul tehnic;
h) înainteazã conducãtorilor instituţiilor publice şi structurilor asociative din cadrul Consiliului INIS raportul privind stadiul implementãrii activitãţilor prevãzute în Planul de activitãţi, dupã prezentarea acestuia ministrului administraţiei şi internelor, anterior transmiterii cãtre Guvern.
ART. 4
Vicepreşedintele Consiliului INIS este reprezentantul Ministerului Mediului şi Pãdurilor şi are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã preşedinţia Consiliului INIS în lipsa preşedintelui;
b) conduce şedinţele Consiliului INIS în lipsa preşedintelui;
c) coordoneazã elaborarea Raportului privind stadiul implementãrii activitãţilor prevãzute în Planul de activitãţi.
ART. 5
Reprezentanţii desemnaţi în Consiliul INIS au obligaţia de a participa la toate şedinţele acestuia.
ART. 6
(1) Autoritãţile publice coordonatoare, prevãzute în anexa nr. 4 la <>Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 , şi cele stabilite de cãtre Consiliul INIS, în temeiul <>art. 4 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 , au urmãtoarele atribuţii:
a) propun subtemele aferente temelor coordonate;
b) propun responsabilitãţile colaboratorilor;
c) prezintã Consiliului INIS propunerile pentru stabilirea subtemelor şi a responsabilitãţilor aferente;
d) prezintã Consiliului INIS, la solicitarea acestuia, rapoarte privind tema pe care au o în coordonare;
e) organizeazã grupurile de lucru pentru temele care le revin;
f) transmit secretariatului Consiliului INIS procesele-verbale ale şedinţelor grupurilor de lucru.
(2) Autoritãţile publice coordonatoare şi colaboratoare, prevãzute în anexa nr. 4 la <>Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 , şi cele stabilite de cãtre Consiliul INIS, în temeiul <>art. 4 alin. (8) din Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 , au urmãtoarele atribuţii:
a) realizeazã subtemele pe care le au în responsabilitate;
b) prezintã rapoarte cu privire la stadiul realizãrii subtemelor coordonatorului de temã;
c) alte atribuţii stabilite de coordonatorul de temã.
(3) Prin autoritãţi publice coordonatoare şi colaboratoare se înţelege inclusiv instituţiile aflate în subordinea, coordonarea sau în aria de reglementare, dupã caz, a acestora.
ART. 7
Rapoartele prevãzute la art. 6 alin. (1) lit. d) se înainteazã Consiliului INIS la data stabilitã de cãtre acesta.
ART. 8
(1) Secretariatul Consiliului INIS este asigurat de ANCPI.
(2) Secretariatul are urmãtoarele atribuţii:
a) convoacã membrii Consiliului INIS la şedinţele acestuia;
b) convoacã membrii grupului tehnic prin dispoziţie a preşedintelui;
c) elaboreazã procesele-verbale, arhiveazã exemplarele originale şi le comunicã, în format electronic, membrilor Consiliului INIS;
d) elaboreazã procesele-verbale aferente şedinţelor grupului tehnic;
e) ţine evidenţa deciziilor adoptate de Consiliul INIS;
f) transmite reprezentanţilor, în format electronic, materialele care sunt necesare dezbaterilor în şedinţa urmãtoare, cu 5 zile înainte de şedinţã, precum şi deciziile Consiliului INIS;
g) asigurã condiţiile tehnice pentru desfãşurarea şedinţelor Consiliului INIS;
h) pune la dispoziţia preşedintelui documentele necesare pentru întocmirea rapoartelor privind stadiul implementãrii activitãţilor prevãzute în Planul de activitãţi;
i) ţine evidenţa, în registre speciale, a rapoartelor membrilor Consiliului INIS şi a celor înaintate Guvernului, precum şi a proceselor-verbale ale şedinţelor grupurilor de lucru;
j) orice alte atribuţii stabilite de preşedintele Consiliului INIS.
ART. 9
ANCPI prevede în structura sa un compartiment funcţional, la nivel de direcţie, cu atribuţii care decurg din prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 .
ART. 10
(1) Şedinţele Consiliului INIS se organizeazã lunar, la sediul Ministerului Administraţiei şi Internelor, şi ori de câte ori este necesar, la iniţiativa preşedintelui sau la solicitarea motivatã a unei treimi din numãrul membrilor Consiliului INIS.
(2) Membrii Consiliului INIS pot formula observaţii în scris sau în timpul şedinţei, care se supun dezbaterii în vederea aprobãrii pentru integrarea lor în documentul iniţial.
(3) Deciziile Consiliului INIS sunt obligatorii pentru toţi membrii.
(4) Pentru punerea în aplicare a deciziilor Consiliului INIS, conducãtorii autoritãţilor publice coordonatoare şi colaboratoare prevãzute în anexa nr. 4 la <>Ordonanţa Guvernului nr. 4/2010 emit acte administrative proprii.
ART. 11
Fiecare membru în Consiliul INIS elaboreazã un raport privind stadiul realizãrii sarcinilor care îi revin din Planul de activitãţi pe care îl susţine, prin reprezentantul sãu, în faţa Consiliului INIS, la termene stabilite. Pe baza acestora se elaboreazã raportul prevãzut la art. 2 alin. (1) lit. b).
ART. 12
La şedinţele Consiliului INIS pot participa, în calitatea de invitaţi, alte persoane din cadrul instituţiilor publice şi structurilor asociative prevãzute la art. 1 alin. (2), inclusiv din cadrul instituţiilor aflate în subordonarea, coordonarea sau în aria de reglementare, dupã caz, a acestora, persoane din mediul academic, mediul privat, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi ai altor structuri, cu rol consultativ.
ART. 13
Propunerile de modificare şi/sau completare a prezentului regulament se supun Guvernului spre aprobare prin hotãrâre de cãtre Ministerul Administraţiei şi Internelor:
a) la iniţiativa Consiliului INIS, în urma propunerii preşedintelui Consiliului INIS sau a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor acestuia;
b) oricând pe durata existenţei sale, ca urmare a evenimentelor legislative intervenite asupra actelor normative care au stat la baza adoptãrii lui.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016