Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 13 octombrie 2006  a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE din 13 octombrie 2006 a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 1.049 din 29 decembrie 2006

CAP. 1
DISPOZIŢII GENERALE

1.1 DISPOZIŢII INTRODUCTIVE

ART. 1
(1) În subordinea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliarã, denumite în continuare oficii teritoriale, funcţioneazã unul sau mai multe birouri de cadastru şi publicitate imobiliarã, denumite în continuare birouri teritoriale, înfiinţate conform prevederilor legale.
(2) Birourile teritoriale sunt competente sã efectueze operaţiunile de cadastru şi publicitate imobiliarã cu privire la imobilele aflate în unitãţile administrativ-teritoriale arondate acestora. Competenţa teritorialã, numãrul, precum şi arondarea birourilor teritoriale, sunt stabilite conform anexei nr. 1.
ART. 2
În exercitarea funcţiilor tehnice, economice şi juridice ale cadastrului general, Agenţia Naţionalã de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, denumitã în continuare Agenţia Naţionalã, asigurã centralizarea informaticã a datelor de identificare a imobilelor şi a titularilor drepturilor înscrise.
ART. 3
(1) În regiunile de transcripţiuni şi inscripţiuni imobiliare, pânã la deschiderea cãrţilor funciare, înscrierile vor putea fi efectuate în vechile registre de publicitate imobiliarã, numai în condiţiile <>art. 58 alin. (2) din Legea cadastrului şi publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 , republicatã, denumitã în continuare lege.
(2) Registrul cadastral de publicitate imobiliarã cuprinde evidenţa tehnicã şi juridicã integralã şi exactã a imobilelor, proprietatea persoanelor fizice şi juridice din aceeaşi unitate administrativ-teritorialã: comunã, oraş sau municipiu.
(3) Prin imobil se înţelege una sau mai multe parcele alãturate, cu sau fãrã construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unitãţi administrativ teritoriale, indiferent de categoria de folosinţã şi este identificat printr-un numãr cadastral unic.
(4) Prin parcelã se înţelege suprafaţa de teren având o singurã categorie de folosinţã.
(5) Sistemul de evidenţã al cadastrului general are ca finalitate înscrierea în cartea funciarã.

1.2. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA BIROURILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

ART. 4
(1) În vederea realizãrii publicitãţii imobiliare, oficiile teritoriale, prin birourile teritoriale, vor soluţiona cererile de recepţie a documentaţiilor cadastrale ce stau la baza înscrierilor în cartea funciarã, printr-un flux de lucru integrat, prin compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliarã.
(2) În cadrul lucrãrilor de publicitate imobiliarã birourile teritoriale vor putea solicita oficiilor teritoriale informaţii cu privire la operaţiunile tehnico-cadastrale.
(3) În cartea funciarã se înscrie un singur imobil, în condiţiile legii.
ART. 5
(1) Activitatea de publicitate imobiliarã din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinitã prin serviciul de publicitate imobiliarã, care se aflã în responsabilitatea unui registrator-şef.
(2) Activitatea de cadastru din cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinitã prin serviciul de cadastru, care este în responsabilitatea unui inginer-şef.
(3) Birourile teritoriale îndeplinesc în cadrul oficiilor teritoriale activitatea de recepţie a documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciarã, precum şi alte activitãţi specifice de publicitate imobiliarã.
(4) Biroul teritorial este condus de un registrator-coordonator, numit prin ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale, în urma unui concurs organizat de Agenţia Naţionalã, în condiţiile legii.
(5) În funcţie de volumul şi complexitatea lucrãrilor, biroul teritorial poate fi încadrat cu mai mulţi registratori.
(6) Birourile teritoriale au urmãtoarele compartimente, prevãzute în anexa nr. 2:
a) registratura, în care vor activa minim un referent de carte funciarã şi un casier;
b) compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliarã în care îşi vor desfâşura activitatea minim un inspector, un asistent-registrator şi, dupã caz, un registrator, cu excepţia prevãzutã la art. 12 alin. 2 din prezentul regulament;
c) arhiva, având minim un referent-arhivar.
(7) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de funcţionarea casieriei în cadrul compartimentului de registraturã, cu respectarea reglementãrilor legale specifice.
ART. 6
(1) Pentru registratura biroului teritorial se va asigura o încãpere separatã de spaţiul destinat arhivei.
(2) Spaţiul destinat registraturii va fi singurul cu acces liber pentru public, în timpul programului stabilit. Activitãţile care se desfãşoarã în cadrul acestui spaţiu sunt:
a) primirea cererilor care au ca obiect:
i. efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliarã;
ii. eliberarea extraselor de carte funciarã precum şi a copiilor dupã cãrţile funciare ori dupã actele din arhivã;
iii. recepţia documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciarã;
iv. completarea cu date de geodezie, cartografie şi cadastru, necesare realizãrii documentaţiilor cadastrale;
b) îndrumarea şi informarea solicitanţilor cu privire la lucrãrile de cadastru şi carte funciarã, direct sau telefonic;
c) verificarea actelor necesare pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliarã;
d) verificarea tarifelor încasate pentru serviciile solicitate;
e) înregistrarea cererilor în registrul general de intrare;
f) completarea filelor de comunicare şi expedierea încheierilor de carte funciarã;
g) primirea şi expedierea corespondenţei;
h) asigurarea consultãrii cãrţilor funciare precum şi a actelor aflate în arhivã.
ART. 7
Tarifele pentru serviciile de cadastru şi publicitate imobiliarã, se achitã fie la casieria birourilor teritoriale fie prin alte mijloace de platã.
ART. 8
(1) Arhiva biroului teritorial va fi organizatã ca un spaţiu separat, destinat depozitãrii cãrţilor funciare, a documentelor care au stat la baza efectuãrii operaţiunilor de carte funciarã precum şi a registrelor specifice.
(2) Arhiva biroului teritorial va fi încredinţatã, prin decizie a directorului oficiului teritorial, unui referent-arhivar care va rãspunde de pãstrarea în bunã stare a documentelor enumerate mai sus.
(3) Cãrţile funciare vechi, pe localitãţi, vor fi aşezate în arhivã, grupate pe unitãţi administrativ-teritoriale: comunã, oraş, municipiu.
(4) În scopul asigurãrii unui circuit continuu şi în deplinã siguranţã a documentelor aflate în arhiva biroului teritorial, referentul va consemna în registrul de arhivã (depozit), toate unitãţile arhivistice depozitate, care se scot de cãtre angajaţii respectivului birou, sub semnãturã, pe baza cererilor înregistrate în registrul general de intrare.
(5) Registrul de arhivã sau de depozit va cuprinde urmãtoarele rubrici: numãrul curent al documentelor scoase din arhivã, data, numele şi prenumele petentului, numãrul de carte funciarã solicitatã şi comuna, oraşul, municipiul, numãrul actului solicitat, data ieşirii din arhivã, data intrãrii în arhivã, persoana responsabilã din cadrul biroului teritorial care a solicitat documentul, semnãtura, observaţii.
(6) Referentul se va îngriji de pãstrarea şi completarea tuturor rubricilor acestui registru.
ART. 9
(1) Organizarea activitãţii birourilor teritoriale se face prin atribuirea unor spaţii corespunzãtoare, dotarea cu calculatoare, mobilier, registre, formulare, rechizite şi alte materiale consumabile necesare.
(2) Direcţia de publicitate imobiliarã coordoneazã şi controleazã activitatea profesionalã a registratorului în vederea respectãrii normelor legale şi a regulamentelor din domeniul publicitãţii imobiliare, prin emiterea unor decizii avizate de directorul general.
(3) Organizarea, coordonarea şi controlul activitãţii de publicitate imobiliarã se exercitã de cãtre Agenţia Naţionalã prin Direcţia de publicitate imobiliarã, în vederea:
a) îndeplinirii corecte şi fãrã întârziere a lucrãrilor, a modului în care se desfãşoarã raporturile de serviciu cu solicitanţii lucrãrilor de carte funciarã sau cu reprezentanţii acestora;
b) aprecierii activitãţii, pregãtirii şi aptitudinilor profesionale ale registratorilor, prin testãri profesionale periodice.
(4) Subordonarea registratorului faţã de directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliarã este administrativã, acesta desfãşurând o activitate profesionalã independentã, cu stabilirea drepturilor şi obligaţiilor potrivit statutului profesional.
ART. 10
În situaţia în care postul de registrator-şef sau registrator coordonator este vacant, atribuţiile acestora vor fi delegate, prin ordin, de cãtre directorul general al Agenţiei Naţionale unui alt registrator sau asistent-registrator, dupã caz, pânã la ocuparea postului prin concurs, în condiţiile art. 18 alin. 6 din lege.
ART. 11.
În perioada 1 iulie - 31 august a fiecãrui an, birourile teritoriale funcţioneazã dupã un program cu publicul redus, stabilit de directorul oficiului teritorial împreunã cu registratorul-şef şi inginerul-şef, motivat, în funcţie de personalul activ existent în aceastã perioadã în cadrul birourilor teritoriale şi de volumul de activitate, fãrã a se perturba activitatea beneficiarilor serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliarã.
ART. 12
(1) Directorul oficiului teritorial va stabili prin decizie, la propunerea registratorului-şef şi a inginerului-şef, urmãtoarele:
a) componenţa nominalã a compartimentelor de lucru;
b) atribuţiile ce revin fiecãrui salariat, în conformitate cu fişa postului;
c) repartizarea referenţilor pentru lucrãrile directe cu publicul din cadrul compartimentului registraturã, în funcţie de volumul de activitate;
d) alte mãsuri privind activitatea compartimentelor.
(2) În situaţia în care compartimentul de cadastru şi publicitate imobiliarã din cadrul biroului teritorial funcţioneazã fãrã inspector de specialitate, recepţia documentaţiilor cadastrale se face la oficiul teritorial.
(3) În cazul prevãzut la alin. 2 referentul de la registratura biroului teritorial primeşte cererile de recepţie a documentaţiei cadastrale şi înscriere în cartea funciarã, le înregistreazã în registrul general de intrare şi le transmite oficiului teritorial.
(4) Dupã efectuarea recepţiei şi alocarea numãrului cadastral, oficiul teritorial va restitui biroului teritorial documentaţia recepţionatã, în vederea înscrierii în cartea funciarã, potrivit fluxului de lucru integrat cadastru - carte funciarã stabilit. Eliberarea documentelor se face prin biroul teritorial la care se depune cererea de recepţie a documentaţiei cadastrale şi înscriere în cartea funciarã.
(5) în toate cazurile arhivarea cererilor se face la biroul teritorial.
ART. 13
(1) Biroul teritorial va avea sigilii specifice (ştampile rotunde) şi parafe aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
(2) Directorul oficiului teritorial stabileşte, prin decizie, persoana din cadrul biroului teritorial care se va ocupa cu evidenţa, confecţionarea, pãstrarea şi utilizarea ştampilelor şi parafelor.
ART. 14.
(1) Registratura va funcţiona dupã un program stabilit la nivel local de cãtre directorul oficiului teritorial împreunã cu registratorul-şef şi inginerul-şef, ca urmare a referatului întocmit de registratorul coordonator al fiecãrui birou, stabilindu-se orele de acces ale publicului, dar nu mai puţin de 5 ore în fiecare zi lucrãtoare.
(2) Dovada plãţii tarifelor corespunzãtoare cererilor adresate birourilor teritoriale se pãstreazã la dosar şi se menţioneazã în încheierea de carte funciarã, inclusiv scutirile legale.
ART. 15
Registratorul-coordonator va desemna, prin rotaţie, un referent de serviciu, care:
a) primeşte cererile solicitanţilor, dã lãmuriri asupra modului de întocmire în cazul când acestea nu corespund prevederilor legale;
b) înregistreazã cererile şi comunicã pãrţii numãrul de înregistrare din registrul general de intrare precum şi data de rezolvare, prin menţionarea acestora pe exemplarul al doilea al cererii sau prin eliberarea unei dovezi a înregistrãrii;
c) repartizeazã cererile primite, în ordine alfabeticã, inspectorilor, asistenţilor-registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecãreia;
d) predã cererile preluate în cadrul biroului teritorial, spre competentã soluţionare, persoanelor specializate.
ART. 16
(1) În spaţiul rezervat biroului teritorial nu vor fi admise persoane din afara biroului care sã dea informaţii sau sã presteze servicii.
(2) Registrele şi dosarele de carte funciarã sunt documente publice care pot fi consultate de cãtre persoanele interesate în timpul programului de lucru cu publicul.
ART. 17
(1) Publicul nu va avea acces în afara programului de lucru stabilit.
(2) Este interzis accesul în arhivã al altor persoane în afara referentului care are în pãstrare arhiva.
(3) Consultarea cãrţilor funciare şi a documentelor aflate în pãstrarea birourilor teritoriale se face numai în prezenţa referentului.
ART. 18
(1) Se interzice scoaterea exemplarului original al cãrţii funciare şi a dosarelor lucrãrilor specifice, din incinta biroului teritorial.
(2) Instanţelor judecãtoreşti li se vor comunica, la solicitarea acestora, copii certificate ale cãrţilor funciare, respectiv ale actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciarã.
ART. 19
(1) Cererile pentru eliberarea extraselor de carte funciarã primite prin fax sau e-mail se înregistreazã în registrul general de intrare, în timpul programului de lucru cu publicul, şi se soluţioneazã în termenul stabilit.
(2) Solicitanţii vor putea obţine extrase de carte funciarã pentru informare sau copii certificate ale cãrţilor funciare, fãrã a fi necesarã justificarea vreunui interes. Modelul de cerere şi formularul de extras de carte funciarã pentru informare sunt prezentate în anexa nr. 3 şi 4. Copiile eliberate vor cuprinde menţiunea "conform cu originalul", numãrul si data înregistrãrii cererii, semnãtura şi parafa referentului, precum şi sigiliul biroului teritorial.
(3) Instituţiile de credit vor utiliza, în vederea întocmirii dosarului de credit, modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciarã pentru informare prevãzut în anexa nr. 5.
(4) Referentul, la cerere, va putea elibera copii certificate ale actelor care au stat la baza înscrierilor în cartea funciarã, cu plata tarifelor în vigoare.
(5) Cãrţile funciare, registrele de carte funciarã şi dosarele de carte funciarã pot fi consultate de cei interesaţi, sub supravegherea referentului.
ART. 20
În fiecare an se verificã de cãtre registratorul coordonator şi de cãtre referent lista dosarelor înaintate instanţelor de judecatã şi care nu au fost restituite, solicitându-se prin adresã, relaţii cu privire la situaţia acestora.
ART. 21
(1) Birourile teritoriale vor organiza documentarea juridicã, având în bibliotecã publicaţia Monitorul Oficial al României, revistele şi doctrina de specialitate în ceea ce priveşte cadastrul şi publicitatea imobiliarã, cât şi activitatea notarialã. Fiecare birou teritorial va avea acces la o bazã legislativã electronicã, actualizatã.
(2) Directorul oficiului teritorial se va îngriji de alocarea fondurilor necesare în vederea achiziţionãrii şi actualizãrii periodice a acestei baze legislative.

1.3 ATRIBUŢIILE ANGAJAŢILOR BIROURILOR DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

ART. 22
(1) Calificarea necesarã îndeplinirii atribuţiilor profesionale prevãzute de prezentul regulament se dobândeşte prin absolvirea cursurilor Institutului Naţional al Registratorilor, denumit în continuare Institut.
(2) Numãrul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileşte prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale, la propunerea Direcţiei de publicitate imobiliarã.
(3) Absolvenţii Institutului au prioritate la ocuparea posturilor vacante de registratori. Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de registratori se va face numai dacã acestea nu au fost ocupate de absolvenţii Institutului.
(4) Numãrul asistenţilor-registratori precum şi al referenţilor, pentru fiecare oficiu teritorial va fi aprobat, anual, de cãtre directorul general al Agenţiei Naţionale, în urma propunerilor fãcute în acest sens de cãtre registratorul-şef şi directorul oficiului teritorial, în raport cu volumul activitãţii.
(5) Pânã la prima promoţie de absolvenţi ai Institutului, posturile de registratori şi asistenţi-registratori vor fi ocupate prin concurs.
ART. 23
(1) Activitatea personalului biroului teritorial este supusã controlului ierarhic, conform legii.
(2) Atribuţiile fiecãrui salariat sunt cuprinse în fişa postului. Cadrul general al acesteia este stabilit de cãtre Agenţia Naţionalã prin intermediul direcţiilor de specialitate.
ART. 24
(1) Personalul birourilor teritoriale este obligat sã-şi aducã la îndeplinire atribuţiile ce-i revin potrivit legii, fişei postului, regulamentului de ordine interioarã, precum şi a prezentului regulament, sã respecte programul de lucru, sã aibã o ţinutã vestimentarã decentã şi o atitudine cuviincioasã faţã de public.
(2) Învoirile în timpul programului nu sunt permise decât cu aprobarea registratorului coordonator, sau, dupã caz, a registratorului-şef, a inginerului-şef ori a directorului oficiului teritorial, cu respectarea prevederilor Regulamentului Intern.
(3) Angajatul oficiului teritorial nu poate iastrumenta în propria cauzã şi nici pentru sau contra soţului, rudelor sau afinilor pânã la gradul III inclusiv, a persoanelor juridice în care aceştia au calitatea de acţionari/asociaţi/directori/administratori sau în cazul în care este reprezentantul uneia din pãrţi.
ART. 25
(1) Registratorul coordonator rãspunde de activitatea desfãşuratã în cadrul biroului teritorial, cu excepţia situaţiilor în care biroul teritorial funcţioneazã, în reşedinţa de judeţ, unde are sediul şi oficiul teritorial.
(2) Registratorul coordonator are urmãtoarele atribuţii:
a) asigurã buna desfãşurare a activitãţii de cadastru şi publicitate imobiliarã. În acest sens, se va îngriji de efectuarea în termenul stabilit la nivelul fiecãrui birou teritorial, dar nu mai mare de 30 de zile, a lucrãrilor de cadastru şi publicitate imobiliarã;
b) îl informeazã, în scris, pe registratorul-şef sau pe directorul oficiului teritorial, dupã caz, în cazul constatãrii abaterilor şi deficienţelor sãvârşite de personalul din cadrul serviciului de publicitate imobiliarã alocat respectivului birou teritorial;
c) îl informeazã, în scris, pe inginerul-şef sau directorul oficiului teritorial, dupã caz, în cazul constatãrii abaterilor şi deficienţelor sãvârşite de personalul din cadrul serviciului de cadastru alocat respectivului birou teritorial;
d) primeşte în audienţã petenţii fãrã a acorda consultaţii juridice în sensul <>Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, cu modificãrile şi completãrile ulterioare şi al <>Legii nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activitãţii notariale;
e) dispune prin încheiere, asupra cererilor de înscriere în cartea funciarã, pe baza documentaţiilor cadastrale şi a celorlalte acte justificative;
f) dispune respingerea, prin încheiere motivatã, a cererilor de înscriere în cartea funciarã, în cazul în care acestea nu întrunesc condiţiile legale sau nu s-a efectuat recepţia documentaţiei cadastrale de cãtre inspector, pe baza notei întocmite de acesta;
g) se îngrijeşte de folosirea corespunzãtoare a localului şi asigurarea condiţiilor materiale pentru buna desfãşurare a activitãţii de cadastru şi carte funciarã, precum şi gestiunea bunurilor;
h) asigurã evidenţa, pãstrarea şi manipularea documentelor care nu sunt destinate publicitãţii şi asigurã securitatea lucrãrilor;
i) întocmeşte şi contrasemneazã corespondenţa cu caracter administrativ, organizeazã şi urmãreşte redactarea în termen a lucrãrilor de carte funciarã: încheieri, înscrieri, comunicãri, arhivare precum şi recepţionarea lucrãrilor de cadastru;
j) ţine la zi registrele de publicitate imobiliarã şi cele administrative, precum şi evidenţa lucrãrilor înregistrate;
k) verificã dosarele biroului teritorial înainte de trimiterea lor instanţelor judecãtoreşti, urmãrind sã fie completate cu actele necesare, numerotate, şnuruite şi sigilate;
l) controleazã modul în care sunt ţinute registrele aferente biroului teritorial;
m) verificã întocmirea lucrãrilor de statisticã ale biroului teritorial;
n) îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte atribuţii de serviciu, date de registratorul-şef sau directorul oficiului teritorial, dupã caz.
ART. 26
Registratorul de carte funciarã are urmãtoarele atribuţii:
a) dispune prin încheiere admiterea sau admiterea în parte, dupã caz, a cererilor de înscriere în cartea funciarã pe baza documentaţiilor cadastrale şi a celorlalte acte justificative;
b) dispune respingerea, prin încheiere motivatã, a cererilor de înscriere în cartea funciarã, în cazul în care acestea nu întrunesc condiţiile legale sau nu au fost recepţionate de cãtre inspector, pe baza notei întocmite de acesta.
ART. 27
(1) Asistenţii-registratori au urmãtoarele atribuţii:
a) efectueazã lucrãrile încredinţate;
b) întocmesc încheierile de carte funciarã şi referatele de completare;
c) efectueazã înscrierile în foile cãrţilor funciare;
d) asigurã asistenţa de specialitate compartimentului de cadastru;
e) îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin fişa postului.
(2) Asistenţii-registratori şi inspectorii rãspund de conservarea actelor şi a documentelor depuse de pãrţi, pânã când acestea sunt predate la arhivã.
ART. 28
(1) Asistentul-registrator debutant participã la efectuarea nemijlocitã a lucrãrilor specifice numai dupã însuşirea cunoştinţelor necesare ca urmare a absolvirii cursurilor speciale din cadrul Institutului Naţional al Registratorilor pentru îndeplinirea acestei activitãţi.
(2) Pânã la înfiinţarea Institutului Naţional al Registratorilor, asistentul-registrator debutant va putea efectua lucrãrile de carte funciarã numai sub îndrumarea nemijlocitã a unui asistent-registrator cu o vechime relevantã în activitatea de publicitate imobiliarã, pentru o perioadã de 3 luni de la angajare. La expirarea acestei perioade va susţine o testare profesionalã, în faţa registratorului-şef, în vederea verificãrii aptitudinilor. În cazul în care testul profesional nu este promovat, asistentul registrator nu va obţine dreptul de a efectua operaţiunile de carte funciarã.
ART. 29
Inspectorul de specialitate din cadrul biroului teritorial are urmãtoarele atribuţii:
a) verificã şi recepţioneazã documentaţiile cadastrale;
b) atribuie numere cadastrale unice la nivelul unitãţilor administrativ-teritoriale;
c) rãspunde de buna gestionare a bazei de date, realizeazã actualizarea arhivei electronice constituite la nivelul biroului teritorial;
d) întocmeşte referatul de completare, dacã este cazul;
e) verificã din punct de vedere tehnic documentaţiile cadastrale ce i-au fost repartizate;
f) pune la dispoziţia solicitanţilor informaţii necesare realizãrii documentaţiilor tehnice şi cadastrale;
g) înainteazã dosarul, asistentului-registrator cãruia i-a fost repartizat;
h) îndeplineşte, în limita funcţiei, orice alte atribuţii de serviciu, conform fişei postului.
ART. 30.
Referentul are urmãtoarele atribuţii:
a) efectueazã înregistrãrile corespunzãtoare în registrul general de intrare, opisul alfabetic, registrul de intrare-ieşire a corespondenţei şi asigurã circulaţia dosarelor pânã la rezolvarea acestora;
b) alcãtuieşte dosarele şi menţioneazã valoarea tarifelor depuse, la primirea cererilor predate personal sau sosite prin poştã, ori cu alte mijloace de comunicare;
c) se ocupã de pãstrarea în bunã stare a dosarelor şi a registrelor;
d) asigurã consultarea acestora de cãtre solicitanţi, preocupându-se ca nici o piesã din dosar sã nu fie sustrasã sau modificatã;
e) întocmeşte statisticile specifice biroului teritorial;
f) înainteazã dosarele cãtre instanţele judecãtoreşti, din dispoziţia registratorului-coordonator, dupã verificarea, numerotarea filelor, şnuruirea şi sigilarea acestora;
g) pãstreazã, pe ani, dosarele, registrele şi documentele biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic;
h) comunicã încheierile, extrasele de carte funciarã, certificatele de sarcini, referatele de completare, copiile certificate şi celelalte documente specifice;
i) rãspunde de dosarele şi cãrţile funciare ale biroului teritorial;
j) urmãreşte şi asigurã circuitul documentelor şi al cãrţilor funciare în interiorul biroului teritorial;
k) urmãreşte circuitul documentelor în afara biroului teritorial, în condiţiile legii;
l) îndeplineşte, în limitele funcţiei, şi alte sarcini stabilite conform fişei postului.

CAP. 2
REGULI PROCEDURALE

2.1 EVIDENŢA DE CARTE FUNCIARĂ

ART. 31
(1) Activitãţii de publicitate imobiliarã i se aplicã principiile şi regulile specifice prevãzute de lege, care se întregesc cu dispoziţiile art. 331-339 din Codul de procedurã civilã. Publicitatea imobiliarã aduce la cunoştinţa terţelor persoane situaţia de drept şi de fapt a unui imobil dintr-o localitate.
(2) Înscrierile în cartea funciarã se fac pentru opozabilitate. Aceastã evidenţã obiectivã are ca temei lucrãrile cadastrale, intabulãrile, înscrierile provizorii, notãrile şi radierile, în cartea funciarã, care se fac în concordanţã cu actele şi faptele juridice intervenite, privitoare la fiecare imobil în parte.
(3) Asupra imobilelor înscrise în cãrţile funciare deschise în baza <>Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cãrţile funciare şi care, actualmente, fac obiectul <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 , republicatã, cu completãrile şi modificãrile ulterioare, respectiv al <>Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 cu completãrile şi modificãrile ulterioare, nu se vor mai face nici un fel de menţiuni, dacã aceste cãrţi nu au fost actualizate dupã adoptarea acestor legi.
(4) Cãrţile funciare în care sunt evidenţiate aceste imobile, se vor pãstra în arhiva biroului teritorial doar pentru a se putea consulta informaţii privitoare la istoricul lor.
ART. 32
(1) Parcelele de teren care constituie imobilul vor avea înscrisã şi categoria de folosinţã, conform normelor cadastrale.
(2) Fiecare imobil, precis individualizat, se înscrie într-o carte funciarã distinctã.
(3) Imobilul formeazã o unitate economicã ce derivã din natura sa.
(4) Pe planul cadastral vor fi menţionate şi proprietãţile fãrã cãrţi funciare (de exemplu: minierã, de stat, publicã etc).
(5) Imobilele aparţinând domeniului public şi privat al statutului sau al unitãţilor administrativ-teritoriale vor fi înscrise în cãrţi funciare speciale ale unitãţilor administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu excepţiile prevãzute de lege.

2.2 REGISTRELE SPECIFICE BIROULUI TERITORIAL

ART. 33
(1) Registrul cadastral de publicitate imobiliarã este alcãtuit din cãrţile funciare ale unei unitãţi administrativ-teritoriale, înglobând foile de carte funciarã pentru fiecare imobil fãrã ca acestea sã fie cusute ca registre.
(2) Dimensiunile cãrţii funciare sunt de format A4.
ART. 34
(1) Registrul cadastral de publicitate imobiliarã se întregeşte cu:
a) registrul general de intrare;
b) planul cadastral de identificare a imobilelor, precum şi cu hãrţile de carte funciarã, acolo unde existã;
c) registrul cadastral al imobilelor (index cadastral);
d) indexul alfabetic al proprietarilor pe localitãţi (opis alfabetic);
e) mapa actelor care se arhiveazã dupã numãrul de intrare din registrul general de intrare;
f) registrul numerelor de carte funciarã ţinut pe unitãţi administrativ - teritoriale, în care se va menţiona numãrul cãrţii funciare şi numãrul/data cererii înregistrate în registrul general de intrare, în baza cãreia s-a deschis cartea funciarã;
g) registrul cadastral al proprietarilor.
(2) La fiecare birou teritorial se va ţine un registru de audienţe, în care se vor menţiona data, numele şi prenumele persoanei primite în audienţã precum şi obiectul discuţiei.
ART. 35
Forma, dimensiunile şi conţinutul registrelor se vor reglementa prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.
ART. 36
(1) Fiecare registru, înainte de a fi utilizat, va fi numerotat, parafat şi sigilat de asistentul-registrator. Pe ultima filã se va întocmi un proces-verbal de deschidere, semnat de asistentul-registrator, aplicându-se şi sigiliul biroului teritorial.
(2) Dacã la sfârşitul anului calendaristic, registrul nu este completat în întregime, se va încheia, sub ultima înregistrare a anului respectiv, un proces-verbal semnat de asistentul-registrator şi registratorul coordonator, cu aplicarea sigiliului oficial, menţionându-se cã registrul va fi întrebuinţat în continuare şi în anul urmãtor, cu arãtarea filei la care vor începe noile înregistrãri.
(3) Pentru închiderea opisului alfabetic, la finele anului se trage linie sub ultima înregistrare fãcutã la fiecare literã, menţionându-se dedesubt anul care urmeazã. Dupã aceastã menţiune se fac apoi înregistrãrile curente pe anul urmãtor.
(4) La terminarea registrului se va încheia un proces-verbal de închidere a registrului, sub ultima înregistrare, arãtându-se numãrul şi data acesteia. Procesul-verbal va fi semnat de asistentul-registrator şi registratorul coordonator, aplicându-se sigiliul legal.
(5) Procesul-verbal prevãzut la alineatul precedent se va întocmi în opisul alfabetic, sub ultima înregistrare fãcutã la litera Z, iar la celelalte litere se va trage linie, sub ultima înregistrare la fiecare literã.
ART. 37
(1) Arhiva biroului teritorial se va ţine în mape de câte 100 de acte, pe ani, în ordinea numericã a înregistrãrilor.
(2) Cererile cãtre biroul teritorial vor avea ataşate, ca anexe, înscrisurile pe care s-au bazat, documentaţiile tehnico-cadastrale, precum şi încheierile prin care acestea s-au rezolvat.

2.3. CUPRINSUL CĂRTII FUNCIARE

ART. 38
(1) Titlul cãrţii funciare cuprinde numãrul cãrţii funciare şi denumirea unitãţii administrativ-teritoriale în care este situat imobilul.
(2) În acest sens, documentaţiile cadastrale se întocmesc cu atribuire de numãr cadastral unic pe unitatea administrativ-teritorialã respectivã.
(3) Titlul cãrţii funciare al imobilului pe care s-au constituit drepturi de superficie va cuprinde şi menţiunea acestui drept. De asemenea, în titlu, se va face menţiune şi despre cãrţile funciare colective, individuale, de concesiune, dupã caz.
(4) Cãrţile funciare se numeroteazã pe fiecare unitate administrativ-teritorialã, începând cu numãrul 1 pânã la ultimul numãr necesar, fãrã separare pe ani.
(5) Numerele de carte funciarã se atribuie dintr-un registru special destinat acordãrii de numere de carte funciarã, numai în momentul admiterii cererii de înscriere de cãtre registrator sau în baza hotãrârii judecãtoreşti, definitivã şi irevocabilã ca urmare a plângerii împotriva încheierii, prin care s-a dispus înscrierea.
(6) Acest registru va purta denumirea de Registrul numerelor de carte funciarã şi se va întocmi pe fiecare unitate administrativ-teritorialã care aparţine respectivului birou teritorial.
ART. 39
(1) Cartea funciarã are trei pãrţi: A, B, C.
(2) Partea A cuprinde descrierea imobilului cu indicarea numãrului de ordine (exemplu: A.1) şi a numãrului cadastral al imobilului (exemplu: 100 dupã planul cadastral al imobilelor), suprafaţa, anexa la partea A - planul imobilului cu vecinãtãţi, descrierea imobilului, inventarul de coordonate. Dacã intervin dezlipiri sau alipiri de parcele, imobilele nou create vor primi alte numere cadastrale, pentru care se vor deschide cãrţi funciare noi.
(3) Partea A se va completa cu anexa la aceastã parte, care va cuprinde geometria parcelei.
(4) Menţiunile privind terenul şi categoria de folosinţã sunt cele prevãzute în Normele tehnice pentru introducerea cadastrului general, aprobate prin <>Ordinul Ministrului Administraţiei Publice nr. 534/2001 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 21.11.2001.
(5) Suprafaţa terenului se exprimã în unitãţile de mãsurã legale actuale: ha, m², în care se vor transforma unitãţile de mãsurã anterioare: jugãre, stânjeni, pogoane, prãjini, ocoale etc.
(6) Cât priveşte categoria de folosinţã, destinaţia şi descrierea construcţiilor, acestea se preiau din documentaţia cadastralã şi se înscriu în cartea funciarã.
(7) În rubrica observaţii se vor înscrie menţiuni sau trimiteri la celelalte pãrţi ale cãrţii funciare sau la alte cãrţi funciare, ca de exemplu referitoare la numãrul cãrţii funciare din care s-a transcris imobilul sau la numãrul cãrţii funciare în care se aflã înscrise terenul sau construcţiile (în cazul cãrţilor funciare de superficie).
(8) Partea B se referã la înscrierile privind dreptul de proprietate şi documentele pe care se întemeiazã: numãrul curent, operaţiunea, numele şi prenumele proprietarului şi observaţii. În antet se menţioneazã numãrul cãrţii funciare, ca şi în partea A:
a) numãrul curent este numãrul de ordine sub care s-a fãcut operaţiunea şi la care, în rubrica observaţii, se face trimiterea de la partea A (exemplu: vezi B.3) sau partea B (exemplu: vezi C.3);
b) numele proprietarului se scrie în aşa fel, încât sã se elimine orice dubiu cu privire la identitatea acestuia: dacã este persoanã fizicã, se scrie numele, prenumele, iar dacã este persoanã juridicã, se înscrie denumirea acesteia;
c) operaţiunea cuprinde: menţionarea modalitãţilor de dobândire a proprietãţii, certificate de acte juridice corespunzãtoare: transmiterea proprietãţii, modificarea sau stingerea dreptului asupra întregului imobil sub forma proprietãţii exclusive, comune în devãlmãşie sau indivize, precum şi preţul;
i. servitutile stabilite în favoarea imobilului se înscriu în partea B,
pentru a fi observate şi luate în considerare de îndatã, iar cele stabilite în sarcina imobilului se înscriu în partea C (la observaţii, pe foaia B, se face trimiterea);
ii. faptele juridice care determinã apariţia, modificarea sau stingerea drepturilor reale ce se înscriu în foaia B a cãrţii funciare şi drepturile personale sau alte raporturi juridice, acţiunile referitoare la proprietate, precum şi modificãrile, îndreptãrile sau însemnãrile cu referire la titlu partea A sau B.
(9) Partea C se referã la dezmembrãmintele dreptului de proprietate: uzufruct, uz, abitaţie, servitutile în sarcina imobilului, superficie şi sarcini (ipoteci, privilegii), precum şi la faptele juridice, drepturile personale referitoare la drepturile reale înscrise în aceastã parte, urmãririle imobiliare etc.
(10) Superficia se înscrie asupra întregului imobil (teren).
(11) Aceastã parte cuprinde trei rubrici: numãrul curent, cuprinsul şi observaţii. În antet se menţioneazã cele înscrise pe celelalte foi.
(12) Numãrul curent este numãrul de ordine sub care s-a înregistrat operaţiunea şi la care se face trimitere de la celelalte foi.
ART. 40
Orice schimbare adusã vreunei înscrieri în cartea funciarã se va evidenţia prin sublinierea vechii înscrieri şi prin trecerea în rubrica observaţii a numãrului de ordine sub care s-a operat noua înscriere.
ART. 41
Alipirea mai multor imobile într-unul singur se va marca printr-un numãr cadastral nou.
ART. 42
(1) Notarea poate avea ca obiect consemnarea unor fapte şi drepturi personale, a litigiilor referitoare la drepturile reale asupra imobilelor şi alte înscrieri cu caracter temporar în legãturã cu imobilul.
(2) În aceastã categorie pot fi enumerate:
a) incapacitãţile totale sau parţiale de exerciţiu ale titularului dreptului real înscris;
b) instituirea curatelei;
c) modalitãţile juridice ce afecteazã dreptul înscris în cartea funciarã;
d) arãtarea de raporturi juridice cu o altã persoanã de naturã sã afecteze regimul juridic al bunului nemişcãtor;
e) arãtarea oricãrei acţiuni care dã caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciarã, a acţiunii de predare a înscrisului translativ sau constitutiv al dreptului ce urmeazã a se înscrie, a acţiunii de ieşire din indiviziune etc;
f) arãtarea acţiunii pentru anularea hotãrârii declarative de moarte a titularului de drept real înscris în cartea funciarã;
g) arãtarea situaţiilor când se face urmãrirea silitã a imobilelor;
h) interdicţia de înstrãinare sau grevare a imobilului, precum şi modalitãţile interdicţiei de strãmutare sau grevare;
i) contractul de locaţiune sau cesiunea de venituri mai mari de trei ani;
j) dreptul de preemţiune;
k) promisiunea stabilitã prin convenţie de a încheia un contract de înstrãinare cu privire la bunul imobil;
l) sechestrul asigurãtor şi judiciar;
m) schimbarea rangului unei ipoteci;
n) plângerea împotriva încheierii de carte funciarã;
o) sentinţa declarativã de faliment;
p) lucrãrile de expropriere a imobilului;
q) orice alte fapte, drepturi personale sau acţiuni a cãror notare este permisã de lege şi au legãturã cu imobilul.
ART. 43
Dacã toate imobilele înscrise într-o carte funciarã au fost transcrise, aceasta se va închide şi nu va mai putea fi redeschisã pentru noi înscrieri.
ART. 44
Operaţiunea de carte funciarã se face de cãtre asistentul-registrator, în baza încheierii de admitere a cererii de înscriere, semnatã de cãtre registrator.
ART. 45
Dreptul în temeiul cãruia se cere înscrierea va fi dovedit, dupã caz, cu înscrisul original sau prin copii legalizate, hotãrârea judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã ori prin actul administrativ al organului administrativ competent.
ART. 46
Sunt supuse intabulãrii cu titlu definitiv drepturilor reale imobiliare ce fac obiectul actelor juridice, iar dacã necesitã o justificare ulterioarã, aceste drepturi se înscriu provizoriu.
ART. 47
În cazul a douã sau mai multe acte juridice succesive pentru care nu s-a cerut înscrierea în cartea funciarã, aceasta va fi cerutã de ultimul dobânditor, menţionându-se situaţia tuturor transferurilor anterioare.
ART. 48
(1) Înscrierea în cartea funciarã a actului juridic de dobândire, constituire, recunoaştere, stingere, modificare şi de transmisiune a unor drepturi reale imobiliare are ca efect opozabilitatea faţã de eventualii titulari de drepturi reale imobiliare cu acelaşi obiect, de la acelaşi autor, care nu au efectuat aceastã operaţiune sau au efectuat-o ulterior.
(2) Efectul de opozabilitate al înscrierii se produce din momentul înregistrãrii cererii de înscriere a actului respectiv în registrul general de intrare în cartea funciarã. Din acest moment opereazã prezumţia cunoaşterii înscrierii de cãtre cei care au dobândit sau au publicat un act având acelaşi obiect.
(3) Rangul înscrierii este determinat de data şi de ora înregistrãrii cererii. Rangul poate fi schimbat prin convenţia pãrţilor numai pentru ipoteci. Dacã mai multe cereri de înscriere a unei ipoteci sau privilegiu, asupra aceluiaşi imobil, au fost depuse deodatã, vor avea acelaşi rang.
(4) Când înscrierile privind dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale principale asupra aceluiaşi imobil sunt cerute în acelaşi timp, drepturile intrã în concurenţã şi primesc provizoriu rang egal, urmând cã instanţa sã hotãrascã, în raport cu data încheierii actelor, care drept va fi înscris mai întâi.
(5) Dacã mai multe cereri sunt prezentate prin acelaşi curier sau primite prin poştã în aceeaşi zi sunt considerate ca prezentate simultan şi vor fi înregistrate cu aceeaşi datã şi aceeaşi orã.
(6) Registrul general de intrare în cartea funciarã se închide în fiecare zi, la sfârşitul programului, de cãtre registratorul-coordonator, prin barare, semnare si parafare, sau de un registrator desemnat de acesta.
ART. 49
Dobânditorul anterior al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra unui imobil printr-un act juridic, poate cere instanţei judecãtoreşti sã acorde înscrierii sale rang preferenţial faţã de înscrierea efectuatã de un dobânditor ulterior cu titlu gratuit sau care a fost de rea-credinţã la data încheierii actului, dacã actele au acelaşi obiect şi provin de la acelaşi autor.
ART. 50
(1) Înscrierea provizorie în cazurile prevãzute de art. 29 alin. 2 din lege va avea efect de opozabilitate cu rangul dobândit prin aceastã înscriere, sub condiţie şi în mãsura justificãrii ei.
(2) Înscrierea provizorie va avea eficienţã atâta timp cât nu s-a înregistrat o cerere de radiere a acesteia, întemeiatã pe o hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã.
(3) Justificarea înscrierii provizorii se va face în temeiul consimţãmântului celui împotriva cãruia s-a efectuat înscrierea provizorie, a unei hotãrâri judecãtoreşti irevocabile ori a încheierii registratorului de carte funciarã.
(4) Justificarea înscrierii provizorii a radierii dreptului de ipotecã sau privilegiu, prevãzutã la art. 29 alin. 2 lit. d din lege, se va face în baza consimţãmântului dat în formã autenticã al titularului dreptului de ipotecã sau privilegiu ori în temeiul unei hotãrâri judecãtoreşti definitivã şi irevocabilã.
(5) Acţiunea în justificare, prin care se urmãreşte ca înscrierea provizorie sã devinã definitivã, se va înregistra în registrul general de intrare în cartea funciarã şi se va nota în acea parte a cãrţii funciare în care s-a fãcut aceastã înscriere.
(6) Acţiunea în justificare se îndreaptã împotriva celor obligaţi sã transmitã sau sã constituie dreptul real.
(7) Condiţia rezolutorie, termenul extinctiv sau sarcina liberalitãţii se va putea arãta şi în cuprinsul înscrierii.
ART. 51
(1) Cererea de radiere a înscrierii provizorii va putea fi respinsã, dacã termenul justificare nu era împlinit sau dacã se aflã notatã în cartea funciarã acţiunea în justificarea înscrierii provizorii.
(2) O nouã cerere de radiere se va respinge dacã înscrierea provizorie a fost radiatã pentru cã:
a) radierea s-a fãcut pe baza declaraţiei celui care a obţinut înscrierea cã a renunţat fãrã rezervã la acest drept;
b) hotãrârea de valorificare a înscrierii provizorii a fost respinsã în fond;
c) hotãrârea a constatat nevalabilitatea titlului;
d) nu s-a fãcut dovada cã s-a pornit acţiunea în justificare în termen.
ART. 52
(1) Dacã înscrierea provizorie a fost încuviinţatã, se vor putea sãvârşi înscrieri atât împotriva celui intabulat, cât şi împotriva celui înscris provizoriu.
(2) Dacã înscrierea provizorie a fost radiatã, se vor radia din oficiu înscrierile fãcute împotriva celui înscris provizoriu.
ART. 53
(1) Cuprinsul cãrţilor funciare se dovedeşte cu copia sau cu extrasul de carte funciarã şi poate fi invocat de orice persoanã interesatã, având forţa probantã a prezumţiei legale relative care opereazã pânã la proba contrarã.
(2) Cel care invocã cuprinsul cãrţii funciare este pus la adãpost numai pânã la proba contrarã. Pentru opozabilitatea dreptului real tabular nu este nevoie de o altã probã pentru valabilitatea înscrierii formale, ci numai dovada înscrierii.
(3) Dacã printr-o înscriere simultanã sau subsecventã s-a adus vreo restricţie dreptului real, de exemplu interdicţia de înstrãinare şi grevare, aceasta se va considera alãturatã dreptului real.
ART. 54
Efectul de opozabilitate al înscrierii este inoperant, cu referire la: suprafaţa terenului, destinaţia, categoria de folosinţã restricţiile aduse dreptului de proprietate prin raporturile de vecinãtate, expropriere sau prin prevederi legale privind protecţia ecologicã, sistematizarea localitãţilor şi alte asemenea aspecte.

CAP. 3
PROCEDURI DE LUCRU IN MATERIE DE CARTE FUNCIARĂ

3.1. CEREREA DE ÎNSCRIERE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

ART. 55
(1) Cererea de înscriere adresatã biroului teritorial va cuprinde: numele, prenumele/denumirea şi domiciliul/sediul solicitantului, actul de identitate, codul numeric personal, obiectul înscrierii, indicarea actului sau a actelor în mãsura sã justifice cererea, localitatea în care este situat imobilul, numãrul cadastral al imobilului şi numãrul de carte funciarã, dupã caz. Modelul de cerere de înscriere este prezentat în anexa nr. 6.
(2) La cerere se va ataşa înscrisul original sau copia legalizatã în temeiul cãreia se cere înscrierea, precum şi dovada plãţii tarifului.
(3) Cererea de înscriere, o datã înregistratã, nu mai poate fi modificatã sau completatã.
(4) Dosarul cererii va putea fi completat, atunci când nu i-au fost ataşate toate actele necesare soluţionãrii, prin anexarea documentelor justificative la cererea iniţialã. Termenul de soluţionare a cererii va curge în acest caz de la data completãrii dosarului.
(5) Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii iniţiale, fãrã plata unui tarif suplimentar. Documentaţia anexatã trebuie sã conţinã şi copia încheierii de respingere. Noua cerere va primi un numãr de înregistrare şi va forma un nou dosar.
ART. 56
(1) Cererea şi actele privind efectuarea operaţiunilor de înscriere în cartea funciarã se depun la registratura biroului teritorial, într-un singur exemplar, şi se înregistreazã, de îndatã, cu data şi ora primirii de cãtre referentul de la registraturã care ţine registrul general de intrare.
(2) Dacã cererea se depune în douã exemplare, cel de-al doilea se restituie pãrţii, cu menţiunea numãrului de înregistrare, data primirii şi termenul de rezolvare, în caz contrar eliberându-se bonul de confirmare a înregistrãrii cererii, care va conţine aceleaşi informaţii.
(3) Cererea poate fi depusã de titularul dreptului înscris în cartea funciarã sau de persoana interesatã, prin mandatar cu procurã autenticã, prin notarul public care a efectuat actul notarial susceptibil de înscriere, sau prin persoana fizicã sau juridicã care a întocmit documentaţia cadastralã.
(4) Pentru rezolvarea oricãrei cereri de înscriere care are ca obiect efectuarea unei operaţiuni de carte funciarã, solicitantul va prezenta actul sau dovada de identificare, ca parte interesatã sau în nume propriu, ori, dupã caz, procura, împuternicirea avocaţialã, delegaţia de consilier juridic sau de delegat notarial, care se va ataşa la dosar. Persoana autorizatã va putea depune cererea de recepţie şi înscriere în numele titularului pe baza comenzii pentru executarea lucrãrii.
(5) Creditorul chirografar titular al unei creanţe certe, stabilite pe baza unui înscris autentic, a altui titlu executoriu sau a unui înscris sub semnãturã privatã cu datã certã, lichide şi exigibile poate, în temeiul dreptului de gaj general, în numele şi în folosul debitorului sãu, sã solicite efectuarea operaţiunilor de carte funciarã cu referire la imobilele proprietatea acestuia.
(6) Cererile adresate biroului teritorial, specifice activitãţii de publicitate imobiliarã, înregistrate în registrul general de intrare se vor repartiza de cãtre referentul de la registraturã, în ordine alfabeticã, asistenţilor-registratori sau referenţilor, în funcţie de specificul fiecãreia. Iniţialele acestora vor fi menţionate la rubrica observaţii din registrul general de intrare, precum şi pe cererea înaintatã biroului teritorial.
(7) Cererile înregistrate vor fi grupate de cãtre referent, pentru fiecare asistent-registrator, respectiv referent în parte, în mape.
(8) În fiecare mapã va exista un centralizator, întocmit conform anexei nr. 7, care va fi completat zilnic, de cãtre referentul de la registraturã cu numerele de înregistrare alocate cererilor, din ziua respectivã, şi care va fi semnatã de asistentul-registrator, respectiv referentul cãruia i-au fost repartizate.
(9) Dupã înregistrarea cererii care are ca obiect înscrierea într-o carte funciarã deja existentã se va ataşa coala de carte funciarã corespunzãtoare, în aceeaşi zi în care s-a fãcut înregistrarea acesteia în registrul general de intrare.
ART. 57
(1) Cererile şi actele privitoare la înscrieri în cartea funciarã, primite prin poştã sau curier, se depun la registraturã, se înregistreazã în registrul general de intrare; cererile privitoare la înscrierile în cartea funciarã, primite prin fax, se depun la registraturã, se înregistreazã în registrul general de intrare, dar se soluţioneazã numai dupã depunerea actelor în original sau în copie legalizatã.
(2) Termenul de soluţionare, în acest caz, se calculeazã de la data la care au fost primite actele şi/sau documentaţiile cadastrale originale.
(3) Dupã repartizarea cererii, referentul scoate coala de carte funciarã, lãsând în loc o notã pe o coalã de hârtie cu numãrul cãrţii funciare, localitatea, data la care a fost scoasã cartea funciara, numãrul dosarului la care a fost ataşatã, şi iniţialele celui cãruia i-a fost repartizat dosarul privitor la acea carte funciarã, în registrul de arhivã, se va evidenţia cu rigurozitate circuitul cãrţilor funciare în cadrul biroului teritorial.
(4) La arhivã, dosarele soluţionate se predau sub semnãturã, facându-se menţiune în registrul general de intrare, la rubrica observaţii: arhivã data. Referentul va scãdea lucrãrile cu data intrãrii în arhivã a dosarelor soluţionate.
(5) Cererile şi actele de altã naturã, sosite prin poştã sau prin curier, se depun la registratura biroului teritorial şi se înregistreazã în registrul de corespondenţã, în aceeaşi zi, cu menţionarea orei, dupã care se predau, spre soluţionare.

3.2. ÎNCHEIEREA DE CARTE FUNCIARĂ

ART. 58
(1) Înainte de rezolvarea cererii de cãtre registrator, asistentul-registrator verificã cererea în raport cu datele de carte funciarã şi menţioneazã în referat dacã existã sau nu piedici pentru efectuarea lucrãrii solicitate, menţionând în coala de carte funciarã, la observaţii, numãrul de înregistrare al lucrãrii.
(2) Cât timp cererea de înscriere nu este soluţionatã nu se va elibera nici un extras de carte funciarã.
(3) În cazul în care în registrul general de intrare a fost înregistratã o cerere de eliberare a extrasului de carte funciarã pentru autentificare, la solicitarea notarului public, numãrul cadastral la care se referã cererea se blocheazã pe o perioadã de 5 zile lucrãtoare, începând cu data şi ora depunerii cererii şi terminând cu sfârşitul celei de a cincia zi lucrãtoare. Modelul de cerere de eliberare a extrasului de carte funciarã pentru autentificare şi de cerere de indisponibilizare a bunului imobil este prevãzut în anexa nr. 8.
(4) Pe perioada blocãrii se vor putea elibera numai extrase de carte funciarã pentru informare precum şi copii certificate ale cãrţii funciare respective.
(5) În situaţia în care în perioada de blocare se înregistreazã actul autentic întocmit în baza extrasului de carte funciarã care a produs blocarea, acesta se soluţioneazã cu prioritate, celelalte cereri de înscriere, înregistrate în aceastã perioadã, urmând sã fie respinse conform art. 54 din lege.
(6) În situaţia în care termenul de blocare expirã şi actul autentic pentru care s-a produs blocarea nu a fost înregistrat în registrul general de intrare, actele privitoare la acelaşi numãr cadastral, înregistrate în intervalul de timp în care numãrul cadastral a fost blocat, se vor soluţiona.
ART. 59
(1) Dupã înregistrarea cererilor şi atestãrile asistentului-registrator privind inexistenţa sau existenţa unei piedici pentru efectuarea înscrierilor solicitate, precum şi a înscrisului în temeiul cãruia se cere înscrierea, registratorul dispune prin rezoluţie întocmirea încheierii de carte funciarã, fâcând menţiune în acest sens pe înscrisul original sau în copie legalizatã, în condiţiile legii.
(2) În caz de admitere, se procedeazã la intabularea, înscrierea provizorie sau notarea în cartea funciarã a actelor şi faptelor juridice.
(3) Încheierile de carte funciarã date de registrator vor putea fi atacate cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare.
ART. 60
(1) În zonele de aplicare a <>Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cãrţile funciare, dacã în înscrisurile în temeiul cãrora se cere înscrierea se indicã imobilul prin noul numãr cadastral, se va solicita persoanei autorizate printr-un referat de completare a dosarului efectuarea unei documentaţii cadastrale recepţionatã de cãtre biroul teritorial, care sã-l identifice corespunzãtor cu numãrul topografic de parcelã din cartea funciarã existentã.
(2) Dacã nu este posibilã identificarea imobilului potrivit alin. 1, se va putea recurge la înscrierea într-o carte funciarã, în condiţiile art. 59 din lege.
(3) Imposibilitatea identificãrii va fi constatatã prin referat de cãtre asistentul-registrator sau referentul-arhivar.
(4) Pentru imobilele situate în extravilan, în zonele care fac obiectul <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 , al <>Legii nr. 169/1997 pentru modificarea şi completarea <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi al <>Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor <>Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale <>Legii nr. 169/1997 , înscrise în vechile cãrţi funciare nu este obligatorie identificarea numãrului topografic din cartea funciarã veche, excepţie fâcând cazurile în care asupra lor sunt înscrise construcţii.
(5) Pentru imobilele menţionate la aliniatul precedent nu se vor elibera extrase de carte funciarã pentru autentificare.
ART. 61
(1) În toate cazurile în care este cerutã înscrierea într-o carte funciarã a unui teren drept real, se va recurge de cãtre birourile teritoriale la procedura prevãzutã la art. 59 din lege.
(2) Pentru admiterea cererii se vor avea în vedere:
a) documentaţia cadastralã/tehnicã a imobilului întocmitã de o persoanã fizicã sau juridicã autorizatã, recepţionatã de biroul teritorial;
b) înscrisul doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real.
ART. 62
(1) Pentru imobilele care nu sunt înscrise în cartea funciarã la prima înscriere se vor deschide cãrţi funciare în baza documentaţiei cadastrale recepţionate, prin care se atribuie numãr cadastral, a înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a dreptului real şi a certificatului fiscal sau adeverinţei eliberate de primãria în circumscripţia cãreia se aflã situat imobilul.
(2) Concomitent cu deschiderea cãrţii funciare se vor face verificãri şi se va menţiona în registrele de transcripţiuni şi inscripţiuni, în dreptul poziţiei unde a fost transcris dreptul ce urmeazã a fi intabulat în cartea funciarã, în sensul cã se va indica numãrul şi localitatea cãrţii funciare.
(3) În cartea funciarã nouã, deschisã pe teritoriu administrativ, în condiţiile legii, se va înscrie numãrul cadastral al imobilului, atribuit în urma recepţionãrii documentaţiei cadastrale de cãtre biroul teritorial. Totodatã, la rubrica observaţii din partea A a cãrţii funciare, se va putea menţiona şi numãrul topografic din care provine imobilul, dacã este cazul.
(4) Dacã în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicãrii referatului de completare nu se vor remedia aspectele constatate, inspectorul completeazã referatul de respingere prin care certificã faptul cã documentaţia tehnicã sau cadastralã nu poate fi recepţionatã, referat pe care îl înainteazã asistentului-registrator şi care va sta la baza întocmirii încheierii de respingere.
(5) În cazul dezlipirilor, la prima înscriere a unui imobil în cartea funciarã, se va înscrie imobilul în întregime şi abia dupã aceea se va putea efectua dezlipirea.
(6) În cazul alipirilor, la prima înscriere a unui imobil în cartea funciarã, se vor înscrie mai întâi imobilele ce urmeazã a se alipi şi ulterior se va opera alipirea.
ART. 63
(1) Registratorul cerceteazã îndeplinirea condiţiilor de fond şi de formã ale cererii, potrivit art. 20 şi 48 din lege.
(2) În situaţii deosebite, se pot convoca pãrţile, printr-o adresã de comunicare, în care se vor preciza locul, data şi ora prezentãrii în faţa registratorului, dacã se apreciazã cã în acest mod pot fi elucidate impedimentele de care depinde soluţionarea legalã a cererii
ART. 64
(1) Registratorul soluţioneazã cererile de înscriere prin încheiere.
(2) În cazul admiterii cererii, asistentul-registrator face înscrierile în fila cãrţii funciare respective. Modelul de încheiere de admitere este prezentat în anexa nr. 9.
(3) În cazul respingerii cererii de înscriere, asistentul-registrator va nota respingerea în cartea funciarã, la partea în care ar fi trebuit sã se facã înscrierea, precum şi în registrul general de intrare, în dreptul numãrului de înregistrare, la rubrica observaţii. Modelul de încheiere de respingere este prezentat în anexa nr. 10.
(4) În cazul cererilor care nu pot fi soluţionate decât parţial, registratorul va pronunţa o încheiere de admitere în parte, menţionând partea din cerere care a fost admisã, precum şi cea care a fost respinsã motivat.
(5) Încheierea registratorului se comunicã celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit menţiunilor din cartea funciarã sau dispoziţiilor legale, în termen de 15 de zile de la pronunţare, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrãrii cererii.
ART. 65
Încheierea registratorului cuprinde:
a) arãtarea oficiului şi a biroului teritorial;
b) înscrisul pe care se întemeiazã cererea;
c) felul înscrierii: intabulare, înscriere provizorie, notare sau radiere;
d) determinarea exactã a dreptului sau a faptului ce se cere a fi înscris;
e) modalitãţile drepturilor înscrise;
f) unitatea administrativ-teritorialã (localitatea) în care se aflã imobilul, numãrul cãrţii funciare, numãrul de ordine, numãrul cadastral sau topografic, numãrul de carte funciarã;
g) persoanele în folosul şi împotriva cãrora se efectueazã înscrierea;
h) persoanele cãrora urmeazã sã li se comunice încheierea;
i) privilegiul imobiliar, dacã este cazul;
j) temeiul juridic în caz de admitere sau respingere;
k) calea de atac, termenul şi biroul teritorial la care se depune;
l) tariful achitat;
m) semnãtura registratorului şi a asistentului-registrator.
ART. 66
(1) Încheierea are numãrul şi data de înregistrare a cererii.
(2) Încheierea de carte funciarã se va motiva în fapt şi în drept, de cãtre registratorul care o dispune.
(3) Încheierea se redacteazã în numãrul de exemplare necesar comunicãrii. Un exemplar se va depune la dosarul cererii.
ART. 67
(1) Hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã, prin care s-a dispus admiterea plângerii împotriva încheierii de carte funciarã, se va înregistra cu un numãr nou, iar la rubrica observaţii se va face trimitere la numãrul iniţial de înregistrare, operându-se dispoziţiile acesteia.
(2) În cazul în care hotãrârea judecãtoreascã nu a dispus efectuarea unor lucrãri de carte funciarã, dosarul se depune la arhivã la numãrul iniţial, radiindu-se totodatã notarea plângerii din cartea funciarã.
ART. 68
(1) Respingerea cererii se va nota în cartea funciarã, arãtându-se numele celui care a cerut înscrierea, dreptul sau faptul juridic care a fãcut obiectul cererii, imobilul la care se referã.
(2) Notarea respingerii nu va fi evidenţiatã în extrasul de carte funciarã pentru autentificare sau informare, cu excepţia situaţiei în care a fost notatã plângere împotriva încheierii de respingere.
(3) Notarea plângerii împotriva încheierii se radiazã odatã cu înscrierea hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile pronunţate de instanţa competentã.
(4) În situaţia în care registratorul dispune respingerea cererii privitoare la prima înscriere a unui imobil, pentru care nu existã carte funciarã deschisã, respingerea se va nota în registrul general de intrare şi în dreptul poziţiei din registrul de transcripţiuni la care fusese transcris dreptul.
ART. 69
Actele originale sau în copie legalizatã care au stat la baza emiterii încheierilor de cartea funciarã se pãstreazã permanent, în arhiva biroului teritorial, conform nomenclatorului arhivistic.
ART. 70
Pe înscrisul original al actului ce face obiectul cererii sau pe copia acestuia se va menţiona efectuarea înscrierii sau respingerii, indicându-se numãrul de înregistrare al cererii de înscriere.
ART. 71
(1) Comunicarea lucrãrilor de carte funciarã (încheieri de carte funciarã, extrase de carte funciarã, copii certificate ale cãrţilor funciare ori ale actelor aflate în arhivã) cãtre persoanele interesate se face în mod direct sau prin poştã cu filã de comunicare, prin fax sau alte mijloace de comunicare care asigurã confirmarea de primire.
(2) Fila de comunicare va fi completatã şi semnatã, pentru conformitate, de cãtre referentul de la registraturã. Modelul filei de comunicare este prezentat anexele 11a şi 11b.

3.3 PLÂNGEREA ÎMPOTRIVA ÎNCHEIERII DE CARTE FUNCIARA

ART. 72
(1) Plângerea împotriva încheierii de carte funciarã prezentatã direct, prin poştã ori prin curier, se înregistreazã în registrul general de intrare sub numãrul dosarului iniţial, cu menţionarea datei depunerii acesteia, iar dupã verificarea dosarului şi notarea plângerii în cartea funciarã, se înainteazã, de îndatã, judecãtoriei în a cãrei razã de competenţã teritorialã se aflã imobilul, cu adresã de înaintare semnatã de registratorul coordonator precum şi de cãtre referentul de la arhivã.
(2) Dosarul care se înainteazã instanţei este format din: copia certificatã a tuturor actelor şi documentaţiilor care au stat la baza emiterii încheierii de carte funciarã, exemplarul întâi al cãii de atac, copia certificatã a cãrţii funciare precum şi dovada efectuãrii comunicãrii. Dacã ulterior vor sosi şi alte plângeri privind acelaşi dosar, se vor înainta şi acestea, instanţei respective, cu menţionarea numãrului iniţial de comunicare.
ART. 73
(1) Plângerea împotriva încheierii se depune la biroul teritorial care a comunicat-o, iar dupã înscrierea din oficiu în cartea funciarã de cãtre asistentul-registrator se va înainta judecãtoriei în circumscripţia cãreia se aflã situat imobilul.
(2) Cel care a cerut înscrierea nu va putea modifica sau întregi, prin cãile de atac exercitate cererea pe care s-a întemeiat încheierea registratorului.
(3) În caz de admitere a plângerii, hotãrârea definitivã şi irevocabilã a instanţei judecãtoreşti va produce efecte pentru cartea funciarã de la data înregistrãrii cererii de înscriere la biroul teritorial.

3.4 ÎNSCRIERILE ÎN CARTEA FUNCIARĂ

ART. 74
Operaţiunile de înscriere sau de radiere a înscrierilor din cartea funciarã se fac în scopul opozabilitãţii drepturilor reale imobiliare şi a celorlalte acte şi fapte juridice înscrise în cartea funciarã.
ART. 75
Radierea înscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului dreptului. Celelalte pãrţi interesate pot cere radierea drepturilor care se sting la împlinirea termenului menţionat în înscriere sau la moartea titularului drepturilor viagere.
ART. 76
(1) Radierea notãrilor care şi-au pierdut efectul se va hotãrî de cãtre registratorul de carte funciarã, la cerere sau din oficiu, în funcţie de datele înscrise în cartea funciarã, prin încheiere motivatã, care se va comunica pãrţilor.
(2) Instituţiile de credit vor utiliza formularul de cerere de radiere a dreptului de ipotecã şi a interdicţiilor temporare prezentat în anexa nr. 12.
ART. 77
(1) Înscrierea în cartea funciarã va cuprinde:
a) ziua, luna, anul şi numãrul de înregistrare al cererii în temeiul cãreia se face înscrierea;
b) înscrisul pe care se întemeiazã;
c) arãtarea dreptului şi a modalitãţilor lui sau a faptului juridic ce se înscrie;
d) titularul dreptului înscris;
e) cota de proprietate;
f) preţul.
(2) înscrierea în baza încheierii trebuie sã fie astfel efectuatã în cartea funciarã, încât sã nu fie posibilã o interpretare eronatã sau diferitã faţã de aceea care rezultã din actele ce însoţesc cererea.
ART. 78
Înscrierile vor fi operate în cartea funciarã, menţionându-se imobilul identificat prin numãr cadastral sau topografic, dreptul sau faptul juridic la care se referã înscrierea şi numãrul de înregistrare al acesteia, cu precizãri referitoare la:
a) construcţiile existente pe teren;
b) radierile de drepturi stinse prin efectul legii (de exemplu: uzufruct viager al unei persoane care a decedat);
c) drepturile stabilite prin deciziile emise de autoritãţile competente, potrivit legii;
d) drepturile succesorale constatate prin certificate de moştenitor sau hotãrâri judecãtoreşti.

3.5. ÎNTOCMIREA, REACTUALIZAREA ŞI RECONSTITUIREA CĂRŢILOR FUNCIARE

ART. 79
(1) Acolo unde nu au fost întocmite sau actualizate cãrţile funciare, ori s-au pierdut sau au devenit nefolosibile, se vor întocmi şi completa pe baza documentaţiilor avizate de biroul teritorial şi se vor reconstitui, dupã caz, potrivit art. 52 din lege, la cerere sau din oficiu.
(2) În ceea ce priveşte cãrţile funciare care au devenit neutilizabile, deschise în baza <>Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cãrţile funciare sau, dupã caz, a <>Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cãrţilor funciare provizorii în cãrţi de publicitate funciarã, nemaifiind posibilã efectuarea operaţiunilor de carte funciarã, se vor deschide cãrţi funciare noi, pe baza unei încheieri a registratorului, a referatului întocmit de cãtre asistentul-registrator sau referent prin care se atestã imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesaţi, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 59 din lege.
(3) Cartea funciarã se poate completa fie pentru o foaie, fie pentru o parte dintr-o foaie.
(4) Cererea de întocmire depusã la biroul teritorial unde s-a aflat cartea funciarã, precum şi cea de completare sau de reconstituire a cãrţii funciare, vor menţiona urmãtoarele date:
a) numele/denumirea şi domiciliul/sediul persoanei care a figurat ultima ca titularã a dreptului înscris în cartea funciarã;
b) identificarea imobilului (nr. topografic, nr. cadastral) numai în cazul în care nu existã un extras de carte funciarã, original, mai vechi;
c) titlul în temeiul cãruia s-a dobândit dreptul real;
d) drepturile reale care greveazã imobilul.
(5) La cerere se va ataşa declaraţia autenticã a petentului, din care sã rezulte cã este actualul proprietar al imobilului şi cã situaţia imobilului a rãmas neschimbatã.
(6) La cerere se va ataşa un certificat eliberat de primãria localitãţii unde este situat imobilul, care sã ateste cã petentul este cunoscut ca proprietar, precum şi situaţia imobilului de la oficiul teritorial, sau alte acte care sã ateste existenţa dreptului de proprietate al petentului.
ART. 80
(1) Prin întocmire se înţelege deschiderea cãrţii funciare pentru un imobil pentru care nu a fost deschisã o carte funciarã în condiţiile prevãzute de lege.
(2) Prin reactualizare se înţelege aducerea la zi a informaţilor de carte funciarã ale unui imobil, inclusiv a celor înscrise în cãrţile funciare întocmite în baza <>Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cãrţile funciare, în conformitate cu prevederile <>Legii cadastrului şi publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 republicatã.
(3) Prin reconstituire se înţelege refacerea cãrţilor funciare pierdute sau a celor care au devenit imposibil de folosit.
(4) Prin cãrţi funciare pierdute se înţelege şi cãrţile funciare sustrase sau distruse, chiar dacã cercetãrile privind acele aspecte nu au fost finalizate.
ART. 81
(1) Reconstituirea sau, dupã caz, reactualizarea cãrţii funciare, se va efectua în urma referatului întocmit de cãtre asistentul registrator sau referent, prin care se atestã pierderea, imposibilitatea folosirii sau neconcordanţa datelor de carte funciarã cu situaţia realã.
(2) În lipsa unei cereri scrise, registratorul poate sã dispunã din oficiu reconstituirea cãrţii funciare, putând fi utilizate sau consultate toate actele şi registrele existente în cadrul biroului teritorial.
(3) In cazul în care cartea funciarã iniţialã a fost gãsitã, cartea funciarã reconstituitã va fi sistatã, iar înscrierile efectuate ulterior în cartea funciarã reconstituitã vor fi transcrise în cartea funciarã iniţialã.
ART. 82
Reconstituirea din oficiu a unei cãrţi funciare distruse, sustrase sau pierdute va fi adusã la cunoştinţa celor interesaţi prin comunicarea încheierii de reconstituire precum şi publicarea într-un ziar de largã rãspândire.

3.6 ÎNSCRIEREA MODIFICĂRILOR INTERVENITE CA URMARE A ALIPIRII/DEZLIPIRII IMOBILELOR

ART. 83
(1) Modificãrile care intervin ca urmare a cererii de alipire a imobilelor se iau în considerare numai dacã acestea aparţin aceluiaşi proprietar/coproprietar, dacã nu sunt grevate cu sarcini, iar documentaţia cadastralã recepţionatã de biroul teritorial este însoţitã de actul autentic de alipire.
(2) Modificãrile care intervin ca urmare a cererii de dezlipire a imobilului sau a parcelei (care va forma un imobil de sine stãtãtor) se iau în considerare dacã documentaţia cadastralã recepţionatã de biroul teritorial este însoţitã de actul autentic de dezlipire.
(3) La împãrţirea unui imobil între coproprietarii aflaţi în indiviziune se procedeazã la dezlipirea şi transcrierea imobilelor rezultate în cãrţi funciare noi.
ART. 84
(1) Modificãrile care intervin prin operaţiunile de alipire ori prin cele de dezlipire ale imobilelor se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de biroul teritorial, cu consimţãmântul titularului, dat în formã autenticã.
(2) In aceste situaţii, imobilul dezlipit din cartea funciarã se înscrie în cartea funciarã în care se transferã, fie cu regim de imobil distinct, fie ca alipit (unificat) la imobilul existent în acea carte funciarã.
(3) Prin dezlipire se micşoreazã întinderea imobilului din care s-a preluat suprafaţa ce primeşte numãrul cadastral nou. Prin alipire se mãreşte suprafaţa.
(4) Fiecare imobil trebuie sã aibã un numãr cadastral şi o suprafaţã arãtatã în m².
ART. 85
(1) Modificãrile sãvârşite prin alipire, dezlipire, reînscriere şi transcriere se vor arãta atât în partea A, cât şi în partea B. Imobilul care s-a împãrţit se va sublinia, prin trecerea la rubrica observaţii a numãrului de ordine sub care s-a operat, iar imobilele rezultate din dezmembrare se vor înscrie în cãrţi funciare individuale.
(2) Imobilele care se unesc se vor sublinia şi se vor transcrie într-o carte funciarã nouã, reînscriindu-se unite concomitent cu închiderea cãrţilor din care provin, dacã în acestea nu se mai regãsesc alte imobile.
(3) Modificãrile se vor arãta în partea B cu indicarea înscrisurilor în temeiul cãrora s-au sãvârşit, iar în partea A, în dreptul imobilelor subliniate, precum şi al celor nou-înscrise, se va arãta, în rubrica de observaţii, numãrul de ordine al înscrisurilor sãvârşite în partea B.

3.7. EVIDENŢIEREA STĂRII DE COPROPRIETATE

ART. 86
(1) Când se cere înscrierea unei stãri de coproprietate se vor nominaliza coproprietarii şi cota cuvenitã acestora, sau se va face menţiunea cã aceştia au cote nedeterminate.
(2) Coproprietarii vor fi înştiinţaţi despre aceastã operaţiune.
(3) Dacã unul dintre soţi refuzã menţionarea comunitãţii, în actul de dispoziţie, asupra unui astfel de bun, acesta nu se va putea înscrie decât cu acordul expres al celuilalt soţ.
ART. 87
(1) Când se cere înscrierea unui drept asupra unui etaj sau asupra unui apartament dintr-o clãdire ce formeazã obiectul unei proprietãţi individuale pe etaje sau pe apartamente, se va ataşa un desfãşurãtor de plan pentru întreaga clãdire, pe tronsoane sau scãri, cu arãtarea dreptului de proprietate exclusivã şi a drepturilor imobiliare în indiviziune forţatã, certificat de administratorul clãdirii sau de preşedintele asociaţiei de proprietari, verificându-se totodatã, dacã nu a fost deschisã anterior cartea funciarã colectivã pentru imobilul respectiv.
(2) Cererea de înscriere se va face, în prealabil, asupra terenului pe care se aflã construcţia ce face obiectul proprietãţii, pe etaje sau pe apartamente, întocmindu-se o carte funciarã colectivã care cuprinde menţionarea pãrţilor de folosinţã comunã ale terenului, ale clãdirii, precum şi descrierea tuturor apartamentelor care intrã în componenţa clãdirii cu indicarea titularilor dreptului de proprietate asupra acestora.
(3) Numãrul cãrţii funciare colective se va acorda din registrul de atribuire numere de cãrţi funciare, ţinut pe fiecare unitate administrativ teritorialã în parte, iar numãrul cadastral se acordã de cãtre biroul teritorial, conform evidenţelor acestuia.
(4) Numãrul fiecãrei cãrţi funciare individuale se acordã din acelaşi registru ca şi pentru cartea funciarã colectivã, pe fiecare unitate administrativ-teritorialã, în ordine crescãtoare.
(5) Dacã înscrierile privesc întreaga clãdire, acestea se vor face în ambele cãrţi funciare.

3.8. ÎNDREPTAREA ERORILOR MATERIALE

ART. 88
(1) Erorile materiale care nu afecteazã fondul dreptului, sãvârşite cu prilejul înscrierilor sau radierilor se pot îndrepta, prin încheiere motivatã de cãtre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, gratuit, cu comunicarea încheierii, persoanelor interesate.
(2) Cererea de îndreptare a erorilor materiale este imprescriptibilã, dacã nu aduce atingere drepturilor personale şi nu modificã conţinutul dreptului înscris.

3.9. RECTIFICAREA ÎNSCRIERILOR DIN CARTEA FUNCIARĂ

ART. 89
(1) Rectificarea este operaţiunea de carte funciarã care reprezintã radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricãrei operaţiuni, susceptibilã a face obiectul unei înscrieri în cartea funciarã.
(2) Rectificarea unei înscrieri în cartea funciarã poate fi cerutã de orice persoanã interesatã. Prin persoanã interesatã se înţelege acea persoanã care a avut sau are un drept referitor la imobilul înscris în cartea funciarã, drept ce a fost lezat prin înscrierile anterioare.
(3) Rectificarea înscrierilor în cartea funciarã se poate face fie pe cale amiabilã prin declaraţie autenticã, fie în caz de litigiu, prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã.
(4) Cererea de rectificare va cuprinde în anexã declaraţiile autentice ale persoanelor interesate precum şi actele doveditoare din care sã rezulte situaţia realã a imobilului.
(5) Prin modificarea de carte funciarã se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afecteazã esenţa dreptului înscris asupra acelui imobil.
(6) Modificarea nu se va putea face decât la cererea titularului dreptului de proprietate, precum şi în baza actelor doveditoare, astfel încât modificarea suprafeţei înscrise în cartea funciarã nu va fi consideratã o rectificare de carte funciarã.

3.10. ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE MOŞTENITOR

ART. 90
(1) La finalizarea procedurii succesorale notariale, notarul public va înainta biroului teritorial competent, în numele succesorilor, cererea de înscriere a drepturilor lor în cartea funciarã, împreunã cu certificatul de moştenitor şi cu celelalte acte necesare, dupã caz, inclusiv chitanţa de platã a tarifelor de înscriere.
(2) În cazul succesiunilor succesive pentru care nu s-a cerut înscrierea în cartea funciarã, aceasta va fi cerutã de ultimul dobânditor, menţionându-se situaţia tuturor transferurilor anterioare.

3.11. ÎNSCRIEREA ÎN CARTEA FUNCIARĂ A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREŞTI DEFINITIVE ŞI IREVOCABILE

ART. 91
Hotãrârea judecãtoreascã definitivã şi irevocabilã referitoare la un bun imobil, trimisã din oficiu biroului teritorial, se va nota în cartea funciarã pânã la prezentarea dovezii de achitare a tarifelor legale.
ART. 92
Pentru înscrierea în cartea funciarã a drepturilor reale modificate, constituite, transmise sau pentru radierea drepturilor reale stinse ca urmare a hotãrârii judecãtoreşti definitive şi irevocabile, precum şi pentru înscrierea altor acte sau fapte juridice, aşa cum rezultã din hotãrâre, persoana interesatã va depune copia legalizatã a hotãrârii judecãtoreşti cu menţiunea cã este irevocabilã, precum şi dovada achitãrii tarifelor.
ART. 93
(1) Notarea existenţei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în cartea funciarã se va putea face fie la cererea pãrţii interesate, fie din oficiu, la sesizarea instanţei de judecatã.
(2) În cazul în care instanţa judecãtoreascã trimite din oficiu o adresã precum şi o copie a acţiunii introductive în vederea notãrii litigiului, partea interesatã va fi înştiinţatã în acest sens de cãtre biroul teritorial, în vederea achitãrii tarifului legal.

3.12. INTABULAREA DREPTULUI DE SUPERFICIE ŞI A DREPTULUI DE CONCESIUNE

ART. 94
(1) Dreptul de superficie se va înscrie în partea C a cãrţii funciare, menţionându-se, totodatã, cartea funciarã în care este înscrisã superficia ca un imobil de sine stãtãtor. În cartea funciarã a imobilului în favoarea cãruia s-a constituit un drept de superficie se va înscrie acelaşi numãr cadastral al imobilului (teren), însoţit de un indice, ca şi în cartea funciarã a dreptului de proprietate, facându-se menţiune în rubrica observaţii, a pãrţii A despre numãrul cãrţii funciare de proprietate.
(2) Dacã dreptul de superficie se constituie pe o parte dintr-un imobil, acesta se va dezmembra formând un imobil distinct din porţiunea grevatã de dreptul de superficie, iar cealaltã parte se va constitui într-un imobil neafectat de aceastã sarcinã.
(3) În situaţia în care proprietarul construcţiei devine şi proprietarul terenului sau invers, cartea funciarã în care este descrisã construcţia se va închide concomitent cu înscrierea dreptului dobândit şi transcrierea construcţiei în cartea funciarã în care se regãseşte terenul.
ART. 95
(1) Darea în administrarea instituţiilor publice a terenurilor din domeniul public, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţã persoanelor fizice sau juridice, se vor înscrie în partea C a cãrţii funciare a terenului, proprietate publicã sau privatã de stat, ori proprietate a unitãţilor administrativ-teritoriale, menţionându-se totodatã cartea funciarã în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcţiei, dacã este cazul.
(2) În cartea funciarã a construcţiei în favoarea cãreia s-a constituit dreptul de concesiune se descrie construcţia în partea A, iar în partea B se înscrie dreptul de proprietate asupra construcţiei respective.

3.13. INTABULAREA DREPTULUI DE UZUFRUCT, UZ, ABITAŢIE ŞI SERVITUTE

ART. 96
(1) Dreptul de uz, uzufruct, abitaţie şi servitute se vor înscrie în partea C a cãrţii funciare care evidenţiazã imobilul asupra cãruia se constituie, fâcându-se menţiune la rubrica observaţii din partea B a cãrţii funciare, în dreptul poziţiei la care este înscris dreptul de proprietate asupra imobilului respectiv.
(2) Servitutea va fi înscrisã şi în cartea funciarã a imobilului dominant.
ART. 97
(1) Dacã uzufructul, uzul sau servitutea au ca obiect doar o parte dintr-un imobil, se vor întocmi schite care sã ilustreze aceastã situaţie.
(2) Dacã dreptul de abitaţie are ca obiect o parte dintr-un imobil-construcţie, se vor întocmi schite care sã ilustreze aceastã situaţie.
(3) Schiţele vor fi întocmite şi vizate de biroul teritorial urmând a se actualiza corespunzãtor şi anexa la partea A a cãrţii funciare.
ART. 98
Radierea unei servituţi constituite în folosul unui imobil se va putea face numai cu acordul celui care are înscris vreun drept asupra imobilului.

3.14. INTABULAREA DREPTULUI DE IPOTECĂ ŞI A PRIVILEGIULUI IMOBILIAR

ART. 99
(1) Ipoteca se înscrie numai asupra unui imobil în întregul sãu sau asupra unei cote pãrţi aparţinând unui coproprietar. Dacã ipoteca s-a constituit asupra unui etaj sau a unui apartament, ea va fi înscrisã atât asupra acestora, cât şi asupra cotei din indiviziunea forţatã aferente imobilului ipotecat. Când ipoteca are în vedere o proprietate comunã în devãlmãşie înscrierea nu se poate face decât cu acordul celorlalţi coproprietari.
(2) Dreptul de ipotecã asupra unui bun viitor se poate înscrie în condiţiile legii, cu condiţia ca în prealabil sã fi fost notatã existenţa autorizaţiei de construire.
(3) Rangul ipotecii asupra bunului imobil viitor se primeşte în momentul înregistrãrii cererii în registrul general de intrare.
ART. 100
(1) Înscrierea ipotecii în cartea funciarã va menţiona:
a) identificarea persoanei în favoarea cãreia se înscrie ipoteca;
b) titlul juridic care justificã garanţia ipotecii;
c) cuantumul creanţei.
(2) Urmãrirea creanţei ipotecare se noteazã în cartea funciarã.
(3) Dobânzile, rentele sau celelalte prestaţiuni scadente vor avea rangul ipotecii.
ART. 101
(1) Când înscrisul doveditor al vânzãrii învedereazã cã preţul nu a fost plãtit integral, privilegiul pentru garantarea preţului datorat se înscrie din oficiu, în beneficiul vânzãtorului, cu excepţia situaţiei în care s-a renunţat în mod expres la înscrierea acestuia.
(2) Dacã vânzarea a fost desfiinţatã, privilegiul se va radia din oficiu.
(3) Dispoziţiile alineatelor de mai sus se vor aplica, prin asemãnare, şi în caz de schimb sau împãrţealã pentru diferenţa de valoare datoratã în bani.
ART. 102
Privilegiul pentru garantarea preţului datorat de copãrtaşul adjudecatar al imobilului partajat ca urmare a partajului voluntar sau judiciar, se va înscrie, din oficiu şi gratuit, asupra imobilului, în temeiul încheierii registratorului.
ART. 103
(1) Arhitecţii, antreprenorii şi maiştrii vor putea solicita, în temeiul înscrisului constatator al raportului juridic, înscrierea privilegiului asupra imobilului pentru garantarea achitãrii preţului lucrãrilor ce le-au executat.
(2) Înscrisul original va preciza numãrul cadastral al parcelei şi va cuprinde consimţãmântul expres al pãrţilor în vederea înscrierii privilegiului asupra imobilului.
ART. 104
(1) Cesionarul unei creanţe garantate prin ipotecã va putea cere în favoarea sa înscrierea ipotecii, pe baza înscrisului constatator al cesiunii de creanţã.
(2) Debitorul cedat va putea cere notarea excepţiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare comunicãrii încheierii şi pe care înţelege sã le opunã cesionarului.
ART. 105.
Dacã înscrisul constitutiv al ipotecii cuprinde clauza "la ordin" sau "la purtãtor", se va menţiona acest lucru în înscriere. În acest caz, dreptul de ipotecã asupra creanţei ipotecare se va dobândi şi va fi opozabil fãrã înscrierea în cartea funciarã prin însãşi strãmutarea titlului la ordin sau la purtãtor.
ART. 106
Rangul ipotecilor poate fi schimbat prin notarea prioritãţii, în temeiul învoielii fãcute între creditorii ipotecari al cãror rang se schimbã.
ART. 107
Drepturile reale imobiliare afectate de o condiţie rezolutorie expresã sau de un termen extinctiv, precum şi sarcina, în cazul liberalitãţii, se vor arãta în cuprinsul cãrţii funciare.

3.15. INTABULAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA IMOBILELOR ADUSE CA APORT LA CAPITALUL SOCIAL

ART. 108
(1) Aportul unui asociat în cadrul unei asociaţii cu personalitate juridicã, care constã într-un bun imobil, se va înscrie în cartea funciarã pe numele asociaţiei.
(2) Transferul dreptului de proprietate asupra bunului imobil care urmeazã a fi adus ca aport în cadrul unei asociaţii sau societãţi, se va face în baza unui act încheiat cu respectarea formelor prevãzute de lege.
(3) Bunul imobil adus ca aport se va înscrie pe numele persoanei juridice, în temeiul actului încheiat cu respectarea formelor prevãzute de lege, precum şi a unui certificat eliberat de oficiul registrului comerţului în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul societãţii comerciale.

3.16. ÎNSCRIEREA ACTELOR DE EXECUTARE SILITA IMOBILIARĂ

ART. 109
(1) În executarea silitã imobiliarã, conform normelor Codului de procedurã civilã, somaţiile sau notificãrile vor menţiona numãrul cadastral al imobilului.
(2) Actele de executare silitã imobiliarã se vor nota în cartea funciarã.
ART. 110.
Începerea procedurii de valorificare a dreptului de ipotecã se va menţiona în cartea funciarã a imobilului care se urmãreşte. Încheierea care va consemna aceastã operaţiune se comunicã tuturor pãrţilor interesate.
ART. 111
Dacã executarea silitã se efectueazã asupra unor imobile aflate în indiviziune sau în comunitate, înscrierea se face, în primul caz, pânã la nivelul cotei-pãrţi cuvenite debitorului, şi pe întreg imobilul, în al doilea caz.
ART. 112
(1) Toate lucrãrile pentru publicitate prevãzute de Codul de procedurã civilã ca fiind obligatorii de efectuat în cadrul procedurii de urmãrire silitã se vor nota în cartea funciarã asupra imobilului determinat şi se radiazã la încunoştinţarea scrisã a instanţei judecãtoreşti sau a executorului judecãtoresc ori bancar, atunci când efectul lor juridic a încetat.
(2) Actul de adjudecare se va înainta biroului teritorial la care este înscris imobilul adjudecat, pentru înscrierea noilor date privind regimul juridic al acestuia, ca urmare a cererii depuse în acest sens, în urma achitãrii tarifului legal.

CAP. 4
DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE

ART. 113
(1) Pânã la finalizarea lucrãrilor cadastrale şi a registrelor de publicitate imobiliarã pe întreg teritoriul fiecãrui judeţ, în localitãţile cu regim de carte funciarã supuse <>Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cãrţile funciare sau dupã caz <>Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cãrţilor funciare provizorii în cãrţi de publicitate funciarã, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cãrţile funciare sau, dupã caz, în cãrţile de publicitate funciarã, vor continua sã fie fãcute în aceste cãrţi, cu respectarea şi în condiţiile legii.
(2) În cazul imobilelor cuprinse în cãrţi funciare deschise în temeiul <>Decretului-lege nr. 115/1938 , pentru care s-a întocmit documentaţie cadastralã, numãrul cadastral se va menţiona în cartea funciarã alãturi de numãrul topografic pânã la efectuarea urmãtoarei operaţiuni care presupune o dezlipire sau o alipire. Ulterior se va indica doar numãrul cadastral.
(3) În localitãţile cu regim de transcripţiuni şi inscripţiuni, pânã la deschiderea cãrţilor funciare, privilegiile, ipotecile legale, sechestrul, urmãrirea imobilului, a fructelor şi a veniturilor sale, punerea în mişcare a acţiunii penale precum şi acţiunile pentru apãrarea drepturilor reale, vor continua sã fie înscrise în vechile registre de publicitate imobiliarã, potrivit Codului civil şi Codului de procedurã civilã. Modelul de cerere pentru eliberarea unui certificat de sarcini este prezentat în anexa nr. 13.
(4) În ce priveşte actele având ca obiect drepturi reale imobiliare referitoare la terenuri situate în zone pentru care nu s-au finalizat încã lucrãrile cadastrului general se vor avea în vedere prevederile art. 59 din lege, efectuându-se înscrieri în câte o carte funciarã conform prevederilor acesteia.
ART. 114
În situaţiile în care s-au înscris în cartea funciarã, acte juridice referitoare la imobile aflate în evidenţa unui teritoriu administrativ, iar amplasamentul acestora este pe un alt teritoriu administrativ, punerea în concordanţã a situaţiei scriptice cu situaţia fapticã se va realiza la cerere sau din oficiu, dupã cum urmeazã:
a) Oficiul teritorial în evidenţa cãruia se aflã imobilul, în baza documentaţiei de identificare a amplasamentului terenului, va proceda prin referat la anularea numãrului cadastral acordat.
b) Atunci când terenul în cauzã este situat pe un teritoriu administrativ aflat în raza sa de competenţã, oficiul teritorial va aloca un numãr cadastral nou imobilului, corespunzãtor amplasamentului acestuia.
c)Documentaţia cadastralã însoţitã de referatul privind anularea numãrului cadastral, vor fi transmise biroului teritorial în evidenţa cãruia se aflã imobilul, pentru efectuarea modificãrilor şi transferul cãrţii funciare.
d) În cazul în care unitãţile administrativ-teritoriale de evidenţã, respectiv de amplasament ale imobilului sunt în raza de activitate ale aceluiaşi birou teritorial, registratorul va dispune prin încheiere notarea anulãrii numãrului cadastral şi transcrierea imobilului în cartea funciarã a unitãţii administrativ teritoriale de amplasament a terenului. Totodatã se va proceda la închiderea cãrţii funciare iniţiale şi la deschiderea unei cãrţi funciare noi, pe unitatea administrativ-teritorialã aferentã amplasamentului terenului. Cartea funciarã nou deschisã va prelua descrierea imobilului din documentaţia cadastralã şi situaţia juridicã din cartea funciarã închisã. Încheierea va fi comunicatã tuturor persoanelor interesate.
e) În situaţia în care amplasamentul terenului este în raza de competenţã a altui birou teritorial decât cel în evidenţa cãruia se aflã imobilul, dar în subordinea aceluiaşi oficiu teritorial, registratorul sesizat cu cererea de transfer va dispune prin încheiere notarea anulãrii numãrului cadastral şi transcrierea imobilului pe unitatea administrativ teritorialã aferentã amplasamentului terenului. Dupã închiderea cãrţii funciare şi modificarea celorlalte evidente, biroul teritorial va transmite încheierea de transfer împreunã cu documentaţia cadastralã şi o copie conformã a cãrţii funciare închise, la biroul teritorial omolog.
f) Dupã primirea documentaţiei, registratorul din cadrul biroului teritorial în evidenta cãruia se aflã unitatea administrativ-teritorialã de amplasament a terenului va dispune prin încheiere deschiderea unei cãrţi funciare noi, pe unitatea administrativ teritorialã aferentã situãrii terenului. Elementele de identificare ale imobilului vor fi preluate conform descrierii din documentaţia cadastralã, iar situaţia juridicã va fi preluatã din cartea funciarã transmisã. Încheierea se va comunica tuturor persoanelor interesate.
g) Atunci când în procedurã sunt implicate douã oficii teritoriale, oficiul sesizat va proceda conform prevederilor de la literele b şi d. Dupã efectuarea modificãrilor, oficiul teritorial va transmite oficiului teritorial corespondent documentaţia cadastralã însoţitã de încheierea de transcriere a imobilului şi copia conformã a cãrţii funciare închise. Oficiul teritorial în raza cãruia se aflã terenul, va proceda la recepţionarea documentaţiei, alocarea numãrului cadastral şi va transmite lucrarea la biroul teritorial competent, spre operare. În acest caz se va urma procedura prevãzutã la litera f.
h) Prevederile prezentului articol vor fi aplicate prin asemãnare şi imobilelor aflate sub incidenţa Decretului Lege nr. 115/1938, pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cãrţile funciare.
ART. 115
Notarii publici, la întocmirea actelor care urmeazã sã se înscrie în registrele de publicitate, se vor asigura în prealabil de situaţia de carte funciarã, prin solicitarea emiterii extraselor de carte funciarã pentru autentificare, şi de cea cadastralã de la birourile teritoriale asupra imobilelor ce fac obiectul raporturilor juridice şi vor stãrui la efectuarea lucrãrilor de cãtre birourile teritoriale, în condiţiile <>art. 45 alin. 3 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici şi a activitãţii notariale şi ale art. 48 lit. e, respectiv <>art. 54 din Legea cadastrului şi publicitãţii imobiliare nr. 7/1996 republicatã. Modelul de extras de carte funciarã pentru autentificare este prezentat în anexa nr. 14.
ART. 116
Dacã dintr-un registru de publicitate, cartea funciarã veche sau din actele prezentate de pãrţi rezultã cã imobilul este proprietatea indivizã a mai multor persoane, însã aceşti coproprietari se gãsesc, în fapt, în stãpânirea unor pãrţi determinate, coproprietarii, de comun acord, vor putea cere ca din parcelele ce sunt în posesia fiecãruia sã se formeze câte un imobil determinat prin documentaţie cadastralã, înscriindu-se într-o carte funciarã separat sau alipindu-se, unui imobil înscris în cartea funciarã pe numele aceluiaşi proprietar.
ART. 117
(1) Toate operaţiunile şi informaţiile cuprinse în cartea funciarã, pot fi arhivate şi redate pe suport digital.
(2) În cazul în care redarea se face potrivit alin. 1, forţa probantã a datelor de carte funciarã este echivalentã cu aceea a înscrisurilor şi lucrãrilor în baza cãrora s-a operat în cartea funciarã, dacã sunt certificate de biroul teritorial.
(3) Certificarea se face prin menţionarea codului de origine în cazul semnãturii electronice, iar în cazul în care se editeazã datele pe suport de hârtie, va cuprinde semnãtura asistentului registrator şi sigiliul biroului teritorial.
(4) Schimbul de date digitale între birourile teritoriale, oficiile teritoriale şi alte instituţii autorizate se certificã numai prin codul de origine al biroului teritorial.
ART. 118
(1) Baza de date digitalã a oficiului teritorial, respectiv a biroului teritorial va fi protejatã împotriva accesului neautorizat printr-un sistem de securizare a informaţiei. Biroul teritorial va conserva în siguranţã o copie a registrelor şi evidenţelor de carte funciarã, ţinute în format digital, în scopul reconstituirii bazei de date în caz de alterare. Aceastã copie va fi actualizatã zilnic şi nu va fi folositã în mod curent.
(2) Accesul la informaţiile conţinute în baza de date a biroului teritorial se face numai de cãtre persoanele autorizate de cãtre Agenţia Naţionalã.
ART. 119
Anexele nr. 1-14 fac parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 120
Prezentul regulament se completeazã cu prevederile <>Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritãţile şi instituţiile publice, precum şi cu prevederile regulamentului de ordine interioarã al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã, aprobat prin ordinul directorului general nr. 1019/25.11.2005.

ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

Birourile de cadastru şi publicitate
imobiliarã şi arondarea pe unitãţi
administrativ teritoriale


┌────┬─────────┬──────────┬─────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Judet │ BCPI │ UAT │
│Crt.│ │ │ │
└────┼─────────┼──────────┼─────────────────────────────────────┘
1│ ALBA │Alba Iulia│municipiul Alba Iulia
2│ │ │oraşul Cugir
3│ │ │oraşul Zlatna
4│ │ │comuna Almaşu Mare
5│ │ │comuna Berghin
6│ │ │comuna Blandiana
7│ │ │comuna Ciugud
8│ │ │comuna Cricãu
9│ │ │comuna Galda de Jos
10│ │ │comuna Ighiu
11│ │ │comuna Întregalde
12│ │ │comuna Meteş
13│ │ │comuna Mihalţ
14│ │ │comuna Sãliştea
15│ │ │comuna Sântimbru
16│ │ │comuna Şibot
17│ │ │comuna Vinţu de Jos
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
18│ │Aiud │municipiul Aiud
19│ │ │oraşul Ocna Mureş
20│ │ │oraşul Teiuş
21│ │ │comuna Fãrãu
22│ │ │comuna Hopârta
23│ │ │comuna Livezile
24│ │ │comuna Lopadea Nouã
25│ │ │comuna Lunca Mureşului
26│ │ │comuna Mirãslãu
27│ │ │comuna Noşlac
28│ │ │comuna Ponor
29│ │ │comuna Rãdeşti
30│ │ │comuna Râmeţ
31│ │ │comuna Rimetea
32│ │ │comuna Stremţ
33│ │ │comuna Unirea
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
34│ │Blaj │municipiul Blaj
35│ │ │comuna Cenade
36│ │ │comuna Cergãu
37│ │ │comuna Ceru-Bãcãinţi
38│ │ │comuna Cetatea de Baltã
39│ │ │comuna Crãciunelu de Jos
40│ │ │comuna Jidvei
41│ │ │comuna Roşia de Secaş
42│ │ │comuna Sâncel
43│ │ │comuna Şona
44│ │ │comuna Valea Lungã
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
45│ │Câmpeni │oraş Abrud
46│ │ │oraşul Baia de Arieş
47│ │ │oraşul Câmpeni
48│ │ │comuna Albac
49│ │ │comuna Arieşeni
50│ │ │comuna Avram Iancu
51│ │ │comuna Bistra
52│ │ │comuna Bucium
53│ │ │comuna Ciuruleasa
54│ │ │comuna Gârda de Sus
55│ │ │comuna Horea
56│ │ │comuna Lupşa
57│ │ │comuna Mogoş
58│ │ │comuna Ocoliş
59│ │ │comuna Poiana Vadului
60│ │ │comuna Poşaga
61│ │ │comuna Roşia Montanã
62│ │ │comuna Sãlciua
63│ │ │comuna Scãrişoara
64│ │ │comuna Sohodol
65│ │ │comuna Vadu Moţilor
66│ │ │comuna Vidra
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
67│ │Sebeş │municipiul Sebeş
68│ │ │comuna Câlnic
69│ │ │comuna Cut
70│ │ │comuna Daia Românã
71│ │ │comuna Doştat
72│ │ │comuna Gârbova
73│ │ │comuna Ohaba
74│ │ │comuna Pianu
75│ │ │comuna Sãsciori
76│ │ │comuna Şpring
77│ │ │comuna Şugag
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
78│ARGEŞ │Piteşti │municipiul Piteşti
79│ │ │oraşul Mioveni
80│ │ │comuna Albota
81│ │ │comuna Bãbana
82│ │ │comuna Bascov
83│ │ │comuna Bradu
84│ │ │comuna Budeasa
85│ │ │comuna Ciomãgeşti
86│ │ │comuna Cocu
87│ │ │comuna Cotmeana
88│ │ │comuna Cuca
89│ │ │comuna Drãganu
90│ │ │comuna Mãrãcineni
91│ │ │comuna Merişani
92│ │ │comuna Miceşti
93│ │ │comuna Morãreşti
94│ │ │comuna Moşoaia
95│ │ │comuna Oarja
96│ │ │comuna Poiana Lacului
97│ │ │comuna Ştefãneşti
98│ │ │comuna Uda
99│ │ │comuna Vedea
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
100│ │Câmpulung │municipiul Câmpulung
101│ │ │comuna Albeştii de Muscel
102│ │ │comuna Aninoasa
103│ │ │comuna Bãlileşti
104│ │ │comuna Berevoeşti
105│ │ │comuna Boteni
106│ │ │comuna Bughea de Jos
107│ │ │comuna Bughea de Sus
108│ │ │comuna Cetãţeni
109│ │ │comuna Coşeşti
110│ │ │comuna Dâmbovicioara
111│ │ │comuna Dârmãneşti
112│ │ │comuna Davideşti
113│ │ │comuna Dragoslavele
114│ │ │comuna Godeni
115│ │ │comuna Hârtieşti
116│ │ │comuna Lereşti
117│ │ │comuna Mihãeşti
118│ │ │comuna Mioarele
119│ │ │comuna Poienarii de Muscel
120│ │ │comuna Rucãr
121│ │ │comuna Schitu Goleşti
122│ │ │comuna Stâlpeni
123│ │ │comuna Stoeneşti
124│ │ │comuna Ţiţeşti
125│ │ │comuna Valea Mare Pravãţ
126│ │ │comuna Vlãdeşti
127│ │ │comuna Vultureşti
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
128│ │Costeşti │oraşul Costeşti
129│ │ │comuna Bârla
130│ │ │comuna Buzoeşti
131│ │ │comuna Cãldãraru
132│ │ │comuna Hârseşti
133│ │ │comuna Izvoru
134│ │ │comuna Lunca Corbului
135│ │ │comuna Miroşi
136│ │ │comuna Mozãceni
137│ │ │comuna Negraşi
138│ │ │comuna Popeşti
139│ │ │comuna Râca
140│ │ │comuna Recea
141│ │ │comuna Rociu
142│ │ │comuna Sãpata
143│ │ │comuna Slobozia
144│ │ │comuna Ştefan Cel Mare
145│ │ │comuna Stolnici
146│ │ │comuna Suseni
147│ │ │comuna Ungheni
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
148│ │Curtea de │municipiul Curtea de Argeş
149│ │Argeş │comuna Albeştii de Argeş
150│ │ │comuna Arefu
151│ │ │comuna Bãiculeşti
152│ │ │comuna Brãduleţ
153│ │ │comuna Cepari
154│ │ │comuna Cicãneşti
155│ │ │comuna Ciofrângeni
156│ │ │comuna Corbeni
157│ │ │comuna Corbi
158│ │ │comuna Domneşti
159│ │ │comuna Mãlureni
160│ │ │comuna Muşãteşti
161│ │ │comuna Nucşoara
162│ │ │comuna Pietroşani
163│ │ │comuna Poienarii de Argeş
164│ │ │comuna Sãlãtrucu
165│ │ │comuna Şuici
166│ │ │comuna Tigveni
167│ │ │comuna Valea Danului
168│ │ │comuna Valea Iaşului
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
169│ │Topoloveni│oraşul Topoloveni
170│ │ │comuna Beleţi-Negreşti
171│ │ │comuna Bogaţi
172│ │ │comuna Boţeşti
173│ │ │comuna Cãlineşti
174│ │ │comuna Cãteasca
175│ │ │comuna Dobreşti
176│ │ │comuna Leordeni
177│ │ │comuna Priboieni
178│ │ │comuna Rãteşti
179│ │ │comuna Teiu
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
180│ARAD │Arad │municipiul Arad
181│ │ │oraşul Curtici
182│ │ │oraşul Nãdlac
183│ │ │comuna Dorobanţi
184│ │ │comuna Fântânele
185│ │ │comuna Felnac
186│ │ │comuna Frumuşeni
187│ │ │comuna Iratoşu
188│ │ │comuna Livada
189│ │ │comuna Macea
190│ │ │comuna Pecica
191│ │ │comuna Peregu Mare
192│ │ │comuna Şagu
193│ │ │comuna Secusigiu
194│ │ │comuna Şeitin
195│ │ │comuna Şemlac
196│ │ │comuna Şiria
197│ │ │comuna Şofronea
198│ │ │comuna Vinga
199│ │ │comuna Vladimirescu
200│ │ │comuna Zãdãreni
201│ │ │comuna Zimandu Nou
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
202│ │Chişineu- │oraşul Chişineu-Criş
203│ │Criş │comuna Apateu
204│ │ │comuna Grãniceri
205│ │ │comuna Mişca
206│ │ │comuna Olari
207│ │ │comuna Pilu
208│ │ │comuna Sântana
209│ │ │comuna Şepreuş
210│ │ │comuna Şimand
211│ │ │comuna Sintea Mare
212│ │ │comuna Socodor
213│ │ │comuna Zãrand
214│ │ │comuna Zerind
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
215│ │Gurahonţ │oraşul Sebiş
216│ │ │comuna Almaş
217│ │ │comuna Brazii
218│ │ │comuna Buteni
219│ │ │comuna Chisindia
220│ │ │comuna Dezna
221│ │ │comuna Dieci
222│ │ │comuna Gurahonţ
223│ │ │comuna Hãlmãgel
224│ │ │comuna Hãlmagiu
225│ │ │comuna Igneşti
226│ │ │comuna Moneasa
227│ │ │comuna Pleşcuţa
228│ │ │comuna Vârfurile
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
229│ │Ineu │oraşul Ineu
230│ │ │oraşul Pâncota
231│ │ │comuna Archiş
232│ │ │comuna Bârsa
233│ │ │comuna Beliu
234│ │ │comuna Bocsig
235│ │ │comuna Cãrand
236│ │ │comuna Cermei
237│ │ │comuna Craiva
238│ │ │comuna Hãşmaş
239│ │ │comuna Seleuş
240│ │ │comuna Şicula
241│ │ │comuna Şilindia
242│ │ │comuna Târnova
243│ │ │comuna Tauţ
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
244│ │Lipova │oraşul Lipova
245│ │ │comuna Bârzava
246│ │ │comuna Bata
247│ │ │comuna Birchiş
248│ │ │comuna Conop
249│ │ │comuna Covãsinţ
250│ │ │comuna Ghioroc
251│ │ │comuna Pãuliş
252│ │ │comuna Petriş
253│ │ │comuna Sãvârşin
254│ │ │comuna Şiştarovãţ
255│ │ │comuna Ususãu
256│ │ │comuna Vãrãdia de Mureş
257│ │ │comuna Zãbrani
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
258│BUCUREŞTI│Bucureşti │comuna Sector 1
259│ │ │comuna Sector 2
260│ │ │comuna Sector 3
261│ │ │comuna Sector 4
262│ │ │comuna Sector 5
263│ │ │comuna Sector 6
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
264│BACĂU │Bacãu │municipiul Bacãu
265│ │ │comuna Buhoci
266│ │ │comuna Cleja
267│ │ │comuna Coloneşti
268│ │ │comuna Corbasca
269│ │ │comuna Dãmieneşti
270│ │ │comuna Dealu Morii
271│ │ │comuna Faraoani
272│ │ │comuna Filipeni
273│ │ │comuna Gãiceana
274│ │ │comuna Gioseni
275│ │ │comuna Glãvãneşti
276│ │ │comuna Hemeiuş
277│ │ │comuna Horgeşti
278│ │ │comuna Huruieşti
279│ │ │comuna Izvoru Berheciului
280│ │ │comuna Letea Veche
281│ │ │comuna Lipova
282│ │ │comuna Luizi-Cãlugãra
283│ │ │comuna Mişca
284│ │ │comuna Mãgura
285│ │ │comuna Mãrgineni
286│ │ │comuna Motoşeni
287│ │ │comuna Negri
288│ │ │comuna Nicolae Bãlcescu
289│ │ │comuna Odobeşti
290│ │ │comuna Onceşti
291│ │ │comuna Orbeni
292│ │ │comuna Pânceşti
293│ │ │comuna Parava
294│ │ │comuna Parincea
295│ │ │comuna Plopana
296│ │ │comuna Podu Turcului
297│ │ │comuna Prãjeşti
298│ │ │comuna Rãcãciuni
299│ │ │comuna Rãchitoasa
300│ │ │comuna Roşiori
301│ │ │comuna Sãrata
302│ │ │comuna Sascut
303│ │ │comuna Sãuceşti
304│ │ │comuna Secuieni
305│ │ │comuna Stãnişeşti
306│ │ │comuna Tamaşi
307│ │ │comuna Tãtãrãşti
308│ │ │comuna Traian
309│ │ │comuna Ungureni
310│ │ │comuna Valea Seacã
311│ │ │comuna Vultureni
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
312│ │Buhuşi │comuna Bereşti-Bistriţa
313│ │ │comuna Blãgeşti
314│ │ │oraş Buhuşi
315│ │ │comuna Filipeşti
316│ │ │comuna Gârleni
317│ │ │comuna Iteşti
318│ │ │comuna Racova
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
319│ │Moineşti │oraşul Comãneşti
320│ │ │oraşul Dãrmãneşti
321│ │ │oraşul Moineşti
322│ │ │comuna Agãş
323│ │ │comuna Ardeoani
324│ │ │comuna Asãu
325│ │ │comuna Balcani
326│ │ │comuna Bereşti-Tazlãu
327│ │ │comuna Brusturoasa
328│ │ │comuna Ghimeş-Fãget
329│ │ │comuna Mãgireşti
330│ │ │comuna Palanca
331│ │ │comuna Pârjol
332│ │ │comuna Poduri
333│ │ │comuna Scorţeni
334│ │ │comuna Solonţ
335│ │ │comuna Strugari
336│ │ │comuna Zemeş
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
337│ │Oneşti │municipiul Oneşti
338│ │ │oraşul Slãnic-Moldova
339│ │ │oraş Târgu Ocna
340│ │ │comuna Bârsãneşti
341│ │ │comuna Berzunţi
342│ │ │comuna Bogdãneşti
343│ │ │comuna Bucium
344│ │ │comuna Cãiuţi
345│ │ │comuna Caşin
346│ │ │comuna Coţofaneşti
347│ │ │comuna Dofteana
348│ │ │comuna Gura Vãii
349│ │ │comuna Helegiu
350│ │ │comuna Livezi
351│ │ │comuna Mãnãstirea Caşin
352│ │ │comuna Oituz
353│ │ │comuna Pârgãreşti
354│ │ │comuna Sãnduleni
355│ │ │comuna Ştefan Cel Mare
356│ │ │comuna Târgu Trotuş
357│ │ │comuna Urecheşti
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
358│BIHOR │Oradea │municipiul Oradea
359│ │ │comuna Biharia
360│ │ │comuna Borş
361│ │ │comuna Cetariu
362│ │ │comuna Ciuhoi
363│ │ │comuna Copãcel
364│ │ │comuna Diosig
365│ │ │comuna Drãgeşti
366│ │ │comuna Girişu de Criş
367│ │ │comuna Hidişelu de Sus
368│ │ │comuna Husasãu de Tinca
369│ │ │comuna Ineu
370│ │ │comuna Lãzãreni
371│ │ │comuna Nojorid
372│ │ │comuna Oşorhei
373│ │ │comuna Paleu
374│ │ │comuna Roşiori
375│ │ │comuna Sacadat
376│ │ │comuna Sãlard
377│ │ │comuna Sânmartin
378│ │ │comuna Sântandrei
379│ │ │comuna Sârbi
380│ │ │comuna Tãmãşeu
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
381│ │Aleşd │oraşul Aleşd
382│ │ │comuna Aştileu
383│ │ │comuna Auşeu
384│ │ │comuna Borod
385│ │ │comuna Bratca
386│ │ │comuna Brusturi
387│ │ │comuna Bulz
388│ │ │comuna Lugaşu de Jos
389│ │ │comuna Mãgeşti
390│ │ │comuna Şinteu
391│ │ │comuna Şuncuiuş
392│ │ │comuna Ţeţchea
393│ │ │comuna Tileagd
394│ │ │comuna Vadu Crişului
395│ │ │comuna Vârciorog
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
396│ │Beiuş │oraşul Beiuş
397│ │ │oraş Vaşcãu
398│ │ │comuna Budureasa
399│ │ │comuna Bunteşti
400│ │ │comuna Cãbeşti
401│ │ │comuna Câmpani
402│ │ │comuna Cãpâlna
403│ │ │comuna Cãrpinet
404│ │ │comuna Ceica
405│ │ │comuna Criştioru de Jos
406│ │ │comuna Curãţele
407│ │ │comuna Dobreşti
408│ │ │comuna Drãgãneşti
409│ │ │comuna Finiş
410│ │ │comuna Holod
411│ │ │comuna Lazuri de Beiuş
412│ │ │comuna Lunca
413│ │ │comuna Nucet
414│ │ │comuna Pietroasa
415│ │ │comuna Pocola
416│ │ │comuna Pomezeu
417│ │ │comuna Rãbãgani
418│ │ │comuna Remetea
419│ │ │comuna Rieni
420│ │ │comuna Roşia
421│ │ │comuna Sâmbãta
422│ │ │comuna Şoimi
423│ │ │oraş Stei
424│ │ │comuna Tãrcaia
425│ │ │comuna Uileacu de Beiuş
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
426│ │Marghita │oraşul Marghita
427│ │ │oraşul Valea lui Mihai
428│ │ │comuna Abram
429│ │ │comuna Abrãmuţ
430│ │ │comuna Balc
431│ │ │comuna Boianu Mare
432│ │ │comuna Buduslãu
433│ │ │comuna Cherechiu
434│ │ │comuna Chişlaz
435│ │ │comuna Curtuiseni
436│ │ │comuna Dema
437│ │ │comuna Popeşti
438│ │ │comuna Sãcueni
439│ │ │comuna Sãlacea
440│ │ │comuna Simian
441│ │ │comuna Spinuş
442│ │ │comuna Suplacu de Barcãu
443│ │ │comuna Tarcea
444│ │ │comuna Tãuteu
445│ │ │comuna Viişoara
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
446│ │Salonta │oraşul Salonta
447│ │ │comuna Avram Iancu
448│ │ │comuna Batãr
449│ │ │comuna Cefa
450│ │ │comuna Ciumeghiu
451│ │ │comuna Cociuba Mare
452│ │ │comuna Gepiu
453│ │ │comuna Mãdãraş
454│ │ │comuna Olcea
455│ │ │comuna Sânnicolau Român
456│ │ │comuna Tinca
457│ │ │comuna Tulca
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
458│BISTRITA-│Bistriţa │municipiul Bistriţa
459│NĂSĂUD │ │comuna Bistriţa Bârgãului
460│ │ │comuna Budacu de Jos
461│ │ │comuna Budeşti
462│ │ │comuna Cetate
463│ │ │comuna Dumitriţa
464│ │ │comuna Galaţii Bistriţei
465│ │ │comuna Josenii Bârgãului
466│ │ │comuna Livezile
467│ │ │comuna Mãrişelu
468│ │ │comuna Miceştii de Câmpie
469│ │ │comuna Milaş
470│ │ │comuna Monor
471│ │ │comuna Prundu Bârgãului
472│ │ │comuna Sânmihaiu de Câmpie
473│ │ │comuna Şieu
474│ │ │comuna Şieu-Mãgheruş
475│ │ │comuna Şieuţ
476│ │ │comuna Silivaşu de Câmpie
477│ │ │comuna Teaca
478│ │ │comuna Tiha Bârgãului
479│ │ │comuna Urmeniş
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
480│ │Beclean │oraşul Beclean
481│ │ │comuna Braniştea
482│ │ │comuna Cãianu Mic
483│ │ │comuna Chiochiş
484│ │ │comuna Chiuza
485│ │ │comuna Ciceu Mihãieşti
486│ │ │comuna Ciceu-Giurgeşti
487│ │ │comuna Lechinţa
488│ │ │comuna Matei
489│ │ │comuna Negrileşti
490│ │ │comuna Nuşeni
491│ │ │comuna Petru Rareş
492│ │ │comuna Şieu-Odorhei
493│ │ │comuna Şintereag
494│ │ │comuna Spermezeu
495│ │ │comuna Târlişua
496│ │ │comuna Uriu
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
497│ │Nãsãud │oraşul Nãsãud
498│ │ │oraşul Sângeorz-Bãi
499│ │ │comuna Coşbuc
500│ │ │comuna Dumitra
501│ │ │comuna Feldru
502│ │ │comuna Ilva Mare
503│ │ │comuna Ilva Mica
504│ │ │comuna Leşu
505│ │ │comuna Lunca Ilvei
506│ │ │comuna Mãgura Ilvei
507│ │ │comuna Maieru
508│ │ │comuna Nimigea
509│ │ │comuna Parva
510│ │ │comuna Poiana Ilvei
511│ │ │comuna Rebra
512│ │ │comuna Rebrişoara
513│ │ │comuna Rodna
514│ │ │comuna Romuli
515│ │ │comuna Runcu Salviei
516│ │ │comuna Salva
517│ │ │comuna Şanţ
518│ │ │comuna Telciu
519│ │ │comuna Zagra
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
520│BRĂILA │Brãila │municipiul Brãila
521│ │ │comuna Cazasu
522│ │ │comuna Chişcani
523│ │ │comuna Frecãţei
524│ │ │comuna Gemenele
525│ │ │comuna Gropeni
526│ │ │comuna Mãraşu
527│ │ │comuna Mãxineni
528│ │ │comuna Movila Miresii
529│ │ │comuna Râmnicelu
530│ │ │comuna Romanu
531│ │ │comuna Salcia Tudor
532│ │ │comuna Scorţaru Nou
533│ │ │comuna Siliştea
534│ │ │comuna Tichileşti
535│ │ │comuna Traian
536│ │ │comuna Tudor Vladimirescu
537│ │ │comuna Unirea
538│ │ │comuna Vãdeni
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
539│ │Fãurei │oraş Fãurei
540│ │ │oraş Ianca
541│ │ │comuna Bordei Verde
542│ │ │comuna Cireşu
543│ │ │comuna Dudeşti
544│ │ │comuna Galbenu
545│ │ │comuna Grãdiştea
546│ │ │comuna Jirlau
547│ │ │comuna Mircea Vodã
548│ │ │comuna Racoviţã
549│ │ │comuna Surdila-Gãiseanca
550│ │ │comuna Surdila-Greci
551│ │ │comuna Şuteşti
552│ │ │comuna Ulmu
553│ │ │comuna Vişani
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
554│ │Însurãţei │oraşul Însurãţei
555│ │ │comuna Bãrãganul
556│ │ │comuna Berteştii de Jos
557│ │ │comuna Ciocile
558│ │ │comuna Roşiori
559│ │ │comuna Stãncuţa
560│ │ │comuna Tufeşti
561│ │ │comuna Victoria
562│ │ │comuna Viziru
563│ │ │comuna Zãvoaia
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
564│BOTOŞANI │Botoşani │municipiul Botoşani
565│ │ │oraşul Darabani
566│ │ │oraşul Dorohoi
567│ │ │oraşul Flãmânzi
568│ │ │oraşul Sãveni
569│ │ │comuna Albeşti
570│ │ │comuna Adaşeni
571│ │ │comuna Avrãmeni
572│ │ │comuna Bãluşeni
573│ │ │comuna Blândeşti
574│ │ │comuna Brãeşti
575│ │ │comuna Broscãuţi
576│ │ │comuna Bucecea
577│ │ │comuna Cãlãraşi
578│ │ │comuna Cândeşti
579│ │ │comuna Conceşti
580│ │ │comuna Copãlãu
581│ │ │comuna Cordãreni
582│ │ │comuna Colãteni
583│ │ │comuna Corni
584│ │ │comuna Coşula
585│ │ │comuna Coţuşca
586│ │ │comuna Cristeşti
587│ │ │comuna Cristineşti
588│ │ │comuna Curteşti
589│ │ │comuna Dângeni
590│ │ │comuna Dersca
591│ │ │comuna Dimãcheni
592│ │ │comuna Dobârceni
593│ │ │comuna Drãguşeni
594│ │ │comuna Durneşti
595│ │ │comuna Frumuşica
596│ │ │comuna George Enescu
597│ │ │comuna Gorbãneşti
598│ │ │comuna Hãneşti
599│ │ │comuna Havârna
600│ │ │comuna Hilişeu-Horia
601│ │ │comuna Hlipiceni
602│ │ │comuna Hudeşti
603│ │ │comuna Ibãneşti
604│ │ │comuna Leorda
605│ │ │comuna Lozna
606│ │ │comuna Lunca
607│ │ │comuna Manoleasa
608│ │ │comuna Mihai Eminescu
609│ │ │comuna Mihãileni
610│ │ │comuna Mihãlãşeni
611│ │ │comuna Mileanca
612│ │ │comuna Mitoc
613│ │ │comuna Nicşeni
614│ │ │comuna Pãltiniş
615│ │ │comuna Pomârla
616│ │ │comuna Prãjeni
617│ │ │comuna Rãchiţi
618│ │ │comuna Rãdãuţi-Prut
619│ │ │comuna Rãuşeni
620│ │ │comuna Ripiceni
621│ │ │comuna Roma
622│ │ │comuna Româneşti
623│ │ │comuna Santa Mare
624│ │ │comuna Şendriceni
625│ │ │comuna Stãuceni
626│ │ │comuna Ştefãneşti
627│ │ │comuna Ştiubieni
628│ │ │comuna Suharãu
629│ │ │comuna Suliţa
630│ │ │comuna Todireni
631│ │ │comuna Truseşti
632│ │ │comuna Tudora
633│ │ │comuna Ungureni
634│ │ │comuna Unţeni
635│ │ │comuna Vãculeşti
636│ │ │comuna Vârfu Câmpului
637│ │ │comuna Viişoara
638│ │ │comuna Vlãdeni
639│ │ │comuna Vlãsineşti
640│ │ │comuna Vorniceni
641│ │ │comuna Vorona
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
642│BRAŞOV │Braşov │municipiul Braşov
643│ │ │municipiul Codiea
644│ │ │municipiul Sãcele
645│ │ │oraşul Predeal
646│ │ │comuna Bod
647│ │ │comuna Budila
648│ │ │comuna Cristian
649│ │ │comuna Crizbav
650│ │ │comuna Dumbrãviţa
651│ │ │comuna Feldioara
652│ │ │comuna Ghimbav
653│ │ │comuna Hãlchiu
654│ │ │comuna Harman
655│ │ │comuna Mãieruş
656│ │ │comuna Prejmer
657│ │ │comuna Sânpetru
658│ │ │comuna Tãrlungeni
659│ │ │comuna Teliu
660│ │ │comuna Vama Buzãului
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
661│ │Fãgãraş │municipiul Fãgãraş
662│ │ │comuna Beclean
663│ │ │comuna Cincu
664│ │ │comuna Drãguş
665│ │ │comuna Hârseni
666│ │ │comuna Lisa
667│ │ │comuna Mândra
668│ │ │comuna Pãrãu
669│ │ │comuna Recea
670│ │ │comuna Sâmbãta de Sus
671│ │ │comuna Şereaia
672│ │ │comuna Şinca
673│ │ │comuna Şinca Veche
674│ │ │comuna Şoarş
675│ │ │comuna Ucea
676│ │ │oraş Victoria
677│ │ │comuna Viştea
678│ │ │comuna Voila
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
679│ │Rupea │oraşul Rupea
680│ │ │comuna Apaţa
681│ │ │comuna Buneşti
682│ │ │comuna Caţa
683│ │ │comuna Comana
684│ │ │comuna Hoghiz
685│ │ │comuna Homorod
686│ │ │comuna Jibert
687│ │ │comuna Ormeniş
688│ │ │comuna Racoş
689│ │ │comuna Şoarş
690│ │ │comuna Ticuşu
691│ │ │comuna Ungra
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
692│ │Zãrneşti │oraşul Râşnov
693│ │ │oraşul Zãrneşti
694│ │ │comuna Bran
695│ │ │comuna Fundata
696│ │ │comuna Holbav
697│ │ │comuna Moieciu
698│ │ │comuna Poiana Mãrului
699│ │ │comuna Şinca Nouã
700│ │ │comuna Vulcan
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
701│BUZĂU │Buzãu │municipiul Buzãu
702│ │ │municipiul Râmnicu Sãrat
703│ │ │oraşul Nehoiu
704│ │ │oraşul Pogoanele
705│ │ │comuna Amaru
706│ │ │comuna Bãlãceanu
707│ │ │comuna Balta Albã
708│ │ │comuna Beceni
709│ │ │comuna Berca
710│ │ │comuna Bisoca
711│ │ │comuna Blãjani
712│ │ │comuna Boldu
713│ │ │comuna Bozioru
714│ │ │comuna Brãdeanu
715│ │ │comuna Brãeşti
716│ │ │comuna Breaza
717│ │ │comuna Buda
718│ │ │comuna C.A. Rosetti
719│ │ │comuna Calvini
720│ │ │comuna Cãneşti
721│ │ │comuna Cãtina
722│ │ │comuna Cernãteşti
723│ │ │comuna Chiliile
724│ │ │comuna Chiojdu
725│ │ │comuna Cilibia
726│ │ │comuna Cislãu
727│ │ │comuna Cochirleanca
728│ │ │comuna Colţi
729│ │ │comuna Costeşti
730│ │ │comuna Cozieni
731│ │ │comuna Florica
732│ │ │comuna Gãlbinaşi
733│ │ │comuna Gherãseni
734│ │ │comuna Ghergheasa
735│ │ │comuna Glodeanu Sãrat
736│ │ │comuna Glodeanu-Siliştea
737│ │ │comuna Grebãnu
738│ │ │comuna Gura Teghii
739│ │ │comuna Largu
740│ │ │comuna Lopãtari
741│ │ │comuna Luciu
742│ │ │comuna Mãgura
743│ │ │comuna Mânzãleşti
744│ │ │comuna Mãrãcineni
745│ │ │comuna Mãrgãriteşti
746│ │ │comuna Merei
747│ │ │comuna Mihãileşti
748│ │ │comuna Movila Banului
749│ │ │comuna Murgeşti
750│ │ │comuna Nãeni
751│ │ │comuna Odãile
752│ │ │comuna Padina
753│ │ │comuna Pãnãtãu
754│ │ │comuna Pardosi
755│ │ │comuna Pârscov
756│ │ │comuna Pãtârlagele
757│ │ │comuna Pietroasele
758│ │ │comuna Podgoha
759│ │ │comuna Poşta Câlnãu
760│ │ │comuna Puieşti
761│ │ │comuna Racoviţeni
762│ │ │comuna Râmnicelu
763│ │ │comuna Robeascã
764│ │ │comuna Ruşeţu
765│ │ │comuna Sãgeata
766│ │ │comuna Sãhãteni
767│ │ │comuna Sãpoca
768│ │ │comuna Sãruleşti
769│ │ │comuna Scorţoasa
770│ │ │comuna Scutelnici
771│ │ │comuna Siriu
772│ │ │comuna Smeeni
773│ │ │comuna Stâlpu
774│ │ │comuna Ţinteşti
775│ │ │comuna Tisãu
776│ │ │comuna Topliceni
777│ │ │comuna Ulmeni
778│ │ │comuna Unguriu
779│ │ │comuna Vadu Paşii
780│ │ │comuna Vâlcelele
781│ │ │comuna Valea Râmnicului
782│ │ │comuna Valea Salciei
783│ │ │comuna Verneşti
784│ │ │comuna Vintilã Vodã
785│ │ │comuna Vipereşti
786│ │ │comuna Zãrneşti
787│ │ │comuna Ziduri
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
788│CLUJ │Cluj- │municipiul Cluj-Napoca
789│ │Napoca │comuna Apahida
790│ │ │comuna Baciu
791│ │ │comuna Cãianu
792│ │ │comuna Cãmãraşu
793│ │ │comuna Chinteni
794│ │ │comuna Cojocna
795│ │ │comuna Feleacu
796│ │ │comuna Floreşti
797│ │ │comuna Gilãu
798│ │ │comuna Mãguri-Rãcãtãu
799│ │ │comuna Mociu
800│ │ │comuna Pãlatca
801│ │ │comuna Sânpaul
802│ │ │comuna Suatu
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
803│ │Dej │municipiul Dej
804│ │ │comuna Bobâlna
805│ │ │comuna Cãşeiu
806│ │ │comuna Câţcãu
807│ │ │comuna Chiuieşti
808│ │ │comuna Cuzdrioara
809│ │ │comuna Jichişu de Jos
810│ │ │comuna Mica
811│ │ │comuna Panticeu
812│ │ │comuna Recea-Cristur
813│ │ │comuna Unguraş
814│ │ │comuna Vad
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
815│ │Gherla │municipiul Gherla
816│ │ │comuna Aluniş
817│ │ │comuna Aşchileu
818│ │ │comuna Bonţida
819│ │ │comuna Borşa
820│ │ │comuna Buza
821│ │ │comuna Cãtina
822│ │ │comuna Cerneşti
823│ │ │comuna Dãbâca
824│ │ │comuna Fizeşu Gherlii
825│ │ │comuna Geaca
826│ │ │comuna Iclod
827│ │ │comuna Jucu
828│ │ │comuna Mintiu Gherlii
829│ │ │comuna Sânmãrtin
830│ │ │comuna Sic
831│ │ │comuna ŢagaI
832│ │ │comuna Vultureni
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
833│ │Huedin │oraşul Huedin
834│ │ │comuna Aghireşu
835│ │ │comuna Beliş
836│ │ │comuna Cãlãţele
837│ │ │comuna Cãpuşu Mare
838│ │ │comuna Ciucea
839│ │ │comuna Gârbãu
840│ │ │comuna Izvoru Grisului
841│ │ │comuna Mãnãstireni
842│ │ │comuna Mãrgãu
843│ │ │comuna Mãrişel
844│ │ │comuna Negreni
845│ │ │comuna Poieni
846│ │ │comuna Rişca
847│ │ │comuna Sãcuieu
848│ │ │comuna Sâncraiu
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
849│ │Turda │municipiul Câmpia Turzii
850│ │ │municipiul Turda
851│ │ │comuna Aiton
852│ │ │comuna Bãişoara
853│ │ │comuna Cãlãraşi
854│ │ │comuna Ceanu Mare
855│ │ │comuna Ciurila
856│ │ │comuna Frata
857│ │ │comuna Iara
858│ │ │comuna Luna
859│ │ │comuna Mihai Viteazu
860│ │ │comuna Moldoveneşti
861│ │ │comuna Petreştii de Jos
862│ │ │comuna Ploscoş
863│ │ │comuna Sãnduleşti
864│ │ │comuna Sãvãdisla
865│ │ │comuna Tritenii de Jos
866│ │ │comuna Tureni
867│ │ │comuna Valea Ierii
868│ │ │comuna Viişoara
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
869│CĂLĂRAŞI │Cãlãraşi │municipiul Cãlãraşi
870│ │ │oraşul Fundulea
871│ │ │oraşul Lehliu-Garã
872│ │ │comuna Alexandru Odobescu
873│ │ │comuna Belciugatele
874│ │ │comuna Borcea
875│ │ │comuna Ciocãneşti
876│ │ │comuna Cuza Vodã
877│ │ │comuna Dichiseni
878│ │ │comuna Dor Mãrunt
879│ │ │comuna Dorobanţu
880│ │ │comuna Dragalina
881│ │ │comuna Dragoş Vodã
882│ │ │comuna Frãsinet
883│ │ │comuna Grãdiştea
884│ │ │comuna Gurbãneşti
885│ │ │comuna Ileana
886│ │ │comuna Independenţa
887│ │ │comuna Jegãlia
888│ │ │comuna Lehliu
889│ │ │comuna Lupşanu
890│ │ │comuna Modelu
891│ │ │comuna Nicolae Bãlcescu
892│ │ │comuna Perişoru
893│ │ │comuna Roseţi
894│ │ │comuna Sãruleşti
895│ │ │comuna Ştefan Cel Mare
896│ │ │comuna Ştefan Vodã
897│ │ │comuna Tãmãdãu Mare
898│ │ │comuna Ulmu
899│ │ │comuna Unirea
900│ │ │comuna Vâlcelele
901│ │ │comuna Valea Argovei
902│ │ │comuna Vlad Ţepeş
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
903│ │Olteniţa │municipiul Olteniţa
904│ │ │oraşul Budeşti
905│ │ │comuna Cãscioarele
906│ │ │comuna Chirnogi
907│ │ │comuna Chiselet
908│ │ │comuna Curcani
909│ │ │comuna Frumuşani
910│ │ │comuna Fundeni
911│ │ │comuna Gãlbinaşi
912│ │ │comuna Luica
913│ │ │comuna Mãnãstirea
914│ │ │comuna Mitreni
915│ │ │comuna Nana
916│ │ │comuna Plãtãreşti
917│ │ │comuna Radovanu
918│ │ │comuna Sohatu
919│ │ │comuna Şoldanu
920│ │ │comuna Spanţov
921│ │ │comuna Ulmeni
922│ │ │comuna Vasilaţi
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
923│CARAŞ- │Reşiţa │municipiul Reşiţa
924│SEVERIN │ │oraşul Bocşa
925│ │ │oraşul Moldova Nouã
926│ │ │comuna Bãnia
927│ │ │comuna Berzasca
928│ │ │comuna Berzovia
929│ │ │comuna Bozovici
930│ │ │comuna Brebu
931│ │ │comuna Brebu Nou
932│ │ │comuna Caraşova
933│ │ │comuna Coronini
934│ │ │comuna Dalboşeţ
935│ │ │comuna Doclin
936│ │ │comuna Dognecea
937│ │ │comuna Eftimie Murgu
938│ │ │comuna Ezeriş
939│ │ │comuna Fârliug
940│ │ │comuna Gârnic
941│ │ │comuna Lãpuşnicel
942│ │ │comuna Lãpuşnicu Mare
943│ │ │comuna Lupac
944│ │ │comuna Mãureni
945│ │ │comuna Ocna de Fier
946│ │ │comuna Pojejena
947│ │ │comuna Prigor
948│ │ │comuna Ramna
949│ │ │comuna Sicheviţa
950│ │ │comuna Socol
951│ │ │comuna Şopotu Nou
952│ │ │comuna Târnova
953│ │ │comuna Vãliug
954│ │ │comuna Vermeş
955│ │ │comuna Zorlenţu Mare
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
956│ │Caransebeş│municipiul Caransebeş
957│ │ │oraşul Bãile Herculane
958│ │ │oraşul Oţelu Roşu
959│ │ │comuna Armeniş
960│ │ │comuna Bãuţar
961│ │ │comuna Bolvaşniţa
962│ │ │comuna Buchin
963│ │ │comuna Bucoşniţa
964│ │ │comuna Constantin Daicoviciu
965│ │ │comuna Copãcele
966│ │ │comuna Cornea
967│ │ │comuna Cornereva
968│ │ │comuna Domaşnea
969│ │ │comuna Glimboca
970│ │ │comuna Iablaniţa
971│ │ │comuna Luncaviţa
972│ │ │comuna Marga
973│ │ │comuna Mehadia
974│ │ │comuna Mehadica
975│ │ │comuna Obreja
976│ │ │comuna Pãltiniş
977│ │ │comuna Rusca Montanã
978│ │ │comuna Sacu
979│ │ │comuna Slatina-Timiş
980│ │ │comuna Teregova
981│ │ │comuna Topleţ
982│ │ │comuna Turnu Ruieni
983│ │ │comuna Zãvoi
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
984│ │Oraviţa │oraşul Anina
985│ │ │oraşul Oraviţa
986│ │ │comuna Berlişte
987│ │ │comuna Cãrbunari
988│ │ │comuna Ciclova Românã
989│ │ │comuna Ciuchici
990│ │ │comuna Ciudanoviţa
991│ │ │comuna Forotic
992│ │ │comuna Goruia
993│ │ │comuna Grãdinari
994│ │ │comuna Naidãş
995│ │ │comuna Rãcãşdia
996│ │ │comuna Sasca Montanã
997│ │ │comuna Ticvaniu Mare
998│ │ │comuna Vãrãdia
999│ │ │comuna Vrani
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1000│CONSTANŢA│Constanţa │municipiul Constanţa
1001│ │ │oraşul Basarabi
1002│ │ │oraşul Eforie
1003│ │ │oraşul Nãvodari
1004│ │ │oraşul Ovidiu
1005│ │ │oraşul Techirghiol
1006│ │ │comuna Agigea
1007│ │ │comuna Cogealac
1008│ │ │comuna Corbu
1009│ │ │comuna Cumpãna
1010│ │ │comuna Grãdina
1011│ │ │comuna Istria
1012│ │ │comuna Lumina
1013│ │ │comuna Mihai Viteazu
1014│ │ │comuna Mihail Kogãlniceanu
1015│ │ │comuna Nicolae Bãlcescu
1016│ │ │comuna Sãcele
1017│ │ │comuna Târguşor
1018│ │ │comuna Valu lui Traian
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1019│ │Mangalia │municipiul Mangalia
1020│ │ │oraşul Negru Vodã
1021│ │ │comuna 23 August
1022│ │ │comuna Albeşti
1023│ │ │comuna Amzacea
1024│ │ │comuna Bãrãganu
1025│ │ │comuna Cerchezu
1026│ │ │comuna Chirnogeni
1027│ │ │comuna Comana
1028│ │ │comuna Costineşti
1029│ │ │comuna Dumbrãveni
1030│ │ │comuna Independenţa
1031│ │ │comuna Limanu
1032│ │ │comuna Mereni
1033│ │ │comuna Pecineaga
1034│ │ │comuna Topraisar
1035│ │ │comuna Tuzla
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1036│ │Medgidia │municipiul Medgidia
1037│ │ │oraşul Cernavodã
1038│ │ │oraşul Hârşova
1039│ │ │comuna Adamclisi
1040│ │ │comuna Aliman
1041│ │ │comuna Bãneasa
1042│ │ │comuna Castelu
1043│ │ │comuna Ciobanu
1044│ │ │comuna Ciocârlia
1045│ │ │comuna Cobadin
1046│ │ │comuna Crucea
1047│ │ │comuna Cuza Vodã
1048│ │ │comuna Deleni
1049│ │ │comuna Dobromir
1050│ │ │comuna Gârliciu
1051│ │ │comuna Ghindãreşti
1052│ │ │comuna Horia
1053│ │ │comuna Ion Corvin
1054│ │ │comuna Lipniţa
1055│ │ │comuna Mircea Vodã
1056│ │ │comuna Oltina
1057│ │ │comuna Ostrov
1058│ │ │comuna Pantelimon
1059│ │ │comuna Peştera
1060│ │ │comuna Poarta Albã
1061│ │ │comuna Rasova
1062│ │ │comuna Saligny
1063│ │ │comuna Saraiu
1064│ │ │comuna Seimeni
1065│ │ │comuna Siliştea
1066│ │ │comuna Topalu
1067│ │ │comuna Tortoman
1068│ │ │comuna Vulturu
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1069│COVASNA │Sfântu │municipiul Sfântu Gheorghe
1070│ │Gheorghe │oraşul Baraolt
1071│ │ │comuna Aita Mare
1072│ │ │comuna Arcuş
1073│ │ │comuna Bãţani
1074│ │ │comuna Belin
1075│ │ │comuna Bixad
1076│ │ │comuna Bodoc
1077│ │ │comuna Boroşneu Mare
1078│ │ │comuna Brãduţ
1079│ │ │comuna Chichiş
1080│ │ │comuna Dobarlã
1081│ │ │comuna Ghidfalãu
1082│ │ │comuna Hãghig
1083│ │ │comuna Ilieni
1084│ │ │comuna Malnaş
1085│ │ │comuna Micfalãu
1086│ │ │comuna Ozun
1087│ │ │comuna Reci
1088│ │ │comuna Vâlcele
1089│ │ │comuna Valea Crişului
1090│ │ │comuna Valea Mare
1091│ │ │comuna Vârghiş
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1092│ │Întorsura │comuna Buzãu Ardelean
1093│ │Buzãului │comuna Mãrcuş
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1094│ │Târgu │municipiul Târgu Secuiesc
1095│ │Secuiesc │oraşul Covasna
1096│ │ │comuna Barcani
1097│ │ │comuna Brateş
1098│ │ │comuna Breţcu
1099│ │ │comuna Cãtãlina
1100│ │ │comuna Cernat
1101│ │ │comuna Comandau
1102│ │ │comuna Dalnic
1103│ │ │comuna Ghelinţa
1104│ │ │comuna Lemnia
1105│ │ │comuna Mereni
1106│ │ │comuna Moacşa
1107│ │ │comuna Ojdula
1108│ │ │comuna Poian
1109│ │ │comuna Sânzieni
1110│ │ │comuna Turia
1111│ │ │comuna Zãbala
1112│ │ │comuna Zagon
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1113│DÂMBOVIŢA│Târgovişte│municipiul Târgovişte
1114│ │ │oraşul Fieni
1115│ │ │oraşul Gãeşti
1116│ │ │oraş Moreni
1117│ │ │oraş Pucioasa
1118│ │ │oraş Titu
1119│ │ │comuna Aninoasa
1120│ │ │comuna Bãleni
1121│ │ │comuna Bãrbuleţu
1122│ │ │comuna Bezdead
1123│ │ │comuna Bilciureşti
1124│ │ │comuna Brãneşti
1125│ │ │comuna Braniştea
1126│ │ │comuna Brezoaele
1127│ │ │comuna Buciumeni
1128│ │ │comuna Bucşani
1129│ │ │comuna Butimanu
1130│ │ │comuna Cândeşti
1131│ │ │comuna Ciocãneşti
1132│ │ │comuna Cobia
1133│ │ │comuna Cojasca
1134│ │ │comuna Comişani
1135│ │ │comuna Conteşti
1136│ │ │comuna Corbii Mari
1137│ │ │comuna Cornãţelu
1138│ │ │comuna Cerneşti
1139│ │ │comuna Costeştii din Vale
1140│ │ │comuna Crângurile
1141│ │ │comuna Crevedia
1142│ │ │comuna Dãrmãneşti
1143│ │ │comuna Dobra
1144│ │ │comuna Doiceşti
1145│ │ │comuna Dragodana
1146│ │ │comuna Dragomireşti
1147│ │ │comuna Finta
1148│ │ │comuna Glodeni
1149│ │ │comuna Gura Foii
1150│ │ │comuna Gura Ocniţei
1151│ │ │comuna Gura Şuţii
1152│ │ │comuna Hulubeşti
1153│ │ │comuna I.L. Caragiale
1154│ │ │comuna Iedera
1155│ │ │comuna Lucieni
1156│ │ │comuna Ludeşti
1157│ │ │comuna Lunguleţu
1158│ │ │comuna Malu cu Flori
1159│ │ │comuna Mãneşti
1160│ │ │comuna Mãtãsaru
1161│ │ │comuna Mogoşani
1162│ │ │comuna Moroeni
1163│ │ │comuna Morteni
1164│ │ │comuna Moţãieni
1165│ │ │comuna Niculeşti
1166│ │ │comuna Nucet
1167│ │ │comuna Ocniţa
1168│ │ │comuna Odobeşti
1169│ │ │comuna Perşinari
1170│ │ │comuna Petreşti
1171│ │ │comuna Pietrari
1172│ │ │comuna Pietroşiţa
1173│ │ │comuna Poiana
1174│ │ │comuna Potlogi
1175│ │ │comuna Produleşti
1176│ │ │comuna Pucheni
1177│ │ │comuna Rãcari
1178│ │ │comuna Raciu
1179│ │ │comuna Rãscãeţi
1180│ │ │comuna Râu Alb
1181│ │ │comuna Rãzvad
1182│ │ │comuna Runcu
1183│ │ │comuna Sãlcioara
1184│ │ │comuna Şelaru
1185│ │ │comuna Slobozia Moarã
1186│ │ │comuna Şotânga
1187│ │ │comuna Tartãşeşti
1188│ │ │comuna Tatãrãni
1189│ │ │comuna Ulieşti
1190│ │ │comuna Ulmi
1191│ │ │comuna Vãcãreşti
1192│ │ │comuna Valea Lungã
1193│ │ │comuna Valea Mare
1194│ │ │comuna Vãleni-Dâmboviţa
1195│ │ │comuna Vârfuri
1196│ │ │comuna Vişina
1197│ │ │comuna Vişineşti
1198│ │ │comuna Vlãdeni
1199│ │ │comuna Voineşti
1200│ │ │comuna Vulcana-Bãi
1201│ │ │comuna Vulcana-Pandele
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1202│DOLJ │Craiova │municipiul Craiova
1203│ │ │municipiul Calafat
1204│ │ │oraşul Bãileşti
1205│ │ │oraşul Filiaşi
1206│ │ │oraşul Segarcea
1207│ │ │comuna Afumaţi
1208│ │ │comuna Almãj
1209│ │ │comuna Amãrãştii de Jos
1210│ │ │comuna Amãrãştii de Sus
1211│ │ │comuna Apele Vii
1212│ │ │comuna Argetoaia
1213│ │ │comuna Barca
1214│ │ │comuna Bechet
1215│ │ │comuna Bistreţ
1216│ │ │comuna Botoşeşti-Paia
1217│ │ │comuna Brabova
1218│ │ │comuna Brãdeşti
1219│ │ │comuna Braloştiţa
1220│ │ │comuna Bratovoeşti
1221│ │ │comuna Breasta
1222│ │ │comuna Bucovãt
1223│ │ │comuna Buizeşti
1224│ │ │comuna Cãlãraşi
1225│ │ │comuna Calopãr
1226│ │ │comuna Caraula
1227│ │ │comuna Cârcea
1228│ │ │comuna Cârna
1229│ │ │comuna Carpen
1230│ │ │comuna Castranova
1231│ │ │comuna Catane
1232│ │ │comuna Celaru
1233│ │ │comuna Cerat
1234│ │ │comuna Cernãteşti
1235│ │ │comuna Cetate
1236│ │ │comuna Cioroiaşi
1237│ │ │comuna Ciupercenii Noi
1238│ │ │comuna Coşoveni
1239│ │ │comuna Coţofenii din Dos
1240│ │ │comuna Coţofenii din Faţã
1241│ │ │comuna Dãbuleni
1242│ │ │comuna Daneţi
1243│ │ │comuna Desa
1244│ │ │comuna Dioşti
1245│ │ │comuna Dobreşti
1246│ │ │comuna Dobroteşti
1247│ │ │comuna Dragoteşti
1248│ │ │comuna Drãnic
1249│ │ │comuna Fãrş
1250│ │ │comuna Galicea Mare
1251│ │ │comuna Galiciuica
1252│ │ │comuna Gângiova
1253│ │ │comuna Gherceşti
1254│ │ │comuna Ghidici
1255│ │ │comuna Ghindeni
1256│ │ │comuna Gighera
1257│ │ │comuna Giubega
1258│ │ │comuna Giurgiţa
1259│ │ │comuna Gogoşu
1260│ │ │comuna Goicea
1261│ │ │comuna Goieşti
1262│ │ │comuna Greceşti
1263│ │ │comuna Întorsura
1264│ │ │comuna Isalniţa
1265│ │ │comuna Izvoare
1266│ │ │comuna Leu
1267│ │ │comuna Lipovu
1268│ │ │comuna Mãceşu de Jos
1269│ │ │comuna Mãceşu de Sus
1270│ │ │comuna Maglavit
1271│ │ │comuna Malu Mare
1272│ │ │comuna Mârşani
1273│ │ │comuna Melineşti
1274│ │ │comuna Mischii
1275│ │ │comuna Moţãţei
1276│ │ │comuna Murgaşi
1277│ │ │comuna Negoi
1278│ │ │comuna Oradel
1279│ │ │comuna Ostraveni
1280│ │ │comuna Perişor
1281│ │ │comuna Pieleşti
1282│ │ │comuna Piscu Vechi
1283│ │ │comuna Pleniţa
1284│ │ │comuna Pleşoi
1285│ │ │comuna Podari
1286│ │ │comuna Poiana Mare
1287│ │ │comuna Predeşti
1288│ │ │comuna Radovan
1289│ │ │comuna Rast
1290│ │ │comuna Robãneşti
1291│ │ │comuna Rojiste
1292│ │ │comuna Sadova
1293│ │ │comuna Sãlcuţa
1294│ │ │comuna Scãeşti
1295│ │ │comuna Seaca de Câmp
1296│ │ │comuna Seaca de Pãdure
1297│ │ │comuna Secu
1298│ │ │comuna Siliştea Crucii
1299│ │ │comuna Şimnicu de Sus
1300│ │ │comuna Sopot
1301│ │ │comuna Tãlpaş
1302│ │ │comuna Teasc
1303│ │ │comuna Terpeziţa
1304│ │ │comuna Teslui
1305│ │ │comuna Ţuglui
1306│ │ │comuna Unirea
1307│ │ │comuna Urzicuţa
1308│ │ │comuna Valea Stanciului
1309│ │ │comuna Vârtop
1310│ │ │comuna Vârvoru de Jos
1311│ │ │comuna Vela
1312│ │ │comuna Verbiţa
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1313│GORJ │Târgu Jiu │municipiul Târgu Jiu
1314│ │ │municipiul Motru
1315│ │ │oraşul Bumbeşti-Jiu
1316│ │ │oraşul Novaci
1317│ │ │oraşul Rovinari
1318│ │ │oraşul Târgu Cãrbuneşti
1319│ │ │oraşul Ţicleni
1320│ │ │oraşul Tismana
1321│ │ │oraşul Turceni
1322│ │ │comuna Albeni
1323│ │ │comuna Alimpeşti
1324│ │ │comuna Aninoasa
1325│ │ │comuna Arcani
1326│ │ │comuna Baia de Fier
1327│ │ │comuna Bãlãneşti
1328│ │ │comuna Bãleşti
1329│ │ │comuna Bâlteni
1330│ │ │comuna Bãrbãteşti
1331│ │ │comuna Bengeşti-Ciocadia
1332│ │ │comuna Berleşti
1333│ │ │comuna Bolboşi
1334│ │ │comuna Borãscu
1335│ │ │comuna Brãneşti
1336│ │ │comuna Bumbeşti-Piţic
1337│ │ │comuna Bustuchin
1338│ │ │comuna Câlnic
1339│ │ │comuna Cãpreni
1340│ │ │comuna Cãtunele
1341│ │ │comuna Ciuperceni
1342│ │ │comuna Crasna
1343│ │ │comuna Cruşet
1344│ │ │comuna Dãnciuleşti
1345│ │ │comuna Dãneşti
1346│ │ │comuna Drãgoteşti
1347│ │ │comuna Drãguţeşti
1348│ │ │comuna Fãrcãşeşti
1349│ │ │comuna Glogova
1350│ │ │comuna Godineşti
1351│ │ │comuna Hurezani
1352│ │ │comuna Ioneşti
1353│ │ │comuna Jupâneşti
1354│ │ │comuna Leleşti
1355│ │ │comuna Licurici
1356│ │ │comuna Logreşti
1357│ │ │comuna Mãtãsari
1358│ │ │comuna Muşeteşti
1359│ │ │comuna Negomir
1360│ │ │comuna Padeş
1361│ │ │comuna Peştişani
1362│ │ │comuna Plopşoru
1363│ │ │comuna Polovragi
1364│ │ │comuna Prigoria
1365│ │ │comuna Roşia de Amaradia
1366│ │ │comuna Runcu
1367│ │ │comuna Sãcelu
1368│ │ │comuna Samarineşti
1369│ │ │comuna Sãuleşti
1370│ │ │comuna Schela
1371│ │ │comuna Scoarţa
1372│ │ │comuna Slivileşti
1373│ │ │comuna Stãneşti
1374│ │ │comuna Stejari
1375│ │ │comuna Stoina
1376│ │ │comuna Ţânţãreni
1377│ │ │comuna Teleşti
1378│ │ │comuna Turburea
1379│ │ │comuna Turcineşti
1380│ │ │comuna Urdari
1381│ │ │comuna Vãgiuleşti
1382│ │ │comuna Vladimir
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1383│GALAŢI │Galaţi │municipiul Galaţi
1384│ │ │oraşul Bereşti
1385│ │ │oraşul Târgu Bujor
1386│ │ │comuna Bãlãbãneşti
1387│ │ │comuna Bãlaşeşti
1388│ │ │comuna Bãleni
1389│ │ │comuna Bãneasa
1390│ │ │comuna Bereşti-Meria
1391│ │ │comuna Braniştea
1392│ │ │comuna Cavadineşti
1393│ │ │comuna Corni
1394│ │ │comuna Cuca
1395│ │ │comuna Cuza Vodã
1396│ │ │comuna Drãguşeni
1397│ │ │comuna Fârţãneşti
1398│ │ │comuna Folteşti
1399│ │ │comuna Frumuşiţa
1400│ │ │comuna Jorãşti
1401│ │ │comuna Mãstãcani
1402│ │ │comuna Oancea
1403│ │ │comuna Pechea
1404│ │ │comuna Rãdeşti
1405│ │ │comuna Rediu
1406│ │ │comuna Scânteieşti
1407│ │ │comuna Schela
1408│ │ │comuna Şendreni
1409│ │ │comuna Slobozia Conachi
1410│ │ │comuna Smârdan
1411│ │ │comuna Smulţi
1412│ │ │comuna Suceveni
1413│ │ │comuna Tuluceşti
1414│ │ │comuna Umbrãreşti
1415│ │ │comuna Vânãtori
1416│ │ │comuna Vârlezi
1417│ │ │comuna Vlãdeşti
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1418│ │Lieşti │comuna Lieşti
1419│ │ │comuna Barcea
1420│ │ │comuna Costache Negri
1421│ │ │comuna Fundeni
1422│ │ │comuna Griviţa
1423│ │ │comuna Independenţa
1424│ │ │comuna Iveşti
1425│ │ │comuna Nãmoloasa
1426│ │ │comuna Piscu
1427│ │ │comuna Tudor Vladimirescu
1428│ │ │comuna Umbrãreşti
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1429│ │Tecuci │municipiul Tecuci
1430│ │ │comuna Brãhãşeşti
1431│ │ │comuna Buciumeni
1432│ │ │comuna Cerţeşti
1433│ │ │comuna Corod
1434│ │ │comuna Cosmeşti
1435│ │ │comuna Cudalbi
1436│ │ │comuna Drãgãneşti
1437│ │ │comuna Ghidigeni
1438│ │ │comuna Gohor
1439│ │ │comuna Matca
1440│ │ │comuna Movileni
1441│ │ │comuna Munteni
1442│ │ │comuna Negrileşti
1443│ │ │comuna Nicoreşti
1444│ │ │comuna Poiana
1445│ │ │comuna Priponeşti
1446│ │ │comuna Ţepu
1447│ │ │comuna Valea Mãrului
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1448│GIURGIU │Giurgiu │municipiul Giurgiu
1449│ │ │oraşul Bolintin-Vale
1450│ │ │oraşul Mihãileşti
1451│ │ │comuna Adunaţii-Copãceni
1452│ │ │comuna Bãneasa
1453│ │ │comuna Bolintin-Deal
1454│ │ │comuna Bucşani
1455│ │ │comuna Bulbucata
1456│ │ │comuna Buturugeni
1457│ │ │comuna Cãlugãreni
1458│ │ │comuna Clejani
1459│ │ │comuna Colibaşi
1460│ │ │comuna Comana
1461│ │ │comuna Cosoba
1462│ │ │comuna Crevedia Mare
1463│ │ │comuna Daia
1464│ │ │comuna Floreşti-Stoeneşti
1465│ │ │comuna Frãţeşti
1466│ │ │comuna Gãiseni
1467│ │ │comuna Gãujani
1468│ │ │comuna Ghimpaţi
1469│ │ │comuna Gogoşari
1470│ │ │comuna Goştinari
1471│ │ │comuna Gostinu
1472│ │ │comuna Grãdinari
1473│ │ │comuna Greaca
1474│ │ │comuna Herãşti
1475│ │ │comuna Hotarele
1476│ │ │comuna Iepureşti
1477│ │ │comuna Isvoarele
1478│ │ │comuna Izvoarele
1479│ │ │comuna Joiţa
1480│ │ │comuna Letca Nouã
1481│ │ │comuna Malu
1482│ │ │comuna Mârşa
1483│ │ │comuna Mihai Bravu
1484│ │ │comuna Ogrezeni
1485│ │ │comuna Oinacu
1486│ │ │comuna Prundu
1487│ │ │comuna Putineiu
1488│ │ │comuna Rãsuceni
1489│ │ │comuna Roata de Jos
1490│ │ │comuna Sãbãreni
1491│ │ │comuna Schitu
1492│ │ │comuna Singureni
1493│ │ │comuna Slobozia
1494│ │ │comuna Stãneşti
1495│ │ │comuna Stoeneşti
1496│ │ │comuna Toporu
1497│ │ │comuna Ulmi
1498│ │ │comuna Valea Dragului
1499│ │ │comuna Vânãtori Mici
1500│ │ │comuna Vãrãsti
1501│ │ │comuna Vedea
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1502│HUNEDOARA│Deva │municipiul Deva
1503│ │ │oraşul Simeria
1504│ │ │comuna Bãcia
1505│ │ │comuna Bãiţa
1506│ │ │comuna Bãtrâna
1507│ │ │comuna Brãnişca
1508│ │ │comuna Burjuc
1509│ │ │comuna Cârjiţi
1510│ │ │comuna Certeju de Sus
1511│ │ │comuna Dobra
1512│ │ │comuna Gurasada
1513│ │ │comuna Hãrãu
1514│ │ │comuna Ilia
1515│ │ │comuna Lãpugiu de Jos
1516│ │ │comuna Rapoltu Mare
1517│ │ │comuna Şoimuş
1518│ │ │comuna Veţel
1519│ │ │comuna Vorta
1520│ │ │comuna Zam
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1521│ │Brad │municipiul Brad
1522│ │ │comuna Baia de Criş
1523│ │ │comuna Blãjeni
1524│ │ │comuna Buceş
1525│ │ │comuna Bucureşci
1526│ │ │comuna Bulzeştii de Sus
1527│ │ │comuna Crişcior
1528│ │ │comuna Luncoiu de Jos
1529│ │ │comuna Ribiţa
1530│ │ │comuna Tomeşti
1531│ │ │comuna Vãlişoara
1532│ │ │comuna Vata de Jos
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1533│ │Haţeg │oraşul Haţeg
1534│ │ │comuna Baru
1535│ │ │comuna Bretea Românã
1536│ │ │comuna Densuş
1537│ │ │comuna General Berthelot
1538│ │ │comuna Pui
1539│ │ │comuna Rãchitova
1540│ │ │comuna Râu de Mori
1541│ │ │comuna Sãlaşu de Sus
1542│ │ │comuna Sântãmãria-Orlea
1543│ │ │comuna Sarmizegetusa
1544│ │ │comuna Toteşti
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1545│ │Hunedoara │municipiul Hunedoara
1546│ │ │oraşul Cãlan
1547│ │ │comuna Boşorod
1548│ │ │comuna Bunila
1549│ │ │comuna Cerbãl
1550│ │ │comuna Ghelari
1551│ │ │comuna Lelese
1552│ │ │comuna Lunca Cernii de Jos
1553│ │ │comuna Pestişu Mic
1554│ │ │comuna Teliucu Inferior
1555│ │ │comuna Topliţa
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1556│ │Orãştie │municipiul Orãştie
1557│ │ │oraşul Geoagiu
1558│ │ │comuna Balşa
1559│ │ │comuna Beriu
1560│ │ │comuna Mãrtineşti
1561│ │ │comuna Orãştioara de Sus
1562│ │ │comuna Romos
1563│ │ │comuna Turdaş
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1564│ │Petroşani │municipiul Petroşani
1565│ │ │oraşul Vulcan
1566│ │ │oraşul Aninoasa
1567│ │ │oraşul Lupeni
1568│ │ │oraşul Petrila
1569│ │ │oraşul Uricani
1570│ │ │comuna Baniţa
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1571│HARGHITA │Miercurea-│municipiul Miercurea Ciuc
1572│ │Ciuc │oraşul Bãile Tuşnad
1573│ │ │oraşul Bãlan
1574│ │ │comuna Cârţa
1575│ │ │comuna Ciceu
1576│ │ │comuna Ciucsângeorgiu
1577│ │ │comuna Cozmeni
1578│ │ │comuna Dãneşti
1579│ │ │comuna Frumoasa
1580│ │ │comuna Leliceni
1581│ │ │comuna Lunca de Jos
1582│ │ │comuna Lunca de Sus
1583│ │ │comuna Mãdãraş
1584│ │ │comuna Mihãileni
1585│ │ │comuna Pãuleni-Ciuc
1586│ │ │comuna Plãieşii de Jos
1587│ │ │comuna Racu
1588│ │ │comuna Sâncrãieni
1589│ │ │comuna Sândominic
1590│ │ │comuna Sânmartin
1591│ │ │comuna Sânsimion
1592│ │ │comuna Sântimbru
1593│ │ │comuna Siculeni
1594│ │ │comuna Tomeşti
1595│ │ │comuna Tuşnad
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1596│ │ │oraşul Gheorgheni
1597│ │ │comuna Ciumani
1598│ │ │comuna Ditrãu
1599│ │ │comuna Joseni
1600│ │ │comuna Lãzarea
1601│ │ │comuna Remetea
1602│ │ │comuna Suseni
1603│ │ │comuna Voşlãbeni
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1604│ │Odorheiu │municipiul Odorheiu Secuiesc
1605│ │Secuiesc │oraşul Cristuru Secuiesc
1606│ │ │oraşul Vlãhiţa
1607│ │ │comuna Atid
1608│ │ │comuna Avrameşti
1609│ │ │comuna Brãdeşti
1610│ │ │comuna Cãpâlniţa
1611│ │ │comuna Corund
1612│ │ │comuna Dârjiu
1613│ │ │comuna Dealu
1614│ │ │comuna Feliceni
1615│ │ │comuna Lueta
1616│ │ │comuna Lupeni
1617│ │ │comuna Mãrtiniş
1618│ │ │comuna Mereşti
1619│ │ │comuna Mugeni
1620│ │ │comuna Ocland
1621│ │ │comuna Porumbeni
1622│ │ │comuna Praid
1623│ │ │comuna Sãcel
1624│ │ │comuna Satu Mare
1625│ │ │comuna Secuieni
1626│ │ │comuna Şimoneşti
1627│ │ │comuna Ulieş
1628│ │ │comuna Vãrşag
1629│ │ │comuna Zetea
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1630│ │Topliţa │oraşul Topliţa
1631│ │ │oraşul Borsec
1632│ │ │comuna Bilbor
1633│ │ │comuna Corbu
1634│ │ │comuna Gãlãuţaş
1635│ │ │comuna Sãrmaş
1636│ │ │comuna Subcetate
1637│ │ │comuna Tulgheş
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1638│ILFOV │Ilfov │oraşul Buftea
1639│ │ │oraşul Otopeni
1640│ │ │comuna 1 Decembrie
1641│ │ │comuna Afumaţi
1642│ │ │comuna Baloteşti
1643│ │ │comuna Berceni
1644│ │ │comuna Bragadiru
1645│ │ │comuna Brãneşti
1646│ │ │comuna Cernica
1647│ │ │comuna Chiajna
1648│ │ │comuna Chitila
1649│ │ │comuna Ciolpani
1650│ │ │comuna Ciorogârla
1651│ │ │comuna Clinceni
1652│ │ │comuna Copãceni
1653│ │ │comuna Corbeanca
1654│ │ │comuna Cornetu
1655│ │ │comuna Darãşti-Ilfov
1656│ │ │comuna Dascãlu
1657│ │ │comuna Dobroeşti
1658│ │ │comuna Domneşti
1659│ │ │comuna Dragomireşti-Vale
1660│ │ │comuna Gãneasa
1661│ │ │comuna Glina
1662│ │ │comuna Grãdiştea
1663│ │ │comuna Gruiu
1664│ │ │comuna Jilava
1665│ │ │comuna Mãgurele
1666│ │ │comuna Moara Vlãsiei
1667│ │ │comuna Mogoşoaia
1668│ │ │comuna Nuci
1669│ │ │comuna Pantelimon
1670│ │ │comuna Periş
1671│ │ │comuna Petrãchioaia
1672│ │ │comuna Popeşti Leordeni
1673│ │ │comuna Snagov
1674│ │ │comuna Ştefãneştii De Jos
1675│ │ │comuna Tunari
1676│ │ │comuna Vidra
1677│ │ │comuna Voluntari
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1678│IALOMIŢA │Slobozia │municipiul Slobozia
1679│ │ │municipiul Feteşti
1680│ │ │municipiul Urziceni
1681│ │ │oraşul Ţãndãrei
1682│ │ │comuna Adâncata
1683│ │ │comuna Albeşti
1684│ │ │comuna Alexeni
1685│ │ │comuna Amara
1686│ │ │comuna Andrãşeşti
1687│ │ │comuna Armãşeşti
1688│ │ │comuna Axintele
1689│ │ │comuna Balaciu
1690│ │ │comuna Bãrcãneşti
1691│ │ │comuna Borãneşti
1692│ │ │comuna Borduşani
1693│ │ │comuna Brazii
1694│ │ │comuna Bucu
1695│ │ │comuna Bueşti
1696│ │ │comuna Cãzãneşti
1697│ │ │comuna Ciocârlia
1698│ │ │comuna Ciochina
1699│ │ │comuna Ciulniţa
1700│ │ │comuna Cocora
1701│ │ │comuna Colelia
1702│ │ │comuna Cosambeşti
1703│ │ │comuna Coşereni
1704│ │ │comuna Dragoeşti
1705│ │ │comuna Dridu
1706│ │ │comuna Fãcãeni
1707│ │ │comuna Fierbinţi-Târg
1708│ │ │comuna Gârbovi
1709│ │ │comuna Gheorghe Doja
1710│ │ │comuna Gheorghe Lazãr
1711│ │ │comuna Giurgeni
1712│ │ │comuna Grindu
1713│ │ │comuna Griviţa
1714│ │ │comuna Gura Ialomiţei
1715│ │ │comuna Ion Roatã
1716│ │ │comuna Jilavele
1717│ │ │comuna Maia
1718│ │ │comuna Manasia
1719│ │ │comuna Mãrculeşti
1720│ │ │comuna Mihail Kogãlniceanu
1721│ │ │comuna Miloşeşti
1722│ │ │comuna Moldoveni
1723│ │ │comuna Movila
1724│ │ │comuna Movilita
1725│ │ │comuna Munteni-Buzãu
1726│ │ │comuna Ograda
1727│ │ │comuna Perieţi
1728│ │ │comuna Platoneşti
1729│ │ │comuna Reviga
1730│ │ │comuna Roşiori
1731│ │ │comuna Sãlcioara
1732│ │ │comuna Sãrãţeni
1733│ │ │comuna Sãveni
1734│ │ │comuna Scânteia
1735│ │ │comuna Sfântu Gheorghe
1736│ │ │comuna Sineşti
1737│ │ │comuna Stelnica
1738│ │ │comuna Sudiţi
1739│ │ │comuna Traian
1740│ │ │comuna Valea Ciorii
1741│ │ │comuna Valea Mãcrişului
1742│ │ │comuna Vlãdeni
1743│IAŞI │Iaşi │municipiul Iaşi
1744│ │ │oraş Podu Iloaiei
1745│ │ │comuna Andrieşeni
1746│ │ │comuna Aroneanu
1747│ │ │comuna Bârnova
1748│ │ │comuna Bivolari
1749│ │ │comuna Ciurea
1750│ │ │comuna Dagâţa
1751│ │ │comuna Dobrovãţ
1752│ │ │comuna Draguşeni
1753│ │ │comuna Dumeşti
1754│ │ │comuna Golãieşti
1755│ │ │comuna Grajduri
1756│ │ │comuna Holboca
1757│ │ │comuna Horleşti
1758│ │ │comuna Ipatele
1759│ │ │comuna Leţcani
1760│ │ │comuna Mãdârjac
1761│ │ │comuna Mironeasa
1762│ │ │comuna Miroslava
1763│ │ │comuna Mogoşeşti
1764│ │ │comuna Movileni
1765│ │ │comuna Popeşti
1766│ │ │comuna Popricani
1767│ │ │comuna Probota
1768│ │ │comuna Rediu
1769│ │ │comuna Româneşti
1770│ │ │comuna Roşcani
1771│ │ │comuna Scânteia
1772│ │ │comuna Şcheia
1773│ │ │comuna Schitu Duca
1774│ │ │comuna Sineşti
1775│ │ │comuna Tansa
1776│ │ │comuna Ţibana
1777│ │ │comuna Ţibãneşti
1778│ │ │comuna Ţigãnãşi
1779│ │ │comuna Tomeşti
1780│ │ │comuna Trifeşti
1781│ │ │comuna Ţuţora
1782│ │ │comuna Ungheni
1783│ │ │comuna Valea Lupului
1784│ │ │comuna Victoria
1785│ │ │comuna Vlãdeni
1786│ │ │comuna Voineşti
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1787│ │Hârlãu │oraşul Hârlãu
1788│ │ │comuna Balş
1789│ │ │comuna Belceşti
1790│ │ │comuna Ceplenita
1791│ │ │comuna Coarnele Caprei
1792│ │ │comuna Cotnari
1793│ │ │comuna Cucuteni
1794│ │ │comuna Deleni
1795│ │ │comuna Erbiceni
1796│ │ │comuna Fântânele
1797│ │ │comuna Focuri
1798│ │ │comuna Gropniţa
1799│ │ │comuna Plugari
1800│ │ │comuna Scobinţi
1801│ │ │comuna Şipote
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1802│ │Paşcani │municipiul Paşcani
1803│ │ │oraşul Târgu Frumos
1804│ │ │comuna Alexandru I. Cuza
1805│ │ │comuna Balş
1806│ │ │comuna Bãlţaţi
1807│ │ │comuna Brãeşti
1808│ │ │comuna Butea
1809│ │ │comuna Ciohorãni
1810│ │ │comuna Costeşti
1811│ │ │comuna Cristeşti
1812│ │ │comuna Hãlãuceşti
1813│ │ │comuna Hãrmãneşti
1814│ │ │comuna Heleşteni
1815│ │ │comuna Ion Neculce
1816│ │ │comuna Lespezi
1817│ │ │comuna Lungani
1818│ │ │comuna Mirceşti
1819│ │ │comuna Mirosloveşti
1820│ │ │comuna Mogoşeşti-Siret
1821│ │ │comuna Moţca
1822│ │ │comuna Oţeleni
1823│ │ │comuna Rãchiteni
1824│ │ │comuna Ruginoasa
1825│ │ │comuna Sireţel
1826│ │ │comuna Stolniceni-Prãjescu
1827│ │ │comuna Strunga
1828│ │ │comuna Tatãruşi
1829│ │ │comuna Todireşti
1830│ │ │comuna Valea Seacã
1831│ │ │comuna Vânãtori
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1832│ │Rãducãneni│comuna Ciorteşti
1833│ │ │comuna Comarna
1834│ │ │comuna Costuleni
1835│ │ │comuna Cozmeşti
1836│ │ │comuna Dolheşti
1837│ │ │comuna Gorban
1838│ │ │comuna Grozeşti
1839│ │ │comuna Moşna
1840│ │ │comuna Prisãcani
1841│ │ │comuna Rãducãneni
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1842│MEHEDINŢI│Drobeta- │municipiul Drobeta-Turnu Severin
1843│ │Turnu │comuna Bâlvãneşti
1844│ │Severin │comuna Brezniţa-Ocol
1845│ │ │comuna Burila Mare
1846│ │ │comuna Cãzãneşti
1847│ │ │comuna Devesel
1848│ │ │comuna Godeanu
1849│ │ │comuna Gogoşu
1850│ │ │comuna Hinova
1851│ │ │comuna Husnicioara
1852│ │ │comuna Ilovãţ
1853│ │ │comuna Izvoru Bârzii
1854│ │ │comuna Malovãţ
1855│ │ │comuna Prunişor
1856│ │ │comuna Simian
1857│ │ │comuna Şişeşti
1858│ │ │comuna Şovarna
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1859│ │Baia de │oraşul Baia de Aramã
1860│ │Aramã │comuna Bala
1861│ │ │comuna Balta
1862│ │ │comuna Isverna
1863│ │ │comuna Obârşia-Cloşani
1864│ │ │comuna Ponoarele
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1865│ │Orşova │municipiul Orşova
1866│ │ │comuna Cireşu
1867│ │ │comuna Dubova
1868│ │ │comuna Eşelniţa
1869│ │ │comuna Iloviţa
1870│ │ │comuna Podeni
1871│ │ │comuna Sviniţa
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1872│ │Strehaia │oraşul Strehaia
1873│ │ │comuna Bâdeş
1874│ │ │comuna Brezniţa-Motru
1875│ │ │comuna Broşteni
1876│ │ │comuna Butoieşti
1877│ │ │comuna Corcova
1878│ │ │comuna Dumbrava
1879│ │ │comuna Floreşti
1880│ │ │comuna Greci
1881│ │ │comuna Grozeşti
1882│ │ │comuna Stângãceaua
1883│ │ │comuna Tâmna
1884│ │ │comuna Voloiac
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1885│ │Vânju Mare│oraşul Vânju Mare
1886│ │ │comuna Bãlãcitã
1887│ │ │comuna Braniştea
1888│ │ │comuna Corlãţel
1889│ │ │comuna Cujmir
1890│ │ │comuna Dârvari
1891│ │ │comuna Gârla Mare
1892│ │ │comuna Gruia
1893│ │ │comuna Jiana
1894│ │ │comuna Livezile
1895│ │ │comuna Obârşia de Câmp
1896│ │ │comuna Oprişor
1897│ │ │comuna Pãdina
1898│ │ │comuna Pãtulele
1899│ │ │comuna Poroina Mare
1900│ │ │comuna Pristol
1901│ │ │comuna Punghina
1902│ │ │comuna Rogova
1903│ │ │comuna Salcia
1904│ │ │comuna Vânãtori
1905│ │ │comuna Vânjuleţ
1906│ │ │comuna Vlãdaia
1907│ │ │comuna Vrata
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1908│MARAMUREŞ│Baia Mare │municipiul Baia Mare
1909│ │ │oraşul Baia Sprie
1910│ │ │oraşul Cavnic
1911│ │ │oraşul Seini
1912│ │ │comuna Ardusat
1913│ │ │comuna Ariniş
1914│ │ │comuna Asuaju de Sus
1915│ │ │comuna Bãiţa de sub Codru
1916│ │ │comuna Bãseşti
1917│ │ │comuna Bicaz
1918│ │ │comuna Cicârlãu
1919│ │ │comuna Coaş
1920│ │ │comuna Coltãu
1921│ │ │comuna Dumbrãviţa
1922│ │ │comuna Fãrcaşa
1923│ │ │comuna Gârdani
1924│ │ │comuna Groşi
1925│ │ │comuna Oarţa de Jos
1926│ │ │comuna Recea
1927│ │ │comuna Sãcãlãşeni
1928│ │ │comuna Sãlsig
1929│ │ │comuna Şiseşti
1930│ │ │comuna Tãuţii-Mãgherãuş
1931│ │ │comuna Ulmeni
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1932│ │Dragomi- │comuna Bogdan Vodã
1933│ │reşti │comuna Botiza
1934│ │ │comuna Dragomireşti
1935│ │ │comuna Ieud
1936│ │ │comuna Poienile Izei
1937│ │ │comuna Rozavlea
1938│ │ │comuna Sãcel
1939│ │ │comuna Sãliştea de Sus
1940│ │ │comuna Şieu
1941│ │ │comuna Strâmtura
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1942│ │Sighetu │municipiul Sighetu Marmaţiei
1943│ │Marmaţiei │comuna Bârsana
1944│ │ │comuna Bocicoiu Mare
1945│ │ │comuna Budeşti
1946│ │ │comuna Cãlineşti
1947│ │ │comuna Câmpulung la Tisa
1948│ │ │comuna Doseşti
1949│ │ │comuna Giuleşti
1950│ │ │comuna Ocna Şugatag
1951│ │ │comuna Onceşti
1952│ │ │comuna Remeţi
1953│ │ │comuna Rona de Jos
1954│ │ │comuna Rona de Sus
1955│ │ │comuna Sãpânţa
1956│ │ │comuna Sarasãu
1957│ │ │comuna Vadu Izei
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1958│ │Şomcuţa │oraşul Şomcuţa Mare
1959│ │Mare │comuna Boiu Mare
1960│ │ │comuna Mireşu Mare
1961│ │ │comuna Remetea Chioarului
1962│ │ │comuna Satulung
1963│ │ │comuna Valea Chioarului
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1964│ │Târgu │oraşul Târgu Lãpuş
1965│ │Lãpuş │comuna Bãiuţ
1966│ │ │comuna Cerneşti
1967│ │ │comuna Copalnic-Mãnãştur
1968│ │ │comuna Coroieni
1969│ │ │comuna Cupşeni
1970│ │ │comuna Groşii Ţibleşului
1971│ │ │comuna Lãpuş
1972│ │ │comuna Suciu de Sus
1973│ │ │comuna Vima Micã
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
1974│ │Vişeu de │oraşul Borşa
1975│ │Sus │oraşul Vişeu de Sus
1976│ │ │comuna Bistra
1977│ │ │comuna Leordina
1978│ │ │comuna Moisei
1979│ │ │comuna Petrova
1980│ │ │comuna Poienile de sub Munte
1981│ │ │comuna Repedea
1982│ │ │comuna Ruscova
1983│ │ │comuna Vişeu de Jos
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
1984│MUREŞ │Târgu │municipiul Târgu Mureş
1985│ │Mureş │comuna Acãţari
1986│ │ │comuna Band
1987│ │ │comuna Bereni
1988│ │ │comuna Ceuaşu de Câmpie
1989│ │ │comuna Corunca
1990│ │ │comuna Crãciuneşti
1991│ │ │comuna Cristeşti
1992│ │ │comuna Eremitu
1993│ │ │comuna Ernei
1994│ │ │comuna Gãleşti
1995│ │ │comuna Gheorghe Doja
1996│ │ │comuna Glodeni
1997│ │ │comuna Gorneşti
1998│ │ │comuna Grebenişu de Câmpie
1999│ │ │comuna Hodoşa
2000│ │ │comuna Livezeni
2001│ │ │comuna Mãdãraş
2002│ │ │comuna Mãgherani
2003│ │ │comuna Miercurea Nirajului
2004│ │ │comuna Ogra
2005│ │ │comuna Pãnet
2006│ │ │comuna Pãsãreni
2007│ │ │comuna Pogãceaua
2008│ │ │comuna Râciu
2009│ │ │comuna Sâncraiu de Mureş
2010│ │ │comuna Sângeorgiu de Mureş
2011│ │ │comuna Sânpaul
2012│ │ │comuna Sânpetru de Câmpie
2013│ │ │comuna Sântana de Mureş
2014│ │ │comuna Şãulia
2015│ │ │comuna Şincai
2016│ │ │comuna Ungheni
2017│ │ │comuna Vãrgata
2018│ │ │comuna Voivodeni
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2019│ │Luduş │oraşul Luduş
2020│ │ │oraşul Iernut
2021│ │ │comuna Aţintiş
2022│ │ │comuna Bichiş
2023│ │ │comuna Bogata
2024│ │ │comuna Cheţani
2025│ │ │comuna Cuci
2026│ │ │comuna Iclãnzel
2027│ │ │comuna Miheşu de Câmpie
2028│ │ │comuna Papiu Ilarian
2029│ │ │comuna Sânger
2030│ │ │comuna Sarmaşu
2031│ │ │comuna Tãureni
2032│ │ │comuna Valea Largã
2033│ │ │comuna Zau de Câmpie
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2034│ │Reghin │municipiul Reghin
2035│ │ │comuna Aluniş
2036│ │ │comuna Bãla
2037│ │ │comuna Batoş
2038│ │ │comuna Beica de Jos
2039│ │ │comuna Brâncoveneşti
2040│ │ │comuna Breaza
2041│ │ │comuna Chiheru de Jos
2042│ │ │comuna Cozma
2043│ │ │comuna Craieşti
2044│ │ │comuna Deda
2045│ │ │comuna Fãrãgãu
2046│ │ │comuna Gurghiu
2047│ │ │comuna Hodac
2048│ │ │comuna Ibãneşti
2049│ │ │comuna Ideciu de Jos
2050│ │ │comuna Lunca
2051│ │ │comuna Lunca Bradului
2052│ │ │comuna Petelea
2053│ │ │comuna Rãstoliţa
2054│ │ │comuna Ruşii-Munţi
2055│ │ │comuna Solovãstru
2056│ │ │comuna Stânceni
2057│ │ │comuna Suseni
2058│ │ │comuna Vãtava
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2059│ │Sighişoara│municipiul Sighişoara
2060│ │ │oraşul Sovata
2061│ │ │comuna Albeşti
2062│ │ │comuna Apold
2063│ │ │comuna Bãlãuşeri
2064│ │ │comuna Chibed
2065│ │ │comuna Daneş
2066│ │ │comuna Fântânele
2067│ │ │comuna Ghindari
2068│ │ │comuna Nadeş
2069│ │ │comuna Sângeorgiu de Pãdure
2070│ │ │comuna Sãrãţeni
2071│ │ │comuna Neaua
2072│ │ │comuna Saschiz
2073│ │ │comuna Vânãtori
2074│ │ │comuna Veţca
2075│ │ │comuna Viişoara
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2076│ │Târnãveni │municipiul Târnãveni
2077│ │ │comuna Adãmuş
2078│ │ │comuna Bãgaciu
2079│ │ │comuna Bahnea
2080│ │ │comuna Coroisânmãrtin
2081│ │ │comuna Cucerdea
2082│ │ │comuna Gãneşti
2083│ │ │comuna Mica
2084│ │ │comuna Suplac
2085│ │ │comuna Zagãr
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
2086│NEAMŢ │Piatra- │municipiul Piatra-Neamţ
2087│ │Neamţ │comuna Alexandru Cel Bun
2088│ │ │comuna Bârgãuani
2089│ │ │comuna Bodeşti
2090│ │ │comuna Borleşti
2091│ │ │comuna Gândeşti
2092│ │ │comuna Costişa
2093│ │ │comuna Dobreni
2094│ │ │comuna Dochia
2095│ │ │comuna Dragomireşti
2096│ │ │comuna Dumbrava Roşie
2097│ │ │comuna Gârcina
2098│ │ │comuna Girov
2099│ │ │comuna Mãrgineni
2100│ │ │comuna Negreşti
2101│ │ │comuna Pângãraţi
2102│ │ │comuna Piatra Şoimului
2103│ │ │comuna Podoleni
2104│ │ │comuna Rãzboieni
2105│ │ │comuna Rediu
2106│ │ │comuna Roznov
2107│ │ │comuna Sãvineşti
2108│ │ │comuna Ştefan Cel Mare
2109│ │ │comuna Tazlãu
2110│ │ │comuna Tupilaţi
2111│ │ │comuna Zãneşti
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2112│ │Bicaz │oraşul Bicaz
2113│ │ │comuna Bicaz-Chei
2114│ │ │comuna Bicazu Ardelean
2115│ │ │comuna Borca
2116│ │ │comuna Ceahlãu
2117│ │ │comuna Dãmuc
2118│ │ │comuna Farcaşa
2119│ │ │comuna Grinţieş
2120│ │ │comuna Hangu
2121│ │ │comuna Poiana Teiului
2122│ │ │comuna Ţarcãu
2123│ │ │comuna Taşca
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2124│ │Roman │municipiul Roman
2125│ │ │comuna Bahna
2126│ │ │comuna Bira
2127│ │ │comuna Boghicea
2128│ │ │comuna Boţeşti
2129│ │ │comuna Bozieni
2130│ │ │comuna Cordun
2131│ │ │comuna Doljeşti
2132│ │ │comuna Dulceşti
2133│ │ │comuna Fãurei
2134│ │ │comuna Gâdinţi
2135│ │ │comuna Gherãeşti
2136│ │ │comuna Horia
2137│ │ │comuna Icuşeşti
2138│ │ │comuna Ion Creangã
2139│ │ │comuna Moldoveni
2140│ │ │comuna Oniceni
2141│ │ │comuna Pânceşti
2142│ │ │comuna Poienari
2143│ │ │comuna Români
2144│ │ │comuna Ruginoasa
2145│ │ │comuna Sãbãoani
2146│ │ │comuna Sagna
2147│ │ │comuna Secuieni
2148│ │ │comuna Stãniţa
2149│ │ │comuna Tãmãşeni
2150│ │ │comuna Trifeşti
2151│ │ │comuna Valea Ursului
2152│ │ │comuna Vãleni
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2153│ │Târgu- │oraşul Târgu Neamţ
2154│ │Neamt │comuna Agapia
2155│ │ │comuna Bãlţãteşti
2156│ │ │comuna Brusturi
2157│ │ │comuna Crãcãoani
2158│ │ │comuna Drãgãneşti
2159│ │ │comuna Ghindãoani
2160│ │ │comuna Grumãzeşti
2161│ │ │comuna Pãstrãveni
2162│ │ │comuna Petricani
2163│ │ │comuna Pipirig
2164│ │ │comuna Rãuceşti
2165│ │ │comuna Ţibucani
2166│ │ │comuna Timişeşti
2167│ │ │comuna Urecheni
2168│ │ │comuna Vânãtori-Neamţ
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
2169│OLT │Slatina │municipiul Slatina
2170│ │ │municipiul Caracal
2171│ │ │oraşul Balş
2172│ │ │oraşul Corabia
2173│ │ │oraşul Dragãneşti-Olt
2174│ │ │oraşul Piatra-Olt
2175│ │ │oraşul Scorniceşti
2176│ │ │comuna Bãbiciu
2177│ │ │comuna Baldovineşti
2178│ │ │comuna Bãlteni
2179│ │ │comuna Bãrãşti
2180│ │ │comuna Bârza
2181│ │ │comuna Bobiceşti
2182│ │ │comuna Brâncoveni
2183│ │ │comuna Brastavãţu
2184│ │ │comuna Brebeni
2185│ │ │comuna Bucinişu
2186│ │ │comuna Cãlui
2187│ │ │comuna Cârlogani
2188│ │ │comuna Cezieni
2189│ │ │comuna Cilieni
2190│ │ │comuna Coloneşti
2191│ │ │comuna Corbu
2192│ │ │comuna Coteana
2193│ │ │comuna Crâmpoia
2194│ │ │comuna Cungrea
2195│ │ │comuna Curtişoara
2196│ │ │comuna Dãneasa
2197│ │ │comuna Deveselu
2198│ │ │comuna Dobreţu
2199│ │ │comuna Dobrosloveni
2200│ │ │comuna Dobroteasa
2201│ │ │comuna Dobrun
2202│ │ │comuna Drãghiceni
2203│ │ │comuna Fãgeţelu
2204│ │ │comuna Fãlcoiu
2205│ │ │comuna Fãrcaşele
2206│ │ │comuna Gãneasa
2207│ │ │comuna Gârcov
2208│ │ │comuna Gãvãneşti
2209│ │ │comuna Ghimpeţeni
2210│ │ │comuna Giuvãrãşti
2211│ │ │comuna Gostavãţu
2212│ │ │comuna Grãdinari
2213│ │ │comuna Grãdinile
2214│ │ │comuna Grojdibodu
2215│ │ │comuna Gura Padinii
2216│ │ │comuna Ianca
2217│ │ │comuna Iancu Jianu
2218│ │ │comuna Icoana
2219│ │ │comuna Ipotesti
2220│ │ │comuna Izbiceni
2221│ │ │comuna Izvoarele
2222│ │ │comuna Leleasca
2223│ │ │comuna Mãrunţei
2224│ │ │comuna Mihãeşti
2225│ │ │comuna Milcov
2226│ │ │comuna Morunglav
2227│ │ │comuna Movileni
2228│ │ │comuna Nicolae Titulescu
2229│ │ │comuna Obârşia
2230│ │ │comuna Oboga
2231│ │ │comuna Oporelu
2232│ │ │comuna Optaşi-Mãgura
2233│ │ │comuna Orlea
2234│ │ │comuna Osica de Jos
2235│ │ │comuna Osica de Sus
2236│ │ │comuna Pârşcoveni
2237│ │ │comuna Perieţi
2238│ │ │comuna Pleşoiu
2239│ │ │comuna Poboru
2240│ │ │comuna Potcoava
2241│ │ │comuna Priseaca
2242│ │ │comuna Radomireşti
2243│ │ │comuna Redea
2244│ │ │comuna Rotunda
2245│ │ │comuna Rusãneşti
2246│ │ │comuna Sâmbureşti
2247│ │ │comuna Sârbii - Mãgura
2248│ │ │comuna Scãrişoara
2249│ │ │comuna Schitu
2250│ │ │comuna Seaca
2251│ │ │comuna Şerbãneşti
2252│ │ │comuna Slãtioara
2253│ │ │comuna Şopârliţa
2254│ │ │comuna Spineni
2255│ │ │comuna Sprâncenata
2256│ │ │comuna Ştefan Cel Mare
2257│ │ │comuna Stoeneşti
2258│ │ │comuna Stoicãneşti
2259│ │ │comuna Strejeşti
2260│ │ │comuna Studina
2261│ │ │comuna Tatuleşti
2262│ │ │comuna Teslui
2263│ │ │comuna Tia Mare
2264│ │ │comuna Topana
2265│ │ │comuna Traian
2266│ │ │comuna Tufeni
2267│ │ │comuna Urzica
2268│ │ │comuna Vãdastra
2269│ │ │comuna Vãdãstriţa
2270│ │ │comuna Vâlcele
2271│ │ │comuna Valea Mare
2272│ │ │comuna Vãleni
2273│ │ │comuna Verguleasa
2274│ │ │comuna Vişina
2275│ │ │comuna Vişina Nouã
2276│ │ │comuna Vitomireşti
2277│ │ │comuna Vlãdila
2278│ │ │comuna Voineasa
2279│ │ │comuna Vulpeni
2280│ │ │comuna Vultureşti
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
2281│PRAHOVA │Ploieşti │municipiul Ploieşti
2282│ │ │oraşul Azuga
2283│ │ │oraşul Boldeşti-Scãeni
2284│ │ │oraşul Buşteni
2285│ │ │oraşul Comarnic
2286│ │ │oraşul Mizil
2287│ │ │oraşul Plopeni
2288│ │ │oraşul Sinaia
2289│ │ │oraşul Urlaţi
2290│ │ │comuna Albeşti-Paleologu
2291│ │ │comuna Apostolache
2292│ │ │comuna Ariceştii Rahtivani
2293│ │ │comuna Baba Ana
2294│ │ │comuna Balta Doamnei
2295│ │ │comuna Bãrcãneşti
2296│ │ │comuna Berceni
2297│ │ │comuna Blejoi
2298│ │ │comuna Boldeşti-Gradiştea
2299│ │ │comuna Brazi
2300│ │ │comuna Bucov
2301│ │ │comuna Cãlugãreni
2302│ │ │comuna Ceptura
2303│ │ │comuna Chiojdeanca
2304│ │ │comuna Ciorani
2305│ │ │comuna Cocorãştii Colţ
2306│ │ │comuna Colceag
2307│ │ │comuna Drãgãneşti
2308│ │ │comuna Dumbrava
2309│ │ │comuna Dumbrãveşti
2310│ │ │comuna Fântânele
2311│ │ │comuna Fulga
2312│ │ │comuna Gherghiţa
2313│ │ │comuna Gorgota
2314│ │ │comuna Gornet-Cricov
2315│ │ │comuna Gura Vadului
2316│ │ │comuna Iordãcheanu
2317│ │ │comuna Jugureni
2318│ │ │comuna Lapoş
2319│ │ │comuna Lipãneşti
2320│ │ │comuna Mãneşti
2321│ │ │comuna Olari
2322│ │ │comuna Pãuleşti
2323│ │ │comuna Plopu
2324│ │ │comuna Podenii Noi
2325│ │ │comuna Poienarii Burchii
2326│ │ │comuna Puchenii Mari
2327│ │ │comuna Râfov
2328│ │ │comuna Salcia
2329│ │ │comuna Sãlciile
2330│ │ │comuna Sângeru
2331│ │ │comuna Secãria
2332│ │ │comuna Şirna
2333│ │ │comuna Talea
2334│ │ │comuna Târgşoru Vechi
2335│ │ │comuna Tãtaru
2336│ │ │comuna Tinosu
2337│ │ │comuna Tomşani
2338│ │ │comuna Vadu Sãpat
2339│ │ │comuna Vâlcãneşti
2340│ │ │comuna Valea Cãlugãreascã
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2341│ │Câmpina │municipiul Câmpina
2342│ │ │oraşul Breaza
2343│ │ │oraşul Bãicoi
2344│ │ │comuna Adunaţi
2345│ │ │comuna Bãneşti
2346│ │ │comuna Brebu
2347│ │ │comuna Cocorãştii Mislii
2348│ │ │comuna Cornu
2349│ │ │comuna Filipeştii de Pãdure
2350│ │ │comuna Filipeştii de Târg
2351│ │ │comuna Floreşti
2352│ │ │comuna Mãgureni
2353│ │ │comuna Poiana Câmpina
2354│ │ │comuna Proviţa de Jos
2355│ │ │comuna Proviţa de Sus
2356│ │ │comuna Scorţeni
2357│ │ │comuna Şotrile
2358│ │ │comuna Telega
2359│ │ │comuna Valea Doftanei
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2360│ │Vãlenii de│oraşul Slãnic
2361│ │Munte │oraşul Vãlenii de Munte
2362│ │ │comuna Aluniş
2363│ │ │comuna Ariceştii Zeletin
2364│ │ │comuna Bãtrâni
2365│ │ │comuna Bãlţeşti
2366│ │ │comuna Bertea
2367│ │ │comuna Cãrbuneşti
2368│ │ │comuna Ceraşu
2369│ │ │comuna Cosminele
2370│ │ │comuna Drajna
2371│ │ │comuna Gornet
2372│ │ │comuna Gura Vitioarei
2373│ │ │comuna Izvoarele
2374│ │ │comuna Mãgurele
2375│ │ │comuna Mãneciu
2376│ │ │comuna Pãcureţi
2377│ │ │comuna Poseşti
2378│ │ │comuna Predeal-Sãrari
2379│ │ │comuna Şoimari
2380│ │ │comuna Starchiojd
2381│ │ │comuna Ştefeşti
2382│ │ │comuna Surani
2383│ │ │comuna Teişani
2384│ │ │comuna Vãrbilãu
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
2385│SIBIU │Sibiu │municipiul Sibiu
2386│ │ │oraşul Cisnãdie
2387│ │ │oraşul Ocna Sibiului
2388│ │ │comuna Cristian
2389│ │ │comuna Loamneş
2390│ │ │comuna Pãuca
2391│ │ │comuna Poplaca
2392│ │ │comuna Rãşinari
2393│ │ │comuna Râu Sadului
2394│ │ │comuna Roşia
2395│ │ │comuna Sadu
2396│ │ │comuna Şelimbãr
2397│ │ │comuna Slimnic
2398│ │ │comuna Şura Mare
2399│ │ │comuna Şura Micã
2400│ │ │comuna Vurpãr
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2401│ │Agnita │oraşul Agnita
2402│ │ │comuna Alţina
2403│ │ │comuna Bârghiş
2404│ │ │comuna Brãdeni
2405│ │ │comuna Bruiu
2406│ │ │comuna Chirpãr
2407│ │ │comuna Iacobeni
2408│ │ │comuna Marpod
2409│ │ │comuna Merghindeal
2410│ │ │comuna Mihãileni
2411│ │ │comuna Nocrich
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2412│ │Avrig │oraşul Avrig
2413│ │ │oraşul Tãlmaciu
2414│ │ │comuna Arpaşu de Jos
2415│ │ │comuna Boiţa
2416│ │ │comuna Cârţa
2417│ │ │comuna Cârţişoara
2418│ │ │comuna Porumbacu de Jos
2419│ │ │comuna Racoviţa
2420│ │ │comuna Turnu Roşu
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2421│ │Mediaş │municipiul Mediaş
2422│ │ │oraşul Copşa Micã
2423│ │ │oraşul Dumbrãveni
2424│ │ │comuna Alma
2425│ │ │comuna Aţel
2426│ │ │comuna Axente Sever
2427│ │ │comuna Bazna
2428│ │ │comuna Biertan
2429│ │ │comuna Blãjel
2430│ │ │comuna Brateiu
2431│ │ │comuna Dârlos
2432│ │ │comuna Hoghilag
2433│ │ │comuna Laslea
2434│ │ │comuna Micãsasa
2435│ │ │comuna Moşna
2436│ │ │comuna Şeica Mare
2437│ │ │comuna Şeica Micã
2438│ │ │comuna Târnava
2439│ │ │comuna Valea Viilor
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2440│ │Sãlişte │oraşul Sãlişte
2441│ │ │comuna Apoldu de Jos
2442│ │ │comuna Gura Râului
2443│ │ │comuna Jina
2444│ │ │comuna Ludoş
2445│ │ │comuna Miercurea Sibiului
2446│ │ │comuna Orlat
2447│ │ │comuna Poiana Sibiului
2448│ │ │comuna Tilişca
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
2449│SĂLAJ │Zalãu │municipiul Zalãu
2450│ │ │oraşul Cehu Silvaniei
2451│ │ │oraşul Jibou
2452│ │ │comuna Agrij
2453│ │ │comuna Almaşu
2454│ │ │comuna Bãbeni
2455│ │ │comuna Bãlan
2456│ │ │comuna Benesat
2457│ │ │comuna Bocşa
2458│ │ │comuna Buciumi
2459│ │ │comuna Coşeiu
2460│ │ │comuna Creaca
2461│ │ │comuna Crişeni
2462│ │ │comuna Cristolţ
2463│ │ │comuna Cuzãplac
2464│ │ │comuna Dobrin
2465│ │ │comuna Dragu
2466│ │ │comuna Fildu de Jos
2467│ │ │comuna Gâlgãu
2468│ │ │comuna Gârbou
2469│ │ │comuna Hereclean
2470│ │ │comuna Hida
2471│ │ │comuna Ileanda
2472│ │ │comuna Letca
2473│ │ │comuna Lozna
2474│ │ │comuna Meseşenii de Jos
2475│ │ │comuna Mirşid
2476│ │ │comuna Nãpradea
2477│ │ │comuna Poiana Blenchii
2478│ │ │comuna Românaşi
2479│ │ │comuna Rus
2480│ │ │comuna Sãlãţig
2481│ │ │comuna Şamşud
2482│ │ │comuna Sânmihaiu Almaşului
2483│ │ │comuna Şimişna
2484│ │ │comuna Someş-Odorhei
2485│ │ │comuna Surduc
2486│ │ │comuna Treznea
2487│ │ │comuna Zalha
2488│ │ │comuna Zimbor
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2489│ │Şimleu │oraşul Şimleu Silvaniei
2490│ │Silvaniei │comuna Bãnişor
2491│ │ │comuna Bobota
2492│ │ │comuna Boghiş
2493│ │ │comuna Camãr
2494│ │ │comuna Carastelec
2495│ │ │comuna Chieşd
2496│ │ │comuna Cizer
2497│ │ │comuna Crasna
2498│ │ │comuna Halmãşd
2499│ │ │comuna Horoatu Crasnei
2500│ │ │comuna Ip
2501│ │ │comuna Mãerişte
2502│ │ │comuna Marca
2503│ │ │comuna Nuşfalãu
2504│ │ │comuna Pericei
2505│ │ │comuna Plopiş
2506│ │ │comuna Sâg
2507│ │ │comuna Şãrmãşag
2508│ │ │comuna Valcãu de Jos
2509│ │ │comuna Vârşolţ
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
2510│SATU MARE│Satu Mare │municipiul Satu Mare
2511│ │ │comuna Agriş
2512│ │ │comuna Apa
2513│ │ │comuna Ardud
2514│ │ │comuna Bârsãu
2515│ │ │comuna Beltiug
2516│ │ │comuna Botiz
2517│ │ │comuna Crucişor
2518│ │ │comuna Culciu
2519│ │ │comuna Doba
2520│ │ │comuna Dorolţ
2521│ │ │comuna Halmeu
2522│ │ │comuna Homoroade
2523│ │ │comuna Lazuri
2524│ │ │comuna Livada
2525│ │ │comuna Medieşu Aurit
2526│ │ │comuna Micula
2527│ │ │comuna Odoreu
2528│ │ │comuna Pãuleşti
2529│ │ │comuna Pomi
2530│ │ │comuna Socond
2531│ │ │comuna Terebeşti
2532│ │ │comuna Turulung
2533│ │ │comuna Valea Vinului
2534│ │ │comuna Vetiş
2535│ │ │comuna Viile Satu Mare
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2536│ │Carei │municipiul Carei
2537│ │ │oraşul Tãşnad
2538│ │ │comuna Acâş
2539│ │ │comuna Andrid
2540│ │ │comuna Berveni
2541│ │ │comuna Bogdand
2542│ │ │comuna Cãmin
2543│ │ │comuna Cãpleni
2544│ │ │comuna Cãuaş
2545│ │ │comuna Cehal
2546│ │ │comuna Ciumeşti
2547│ │ │comuna Craidorolţ
2548│ │ │comuna Foieni
2549│ │ │comuna Hodod
2550│ │ │comuna Moftin
2551│ │ │comuna Petreşti
2552│ │ │comuna Pir
2553│ │ │comuna Pişcolt
2554│ │ │comuna Sãcãşeni
2555│ │ │comuna Sanislãu
2556│ │ │comuna Santãu
2557│ │ │comuna Sãuca
2558│ │ │comuna Supur
2559│ │ │comuna Tiream
2560│ │ │comuna Urziceni
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2561│ │Negreşti- │oraşul Negreşti-Oaş
2562│ │Oaş │comuna Bãtarci
2563│ │ │comuna Bixad
2564│ │ │comuna Cãlineşti-Oaş
2565│ │ │comuna Cãmãrzana
2566│ │ │comuna Certeze
2567│ │ │comuna Gherţa Micã
2568│ │ │comuna Oraşu Nou
2569│ │ │comuna Tarna Mare
2570│ │ │comuna Târşolţ
2571│ │ │comuna Turţ
2572│ │ │comuna Vama
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
2573│SUCEAVA │Suceava │municipiul Suceava
2574│ │ │comuna Adâncata
2575│ │ │comuna Bãlãceana
2576│ │ │comuna Bosanci
2577│ │ │comuna Botoşana
2578│ │ │comuna Cacica
2579│ │ │comuna Capu Câmpului
2580│ │ │comuna Ciprian Porumbescu
2581│ │ │comuna Comãneşti
2582│ │ │comuna Dãrmãneşti
2583│ │ │comuna Drãgoiesti
2584│ │ │comuna Dumbrãveni
2585│ │ │comuna Fântânele
2586│ │ │comuna Hânţeşti
2587│ │ │comuna Ilişeşti
2588│ │ │comuna Ipoteşti
2589│ │ │comuna Liteni
2590│ │ │comuna Mitocu Dragomirnei
2591│ │ │comuna Moara
2592│ │ │comuna Pãltinoasa
2593│ │ │comuna Pârteştii de Jos
2594│ │ │comuna Pãtrãuţi
2595│ │ │comuna Salcea
2596│ │ │comuna Şcheia
2597│ │ │comuna Siminicea
2598│ │ │comuna Stroieşti
2599│ │ │comuna Todireşti
2600│ │ │comuna Udeşti
2601│ │ │comuna Vereşti
2602│ │ │comuna Zvoriştea
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2603│ │Câmpulung │municipiul Câmpulung Moldovenesc
2604│ │Moldove- │comuna Breaza
2605│ │nesc │comuna Frasin
2606│ │ │comuna Frumosu
2607│ │ │comuna Fundu Moldovei
2608│ │ │comuna Gura Humorului
2609│ │ │comuna Izvoarele Sucevei
2610│ │ │comuna Mãnãstirea Humorului
2611│ │ │comuna Moldova-Suliţa
2612│ │ │comuna Moldoviţa
2613│ │ │comuna Ostra
2614│ │ │comuna Pojorâta
2615│ │ │comuna Sadova
2616│ │ │comuna Stulpicani
2617│ │ │comuna Vama
2618│ │ │comuna Vatra Moldoviţei
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2619│ │Fãlticeni │municipiul Fãlticeni
2620│ │ │comuna Baia
2621│ │ │comuna Bogdãneşti
2622│ │ │comuna Boroaia
2623│ │ │comuna Buneşti
2624│ │ │comuna Cornu Luncii
2625│ │ │comuna Dolhasca
2626│ │ │comuna Dolheşti
2627│ │ │comuna Drãguşeni
2628│ │ │comuna Fântâna Mare
2629│ │ │comuna Forãşti
2630│ │ │comuna Hârtop
2631│ │ │comuna Horodniceni
2632│ │ │comuna Mãlini
2633│ │ │comuna Preuteşti
2634│ │ │comuna Rãdãşeni
2635│ │ │comuna Râşca
2636│ │ │comuna Slatina
2637│ │ │comuna Vadu Moldovei
2638│ │ │comuna Vultureşti
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2639│ │Gura │oraşul Gura Humorului
2640│ │Humorului │comuna Cacica
2641│ │ │comuna Capu Câmpului
2642│ │ │comuna Drãgoieşti
2643│ │ │comuna Frasin
2644│ │ │comuna Mãnãstirea Humorului
2645│ │ │comuna Ostra
2646│ │ │comuna Pãltinoasa
2647│ │ │comuna Pârteştii de Jos
2648│ │ │comuna Stulpicani
2649│ │ │comuna Valea Moldovei
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2650│ │Rãdãuţi │municipiul Rãdãuţi
2651│ │ │oraşul Siret
2652│ │ │oraşul Solca
2653│ │ │comuna Arbore
2654│ │ │comuna Bãlcãuţi
2655│ │ │comuna Bilca
2656│ │ │comuna Brodina
2657│ │ │comuna Burla
2658│ │ │comuna Cajvana
2659│ │ │comuna Calafindeşti
2660│ │ │comuna Dorneşti
2661│ │ │comuna Frãtãuţii Noi
2662│ │ │comuna Frãtãuţii Vechi
2663│ │ │comuna Gãlãneşti
2664│ │ │comuna Grãmeşti
2665│ │ │comuna Grãniceşti
2666│ │ │comuna Horodnic de Jos
2667│ │ │comuna Horodnic de Sus
2668│ │ │comuna Iaslovãţ
2669│ │ │comuna Marginea
2670│ │ │comuna Milişãuţi
2671│ │ │comuna Muşeniţa
2672│ │ │comuna Putna
2673│ │ │comuna Satu Mare
2674│ │ │comuna Şerbãuţi
2675│ │ │comuna Straja
2676│ │ │comuna Suceviţa
2677│ │ │comuna Ulma
2678│ │ │comuna Vicovu de Jos
2679│ │ │comuna Vicovu de Sus
2680│ │ │comuna Voitinel
2681│ │ │comuna Volovãţ
2682│ │ │comuna Zamostea
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2683│ │Vatra │municipiul Vatra Dornei
2684│ │Dornei │comuna Broşteni
2685│ │ │comuna Cârlibaba
2686│ │ │comuna Ciocãneşti
2687│ │ │comuna Coşna
2688│ │ │comuna Crucea
2689│ │ │comuna Dorna Candrenilor
2690│ │ │comuna Dorna-Arini
2691│ │ │comuna Iacobeni
2692│ │ │comuna Panaci
2693│ │ │comuna Poiana Stampei
2694│ │ │comuna Şaru Dornei
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
2695│TULCEA │Tulcea │municipiul Tulcea
2696│ │ │oraşul Babadag
2697│ │ │oraşul Isaccea
2698│ │ │oraşul Mãcin
2699│ │ │oraşul Sulina
2700│ │ │comuna Baia
2701│ │ │comuna Beidaud
2702│ │ │comuna Beştepe
2703│ │ │comuna C.A. Rosetti
2704│ │ │comuna Carcaliu
2705│ │ │comuna Casimcea
2706│ │ │comuna Ceamurlia de Jos
2707│ │ │comuna Ceatalchioi
2708│ │ │comuna Cerna
2709│ │ │comuna Chilia Veche
2710│ │ │comuna Ciucurova
2711│ │ │comuna Crişan
2712│ │ │comuna Dãeni
2713│ │ │comuna Dorobanţu
2714│ │ │comuna Frecãţei
2715│ │ │comuna Greci
2716│ │ │comuna Grindu
2717│ │ │comuna Hamcearca
2718│ │ │comuna Horia
2719│ │ │comuna I.C.Brãtianu
2720│ │ │comuna Izvoarele
2721│ │ │comuna Jijila
2722│ │ │comuna Jurilovca
2723│ │ │comuna Luncaviţa
2724│ │ │comuna Mahmudia
2725│ │ │comuna Maliuc
2726│ │ │comuna Mihai Bravu
2727│ │ │comuna Mihail Kogãlniceanu
2728│ │ │comuna Murighiol
2729│ │ │comuna Nalbant
2730│ │ │comuna Niculiţel
2731│ │ │comuna Nufãru
2732│ │ │comuna Ostrov
2733│ │ │comuna Pardina
2734│ │ │comuna Peceneaga
2735│ │ │comuna Sarichioi
2736│ │ │comuna Sfântu Gheorghe
2737│ │ │comuna Slava Cerchezã
2738│ │ │comuna Smârdan
2739│ │ │comuna Somova
2740│ │ │comuna Stejaru
2741│ │ │comuna Topolog
2742│ │ │comuna Turcoaia
2743│ │ │comuna Vãcãreni
2744│ │ │comuna Valea Nucarilor
2745│ │ │comuna Valea Teilor
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
2746│TIMIŞ │Timişoara │municipiul Timişoara
2747│ │ │oraşul Jimbolia
2748│ │ │oraşul Recaş
2749│ │ │comuna Becicherecu Mic
2750│ │ │comuna Biled
2751│ │ │comuna Bogda
2752│ │ │comuna Cãrpiniş
2753│ │ │comuna Cenei
2754│ │ │comuna Checea
2755│ │ │comuna Chevereşu Mare
2756│ │ │comuna Dudeştii Noi
2757│ │ │comuna Dumbrãviţa
2758│ │ │comuna Fibiş
2759│ │ │comuna Foeni
2760│ │ │comuna Ghiroda
2761│ │ │comuna Giarmata
2762│ │ │comuna Giroc
2763│ │ │comuna Giulvãz
2764│ │ │comuna Gottlob
2765│ │ │comuna Iecea Mare
2766│ │ │comuna Maşloc
2767│ │ │comuna Moşniţa Nouã
2768│ │ │comuna Orţişoara
2769│ │ │comuna Parţa
2770│ │ │comuna Peciu Nou
2771│ │ │comuna Pişchia
2772│ │ │comuna Remetea Mare
2773│ │ │comuna Sãcãlaz
2774│ │ │comuna Sacoşu Turcesc
2775│ │ │comuna Şag
2776│ │ │comuna Sânandrei
2777│ │ │comuna Şandra
2778│ │ │comuna Sânmihaiu Român
2779│ │ │comuna Saravale
2780│ │ │comuna Satchinez
2781│ │ │comuna Uivar
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2782│ │Deta │oraşul Deta
2783│ │ │oraşul Gãtaia
2784│ │ │comuna Banloc
2785│ │ │comuna Birda
2786│ │ │comuna Ciacova
2787│ │ │comuna Denta
2788│ │ │comuna Ghilad
2789│ │ │comuna Giera
2790│ │ │comuna Jamu Mare
2791│ │ │comuna Jebel
2792│ │ │comuna Liebling
2793│ │ │comuna Moraviţa
2794│ │ │comuna Pãdureni
2795│ │ │comuna Tormac
2796│ │ │comuna Voiteg
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2797│ │Fãget │oraşul Fãget
2798│ │ │comuna Bethausen
2799│ │ │comuna Curtea
2800│ │ │comuna Dumbrava
2801│ │ │comuna Fârdea
2802│ │ │comuna Mãnãştiur
2803│ │ │comuna Margina
2804│ │ │comuna Ohaba Lungã
2805│ │ │comuna Pietroasa
2806│ │ │comuna Tomeşti
2807│ │ │comuna Traian Vuia
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2808│ │Lugoj │municipiul Lugoj
2809│ │ │oraşul Buziaş
2810│ │ │comuna Balinţ
2811│ │ │comuna Bara
2812│ │ │comuna Bârna
2813│ │ │comuna Belinţ
2814│ │ │comuna Boldur
2815│ │ │comuna Brestovãţ
2816│ │ │comuna Coşteiu
2817│ │ │comuna Criciova
2818│ │ │comuna Darova
2819│ │ │comuna Gavojdia
2820│ │ │comuna Ghizela
2821│ │ │comuna Nãdrag
2822│ │ │comuna Niţchidorf
2823│ │ │comuna Racoviţa
2824│ │ │comuna Secaş
2825│ │ │comuna Ştiuca
2826│ │ │comuna Topolovãţu Mare
2827│ │ │comuna Victor Vlad Delamarina
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2828│ │Sannicolau│oraşul Sânnicolau Mare
2829│ │Mare │comuna Beba Veche
2830│ │ │comuna Beba Veche
2831│ │ │comuna Cenad
2832│ │ │comuna Comloşu Mare
2833│ │ │comuna Dudeştii Vechi
2834│ │ │comuna Gotlob
2835│ │ │comuna Lenauheim
2836│ │ │comuna Lovrin
2837│ │ │comuna Periam
2838│ │ │comuna Sânpetru Mare
2839│ │ │comuna Saravale
2840│ │ │comuna Teremia Mare
2841│ │ │comuna Tomnatic
2842│ │ │comuna Variaş
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
2843│TELEORMAN│Alexandria│municipiul Alexandria
2844│ │ │municipiul Turnu Mãgurele
2845│ │ │comuna Bãbãiţa
2846│ │ │comuna Balaci
2847│ │ │comuna Beciu
2848│ │ │comuna Beuca
2849│ │ │comuna Bogdana
2850│ │ │comuna Brânceni
2851│ │ │comuna Bujoreni
2852│ │ │comuna Buzescu
2853│ │ │comuna Cãlineşti
2854│ │ │comuna Cãlmãţuiu
2855│ │ │comuna Cãlmãţuiu de Sus
2856│ │ │comuna Ciolãneşti
2857│ │ │comuna Ciuperceni
2858│ │ │comuna Crângeni
2859│ │ │comuna Crângu
2860│ │ │comuna Dideşti
2861│ │ │comuna Dobroteşti
2862│ │ │comuna Dracea
2863│ │ │comuna Drãcşenei
2864│ │ │comuna Drãgãneşti de Vede
2865│ │ │comuna Drãgãneşti-Vlaşca
2866│ │ │comuna Frãsinet
2867│ │ │comuna Furculeşti
2868│ │ │comuna Islaz
2869│ │ │comuna Lisa
2870│ │ │comuna Liţa
2871│ │ │comuna Lunca
2872│ │ │comuna Mãgura
2873│ │ │comuna Mãldãeni
2874│ │ │comuna Mârzãneşti
2875│ │ │comuna Mavrodin
2876│ │ │comuna Nanov
2877│ │ │comuna Necşeşti
2878│ │ │comuna Nenciuleşti
2879│ │ │comuna Olteni
2880│ │ │comuna Orbeasca
2881│ │ │comuna Peretu
2882│ │ │comuna Plopii-Slãviteşti
2883│ │ │comuna Plosca
2884│ │ │comuna Poroschia
2885│ │ │comuna Putineiu
2886│ │ │comuna Rãdoieşti
2887│ │ │comuna Rãsmireşti
2888│ │ │comuna Roşiori de Vede
2889│ │ │comuna Sãceni
2890│ │ │comuna Saelele
2891│ │ │comuna Salcia
2892│ │ │comuna Scrioaştea
2893│ │ │comuna Seaca
2894│ │ │comuna Segarcea-Vale
2895│ │ │comuna Sfinţeşti
2896│ │ │comuna Siliştea-Gumeşti
2897│ │ │comuna Slobozia Mândra
2898│ │ │comuna Stejaru
2899│ │ │comuna Ştorobãneasa
2900│ │ │comuna Ţigãneşti
2901│ │ │comuna Traian
2902│ │ │comuna Troianul
2903│ │ │comuna Uda-Clocociov
2904│ │ │comuna Vârtoape
2905│ │ │comuna Vedea
2906│ │ │comuna Vitãneşti
2907│ │ │comuna Zâmbreasca
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2908│ │Videle │oraşul Videle
2909│ │ │comuna Blejeşti
2910│ │ │comuna Botoroaga
2911│ │ │comuna Cosmeşti
2912│ │ │comuna Crevenicu
2913│ │ │comuna Gãlãteni
2914│ │ │comuna Gratia
2915│ │ │comuna Mereni
2916│ │ │comuna Moşteni
2917│ │ │comuna Poeni
2918│ │ │comuna Purani
2919│ │ │comuna Sârbeni
2920│ │ │comuna Scurtu Mare
2921│ │ │comuna Siliştea
2922│ │ │comuna Talpa
2923│ │ │comuna Tãtãrãştii de Jos
2924│ │ │comuna Tãtãrãştii de Sus
2925│ │ │comuna Trivalea-Moşteni
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
2926│ │Zimnicea │oraşul Zimnicea
2927│ │ │comuna Bragadiru
2928│ │ │comuna Bujoru
2929│ │ │comuna Cervenia
2930│ │ │comuna Conţeşti
2931│ │ │comuna Fântânele
2932│ │ │comuna Frumoasa
2933│ │ │comuna Izvoarele
2934│ │ │comuna Nãsturelu
2935│ │ │comuna Piatra
2936│ │ │comuna Pietroşani
2937│ │ │comuna Smârdioasa
2938│ │ │comuna Suhaia
2939│ │ │comuna Viişoara
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
2940│VÂLCEA │Râmnicu │municipiul Drãgãşani
2941│ │Vâlcea │municipiul Râmnicu Vâlcea
2942│ │ │oraşul Brezoi
2943│ │ │oraşul Cãlimãneşti
2944│ │ │oraşul Bãile Govora
2945│ │ │oraşul Horezu
2946│ │ │oraşul Bãile Olãneşti
2947│ │ │oraşul Ocnele Mari
2948│ │ │comuna Alunu
2949│ │ │comuna Amãrãşti
2950│ │ │comuna Bãbeni
2951│ │ │comuna Bãlceşti
2952│ │ │comuna Bãrbãteşti
2953│ │ │comuna Berbeşti
2954│ │ │comuna Berislãveşti
2955│ │ │comuna Boişoara
2956│ │ │comuna Budeşti
2957│ │ │comuna Bujoreni
2958│ │ │comuna Buneşti
2959│ │ │comuna Câineni
2960│ │ │comuna Cernişoara
2961│ │ │comuna Copãceni
2962│ │ │comuna Costeşti
2963│ │ │comuna Creţeni
2964│ │ │comuna Dãeşti
2965│ │ │comuna Dãnicei
2966│ │ │comuna Diculeşti
2967│ │ │comuna Drãgoeşti
2968│ │ │comuna Fârtãţeşti
2969│ │ │comuna Fãureşti
2970│ │ │comuna Frânceşti
2971│ │ │comuna Galicea
2972│ │ │comuna Ghioroiu
2973│ │ │comuna Glãvile
2974│ │ │comuna Goleşti
2975│ │ │comuna Grãdiştea
2976│ │ │comuna Guşoeni
2977│ │ │comuna Ioneşti
2978│ │ │comuna Lãcusteni
2979│ │ │comuna Lãdeşti
2980│ │ │comuna Laloşu
2981│ │ │comuna Lãpuşata
2982│ │ │comuna Livezi
2983│ │ │comuna Lungeşti
2984│ │ │comuna Mãciuca
2985│ │ │comuna Mãdulari
2986│ │ │comuna Malaia
2987│ │ │comuna Mãldãreşti
2988│ │ │comuna Mateeşti
2989│ │ │comuna Mihãeşti
2990│ │ │comuna Milcoiu
2991│ │ │comuna Mitrofani
2992│ │ │comuna Muereasca
2993│ │ │comuna Nicolae Bãlcescu
2994│ │ │comuna Olanu
2995│ │ │comuna Orleşti
2996│ │ │comuna Oteşani
2997│ │ │comuna Pãuşeşti
2998│ │ │comuna Pãuseşti-Mãgiaşi
2999│ │ │comuna Perişani
3000│ │ │comuna Pesceana
3001│ │ │comuna Pietrari
3002│ │ │comuna Popeşti
3003│ │ │comuna Prundeni
3004│ │ │comuna Racoviţa
3005│ │ │comuna Roeşti
3006│ │ │comuna Roşiile
3007│ │ │comuna Runcu
3008│ │ │comuna Sãlãtrucel
3009│ │ │comuna Scundu
3010│ │ │comuna Sineşti
3011│ │ │comuna Şirineasa
3012│ │ │comuna Slãtioara
3013│ │ │comuna Stãneşti
3014│ │ │comuna Ştefãneşti
3015│ │ │comuna Stoeneşti
3016│ │ │comuna Stoileşti
3017│ │ │comuna Stroeşti
3018│ │ │comuna Şuşani
3019│ │ │comuna Şuteşti
3020│ │ │comuna Tetoiu
3021│ │ │comuna Titeşti
3022│ │ │comuna Tomşani
3023│ │ │comuna Vaideeni
3024│ │ │comuna Valea Mare
3025│ │ │comuna Vlãdeşti
3026│ │ │comuna Voiceşti
3027│ │ │comuna Voineasa
3028│ │ │comuna Zãtreni
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
3029│VRANCEA │Focşani │municipiul Focşani
3030│ │ │oraşul Odobeşti
3031│ │ │comuna Andreiaşu de Jos
3032│ │ │comuna Bãleşti
3033│ │ │comuna Bârseşti
3034│ │ │comuna Bilieşti
3035│ │ │comuna Boloteşti
3036│ │ │comuna Bordeşti
3037│ │ │comuna Broşteni
3038│ │ │comuna Câmpineanca
3039│ │ │comuna Cârligele
3040│ │ │comuna Chiojdeni
3041│ │ │comuna Ciorãşti
3042│ │ │comuna Coteşti
3043│ │ │comuna Dumbrãveni
3044│ │ │comuna Dumitreşti
3045│ │ │comuna Garoafa
3046│ │ │comuna Goleşti
3047│ │ │comuna Gologanu
3048│ │ │comuna Gugeşti
3049│ │ │comuna Gura Caliţei
3050│ │ │comuna Jariştea
3051│ │ │comuna Jitia
3052│ │ │comuna Mãicãneşti
3053│ │ │comuna Mera
3054│ │ │comuna Milcovul
3055│ │ │comuna Nãneşti
3056│ │ │comuna Nãruja
3057│ │ │comuna Negrileşti
3058│ │ │comuna Nereju
3059│ │ │comuna Nistoreşti
3060│ │ │comuna Obrejiţa
3061│ │ │comuna Paltin
3062│ │ │comuna Pãuleşti
3063│ │ │comuna Poiana Cristei
3064│ │ │comuna Popeşti
3065│ │ │comuna Rãstoaca
3066│ │ │comuna Reghiu
3067│ │ │comuna Sihlea
3068│ │ │comuna Slobozia Bradului
3069│ │ │comuna Slobozia Ciorãşti
3070│ │ │comuna Spulber
3071│ │ │comuna Suraia
3072│ │ │comuna Tâmboeşti
3073│ │ │comuna Tãtãranu
3074│ │ │comuna Tulnici
3075│ │ │comuna Urecheşti
3076│ │ │comuna Valea Sãrii
3077│ │ │comuna Vânãtori
3078│ │ │comuna Vârteşcoiu
3079│ │ │comuna Vidra
3080│ │ │comuna Vintileasca
3081│ │ │comuna Vrâncioaia
3082│ │ │comuna Vulturu
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
3083│ │Adjud │municipiul Adjud
3084│ │ │comuna Bogheşti
3085│ │ │comuna Corbiţa
3086│ │ │comuna Homocea
3087│ │ │comuna Pãuneşti
3088│ │ │comuna Ploscuţeni
3089│ │ │comuna Pufeşti
3090│ │ │comuna Rugineşti
3091│ │ │comuna Tãnãsoaia
│ ├──────────┼──────────────────────────────────────
3092│ │Panciu │oraşul Mãrãşeşti
3093│ │ │oraşul Panciu
3094│ │ │comuna Câmpuri
3095│ │ │comuna Fitioneşti
3096│ │ │comuna Moviliţa
3097│ │ │comuna Rãcoasa
3098│ │ │comuna Soveja
3099│ │ │comuna Strãoane
3100│ │ │comuna Ţifeşti
3101│ │ │comuna Vizantea-Livezi
─────┼─────────┼──────────┼──────────────────────────────────────
3102│VASLUI │Vaslui │municipiul Bârlad
3103│ │ │municipiul Huşi
3104│ │ │municipiul Vaslui
3105│ │ │oraşul Negreşti
3106│ │ │comuna Albeşti
3107│ │ │comuna Alexandru Vlahuţa
3108│ │ │comuna Arsura
3109│ │ │comuna Bãcani
3110│ │ │comuna Bãceşti
3111│ │ │comuna Bãlteni
3112│ │ │comuna Banca
3113│ │ │comuna Berezeni
3114│ │ │comuna Blãgeşti
3115│ │ │comuna Bogdana
3116│ │ │comuna Bogdãneşti
3117│ │ │comuna Bogdãniţa
3118│ │ │comuna Boţeşti
3119│ │ │comuna Buneşti-Avereşti
3120│ │ │comuna Ciocani
3121│ │ │comuna Codãeşti
3122│ │ │comuna Coroieşti
3123│ │ │comuna Costeşti
3124│ │ │comuna Cozmeşti
3125│ │ │comuna Creţeşti
3126│ │ │comuna Dãneşti
3127│ │ │comuna Deleni
3128│ │ │comuna Deleşti
3129│ │ │comuna Dimitrie Cantemir
3130│ │ │comuna Dodeşti
3131│ │ │comuna Dragomireşti
3132│ │ │comuna Drânceni
3133│ │ │comuna Duda-Epureni
3134│ │ │comuna Dumeşti
3135│ │ │comuna Epureni
3136│ │ │comuna Fãlciu
3137│ │ │comuna Fereşti
3138│ │ │comuna Fruntişeni
3139│ │ │comuna Gãgeşti
3140│ │ │comuna Gârceni
3141│ │ │comuna Ghergheşti
3142│ │ │comuna Griviţa
3143│ │ │comuna Hoceni
3144│ │ │comuna Iana
3145│ │ │comuna Ibãneşti
3146│ │ │comuna Ivãneşti
3147│ │ │comuna Iveşti
3148│ │ │comuna Laza
3149│ │ │comuna Lipovãţ
3150│ │ │comuna Lunca Banului
3151│ │ │comuna Mãluşteni
3152│ │ │comuna Micleşti
3153│ │ │comuna Muntenii de Jos
3154│ │ │comuna Muntenii de Sus
3155│ │ │comuna Murgeni
3156│ │ │comuna Olteneşti
3157│ │ │comuna Oşeşti
3158│ │ │comuna Pãdureni
3159│ │ │comuna Perieni
3160│ │ │comuna Pochidia
3161│ │ │comuna Pogana
3162│ │ │comuna Pogoneşti
3163│ │ │comuna Poieneşti
3164│ │ │comuna Puieşti
3165│ │ │comuna Pungeşti
3166│ │ │comuna Puşcaşi
3167│ │ │comuna Rafaila
3168│ │ │comuna Rebricea
3169│ │ │comuna Roşieşti
3170│ │ │comuna Soleşti
3171│ │ │comuna Stanileşti
3172│ │ │comuna Ştefan Cel Mare
3173│ │ │comuna Şuletea
3174│ │ │comuna Tãcuta
3175│ │ │comuna Tanacu
3176│ │ │comuna Tãtãrãni
3177│ │ │comuna Todireşti
3178│ │ │comuna Tutova
3179│ │ │comuna Vãleni
3180│ │ │comuna Vetrişoaia
3181│ │ │comuna Viişoara
3182│ │ │comuna Vinderei
3183│ │ │comuna Voineşti
3184│ │ │comuna Vultureşti
3185│ │ │comuna Vutcani
3186│ │ │comuna Zãpodeni
3187│ │ │comuna Zorleni
─────┴─────────┴──────────┴──────────────────────────────────────

ANEXA 2


la regulament
-------------COMPARTIMENTELE DE LUCRU ALE
BIROULUI DE CADASTRU
SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ

╔═══════════════════════╗
║Registrator coordonator║
╚═══════════╤═══════════╝

┌───────────────────────┼──────────────────────────┐
│ │ │
╔═══════╧═════════╗ ╔══════════╧════════════╗ ╔══════════╧═════════╗
║ ║ ║ Compartiment de ║ ║ ║
║Registratura BCPI║ ║Cadastru şi Publicitate║ ║ Arhiva ║
║ ║ ║ Imobiliarã ║ ║ ║
╠═════════════════╣ ╠═══════════════════════╣ ╠════════════════════╣
║ Referent ║ ║ Inspector ║ ║ Referent-arhivar ║
║ Casier ║ ║ Registrator ║ ╚════════════════════╝
╚═════════════════╝ ║ Asistent-Registrator ║
╚═══════════════════════╝ANEXA 3
-------
la regulament
-------------┌───────┐
│ │
│ SIGLA │
│ │
└───────┘


OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ..................


Nr. de înregistrare ......./..../.../20...


CERERE
pentru eliberare extras de carte funciarã pentru informare


Domnule asistent-registrator,
Subsemnatul (a) ................ domiciliat (ã) în localitatea ............ str. ................. nr. ..../......, legitimat (ã) cu ...................., CNP ............., tel/fax ..........., e-mail: ......................... vã rog sã-mi eliberaţi un extras de carte funciarã de informare, privind imobilul situat în comuna/ oraşul/ municipiul ..............., str. ................., nr. ..... bl. ..... scara .... ap. ....., având Cartea Funciarã nr. .................. a localitãţii ........................, cu nr. cadastral ............... necesar la .....................

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Solicit comunicarea extrasului de carte funciarã pentru informare:│
├────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┤
│prin poştã [] │ la sediul BCPI [] │ fax [] │
└────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┘S-a achitat tariful de .......... lei prin chitanţa nr. ...../20...... pentru serviciul de publicitate imobiliarã cu codul nr. PI02


Data ....../........../ 20..... Semnãtura,


ANEXA 4
-------
la regulament
-------------┌───────┐ ┌────────────────────┐
│ │ │Nr. cerere ....... │
│ SIGLA │ │Ziua ............. │
│ │ │Luna ............. │
└───────┘ │Anul ............. │
└────────────────────┘


OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ..................


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
pentru
INFORMARE


Cartea funciarã cu nr. ...... Comuna/ Oraş/ Municipiu ......


A. Partea I-a

┌───────┬───────────────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│Nr.crt.│ Nr. cadastral │ Descrierea imobilului │ Suprafaţa │ Observaţii │
│ │ │ │ in mp. │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└───────┴───────────────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────┘B. Partea a II-a


┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr.crt.│ Inscrieri privitoare la proprietate │ Observaţii │
│ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘C. Partea a III-a


┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr.crt.│ Inscrieri privitoare la sarcini │ Observaţii │
│ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘Certific cã prezentul extras corespunde întru totul cu poziţiile în vigoare din cartea funciara originalã, din preziua eliberãrii acestuia, pãstratã de acest birou.
Prezentul extras de carte funciarã poate fi utilizat, conform cererii, la .............................. şi NU este valabil la încheierea actelor autentificate de notarul public.
S-a achitat tariful de ............... lei prin chitanţa nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliarã cu codul nr. PI02


Asistent - registrator,


ANEXA 5
-------
la regulament
-------------


ANTET BANCĂ

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.................

Nr. de înregistrare ....../.../... / 20...

CERERE
de eliberare a extrasului de carte funciarã pentru informare,
în vederea întocmirii dosarului de credit


Domnule asistent-registrator,
Subscrisa Banca ............................................ Agenţia/ Sucursala ................ cu sediul în localitatea ...................... strada ............, nr. ....... CUI .........., J........., tel/fax ..........., e-mail: ................. reprezentatã prin:
* ....................... în calitate de ........................... şi
* ....................... în calitate de ..............................
vã rugãm sã eliberaţi un extras de carte funciarã de informare pentru imobilul situat în judeţul/sectorul ................. localitatea ...................., strada ......................, nr. ......, bloc ..., scara ..., apartament ..., având cartea funciarã nr. ......... a localitãţii ...................... şi nr. topografic (cadastral).....................................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Solicit comunicarea extrasului de carte funciarã pentru informare:│
├────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┤
│prin poştã [] │ la sediul BCPI [] │ fax [] │
│ │ reprezentant banca │ │
└────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┘S-a achitat tariful în sumã de ...... lei prin chitanţa nr. ...../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliarã cu codul ............

Data ......./....../20.....

Semnãtura reprezentanţilor bãncii
.................................

Ştampila


ANEXA 6
-------
la regulament
-------------┌───────┐
│ │
│ SIGLA │
│ │
└───────┘

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ...................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.....................


Nr. de înregistrare ......./..../..../ 20...


CERERE DE ÎNSCRIERE

Domnule registrator,

Subsemnatul(a) ...................................... domiciliat (ã) în localitatea .................... str. ............ nr. ....., legitimat (ã) cu CI/BI seria ........ nr. ....., CNP ............, tel/fax ........... e-mail: ............ prin mandatarul ..............., vã rog sã dispuneţi:

OBIECTUL ÎNSCRIERII:
- întabularea*) .......................................................
.....................................................................
- înscrierea provizorie **) ...........................................
.....................................................................
- notarea ***) ........................................................
.....................................................................
- radierea ****) ......................................................

IMOBILUL:
este identificat prin Cartea Funciarã nr. ............. a comunei/ oraşului/ municipiului ................ şi numãrul cadastral al imobilului ............. situat în str. ................., nr. ...., bl. ..., scara ...., ap. ......, comuna/oraş/municipiu ................................................


ACTUL JURIDIC care justificã cererea, anexat în original sau în copie legalizatã:
....................................................................
....................................................................
....................................................................


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Solicit comunicarea raspunsului: │
├────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┤
│prin poştã [] │ la sediul BCPI [] │ fax [] │
└────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┘S-a achitat tariful de: ........... lei prin chitanţa nr. .../..... cu codul nr. ......

DATA ......./....../20 ..... SEMNĂTURA────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) Drept de proprietate, uz, uzufruct abitatie, servitute, concesiune, ipotecã, privilegiu etc.
**) Act sub condiţie suspensivã, hotãrâre judecãtoreoscã nedefinitivã.
***) Incapacitate, aci sub condiţie rezolutorie sau cu termen, locaţiunea, preemţiunea, promisiunea de înstrãinare, sechestrul judiciar şi asigurãtor, schimbarea rangului ipotecii, aciuni injustiţie asupra imobiluiui în cauzã, orice alte fapte sau drepturi personale etc.
****) Drepturi reale, ipotecã, privilegiu.


ANEXA 7


la regulament
-------------

Asistent-registrator/Referent
Nume ........................
Prenume .....................

CENTRALIZATOR
DATA: ......./...../200...


┌─────────┬────────────────────┬──────────────────────┐
│Nr. crt. │ Dosar/Cerere nr. │ Semnãturã primire │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
├─────────┼────────────────────┼──────────────────────┤
│ │ │ │
└─────────┴────────────────────┴──────────────────────┘ANEXA 8
-------
la regulament
-------------

Biroul Notarului Public ...................
Sediul ....................................
Telefon/fax ............ E-mail ...........
Nr. ........../...............

Cãtre,
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA...............
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA................

Pe rolul acestui birou notarial se aflã spre soluţionare cererea numitului ................ domiciliat în .............. posesor al CI/BI .............. seria ......... nr. ........ prin care solicitã ............. (operaţiunea juridicã).............. unui imobil format din ............... şi situat în .............. înscris în cartea funciarã nr. ............... a localitãţii cu nr. top (cadastral).............................(dacã existã).
Vã rugãm sã ne comunicaţi un extras de carte funciarã în scopul încheierii unui act notarial şi totodatã sã procedaţi la indisponibilizarea cãrţii funciare pentru o perioadã de 5 zile lucrãtoare.


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Solicit comunicarea extrasului de carte funciarã pentru autentificare:│
├────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤
│prin poştã [] │ la sediul BCPI, [] │ fax [] │
│ │ delegatului notarial │ │
└────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘
NOTAR PUBLIC,
Semnãtura şi ştampila


..................................................................


Cerere de indisponibilizare a bunului imobil

Subsemnatul ....................... domiciliat în ...................... posesor al CI/BI ................ seria ........... nr. .... solicit eliberarea unui extras de carte funciarã pentru imobilul situat în ................ şi format din ................. înscris în cartea funciarã nr. ........... a localitãţii ................ în vederea ...............(dacã existã) (operaţiunea juridicã).
Declar cã sunt de acord cu indisponibilizarea imobilului, pentru 5 zile lucrãtoare, în vederea încheierii actului notarial şi ca eliberarea extrasului de carte funciarã sã se facã prin biroul notarului public unde urmeazã sã îl folosesc.


Data, Semnãtura,

ANEXA 9
-------
la regulament
-------------
┌───────┐
│ │
│ SIGLA │
│ │
└───────┘


OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .............
DOSAR Nr. ............../.........


ÎNCHEIERE Nr. ...........

Registrator .............................
Asistent-registrator ......................
Asupra cererii introduse de ............. domiciliat în .................. privind ................. în cartea funciarã, în baza ........................ vãzând referatul asistentului - registrator, în sensul cã nu existã piedici la înscriere, fiind îndeplinite condiţiile prevãzute la <>art. 48 din Legea nr. 7/1996 cu modificãrile şi completãrile ulterioare, tariful achitat în sumã de ........... lei, cu chitanţa nr. ........./.........., pentru serviciul ............ având codul nr. ..............

DISPUNE:

Admiterea cererii cu privire la imobilul ........................ înscris în cartea funciarã nr. .......... a (localitãţii) unitãţii administrativ-teritoriale ............................... cu numãrul cadastral ..............., proprietatea lui ...................................... de sub B ........., şi sã se înscrie:
.........................................................................
........................................................................ cu titlu de drept ........., în cotã de .........., în favoarea ................
Prezenta se va comunica .................................................
.........................................................................
.........................................................................
Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã.........., se înscrie în cartea funciarã şi se soluţioneazã de Judecãtoria în circumscripţia cãreia se aflã imobilul.
Soluţionatã la data de ..........................


Registrator, Asistent - registrator,


ANEXA 10


la regulament
-------------┌───────┐
│ │
│ SIGLA │
│ │
└───────┘


OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.............
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ..............


DOSAR Nr. ......./........

ÎNCHEIERE DE RESPINGERE Nr. ...........

Registrator .............................
Asistent - registrator ..................

Asupra cererii introduse de ............. domiciliat în .................
privind ............. în cartea funciarã nr. ......, a (localitãţii) unitãţii administrativ-teritoriale .................................... tariful achitat în sumã de ....... lei, cu chitanţa nr. ...../......, pentru serviciul ............ având codul nr. ......, vãzând referatul asistentului-registrator, se constatã urmãtoarele .............................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
Faţã de prevederile <>art. 49 din Legea nr. 7/1996 cu modificãrile şi completãrile ulterioare, pentru motivele de mai sus,


DISPUNE:

Respingerea cererii înaintate de ............ pentru ................, cu notarea respingerii în cartea funciarã.
Prezenta se va comunica ............................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Cu drept de plângere în termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul de Cadastru şi Publicitate Imobiliarã ..........., se înscrie în cartea funciarã şi se soluţioneazã de Judecãtoria în circumscripţia cãreia se aflã imobilul.
Soluţionatã la data de ....................


Registrator, Asistent - registrator,ANEXA 11a


la regulament
-------------


┌───────────────────┐
ROMÂNIA │ T.P. │
│ POSTA ROMANA │
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA │ Nr. /DEP/ / │
───────────────────────────────────────────── │ Valabil - │
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA │Denumirea oficiului│
────────────────────────────────── └───────────────────┘
Adresa : .........................
..................................
( )
Nr. dosar_______ din____________
Ştampila cu data
prezentãrii

COMUNICAREA ÎNCHEIERII

Cãtre,
Numele şi prenumele ........................, str. .............., nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. .....

Cod poştal ...... Localitatea ..........
Judeţul (sectorul)..............

( ) Recomandata ┌───────────────────────────────────────┐
Nr. .......... │Oficiul poştal de distribuire .........│
Ştampila cu data └───────────────────────────────────────┘
sosirii

Aprobat de C.N. "Poşta Românã" S.A. cu nr. 10.3/DO/3413-16.06.1999Comunicare de încheiere
Nr. dosar ......... din ..........

( )
Ştampila cu data
prezentãrii


DOVADĂ

Cãtre:
OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ


─────────────────────────────────────────────
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
────────────────────────────────
Adresa : .......................
................................

┌───────────────────────────────────────┐
│Oficiul poştal de distribuire ........ │
└───────────────────────────────────────┘


Stampila cu data Stampila cu data
înapoierii sosirii

( ) Recomandata nr. ..... ( )


ANEXA 11b


la regulament
-------------┌───────┐
│ │
│ SIGLA │
│ │
└───────┘

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .........
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARA ..........

COMUNICAREA ÎNCHEIERII
Nr. ........ din data de ........


Cãtre,
Numele şi prenumele ..................., str. .............., nr. ..., bl. ..., sc. .... et. ..., ap. ...., sector ...., localitatea ............., judeţul ............ vã comunicãm, alãturat, încheierea nr. ..... din data de ........, de cãtre B.C.P.I. ....................


REGISTRATOR, ASISTENT REGISTRATOR,┌───────┐
DOSAR nr. .../ anul ..... │ │
│ SIGLA │
│ │
└───────┘


DOVADA DE PRIMIRE ŞI PROCES-VERBAL DE PREDARE

Astãzi ........ luna .... anul........
Subsemnatul, agent ............... având de înmânat incheierea nr. ... datã de B.C.P.I. ........., m-am deplasat in comuna, satul, orasul, municipiul ........... str. ............... nr. .... bloc ..... scara ...... etaj ...... ap. ..... sector/judet ..... la adresa numita ........., unde:
1. Gãsind pe ......................... destinatar, soţ, rudã cu destinatarul, persoanã care locuieste cu destinatarul, portar, adiminisrator; serviciul de registraturã, sau functionarul insãrcinat cu primirea corespondenţei, serviciul resurse umane, administraţia spitalului, comandamentul unitãţii militare, administraţia locului de detenţie *).
a) aceasta a primit, semnand in fata noastra; b) refuzand primirea, am afisat actul; c) primind actul, a refuzat sa semneze de primire; d) primind actul, nu a putut sa semneze de primire deoarece: .......................................
.........................................................................
2. Am afisat actul: pe usa principala a locuintei destinatarului pe usa principala a cladirii; hotelului. *);
a) persoana prevazuta la pct. 1 a refuzat primirea; b) nici o persoana de la pct. 1 nu a fost gasita; c) in lipsa persoanelor de la pct. 1 nu s-a putut afla data cand cel citat poate fi gasit; d) persoana citata schimbandu-si adresa, nu s-a putut afla noua adresa (noua adresa este ...............................)
e) persoana citata fiind persoana juridica s-a refuzat primirea.
3. Motivul înapoierii: a) destinatar decedat; b) casa demolata: c) teren viran; d) calamitati; e) persoana citata, refuza primirea actelor de procedura si nu sunt posibilitãţi de afişare; f) destinatar mutat de la adresa si noul locatar nu permite afişarea; g) destinatar necunoscut; h) adresa incorecta; i) lipsa numar de casa indicat; j) bloc cu mai multe intrari fara, indicarea scãrii;

Semnãtura agentului, Semnãtura primitorului actului
L.S. ..............................
................... Calitatea in care a primit actul
................................
Actul de identitate al primitorului ....


*) Se vor sublinia cuvintele care corespund modului de îndeplinire a procedurii


ANEXA 12
--------
la regulament
-------------

ANTET BANCĂ

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.................

Nr. de înregistrare ..../.../.../20...


CERERE DE RADIERE

Subscrisa Banca ........................... Agenţia/Sucursala ............ cu
sediul în localitatea .................. strada ..................., nr. ...... CUI........, J........, tel/fax ..............., e-mail: ............ reprezentatã prin:
- ........................... în calitate de ..................... şi
- .........................., în calitate de ...................... vã rugãm sã dispuneţi radierea:
- dreptului de ipotecã ptr. suma de ....... intabulat asupra imobilului situat în localitatea ................................. str. ........... nr. ...... bloc ....... scara ........ etaj ........ ap. ........ sector/judeţ ................, în temeiul contractului de ipotecã ..................... încheiat între debitorul ...................... fidejusorul ..................... şi Banca ............... autentificat sub nr. ........ din data de ............. şi înscris în cartea funciarã nr. ..... a localitãţii .............. având nr. topografic (cadastral) ..............., cu încheierea nr. ..... pronunţatã la data de ........... de Judecãtoria/O.C.P.I. .................................
- interdicţiei de înstrãinare / grevare / demolare notate cu încheierea nr. .......... pronunţatã la data de ............... de Judecãtoria/O.C.P.I.
.....................................................................┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Solicit comunicarea incheierii de carte funciarã, precum si extrasul │
│ de carte funciara pentru informare: │
├────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────────┤
│prin poştã [] │ la sediul BCPI [] │ fax [] │
│ │ reprezentant banca │ │
└────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────────┘S-a achitat tariful în sumã de ....... lei prin chitanţa nr. ..../20... pentru serviciul de publicitate imobiliarã cu codul......

Data ......./....../20.....

Semnãtura reprezentanţilor bãncii
.................................

Ştampila


ANEXA 13
--------
la regulament
-------------┌───────┐
│ │
│ SIGLA │
│ │
└───────┘

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ .................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ ..................

Nr. de înregistrare ..../.../.../ 20...


CERERE
pentru eliberarea unui certificat de sarcini

Domnule asistent - registrator,

Subsemnatul (a) .............................. domiciliat în ............... str. ...................... nr. .... bl. ..... sc. .... et. ... ap. ... judeţ/sector .................. tel/fax .........., cod poştal .............. identificat cu BI./CI. seria ........ nr. .... eliberat de ..................
Vã rog a-mi elibera un certificat de sarcini privind imobilul proprietatea mea, compus din ...... m.p., teren de construcţii, cu urmãtoarele vecinãtãţi:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
împreunã cu construcţia, imobilul situat în str. ............... nr. ...... bl. ..... sc. .... et. .... ap. ...... sector/judeţ .............. pentru intervalul de la data de ........................ pânã în prezent, proprietarul anterior fiind ..................... domiciliat în ............ str. ....... nr. ....... bl. ...... sc. ...... et. ....... ap. .......... judeţ/sector ........

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Solicit comunicarea certificatului de sarcini: │
├────────────────────┬────────────────────────┬────────────────────┤
│prin poştã [] │ la sediul BCPI [] │ fax [] │
└────────────────────┴────────────────────────┴────────────────────┘
S-a achitat tariful de .....................lei prin chitanţa nr. .../20.., pentru serviciul de publicitate imobiliarã cu codul nr. .....

Data....../......../ 20..... Semnãtura,


ANEXA 14
--------
la regulament
-------------┌───────────────────────┐ ┌───────┐ ┌────────────────────┐
│Anexa la actul autentic│ │ │ │Nr. cerere ....... │
│Nr. ...../............ │ │ SIGLA │ │Ziua ............. │
│ Notar Public │ │ │ │Luna ............. │
└───────────────────────┘ └───────┘ │Anul ............. │
└────────────────────┘

OFICIUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.................
BIROUL DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ..................


EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ
pentru
AUTENTIFICARE


Cartea funciarã cu nr. ...... Comuna/ Oraş/ Municipiu ......


A. Partea I-a

┌───────┬───────────────┬───────────────────────┬─────────────┬───────────────┐
│Nr.crt.│ Nr. cadastral │ Descrierea imobilului │ Suprafaţa │ Observaţii │
│ │ │ │ în mp. │ │
├───────┼───────────────┼───────────────────────┼─────────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │
└───────┴───────────────┴───────────────────────┴─────────────┴───────────────┘B. Partea a II-a


┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr.crt.│ Inscrieri privitoare la proprietate │ Observaţii │
│ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘C. Partea a III-a


┌───────┬─────────────────────────────────────────────────────┬───────────────┐
│Nr.crt.│ Inscrieri privitoare la sarcini │ Observaţii │
│ │ │ │
├───────┼─────────────────────────────────────────────────────┼───────────────┤
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────────┴───────────────┘Certific cã prezentul extras corespunde întru totul cu poziţiile în vigoare din cartea funciara originalã, pastrata de acest birou.
Prezentul extras de carte funciarã poate fi folosit exclusiv la autentificarea actelor notariale, conform <>art. 56 din Legea nr. 7/1996 modificata si completata, la notarul public ..................
Termenul de valabilitate al extrasului de carte funciara, eliberat in scopul autentificarii actelor notariale, este de 5 zile lucratoare, calculate incepand cu ziua si ora inregistrarii cererii in registrul general de intrare si terminand cu sfarsitul celei de-a cincea zi.
S-a achitat tariful de ......... lei, prin chitanţa nr. ......../20...., pentru serviciul de publicitate imobiliarã cu codul nr. PI05


Asistent - registrator,

------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016