Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL-CADRU din 27 noiembrie 2011  privind infiintarea, organizarea si functionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL-CADRU din 27 noiembrie 2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania

EMITENT: ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 342 din 21 mai 2012

    În temeiul art. 28 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    Conferinţa naţionalã extraordinarã a Ordinului Arhitecţilor din România din 26-27 noiembrie 2011 aprobã prezentul regulament-cadru privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, denumit în continuare regulament-cadru.

    ART. 1
    Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România
    (1) Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitecţilor din România, denumit în continuare Ordin, se înfiinţeazã în temeiul prevederilor cap. III secţiunea a 2-a din Legea 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului Arhitecţilor din România, denumit în continuare Regulament de organizare şi funcţionare a Ordinului, precum şi ale prezentului regulament-cadru.
    (2) Filialele Ordinului funcţioneazã ca structuri teritoriale ale Ordinului, cu personalitate juridicã de drept privat, nonprofit, apolitice, cu foruri de conducere, buget şi patrimoniu proprii.
    ART. 2
    Constituirea filialelor teritoriale ale Ordinului
    (1) La nivelul judeţelor cu cel puţin 50 de arhitecţi, precum şi în municipiul Bucureşti se vor înfiinţa, prin liberã asociere, filiale teritoriale ale Ordinului, reunindu-i pe arhitecţii domiciliaţi în raza teritorialã a judeţului, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) Dacã într-un judeţ existã un numãr mai mic de 50 de arhitecţi, se va putea înfiinţa o filialã teritorialã prin libera asociere a arhitecţilor şi conductorilor arhitecţi cu domiciliile în judeţe limitrofe, pânã când numãrul acestora va ajunge la minimum 50 de membri.
    (3) În cadrul unui judeţ sau într-o zonã formatã din douã sau mai multe judeţe limitrofe, precum şi în municipiul Bucureşti se poate înfiinţa o singurã filialã a Ordinului.
    (4) Hotãrârea de înfiinţare a unei filiale teritoriale, în condiţiile legii, aparţine majoritãţii arhitecţilor dintr-un judeţ sau a majoritãţii arhitecţilor din fiecare judeţ, în cazul unui grup de judeţe limitrofe.
    (5) Filialele teritoriale dobândesc personalitate juridicã de drept privat de la data adunãrii generale constitutive a membrilor, ocazie cu care se vor stabili:
    a) oraşul de reşedinţã a filialei teritoriale şi sediul acesteia;
    b) forurile de conducere proprii;
    c) propriile regulamente de organizare şi funcţionare, potrivit regulamentului-cadru aprobat de Conferinţa naţionalã a Ordinului.
    (6) Colegiul director al Ordinului constatã dacã organizarea adunãrii generale de constituire şi hotãrârea de aprobare a înfiinţãrii filialei sunt în conformitate cu prevederile legii, ale regulamentului-cadru şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului şi, dupã caz, dispune luarea în evidenţã a acesteia sau propune Consiliului naţional revocarea hotãrârii.
    ART. 3
    Sediile filialelor teritoriale ale Ordinului
    (1) Sediile filialelor teritoriale se stabilesc prin hotãrârile conferinţelor teritoriale, de regulã în oraşul de reşedinţã a judeţului sau, dupã caz, în oraşul de reşedinţã a judeţului cu cel mai mare numãr de membri.
    (2) Filiala poate sã aibã, în reşedinţa/reşedinţele celuilalt/celorlalte judeţ/judeţe, reprezentanţã/reprezentanţe, fãrã personalitate juridicã, al cãrei/cãror patrimoniu face parte din patrimoniul filialei şi este/sunt finanţatã/finanţate din bugetul filialei.
    ART. 4
    Comunicarea înfiinţãrii filialelor
    La constituire, filialele teritoriale vor transmite Ordinului procesul-verbal al şedinţei de constituire, regulamentul propriu de funcţionare, forurile de conducere şi comisiile alese, precum şi dovada sediului filialei.
    ART. 5
    Reorganizarea şi/sau desfiinţarea filialelor teritoriale ale Ordinului
    (1) Filialele teritoriale se pot reorganiza în condiţiile prevãzute de lege şi de prezentul regulament-cadru, în funcţie de creşterea sau de reducerea numãrului arhitecţilor dintr-un judeţ.
    (2) În condiţiile în care o filialã teritorialã fuzioneazã cu o altã filialã teritorialã, patrimoniul mobil şi imobil se comaseazã. Retragerea unor membri din filialã nu dã dreptul la returnarea cotizaţiilor şi taxelor achitate şi nici la retragerea vreunei pãrţi din patrimoniu.
    (3) Filiala teritorialã se desfiinţeazã în cazul în care numãrul membrilor acesteia este mai mic de 50 sau în cazul în care nici la a doua conferinţã teritorialã nu se pot alege forurile de conducere şi comisiile, conferinţã organizatã potrivit prevederilor art. 12 alin. (5) şi (7).
    (4) În toate cazurile, desfiinţarea sau reorganizarea filialelor teritoriale prin fuziune ori divizare se face prin hotãrâri ale conferinţelor teritoriale ale filialelor în cauzã şi cu respectarea prevederilor art. 2.
    (5) În cazul în care o filialã teritorialã se desfiinţeazã, iar membrii acesteia se afiliazã la douã sau mai multe filiale, patrimoniul mobil şi imobil se transferã la o altã filialã, potrivit hotãrârii de desfiinţare adoptate de conferinţa teritorialã. În caz de divergenţã, patrimoniul va fi transferat prin hotãrâre a Consiliului naţional.
    (6) Hotãrârea de reorganizare sau desfiinţare a filialei teritoriale va fi transmisã Colegiului director al Ordinului în cel mult 5 zile de la aprobare.
    (7) Colegiul director al Ordinului va valida hotãrârea de reorganizare sau desfiinţare a unei filiale în cel mult 10 zile de la aprobarea acesteia.
    (8) În cazul în care Colegiul director invalideazã hotãrârea, în termen de cel mult 15 zile de la invalidare o va supune Consiliului naţional spre revocare.
    ART. 6
    Atribuţiile filialelor teritoriale ale Ordinului
    (1) Filialele teritoriale ale Ordinului au urmãtoarele atribuţii:
    a) protejeazã şi promoveazã calitatea produsului de arhitecturã şi urbanism la nivel local;
    b) urmãresc exercitarea competentã şi calificatã a profesiei de arhitect de cãtre membrii lor, în respectul legii şi al Codului deontologic al profesiei de arhitect;
    c) reprezintã interesele membrilor lor în faţa autoritãţilor administraţiei publice locale şi a celorlalte autoritãţi organizate la nivel local;
    d) asigurã membrilor lor îndrumare şi, dupã caz, consultanţã de specialitate privind exercitarea profesiei;
    e) constituie, organizeazã şi gestioneazã baza de date, evidenţele generale privind membrii, registrul stagiarilor, registrul sancţiunilor disciplinare aplicate propriilor membri, precum şi tabloul teritorial al arhitecţilor membri;
    f) asigurã ducerea la îndeplinire a hotãrârilor Conferinţei naţionale, ale Consiliului naţional şi ale Colegiului director ale Ordinului, a deciziilor şi circularelor emise de preşedintele Ordinului, precum şi a tuturor actelor administrative emise de forurile de conducere ale filialei;
    g) asigurã, împreunã cu Ordinul, formarea profesionalã continuã a membrilor, conform Programului naţional de pregãtire profesionalã continuã, aprobat de Consiliul naţional al Ordinului;
    h) organizeazã activitãţi şi manifestãri profesionale şi culturale, precum şi alte activitãţi iniţiate de membri.
    (2) Filialele exercitã şi alte atribuţii stabilite de conferinţele teritoriale, în condiţiile legii şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului.
    ART. 7
    Veniturile filialelor teritoriale ale Ordinului
    (1) Activitatea filialelor teritoriale ale Ordinului se finanţeazã din cotizaţii anuale ale membrilor filialei, taxe de înscriere şi taxe de reluare a dreptului de semnãturã, stabilite de Conferinţa naţionalã a Ordinului, alte taxe stabilite de Consiliul naţional al Ordinului, din fonduri rezultate din manifestãri culturale, ştiinţifice, economice şi drepturi editoriale specifice pe care le desfãşoarã, precum şi din donaţii, legate, sponsorizãri sau alte surse, în condiţiile legii şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului.
    (2) În aplicarea dispoziţiilor art. 23 alin. (2) din Legea nr. 184/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, filialele teritoriale ale Ordinului colecteazã cotizaţiile şi taxele prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului şi aprobate de Conferinţa naţionalã a Ordinului sau, dupã caz, de Consiliul naţional al Ordinului.
    (3) Potrivit hotãrârii Conferinţei naţionale a Ordinului, filialele teritoriale sunt obligate sã vireze Ordinului o cotã-parte din cotizaţiile anuale, din taxele de înscriere şi din taxele de reluare a dreptului de semnãturã achitate de membri. Viramentul cãtre Ordin se va efectua pânã la data de 10 martie a anului în curs, pentru cotizaţiile încasate pânã la 25 februarie, respectiv 10 mai a anului în curs, pentru cotizaţiile încasate pânã la 30 aprilie, şi pe parcursul anului calendaristic, în funcţie de încasãri.
    (4) Conferinţa teritorialã poate aproba, la propunerea consiliului de conducere teritorial, alte cotizaţii suplimentare sau taxe pentru membrii filialei, altele decât cele prevãzute la alin. (1), care se fac venit integral la bugetul filialei.
    ART. 8
    Membrii filialelor teritoriale ale Ordinului
    (1) Din filialele teritoriale ale Ordinului fac parte arhitecţii şi conductorii arhitecţi, cu sau fãrã drept de semnãturã, urbaniştii fãrã drept de semnãturã sau cãrora le-a fost acordat, în condiţiile legii, drept de semnãturã similar conductorilor arhitecţi, stagiarii şi orice deţinãtori ai titlului de arhitect, la cererea acestora.
    (2) Membrii filialei teritoriale aparţin acesteia numai pe baza adresei lor de domiciliu. Se interzice apartenenţa la o filialã pe baza adresei privind reşedinţa, respectiv adresa locuinţei secundare.
    ART. 9
    Drepturile membrilor filialelor teritoriale ale Ordinului
    În completarea drepturilor prevãzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului, membrii filialelor teritoriale beneficiazã şi de alte drepturi ce decurg din aceastã calitate:
    a) sã participe la toate activitãţile şi manifestãrile organizate de filiala din care fac parte;
    b) sã aleagã şi sã fie aleşi în forurile de conducere şi în comisiile filialei, precum şi sã fie numiţi în alte comisii;
    c) sã fie informaţi, prin orice mijloc de comunicare, asupra activitãţii desfãşurate de filialã şi sã facã propuneri de îmbunãtãţire a acesteia;
    d) sã poatã consulta lucrãrile, publicaţiile şi materialele documentare de care dispun filialele şi sã beneficieze de toate condiţiile şi modalitãţile puse la dispoziţie pentru ridicarea nivelului de pregãtire profesionalã;
    e) sã formuleze propuneri şi amendamente la toate documentele filialei supuse aprobãrii/adoptãrii conferinţelor teritoriale;
    f) sã utilizeze, alãturi de nume, calitatea de membru al Ordinului;
    g) sã beneficieze de sprijin în administrarea dovezilor necesare şi argumentelor legale pentru apãrarea dreptului de autor, în condiţiile legii şi potrivit înregistrãrii proiectelor pentru data certã;
    h) sã aibã acces nelimitat la concursurile de arhitecturã organizate/coorganizate de Ordin;
    i) sã beneficieze de orice alte drepturi conferite prin lege sau stabilite de cãtre conferinţele teritoriale.
    ART. 10
    Obligaţiile membrilor filialelor teritoriale
    În completarea obligaţiilor prevãzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului, membrilor filialelor teritoriale le revin şi alte obligaţii ce decurg din aceastã calitate:
    a) sã participe la programele de formare profesionalã organizate de Ordin împreunã cu filiala sau cu un grup de filiale;
    b) sã achite regulat şi la termenele stabilite cotizaţia anualã, precum şi taxele stabilite de Conferinţa naţionalã a Ordinului, Consiliul naţional al Ordinului şi, dupã caz, de conferinţa teritorialã a filialei;
    c) sã participe la lucrãrile conferinţei teritoriale;
    d) sã solicite înregistrarea la filialã a tuturor proiectelor de arhitecturã pentru care au exercitat dreptul de semnãturã, a proiectelor aferente documentaţiei tehnice pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire, documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrãrilor de demolare, documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrãrilor aferente organizãrii executãrii lucrãrilor, dupã caz;
    e) sã aducã la cunoştinţa filialei orice modificare nouã faţã de datele înregistrate în evidenţele filialei, în termen de cel mult 15 zile de la apariţia modificãrii, şi sã ofere în acest sens toate datele solicitate de filialã;
    f) sã aducã la cunoştinţa filialei pierderea parafei profesionale şi sã solicite obţinerea unei noi parafe;
    g) sã depunã la filialã parafa profesionalã în cazul radierii administrative din Tabloul Naţional al Arhitecţilor sau în cazul suspendãrii dreptului de semnãturã, indiferent de motivele suspendãrii.
    ART. 11
    Forurile de conducere teritoriale ale filialelor Ordinului
    (1) Organizarea şi funcţionarea filialelor teritoriale sunt asigurate de cãtre forurile de conducere alese ale acestora, care au funcţie reprezentativã, de conducere, decizie şi control, potrivit legii, Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului şi prezentului regulament-cadru.
    (2) Forurile de conducere ale filialelor teritoriale ale Ordinului sunt:
    a) conferinţa teritorialã;
    b) consiliul de conducere teritorial;
    c) colegiul director teritorial;
    d) preşedintele filialei.
    (3) Persoanele alese în funcţia de preşedinte şi cea de membru al consiliului de conducere teritorial au mandat de 4 ani şi nu mai mult de douã mandate consecutiv.
    ART. 12
    Conferinţa teritorialã
    (1) Conferinţa teritorialã este alcãtuitã din toţi membrii filialei teritoriale.
    (2) Conferinţa teritorialã ordinarã se organizeazã o datã la 4 ani de cãtre consiliul de conducere teritorial.
    (3) Conferinţa teritorialã se organizeazã obligatoriu în condiţiile demisiei sau ale imposibilitãţii de exercitare a funcţiilor de cãtre preşedinte sau de cãtre jumãtate plus unu din numãrul membrilor consiliului de conducere teritorial ori de cãtre jumãtate plus unu din numãrul membrilor titulari şi supleanţi ai comisiei de cenzori sau ai comisiei de disciplinã a filialei, caz în care se vor organiza noi alegeri doar pentru acele foruri sau comisii precizate.
    (4) Se convoacã conferinţa teritorialã în cazul solicitãrii de revocare a preşedintelui sau a jumãtate plus unu din numãrul membrilor consiliului de conducere teritorial ori a jumãtate plus unu din numãrul membrilor comisiilor alese ale filialei, precum şi în cazul existenţei unor motive temeinice şi justificate şi numai în condiţiile solicitãrii scrise a cel puţin unei treimi din numãrul membrilor filialei. Conferinţa teritorialã va decide asupra motivelor revocãrii şi/sau a problemelor care au constituit motivul convocãrii.
    (5) O nouã conferinţã teritorialã se organizeazã obligatoriu şi în condiţiile în care la conferinţa teritorialã ordinarã de alegeri nu au fost aleşi toţi membrii forurilor de conducere şi/sau toţi membrii comisiilor de cenzori şi/sau de disciplinã.
    (6) Conferinţa teritorialã se organizeazã şi în cazul în care Consiliul naţional al Ordinului a dispus prin hotãrâre.
    (7) Convocarea conferinţei teritoriale se face prin hotãrâre a consiliului de conducere teritorial, care se comunicã direct membrilor filialei cu minimum 45 de zile înainte. Prin hotãrârea de convocare se stabilesc data, durata, locul desfãşurãrii conferinţei teritoriale, forurile de conducere şi comisiile care se aleg, numãrul locurilor pentru fiecare for sau comisie, data-limitã de depunere a candidaturilor, lista documentelor proprii ale filialei care vor fi supuse aprobãrii/adoptãrii conferinţei teritoriale, precum şi data-limitã pânã la care se pot formula propuneri şi amendamente la respectivele documente.
    (8) Potrivit prevederilor alin. (4), în cazul în care se solicitã revocarea membrilor aleşi în funcţii de cãtre conferinţa teritorialã, membrii filialei vor preciza faptele pentru care formuleazã solicitarea, vor motiva în fapt şi în drept solicitarea şi vor ataşa lista cu semnãturile lor olografe, în original.
    (9) Conferinţa teritorialã organizatã potrivit prevederilor alin. (3)-(6) are caracter extraordinar şi se organizeazã în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare, în aceleaşi condiţii ca şi conferinţa teritorialã ordinarã.
    ART. 13
    Condiţiile legale de desfãşurare a conferinţei teritoriale
    (1) Conferinţa teritorialã este legal constituitã la prima convocare în prezenţa a cel puţin douã treimi din numãrul membrilor cu drept de vot ai filialei.
    (2) La a doua convocare, conferinţa teritorialã este legal constituitã în prezenţa majoritãţii membrilor filialei cu drept de vot.
    (3) În cazul în care conferinţa teritorialã nu este legal constituitã nici la a doua convocare, aceasta se va convoca şi se va organiza în condiţiile stabilite prin regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a filialei.
    (4) Filiala teritorialã va asigura participarea la conferinţa teritorialã a cel puţin unui reprezentant al fiecãrui judeţ din cadrul componenţei acesteia.
    ART. 14
    Atribuţiile conferinţei teritoriale
    (1) Conferinţa teritorialã are urmãtoarele atribuţii:
    a) adoptã şi, dupã caz, modificã regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a filialei, dupã avizul prealabil al Colegiului director al Ordinului asupra proiectului;
    b) stabileşte prin hotãrâre proprie candidaţii propuşi pentru Consiliul naţional al Ordinului;
    c) adoptã organizarea aparatului administrativ al filialei;
    d) alege şi revocã preşedintele filialei teritoriale;
    e) alege şi revocã membrii consiliului de conducere teritorial;
    f) alege şi revocã membrii comisiei de cenzori şi ai comisiei de disciplinã, constituite la nivel teritorial;
    g) alege delegaţii şi supleanţii pentru Conferinţa naţionalã a Ordinului, în conformitate cu art. 10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului;
    h) aprobã toate documentele proprii ale filialei, supuse votului;
    i) aprobã înfiinţarea structurilor economice care urmeazã sã se organizeze şi sã funcţioneze la nivelul filialei;
    j) adoptã hotãrâri cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi stabilitã.
    (2) Prezidiul lucrãrilor conferinţei teritoriale este asigurat de cãtre membrii colegiului director teritorial.
    (3) Lucrãrile conferinţei teritoriale vor fi deschise de preşedintele în exerciţiu al filialei şi vor fi conduse prin rotaţie de cãtre preşedinte şi membrii prezidiului, în ordinea stabilitã de ei prin consens.
    ART. 15
    Calendarul conferinţei teritoriale
    (1) Dupã aprobarea hotãrârii de convocare a conferinţei teritoriale, colegiul director teritorial va detalia calendarul conferinţei teritoriale, având în vedere şi prevederile art. 17.
    (2) În exercitarea atribuţiei prevãzute la alin. (1), colegiul director teritorial va emite o hotãrâre, care va fi comunicatã tuturor membrilor.
    ART. 16
    Documentele supuse aprobãrii de cãtre conferinţa teritorialã
    (1) Documentele supuse prin vot aprobãrii conferinţei teritoriale sunt:
    a) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a filialei, elaborat potrivit prezentului regulamentul-cadru şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului;
    b) organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei;
    c) documentul de fundamentare a constituirii structurilor economice în cadrul filialei;
    d) documente propuse de forurile de conducere, comisiile alese şi comisiile numite ale filialei;
    e) documente propuse de forurile de conducere ale Ordinului.
    (2) Documentele finale vor fi trimise tuturor membrilor cu drept de vot cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei teritoriale, prin poştã sau în format electronic, şi vor cuprinde:
    a) ordinea de zi propusã;
    b) tabelul cu membrii filialei care au drept de vot;
    c) lista candidaţilor pentru forurile de conducere;
    d) lista candidaţilor pentru comisiile care se aleg;
    e) toate documentele prevãzute la alin. (1).
    ART. 17
    Procedura de consultare a documentelor filialei supuse votului conferinţei teritoriale
    (1) Procedura de consultare cuprinde posibilitatea tuturor membrilor filialei de a formula amendamente la documentele supuse votului, astfel:
    a) documentele, în forma elaboratã de grupul/grupurile de lucru, vor fi postate pe site-ul filialei teritoriale, prin grija secretariatului acesteia, la o datã stabilitã de coordonatorul fiecãrui grup de lucru, respectiv vicepreşedintele pe domeniu al filialei; documentele pot fi transmise şi prin corespondenţã electronicã, la aceeaşi datã cu postarea pe site;
    b) documentele prevãzute la lit. a) vor fi supuse consultãrii membrilor pentru o perioadã de 10 zile calendaristice, într-o rubricã denumitã "Transparenţã decizionalã. Documente în dezbaterea membrilor filialei", specificându-se data postãrii, caz în care durata procedurii de consultare a documentelor trebuie sã fie corelatã cu calendarul conferinţei teritoriale;
    c) în intervalul de 10 zile calendaristice, oricare dintre membrii filialei va putea formula amendamente la documentele supuse consultãrii.
    (2) Amendamentele formulate de membrii filialei la documente supuse consultãrii trebuie sã respecte cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) sã fie fãcute în formã scrisã;
    b) sã fie motivate în drept şi în fapt;
    c) sã fie trimise grupului/grupurilor de lucru care a/au elaborat documentele în termenul prevãzut la alin. (1) lit. b);
    d) sã fie semnate de titularul propunerilor.
    (3) Amendamentele formulate sunt supuse dezbaterilor grupului/grupurilor de lucru care a/au întocmit documentele şi care le va/vor introduce pe cele acceptate în conţinutul documentelor, iar pentru amendamentele respinse va/vor formula argumentaţia de respingere.
    (4) Documentele împreunã cu amendamentele respinse, inclusiv susţinerile autorilor şi cele ale grupului/grupurilor de lucru, vor fi înaintate de cãtre coordonatorul/coordonatorii grupului/grupurilor de lucru colegiului director al filialei, spre a fi însuşite.
    (5) Colegiul director va analiza documentele primite şi, ulterior, le va înainta consiliului de conducere teritorial, spre avizare, împreunã cu amendamentele respinse. Consiliul de conducere teritorial întrunit în şedinţã va dezbate şi va decide asupra amendamentelor respinse, la şedinţã urmând sã fie prezenţi şi membrii autori ai amendamentelor respinse.
    (6) Documentele în formã finalã vor fi transmise membrilor filialei în termenul prevãzut la art. 16 alin. (2).
    ART. 18
    Înregistrarea participanţilor
    (1) Sunt consideraţi participanţi cu drept de vot toţi membrii filialei cu plata cotizaţiei la zi.
    (2) Tabelele cu participanţii cu drept de vot vor fi afişate în ziua conferinţei teritoriale, la intrarea în sala unde se desfãşoarã lucrãrile conferinţei teritoriale.
    (3) Toţi participanţii se vor înregistra în intervalul orar stabilit în ordinea de zi.
    ART. 19
    Comisia de verificare şi numãrare a voturilor
    (1) Comisia de verificare şi numãrare a voturilor va fi formatã, dupã caz, din 3 sau 5 membri dintre participanţii care nu şi-au depus candidatura pentru forurile de conducere sau pentru comisiile alese.
    (2) Componenţa nominalã a comisiei de verificare şi numãrare a voturilor va fi desemnatã de plenul conferinţei teritoriale, cu votul majoritãţii simple a membrilor prezenţi.
    (3) Comisia alege dintre membrii sãi un preşedinte, care are rolul de a coordona etapele procesului de votare şi de a supune votului comisiei problemele de procedurã apãrute, precum şi de a comunica plenului conferinţei teritoriale toate rezultatele votului.
    ART. 20
    Elemente tehnice privind votul
    (1) Urnele realizate din material transparent vor fi amplasate în salã înainte de începerea procesului de votare, moment în care se şi sigileazã. Urnele vor fi supravegheate de cãtre membrii comisiei de verificare şi numãrare a voturilor pe tot parcursul votãrii şi pânã la deschiderea lor.
    (2) Buletinele de vot vor avea culoare distinctã pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie, inclusiv pentru al doilea tur de scrutin privind alegerea preşedintelui, dupã caz.
    (3) Buletinele de vot pentru primul şi, dupã caz, pentru al doilea tur de scrutin privind alegerea preşedintelui vor avea înscrise pe ele numele tuturor candidaţilor, în aceeaşi formã.
    ART. 21
    Alegerea forurilor de conducere şi a comisiilor şi validarea documentelor
    (1) Votul este secret pentru alegerea membrilor forurilor de conducere şi ai comisiilor şi este vot deschis pentru aprobarea documentelor.
    (2) Documentele vor fi aprobate cu votul majoritãţii simple a membrilor prezenţi.
    (3) Procedura alegerii forurilor de conducere şi a comisiilor este descrisã în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.
    (4) Hotãrârile conferinţei teritoriale se aprobã cu votul majoritãţii simple a membrilor prezenţi.
    ART. 22
    Comunicarea rezultatelor votului
    (1) Comisia de verificare şi numãrare a voturilor va întocmi un raport semnat de toţi membrii, care va fi prezentat participanţilor la conferinţa teritorialã.
    (2) Raportul prezentat de comisia prevãzutã la alin. (1) trebuie sã cuprindã:
    a) numãrul total al membrilor filialei cu drept de vot;
    b) numãrul total al membrilor filialei cu drept de vot prezenţi;
    c) numãrul candidaţilor pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie;
    d) numãrul total al voturilor valabil exprimate pentru fiecare for de conducere şi fiecare comisie, precum şi numãrul voturilor anulate;
    e) lista persoanelor alese şi numãrul voturilor obţinute de fiecare dintre acestea;
    f) lista documentelor supuse votului şi numãrul voturilor pentru fiecare document.
    ART. 23
    Procesul-verbal al conferinţei teritoriale
    (1) Secretariatul conferinţei teritoriale, aprobat prin hotãrâre a consiliului de conducere teritorial, va redacta procesul-verbal, care va cuprinde:
    a) modul în care a fost convocatã conferinţa teritorialã şi caracterul ei ordinar sau extraordinar;
    b) anul, luna, ziua, ora şi locul de desfãşurare a conferinţei teritoriale;
    c) ordinea de zi votatã;
    d) componenţa prezidiului conferinţei teritoriale;
    e) datele prevãzute la art. 22 alin. (2);
    f) luãrile de cuvânt;
    g) hotãrârile aprobate.
    (2) Procesul-verbal va purta semnãtura membrilor prezidiului conferinţei teritoriale.
    (3) Procesul-verbal va fi înregistrat şi depus la sediul filialei şi se transmite în termen de 7 zile tuturor membrilor filialei.
    ART. 24
    Comunicarea rezultatelor conferinţei teritoriale
    (1) Rezultatul alegerilor va fi comunicat în termen de cel mult 3 zile tuturor membrilor filialei şi Ordinului şi se va afişa la sediul filialei, timp de 10 de zile.
    (2) Procesul-verbal privind lucrãrile conferinţei teritoriale va fi transmis Ordinului în termen de 7 zile de la redactare.
    ART. 25
    Alegerea consiliului de conducere teritorial
    (1) Numãrul membrilor în consiliul de conducere teritorial, exclusiv preşedintele, este în funcţie de numãrul membrilor filialei, dupã cum urmeazã:
    a) între 50 şi 100 de membri - 6 membri;
    b) între 101 şi 200 de membri - 10 membri;
    c) între 201 şi 400 de membri - 14 membri;
    d) între 401 şi 800 de membri - 20 de membri;
    e) între 801 şi 1.600 de membri - 28 de membri;
    f) între 1.601 şi 4.000 de membri - 38 de membri;
    g) peste 4.000 de membri - 50 de membri.
    (2) Din numãrul total al membrilor consiliului de conducere teritorial, cel puţin douã treimi vor fi arhitecţi cu drept de semnãturã.
    (3) Din consiliul de conducere teritorial al filialei care are în componenţã mai multe judeţe va face parte cel puţin un reprezentant al fiecãrui judeţ.
    (4) Condiţiile de eligibilitate sunt cele prevãzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.
    (5) Din consiliul de conducere teritorial face parte, de drept, preşedintele filialei teritoriale.
    ART. 26
    Candidaturile
    (1) Filiala teritorialã are obligaţia de a anunţa membrii despre posibilitatea de a-şi depune candidatura, precum şi despre data-limitã pânã la care trebuie depus dosarul la sediul filialei.
    (2) Candidaturile sunt individuale şi se depun personal la filialã sau se transmit prin poştã pânã la data-limitã stabilitã de consiliul de conducere teritorial.
    (3) Dosarul fiecãrui candidat va conţine, în mod obligatoriu:
    a) cererea, potrivit unui model-tip aprobat de Colegiul director al Ordinului;
    b) curriculum vitae, succint;
    c) obiectivele şi acţiunile pe care urmeazã sã le realizeze candidatul, dacã va fi ales;
    d) adeverinţã, eliberatã de filialã, privind plata la zi a cotizaţiei şi dovada cã nu a avut sancţiuni disciplinare în ultimii 8 ani.
    (4) Candidaturile vor fi afişate la sediul filialei, cu cel puţin 7 zile înainte de data conferinţei teritoriale.
    ART. 27
    Documentele necesare votului
    (1) Buletinele de vot vor fi puse la dispoziţia membrilor cu drept de vot în ziua scrutinului.
    (2) Buletinele de vot se ridicã de fiecare membru cu drept de vot numai personal.
    (3) Pierderea buletinului de vot nu dã dreptul la obţinerea unui duplicat.
    ART. 28
    Votul
    (1) Buletinele de vot nu vor avea alte însemnãri decât cele prevãzute de sistemul de votare, în caz contrar ele urmând a fi anulate.
    (2) Fiecare buletin de vot va fi însoţit de instrucţiunile de votare.
    (3) Votarea se face prin bifarea cu X a opţiunii.
    (4) Buletinele de vot vor fi considerate nule dacã nu conţin nicio opţiune sau conţin mai multe opţiuni decât numãrul locurilor disponibile pentru fiecare for de conducere ori pentru fiecare comisie.
    ART. 29
    Scrutinul pentru alegerea membrilor consiliului de conducere teritorial şi ai comisiilor
    (1) Scrutinul are loc într-un singur tur.
    (2) Votarea se face direct şi secret, prin introducerea buletinelor în urnã.
    (3) Sunt aleşi candidaţii care au obţinut numãrul cel mai mare de voturi valabil exprimate, dar nu mai puţin de jumãtate plus unu din numãrul acestora, în ordine descrescãtoare.
    (4) Conferinţa teritorialã va decide modalitatea de departajare în caz de egalitate de voturi.
    (5) Revocarea membrilor consiliului de conducere teritorial şi a celor ai comisiilor alese se face în aceleaşi condiţii ca alegerea şi cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (4) şi (9).
    ART. 30
    Scrutinul pentru alegerea preşedintelui filialei
    (1) Preşedintele se alege în primul tur de scrutin dacã unul dintre candidaţi a obţinut un numãr de voturi reprezentând cel puţin majoritatea simplã a voturilor valabil exprimate.
    (2) Al doilea tur de scrutin se va organiza dacã niciunul dintre candidaţi nu a întrunit majoritatea simplã a numãrului de voturi valabil exprimate în primul tur.
    (3) La al doilea tur de scrutin vor participa primii 2 candidaţi clasaţi în primul tur şi va fi ales candidatul care a obţinut cel mai mare numãr de voturi din totalul voturilor valabil exprimate.
    ART. 31
    Consiliul de conducere teritorial
    (1) Între reuniunile conferinţei teritoriale, activitatea filialei este coordonatã de consiliul de conducere teritorial.
    (2) Prima şedinţã a consiliului de conducere teritorial se va ţine în cel mult 15 zile de la data conferinţei teritoriale la care acesta a fost ales.
    (3) Consiliul de conducere teritorial va proceda la alegerea membrilor colegiului director, prin vot secret al majoritãţii membrilor prezenţi.
    (4) Consiliul de conducere teritorial poate delega colegiului director teritorial unele atribuţii ce îi sunt conferite prin prezentul regulament-cadru.
    (5) Persoanele alese în consiliul de conducere teritorial au mandat de 4 ani şi nu mai mult de douã mandate consecutiv.
    (6) Oricare dintre membrii consiliului de conducere teritorial decade de drept din aceastã funcţie dacã:
    a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinarã;
    b) instanţa judecãtoreascã pronunţã o hotãrâre definitivã de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplicã sancţiunea complementarã a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.
    (7) Oricare dintre membrii consiliului de conducere teritorial poate sã decadã din funcţie pentru 3 absenţe consecutive nemotivate la şedinţele consiliului sau pentru alte fapte în legãturã cu funcţia ori în afara funcţiei. În aceste situaţii, consiliul de conducere teritorial constatã decãderea din funcţie, pe baza unui raport întocmit de o comisie formatã din 3 membri, desemnaţi de cãtre acesta prin hotãrâre.
    ART. 32
    Atribuţiile consiliului de conducere teritorial
    (1) Consiliul de conducere teritorial are urmãtoarele atribuţii:
    a) aprobã hotãrârea de convocare a conferinţei teritoriale şi calendarul general al acesteia, precum şi componenţa nominalã a comitetului de organizare şi a secretariatului conferinţei;
    b) alege şi revocã membrii colegiul director teritorial;
    c) aprobã bugetul de venituri şi cheltuieli, pânã la data de 3 decembrie a anului în curs pentru exerciţiul financiar urmãtor, pe care îl comunicã Ordinului, pentru a fi cuprins ca anexã în bugetul general de venituri şi cheltuieli al Ordinului, în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) lit. e) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului;
    d) analizeazã modul de gestiune a patrimoniului şi bugetului filialei şi, pânã cel târziu la data de 15 mai a anului în curs, aprobã descãrcarea de gestiune a filialei pentru exerciţiul financiar anterior, potrivit raportului comisiei de cenzori;
    e) pregãteşte conferinţa teritorialã şi avizeazã documentele proprii ale filialei, documente ce vor fi supuse aprobãrii conferinţei;
    f) avizeazã organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei, regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a filialei teritoriale, precum şi celelalte documente care vor fi supuse dezbaterii şi/sau aprobãrii conferinţei teritoriale;
    g) aprobã procedura şi condiţiile de preluare a prerogativelor preşedintelui filialei, în cazul indisponibilitãţii temporare sau al lipsei acestuia, de cãtre vicepreşedinţii filialei, cu excepţia trezorierului;
    h) aprobã regulamentele de organizare şi funcţionare a comisiilor alese ale filialei;
    i) numeşte comisii ale filialei, altele decât cele alese, şi aprobã regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora;
    j) aprobã grupurile de lucru constituite la nivelul filialei şi regulamentele de organizare şi funcţionare a acestora;
    k) analizeazã activitatea anualã a colegiului director teritorial şi a preşedintelui, pe baza rapoartelor întocmite de aceştia;
    l) întocmeşte raportul privind activitatea îndeplinitã pe parcursul mandatului şi îl supune conferinţei teritoriale spre aprobare;
    m) soluţioneazã contestaţiile depuse împotriva hotãrârilor colegiului director teritorial;
    n) constatã decãderea din funcţie a unui membru al sãu, în situaţia în care împotriva acestuia s-a aplicat o sancţiune disciplinarã;
    o) îndeplineşte orice alte atribuţii, în conformitate cu legea şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.
    (2) Locul membrului decãzut din funcţie este luat de urmãtorul candidat care a întrunit cel mai mare numãr de voturi la conferinţa teritorialã, cu condiţia respectãrii prevederilor art. 29 alin. (3).
    (3) Consiliul de conducere teritorial revocã membrii colegiului director, în totalitate sau în parte, la solicitarea a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor sãi, numai pe baza documentului în care sunt precizate motivele justificative ale solicitãrii de revocare şi pe baza tabelului cu numele membrilor solicitanţi, cu semnãturile lor olografe, în original.
    (4) În condiţiile precizate la alin. (3) şi în cazul în care membrii consiliului de conducere teritorial constatã cã motivele revocãrii sunt întemeiate, vor aproba hotãrârea de revocare şi vor dispune alegeri noi.
    (5) Consiliul de conducere teritorial îşi va elabora şi aproba propriul regulament de organizare şi funcţionare.
    ART. 33
    Şedinţele consiliului de conducere teritorial
    (1) Consiliul de conducere teritorial se întruneşte în şedinţe o datã pe trimestru, la convocarea preşedintelui filialei.
    (2) Preşedintele poate convoca consiliul de conducere teritorial ori de câte ori considerã necesar, cu avizul prealabil al colegiului director teritorial.
    (3) Preşedintele va convoca consiliul de conducere teritorial şi la cererea a douã treimi din numãrul membrilor colegiului director teritorial sau la cererea a cel puţin jumãtate plus unu din numãrul membrilor consiliului de conducere teritorial.
    (4) Ordinea de zi este fixatã de preşedinte şi, dupã caz, cu avizul prealabil al colegiului director.
    (5) Şedinţele vor fi convocate cu cel puţin 12 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data, ordinea de zi şi termenul-limitã pânã la care se vor transmite materialele-suport. Termenul pânã la care materialele-suport vor fi puse la dispoziţia membrilor consiliului de conducere teritorial nu poate fi mai mic de 3 zile înainte de data de desfãşurare a şedinţei.
    (6) Şedinţa este consideratã statutarã dacã au fost anunţaţi toţi membrii şi au fost respectate toate prevederile prezentului regulament-cadru, în prezenţa majoritãţii simple a membrilor consiliului de conducere, cu excepţia şedinţei de alegeri a membrilor colegiului director teritorial, a celei de aprobare a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, precum şi în alte situaţii stabilite de consiliul de conducere teritorial, când prezenţa trebuie sã fie de cel puţin douã treimi din numãrul membrilor.
    (7) Votul este deschis, cu excepţia celui pentru alegerea membrilor colegiului director teritorial sau în cazul altor situaţii stabilite de cãtre consiliul de conducere teritorial.
    (8) În exercitarea atribuţiilor sale, consiliul de conducere teritorial emite hotãrâri şi avize, adoptate cu majoritatea simplã a celor prezenţi, incluzând în aceasta şi votul preşedintelui.
    (9) Şedinţele consiliului de conducere teritorial sunt consemnate într-un proces-verbal semnat de preşedinte şi de secretarul executiv al filialei.
    (10) Procesul-verbal al fiecãrei şedinţe, în copie, însoţit de materialele votate, în forma lor definitivã, va fi transmis spre informare membrilor consiliului de conducere teritorial şi ai colegiului director teritorial, membrilor filialei, precum şi Ordinului, în termen de 12 zile.
    ART. 34
    Colegiul director teritorial
    (1) Colegiul director teritorial se constituie la nivelul fiecãrei filiale teritoriale.
    (2) Candidaţii pentru colegiul director teritorial vor fi propuşi de preşedinte dintre membrii consiliului de conducere teritorial, pe domeniile prevãzute la art. 36 alin. (2).
    (3) În condiţiile în care una sau mai multe propuneri de candidat/candidaţi formulatã/e de preşedinte pentru colegiul director teritorial nu a/au întrunit cel puţin jumãtate plus unu din numãrul voturilor valabil exprimate, preşedintele poate propune alt/alţi candidat/candidaţi. Dacã nici acesta/aceştia nu a/au întrunit numãrul de voturi necesare, sarcina desemnãrii revine consiliului de conducere teritorial.
    (4) Filialele teritoriale cu un numãr de 6 membri în consiliul de conducere teritorial vor avea un colegiu director teritorial compus dintr-un vicepreşedinte şi un trezorier.
    (5) Filialele teritoriale cu un numãr de pânã la 14 membri inclusiv în consiliul de conducere teritorial vor avea un colegiu director teritorial compus din 3 vicepreşedinţi şi un trezorier.
    (6) Filialele teritoriale cu un numãr de peste 20 de membri inclusiv în consiliul de conducere teritorial vor avea un colegiu director teritorial compus din cel mult 5 vicepreşedinţi şi un trezorier.
    (7) Colegiul director teritorial coordoneazã activitatea curentã a filialei.
    (8) În cazul în care un membru al colegiului director teritorial nu îşi mai poate exercita mandatul, din motive bine justificate sau prin demisie, se vor organiza alegeri pentru acel loc, în aceleaşi condiţii statutare prevãzute la art. 33 alin. (6) şi (7).
    (9) Cel puţin douã treimi din numãrul membrilor colegiului director teritorial trebuie sã fie arhitecţi cu drept de semnãturã.
    (10) Colegiul director teritorial poate fi revocat în totalitatea lui sau în parte, în cazul în care se aflã în imposibilitatea de a-şi îndeplini mandatul sau se constatã neîndeplinirea misiunilor asumate de acesta sau, dupã caz, de unii membri ai acestuia.
    (11) Din colegiul director teritorial face parte, de drept, preşedintele filialei teritoriale.
    ART. 35
    Atribuţiile colegiului director teritorial
    (1) Colegiul director teritorial are urmãtoarele atribuţii:
    a) coordoneazã pregãtirea şi organizarea conferinţei teritoriale şi detaliazã calendarul acesteia, împreunã cu comitetul de organizare a acesteia;
    b) pregãteşte organizarea/organigrama aparatului administrativ al filialei şi o înainteazã consiliului de conducere teritorial spre avizare;
    c) asigurã prezidiul conferinţei teritoriale;
    d) întocmeşte documentele proprii ale filialei şi le supune avizului consiliului de conducere teritorial, în vederea adoptãrii acestora de cãtre conferinţa teritorialã;
    e) întocmeşte proiectul de buget şi îl supune aprobãrii consiliului de conducere teritorial;
    f) asigurã informarea membrilor filialei asupra problemelor specifice şi hotãrârilor adoptate;
    g) controleazã evidenţa şi întocmirea tabloului teritorial şi aprobã, pânã la data de 10 ianuarie a anului în curs, datele finale privind membrii cu drept de semnãturã şi membrii cu drept de semnãturã suspendat, pentru a fi transmis Ordinului, în vederea publicãrii Tabloului Naţional al Arhitecţilor;
    h) coordoneazã activitatea de întocmire şi transmitere a dosarelor membrilor stagiari ai filialei, în vederea dobândirii dreptului de semnãturã;
    i) supravegheazã întocmirea bazei de date a filialei, a evidenţelor şi tabloului teritorial ale membrilor şi aplicã legea şi hotãrârea Consiliului naţional al Ordinului privind constituirea, organizarea şi gestionarea bazelor de date;
    j) coordoneazã şi controleazã aplicarea procedurilor privind realizarea evidenţei lucrãrilor depuse pentru a primi datã certã;
    k) coordoneazã modul de gestiune a patrimoniului şi a bugetului filialei;
    l) aplicã sancţiunile prevãzute la art. 38 alin. (2) lit. a) şi b) din Legea nr. 184/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în baza hotãrârii comisiei teritoriale de disciplinã;
    m) întocmeşte un raport anual privind activitatea sa şi îl supune spre analizã consiliului de conducere teritorial;
    n) analizeazã rapoartele de activitate a grupurilor de lucru şi, dupã caz, dispune mãsuri de îmbunãtãţire a activitãţii acestora;
    o) aprobã regulamentul intern privind organizarea şi funcţionarea aparatului administrativ al filialei;
    p) organizeazã concursurile pentru ocuparea posturilor din cadrul aparatului administrativ al filialei;
    q) numeşte secretarul executiv al filialei.
    (2) Atribuţiile membrilor colegiului director teritorial sunt repartizate pe domenii.
    (3) Colegiul director teritorial poate îndeplini şi alte atribuţii delegate de consiliul de conducere teritorial.
    ART. 36
    Vicepreşedinţii
    (1) Vicepreşedinţii filialei sunt înlocuitori de drept ai preşedintelui, în ordinea stabilitã de consiliul de conducere teritorial, cu excepţia trezorierului.
    (2) Vicepreşedinţii asistã preşedintele în activitatea de coordonare a filialei şi fiecare dintre aceştia are atribuţii specifice legate în principal de:
    a) profesie şi sistemul de informaţii privind costurile de proiectare;
    b) legislaţie, regulamente şi concursuri de arhitecturã;
    c) educaţie, stagiu şi pregãtire profesionalã;
    d) comunicare şi imagine;
    e) parteneriate, organizare şi relaţia cu membrii.
    (3) Fiecare vicepreşedinte coordoneazã grupul/grupurile de lucru constituit/constituite în domeniul/domeniile sãu/sale de activitate, potrivit prevederilor alin. (2).
    ART. 37
    Trezorierul
    (1) Trezorierul, potrivit bugetului anual de venituri şi cheltuieli aprobat de consiliul de conducere teritorial, coordoneazã activitatea de colectare a veniturilor şi de efectuare a cheltuielilor.
    (2) Proiectul de buget, pregãtit de serviciul de specialitate al filialei şi sub coordonarea trezorierului, se supune aprobãrii consiliului de conducere teritorial.
    (3) Trezorierul va prezenta anual consiliului de conducere teritorial un raport privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul financiar anterior, pe baza raportului întocmit de comisia de cenzori cel mai târziu pânã la data de 15 mai.
    ART. 38
    Şedinţele colegiului director teritorial
    (1) Colegiul director teritorial se întruneşte în şedinţe lunare sau ori de câte ori este necesar la convocarea preşedintelui filialei.
    (2) Preşedintele are obligaţia de a convoca colegiul director teritorial şi la solicitarea a jumãtate plus unu din numãrul membrilor acestuia.
    (3) Şedinţele sunt convocate cu cel puţin 5 zile înainte, iar convocarea va cuprinde locul, data şi ordinea de zi. Materialele-suport vor fi transmise cu cel puţin 3 zile înainte de data de desfãşurare a şedinţei.
    (4) Fac excepţie de la prevederile alin. (3) cazurile de urgenţã care impun adoptarea unei hotãrâri, situaţie în care membrii colegiului director sunt consultaţi telefonic. Ordinea de zi cuprinde un singur punct, iar votul membrilor colegiului director teritorial va fi transmis şi în scris, în format electronic.
    (5) Şedinţa este consideratã statutarã în prezenţa majoritãţii simple a membrilor colegiului director teritorial. La şedinţã pot participa persoane invitate de preşedintele filialei, acestea neavând drept la deliberãri şi vot.
    (6) Votul este deschis, iar hotãrârile se adoptã cu majoritate simplã, incluzând în aceasta şi votul preşedintelui.
    (7) Şedinţele colegiului director sunt consemnate într-un proces-verbal de şedinţã, înregistrat, semnat şi ştampilat. Procesele-verbale ale şedinţelor vor consemna, obligatoriu, numele şi prenumele membrilor prezenţi şi, dupã caz, numele invitaţilor şi motivul invitãrii, ordinea de zi propusã şi cea aprobatã, un rezumat al luãrilor de cuvânt şi votul pentru fiecare material supus aprobãrii.
    (8) Procesul-verbal al fiecãrei şedinţe, semnat de preşedinte şi secretarul executiv, însoţit de materialele votate, va fi transmis membrilor filialei, membrilor consiliului de conducere teritorial şi Ordinului, în termen de cel mult 10 zile.
    ART. 39
    Preşedintele filialei teritoriale
    (1) Preşedintele filialei teritoriale reprezintã filiala în relaţiile cu Ordinul, cu persoane fizice şi cu persoane juridice de drept public sau privat, putând sã încheie, în numele filialei, convenţii, acorduri, parteneriate şi contracte, cu respectarea prevederilor art. 46 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.
    (2) Preşedintele filialei teritoriale are urmãtoarele atribuţii:
    a) convoacã consiliul de conducere teritorial şi colegiul director teritorial şi conduce şedinţele celor douã foruri şi pe cele ale conferinţei teritoriale;
    b) asigurã executarea hotãrârilor adoptate;
    c) ordonanţeazã cheltuielile bugetului filialei;
    d) dispune viramentul cotei cãtre Ordin, cotã ce reprezintã un procent stabilit de Conferinţa naţionalã a Ordinului din cotizaţiile şi taxele colectate de filialã de la membri;
    e) este reprezentantul legal al filialei în relaţia cu salariaţii acesteia;
    f) emite deciziile de suspendare a membrilor pentru neplata cotizaţiei anuale şi de suspendare la cerere;
    g) este îndreptãţit sã primeascã toate hotãrârile de sancţionare disciplinarã dispuse împotriva membrilor filialei;
    h) semneazã hotãrârile conferinţei teritoriale, hotãrârile consiliului de conducere şi hotãrârile colegiului director ale filialei;
    i) îndeplineşte alte atribuţii privind activitatea filialei.
    (3) În cazul indisponibilitãţii temporare sau al lipsei pentru o perioadã de cel mult 30 de zile, prerogativele sale vor fi preluate de unul dintre vicepreşedinţi, cu excepţia trezorierului, în ordinea stabilitã de consiliul de conducere teritorial.
    (4) Procedura preluãrii prerogativelor şi ordinea în care vicepreşedinţii înlocuiesc preşedintele vor fi stabilite prin hotãrâre a consiliului de conducere teritorial, odatã cu alegerea membrilor colegiului director teritorial.
    (5) Preşedinte ales al filialei are un mandat de 4 ani şi nu mai mult de douã mandate consecutiv.
    (6) Preşedintele filialei teritoriale decade de drept din aceastã funcţie dacã:
    a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinarã;
    b) instanţa judecãtoreascã pronunţã o hotãrâre definitivã de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplicã sancţiunea complementarã a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.
    (7) Constatarea decãderii de drept din funcţie a preşedintelui se face de cãtre consiliul de conducere teritorial, prin hotãrâre, situaţie în care se dispune şi convocarea conferinţei teritoriale de alegeri.
    ART. 40
    Organizarea aparatului administrativ
    (1) Organizarea/Organigrama aparatului administrativ al filialei se aprobã prin hotãrâre a conferinţei teritoriale.
    (2) Secretarul executiv al filialei este numit de colegiul director teritorial şi angajat prin concurs, cu contract individual de muncã.
    (3) Secretarul executiv al filialei se bucurã de stabilitate în funcţie şi nu poate fi schimbat ca urmare a schimbãrii forurilor de conducere ale filialei.
    (4) Drepturile, obligaţiile şi atribuţiile secretarului executiv şi cele ale celorlalţi salariaţi ai filialei teritoriale se stabilesc prin contractele individuale de muncã, fişele de post şi regulamentul intern privind organizarea şi funcţionarea aparatului administrativ, aprobat de colegiul director teritorial, potrivit legislaţiei în materie.
    ART. 41
    Evidenţele şi bazele de date
    (1) Filialele teritoriale constituie şi gestioneazã baza de date a membrilor lor.
    (2) Filialele teritoriale vor constitui bazele de date pe douã secţiuni:
    a) generalã, care cuprinde toate datele despre membri, date înregistrate la înscrierea în Ordin şi completate pe parcurs;
    b) publicã, reprezentând tabloul teritorial al arhitecţilor şi care cuprinde datele din Tabloul Naţional al Arhitecţilor, registrul stagiarilor, registrul sancţiunilor aplicate împotriva membrilor filialei, precum şi registrul de luare în evidenţã a proiectelor de arhitecturã din cadrul documentaţiei tehnice pentru autorizarea executãrii lucrãrilor de construire, documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrãrilor de demolare, documentaţiei tehnice pentru autorizarea lucrãrilor aferente organizãrii executãrii lucrãrilor, proiecte elaborate de cãtre arhitecţii/conductorii arhitecţi cu drept de semnãturã, membri ai filialei.
    (3) Informaţii din secţiunea publicã a bazei de date pot fi postate şi pe site-ul propriu al filialei, potrivit regulamentului privind constituirea şi gestiunea bazei de date, aprobat de Consiliul naţional al Ordinului.
    (4) Filialele au obligaţia sã comunice Ordinului, pânã cel târziu la data de 20 ianuarie a anului în curs, tabloul teritorial final al arhitecţilor, în format electronic, în vederea întocmirii Tabloului Naţional al Arhitecţilor.
    (5) La solicitarea Colegiului director al Ordinului, filialele teritoriale au obligaţia de a transmite şi alte date ale membrilor înscrişi în filialã, în termen de 10 zile de la solicitarea formulatã în scris de acesta.
    (6) Filialele teritoriale au obligaţia sã furnizeze terţilor orice informaţie legatã de datele înregistrate ale membrilor în Tabloul Naţional al Arhitecţilor sau în tablourile teritoriale.
    (7) Se interzice filialelor transmiterea cãtre terţi a datelor cu caracter personal ale membrilor, cu excepţia cazurilor prevãzute de lege.
    (8) Persoanele care opereazã bazele de date vor semna un angajament de confidenţialitate, în condiţiile legii.
    ART. 42
    Comisia teritorialã de cenzori
    (1) Comisia teritorialã de cenzori este formatã din 3 membri titulari şi 2 supleanţi, dintre care 2 titulari şi 2 supleanţi aleşi dintre membrii filialei de cãtre conferinţa teritorialã.
    (2) Din comisia de cenzori va face parte, în mod obligatoriu, un expert contabil cu statut de membru titular.
    (3) Comisia de cenzori se întruneşte:
    a) pentru prima datã în termen de 15 zile de la alegerea ei şi desemneazã prin vot secret preşedintele;
    b) în şedinţe ordinare trimestriale, precum şi la sfârşitul mandatului forurilor de conducere ale filialei teritoriale, înainte de conferinţa teritorialã;
    c) în şedinţe extraordinare, ori de câte ori este nevoie, la solicitarea preşedintelui filialei, a consiliului de conducere teritorial, a colegiului director teritorial sau în cazul unor sesizãri.
    (4) Şedinţele sunt considerate statutare dacã sunt prezenţi cel puţin 2 dintre membrii comisiei, dintre care în mod obligatoriu expertul contabil.
    (5) Persoanele alese în funcţia de membru al comisiei de cenzori au mandat de 4 ani şi nu mai mult de douã mandate consecutiv.
    (6) Oricare dintre membrii aleşi ai comisiei teritoriale de cenzori decade de drept din aceastã funcţie dacã:
    a) s-a aplicat împotriva sa o sancţiune disciplinarã;
    b) instanţa judecãtoreascã pronunţã o hotãrâre definitivã de condamnare a sa pentru fapte penale legate de exercitarea profesiei de arhitect sau aplicã sancţiunea complementarã a interdicţiei de exercitare a acestei profesii.
    (7) Constatarea decãderii de drept din funcţie a membrilor comisiei teritoriale de cenzori se face de cãtre consiliul de conducere teritorial, prin hotãrâre.
    ART. 43
    Atribuţiile comisiei teritoriale de cenzori
    Comisia teritorialã de cenzori asigurã controlul financiar intern al filialei şi are urmãtoarele atribuţii:
    a) verificã modul în care se colecteazã veniturile, se efectueazã cheltuielile, este administrat patrimoniul filialei, corectitudinea datelor din evidenţele contabile şi certificã bilanţul filialei;
    b) verificã dacã cheltuielile filialei se regãsesc în bugetul aprobat de consiliul de conducere teritorial, în hotãrârile colegiului director teritorial şi în deciziile de ordonanţare emise de preşedintele filialei;
    c) întocmeşte rapoartele trimestriale de verificare şi le prezintã în termen de 5 zile preşedintelui, precum şi raportul anual de descãrcare de gestiune a forurilor alese ale filialei pe care îl prezintã consiliului de conducere teritorial spre aprobare;
    d) întocmeşte un raport general de descãrcare de gestiune a forurilor alese ale filialei pe perioada mandatului şi îl prezintã conferinţei teritoriale spre aprobare.
    ART. 44
    Comisia teritorialã de disciplinã
    (1) Dispoziţiile privitoare la comisia teritorialã de disciplinã sunt prevãzute în cap. X al Regulamentului de organizare şi funcţionare a Ordinului.
    (2) Persoanele alese în comisia teritorialã de disciplinã au mandat de 4 ani şi nu mai mult de douã mandate consecutiv.
    ART. 45
    Raporturile filialelor cu Ordinul
    (1) Preşedinţii filialelor teritoriale fac parte din grupul de lucru al preşedinţilor constituit la nivelul Ordinului, potrivit art. 36 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale, forurile de conducere ale Ordinului emit hotãrâri şi decizii obligatorii pentru forurile de conducere ale filialelor. Filialele, sub sancţiunea nulitãţii, nu pot aproba hotãrâri şi decizii contradictorii cu hotãrârile şi deciziile aprobate de forurile de conducere ale Ordinului.
    (3) Filialele teritoriale au dreptul de a solicita toate documentele adoptate de forurile de conducere şi grupurile de lucru ale Ordinului, precum şi informaţii legate de acţiuni, manifestãri sau demersuri realizate.
    (4) Filialele sunt obligate sã comunice Ordinului toate documentele prevãzute expres în prezentul regulament-cadru şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.
    ART. 46
    Raporturile patrimoniale ale filialelor cu Ordinul
    (1) Filialele teritoriale îşi constituie un patrimoniu distinct de cel al Ordinului.
    (2) Filialele teritoriale ale Ordinului, entitãţi cu personalitate juridicã, pot încheia în nume propriu acte juridice de administrare şi conservare şi pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Ordinului, numai pe baza hotãrârii prealabile a Colegiului director al Ordinului.
    ART. 47
    Relaţia filialei cu membrii sãi
    Preşedintele filialei, consiliul de conducere teritorial şi colegiul director teritorial au obligaţia de a informa toţi membrii despre întreaga activitate desfãşuratã, de a menţine şi dezvolta relaţii de colaborare permanentã cu membrii filialei şi cu ceilalţi membri ai Ordinului, precum şi cu forurile de conducere ale celorlalte filiale şi cele ale Ordinului.
    ART. 48
    Dispoziţii tranzitorii
    (1) Prevederile art. 25 alin. (1) intrã în vigoare odatã cu organizarea de cãtre filiale a conferinţelor teritoriale extraordinare.
    (2) Conferinţele teritoriale extraordinare se organizeazã în condiţiile prevãzute la art. 12 şi urmãtoarele.
    ART. 49
    Dispoziţii finale
    (1) Prezentul regulament-cadru se completeazã cu Legea nr. 184/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a Ordinului.
    (2) La data aprobãrii prezentului regulament-cadru, Regulamentul-cadru aprobat de Conferinţa naţionalã din 30-31 mai 2005*) îşi înceteazã aplicabilitatea.
_________
    *) Regulamentul-cadru aprobat de Conferinţa naţionalã a Ordinului Arhitecţilor din România din 30-31 mai 2005 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (3) Prezentul regulament-cadru se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                Preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România,
                           Dragoş Şerban Ion Ţigãnaş

                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016