Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENTUL - CADRU din 20 martie 2003  de organizare si functionare a centrelor-pilot    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENTUL - CADRU din 20 martie 2003 de organizare si functionare a centrelor-pilot

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 228 din 4 aprilie 2003

ART. 1
Centrele-pilot sunt instituţii de interes public cu personalitate juridicã, care au rolul de a asigura la nivel judeţean sau local aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenta specialã a persoanelor cu handicap, prin creşterea sanselor recuperãrii şi integrãrii acestora în familie ori în comunitate, şi de a acorda sprijin şi asistenta pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea persoanelor cu handicap.
ART. 2
(1) Centrele-pilot pot fi înfiinţate prin:
a) hotãrâre a Guvernului;
b) hotãrâre a consiliului judeţean sau a consiliului local, dupã caz;
c) hotãrâre a unor organizaţii neguvernamentale sau a celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specialã a persoanelor cu handicap;
d) hotãrâre a cultelor recunoscute, potrivit legii, în România.
(2) Centrele-pilot pot fi înfiinţate şi în comun de mai multe instituţii şi persoane juridice dintre cele prevãzute la alin. (1).
ART. 3
În vederea realizãrii atribuţiilor ce le revin, centrele-pilot îndeplinesc exclusiv funcţia de execuţie prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare implementarii politicilor şi strategiilor privind protecţia specialã a persoanelor cu handicap, prevenirea şi combaterea marginalizarii sociale a acestora, precum şi pentru integrarea lor socioprofesionala.
ART. 4
Principiile care stau la baza activitãţii centrelor-pilot sunt:
a) principiul egalitãţii de sanse;
b) principiul respectãrii demnitãţii;
c) principiul asigurãrii autonomiei;
d) principiul asigurãrii intimitatii;
e) principiul asigurãrii confidenţialitãţii;
f) principiul abordarii individualizate a persoanelor cu handicap;
g) principiul implicarii active şi depline a beneficiarilor;
h) principiul cooperãrii şi parteneriatului;
i) principiul recunoaşterii valorii fiecãrei fiinţe umane şi valorizarii ei, indiferent de handicap.
ART. 5
(1) Structura organizatoricã a centrelor-pilot, numãrul de personal, precum şi bugetul se aproba, dupã caz, prin hotãrâre a Guvernului, hotãrâre a consiliului judeţean sau local, dupã caz, hotãrâre a organelor de conducere ale organizaţiilor neguvernamentale sau ale celor care au ca obiect de activitate şi protecţia specialã a persoanelor cu handicap, precum şi ale cultelor recunoscute, potrivit legii, în România, pe baza fundamentarii realizate de comitetul director.
(2) Ponderea diferitelor categorii de personal, respectiv personal de conducere, de specialitate, administrativ şi de îngrijire, se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap.
ART. 6
(1) Salarizarea personalului centrelor-pilot se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile salariaţilor din sistemul bugetar, pe baza statului de funcţii aprobat de comitetul director în funcţie de numãrul de personal aprobat şi de resursele financiare alocate.
(2) Salarizarea personalului centrelor-pilot care sunt înfiinţate de instituţiile prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. c) şi d) se face în condiţiile legii.
ART. 7
Finanţarea cheltuielilor centrelor-pilot se asigura din:
a) contribuţiile proprii ale beneficiarilor sau ale intretinatorilor acestora, care vor fi vãrsate în contul centrelor-pilot;
b) bugetele locale ale autoritãţilor administraţiei publice locale care au aprobat înfiinţarea centrelor-pilot;
c) alte venituri realizate în condiţiile legii.
ART. 8
Conducerea centrelor-pilot este asigurata de un director şi de comitetul director, în condiţiile prezentului regulament-cadru.
ART. 9
(1) Postul de director al centrului-pilot se ocupa prin concurs sau, dupã caz, prin examen, în condiţiile legii.
(2) Candidaţii pentru ocuparea postului de director trebuie sa fie absolvenţi cu diploma de licenta ai învãţãmântului superior de lungã durata în domeniul stiintelor socioumane, juridice, administrative sau economice.
(3) Comisia de concurs sau, dupã caz, de examinare se stabileşte prin:
a) ordin al preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap;
b) dispoziţie a preşedintelui consiliului judeţean;
c) dispoziţie a primarului;
d) decizie a conducatorului cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, dupã caz.
(4) Concursul sau, dupã caz, examenul consta în mod obligatoriu şi în prezentarea şi susţinerea unui referat cuprinzând analiza sistemului de protecţie specialã a persoanelor cu handicap din unitatea administrativ-teritorialã respectiva, însoţitã de propuneri de restructurare sau, dupã caz, de dezvoltare a acestui sistem.
(5) Numirea directorului se face prin una dintre modalitãţile prevãzute la alin. (3).
(6) Prevederile prezentului articol se aplica în mod corespunzãtor şi pentru ocuparea celorlalte funcţii de conducere din cadrul centrului-pilot.
ART. 10
(1) Directorul centrului-pilot asigura conducerea executivã a acestuia şi rãspunde de buna lui funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
(2) În exercitarea atribuţiilor ce-i revin directorul centrului-pilot emite dispoziţii.
ART. 11
Directorul centrului-pilot îndeplineşte, în condiţiile legii, urmãtoarele atribuţii principale:
a) reprezintã centrul-pilot în relaţiile cu autoritãţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţara şi din strãinãtate, precum şi în justiţie;
b) exercita atribuţiile ce revin centrului-pilot în calitate de persoana juridicã;
c) exercita funcţia de ordonator de credite;
d) întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului-pilot şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar, pe care le supune avizãrii comitetului director;
e) numeşte şi elibereazã din funcţie personalul din cadrul centrului-pilot, în condiţiile legii;
f) controleazã activitatea personalului şi aplica sancţiunile disciplinare sau recompensele corespunzãtoare, în condiţiile legii;
g) elaboreazã proiectele rapoartelor generale privind activitatea centrului-pilot şi stadiul implementarii strategiilor, pe care le prezintã spre avizare comitetului director;
h) prezintã informãri la cererea autoritãţilor sau persoanelor juridice care au înfiinţat sau, dupã caz, care finanţeazã centrul-pilot, cu privire la activitatea desfasurata;
i) realizeazã şi propune proiecte Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, care au ca scop îmbunãtãţirea activitãţii de protecţie specialã a persoanelor cu handicap;
j) asigura instruirea şi perfecţionarea personalului de specialitate;
k) colaboreazã cu organizaţiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap, precum şi cu alte organizaţii neguvernamentale, în acţiuni comune care vizeazã protecţia specialã a persoanelor cu handicap;
l) îndeplineşte orice alte atribuţii prevãzute de lege.
ART. 12
(1) Comitetul director este alcãtuit din 5 membri, dupã cum urmeazã:
a) directorul centrului-pilot, care este şi preşedintele comitetului;
b) contabilul-şef sau, dupã caz, asistentul medical şef;
c) un reprezentant al autoritãţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, dupã caz, care finanţeazã centrul-pilot;
d) un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale care are ca obiect de activitate protecţia specialã a persoanelor cu handicap;
e) un reprezentant al asistatilor.
(2) Membrii comitetului director nu beneficiazã de indemnizaţie.
(3) Comitetul director se întruneşte în şedinţa ordinarã trimestrial, la convocarea directorului, precum şi în şedinţa extraordinarã ori de câte ori este necesar.
ART. 13
Comitetul director îndeplineşte urmãtoarele atribuţii principale:
a) avizeazã proiectul bugetului propriu şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
b) propune autoritãţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, dupã caz, care finanţeazã centrul-pilot, aprobarea structurii organizatorice şi a numãrului de personal;
c) analizeazã activitatea centrului-pilot şi propune mãsuri şi programe de imbunatatire a activitãţii de protecţie specialã a persoanelor cu handicap;
d) hotãrãşte asupra înstrãinãrii mijloacelor fixe din patrimoniul centrului-pilot, altele decât bunurile imobile, în condiţiile legii;
e) aproba statul de funcţii;
f) aproba programele de activitate;
g) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotãrâre a autoritãţilor ori persoanelor juridice care au înfiinţat sau, dupã caz, care finanţeazã centrul-pilot.
ART. 14
Sancţionarea disciplinarã sau eliberarea din funcţie a directorului centrului-pilot, precum şi a celorlalte persoane cu funcţii de conducere se face de cãtre:
a) preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap sau împuternicitul legal al acestuia;
b) preşedintele consiliului judeţean;
c) primar;
d) conducãtorul cultului sau al organizaţiei neguvernamentale, dupã caz.
ART. 15
Centrele-pilot funcţioneazã în coordonarea Autoritãţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap. Activitatea de coordonare şi de control se exercita în condiţiile legii.
ART. 16
Centrele-pilot îndeplinesc urmãtoarele atribuţii principale:
a) asigura cazarea, realizarea activitãţilor de recuperare a persoanelor cu handicap prin programe de terapie aplicate în mod direct prin munca în ateliere şi prin terapii asociate;
b) elaboreazã programe proprii de recuperare şi integrare socioprofesionala şi familialã, colaborand cu centre similare, cu organizaţii neguvernamentale din ţara şi din strãinãtate;
c) asigura aplicarea politicilor şi strategiilor naţionale, judeţene şi locale, în concordanta cu specificul centrelorpilot, întocmind proiecte şi programe proprii care sa asigure creşterea calitãţii activitãţii de protecţie specialã a persoanelor cu handicap asistate;
d) monitorizeazã şi analizeazã situaţia persoanelor cu handicap, ulterior finalizarii proiectelor şi programelor de recuperare şi integrare profesionalã sau socialã;
e) identifica persoanele cu handicap care pot beneficia de programele proprii de recuperare;
f) întocmesc rapoarte de ancheta psihosociala şi asigura includerea acestora în programe şi proiecte de recuperare;
g) asigura îndeplinirea standardelor de calitate a serviciilor şi a standardelor ocupationale specifice personalului încadrat în centrele-pilot;
h) identifica mediile în care poate fi integrata orice persoana cu handicap care a parcurs programele sau proiectele de recuperare;
i) acorda sprijin şi asistenta de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranta persoanelor cu handicap asistate;
j) dezvolta parteneriate şi colaboreazã cu organizaţii neguvernamentale, alţi reprezentanţi ai societãţii civile, în vederea diversificãrii serviciilor de asistenta specialã, în funcţie de realitatile şi specificul local;
k) promoveazã dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.
ART. 17
(1) În centrele-pilot pot fi asistate persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu, la cererea acestora ori a intretinatorilor legali, în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate de ordonatorul principal de credite.
(2) Condiţiile de internare şi asistare în centrele-pilot se stabilesc prin regulamentele proprii de organizare şi funcţionare aprobate în condiţiile prevãzute de prezentul regulament-cadru.
ART. 18
Instituţiile publice, alte persoane juridice, precum şi persoanele fizice sunt obligate sa punã la dispoziţie centrelor-pilot toate actele, datele şi informaţiile pe care le deţin şi care sunt necesare în vederea îndeplinirii de cãtre acestea a atribuţiilor ce le revin şi sa permitã accesul personalului de specialitate în sediile sau domiciliile lor numai în vederea îndeplinirii atribuţiilor stabilite potrivit legii.
ART. 19
Serviciile de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliilor judeţene şi consiliilor locale sunt obligate sa asigure centrelor-pilot sprijinul necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor ce le revin.
ART. 20
Prezentul regulament-cadru sta la baza elaborãrii regulamentelor de organizare şi funcţionare pentru fiecare unitate care se încadreazã în categoria centrelor-pilot.

-------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016