Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. P/4.384 din 18 noiembrie 1996  de organizare a licitatiilor pentru contractarea serviciilor de consultanta in domeniul evaluarii societatilor comerciale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. P/4.384 din 18 noiembrie 1996 de organizare a licitatiilor pentru contractarea serviciilor de consultanta in domeniul evaluarii societatilor comerciale

EMITENT: FONDUL PROPRIETATII DE STAT
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 17 decembrie 1996

    1. Contractarea serviciilor de consultanţă în domeniul evaluării societăţilor comerciale în scopul privatizării se efectuează pe bază de licitaţie publică deschisă cu oferte închise în plicuri sigilate.

    2. Pot participa la licitaţie, în calitate de ofertanţi, persoane juridice române şi străine.

    3. Licitaţia prevăzută la pct. 1 se organizează de către societăţile comerciale beneficiare sau de către Fondul Proprietăţii de Stat.
    Cheltuielile legate de organizarea licitaţiei sunt suportate de organizator - societatea comercială beneficiară sau Fondul Proprietăţii de Stat, după caz.
    Se interzice perceperea de către organizator de taxe de participare.
    În cazul în care licitaţia este organizată de societatea comercială beneficiară, caietul de sarcini trebuie vizat de către Fondul Proprietăţii de Stat prin:
    - direcţia de profil din cadrul Departamentului restructurare-privatizare, pentru societăţile comerciale mari;
    - direcţia teritorială, pentru societăţile comerciale mici şi mijlocii.
    Caietul de sarcini nu va conţine prevederi contrare prezentului regulament.

    4. Publicitatea
    4.1. - Organizatorul licitaţiei face anunţuri publicitare pentru licitaţie în presa internă şi, după caz, în presa internaţională.
    Anunţurile publicitare din presa internă vor fi făcute în cel puţin un cotidian de circulaţie naţională.
    Anunţurile publicitare se fac cu minimum 15 zile înainte de termenul fixat pentru depunerea ofertelor.
    În acelaşi termen, organizatorul licitaţiei afişează anunţurile publicitare pentru licitaţie la sediul său.
    4.2. Conţinutul minim al anunţului publicitar constă în:
    - denumirea şi sediul organizatorului licitaţiei;
    - condiţiile de participare;
    - locul de unde se pot obţine documentele licitaţiei şi alte informaţii;
    - obiectul licitaţiei;
    - data şi ora limită a depunerii ofertelor, locul de depunere a acestora, precum şi data, ora şi locul deschiderii ofertelor;
    - cuantumul garanţiilor solicitate, care trebuie să fie de:
    * 3.000.000 lei pentru societăţile comerciale mici;
    * 6.000.000 lei pentru societăţile comerciale mijlocii;
    * 12.000.000 lei pentru societăţile comerciale mari;
    - modalitatea de plată a garanţiei şi modul de obţinere a documentelor licitaţiei.
    Anunţul publicitar nu va cuprinde elemente contrare prevederilor prezentului regulament.

    5. Comisia de licitaţie
    5.1. Pentru derularea corespunzătoare a licitaţiei, organizatorul licitaţiei numeşte comisia de licitaţie.
    5.2. Comisia de licitaţie răspunde de activităţile de deschidere, examinare, evaluare şi adjudecare a ofertelor pentru licitaţia pentru care a fost numită, de respectarea procedurii de desfăşurare a acestora, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
    5.3. Numărul minim de membri care alcătuiesc comisia de licitaţie trebuie să fie de 3 (trei).
    5.4. Pentru licitaţiile organizate de Fondul Proprietăţii de Stat, comisia de licitaţie are următoarea componenţă:
    - 2 (doi) reprezentanţi ai Fondului Proprietăţii de Stat (desemnaţi din cadrul direcţiei de profil şi al Direcţiei de coordonare, corelare şi analize economice din Departamentul restructurare-privatizare), reprezentantul direcţiei de profil fiind preşedintele comisiei de licitaţie;
    - un reprezentant al celorlalţi acţionari ai societăţii comerciale beneficiare, acolo unde este cazul.
    Pentru societăţile comerciale cu acţionar unic, aflate în situaţia prevăzută la art. 6 alin. (3) din Legea nr. 133/1996 privind transformarea Fondurilor Proprietăţii Private în societăţi de investiţii financiare, cel de-al treilea membru al comisiei de licitaţie va fi desemnat din cadrul direcţiei de profil a Fondului Proprietăţii de Stat.
    5.5. Pentru licitaţiile organizate de societăţile comerciale beneficiare, comisia de licitaţie se compune din reprezentanţi ai acestora şi dintr-un reprezentant al Fondului Proprietăţii de Stat.
    Preşedinte al comisiei de licitaţie va fi un reprezentant al conducerii societăţii comerciale beneficiare.
    Societăţile comerciale beneficiare, organizatoare de licitaţii, sunt obligate să solicite, în scris, Fondului Proprietăţii de Stat, delegarea în comisia de licitaţie a reprezentantului său, imediat după publicarea anunţului, conform pct. 4.1.
    Fondul Proprietăţii de Stat este obligat să comunice, în scris, cu cel puţin 24 de ore înaintea deschiderii licitaţiei, numele reprezentantului său.

    6. Oferta
    6.1. Oferta reprezintă angajamentul ferm al ofertantului în conformitate cu documentele licitaţiei, este secretă şi se depune la organizatorul licitaţiei în vederea participării la licitaţie.
    Fiecare ofertant va depune oferta în plic, conţinând, în plicuri separate, o ofertă tehnică şi o oferta financiară.
    Modul de prezentare a ofertei va respecta întocmai procedurile din documentele licitaţiei şi va răspunde caietului de sarcini, al cărui conţinut-cadru este redat în anexa nr. 1 la prezentul regulament.
    6.2. Ofertele vor fi redactate în limba română şi întocmite în 4 (patru) exemplare.
    Ofertele vor fi închise în plicuri sigilate şi vor fi depuse la sediul organizatorului licitaţiei până la data şi ora limită pentru depunerea ofertelor, indicate în anunţul publicitar prevăzut la pct. 4.
    Pe fiecare plic se vor menţiona clar denumirea şi sediul ofertantului, precum şi numele, prenumele şi calitatea împuternicitului sau legal şi, după caz, oferta tehnică sau financiară.
    La primirea ofertelor, organizatorul licitaţiei verifică dacă plicurile şi sigiliile sunt intacte şi dacă au înscrise menţiunile prevăzute la pct. 6.2 alin. 3.
    Organizatorul licitaţiei va refuza primirea ofertelor închise în plicuri deteriorate sau desfăcute, sau pe care nu sunt înscrise menţiunile prevăzute la pct. 6.2 alin. 3.

    7. Condiţiile de participare la licitaţie
    7.1. Ofertantul este admis să participe la licitaţie, dacă a depus la sediul organizatorului licitaţiei, până la data şi ora deschiderii ofertelor, indicate în anunţul publicitar menţionat la pct. 4, următoarele documente:
    - scrisoarea de garanţie bancară.
    Scrisoarea de garanţie bancară trebuie să conţină precizarea că a fost emisă pentru licitaţia în cauză şi ca va bloca în contul ofertantului suma respectivă la dispoziţia organizatorului pe o durată mai mare decât perioada derulării contractului sau până la primirea confirmării de deblocare de la organizator;
    - pentru ofertanţii români, copia de pe certificatul de înmatriculare la Oficiul Registrului comerţului sau, după caz, dovada înregistrării legale, copie xerox autentificată după statutul său, după caz, după obiectul de activitate al persoanei juridice, dovada bonităţii pe bază de recomandări bancare, precum şi dovada achitării integrale a obligaţiilor fiscale.
    Dovada bonităţii şi dovada achitării integrale a obligaţiilor fiscale trebuie să aibă o vechime de cel mult 3 luni la data licitaţiei;
    - pentru ofertanţii străini, dovada existenţei legale a acestora, cât şi dovada bonităţii acestora pe bază de recomandări bancare acordate de bănci de prim rang sau de alte bănci comerciale agreate de o bancă comercială română.

    8. Deschiderea, evaluarea şi compararea ofertelor
    8.1. La data, ora şi locul anunţate pentru deschiderea licitaţiei vor fi prezenţi toţi membrii comisiei de licitaţie şi reprezentanţii ofertanţilor, care vor prezenta documentele de împuternicire.
    8.2. Licitaţia se ţine în prezenţa a cel puţin 2 (doi) ofertanţi.
    Dacă numărul ofertanţilor prezenţi este mai mare de 3 (trei), oferta tehnică are caracter eliminatoriu, în sensul că, pentru analizarea ofertei financiare, vor fi selecţionate primele trei firme ofertante, în ordinea punctajului acumulat, conform grilei pentru evaluarea şi compararea ofertelor tehnice, cuprinsă în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    8.3. La deschiderea licitaţiei, preşedintele comisiei de licitaţie va anunţa numele ofertanţilor admişi, precum şi numele ofertanţilor respinşi ca urmare a unor lipsuri sau neconformităţi faţă de prevederile documentelor licitaţiei.
    8.4. Ofertele pentru care s-au transmis notificări de retragere se vor înapoia nedeschise ofertanţilor respectivi.
    8.5. Dacă la licitaţie se prezintă un singur ofertant, oferta tehnică a acestuia se deschide şi, dacă aceasta este punctată cu cel puţin 50 de puncte, se deschide şi oferta financiară. Preţul va fi negociat de comisia de licitaţie cu ofertantul şi, în cazul încheierii cu succes a negocierii, ofertantul unic poate fi declarat aferent câştigător.
    8.6. Comisia de licitaţie va aprecia ofertele stabilite ca fiind corespunzătoare prin punctaj, în conformitate cu grila pentru evaluarea şi compararea ofertelor, cuprinsă în anexa nr. 2 la prezentul regulament.
    8.7. Oferta desemnată câştigătoare reprezintă acea ofertă care totalizează punctajul maxim.
    8.8. După calcularea punctajului final, comisia de licitaţie va întocmi un proces-verbal în care vor fi menţionate:
    - lista ofertanţilor, denumirea şi sediul ofertanţilor; valorile ofertelor; notificarea în scris referitoare la modificarea şi retragerile de oferte (dacă există); existenţa tuturor documentelor de participare, inclusiv a garanţiilor;
    - lista ofertelor respinse ca urmare a unor lipsuri sau neconformităţi faţă de prevederile documentelor licitaţiei;
    - punctajele obţinute în urma evaluărilor tehnice şi financiare şi calculul punctajului final.
    Procesul-verbal va fi semnat obligatoriu de toţi membrii comisiei de licitaţie şi se va înmâna câte o copie ofertanţilor.

    9. Adjudecarea, informarea şi semnarea contractului
    9.1. Adjudecarea unei oferte reprezintă manifestarea voinţei Fondului Proprietăţii de Stat sau, după caz, a societăţii comerciale beneficiare de a încredinţa evaluarea ofertantului a cărui ofertă a fost acceptată şi de a semna cu acesta contract de prestări de servicii de consultanţă.
    9.2. Comisia de licitaţie anunţă pe ofertantul câştigător, telefonic, prin telex sau fax, că oferta sa a fost acceptată, în ziua ţinerii licitaţiei sau cel târziu în 24 de ore de la data ţinerii licitaţiei.
    Notificarea va conţine:
    - acceptarea ofertei;
    - valoarea ofertei acceptate, care va fi şi valoarea contractului;
    - invitaţia către ofertantul desemnat câştigător pentru a semna contractul în termen de 10 zile lucrătoare de la notificare.
    9.3. Comisia de licitaţie va comunica în scris celorlalţi ofertanţi că ofertele lor sunt necâştigătoare, în termenul prevăzut la pct. 9.2. alin. 1. Aceste scrisori vor fi însoţite de documentul de eliberare a garanţiei fiecărui ofertant necâstigător.
    9.4. Semnarea contractului se face la sediul organizatorului licitaţiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la notificarea ofertantului câştigător.
    9.5. Participanţii la licitaţie, cu excepţia câştigătorului, pot formula contestaţii cu privire la respectarea dispoziţiilor legale şi ale prezentului regulament.
    Contestaţiile se depun, în termen de 5 zile lucrătoare de la data ţinerii licitaţiei, la sediul central al Fondului Proprietăţii de Stat.
    9.6. Soluţionarea contestaţiilor se face de către o comisie numită de conducerea executivă a Fondului Proprietăţii de Stat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora.
    În cazul respingerii contestaţiilor, se definitivează rezultatul licitaţiei, iar termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut la pct. 9.4 curge de la data hotărârii comisiei pentru soluţionarea contestaţiilor.
    În cazul admiterii contestaţiilor, se anulează licitaţia şi se organizează o nouă licitaţie potrivit prezentului regulament.
    9.7. Nesemnarea contractului din culpă exclusivă a ofertantului câştigător are drept consecinţă pierderea garanţiei de participare şi dă dreptul organizatorului să semneze contractul cu următorul ofertant, conform punctajului realizat.

    10. Dispoziţii finale
    10.1. Conducerea executivă a societăţii comerciale beneficiare are obligaţia să pună la dispoziţia câştigătorului licitaţiei toate datele necesare pentru elaborarea raportului de evaluare la termenul contractat.
    Nerespectarea acestei prevederi va determina adunarea generală a acţionarilor să ia măsuri disciplinare şi materiale împotriva celor ce nu se conformează, potrivit prevederilor legale.
    10.2. Caietul de sarcini (conţinut-cadru) privind contractarea raportului de evaluare a societăţii comerciale (anexa nr. 1) şi Grila pentru evaluarea şi compararea ofertelor (anexa nr. 2) fac parte integrantă din prezentul regulament.


                   Preşedintele Consiliului de administraţie
                        al Fondul Proprietăţii de Stat,
                                   Emil Dima

    Bucureşti, 18 noiembrie 1996.
    Nr. P/4384.

    ANEXA 1


                                CAIET DE SARCINI
                                (conţinut-cadru)
      privind contractarea raportului de evaluare a societăţii comerciale

    Prezentul caiet de sarcini are ca obiect asistenţa de specialitate pentru evaluarea acţiunilor societăţilor comerciale, în vederea vânzării în cadrul procesului de privatizare.

    Descriere sumară a societăţii comerciale ...............................
    1. Natura activităţii/Activitate curentă
    Societatea Comercială ................................... îşi desfăşoară activitatea în următoarele domenii: ....................
    2. Echipamente din dotare
    Pentru activităţile economice pe care le desfăşoară, societatea comercială deţine următoarele echipamente şi clădiri (numărul de mijloace fixe pe principalele categorii): .......................................................
    3. Livrări şi distribuţie
    Informaţii despre piaţa internă şi externă a produselor şi serviciilor societăţii comerciale; beneficiari interni şi externi: ........................
    4. Performanţe financiare
    Pentru anul .... şi ....., datele financiare de referinţă ale societăţii comerciale sunt cele cuprinse în anexa nr. 1.1.

    Sarcini
    1. Diagnostic juridic
    Definirea dreptului de proprietate, a litigiilor în curs şi a altor aspecte juridice ale activităţii societăţii comerciale: ...............................
    2. Analiza activităţii societăţii comerciale ..............................
    2.1. Descrierea sumară a societăţii comerciale ............................
    - descrierea sumară a produselor, activităţilor, instalaţiilor şi echipamentelor:
    2.2. Produse, pieţe, concurenţă:
    - descrierea produselor societăţii în termeni calitativi şi cantitativi şi identificarea aspectelor particulare în ceea ce priveşte licenţele şi patentele utilizate;
    - identificarea pieţelor viitoare;
    - identificarea principalilor concurenţi.
    2.3. Procesul tehnologic, dotarea existentă:
    - descrierea clădirilor, fabricilor şi a echipamentului (plan de situaţie, liste de echipamente etc.);
    - estimarea necesarului de îmbunătăţiri tehnologice şi modernizări şi a costurilor necesare.
    2.4. Organizare, management, forţă de muncă:
    - descrierea organizării existente;
    - identificarea forţei de muncă pe niveluri de pregătire, calificare, vârstă, salarii etc.
    2.5. Situaţia şi performanţele financiare:
    - analiza bilanţului contabil şi a performanţelor financiare obţinute în ultimii 2 ani şi în anul curent;
    - analiza capacităţii de finanţare a necesarului de investiţii, identificat anterior.
    3. Evaluarea activităţii societăţii comerciale
    - evaluarea avantajelor şi a punctelor slabe ale societăţii comerciale în activitatea viitoare, ca societate comercială privată acţionând pe o piaţă liberă;
    - identificarea tendinţelor ce ar putea ameninţa existenţa societăţii comerciale după privatizare;
    - oportunităţi ale societăţii comerciale privatizate şi modalităţi de a le folosi;
    - prevederi referitoare la viitoarele performanţe financiare.
    3.1. Evaluarea şi propunerea preţului minim:
    - aplicarea a cel puţin unei metode de evaluare din grupa metodelor patrimoniale (inclusiv metoda activului net corijat) şi a cel puţin unei metode din grupa metodelor de randament (inclusiv metoda cash-flow);
    - fundamentarea coeficienţilor utilizaţi în evaluare;
    - prezentarea aplicării metodelor de evaluare şi a unei valori aproximative pentru societatea comercială;
    - stabilirea valorii minime a acţiunilor societăţii comerciale, precum şi a valorii acestora, majorată cu prima pentru achiziţionarea pachetului de control.
    Prezentarea gamei de valori recomandate în funcţie de metodele de vânzare a pachetelor de acţiuni menţionate în art. 46 din Legea nr. 58/1991: ...............................................................................
    3.2. Propuneri privind modalităţile de vânzare a pachetelor de acţiuni: ........................................................

    Evaluarea capabilităţii ofertantului
    Prin oferta prezentată, consultantul va trebui să demonstreze că este capabil:
    - să formeze o echipă adaptată la specificul cadrului legislativ şi al mediului economic românesc şi să aibă experienţă în domeniul evaluării;
    - să asigure logistica necesară organizării în cele mai bune condiţii a derulării contractului.

    Probleme administrative şi termene
    1. Ofertele se primesc până la data de .... ora .....
    2. Deschiderea ofertelor tehnice va avea loc în ziua de ..... ora ....
    3. Regulamentul de organizare a licitaţiei şi grila pentru evaluarea şi compararea ofertelor vor fi afişate la sediul organizatorului licitaţiei, corespunzător regulamentului de organizare a licitaţiilor pentru contractarea serviciilor de consultanţă în domeniul evaluării societăţilor comerciale.
    4. Derularea contractului va începe la data de .....
    5. Durata solicitată pentru realizarea contractului este de ....... zile lucrătoare.
    6. Consultantul va fi răspunzător în faţa clientului (Fondul Proprietăţii de Stat sau societatea comercială) pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i revin conform contractului.

    Componenţa echipei de consultanţi
    Membrii echipei de consultanţi trebuie să aibă experienţă şi rezultate semnificative în următoarele domenii:
    - evaluarea de afaceri şi stabilirea preţurilor de vânzare în domeniul de activitate al societăţii comerciale;
    - evaluarea tehnică a clădirilor, maşinilor, utilajelor, proceselor tehnologice, în special în domeniul de activitate al societăţii comerciale.

    Finanţare
    Finanţarea contractelor se va asigura de către client (Fondul Proprietăţii de Stat sau societatea comercială).
    Oferta financiară se va prezenta separat de oferta tehnică. Ofertele vor fi însoţite de dovada garanţiei de .... lei.

    ANEXA 1.1

                                                    milioane lei
                                               ──────────────────────
                                                 199 ...... 199 .....
                                                              (luni)
┌─────────────────────────────────────────────────┬────────────────┬──────────┐
│Venituri din activitatea de bază │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Venituri din alte activităţi │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ TOTAL VENITURI: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Cheltuieli pentru activitatea de bază │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Cheltuieli pentru alte activităţi │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Cheltuieli financiare │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Cheltuieli ce se scad din venit │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ TOTAL CHELTUIELI: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Impozit pe circulaţia mărfurilor │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Profit brut │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Profit net │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Rata profitului │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Active fixe nete │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Alte imobilizări │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Stocuri - total │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Disponibilităţi băneşti │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Clienţi şi debitori │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Vărsăminte │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ TOTAL ACTIV: │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Capital social │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Fonduri proprii │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Fond de rezervă │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Obligaţii │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Credite bancare │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│Profit brut │ │ │
├─────────────────────────────────────────────────┼────────────────┼──────────┤
│ TOTAL PASIV: │ │ │
└─────────────────────────────────────────────────┴────────────────┴──────────┘    ANEXA 2

                                     GRILA
                    pentru evaluarea şi compararea ofertelor

    A. Punctarea ofertelor
    I. Evaluarea tehnică: ..................................................................................... maximum 100 puncte
    a) Analiza obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini .................................................... maximum 35 puncte
    - abordarea obiectivelor .................................................................................. maximum 11 puncte
    - organizarea activităţii ................................................................................. maximum 8 puncte
    - abordarea metodei de privatizare ........................................................................ maximum 10 puncte
    - suport logistic şi organizatoric ........................................................................ maximum 6 puncte
    b) Experienţa generală a firmei în domeniul obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini ................... maximum 30 puncte
    - evaluarea de afaceri .................................................................................... maximum 10 puncte
    - evaluarea tehnică a clădirilor şi utilajelor ............................................................ maximum 10 puncte
    - management general ...................................................................................... maximum 6 puncte
    - marketing ............................................................................................... maximum 4 puncte
    c) Echipa propusă de consultant pentru proiectul specific ................................................. maximum 35 puncte
    - şeful echipei:
    - pregătire profesională .................................................................................. maximum 6 puncte
    - experienţă generală ..................................................................................... maximum 3 puncte
    - experienţă în evaluare .................................................................................. maximum 8 puncte
    - membrii echipei:
    - pregătire profesională .................................................................................. maximum 4 puncte
    - experienţă generală ..................................................................................... maximum 4 puncte
    - experienţă în evaluare .................................................................................. maximum 10 puncte

    II. Evaluarea financiară:
    - oferta care conţine preţul minim se punctează cu 100 puncte;
    - punctajul pentru celelalte oferte se calculează astfel: preţul minim/preţul ofertei x 100.

    B. Determinarea punctajului final
    Se acordă evaluării tehnice 80%, iar celei financiare 20%, punctajul final fiind stabilit astfel: (punctele pentru evaluarea tehnică) x 0,8 + (punctele pentru evaluarea financiară) x 0,2 = punctajul final.

    C. Clasificarea ofertelor
    Se clasifică în funcţie de punctajul final.

                                     -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016