Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 9 din 28 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 9 din 28 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată,
    în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 27 aprilie 2022,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 7 octombrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte norme aplicabile în toate situaţiile în care sunt emise certificate de depozit care urmează să fie admise la tranzacţionare într-un stat membru, în baza unui prospect publicat şi aprobat de autoritatea competentă de origine potrivit Regulamentului (UE) 2017/1.129, având la bază:"

    2. La articolul 1 alineatul (3), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) urmează să fie admise la tranzacţionare într-un stat terţ Uniunii Europene în baza unui prospect publicat şi aprobat de autoritatea competentă în domeniu din respectivul stat terţ şi care are un conţinut similar celui prevăzut de reglementările europene privind informaţiile ce trebuie incluse într-un prospect şi în condiţiile în care certificatele de depozit au la bază valorile mobiliare menţionate la alin. (1);"

    3. La articolul 2 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) depozitar central - entitatea prevăzută la art. 3 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, care efectuează operaţiuni de depozitare a acţiunilor şi/sau, după caz, a drepturilor de alocare, precum şi operaţiuni de registru pentru emitentul definit la lit. e);"

    4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Efectuarea operaţiunilor de creditare a contului special menţionat la alin. (1) cu numărul acţiunilor suport în baza cărora sunt emise certificate de depozit, precum şi blocarea acţiunilor suport se fac numai după şi în baza instrucţiunilor aferente transmise către depozitarul central sau, după caz, către participantul la sistemul depozitarului central, în baza prospectului pentru certificatele de depozit, aprobat de autoritatea competentă din statul membru de origine, determinat în conformitate cu prevederile art. 2 lit. m) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, de autoritatea competentă în domeniu din statul terţ prevăzut la art. 1 alin. (3) lit. a)."

    5. La articolul 5, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Persoana subiect al obligaţiei de notificare prevăzută la alin. (1) are obligaţia de a informa, în acelaşi timp, cu privire la atingerea, depăşirea sau scăderea sub praguri, societatea emitentă a acţiunilor suport şi A.S.F., potrivit art. 74 alin. (2) din Legea nr. 24/2017, republicată, şi cu respectarea prevederilor art. 82 din Legea nr. 24/2017, republicată, precum şi ale art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Emitentul acţiunilor suport care a primit o informare potrivit alin. (3) trebuie să aducă la cunoştinţa publicului respectiva operaţiune în conformitate cu art. 74 alin. (6) din Legea nr. 24/2017, republicată, şi art. 149 alin. (10) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Prevederile art. 39 din Legea nr. 24/2017, republicată, se aplică în mod corespunzător şi în cazul deţinătorilor de certificate de depozit, cu luarea în considerare a numărului de acţiuni deţinute de aceştia, inclusiv a celor corespunzătoare certificatelor de depozit."

    7. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Emitentul certificatelor de depozit în numele căruia sunt înregistrate acţiunile suport în baza cărora sunt emise certificatele de depozit are calitatea de acţionar în înţelesul şi în vederea aplicării art. 105 din Legea nr. 24/2017, republicată, respectiv a art. 184, art. 185-209 şi art. 210 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Accesul emitentului de certificate de depozit la adunarea generală a acţionarilor se realizează în condiţiile art. 105 alin. (7) din Legea nr. 24/2017, republicată."

    8. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 12
    În vederea exercitării dreptului prevăzut la art. 105 alin. (3) din Legea nr. 24/2017, republicată, emitentul de certificate de depozit prezintă emitentului acţiunilor suport o declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte procentul din capitalul social pentru care exercită acest drept, procent ce se va calcula exclusiv cu luarea în considerare a numărului de acţiuni suport corespunzătoare deţinerilor de certificate de depozit ale persoanelor care au dat instrucţiuni."

    9. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un număr de acţiuni suport care reprezintă cel mult 1/3 din numărul total de acţiuni emise de societatea emitentă. În cazul în care emiterea de certificate de depozit se realizează ca urmare a derulării unei oferte publice de vânzare, emiterea de certificate de depozit se poate face pentru un număr de acţiuni suport care reprezintă cel mult 1/10 din numărul de acţiuni obiect al ofertei, dar fără a se depăşi 1/3 din numărul total de acţiuni emise de societatea emitentă. În cazul în care oferta publică este primară, pragul de 1/3 se va calcula cu luarea în considerare a capitalului social care va rezulta în urma majorării."

    10. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.
    11. La articolul 14, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Ulterior emisiunii iniţiale a certificatelor de depozit şi deschiderii contului prevăzut la art. 3 alin. (1), emisiunea de certificate de depozit, respectiv conversia acţiunilor în certificate de depozit, precum şi conversia certificatelor de depozit în acţiuni, se poate realiza cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (4), fără nicio altă restricţie, cu condiţia respectării corespunzătoare a limitei de 1/3 din capitalul social, respectiv cu respectarea corespunzătoare, în cazurile aplicabile, a limitei de 1/10 din numărul de acţiuni obiect al ofertei, prevăzute la alin. (1)."

    12. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Cerinţa potrivit căreia subconturile globale din evidenţele participanţilor trebuie să fie deschise în numele altor entităţi care sunt autorizate să deschidă conturi financiare pentru clienţii acestora, prevăzută la art. 46 alin. (3) lit. b) din Regulamentul A.S.F. nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, nu este aplicabilă în situaţia în care participantul la depozitarul central deschide un cont în numele emitentului de certificate de depozit şi pe seama deţinătorilor de certificate de depozit, în care sunt înregistrate şi blocate acţiunile suport în baza cărora au fost emise respectivele certificate de depozit.
    (2) În cazul contului global special în care sunt evidenţiate acţiunile suport în baza cărora se emit certificate de depozit, menţionat la art. 3 alin. (1), obligaţia de raportare prevăzută la art. 177 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, este îndeplinită prin furnizarea către depozitarul central a informaţiilor privind emitentul de certificate de depozit."

    13. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    (1) În situaţia aprobării de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor a emitentului a delistării certificatelor de depozit, respectiv a încetării relaţiilor contractuale dintre emitent şi emitentul certificatelor de depozit referitoare la certificatele de depozit, cu respectarea documentelor de emisiune a certificatelor de depozit, respectiv a termenilor şi condiţiilor certificatelor de depozit:
    a) emitentul are obligaţia publicării unui anunţ privind delistarea anterior datei la care delistarea devine efectivă, precum şi a îndeplinirii tuturor procedurilor de delistare aplicabile pieţei reglementate pe care se tranzacţionează certificatele de depozit;
    b) ulterior datei la care delistarea certificatelor de depozit devine efectivă, emitentul de certificate de depozit poate vinde, în numele deţinătorilor de certificate de depozit, acţiunile suport pentru care au fost emise certificate de depozit, cu respectarea prevederilor alin. (2).
    (2) Vânzarea acţiunilor suport de către emitentul certificatelor de depozit se poate face în baza instrucţiunilor exprese date de deţinătorii de certificate de depozit, precum şi în situaţia în care până la delistare deţinătorii certificatelor de depozit nu comunică nicio instrucţiune, urmând ca emitentul de certificate de depozit să distribuie veniturile încasate, ca urmare a înstrăinării acţiunilor suport, către deţinătorii de certificate de depozit, în condiţiile înscrise în documentele de emisiune a certificatelor de depozit, respectiv a termenilor şi condiţiilor certificatelor de depozit.
    (3) Pentru aplicarea alin. (2), prin excepţie de la prevederile art. 3, acţiunile suport pot fi deblocate şi transferate din contul prevăzut la art. 3 alin. (1) într-un alt cont, conform instrucţiunilor emitentului de certificate de depozit transmise depozitarului central sau, după caz, participantului la sistemul depozitarului central.
    (4) Deblocarea şi transferul acţiunilor se reflectă în sistemul depozitarului central în baza instrucţiunilor transmise de participantul/participanţii implicat/implicaţi, conform regulilor emise de depozitarul central în acest sens."    ART. II
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, depozitarul central are obligaţia depunerii la Autoritatea de Supraveghere Financiară a documentaţiei necesare în vederea modificării şi/sau completării reglementărilor proprii, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

    ART. III
    Limita de 1/10 prevăzută la art. I pct. 9 nu se aplică ofertelor care, până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, au avut ca efect emiterea şi admiterea la tranzacţionare de certificate de depozit având la bază acţiuni emise de societăţi conform art. 1 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2013 privind acţiunile suport pentru certificate de depozit, aprobat prin Hotărârea Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 44/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 28 aprilie 2022.
    Nr. 9.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016