Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 8 din 20 aprilie 2022  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 8 din 20 aprilie 2022 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 423 din 2 mai 2022
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) şi d),art. 3 alin. (1) lit. b),art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 19.04.2022,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 496 şi 496 bis din 19 iunie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 litera a), punctele (i) şi (ii) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(i) în cazul persoanelor fizice: datele prevăzute la art. 22 alin. (1) pct. 1 din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 13/2019 privind instituirea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului prin intermediul sectoarelor financiare supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;
(ii) în cazul persoanelor juridice: datele prevăzute la art. 22 alin. (1) pct. 2 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2019;"

    2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Actele individuale prevăzute de prezentul regulament se emit de către A.S.F. în termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen."

    3. La articolul 5 alineatul (2) litera b), punctul (i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(i) obligaţia prevăzută la art. 37 alin. (1) de respectare a reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 129/2019;"

    4. La articolul 5 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) secţiunea a 4-a din cap. III, cu excepţia art. 50 alin. (1) lit. a), c)-g) şi alin. (2) lit. a), c), e) şi f) şi a subsecţiunii 4.2;"

    5. La articolul 6, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) S.S.I.F. asigură, atât la momentul depunerii cererii pentru obţinerea autorizaţiei, cât şi ulterior, pe toată durata de desfăşurare activităţii, respectarea următoarelor:"

    6. La articolul 6 alineatul (1) litera f), după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 3, cu următorul cuprins:
    "3. să fie dotat cu sisteme de alarmă antiefracţie şi cu sisteme de alarmă în caz de incendiu, fie individual, fie prin intermediul sistemelor centralizate ale clădirii în care se află sediul social."

    7. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. g), S.S.I.F. trebuie să asigure cel puţin două sisteme de back-up, în două locaţii diferite, care să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să asigure salvarea în timp real a datelor şi a informaţiilor;
    b) să fie prevăzute cu câte o copie a aplicaţiei software utilizate pentru sistemul de back-office;
    c) să fie situate după cum urmează:
    (i) un server de back-up trebuie să fie situat unde se află sistemul de back-office al acestuia; şi
    (ii) un alt server de back-up trebuie să fie situat într-o locaţie specializată în recuperarea informaţiilor în caz de dezastru, inclusiv într-un centru de date autorizat, sau la un alt sediu al S.S.I.F., diferit faţă de cel în care se află sistemul de back-office al acestuia."

    8. La articolul 7, alineatele (1) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) S.S.I.F. trebuie să asigure în orice moment conducerea şi coordonarea activităţii S.S.I.F., corespunzător atribuţiilor alocate.
    ..............................................................................................
    (3) Auditorilor interni şi angajaţilor unei S.S.I.F. implicaţi în prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii sau care deţin funcţii-cheie le este interzis să deţină o participaţie calificată, să deţină orice altă funcţie, inclusiv cea de auditor intern, sau să fie angajaţi implicaţi în prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii sau care deţin funcţii-cheie ale unei alte S.S.I.F./firme de investiţii/instituţii de credit - persoane juridice române, care prestează servicii şi activităţi de investiţii cu alte instrumente financiare decât cele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) dinLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare."

    9. La articolul 8 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) procedurile privind prevenirea, detectarea şi raportarea practicilor suspecte de abuz de piaţă;"

    10. La articolul 8 alineatul (1), literele f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) dovada deţinerii capitalului iniţial minim corespunzător serviciilor ce vor fi autorizate. La societăţile nou-înfiinţate, capitalul iniţial este egal cu capitalul social integral vărsat;
    ..............................................................................................
h) orice alte documente pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluţionarea cererii."

    11. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Planurile de continuitate a activităţii prevăzute la art. 6 lit. j) din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.943 cuprind procedurile şi modalităţile de gestionare a incidentelor perturbatoare, de recuperare a datelor şi a informaţiilor în caz de dezastru şi prevăd şi următoarele:
    a) o serie de posibile scenarii nefavorabile referitoare la funcţionarea S.S.I.F.;
    b) procedurile care trebuie urmate în cazul unui eveniment perturbator;
    c) instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a mecanismelor privind continuitatea activităţii;
    d) alocarea atribuţiilor şi instituirea unei echipe speciale pentru operaţiuni de securitate care să reacţioneze imediat după un incident perturbator;
    e) proceduri pentru remedierea disfuncţionalităţilor funcţiilor operaţionale critice externalizate, după caz, inclusiv pentru situaţiile în care funcţiile respective devin indisponibile."

    12. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) S.S.I.F. poate presta serviciile şi activităţile de investiţii prevăzute în actul individual de autorizare numai după data dobândirii calităţii de membru la un sistem acreditat de compensare a investitorilor."

    13. La articolul 9 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) raportările prevăzute de prezentul regulament pentru perioada de până la data depunerii cererii de suspendare a autorizaţiei, chiar dacă termenul de transmitere a acestora este ulterior acestei date;"

    14. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Începând cu data depunerii la A.S.F. a cererii de suspendare a autorizaţiei, conform prevederilor alin. (1), şi a documentelor aferente, S.S.I.F.:
    a) este exonerată de la respectarea obligaţiilor privind cerinţele de raportare, personalul şi cerinţele de capital;
    b) nu este exonerată de la respectarea obligaţiilor referitoare la notificarea proiectelor de achiziţie."

    15. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) S.S.I.F. prevăzută la alin. (1) poate solicita A.S.F. prelungirea termenului de suspendare a autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F., fără a depăşi perioada totală de 24 de luni prevăzută la alin. (1), transmiţând cu cel mult 30 de zile înainte de data-limită iniţială de suspendare a autorizaţiei o cerere însoţită de:
    a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F., care să precizeze:
    (i) motivele care au stat la baza adoptării hotărârii de prelungire a suspendării;
    (ii) termenul pentru care se solicită prelungirea suspendării autorizaţiei;
    b) declaraţia reprezentantului legal al S.S.I.F. prin care acesta să declare că pe perioada suspendării autorizaţiei de funcţionare S.S.I.F. nu a prestat servicii şi activităţi de investiţii şi servicii auxiliare."

    16. La articolul 9, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Reluarea activităţii S.S.I.F. presupune îndeplinirea, în prealabil, de către S.S.I.F. a tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru deţinerea autorizaţiei de funcţionare ca S.S.I.F."

    17. La articolul 9 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F., care să precizeze termenul de la care se va relua activitatea în situaţia în care reluarea activităţii va avea loc anterior expirării termenului prevăzut în actul individual de suspendare a autorizaţiei;"

    18. La articolul 9, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care pentru reluarea activităţii S.S.I.F. sunt necesare autorizări privind modul de organizare şi funcţionare a S.S.I.F., în conformitate cu prevederile art. 13, sau aprobări ale membrilor structurii de conducere şi ale persoanelor care deţin funcţii-cheie, S.S.I.F. solicită autorizarea acestora şi transmite A.S.F. documentele aferente cu suficient timp înainte, în conformitate cu prevederile prezentului regulament sau ale Regulamentului A.S.F. nr. 1/2019, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, astfel încât A.S.F. să analizeze solicitarea şi să emită actul individual/actele individuale anterior termenelor- limită prevăzute la alin. (4)."

    19. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    Pe perioada sancţionării S.S.I.F. cu suspendarea autorizaţiei de funcţionare, S.S.I.F. nu este exonerată de la îndeplinirea obligaţiilor de raportare."

    20. La articolul 10 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Retragerea autorizaţiei unei S.S.I.F. are loc în situaţiile prevăzute la art. 17 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, prin act individual:"

    21. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul retragerii autorizaţiei la solicitarea expresă a S.S.I.F."

    22. La articolul 12, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Hotărârea prevăzută la alin. (1) lit. a) va conţine şi prevederi, ce vor intra în vigoare în termen de cel mult 5 zile de la retragerea autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F., referitoare la lichidarea societăţii sau modificarea obiectului de activitate şi, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei «societate de servicii de investiţii financiare» sau «S.S.I.F."

    23. La articolul 12 alineatul (3), partea introductivă a literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) va deschide la o instituţie de credit de pe teritoriul României un cont în favoarea clienţilor, deschis conform reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi pentru care plata comisioanelor aferente a fost efectuată de S.S.I.F. anticipat pentru o perioadă de minimum 3 ani, în care va transfera fondurile băneşti aparţinând acestora, care va avea ataşat lista cuprinzând:"

    24. La articolul 13, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul autorizării modificărilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d)-f), conform prevederilor prezentului regulament, A.S.F. emite un act individual de completare şi/sau modificare a autorizaţiei de funcţionare a S.S.I.F.
    ..............................................................................................
(4) După obţinerea actului individual prevăzut la alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la oficiul registrului comerţului a modificărilor în modul de organizare şi funcţionare al S.S.I.F., dar nu mai târziu de 90 de zile de la data actului individual emis de către A.S.F., S.S.I.F. are obligaţia de a transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune eliberarea unui nou certificat."

    25. La articolul 13, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu următorul cuprins:
    "(5^1) Reducerea capitalului social al unei S.S.I.F. se supune aprobării A.S.F. ulterior îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 208 din Legea nr. 31/1990."

    26. La articolul 13 alineatul (6), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cazul încetării mandatului din orice cauze, cu excepţia ajungerii la termen, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la producerea evenimentului, transmiţând documente justificative din care să rezulte motivele încetării mandatului."

    27. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) A.S.F. este în drept să solicite modificarea documentelor, dacă acestea contravin dispoziţiilor legale în vigoare, sau poate respinge autorizarea modificărilor prevăzute la art. 13 în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile."

    28. La articolul 15 alineatul (1), partea introductivă şi literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Actul individual prevăzut la art. 13 alin. (2) poate fi emis de A.S.F. în baza unei cereri întocmite conform anexelor nr. 4 şi 5, completată şi însoţită, după caz, de următoarele documente:
    ..............................................................................................
    b) actul adiţional la actul constitutiv al S.S.I.F./actul constitutiv actualizat, după caz, în original sau în copie legalizată sau în copie care să poarte atestare avocaţială ori legalizare emisă de secretarul primăriilor unde nu există cabinete notariale;
    c) dovada vărsării integrale a sumei cu care se majorează capitalul social într-un cont deschis special în acest scop la o instituţie de credit, raportul cu privire la respectarea de către S.S.I.F. a prevederilor legale aferente operaţiunii de majorare/reducere a capitalului social, întocmit de un/o auditor financiar/firmă de audit, dovada publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor referitoare la reducerea capitalului social şi documentul justificativ care atestă înregistrarea de opoziţii la această hotărâre sau lipsa acestora, după caz, pentru modificarea prevăzută la art. 13 alin. (1) lit. a);"

    29. La articolul 15 alineatul (1), litera g) se abrogă.
    30. După articolul 20 se introduce un nou articol, articolul 20^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 20^1
    S.S.I.F. are obligaţia de a revizui periodic, dar cel puţin anual, planurile de continuitate a activităţii prevăzute la art. 6 lit. j) din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.943."

    31. La articolul 25, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să fi participat/să participe la stagiile de pregătire şi să fi promovat/să promoveze, în termen de maximum 6 luni de la data autorizării, testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F.;"

    32. La articolul 30, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) În termen de 60 de zile de la sfârşitul fiecărui an, persoana care îndeplineşte funcţia de conformitate transmite consiliului de administraţie al S.S.I.F. un raport cuprinzând activitatea desfăşurată, investigaţiile efectuate, abaterile constatate, programul/planul investigaţiilor propuse pentru anul următor perioadei de raportare, măsurile adoptate şi stadiul implementării acestora."

    33. La articolul 37, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 37
    (1) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice sau juridice sau al unei entităţi fără personalitate juridică, S.S.I.F. verifică identitatea acesteia şi aplică măsurile de cunoaştere a clientelei în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 129/2019 şi ale reglementărilor emise de A.S.F. în aplicarea acesteia."

    34. La articolul 38 alineatul (1) litera j), punctul (v) se abrogă.
    35. La articolul 38 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:
    "n^1) o clauză contractuală cu privire la acordul clientului pentru utilizarea instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, deţinute de acesta în contul deschis la S.S.I.F., pentru efectuarea de tranzacţii de vânzare specială/impusă, în conformitate cu reglementările operatorului sistemului de decontare şi în cazul în care clienţii nu îşi îndeplinesc obligaţiile de plată aferente operaţiunilor de decontare a tranzacţiilor. În cazul în care între S.S.I.F. şi client există alte aranjamente contractuale privind obligaţiile de plată aferente operaţiunilor, prin care se asigură integral decontarea tranzacţiilor la data preconizată a decontării, precum şi în cazul în care legislaţia specială aplicabilă clienţilor nu permite utilizarea instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, deţinute de aceştia, nu mai este necesară introducerea clauzei;"

    36. La articolul 38, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Clauzele prevăzute la alin. (1) lit. a), i), j) pct. (ii)-(iv), lit. l), s), t) şi v) pot fi cuprinse într-o anexă la contract sau într-un document separat, intitulată/intitulat «cerere de deschidere de cont» sau în alte documente, conform procedurilor interne ale societăţii."

    37. La articolul 50 alineatul (1), partea introductivă şi literele g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 50
    (1) În scopul supravegherii de către A.S.F. a activităţii desfăşurate de S.S.I.F., aceasta transmite la A.S.F. următoarele situaţii şi documente:
    ..............................................................................................
    g) situaţia lunară a portofoliului propriu în termen de maximum 15 zile de la închiderea lunii de raportare;
    h) situaţia trimestrială a activelor, în termen de 30 de zile de la închiderea perioadei de raportare, care va cuprinde informaţii referitoare la:
    (i) numărul total de clienţi ai S.S.I.F. din ultima zi a perioadei de raportare, cu care S.S.I.F. are încheiate contracte pentru prestarea serviciului auxiliar prevăzut la pct. 1 al secţiunii B din anexa nr. 1 laLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, defalcat pe categorii de clienţi (retail/profesionali/ contrapărţi eligibile), pe clienţi pentru care S.S.I.F. a prestat servicii şi activităţi de investiţii în ultimele 6 luni, denumiţi în continuare clienţi activi, şi pe clienţi pentru care S.S.I.F. nu a prestat servicii şi activităţi de investiţii în ultimele 6 luni, denumiţi în continuare clienţi inactivi;
    (ii) valoarea instrumentelor financiare şi a fondurilor băneşti aferente clienţilor cu care S.S.I.F. are încheiate contracte pentru prestarea serviciului auxiliar prevăzut la pct. 1 al secţiunii B din anexa nr. 1 laLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, evidenţiate separat, atât cele aflate în custodia S.S.I.F., cât şi, după caz, în custodia altor părţi terţe, în cazul în care S.S.I.F. are încheiate contracte cu alte firme de investiţii/instituţii de credit;
    (iii) entităţile la care sunt plasate fondurile băneşti ale clienţilor cu precizarea denumirii entităţii, tipului de entitate, ţării de origine şi a valorii respectivelor fonduri;
    (iv) lista clienţilor S.S.I.F. care nu au deţinut fonduri băneşti suficiente la data decontării, valoarea şi perioada de înregistrare a debitului, provenienţa debitului şi, după caz, măsurile dispuse de S.S.I.F. în vederea recuperării acestuia în toată perioada de raportare;
    (v) tipurile de instrumente financiare deţinute de clienţi şi aflate în custodia S.S.I.F. şi valoarea acestora la data ultimei zile din perioada de raportare;
    (vi) părţile terţe la care sunt depozitate instrumentele financiare ale clienţilor în cazul în care SSIF are încheiate contracte cu alte firme de investiţii/instituţii de credit, cu precizarea următoarelor: denumirea părţii terţe, tipul de entitate, ţara de origine, valoarea respectivelor instrumente financiare şi modalitatea de înregistrare a instrumentelor financiare la entitatea respectivă (cont deschis pe numele S.S.I.F. în numele clienţilor sau cont deschis pe numele clientului);
    (vii) incidentele şi deficienţele constatate în activitatea de păstrare în siguranţă a activelor clienţilor pe perioada de raportare;
    (viii) concluziile verificărilor efectuate de S.S.I.F. în ceea ce priveşte evidenţierea distinctă a activelor clienţilor faţă de cele proprii ale S.S.I.F."

    38. La articolul 50, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Situaţia prevăzută la alin. (1) lit. h) va fi avizată de funcţia de conformitate şi certificată de funcţia de administrare a riscului şi de persoana responsabilă cu protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor, precum şi notificată A.S.F., conform art. 20 alin. (4) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară şi al Băncii Naţionale a României nr. 10/4/2018 privind protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare, cu modificările ulterioare: în cazul instituţiilor de credit, situaţia vizează instrumentele financiare, altele decât cele de la art. 2 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) dinLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
(1^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), S.S.I.F. care nu prestează efectiv un serviciu sau o activitate de investiţii care face obiectul unei raportări nu are obligaţia transmiterii respectivei raportări dacă, cu 15 zile înainte de transmiterea raportării respective, notifică A.S.F. faptul că nu prestează respectivul serviciu de investiţii sau respectiva activitate de investiţii şi că îşi asumă transmiterea respectivei raportări la reluarea prestării efective a serviciului sau activităţii de investiţii respectiv(e)."

    39. La articolul 50 alineatul (2), partea introductivă şi litera d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Anual, S.S.I.F. transmite A.S.F., până cel târziu la data de 31 ianuarie, următoarele:
    ..............................................................................................
d) lista contractelor prevăzute la alin. (3), în vigoare la data raportării, obiectul acestora şi schema de compensare la care participă respectiva entitate cu care S.S.I.F. din România a încheiat contract;"

    40. La articolul 50 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) informaţii actualizate în forma din anexa nr. 9."

    41. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) S.S.I.F. are obligaţia să notifice A.S.F. cu privire la încheierea unui contract, care are legătură cu prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii prevăzute la pct. 1, 2 şi 3 ale secţiunii A «Servicii şi activităţi de investiţii» din anexa nr. 1 laLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu altă S.S.I.F./firmă de investiţii sau instituţie de credit, inclusiv din alte state, în termen de 10 zile lucrătoare de la încheierea/ rezilierea acestuia, S.S.I.F. având obligaţia de a transmite copia acestui contract doar la solicitarea A.S.F. În cazul instituţiilor de credit, obligaţia de notificare vizează contractele care au legătură cu serviciile de investiţii menţionate în relaţie cu instrumentele financiare, altele decât cele de la art. 2 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) dinLegea nr. 126/2018."

    42. La articolul 50, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Contractele încheiate cu ocazia ofertelor publice sau a plasamentelor private nu intră sub incidenţa prevederilor alin. (3).
(5) S.S.I.F. are obligaţia de raportare prevăzută la art. 26 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014 şi în legătură cu tranzacţiile aferente unei oferte publice aprobate de A.S.F. în situaţia în care pentru instrumentele respective s-a depus o cerere de admitere la tranzacţionare."

    43. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) A.S.F. aplică Ghidul cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind funcţia de asigurare a conformităţii, denumit în cuprinsul prezentului articol Ghid, cuprins în anexa nr. 10, în desfăşurarea activităţii sale de supraveghere şi control al respectării dispoziţiilor legale incidente activităţii S.S.I.F., cu următoarele menţiuni:
    a) sintagma «funcţia de asigurare a conformităţii» din Ghid corespunde sintagmei «funcţia de conformitate» din prezentul regulament;
    b) S.S.I.F. nu poate externaliza funcţia de conformitate.
    (2) S.S.I.F. şi S.A.I. care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 5 alin. (3) lit. a) şi lit. b) pct. (i) din O.U.G. nr. 32/2012 au obligaţia de a lua toate măsurile în vederea aplicării dispoziţiilor Ghidului prevăzut la alin. (1)."

    44. La articolul 70 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) informaţii privind contul bancar deschis la o instituţie de credit sau contul de plăţi deschis la o instituţie emitentă de monedă electronică sau instituţie de plată, autorizate de B.N.R. sau înscrise în registrele specifice ale B.N.R. ca având drept de furnizare a serviciilor pe teritoriul României, inclusiv extras de cont al titularului de contract;"

    45. La articolul 81 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) S.S.I.F. care acţionează în calitate de principal în operaţiunea de împrumut - S.S.I.F. care acordă împrumutul unui client al acesteia sau al altei S.S.I.F. sau altei S.S.I.F., prin folosirea patrimoniului propriu;"

    46. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 82
    (1) Pot face obiectul acordării de credite pentru cumpărări în marjă instrumentele financiare admise la tranzacţionare pe o/un piaţă reglementată/sistem multilateral de tranzacţionare şi cele care fac obiectul unei oferte publice în vederea admiterii la tranzacţionare pe o/un piaţă reglementată/ sistem multilateral de tranzacţionare, pentru orice persoană fizică sau juridică, în condiţiile prezentului capitol.
    (2) Împrumuturile acordate de S.S.I.F. clienţilor săi, clienţilor altor S.S.I.F. sau altor S.S.I.F. sub formă de instrumente financiare pot avea ca obiect orice instrument financiar liber de sarcini admis la tranzacţionare pe o/un piaţă reglementată/sistem multilateral de tranzacţionare, în condiţiile prezentului capitol.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu pot face obiectul acordării de credite în vederea cumpărării în marjă instrumentele financiare emise de S.S.I.F. admise la tranzacţionare pe o/un piaţă reglementată/sistem multilateral de tranzacţionare şi nici instrumentele financiare emise de S.S.I.F. care fac obiectul unei oferte publice în vederea admiterii la tranzacţionare pe o/un piaţă reglementată/sistem multilateral de tranzacţionare.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), împrumuturile acordate de S.S.I.F. clienţilor săi, clienţilor altor S.S.I.F. sau altor S.S.I.F. nu pot avea ca obiect instrumente financiare emise de respectiva S.S.I.F.
    (5) Pentru tranzacţiile în marjă cu instrumente financiare, altele decât instrumentele financiare derivate, activul depus în contul de marjă folosit pentru acoperirea cerinţelor de marjă nu poate fi constituit din instrumente financiare emise de S.S.I.F."

    47. La articolul 91, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Până la răspunsul clientului la apelul în marjă prin acoperirea deficitului de marjă, se interzice S.S.I.F. să introducă noi ordine de cumpărare în marjă pentru respectivul client."

    48. La articolul 91, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Dacă clientul nu răspunde apelului în marjă şi deficitul nu a fost acoperit în perioada stabilită în contract, dar nu mai mult de două zile lucrătoare, S.S.I.F. trebuie să execute ordinul de vânzare automată şi să utilizeze fondurile băneşti rezultate pentru a reduce expunerile în funcţie de care se determină limitele impuse contului de marjă până la acoperirea deficitului."

    49. La articolul 96 alineatul (4), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) efectuează transferurile de instrumente financiare care fac obiectul împrumutului, în baza unor instrucţiuni de transfer transmise depozitarului central, în conformitate cu reglementările depozitarului central;"

    50. La articolul 97, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Responsabilitatea asupra transferurilor aferente operaţiunilor de împrumut aparţine exclusiv şi integral participanţilor care au transmis instrucţiunile de transfer către depozitarul central."

    51. Articolul 106 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 106
    În situaţia în care, conform art. 114 alin. (3) dinLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, A.S.F. consideră că structura administrativă sau situaţia financiară a S.S.I.F. nu este adecvată, aceasta poate emite un act individual privind respingerea cererii de aprobare a deschiderii unei sucursale într-un stat membru de către o S.S.I.F."

    52. La articolul 113, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) După comunicarea retragerii autorizaţiei de funcţionare a sucursalei, S.S.I.F. va înceta să desfăşoare servicii de investiţii şi activităţi de investiţii prin intermediul sucursalei din ţara terţă cel mai târziu la data prevăzută în actul individual de revocare."

    53. La articolul 125, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) de publicitate a serviciilor altei S.S.I.F./firme de investiţii/instituţii de credit înscrise în Registrul A.S.F. în baza unui contract încheiat cu aceasta;"

    54. La articolul 125, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) de eliberare de extrase de cont pentru deţinerile de instrumente financiare prevăzute la art. 45 lit. e) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012."

    55. La articolul 126, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Anterior începerii prestării activităţilor prevăzute la art. 125 lit. b)-e) şi h), S.S.I.F. va notifica A.S.F. cu privire la intenţia sa, precizând data preconizată de începere a activităţii."

    56. La articolul 126, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (8^1), cu următorul cuprins:
    "(8^1) Pentru persoanele care nu sunt clienţi ai S.S.I.F., S.S.I.F. va presta activitatea prevăzută la art. 125 lit. h) pe baza unui contract, altul decât cel prevăzut la art. 60 alin. (1) dinLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în baza procedurilor proprii şi a contractului încheiat cu depozitarul central."

    57. La articolul 128 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) să nu aibă o relaţie contractuală cu un consultant de investiţii persoană juridică care să aibă ca obiect prestarea de către persoana fizică solicitantă de servicii de consultanţă de investiţii pentru clienţii respectivului consultant de investiţii - persoană juridică;"

    58. La articolul 128, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Decizia de autorizare se eliberează în maximum 60 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului."

    59. La articolul 128 alineatul (2), după litera g) se introduc opt noi litere, literele g^1)-g^8), cu următorul cuprins:
    "g^1) o prezentare a activităţilor ce se intenţionează a fi prestate pentru următorii trei ani, inclusiv informaţii privind activităţile planificate reglementate şi nereglementate, informaţii detaliate cu privire la distribuţia geografică şi activităţile care urmează să fie desfăşurate; informaţiile relevante trebuie să includă:
    (i) localizarea geografică a potenţialilor clienţi şi a investitorilor vizaţi;
    (ii) activitatea şi mecanismele de marketing şi promovare, tipul de documente promoţionale, pentru a evalua unde se va concentra efectiv cea mai mare parte a activităţii de marketing;
g^2) descrierea resurselor tehnice alocate activităţilor planificate;
g^3) o explicaţie a modului în care se vor respecta cerinţele de conduită care i se aplică;
g^4) măsurile pentru identificarea şi prevenirea sau gestionarea conflictelor de interese care apar cu ocazia furnizării de servicii de investiţii şi, în cazul în care se prestează serviciul de preluare şi transmitere de ordine pentru valori mobiliare şi unităţi de fond ale unor organisme de plasament colectiv, o descriere a mecanismelor de guvernanţă a produsului;
g^5) detalii privind sistemele de evaluare şi de gestionare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
g^6) planurile de continuitate a activităţii;
g^7) politicile în materie de gestionare a evidenţelor, de ţinere a evidenţelor şi de păstrare a evidenţelor;
g^8) o descriere a manualului de operaţiuni efectuate pentru desfăşurarea activităţii;"

    60. La articolul 128, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În termen de maximum 30 de zile de la obţinerea actului individual de autorizare, consultantul de investiţii va transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare fiscală eliberată de administraţia financiară teritorială."

    61. La articolul 129 litera g), după punctul (iii) se introduce un nou punct, punctul (iv), cu următorul cuprins:
    "(iv) să nu deţină autorizaţie de consultant de investiţii;"

    62. La articolul 130, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Planurile de continuitate a activităţii prevăzute la art. 6 lit. j) din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.943 cuprind procedurile şi modalităţile de gestionare a incidentelor perturbatoare, de recuperare a datelor şi a informaţiilor în caz de dezastru şi prevăd şi următoarele:
    a) o serie de posibile scenarii nefavorabile referitoare la funcţionarea societăţii;
    b) procedurile care trebuie urmate în cazul unui eveniment perturbator;
    c) instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a mecanismelor privind continuitatea activităţii;
    d) alocarea atribuţiilor şi instituirea unei echipe speciale pentru operaţiuni de securitate care să reacţioneze imediat după un incident perturbator;
    e) proceduri pentru remedierea disfuncţionalităţilor funcţiilor operaţionale critice externalizate, după caz, inclusiv pentru situaţiile în care funcţiile respective devin indisponibile.
(3^2) Actul individual de autorizare se eliberează în maximum 4 luni de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului."

    63. La articolul 130, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
    "(8) Un consultant de investiţii, persoană juridică, nu poate încheia o convenţie sau un contract de colaborare ori de mandat sau de externalizare cu un consultant de investiţii, persoană fizică, care să aibă ca obiect prestarea de către respectiva persoană fizică de servicii de consultanţă de investiţii pentru clienţii consultantului de investiţii - persoană juridică."

    64. La articolul 132 alineatul (2), după litera g) se introduc opt noi litere, literele g^1)-g^8), cu următorul cuprins:
    "g^1) o prezentare a activităţilor ce se intenţionează a fi prestate pentru următorii trei ani, inclusiv informaţii privind activităţile planificate reglementate şi nereglementate, informaţii detaliate cu privire la distribuţia geografică şi activităţile care urmează să fie desfăşurate; informaţiile relevante trebuie să includă:
    (i) localizarea geografică a potenţialilor clienţi şi a investitorilor vizaţi;
    (ii) activitatea şi mecanismele de marketing şi promovare, tipul de documente promoţionale (pentru a evalua unde se va concentra efectiv cea mai mare parte a activităţii de marketing);
g^2) descrierea resurselor tehnice alocate activităţilor planificate;
g^3) o explicaţie a modului în care se vor respecta cerinţele de conduită care i se aplică;
g^4) măsurile pentru identificarea şi prevenirea sau gestionarea conflictelor de interese care apar cu ocazia furnizării serviciului de preluare şi transmitere de ordine pentru valori mobiliare şi unităţi de fond ale unor organisme de plasament colectiv şi o descriere a mecanismelor de guvernanţă a produsului;
g^5) detalii privind sistemele de evaluare şi de gestionare a riscurilor de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului;
g^6) planurile de continuitate a activităţii;
g^7) politicile în materie de gestionare a evidenţelor, de ţinere a evidenţelor şi de păstrare a evidenţelor;
g^8) o descriere a manualului de operaţiuni efectuate pentru desfăşurarea activităţii;"

    65. La articolul 132, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Actul individual de autorizare se eliberează în maximum 60 de zile de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului."

    66. La articolul 132, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În termen de maximum 30 de zile de la obţinerea actului individual de autorizare, persoana prevăzută la alin. (1) va transmite A.S.F. copia certificatului de înregistrare fiscală eliberată de administraţia financiară teritorială."

    67. La articolul 135 alineatul (1), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) raportările prevăzute de prezentul regulament pentru perioada de până la data depunerii cererii de suspendare a autorizaţiei, chiar dacă termenul de transmitere a acestora este ulterior acestei date;"

    68. La articolul 135, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Începând cu data depunerii la A.S.F. a cererii de suspendare a autorizaţiei conform prevederilor alin. (1) şi a documentelor aferente, persoana juridică este exonerată de la respectarea obligaţiilor privind cerinţele de raportare, privind personalul şi privind deţinerea asigurării de răspundere civilă profesională prevăzută la art. 8 alin. (2) dinLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare."

    69. La articolul 135, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot solicita A.S.F. prelungirea termenului de suspendare a autorizaţiei, fără a depăşi perioada totală de 24 de luni prevăzută la alin. (1), transmiţând cu cel mult 15 zile lucrătoare înainte de data-limită iniţială de suspendare a autorizaţiei o cerere însoţită de:
    a) declaraţia persoanei fizice autorizate/hotărârea organului statutar al persoanei juridice autorizate, care să precizeze:
    (i) motivele care au stat la baza adoptării hotărârii de prelungire a suspendării;
    (ii) termenul pentru care se solicită prelungirea suspendării autorizaţiei;
    b) declaraţia persoanei fizice autorizate/reprezentantului legal al persoanei juridice autorizate prin care acesta să declare că pe perioada suspendării autorizaţiei nu s-au prestat servicii de investiţii."

    70. La articolul 135, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Reluarea activităţii persoanelor menţionate la alin. (1) presupune îndeplinirea, în prealabil, de către respectivele persoane a tuturor condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru deţinerea autorizaţiei."

    71. La articolul 135 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) declaraţia persoanei fizice autorizate, respectiv hotărârea organului statutar al persoanei juridice autorizate, care să precizeze termenul de la care se va relua activitatea în situaţia în care reluarea activităţii va avea loc anterior expirării termenului prevăzut în actul individual de suspendare a autorizaţiei;"

    72. După articolul 135 se introduce un nou articol, articolul 135^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 135^1
    Pe perioada sancţionării persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu suspendarea autorizaţiei de funcţionare, acestea nu sunt exonerate de la îndeplinirea obligaţiilor de raportare."

    73. La articolul 136, partea introductivă a alineatului (1) şi alineatul (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 136
    (1) Retragerea autorizaţiei persoanelor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) dinLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, poate avea loc în situaţiile prevăzute la art. 17 dinLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, prin act individual:
    ............................................
    (2) Retragerea autorizaţiei la solicitarea expresă a persoanei prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) dinLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează în baza unei cereri semnate, după caz, de persoana fizică în cauză sau de reprezentantul legal al persoanei juridice în cauză. Cererea va fi însoţită de:
    a) hotărârea organului statutar al persoanei juridice autorizate, pentru persoanele juridice;
    b) indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei persoanei prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. a)-c) dinLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului de retragere a autorizaţiei."

    74. La articolul 137, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Planurile de continuitate a activităţii prevăzute la art. 6 lit. j) din Regulamentul delegat (UE) 2017/1.943 cuprind procedurile şi modalităţile de gestionare a incidentelor perturbatoare, de recuperare a datelor şi a informaţiilor în caz de dezastru şi prevăd şi următoarele:
    a) o serie de posibile scenarii nefavorabile referitoare la funcţionarea societăţii;
    b) procedurile care trebuie urmate în cazul unui eveniment perturbator;
    c) instruirea personalului cu privire la modalitatea de aplicare a mecanismelor privind continuitatea activităţii;
    d) alocarea atribuţiilor şi instituirea unei echipe speciale pentru operaţiuni de securitate care să reacţioneze imediat după un incident perturbator;
    e) proceduri pentru remedierea disfuncţionalităţilor funcţiilor operaţionale critice externalizate, după caz, inclusiv pentru situaţiile în care funcţiile respective devin indisponibile."

    75. La articolul 137, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:
    "(4^1) Actul individual de autorizare se eliberează în maximum 4 luni de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului."

    76. Articolul 139 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 139
    Prevederile art. 9^1-12 se aplică în mod corespunzător persoanei juridice prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d) şi e) dinLegea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare."

    77. Titlul capitolului I al titlului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. I
    Obligaţii de notificare şi de autorizare
"

    78. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 140
    (1) Oricare dintre următoarele activităţi desfăşurate de o firmă de investiţii sau de o instituţie de credit care prestează servicii de investiţii sau activităţi de investiţii din alte state membre atrage necesitatea aplicării, în prealabil, pentru respectiva entitate a procedurilor de notificare prevăzute la art. 109 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare:
    a) promovarea/publicitatea serviciilor şi activităţilor de investiţii şi serviciilor auxiliare, destinată clienţilor sau potenţialilor clienţi aflaţi pe teritoriul României, atunci când această publicitate/promovare se face în limba română;
    b) desfăşurarea de campanii promoţionale care au ca scop atragerea de clienţi de pe teritoriul României;
    c) utilizarea unui site în limba română;
    d) contactarea/adresarea din proprie iniţiativă, prin orice mijloace, a persoanelor din România în vederea prestării de servicii şi activităţi de investiţii şi/sau a serviciilor auxiliare;
    e) deţinerea unui număr de telefon naţional cu scopul de a promova serviciile de investiţii, precum şi serviciile auxiliare/contacta potenţialii clienţi din România.
    (2) Pentru a stabili dacă o firmă de investiţii sau instituţie de credit din alt stat membru care prestează servicii de investiţii sau activităţi de investiţii are obligaţia de a respecta procedura de notificare prevăzută la art. 113 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în oricare din următoarele situaţii, fără însă a se limita la acestea sau fără ca situaţiile în sine să reprezinte indicii cumulative sau exhaustive, se vor lua în considerare următoarele:
    a) existenţa unor contracte/aranjamente care să îi permită prezenţa stabilă, continuă şi permanentă în România;
    b) accesul la o infrastructură stabilă şi permanentă pe teritoriul României care să îi permită prestarea din România de servicii de investiţii şi/sau activităţi de investiţii, precum şi servicii auxiliare;
    c) prezenţa fizică frecventă, regulată sau permanentă în România.
    (3) O firmă de investiţii sau instituţie de credit care prestează servicii de investiţii sau activităţi de investiţii din alt stat membru are obligaţia de a respecta procedura de notificare prevăzută la art. 109 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care nu are prezenţă fizică stabilă sau permanentă pe teritoriul României sau în cazul în care are prezenţă fizică cu caracter temporar şi/sau ocazional/sporadic, fără a fi nevoie de a urma procedura de notificare prevăzută la art. 113 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) O firmă de investiţii sau instituţie de credit din alt stat membru care urmează a fi implicată în derularea unei oferte publice ce se va desfăşura în România nu are obligaţia de a respecta procedura de notificare prevăzută la art. 113 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplineşte următoarele condiţii în mod cumulativ:
    a) nu prestează alte servicii şi activităţi de investiţii sau servicii auxiliare în România care atrag procedura de notificare prevăzută la art. 113 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) prezenţa sa fizică pe teritoriul României datorată activităţii prevăzute în partea introductivă a alineatului nu este permanentă.
    (5) În cazul în care un client de retail sau un client profesional în sensul secţiunii B din anexa nr. 2 la Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, stabilit sau situat pe teritoriul României, iniţiază la iniţiativa sa exclusivă furnizarea unui serviciu sau desfăşurarea unei activităţi de investiţii de către o firmă de investiţii ori de către o instituţie de credit care prestează servicii de investiţii sau activităţi de investiţii, din alt stat membru, procedurile de notificare prevăzute la art. 109 sau 113 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică furnizării serviciului sau desfăşurării activităţii respective de către entitate pentru persoana în cauză, nici unei relaţii legate în mod specific de furnizarea serviciului sau desfăşurarea activităţii respective.
    (6) O iniţiativă a unui client, astfel cum aceasta este reglementată la alin. (5), nu îndreptăţeşte firma de investiţii ori instituţia de credit care prestează servicii de investiţii sau activităţi de investiţii să comercializeze noi categorii de produse de investiţii sau de servicii de investiţii către respectivul client în alt mod decât prin respectarea procedurilor de notificare."

    79. După articolul 140 se introduce un nou articol, articolul 140^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 140^1
    (1) Oricare dintre activităţile prevăzute la art. 140 alin. (1) şi (2) desfăşurate de o societate dintr-o ţară terţă sau printr-o terţă parte, precum şi prezenţa fizică a acesteia pe teritoriul României atrag necesitatea aplicării în prealabil pentru respectiva entitate a procedurii de autorizare prevăzute la art. 122 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Responsabilitatea efectuării procedurii de autorizare prevăzută la art. 122 din Legea nr. 126/2018, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv a monitorizării activităţilor terţelor părţi utilizate în România, revine societăţii dintr-o ţară terţă."

    80. La anexa nr. 1 „Declaraţia^I“, primul tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Persoane care îndeplinesc funcţia de conformitate:

┌────┬───────────┬─────────────────────┐
│Nr. │Numele şi │Nr. şi data actului │
│crt.│prenumele │individual A.S.F. │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────┤
│ │ │ │
└────┴───────────┴─────────────────────┘

"

    81. La anexa nr. 1, „Declaraţia^III“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " DECLARAŢIE^III Subsemnatul, ......................................................, cu domiciliul în ..............................................., posesor al actului de identitate tip .….^1 seria ….. nr. .........., eliberat de ……................. la data de ......................, valabil până la data de ………………., CNP ....................................., în calitate de reprezentant legal al societăţii de servicii de investiţii financiare ..................................^2, declar prin prezenta că:
    ^1 Se completează BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de identitate sau PAS pentru paşaport, în cazul persoanelor fizice străine.
    ^2 Se completează denumirea societăţii de servicii de investiţii financiare.
    – sediul secundar din ……………………, autorizat prin actul individual A.S.F. de tip ............... nr. ........., a încetat activitatea începând cu data de ....................;
    – documentele, evidenţele, arhiva societăţii sediului secundar au fost transferate la ....................................;
    – situaţia persoanelor care îndeplinesc funcţia de conformitate care şi-au desfăşurat activitatea la sediul secundar este următoarea^3:

┌────┬─────────┬──────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │Situaţie │
│ │ │Nr. şi ├──────────────┬────────────┤
│ │ │data │transferat la │ │
│Nr. │Numele şi│actului │sediul │s-a │
│crt.│prenumele│individual│societăţii │solicitat │
│ │ │de ├───┬──────────┤retragerea │
│ │ │autorizare│ │autorizat │autorizaţiei│
│ │ │ │din│prin actul│ │
│ │ │ │ │individual│ │
├────┼─────────┼──────────┼───┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │[ ] │
├────┼─────────┼──────────┼───┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │[ ] │
├────┼─────────┼──────────┼───┼──────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │[ ] │
└────┴─────────┴──────────┴───┴──────────┴────────────┘


    ^3 Se completează în cazul sucursalelor.
    – situaţia persoanelor care au prestat serviciul de investiţii prevăzut la pct. 5 din secţiunea A, anexa nr. 1 la Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, în numele societăţii la sediul secundar este următoarea:

┌────┬─────────┬─────────┬────────────────────────┐
│ │ │ │Situaţie │
│ │ │ ├──────────────┬─────────┤
│ │ │Nr. de │transferat la │s-a │
│Nr. │Numele şi│înscriere│sediul │solicitat│
│crt.│prenumele│în │societăţii │radierea │
│ │ │registrul├───┬──────────┤din │
│ │ │A.S.F. │ │autorizat │Registrul│
│ │ │ │din│prin actul│A.S.F. │
│ │ │ │ │individual│ │
├────┼─────────┼─────────┼───┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │[ ] │
├────┼─────────┼─────────┼───┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │[ ] │
├────┼─────────┼─────────┼───┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────┴─────────┴───┴──────────┴─────────┘


    – situaţia persoanelor care oferă informaţii privind instrumentele financiare, serviciile de investiţii sau serviciile auxiliare în numele S.S.I.F. în conformitate cu art. 87 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare:

┌────────┬────────────────────┬────────┐
│Nr. crt.│Numele şi prenumele │Situaţia│
├────────┼────────────────────┼────────┤
│ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────┤
│ │ │ │
├────────┼────────────────────┼────────┤
│ │ │ │
└────────┴────────────────────┴────────┘


    Dată şi semnată astăzi, pe propria răspundere, cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform legii.
    Data ..................
    Semnătura ....................
    ^III Se completează în cazul desfiinţării sediilor secundare."

    82. La anexa nr. 2, titlul tabelului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────────────────┐
│CERERE DE RETRAGERE A AUTORIZAŢIEI │
│SOCIETĂŢII DE SERVICII DE INVESTIŢII │
│FINANCIARE ……………………….^1 │
│Acordată prin actul individual A.S.F. │
│de tip ............. nr. ……… din ………… │
└──────────────────────────────────────┘


    ^1 Se va completa denumirea solicitantului.“"

    83. Anexa nr. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 5


┌────────────┬─────────────────────────┐
│ │OPIS DOCUMENTE PENTRU │
│ │AUTORIZAREA MODIFICĂRILOR│
│ │ÎN MODUL DE ORGANIZARE ŞI│
│ │FUNCŢIONARE │
│PAGINA 1/1 │AL SOCIETĂŢII DE SERVICII│
│ │DE INVESTIŢII FINANCIARE │
│ │………………………………^1 │
│ │^1 Se va completa │
│ │denumirea solicitantului.│
├────────────┴─────────────────────────┤
│Documente generale │
├────────────────────────────────────┬─┤
│- Hotărârea organului statutar al │[│
│S.S.I.F. │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│- Actul adiţional la actul │ │
│constitutiv al S.S.I.F./Actul │ │
│constitutiv actualizat^2 │ │
│^2 Nu se va transmite în cazul │ │
│modificării structurii │ │
│acţionariatului. │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│- original │[│
│ │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│- copie legalizată │[│
│ │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│- copie care să poarte atestare │ │
│avocaţială ori legalizare emisă de │[│
│secretarul primăriilor unde nu │]│
│există cabinete notariale │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│- Dovada achitării în contul A.S.F. │[│
│a tarifului pentru modificarea/ │]│
│completarea autorizaţiei │ │
├────────────────────────────────────┴─┤
│Documente specifice pentru (Se bifează│
│documentele anexate în funcţie de │
│modificarea solicitată a fi │
│autorizată.) │
├────────────┬───────────────────────┬─┤
│ │- dovada vărsării │ │
│ │integrale a sumei cu │ │
│ │care se majorează │ │
│ │capitalul social │[│
│ │într-un cont deschis │]│
│ │special în acest scop │ │
│ │la o instituţie de │ │
│ │credit │ │
│ ├───────────────────────┼─┤
│ │- raportul auditorului │ │
│ │financiar/firmei de │ │
│ │audit cu privire la │[│
│ │legalitatea majorării/ │]│
│ │reducerii capitalului │ │
│Modificarea │social │ │
│capitalului ├───────────────────────┼─┤
│social │- dovada publicării în │ │
│ │Monitorul Oficial al │ │
│ │României, Partea a │ │
│ │IV-a, a hotărârii │ │
│ │adunării generale │ │
│ │extraordinare a │ │
│ │acţionarilor │[│
│ │referitoare la │]│
│ │reducerea capitalului │ │
│ │social şi documentul │ │
│ │justificativ care │ │
│ │atestă înregistrarea de│ │
│ │opoziţii la această │ │
│ │hotărâre sau lipsa │ │
│ │acestora, după caz │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│ │- dovada deţinerii │ │
│ │capitalului iniţial │ │
│ │prevăzut la art. 47 din│ │
│ │Legea nr. 126/2018 │ │
│Modificarea │privind pieţele de │ │
│obiectului │instrumente financiare,│[│
│de │cu modificările şi │]│
│activitate │completările │ │
│ │ulterioare, │ │
│ │corespunzător │ │
│ │obiectului de │ │
│ │activitate supus │ │
│ │autorizării │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│ │- copie legalizată sau │ │
│ │copie care să poarte │ │
│ │atestare avocaţială ori│ │
│ │legalizare emisă de │ │
│ │secretarul primăriilor │ │
│ │unde nu există cabinete│[│
│ │notariale a actului │]│
│Schimbarea │care atestă deţinerea │ │
│sediului │cu titlu legal a │ │
│social │spaţiului destinat │ │
│ │sediului social necesar│ │
│ │funcţionării S.S.I.F. │ │
│ ├───────────────────────┼─┤
│ │- declaraţie pe propria│ │
│ │răspundere, sub │[│
│ │semnătură olografă, a │]│
│ │reprezentantului legal │ │
│ │al S.S.I.F. │ │
├────────────┼───────────────────────┼─┤
│ │- copie legalizată sau │ │
│ │copie care să poarte │ │
│ │atestare avocaţială ori│ │
│ │legalizare emisă de │ │
│ │secretarul primăriilor │ │
│ │unde nu există cabinete│[│
│ │notariale a actului │]│
│ │care atestă deţinerea │ │
│ │cu titlu legal a │ │
│ │spaţiului destinat │ │
│ │funcţionării sediului │ │
│ │secundar al S.S.I.F. │ │
│ ├───────────────────────┼─┤
│ │- regulamentul de │ │
│ │organizare şi │ │
│ │funcţionare care va │ │
│ │cuprinde cele │ │
│ │menţionate la art. 15 │ │
│Înfiinţarea/│alin. (1) lit. f) din │ │
│Desfiinţarea│Regulamentul A.S.F. nr.│ │
│de sedii │5/2019 privind │[│
│secundare │reglementarea unor │]│
│ │dispoziţii referitoare │ │
│ │la prestarea │ │
│ │serviciilor şi │ │
│ │activităţilor de │ │
│ │investiţii conform │ │
│ │Legii nr. 126/2018 │ │
│ │privind pieţele de │ │
│ │instrumente financiare │ │
│ ├───────────────────────┼─┤
│ │- declaraţie pe propria│ │
│ │răspundere din partea │ │
│ │reprezentantului legal │ │
│ │al S.S.I.F. care va │[│
│ │cuprinde cele │]│
│ │menţionate la art. 15 │ │
│ │alin. (1) lit. h) din │ │
│ │Regulamentul A.S.F. nr.│ │
│ │5/2019 │ │
├────────────┴───────────────────────┴─┤
│Numele şi prenumele reprezentantului │
│legal: …………………………........ Semnătura │
│reprezentantului legal: ……………… │
│Numele şi prenumele persoanei care │
│îndeplineşte funcţia de conformitate: │
│Semnătura persoanei care îndeplineşte │
│funcţia │
│………………………………………………… de conformitate: │
│……………….........…………… │
│Data: │
└──────────────────────────────────────┘


    NOTE:
    Pentru modificări în componenţa organului de conducere al S.S.I.F. se vor transmite documentele prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia celor cerute deja prin Regulamentul delegat (UE) 2017/1.943 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind informaţiile şi cerinţele de autorizare a firmelor de investiţii.
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal."

    84. La anexa nr. 9, pagina 3/4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌─────────────────┬───────────────────────────────────┐
│PAGINA 3/4 │ │
│9. MEMBRII │ │
│ORGANULUI DE │ │
│CONDUCERE │INFORMAŢII ACTUALIZATE PRIVIND │
│PERSOANE CARE │S.S.I.F. │
│ÎNDEPLINESC │ │
│FUNCŢIA DE │ │
│CONFORMITATE, │ │
│AGENŢII DELEGAŢI │ │
├─────────────────┼────────────────────┬──────────────┤
│ │Funcţia şi, în cazul│ │
│Numele şi │membrilor organului │Codul numeric │
│prenumele │de conducere, data │personal │
│ │expirării mandatului│ │
├─────────────────┼────────────────────┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬─┬─┤
├─────────────────┼────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼─┤
├─────────────────┼────────────────────┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼┼─┼─┤
├─────────────────┴────────────────────┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴┴─┴─┤
│Numele şi prenumele reprezentantului legal: │
│.................................................... │
│Semnătura reprezentantului legal: │
│………………...............................................│
│Data: │
└─────────────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal şi ştampila societăţii."

    85. Anexa nr. 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 10

    GHID
    cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind funcţia de asigurare a conformităţii I. Domeniu de aplicare
    Cui i se aplică?
    1. Prezentul ghid se aplică autorităţilor competente şi următorilor participanţi la piaţa financiară:
    (i) firmele de investiţii, atunci când acestea furnizează servicii de investiţii sau activităţi de investiţii sau când le vând clienţilor depozite structurate sau le furnizează consultanţă cu privire la acestea;
    (ii) instituţiile de credit, atunci când acestea furnizează servicii de investiţii sau activităţi de investiţii sau când le vând clienţilor depozite structurate sau le furnizează consultanţă cu privire la acestea;
    (iii) societăţile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), atunci când acestea furnizează serviciile menţionate la art. 6 alin. (3) din Directiva OPCVM, în conformitate cu art. 6 alin. (4) din directiva respectivă; precum şi
    (iv) administratorii de fonduri de investiţii alternative (AFIA), atunci când aceştia furnizează serviciile menţionate la art. 6 alin. (4) din DAFIA, în conformitate cu art. 6 alin. (6) din directiva respectivă.
    Ce se aplică?
    2. Prezentul ghid se aplică în raport cu art. 16 alin. (2) din MiFID II şi cu art. 22 din Regulamentul delegat MiFID II.
    Când se aplică?
    3. Prezentul ghid se aplică după două luni de la data publicării sale pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE.
    4. Documentul intitulat «Orientări cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID privind funcţia de asigurare a conformităţii»^1 elaborat în temeiul MiFIDI încetează să mai fie valabil la aceeaşi dată.
    ^1 ESMA/2012/388.
    Referinţe legislative, abrevieri şi definiţii
    Referinţe legislative
    DAFIA - Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 şi (UE) nr. 1095/2010^2
    ^2 JO L 174, 1.7.2011, p. 1.
    CRD - Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituţiilor de credit şi supravegherea prudenţială a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, de modificare a Directivei 2002/87/CE şi de abrogare a Directivelor 2006/48/CE şi 2006/49/CE^3
    ^3 JO L 176, 27.6.2013, p. 338-436.
    CRR - Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012^4
    ^4 JO L 176, 27.6.2013, p. 1.
    Regulamentul ESMA - Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei^5
    ^5 JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
    MiFID I - Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind pieţele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE şi 93/6/CEE ale Consiliului şi a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului^6
    ^6 JO L 145, 30.4.2004, p. 1.
    MiFID II - Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE^7
    ^7 JO L 173, 12.6.2014, p. 349.
    Regulamentul delegat MiFID II - Regulamentul delegat (UE) 2017/565 al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare aplicabile firmelor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate^8
    ^8 JO L 87, 31.3.2017, p. 1.
    Directiva delegată MiFID II - Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei din 7 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte protejarea instrumentelor financiare şi a fondurilor care aparţin clienţilor, obligaţiile de guvernanţă a produsului şi normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare^9
    ^9 JO L 87, 31.3.2017, p. 500.
    Directiva OPCVM - Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege şi a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM)^10
    ^10 JO L302, 17.11.2009, p. 32.
    DAFIA - Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiţii alternative şi de modificare a Directivelor 2003/41/CE şi 2009/65/CE şi a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 şi (UE) nr. 1.095/2010^11
    ^11 JO L 174, 1.7.2011, p. 1. Abrevieri
    ESMA - Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe Definiţii
    firme - Firmele de investiţii [astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. (1) din MiFID II], atunci când acestea furnizează servicii de investiţii sau activităţi de investiţii sau când vând depozite structurate sau le furnizează clienţilor consiliere cu privire la depozite structurate; instituţiile de credit [astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) pct. (1) din CRR], atunci când acestea furnizează servicii de investiţii sau activităţi de investiţii sau când le vând clienţilor depozite structurate sau le furnizează consiliere cu privire la acestea; societăţile de administrare a OPCVM [astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) lit. (b) din Directiva OPCVM], atunci când acestea furnizează serviciile menţionate la art. 6 alin. (3) din Directiva OPCVM, în conformitate cu art. 6 alin. (4) din directiva respectivă; şi AFIA [astfel cum sunt definite la art. 4 alin. (1) lit. (b) din DAFIA] care sunt AFIA externe atunci când acestea furnizează serviciile menţionate la art. 6 alin. (4) din DAFIA, în conformitate cu art. 6 alin. (6) din directiva respectivă.
    II. Scop
    5. Prezentul ghid este elaborat în temeiul art. 16 alin. (1) din Regulamentul ESMA. Obiectivele prezentului ghid sunt de a stabili practici de supraveghere consecvente, eficiente şi eficace în cadrul SESF şi de a asigura aplicarea comună, uniformă şi consecventă a anumitor aspecte ale funcţiei de asigurare a conformităţii prevăzute în MiFID II în raport cu cerinţele menţionate la pct. 2.
    6. ESMA se aşteaptă, de asemenea, ca prezentul ghid să promoveze o mai mare convergenţă în ceea ce priveşte interpretarea şi abordările în materie de supraveghere ale cerinţelor MiFID II privind funcţia de asigurare a conformităţii, axându-se pe o serie de aspecte importante şi sporind astfel valoarea standardelor existente. Contribuind la garantarea respectării de către firme a standardelor uniforme de reglementare, ESMA anticipează o consolidare corespunzătoare a protecţiei investitorilor.
    III. Obligaţii de conformare şi raportare Statutul ghidului
    7. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi firmele trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta prezentul ghid.
    8. Autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să se conformeze prin includerea acestuia în cadrele lor juridice şi/sau de supraveghere naţionale, după caz, inclusiv în cazul în care anumite orientări specifice vizează, în principal, firmele. În acest caz, autorităţile competente trebuie să asigure, prin activităţi de supraveghere, respectarea ghidului de către firme. Cerinţe de raportare
    9. În decurs de două luni de la data publicării ghidului pe siteul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autorităţile competente cărora li se aplică prezentul ghid trebuie să informeze ESMA dacă: (i) respectă, (ii) nu respectă, dar intenţionează să respecte sau dacă (iii) nu respectă şi nu intenţionează să respecte ghidul.
    10. În caz de neconformitate, autorităţile competente trebuie, de asemenea, să informeze ESMA, în decurs de două luni de la data publicării ghidului pe site-ul ESMA în toate limbile oficiale ale UE, cu privire la motivele de neconformare cu prezentul ghid.
    11. Pe site-ul ESMA este disponibil un model de notificare. Odată ce a fost completat, modelul va fi transmis către ESMA.
    12. Firmele nu sunt obligate să raporteze dacă respectă sau nu prezentul ghid.
    IV. Ghid cu privire la anumite aspecte ale cerinţelor MiFID II privind funcţia de asigurare a conformităţii
    13. Ca parte a responsabilităţii lor de a asigura respectarea de către firmă a obligaţiilor care le revin în temeiul MiFID II, cadrele de conducere de nivel superior trebuie să se asigure că funcţia de asigurare a conformităţii îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 22 din Regulamentul delegat MiFID II.
    1. Responsabilităţile funcţiei de asigurare a conformităţii Orientări cu privire la evaluarea riscului de conformitate
    [art. 22 alin. (1) şi alin. (2) al doilea paragraf din Regulamentul delegat MiFID II]
    Orientarea 1
    14. În temeiul art. 22 alin. (2) din Regulamentul delegat MiFID II, funcţia de asigurare a conformităţii, în cadrul sarcinilor sale, efectuează o evaluare a riscului pentru a se asigura că riscurile de conformitate sunt monitorizate global. Funcţia de asigurare a conformităţii stabileşte un program de monitorizare bazat pe riscuri, pornind de la această evaluare a riscului de conformitate, pentru a stabili priorităţile sale şi obiectivul activităţilor de monitorizare, de consultanţă şi de asistenţă.
    15. Constatările formulate pe baza evaluării riscului de conformitate trebuie utilizate pentru a stabili programul de lucru al funcţiei de asigurare a conformităţii, precum şi pentru a aloca în mod eficient resursele aferente funcţiei. Evaluarea riscului de conformitate trebuie revizuită periodic şi, după caz, actualizată în vederea asigurării faptului că obiectivele, scopul şi domeniul de aplicare a activităţilor de monitorizare a conformităţii şi de consiliere rămân valabile.
    16. În ceea ce priveşte demersurile de identificare a nivelului de risc de conformitate cu care se confruntă firma, art. 22 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul delegat MiFID II prevede obligaţia ca funcţia de asigurare a conformităţii să ţină seama de toate domeniile serviciilor şi activităţilor de investiţii, precum şi ale serviciilor auxiliare furnizate de firmă. Aceasta trebuie să includă tipurile de instrumente financiare tranzacţionate şi distribuite, categoriile clienţilor firmei, canalele de distribuţie şi, după caz, organizarea internă a grupului.
    17. Evaluarea riscului de conformitate trebuie să ia în considerare obligaţiile aplicabile în temeiul MiFID II, normele naţionale de punere în aplicare, precum şi politicile, procedurile, sistemele şi controalele puse în aplicare în cadrul firmei în materie de servicii şi de activităţi de investiţii. Evaluarea trebuie să ţină seama, de asemenea, de rezultatele unor eventuale activităţi de monitorizare, precum şi de unele posibile constatări relevante ale auditurilor interne sau externe.
    18. Riscurile identificate trebuie revizuite periodic şi, după caz, în regim ad-hoc, pentru a se asigura că eventualele riscuri emergente sunt luate în considerare (de exemplu, riscurile generate de noile domenii de activitate, alte modificări relevante ale structurii firmei sau ale cadrului de reglementare aplicabil). Orientări cu privire la obligaţiile de monitorizare ale funcţiei de asigurare a conformităţii
    [art. 22 alin. (2) lit. (a) şi al doilea paragraf din Regulamentul delegat MiFID II]
    Orientarea 2
    19. Obiectivul programului de monitorizare bazat pe riscuri trebuie să fie acela de a aprecia dacă activitatea firmei se desfăşoară sau nu cu respectarea obligaţiilor care îi revin acesteia în temeiul MiFID II, precum şi dacă politicile şi procedurile sale interne şi măsurile de organizare şi de control continuă să fie eficace şi adecvate, în vederea asigurării faptului că riscul de conformitate este monitorizat global.
    20. În cazul în care firma face parte dintr-un grup, responsabilitatea pentru funcţia de asigurare a conformităţii îi revine fiecărei firme din cadrul grupului respectiv. Prin urmare, firma trebuie să se asigure că funcţia sa de asigurare a conformităţii continuă să fie responsabilă de monitorizarea propriului risc de conformitate. Acesta include cazurile în care o firmă externalizează sarcinile de conformitate către o altă firmă din cadrul grupului. Cu toate acestea, funcţia de asigurare a conformităţii din cadrul fiecărei firme trebuie să ţină seama de grupul din care aceasta face parte, de exemplu colaborând îndeaproape cu personalul departamentelor de audit, juridic, de reglementare şi de asigurare a conformităţii din cadrul altor părţi ale grupului.
    21. Abordarea bazată pe riscuri în ceea ce priveşte asigurarea conformităţii trebuie să reprezinte baza stabilirii instrumentelor şi a metodologiilor corespunzătoare utilizate de funcţia de asigurare a conformităţii, precum şi a amplorii programului de monitorizare şi a frecvenţei activităţilor de monitorizare efectuate de funcţia de asigurare a conformităţii (care poate fi recurentă, ad-hoc şi/sau continuă). Funcţia de asigurare a conformităţii trebuie, de asemenea, să garanteze faptul că activităţile sale de monitorizare nu sunt doar documentare, ci că se verifică, de asemenea, modul în care politicile şi procedurile sunt puse în aplicare în practică, de exemplu prin inspecţii la faţa locului la unităţile de activitate operative. Funcţia de asigurare a conformităţii trebuie, de asemenea, să ia în considerare domeniul de aplicare a revizuirilor care trebuie efectuate.
    22. Exemple de instrumente şi metodologii adecvate pentru activităţile de monitorizare care ar putea fi utilizate de funcţia de asigurare a conformităţii includ (dar nu se limitează la) următoarele:
    a) utilizarea unor măsurători ale riscurilor agregate (de exemplu, indicatori de risc);
    b) utilizarea unor rapoarte (suplimentare) care impun atenţia conducerii, în care sunt prezentate abateri semnificative între evenimentele care au survenit în fapt şi preconizări (raport privind excepţiile) sau situaţii care necesită soluţionarea (jurnal de probleme);
    c) supravegherea ţintită a activităţii de tranzacţionare, verificarea respectării procedurilor, verificările documentare, intervievarea personalului relevant şi/sau, după caz, şi la latitudinea funcţiei de asigurare a conformităţii, intervievarea unui eşantion relevant de clienţi ai firmei.
    23. Programul de monitorizare trebuie să reflecte modificările profilului de risc al firmei, care pot surveni, de exemplu, în urma unor evenimente importante, cum ar fi achiziţii la nivel de firmă, schimbări ale sistemului informatic sau reorganizare. Aceasta trebuie să cuprindă, de asemenea, punerea în aplicare şi eficacitatea oricăror măsuri de remediere adoptate de firmă ca răspuns la încălcări ale MiFID II, actelor delegate sau de punere în aplicare aferente şi/sau dispoziţiilor naţionale de transpunere din documentele menţionate anterior.
    24. Activităţile de monitorizare desfăşurate de funcţia de asigurare a conformităţii trebuie, de asemenea, să ia în considerare:
    a) obligaţia firmei de a respecta cerinţele de reglementare ale domeniului de activitate;
    b) controalele de nivelul I în domeniile de activitate ale firmei (şi anume, controalele unităţilor operative, spre deosebire de controalele de nivelul II efectuate pentru respectarea conformităţii); şi
    c) revizuiri realizate de funcţia de gestionare a riscurilor, de funcţia de audit intern sau de alte funcţii de control din domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii.
    25. Revizuirile realizate de funcţiile de control trebuie coordonate cu activităţile de monitorizare desfăşurate de funcţia de asigurare a conformităţii, respectând totodată independenţa şi mandatul diverselor funcţii.
    26. Funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să aibă rolul de a supraveghea funcţionarea procesului de reclamaţii şi trebuie să considere reclamaţiile drept sursă de informaţii relevante în contextul responsabilităţilor sale generale de monitorizare. Aceasta nu impune ca funcţia de asigurare a conformităţii să aibă un rol în stabilirea rezultatului reclamaţiilor. În această privinţă, firmele trebuie să acorde funcţiei de asigurare a conformităţii acces la toate reclamaţiile clienţilor primite de firmă. Orientări cu privire la obligaţiile de raportare ale funcţiei de asigurare a conformităţii
    [art. 16 alin. (2) din MiFID II, art. 21 alin. (1) lit. (e), alin. (2) lit. (c) şi alin. (3) lit. (b), art. 25 alin. (2) şi (3) şi art. 26 alin. (3) şi (7) din Regulamentul delegat MiFID II, art. 9 alin. (6) şi (7) şi art. 10 alin. (6) şi (8) din Directiva delegată MiFID II]
    Orientarea 3
    27. În temeiul art. 22 alin. (2) lit. (c) şi alin. (3) lit. (c) şi al art. 25 alin. (2) şi (3) din Regulamentul delegat MiFID II, rapoartele obligatorii privind conformitatea constituie instrumente adecvate care impun neapărat atenţia conducerii. Rapoartele obligatorii privind conformitatea trebuie să cuprindă toate unităţile de activitate implicate în furnizarea de servicii şi activităţi de investiţii şi de servicii auxiliare prestate de o firmă.
    În cazul în care raportul nu acoperă toate aceste activităţi şi servicii ale firmei, trebuie să se precizeze clar care sunt motivele.
    28. Rapoartele obligatorii privind conformitatea trebuie, printre altele, să conţină informaţii cu privire la următoarele aspecte, în funcţie de relevanţa acestora:
    a) informaţii generale:
    - informaţii cu privire la caracterul adecvat şi la eficacitatea politicilor şi procedurilor firmei menite să asigure faptul că firma şi personalul acesteia respectă obligaţiile care le revin în temeiul MiFID II;
    – modificările şi evoluţiile relevante ale cerinţelor aplicabile în decursul perioadei cuprinse în raport;
    – un rezumat al structurii funcţiei de asigurare a conformităţii, inclusiv numărul total al membrilor personalului angajaţi, calificările acestora şi liniile de raportare, iar în rapoartele ulterioare, eventuale modificări ale aspectelor menţionate;
    b) modul de realizare a monitorizării şi a revizuirii:
    - modul în care funcţia de asigurare a conformităţii monitorizează elaborarea şi revizuirea obligaţiilor în temeiul MiFID II şi modul în care eventualele riscuri de nerespectare de către firmă sau de personalul acesteia a obligaţiilor care le revin sunt identificate într-o etapă timpurie;
    – un rezumat al inspecţiilor la faţa locului sau al verificărilor documentare desfăşurate de funcţia de asigurare a conformităţii;
    – un rezumat al activităţilor de monitorizare planificate pentru revizuirea ulterioară;
    c) constatări:
    - un rezumat al principalelor constatări formulate în urma revizuirii politicilor şi procedurii, inclusiv riscurile identificate în ceea ce priveşte domeniul de aplicare a activităţilor de monitorizare ale funcţiei de asigurare a conformităţii;
    – încălcările şi deficienţele în ceea ce priveşte organizarea firmei şi procesul de conformitate al acesteia;
    – numărul de reclamaţii primite în decursul perioadei supuse revizuirii, în cazul în care acestea nu au fost deja raportate prin alte surse. În cazul în care, ca urmare a revizuirii reclamaţiilor clienţilor, sunt identificate anumite aspecte specifice referitoare la asigurarea conformităţii sau la risc în ceea ce priveşte politicile sau procedurile adoptate de firmă în vederea furnizării de servicii şi activităţi de investiţii, aceste aspecte trebuie raportate în mod specific;
    d) acţiuni întreprinse:
    - un rezumat care cuprinde acţiunile întreprinse în vederea abordării riscurilor semnificative de nerespectare de către firmă sau de personalul acesteia a obligaţiilor ce le revin în temeiul MiFID II;
    – măsurile luate şi măsurile care trebuie luate în vederea asigurării conformităţii cu cerinţele aplicabile modificate;
    – reacţia la reclamaţiile primite şi orice plăţi efectuate în baza reclamaţiei, în cazul în care acestea nu au fost deja raportate prin alte surse. Acţiunile care vizează anumite aspecte specifice referitoare la asigurarea conformităţii sau la risc identificate în ceea ce priveşte politicile sau procedurile adoptate de firmă în vederea furnizării de servicii şi activităţi de investiţii, ca urmare a revizuirii reclamaţiilor clienţilor;
    e) altele:
    - alte aspecte semnificative în materie de asigurare a conformităţii care au survenit de la efectuarea ultimului raport;
    – o trecere în revistă a corespondenţei materiale cu autorităţile competente; şi
    – informaţii cu privire la orice abatere a cadrelor de conducere de nivel superior de la recomandările sau evaluările importante emise de funcţia de asigurare a conformităţii;
    – informaţii cu privire la orice abatere de la principiul conform căruia celelalte unităţi de activitate nu trebuie să emită instrucţiuni sau să influenţeze în alt mod personalul care se ocupă de asigurarea conformităţii şi activităţile desfăşurate de acesta; şi
    – în cazul în care o firmă face uz de derogare pentru a evita numirea unui responsabil cu asigurarea conformităţii a cărui răspundere exclusivă în cadrul firmei să fie funcţia de asigurare a conformităţii, evaluarea faptului dacă măsurile menite să reducă la minim conflictele de interese sunt în continuare adecvate.
    29. În secţiunea raportului care vizează mecanismele de guvernanţă a produsului stabilite de firmă, funcţia de asigurare a conformităţii trebuie, de asemenea, să abordeze, acolo unde acest lucru este relevant pentru situaţia firmei (de exemplu, ţinând seama de rolul său în calitate de fabricant şi/sau distribuitor de produse), cel puţin următoarele aspecte:
    a) rolul funcţiei de asigurare a conformităţii în ceea ce priveşte participarea la elaborarea, monitorizarea şi revizuirea politicilor şi procedurilor firmei în materie de guvernanţă a produsului;
    b) toate subiectele impuse în temeiul art. 22 alin. (2) din Regulamentul delegat MiFID II, cu privire la monitorizarea guvernanţei produsului în cadrul firmei de către funcţia de asigurare a conformităţii (de exemplu, constatările funcţiei de asigurare a conformităţii în ceea ce priveşte politicile şi procedurile firmei în materie de guvernanţă a produsului, încălcările şi deficienţele, acţiunile întreprinse sau care trebuie întreprinse pentru remedierea celor din urmă);
    c) în mod sistematic, informaţiile cu privire la instrumentele financiare produse/distribuite de firmă, inclusiv informaţii cu privire la strategia de distribuţie în conformitate cu art. 9 alin. (6) şi art. 10 alin. (8) din Directiva delegată MiFID II, şi anume cel puţin:
    - numărul şi natura produselor fabricate sau distribuite (după caz), inclusiv pieţele-ţintă respective şi alte informaţii din cadrul procesului respectiv de aprobare a produsului necesare pentru a evalua riscul de conformitate al produsului, în special în ceea ce priveşte politica firmei de guvernanţă a produsului (de exemplu, complexitatea produsului, conflictele de interese aferente produsului, îndeosebi date relevante din analiza pe bază de scenarii, ponderea cost-randament), concentrându-se în mod specific asupra noilor tipuri de produse fabricate sau distribuite în decursul perioadei de raportare, precum şi asupra celor ale căror caracteristici au fost modificate în proporţie semnificativă în cursul perioadei respective;
    – (în cazul firmelor producătoare) drept parte din informaţiile privind strategia de distribuţie respectivă: firmele distribuitoare respective, cu accent specific pe noile firme distribuitoare;
    – dacă produsele sunt sau nu sunt distribuite în afara pieţeiţintă (pozitive) şi în ce măsură, obiectivul fiind acela de a evalua dacă mecanismele de guvernanţă a produsului stabilite de firmă funcţionează în modul prevăzut. Pentru a realiza acest demers, funcţia de asigurare a conformităţii poate analiza critic activitatea, rapoartele sau metodele funcţiei sau ale personalului firmei care se ocupă de mecanismele de guvernanţă a produsului. Conform principiului proporţionalităţii, în timpul raportării, de exemplu, cu privire la mecanismele de guvernanţă a produsului stabilite de firmă, informaţiile referitoare la produsele mai simple şi mai obişnuite pot fi prezentate cu mai puţine amănunte, în timp ce produsele caracterizate prin complexitate sau cele cu caracteristici de risc sau alte caracteristici relevante (cum ar fi, de exemplu, lipsa de lichiditate şi inovarea) trebuie descrise mai în amănunt.
    30. Sub rezerva principiului proporţionalităţii, firmele trebuie să prefere o organizare în cadrul căreia funcţia de asigurare a conformităţii şi funcţia de gestionare a reclamaţiilor sunt separate în mod corespunzător. În cazul în care funcţia firmei de asigurare a conformităţii are, de asemenea, rolul de funcţie de gestionare a reclamaţiilor, raportul privind conformitatea trebuie să abordeze orice probleme care decurg din punerea în aplicare a măsurilor pe care le-a instituit firma pentru a evalua, a reduce la minim şi a gestiona orice conflicte de interese care apar între cele două funcţii, inclusiv, în special, nerespectarea de către firmă a obligaţiilor care îi revin în ceea ce priveşte tratarea reclamaţiilor.
    31. Funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să ţină seama de necesitatea unor linii de raportare suplimentare către orice funcţie de asigurare a conformităţii din cadrul grupului.
    32. Autorităţile competente pot adopta diverse abordări în ceea ce priveşte supravegherea obligaţiilor de raportare ale funcţiei de asigurare a conformităţii. De exemplu, unele autorităţi competente le solicită firmelor să le furnizeze rapoarte privind funcţia de asigurare a conformităţii în regim periodic sau ad-hoc, în timp ce altele le solicită, de asemenea, cadrelor de conducere de nivel superior să furnizeze o versiune adnotată a raportului, în care să figureze explicaţii referitoare la constatările funcţiei de asigurare a conformităţii. Aceste practici le furnizează autorităţilor competente informaţii directe cu privire la activităţile de asigurare a conformităţii desfăşurate de o firmă, precum şi cu privire la orice încălcări ale prevederilor aplicabile. Orientări cu privire la obligaţiile de acordare de consultanţă şi de asistenţă ale funcţiei de asigurare a conformităţii
    [art. 22 alin. (2) lit. (b) şi art. 27 alin. (3) din Regulamentul delegat MiFID II]
    Orientarea 4
    33. Firmele trebuie să garanteze că funcţia de asigurare a conformităţii îşi îndeplineşte responsabilităţile privind acordarea de consultanţă şi de asistenţă, inclusiv oferirea de sprijin pentru instruirea personalului şi a conducerii; furnizarea de asistenţă zilnică pentru personal şi pentru conducere şi participarea la stabilirea politicilor şi procedurilor din cadrul firmei (de exemplu, politica de remunerare a firmei sau politicile şi procedurile firmei în materie de guvernanţă a produsului).
    34. Firmele trebuie să promoveze şi să consolideze o «cultură a conformităţii» la nivelul întregii firme, demers care trebuie sprijinit de cadrele de conducere de nivel superior. Scopul culturii conformităţii este nu doar de a stabili mediul general în care sunt tratate aspectele privind conformitatea, ci şi de a insufla personalului principiul îmbunătăţirii protecţiei investitorilor, precum şi de a contribui la stabilitatea sistemului financiar.
    35. Firma trebuie să se asigure că personalul său este instruit corespunzător^12. Funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să sprijine unităţile de activitate implicate în domeniul de furnizare a serviciilor şi activităţilor de investiţii (şi anume, întregul personal implicat direct sau indirect în furnizarea de servicii şi activităţi de investiţii) în desfăşurarea oricărui tip de instruire relevant. Instruirea şi alte tipuri de sprijin trebuie să se concentreze în special, dar nu exclusiv, pe:
    a) politicile şi procedurile interne ale firmei şi pe structura sa organizatorică în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii; şi
    b) MiFID II, actele sale delegate şi de punere în aplicare, legislaţia naţională de punere în aplicare, standardele aplicabile, ghidurile şi alte orientări elaborate de ESMA şi de autorităţile competente, orice alte cerinţe de supraveghere şi de reglementare care ar putea fi relevante, precum şi orice modificări ale acestora.
    36. Instruirea trebuie desfăşurată periodic, iar o instruire bazată pe nevoile de formare trebuie desfăşurată atunci când este necesar. Instruirea trebuie furnizată după caz - de exemplu, întregului personal al firmei în ansamblu, unor unităţi de activitate specifice sau unei anumite persoane.
    37. Instruirea trebuie elaborată permanent, astfel încât să ia în considerare toate modificările relevante (de exemplu, noua legislaţie, standardele sau ghidurile emise de ESMA şi de autorităţile competente, precum şi modificările modelului de afaceri al firmei).
    38. Prin cooperare cu echipa de conducere, care deţine responsabilitatea executivă în ultimă instanţă, funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să monitorizeze măsura în care personalul din domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii deţine nivelul necesar de conştientizare şi aplică în mod corect politicile şi procedurile firmei.
    39. Personalul responsabil pentru asigurarea conformităţii trebuie, de asemenea, să ofere asistenţă personalului din unităţile de activitate în activitatea economică zilnică a acestuia şi să fie disponibil să răspundă la întrebările care decurg din activitatea economică de zi cu zi.
    40. Firmele trebuie să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii este implicată în elaborarea politicilor şi procedurilor relevante din cadrul firmei în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii şi al serviciilor auxiliare (de exemplu, politica de remunerare a firmei sau politicile şi procedurile firmei în materie de guvernanţă a produsului). În acest context, funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să aibă capacitatea, de exemplu, de a oferi expertiză şi consiliere în materie de conformitate unităţilor de activitate, cu privire la toate deciziile strategice sau la noile modele de afaceri sau cu privire la lansarea unei noi strategii de publicitate în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii. În cazul în care recomandarea funcţiei de asigurare a conformităţii nu este respectată, funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să documenteze situaţia în consecinţă şi să o prezinte în rapoartele sale de evaluare a conformităţii (eventual în rapoartele ad-hoc, după caz).
    41. Firmele trebuie să se asigure că funcţia de asigurare a conformităţii este implicată în toate modificările semnificative ale organizării firmei în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii şi al serviciilor auxiliare. Aceasta include procesul decizional, atunci când sunt aprobate noi ramuri de activitate sau noi produse financiare, precum şi definirea politicilor de remunerare a personalului. În acest context, funcţiei de asigurare a conformităţii trebuie să i se acorde dreptul de a participa la procesul de aprobare a produselor în cazul firmelor producătoare şi distribuitoare, după caz. Prin urmare, cadrele de conducere de nivel superior trebuie să încurajeze unităţile de activitate să se consulte cu funcţia de asigurare a conformităţii în ceea ce priveşte operaţiunile pe care le desfăşoară, atunci când este cazul.
    42. Firmele trebuie să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii este implicată în întreaga corespondenţă semnificativă necurentă cu autorităţile competente în domeniul serviciilor şi activităţilor de investiţii.
    2. Orientări cu privire la cerinţele organizatorice ale funcţiei de asigurare a conformităţii Orientări cu privire la eficacitatea funcţiei de asigurare a conformităţii
    [art. 21 alin. (1) lit. (d) şi art. 22 alin. (3) lit. (a) din Regulamentul delegat MiFID II]
    Orientarea 5
    43. Atunci când asigură alocarea unor resurse umane şi de altă natură corespunzătoare pentru funcţia de asigurare a conformităţii, firmele trebuie să ia în considerare amploarea şi tipurile de servicii şi activităţi de investiţii şi de servicii auxiliare furnizate de firma respectivă.
    ^12 A se consulta Ghidul cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi a competenţelor; ESMA71-1154262120-153 EN (rev).
    44. Numărul de membri ai personalului necesar pentru sarcinile funcţiei de asigurare a conformităţii depinde în mare măsură de natura serviciilor şi activităţilor de investiţii şi a serviciilor auxiliare, precum şi de natura altor servicii furnizate de firmă. În cazul în care activităţile unei firme de investiţii sunt extinse considerabil, firma trebuie să asigure faptul că funcţia de asigurare a conformităţii este extinsă în egală măsură, în cazul în care este necesar, având în vedere modificările riscului de conformitate al firmei. Cadrele de conducere de nivel superior trebuie să monitorizeze periodic, cel puţin în regim anual, dacă numărul de membri ai personalului şi expertiza acestora corespund în continuare în vederea îndeplinirii atribuţiilor funcţiei de asigurare a conformităţii.
    45. În afară de resursele umane, pentru funcţia de asigurare a conformităţii trebuie alocate suficiente resurse informatice.
    46. În cazul în care firma stabileşte bugete pentru anumite funcţii sau unităţi de activitate, funcţiei de asigurare a conformităţii trebuie să i se aloce un buget care să corespundă nivelului de risc de conformitate la care este expusă firma. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie consultat înainte de stabilirea bugetului. Toate deciziile privind reduceri bugetare semnificative trebuie documentate în scris şi trebuie să conţină explicaţii detaliate.
    47. Pentru asigurarea accesului personalului responsabil de asigurarea conformităţii la informaţiile relevante pentru îndeplinirea sarcinilor acestora în orice moment, firmele trebuie să permită accesul la toate bazele de date şi evidenţele relevante (cum ar fi înregistrările convorbirilor telefonice şi ale comunicaţiilor electronice menţionate la art. 76 din Regulamentul delegat MiFID II). Pentru a avea în permanent o imagine de ansamblu asupra domeniilor firmei în care ar putea apărea informaţii sensibile sau relevante, responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să aibă acces la toate sistemele de informaţii relevante din cadrul firmei, precum şi la orice rapoarte de audit intern sau extern sau la alte raportări către cadrele de conducere de nivel superior sau către funcţia de supraveghere, dacă acestea există. Acolo unde este cazul, responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie, de asemenea, să aibă posibilitatea de a participa la reuniunile cadrelor de conducere de nivel superior sau ale funcţiei de supraveghere. În cazul (care ar trebui să se rezume la situaţii excepţionale) în care acest drept nu se acordă, situaţia trebuie documentată şi explicată în scris. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să deţină cunoştinţe aprofundate cu privire la organizarea firmei, la cultura corporativă şi la procesele decizionale, pentru a fi în măsură să identifice reuniunile la care este important să participe.
    48. În special, este important ca firma să instituie măsurile necesare pentru a asigura un schimb eficace de informaţii între funcţia de asigurare a conformităţii şi alte funcţii de control (de exemplu, auditul intern şi gestionarea riscurilor), precum şi cu alţi auditori interni sau externi. Orientări cu privire la aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi autoritatea funcţiei de asigurare a conformităţii
    [art. 21 alin. (1) lit. (d) şi art. 22 alin. (3) lit. (a) şi (b) din Regulamentul delegat MiFID II]
    Orientarea 6
    49. Personalul din cadrul firmei responsabil cu asigurarea conformităţii dispune de aptitudinile, cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a-şi îndeplini responsabilităţile, în temeiul art. 21 alin. (1) lit. (d) din Regulamentul delegat MiFID II. În plus, funcţia de asigurare a conformităţii dispune de autoritatea necesară în temeiul art. 22 alin. (3) lit. (a) din Regulamentul delegat MiFID II. În special, aceste cerinţe trebuie luate în considerare de către firme atunci când acestea numesc responsabilul cu asigurarea conformităţii. Având în vedere funcţia şi sarcinile atribuite responsabilului cu asigurarea conformităţii, acesta trebuie să facă dovada unor standarde înalte de etică profesională şi de integritate personală.
    50. Pentru a garanta faptul că funcţia de asigurare a conformităţii dispune de autoritatea care se impune în vederea exercitării sarcinilor care îi revin, cadrele de conducere de nivel superior ale firmei trebuie să îi ofere sprijin în exercitarea sarcinilor respective. Autoritatea presupune deţinerea unor competenţe adecvate şi a unor aptitudini personale relevante (cum ar fi, de exemplu, judecata persoanei respective), putând fi consolidată prin recunoaşterea în mod explicit a autorităţii specifice a funcţiei de asigurare a conformităţii prin politica firmei de asigurare a conformităţii.
    51. În cadrul funcţiei de asigurare a conformităţii trebuie să existe cunoştinţe cel puţin cu privire la MiFID II şi la toate actele delegate şi de punere în aplicare aferente, la legislaţia de punere în aplicare şi reglementările naţionale, precum şi la toate standardele, ghidurile şi alte orientări aplicabile emise de ESMA şi de autorităţile competente, în măsura în care acestea sunt relevante pentru îndeplinirea sarcinilor de conformitate. Personalul responsabil cu asigurarea conformităţii trebuie să beneficieze de formare periodică pentru a-şi menţine nivelul de cunoştinţe. Pentru responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii desemnat este necesar un nivel mai ridicat de competenţă.
    52. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să posede cunoştinţe şi o experienţă suficient de vastă, precum şi un nivel suficient de ridicat de competenţă pentru aşi putea asuma responsabilitatea pentru funcţia de asigurare a conformităţii în ansamblu şi pentru a asigura eficacitatea acesteia. Pentru a demonstra nivelul necesar de cunoştinţe şi/sau de competenţă pot fi prevăzute diverse opţiuni la nivel naţional în statul membru în cauză. De exemplu, unele autorităţi competente autorizează sau aprobă responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii desemnat în urma evaluării calificărilor acestuia. Această evaluare poate include o analiză a CV-ului responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii, precum şi un interviu cu persoana desemnată şi/sau un examen care trebuie promovat. Acest tip de proces de autorizare poate contribui la consolidarea poziţiei funcţiei de asigurare a conformităţii în cadrul firmei şi în raport cu terţii. Alte abordări de reglementare încadrează obligatoriu evaluarea calificărilor responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii exclusiv în sfera de responsabilitate a cadrelor de conducere de nivel superior ale firmei. Cadrele de conducere de nivel superior evaluează calificările potenţialului responsabil cu funcţia de asigurare a conformităţii anterior numirii. Conformitatea firmei în mod corespunzător cu cerinţele de la art. 21 alin. (1) lit. (d) şi art. 22 alin. (3) lit. (a) şi (b) este analizată ulterior în cadrul evaluării generale a conformităţii firmei cu cerinţele relevante ale MiFID II.
    53. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să facă dovada unei experienţe profesionale suficiente, întrucât aceasta este necesară pentru a putea evalua riscurile de conformitate şi conflictele de interese inerente activităţilor economice ale firmei. Experienţa profesională necesară poate să fi fost dobândită, printre altele, în funcţii operaţionale, în alte funcţii de control sau în funcţii de reglementare. În unele jurisdicţii, experienţa profesională este luată în considerare doar dacă a fost dobândită în decursul unei perioade minime de timp şi cu condiţia să nu fie perimată.
    54. Responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să aibă cunoştinţe specifice cu privire la diferitele activităţi furnizate de firmă. Competenţele relevante impuse ar putea să fie diferite de la o firmă la alta, întrucât caracterul principalelor riscuri de conformitate cu care se confruntă firmele ar putea să difere la rândul său. Prin urmare, un responsabil cu funcţia de asigurare a conformităţii recent angajat poate necesita cunoştinţe de specialitate suplimentare axate pe modelul de afaceri specific al firmei, chiar dacă acesta a fost responsabil anterior cu funcţia de asigurare a conformităţii în cadrul unei alte firme. Orientări cu privire la caracterul permanent al funcţiei de asigurare a conformităţii
    [art. 22 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul delegat MiFID II]
    Orientarea 7
    55. Art. 22 alin. (2) primul paragraf din Regulamentul delegat MiFID II le impune firmelor să garanteze faptul că funcţia de asigurare a conformităţii îşi îndeplineşte sarcinile şi responsabilităţile în permanenţă. Prin urmare, firmele trebuie să stabilească măsuri adecvate pentru a se asigura că responsabilităţile care îi revin responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii sunt îndeplinite inclusiv în absenţa acestuia, precum şi măsuri adecvate pentru a se asigura că responsabilităţile funcţiei de asigurare a conformităţii sunt îndeplinite în mod continuu. Aceste măsuri trebuie stabilite în scris.
    56. Firma trebuie să se asigure, de exemplu, prin proceduri interne şi măsuri temporare, că responsabilităţile funcţiei de asigurare a conformităţii sunt îndeplinite în mod adecvat în cursul absenţei responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii.
    57. Responsabilităţile şi competenţele, precum şi autoritatea funcţiei de asigurare a conformităţii trebuie stabilite într-o «politică de conformitate» sau în alte politici generale sau norme interne care iau în considerare domeniul de aplicare şi natura serviciilor şi activităţilor de investiţii ale firmei. Aceasta trebuie să includă informaţii cu privire la programul de monitorizare şi la obligaţiile de raportare ale funcţiei de asigurare a conformităţii, precum şi informaţii cu privire la abordarea bazată pe risc a funcţiei de asigurare a conformităţii în ceea ce priveşte activităţile de monitorizare. Modificările relevante ale cerinţelor aplicabile trebuie să se reflecte imediat în adaptarea acestor politici/norme.
    58. Funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să îşi desfăşoare activităţile în permanenţă şi nu doar în anumite situaţii speciale. Aceasta necesită monitorizare periodică pe baza unui program de monitorizare. Activităţile de monitorizare trebuie să vizeze în mod regulat toate domeniile-cheie de servicii şi activităţi de investiţii furnizate de firmă, luând în considerare riscul de conformitate asociat domeniilor de activitate economică. Funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să poată răspunde rapid la evenimente neprevăzute, schimbând astfel accentul activităţilor sale într-un interval scurt de timp, dacă acest lucru este necesar. Orientări cu privire la caracterul independent al funcţiei de asigurare a conformităţii
    [art. 22 alin. (3) lit. (b), (d) şi (e) din Regulamentul delegat MiFID II]
    Orientarea 8
    59. Firmele trebuie să garanteze faptul că funcţia de asigurare a conformităţii deţine în structura organizatorică o poziţie care asigură faptul că responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii şi alţi membri ai personalului responsabil pentru asigurarea conformităţii acţionează independent atunci când îşi îndeplinesc sarcinile care le revin.
    60. În timp ce cadrele de conducere de nivel superior sunt responsabile pentru stabilirea unei organizări corespunzătoare a conformităţii şi pentru monitorizarea eficienţei organizării implementate, sarcinile îndeplinite de funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să fie desfăşurate în mod independent faţă de personalul de conducere de nivel superior şi de alte unităţi de activitate ale firmei. În special, organizarea firmei trebuie să asigure faptul că alte unităţi de activitate nu pot emite instrucţiuni sau influenţa în alt mod personalul responsabil pentru asigurarea conformităţii şi activităţile acestuia şi trebuie implementat, de asemenea, un proces adecvat de escaladare de la funcţia de asigurare a conformităţii către cadrele de conducere de nivel superior.
    61. În cazul în care cadrele de conducere de nivel superior se abat de la recomandări sau evaluări importante emise de funcţia de asigurare a conformităţii, responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să documenteze situaţia în consecinţă şi să o prezinte în rapoartele de conformitate. Orientări referitoare la proporţionalitate în ceea ce priveşte eficacitatea funcţiei de asigurare a conformităţii
    [art. 22 alin. (4) din Regulamentul delegat MiFID II]
    Orientarea 9
    62. Firmele trebuie să decidă asupra celor mai potrivite măsuri, inclusiv măsuri de ordin organizatoric, precum şi asupra nivelului resurselor, pentru a asigura eficacitatea funcţiei de asigurare a conformităţii în situaţia specifică în care se găseşte firma.
    63. Atunci când decid dacă cerinţele de la art. 22 alin. (3) lit. (d) şi (e) din Regulamentul delegat MiFID II sunt sau nu proporţionale, precum şi dacă funcţia acestora de asigurare a conformităţii continuă să fie eficace, firmele trebuie să ia în considerare cel puţin următoarele criterii:
    a) tipurile de servicii şi activităţi de investiţii şi de servicii auxiliare, precum şi alte activităţi comerciale furnizate de firmă (inclusiv cele care nu au legătură cu serviciile şi activităţile de investiţii şi cu serviciile auxiliare);
    b) interacţiunea între serviciile şi activităţile de investiţii şi serviciile auxiliare şi alte activităţi comerciale desfăşurate de firmă;
    c) domeniul de aplicare şi volumul serviciilor şi activităţilor de investiţii şi al serviciilor auxiliare desfăşurate (valori absolute şi relative faţă de alte activităţi comerciale), totalul bilanţului şi veniturile firmei din comisioane şi tarife şi alte venituri, în contextul furnizării de servicii şi activităţi de investiţii şi de servicii auxiliare;
    d) tipurile de instrumente financiare oferite clienţilor;
    e) tipurile de clienţi vizaţi de firmă (profesionali, de retail, contrapărţi eligibile);
    f) numărul de angajaţi;
    g) dacă firma face sau nu parte dintr-un grup economic în sensul art. 2 pct. 11 din CRD;
    h) serviciile furnizate prin intermediul unei reţele comerciale, cum ar fi agenţii delegaţi sau sucursalele;
    i) activităţi transfrontaliere furnizate de firmă; şi
    j) organizarea şi complexitatea sistemelor informatice.
    64. Autorităţile competente pot considera aceste criterii utile, de asemenea, pentru a stabili tipurile de firme care pot beneficia de derogarea în baza principiului proporţionalităţii, în conformitate cu art. 22 alin. (4) din Regulamentul delegat MiFID II.
    65. De exemplu, o firmă poate fi eligibilă pentru derogarea în baza principiului proporţionalităţii în cazul în care îndeplinirea sarcinilor de conformitate necesare nu necesită o funcţie cu normă întreagă, având în vedere natura, amploarea şi complexitatea activităţii economice a firmei, precum şi natura şi gama de servicii şi activităţi de investiţii şi de servicii auxiliare furnizate.
    66. Deşi responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie întotdeauna numit, în cazul unor firme, în funcţie de context (de exemplu, firmele mici cu activităţi restrânse şi noncomplexe şi/sau cu volume limitate), poate fi disproporţionată numirea unui responsabil distinct cu funcţia de asigurare a conformităţii care să nu efectueze nicio altă funcţie. În cazul în care o firmă face uz de derogare (care trebuie evaluată şi motivată de la caz la caz), conflictele de interese între sarcinile îndeplinite de persoanele relevante trebuie reduse cât mai mult posibil.
    67. O firmă care nu este obligată să îndeplinească toate cerinţele prevăzute la art. 22 alin. (3) din Regulamentul delegat MiFID II în baza principiului proporţionalităţii poate combina funcţia juridică şi funcţia de asigurare a conformităţii. Cu toate acestea, o firmă cu activităţi mai complexe sau de dimensiuni mai mari trebuie să evite o astfel de combinaţie, dacă aceasta ar putea submina eficacitatea funcţiei de asigurare a conformităţii.
    68. În cazul în care o firmă face uz de derogarea în baza principiului proporţionalităţii, aceasta trebuie să consemneze justificarea acestui fapt, astfel încât autoritatea competentă să o poată evalua. Orientări privind combinarea funcţiei de asigurare a conformităţii cu alte funcţii de control intern
    [art. 22 alin. (3) lit. (d) din Regulamentul delegat MiFID II]
    Orientarea 10
    69. O firmă trebuie să prefere o organizare în cadrul căreia funcţiile de control sunt separate în mod corespunzător. Combinarea funcţiei de asigurare a conformităţii cu alte funcţii de control poate fi acceptabilă în cazul în care aceasta nu compromite eficienţa şi independenţa funcţiei de asigurare a conformităţii. Orice astfel de combinaţie trebuie documentată, inclusiv cu motivarea acesteia, astfel încât autorităţile competente să poată fi în măsură să evalueze caracterul adecvat al combinării funcţiilor în contextele respective. Cu toate acestea, în cazul în care a fost instituită o funcţie de audit intern, iar aceasta este menţinută în cadrul firmei de investiţii în temeiul art. 24 din Regulamentul delegat MiFID II, o astfel de funcţie nu poate fi combinată cu alte funcţii de control, precum funcţia de asigurare a conformităţii, în temeiul art. 24.
    70. Personalul responsabil cu asigurarea conformităţii nu trebuie, în general, să se implice în activităţile pe care le monitorizează. Cu toate acestea, se poate accepta o combinaţie între funcţia de asigurare a conformităţii şi alte atribuţii de control de la acelaşi nivel (cum ar fi prevenirea spălării de bani) în cazul în care aceasta nu generează conflicte de interese sau nu compromite eficacitatea funcţiei de asigurare a conformităţii.
    71. Faptul că personalul din alte funcţii de control îndeplineşte inclusiv sarcini de asigurare a conformităţii trebuie, de asemenea, să reprezinte un considerent relevant în stabilirea numărului de membri ai personalului relevant pentru funcţia de asigurare a conformităţii.
    72. Indiferent dacă funcţia de asigurare a conformităţii este sau nu combinată cu alte funcţii de control, funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să îşi coordoneze activităţile cu activităţile de control de nivelul II desfăşurate de alte departamente responsabile de alte funcţii de control.
    73. În cazul în care responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii nu este numit în calitate de responsabil unic menţionat la art. 7 din Directiva delegată MiFID II, atât responsabilul menţionat la art. 7 din Directiva delegată MiFID II, cât şi responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii trebuie să acţioneze independent, iar responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii nu trebuie să îl supravegheze şi/sau să îi dea instrucţiuni responsabilului unic menţionat la art. 7 din Directiva delegată MiFID II.
    74. În cazul în care funcţia de asigurare a conformităţii este combinată cu alte funcţii de control, astfel cum este precizat la pct. 69 sau în cazul în care aceasta este responsabilă şi de alte sarcini (de exemplu, în scopul combaterii spălării de bani), firma trebuie să se asigure că alocă întotdeauna suficiente resurse în vederea asigurării respectării MiFID. Orientări cu privire la externalizarea funcţiei de asigurare a conformităţii
    [art. 22 şi 31 din Regulamentul delegat MiFID II]
    Orientarea 11
    75. Firmele trebuie să asigure îndeplinirea în continuare a tuturor cerinţelor aplicabile privind funcţia de asigurare a conformităţii în cazul în care funcţia de asigurare a conformităţii este externalizată integral sau parţial.
    76. Cerinţele privind externalizarea funcţiilor critice sau importante prevăzute la art. 16 alin. (5) din MiFID II şi la art. 31 din Regulamentul delegat al Comisiei privind MiFID II se aplică integral în cazul externalizării funcţiei de asigurare a conformităţii.
    77. Firmele pot externaliza doar sarcini, nu şi responsabilităţi: firmele care doresc să practice externalizarea rămân pe deplin responsabile de sarcinile externalizate. Cu alte cuvinte, astfel cum se prevede la art. 31 alin. (2) lit. (e) din Regulamentul delegat MiFID II, capacitatea de a controla sarcinile externalizate şi de a gestiona riscurile asociate externalizării trebuie să îi revină mereu firmei care iniţiază externalizarea.
    78. Firma trebuie să efectueze o evaluare în temeiul obligaţiei de diligenţă înainte de a alege un furnizor de servicii, pentru a se asigura că sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 22 şi 31 din Regulamentul delegat MiFID II. Firma trebuie să se asigure că furnizorul de servicii are autoritatea, resursele şi experienţa necesară, precum şi acces la toate informaţiile relevante pentru îndeplinirea în mod efectiv a sarcinilor externalizate aferente funcţiei de asigurare a conformităţii. Nivelul evaluării în temeiul obligaţiei de diligenţă depinde de natura, amploarea, complexitatea şi riscul sarcinilor şi proceselor aferente funcţiei de asigurare a conformităţii care sunt externalizate.
    79. Firmele trebuie să se asigure, de asemenea, că funcţia de asigurare a conformităţii îşi păstrează caracterul permanent atunci când este externalizată parţial sau integral, şi anume furnizorul de servicii trebuie să poată îndeplini funcţia în mod continuu şi nu doar în anumite situaţii specifice.
    80. Firmele trebuie să monitorizeze dacă furnizorul de servicii îşi îndeplineşte sarcinile în mod adecvat, ceea ce include monitorizarea calităţii şi a cantităţii serviciilor furnizate. Cadrele de conducere de nivel superior sunt responsabile în permanenţă de supravegherea şi monitorizarea sarcinilor externalizate şi trebuie să dispună de resursele şi competenţa necesare pentru a putea îndeplini această responsabilitate. Cadrele de conducere de nivel superior pot desemna o anumită persoană pentru supravegherea şi monitorizarea funcţiei externalizate în numele lor.
    81. Externalizarea sarcinilor aferente funcţiei de asigurare a conformităţii în cadrul unui grup nu conduce la o scădere a nivelului de responsabilitate al cadrelor de conducere de nivel superior ale fiecăreia dintre firmele din cadrul grupului. Cu toate acestea, o funcţie de asigurare a conformităţii centralizată la nivelul grupului poate oferi, în unele cazuri, un acces mai bun la informaţii responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii, conducând la creşterea eficienţei funcţiei, în special în cazul în care entităţile au acelaşi sediu.
    82. În conformitate cu principiul proporţionalităţii prevăzut la art. 22 alin. (4) din Regulamentul delegat MiFID, în cazul în care o firmă, din cauza caracterului, a domeniului de aplicare şi a complexităţii activităţilor sale economice şi a caracterului şi gamei serviciilor şi activităţilor de investiţii, nu respectă art. 22 alin. (3) lit. (d) din Regulamentul delegat MiFID II (şi anume personalul său responsabil de asigurarea conformităţii este implicat, de asemenea, în desfăşurarea serviciilor sau a activităţilor pe care le monitorizează), atunci respectiva firmă poate avea în vedere faptul că externalizarea sarcinilor aferente funcţiei de asigurare a conformităţii este probabil să constituie o abordare adecvată.
    83. În toate cazurile, externalizarea funcţiei de asigurare a conformităţii nu trebuie să: (i) îi submineze calitatea şi independenţa, (ii) creeze riscuri operaţionale suplimentare nejustificate, (iii) afecteze activităţile desfăşurate de controalele interne sau (iv) afecteze capacitatea firmei şi a autorităţii competente relevante de a supraveghea respectarea cerinţelor aplicabile.
    84. Externalizarea tuturor sarcinilor aferente funcţiei de asigurare a conformităţii sau a unor părţi ale acestora către entităţi din afara UE ar putea îngreuna suplimentar monitorizarea şi supravegherea funcţiei de asigurare a conformităţii, prin urmare, aceasta trebuie să facă obiectul unei monitorizări mai îndeaproape.
    85. În cazul în care acordul de externalizare aferent funcţiei de asigurare a conformităţii încetează, firmele trebuie să garanteze continuitatea funcţiei de asigurare a conformităţii fie prin transferarea acesteia înapoi către firmă, fie prin externalizarea sa către un alt furnizor.
    3. Evaluarea funcţiei de asigurare a conformităţii de către autoritatea competentă Orientări cu privire la evaluarea funcţiei de asigurare a conformităţii de către autorităţile competente
    [art. 7 din MiFID II şi art. 22 din Regulamentul delegat MiFID II]
    Orientarea 12
    86. Autorităţile competente trebuie să evalueze modul în care firmele intenţionează să îndeplinească, să pună în aplicare şi să menţină cerinţele aplicabile privind funcţia de asigurare a conformităţii. Acest lucru trebuie să se aplice în cadrul procesului de autorizare, precum şi, în urma unei abordări bazate pe risc, în decursul supravegherii continue.
    87. Art. 7 din MiFID II prevede că «autoritatea competentă nu acordă autorizaţia (unei firme) înainte de a se asigura pe deplin că solicitantul îndeplineşte toate cerinţele prevăzute de dispoziţiile adoptate în temeiul prezentei directive (MiFID II)». În consecinţă, autoritatea competentă trebuie să evalueze dacă funcţia de asigurare a conformităţii a unei firme dispune sau nu de resursele corespunzătoare şi dacă aceasta este sau nu organizată în mod adecvat, precum şi dacă au fost stabilite liniile de raportare corespunzătoare. Drept condiţie pentru autorizare, aceasta trebuie să solicite realizarea modificărilor necesare ale funcţiei de asigurare a conformităţii.
    88. În plus, în cadrul procesului de supraveghere continuă, o autoritate competentă trebuie să evalueze - în urma unei abordări bazate pe risc - dacă măsurile puse în aplicare de către firmă pentru funcţia de asigurare a conformităţii sunt adecvate sau nu, precum şi dacă funcţia de asigurare a conformităţii îşi îndeplineşte în mod corespunzător responsabilităţile. Firmele au responsabilitatea de a stabili dacă sunt necesare modificări ale resurselor şi organizării funcţiei de asigurare a conformităţii ca urmare a modificării modelului de afaceri al firmei. De asemenea, autorităţile competente trebuie să evalueze şi să monitorizeze, după caz, în cadrul supravegherii continue pe care o desfăşoară şi în urma unei abordări bazate pe risc, măsura în care astfel de modificări sunt necesare şi au fost puse în aplicare. Autoritatea competentă trebuie să ofere firmei un termen rezonabil pentru realizarea modificărilor. Cu toate acestea, modificările în cadrul firmelor nu fac neapărat obiectul aprobării autorităţilor competente.
    89. De exemplu, astfel cum se precizează la pct. 52, unele autorităţi competente autorizează sau aprobă responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii desemnat în urma evaluării calificărilor acestuia.
    90. Alte abordări de reglementare încadrează obligatoriu evaluarea calificărilor responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii exclusiv în sfera de responsabilitate a cadrelor de conducere de nivel superior ale firmei. Unele state membre solicită firmelor să informeze autorităţile competente cu privire la numirea şi înlocuirea responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii. În unele jurisdicţii, notificarea respectivă trebuie, de asemenea, să fie însoţită de o declaraţie detaliată privind motivele înlocuirii. Aceasta poate ajuta autorităţile competente să obţină informaţii despre posibile tensiuni între responsabilul cu funcţia de asigurare a conformităţii şi cadrele de conducere de nivel superior, fapt ce ar putea indica deficienţe în ceea ce priveşte independenţa funcţiei de asigurare a conformităţii.
    91. Unele state membre solicită responsabilului cu funcţia de asigurare a conformităţii să completeze un chestionar anual pentru a colecta informaţii cu privire la conformitatea firmei. Chestionarul constă într-o grilă de evaluare cu privire la modul în care firma intenţionează să îşi desfăşoare şi să îşi monitorizeze activitatea economică. Grila de evaluare respectivă include întrebări privind toate serviciile de investiţii pe care firma este autorizată să le desfăşoare. Unele întrebări se referă, de asemenea, la monitorizarea şi controlul activităţii care urmează a fi desfăşurată de firmă (de exemplu, modul în care sunt organizate funcţiile de control, cui îi raportează acestea, dacă unele funcţii sunt sau nu externalizate etc., precum şi o serie de câmpuri deschise în care firmei i se solicită să descrie orice modificări şi evoluţii relevante în raport cu anii trecuţi). Răspunsurile ar putea fi validate de cadrele de conducere de nivel superior ale firmei, apoi trimise autorităţii competente. Acest chestionar ar putea constitui un raport standardizat într-un format prelucrabil automat pentru a permite extragerea datelor, incluzând indicatori calitativi şi semnalând anomaliile într-o manieră eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor. Chestionarul ar putea fi utilizat de autorităţile competente pentru a monitoriza firma şi a-i impune adoptarea unui plan de acţiune menit să remedieze problemele, precum şi pentru a stabili priorităţile supravegherii autorităţii competente şi pentru a-şi calibra abordarea bazată pe riscuri.
    92. Practicile menţionate mai sus ar putea fi utile pentru alte autorităţi competente.
    V. Tabel de corespondenţă între ghidul din 2020 şi ghidul din 2012

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Ghidul din 2020 │Ghidul din 2012 │
├────────────────────┴─────────────────┤
│Responsabilităţile funcţiei de │
│asigurare a conformităţii │
├────────────────────┬─────────────────┤
│ │Evaluarea │
│„Evaluarea riscului │riscului de │
│de asigurare a │asigurare a │
│conformităţii │conformităţii │
│Orientarea 1 │Orientarea │
│ │generală 1 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Obligaţiile de │Obligaţiile de │
│monitorizare ale │monitorizare ale │
│funcţiei de │funcţiei de │
│asigurare a │asigurare a │
│conformităţii │conformităţii │
│Orientarea 2 │Orientarea │
│ │generală 2 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Obligaţiile de │Obligaţiile de │
│raportare ale │raportare ale │
│funcţiei de │funcţiei de │
│asigurare a │asigurare a │
│conformităţii │conformităţii │
│Orientarea 3 │Orientarea │
│ │generală 3 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Obligaţiile de │Obligaţiile de │
│acordare de │acordare de │
│consultanţă şi de │consultanţă ale │
│asistenţă ale │funcţiei de │
│funcţiei de │asigurare a │
│asigurare a │conformităţii │
│conformităţii │Orientarea │
│Orientarea 4 │generală 4 │
├────────────────────┴─────────────────┤
│Cerinţele organizatorice ale funcţiei │
│de asigurare a conformităţii │
├────────────────────┬─────────────────┤
│Eficacitatea │Eficacitatea │
│funcţiei de │funcţiei de │
│asigurare a │asigurare a │
│conformităţii │conformităţii │
│Orientarea 5 │Orientarea │
│ │generală 5 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Aptitudinile, │ │
│cunoştinţele, │ │
│experienţa şi │ │
│autoritatea funcţiei│ │
│de asigurare a │ │
│conformităţii │ │
│Orientarea 6 │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Caracterul │
│Caracterul permanent│permanent al │
│al funcţiei de │funcţiei de │
│asigurare a │asigurare a │
│conformităţii │conformităţii │
│Orientarea 7 │Orientarea │
│ │generală 6 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Caracterul │Caracterul │
│independent al │independent al │
│funcţiei de │funcţiei de │
│asigurare a │asigurare a │
│conformităţii │conformităţii │
│Orientarea 8 │Orientarea │
│ │generală 7 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Proporţionalitatea │ │
│în ceea ce priveşte │ │
│eficacitatea │Derogări │
│funcţiei de │Orientarea │
│asigurare a │generală 8 │
│conformităţii │ │
│Orientarea 9 │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Combinarea │
│Combinarea funcţiei │funcţiei de │
│de asigurare a │asigurare a │
│conformităţii cu │conformităţii cu │
│alte funcţii de │alte funcţii de │
│control intern │control intern │
│Orientarea 10 │Orientarea │
│ │generală 9 │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Externalizarea │Externalizarea │
│funcţiei de │funcţiei de │
│asigurare a │asigurare a │
│conformităţii │conformităţii │
│Orientarea 11 │Orientarea │
│ │generală 10 │
├────────────────────┴─────────────────┤
│Evaluarea funcţiei de asigurare a │
│conformităţii de către autoritatea │
│competentă │
├────────────────────┬─────────────────┤
│ │Evaluarea │
│Evaluarea funcţiei │funcţiei de │
│de asigurare a │asigurare a │
│conformităţii de │conformităţii de │
│către autorităţile │către │
│competente │autorităţile │
│Orientarea 12 │competente │
│ │Orientarea │
│ │generală 11 │
└────────────────────┴─────────────────┘

"

    86. La anexa nr. 14 punctul 9, după litera j) se introduc opt noi litere, literele j^1)-j^8), cu următorul cuprins:
    "

┌────────────────────────────────────┬─┐
│„j^1) O prezentare a activităţilor │ │
│ce se intenţionează a fi prestate │ │
│pentru următorii trei ani, inclusiv │ │
│informaţii privind activităţile │ │
│planificate reglementate şi │ │
│nereglementate, informaţii detaliate│ │
│cu privire la distribuţia geografică│ │
│şi activităţile care urmează să fie │ │
│desfăşurate; informaţiile relevante │[│
│trebuie să includă: │]│
│(i) localizarea geografică a │ │
│potenţialilor clienţi şi a │ │
│investitorilor vizaţi; │ │
│(ii) activitatea şi mecanismele de │ │
│marketing şi promovare, tipul de │ │
│documente promoţionale, pentru a │ │
│evalua unde se va concentra efectiv │ │
│cea mai mare parte a activităţii de │ │
│marketing │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│j^2) Descrierea resurselor tehnice │[│
│alocate activităţilor planificate │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│j^3) O explicaţie a modului în care │[│
│se vor respecta cerinţele de │]│
│conduită care i se aplică │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│j^4) Măsurile pentru identificarea │ │
│şi prevenirea sau gestionarea │ │
│conflictelor de interese care apar │ │
│cu ocazia furnizării de servicii de │ │
│investiţii şi, în cazul în care se │[│
│prestează serviciul de preluare şi │]│
│transmitere de ordine pentru valori │ │
│mobiliare şi unităţi de fond ale │ │
│unor organisme de plasament │ │
│colectiv, o descriere a mecanismelor│ │
│de guvernanţă a produsului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│j^5) Detalii privind sistemele de │ │
│evaluare şi de gestionare a │[│
│riscurilor de spălare a banilor şi │]│
│de finanţare a terorismului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│j^6) Planurile de continuitate a │[│
│activităţii │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│j^7) Politicile în materie de │ │
│gestionare a evidenţelor, de ţinere │[│
│a evidenţelor şi de păstrare a │]│
│evidenţelor │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│j^8) O descriere a manualului de │[│
│operaţiuni efectuate pentru │]│
│desfăşurarea activităţii │“│
└────────────────────────────────────┴─┘

"

    87. La anexa nr. 18 punctul 9, după litera k) se introduc opt noi litere, literele k^1)-k^8), cu următorul cuprins:
    "

┌────────────────────────────────────┬─┐
│k^1) O prezentare a activităţilor ce│ │
│se intenţionează a fi prestate │ │
│pentru următorii trei ani, inclusiv │ │
│informaţii privind activităţile │ │
│planificate reglementate şi │ │
│nereglementate, informaţii detaliate│ │
│cu privire la distribuţia geografică│ │
│şi activităţile care urmează să fie │ │
│desfăşurate; informaţiile relevante │[│
│trebuie să includă: │]│
│(i) localizarea geografică a │ │
│potenţialilor clienţi şi a │ │
│investitorilor vizaţi; │ │
│(ii) activitatea şi mecanismele de │ │
│marketing şi promovare, tipul de │ │
│documente promoţionale, pentru a │ │
│evalua unde se va concentra efectiv │ │
│cea mai mare parte a activităţii de │ │
│marketing │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│k^2) Descrierea resurselor tehnice │[│
│alocate activităţilor planificate │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│k^3) O explicaţie a modului în care │[│
│se vor respecta cerinţele de │]│
│conduită care i se aplică │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│k^4) Măsurile pentru identificarea │ │
│şi prevenirea sau gestionarea │ │
│conflictelor de interese care apar │ │
│cu ocazia furnizării serviciului de │ │
│preluare şi transmitere de ordine │[│
│pentru valori mobiliare şi unităţi │]│
│de fond ale unor organisme de │ │
│plasament colectiv şi o descriere a │ │
│mecanismelor de guvernanţă a │ │
│produsului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│k^5) Detalii privind sistemele de │ │
│evaluare şi de gestionare a │[│
│riscurilor de spălare a banilor şi │]│
│de finanţare a terorismului │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│k^6) Planurile de continuitate a │[│
│activităţii │]│
├────────────────────────────────────┼─┤
│k^7) Politicile în materie de │ │
│gestionare a evidenţelor, de ţinere │[│
│a evidenţelor şi de păstrare a │]│
│evidenţelor │ │
├────────────────────────────────────┼─┤
│k^8) O descriere a manualului de │[│
│operaţiuni efectuate pentru │]│
│desfăşurarea activităţii │ │
└────────────────────────────────────┴─┘

"    ART. II
    În vederea încadrării în prevederile art. 82 alin. (2)-(5) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările aduse prin prezentul regulament, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, societatea de servicii şi investiţii financiare (S.S.I.F.) are următoarele obligaţii:
    a) de a notifica, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, clienţii pentru care a identificat situaţii de nerespectare a prevederilor art. 82 alin. (2)-(5) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019 şi de a solicita acestora să adopte măsurile necesare pentru încadrarea în aceste prevederi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament;
    b) de a notifica Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.), în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, clienţii pentru care a identificat situaţii de nerespectare a prevederilor art. 82 alin. (2)-(5) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019;
    c) de a aplica măsurile necesare pentru încadrarea în prevederile art. 82 alin. (2)-(5) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 60 de zile prevăzut la lit. a), în situaţia în care clienţii nu s-au conformat cu privire la încadrarea în aceste prevederi;
    d) de a notifica A.S.F. cu privire la modalitatea de finalizare a procesului de încadrare în prevederile art. 82 alin. (2)-(5) din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2019, în termen de 3 zile de la data expirării termenului de 30 de zile prevăzut la lit. c).


    ART. III
    La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă următoarele acte:
    a) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7 din 17.12.2007*);
    *) Dispunerea de măsuri a Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 7 din 17.12.2007 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    b) Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 348 din 18.04.2013**);
    **) Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 348 din 18.04.2013 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.    ART. IV
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării, cu excepţia art. I pct. 50, care intră în vigoare la data de 4 august 2022.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 20 aprilie 2022.
    Nr. 8.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016