Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 6 din 2009  privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT nr. 6 din 2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 25 august 2009
REGULAMENT nr. 6 din 2009
privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunãrilor generale ale societãţilor comerciale
EMITENT: COMISIA NAŢIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 588 din 25 august 2009


ART. 1
Prezentul regulament stabileşte condiţiile pentru exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor, aferente acţiunilor cu drept de vot, în cadrul adunãrilor generale ale societãţilor comerciale care au sediul social pe teritoriul României şi ale cãror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã care este situatã sau care opereazã într-un stat membru.
ART. 2
În sensul prezentului regulament, termenii de mai jos au urmãtoarele semnificaţii:
a) piaţã reglementatã - o piaţã în sensul prevederilor <>art. 125 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
b) acţionar - persoana fizicã sau juridicã a cãrei calitate de acţionar este recunoscutã de legea aplicabilã;
c) procurã specialã - împuternicirea datã de cãtre un acţionar unei persoane fizice sau juridice în vederea exercitãrii, în numele acţionarului respectiv, a unora sau a tuturor drepturilor pe care le deţine în adunarea generalã;
d) datã de referinţã - data calendaristicã stabilitã de consiliul de administraţie al societãţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care au dreptul sã participe la AGA şi sã voteze în cadrul acesteia. Data de referinţã trebuie sã fie ulterioarã publicãrii convocatorului şi anterioarã AGA.
ART. 3
(1) Adunãrile generale ale acţionarilor se desfãşoarã cu respectarea prevederilor prezentului regulament, ale <>Legii nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a prevederilor actelor constitutive sau, dupã caz, a documentelor de emisiune.
(2) Societatea comercialã trebuie sã asigure un tratament egal pentru toţi acţionarii care se aflã în aceeaşi poziţie în ceea ce priveşte participarea şi exercitarea drepturilor de vot în cadrul adunãrii generale.
(3) Acţionarii au, printre altele, dreptul de a participa la adunãrile generale ale acţionarilor şi de a avea acces la informaţii suficiente despre problemele supuse dezbaterii adunãrii generale.
ART. 4
(1) Fãrã a aduce atingere aplicãrii prevederilor <>art. 197 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, societatea comercialã convoacã adunarea generalã în conformitate cu alin. (3)-(5) cu cel puţin 30 de zile anterior datei de întrunire a adunãrii generale, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Termenul prevãzut la alin. (1) nu este aplicabil pentru a doua sau pentru urmãtoarea convocare a adunãrii generale determinatã de neîntrunirea cvorumului necesar pentru adunarea convocatã pentru prima datã, cu condiţia ca:
a) prezentul articol sã fi fost respectat cu ocazia primei convocãri;
b) pe ordinea de zi sã nu se fi adãugat niciun punct nou; şi,
c) sã treacã cel puţin 10 zile între convocarea finalã şi data adunãrii generale.
(3) Fãrã a aduce atingere cerinţelor suplimentare privind notificarea sau publicarea convocatorului prevãzute de <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi de prezentul regulament, societatea comercialã este obligatã sã efectueze convocarea menţionatã la alin. (1) şi (2) printr-o modalitate care sã garanteze accesul rapid la aceasta, într-un mod nediscriminatoriu.
(4) Societatea comercialã trebuie sã foloseascã mijloacele media de informare care sã asigure, în mod rezonabil, difuzarea eficientã cãtre public în întreaga Uniune Europeanã. Societatea comercialã poate utiliza mijloace media furnizate de operatori, indiferent dacã aceştia au sau nu sediul pe teritoriul României.
(5) Societatea comercialã nu poate solicita plata niciunui tarif pentru acoperirea vreunui cost specific generat de realizarea convocãrii conform modalitãţilor prevãzute.
(6) În sensul prevederilor alin. (4), mijloacele media de informare se referã inclusiv la mijloacele folosite de operatorul pieţei reglementate pentru comunicarea cãtre public a informaţiilor transmise de emitenţi.
ART. 5
Convocatorul adunãrii generale cuprinde cel puţin urmãtoarele informaţii:
1. denumirea emitentului;
2. data adunãrii generale;
3. ora de începere a adunãrii generale;
4. locul de desfãşurare a adunãrii generale;
5 ordinea de zi propusã;
6. o descriere clarã şi precisã a procedurilor care trebuie respectate de acţionari pentru a putea participa şi vota în cadrul adunãrii generale. Se vor include informaţii privind:
a) drepturile acţionarilor prevãzute la art. 7, în mãsura în care drepturile respective pot fi exercitate dupã convocare, şi la art. 13, precum şi termenele în care drepturile respective pot fi exercitate; convocatorul poate sã menţioneze doar termenele în care aceste drepturi pot fi exercitate, cu condiţia de a include o trimitere la website-ul societãţii comerciale unde sunt fãcute disponibile informaţii mai detaliate privind drepturile respective;
b) procedura de vot prin procurã (prin reprezentare), precum şi faptul cã pentru acest tip de vot trebuie utilizate formularele de procurã specialã. Modalitatea de obţinere a formularului de procurã specialã pentru reprezentare în AGA, data-limitã şi locul unde vor fi depuse/primite procurile speciale, precum şi mijloacele prin care societatea comercialã poate accepta notificarea desemnãrii reprezentanţilor prin mijloace electronice; şi
c) procedurile care permit votul prin corespondenţã sau prin mijloace electronice, dacã este cazul;
7. data de referinţã definitã la art. 2 lit. d), precum şi menţionarea faptului cã doar persoanele care sunt acţionari la aceastã datã au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunãrii generale;
8. data-limitã pânã la care se pot face propunerile privind candidaţii pentru posturile de administratori, în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisã alegerea administratorilor;
9. locul de unde este posibil sã se obţinã textul integral al documentelor şi al proiectelor de hotãrâre menţionate la art. 6 alin. (1) lit. c) şi d), alte informaţii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunãrii generale şi data începând cu care acestea vor fi disponibile, precum şi procedura care trebuie urmatã în acest sens;
10. adresa website-ului pe care urmeazã sã fie disponibile informaţiile menţionate la art. 6 alin. (1)-(3);
11. propunerea privind data de înregistrare.
ART. 6
(1) Societatea comercialã are obligaţia ca, pe toatã perioada care începe cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunãrii generale şi pânã la data adunãrii inclusiv, sã punã la dispoziţia acţionarilor pe website-ul sãu cel puţin urmãtoarele informaţii:
a) convocatorul menţionat la art. 4 alin. (1) şi (2);
b) numãrul total de acţiuni şi drepturile de vot la data convocãrii (inclusiv totalul separat pentru fiecare clasã de acţiuni, în cazul în care capitalul societãţii comerciale este împãrţit în douã sau mai multe clase de acţiuni). În cazul SIF-urilor, în considerarea prevederilor <>art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>Instrucţiunii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2007 , emisã în aplicarea prevederilor <>art. 286^1 din Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, modificatã şi completatã prin <>Legea nr. 208/2005 şi <>Legea nr. 97/2006 , drepturile de vot la data de referinţã (inclusiv totalul separat pentru fiecare clasã de acţiuni, în cazul în care capitalul societãţii comerciale este împãrţit în douã sau mai multe clase de acţiuni) vor fi aduse la cunoştinţa acţionarilor pânã la data adunãrii inclusiv;
c) documentele care urmeazã sã fie prezentate adunãrii generale;
d) un proiect de hotãrâre sau, în cazul în care nu se propune luarea unei hotãrâri, un comentariu al unui organ competent al societãţii comerciale, care este numit în conformitate cu legea aplicabilã, pentru fiecare punct al propunerii de ordine de zi a adunãrii generale; în plus, propunerile de hotãrâre prezentate de acţionari trebuie adãugate pe website-ul societãţii de îndatã ce este posibil, dupã primirea lor de cãtre societate;
e) dacã este cazul, formularele de procurã specialã care urmeazã sã fie utilizate pentru votul prin reprezentare, precum şi formularele care urmeazã sã fie utilizate pentru votul prin corespondenţã, cu excepţia cazului în care formularele respective sunt trimise direct fiecãrui acţionar.
(2) În cazul în care formularele menţionate la alin. (1) lit. e) nu pot fi publicate pe website din motive tehnice, societatea comercialã trebuie sã indice pe website-ul sãu modalitatea prin care acestea pot fi obţinute pe suport hârtie. În acest caz, societatea comercialã este obligatã sã transmitã formularele gratuit, prin servicii poştale, fiecãruia dintre acţionarii care înainteazã o cerere în acest sens.
(3) În cazul în care, în conformitate cu <>art. 197 alin. (2) din Legea nr. 297/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, convocarea adunãrii generale este efectuatã dupã cea de-a 30-a zi dinaintea adunãrii generale, perioada precizatã la alin. (1) se reduce corespunzãtor.
(4) Emitentul pune la dispoziţia acţionarilor interesaţi, împreunã cu documentele şi materialele informative pregãtite pentru AGA, sau transmite, în cazul în care se aplicã alin. (2) a doua tezã, câte 3 exemplare din formularul de procurã specialã, care vor avea urmãtoarele destinaţii: unul pentru acţionar, unul pentru reprezentant şi unul pentru emitent.
ART. 7
(1) Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreunã, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunãrii generale, cu condiţia ca fiecare punct sã fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotãrâre propus spre adoptare de adunarea generalã; şi
b) de a prezenta proiecte de hotãrâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunãrii generale.
(2) Drepturile prevãzute la alin. (1) pot fi exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice).
(3) Acţionarii îşi pot exercita dreptul prevãzut la alin. (1) lit. a) în termen de cel mult 15 zile de la data publicãrii convocãrii, iar dreptul prevãzut la lit. b) a aceluiaşi alineat, cel târziu cu o zi lucrãtoare înainte de data adunãrii.
(4) În cazurile în care exercitarea dreptului prevãzut la alin. (1) lit. a) determinã modificarea ordinii de zi a adunãrii generale comunicate deja acţionarilor, societatea comercialã trebuie sã facã disponibilã o ordine de zi revizuitã, folosind aceeaşi procedurã ca şi cea utilizatã pentru ordinea de zi anterioarã, înainte de data de referinţã aplicabilã definitã la art. 2 lit. d) şi cu respectarea termenului prevãzut de <>Legea nr. 31/1990 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, astfel încât sã permitã celorlalţi acţionari sã desemneze un reprezentant sau, dacã este cazul, sã voteze prin corespondenţã.
ART. 8
(1) Drepturile unui acţionar de a participa la o adunare generalã şi de a vota în legãturã cu oricare dintre acţiunile sale nu sunt condiţionate de depozitarea, transferul sau înregistrarea acestora pe numele vreunei persoane fizice sau juridice, înainte de adunarea generalã.
(2) Drepturile acţionarilor de a-şi vinde sau de a-şi transfera în alt mod acţiunile, în cursul perioadei dintre data de referinţã, astfel cum este definitã la art. 2 lit. d), şi respectiva adunare generalã, nu sunt supuse niciunei restricţii la care nu sunt supuse în alte perioade.
ART. 9
O societate comercialã va stabili pentru o adunare generalã a acţionarilor o singurã datã de referinţã.
ART. 10
(1) Data de referinţã trebuie stabilitã de emitent astfel încât:
a) aceasta sã nu fie anterioarã cu mai mult de 30 de zile datei adunãrii generale cãreia i se aplicã;
b) pentru punerea în aplicare a prevederilor lit. a) şi ale art. 4 alin. (1) şi (2), între data-limitã permisã pentru convocarea adunãrii generale şi data de referinţã sã existe un termen de cel puţin 8 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste douã date;
c) sã fie respectate prevederile art. 7 alin. (4) şi totodatã data de referinţã sã fie anterioarã datei-limitã pânã la care se pot depune/expedia cãtre societate procurile speciale.
(2) În situaţiile prevãzute la art. 4 alin. (2), între data-limitã admisibilã pentru cea de-a doua sau urmãtoarea convocare a adunãrii generale şi data de referinţã trebuie sã existe un termen de cel puţin 6 zile. La calcularea acestui termen nu sunt incluse aceste douã date.
ART. 11
Dovedirea calitãţii de acţionar poate fi condiţionatã numai de cerinţe necesare pentru identificarea acţionarilor şi numai în mãsura în care acestea sunt proporţionale cu scopul urmãrit.
ART. 12
(1) Societãţile comerciale pot permite acţionarilor lor orice formã de participare la adunarea generalã prin mijloace electronice, în special oricare dintre sau toate formele de participare de mai jos:
a) transmisiunea în timp real a adunãrii generale;
b) comunicarea bidirecţionalã în timp real, care le permite acţionarilor sã se adreseze de la distanţã adunãrii generale;
c) un sistem de votare, înainte sau în cursul adunãrii generale, care nu necesitã desemnarea unui reprezentant care sã fie prezent fizic la adunare.
(2) Utilizarea mijloacelor electronice pentru a permite participarea acţionarilor la adunarea generalã poate fi condiţionatã numai de cerinţe şi constrângeri necesare pentru a asigura identificarea acţionarilor şi securitatea comunicãrii electronice şi numai în mãsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor respective. Aceste dispoziţii se aplicã fãrã a aduce atingere normelor în vigoare sau care pot fi adoptate cu privire la procesul decizional în cadrul societãţii comerciale cu privire la introducerea sau punerea în aplicare a vreunei forme de participare prin mijloace electronice, inclusiv a celor prevãzute la alin. (3).
(3) Emitenţii pot utiliza mijloace electronice pentru a permite participarea acţionarilor la adunarea generalã în cazul în care consiliul de administraţie:
a) a aprobat în prealabil procedurile ce trebuie îndeplinite în vederea utilizãrii respectivelor mijloace electronice;
b) a hotãrât în prealabil cã sunt respectate cerinţele prevãzute la alin. (1) şi cã pot fi utilizate respectivele mijloace electronice.
ART. 13
(1) Fiecare acţionar are dreptul sã adreseze întrebãri privind punctele de pe ordinea de zi a adunãrii generale. Societatea comercialã are obligaţia de a rãspunde la întrebãrile adresate de acţionari.
(2) Dreptul de a pune întrebãri şi obligaţia de a rãspunde pot fi condiţionate de mãsurile pe care societãţile comerciale le pot lua pentru a asigura identificarea acţionarilor, buna desfãşurare şi pregãtire a adunãrilor generale, precum şi protejarea confidenţialitãţii şi a intereselor comerciale ale societãţilor. Societãţile pot formula un rãspuns general pentru întrebãrile cu acelaşi conţinut. Se considerã cã un rãspuns este dat dacã informaţia pertinentã este disponibilã pe pagina de internet a societãţii, în format întrebare-rãspuns.
ART. 14
(1) Fiecare acţionar înregistrat la data de referinţã are dreptul de a desemna orice altã persoanã fizicã sau juridicã în calitate de reprezentant pentru a participa şi a vota în numele sãu în cadrul adunãrii generale, cu respectarea prevederilor alin. (3). Reprezentantul se bucurã de aceleaşi drepturi de a lua cuvântul şi de a pune întrebãri în adunarea generalã de care s-ar bucura acţionarul pe care îl reprezintã. Pentru a putea fi desemnat ca reprezentant, respectiva persoanã trebuie sã aibã capacitate de exerciţiu.
(2) Cu excepţia condiţiei ca reprezentantul sã aibã capacitate de exerciţiu şi a excepţiei prevãzute la alin. (3), societãţile comerciale nu pot limita eligibilitatea persoanelor desemnate ca reprezentanţi.
(3) Acţionarii înregistraţi la data de referinţã pot participa şi vota la adunãrile generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe bazã de procurã specialã.
(4) Un acţionar poate desemna o singurã persoanã sã îl reprezinte la o anumitã adunare generalã. Cu toate acestea, dacã un acţionar deţine acţiuni ale unei societãţi comerciale în mai multe conturi de valori mobiliare, aceastã restricţie nu îl va împiedica sã desemneze un reprezentant separat pentru acţiunile deţinute în fiecare cont de valori mobiliare cu privire la o anumitã adunare generalã. Aceastã prevedere nu aduce atingere dispoziţiilor alin. (5).
(5) Unui acţionar i se interzice sã exprime voturi diferite în baza acţiunilor deţinute de acesta la aceeaşi societate comercialã.
(6) Cu excepţia limitãrilor admise expres la alin. (1)-(5), societãţile comerciale nu pot limita exercitarea drepturilor acţionarilor prin intermediul reprezentanţilor, altfel decât prin respectarea obligaţiei prevãzute la alin. (7), care are drept scop soluţionarea potenţialelor conflicte de interese dintre reprezentant şi acţionarul în al cãrui interes trebuie sã acţioneze cel dintâi.
(7) Un acţionar are obligaţia sã dea în cadrul formularului de procurã specialã instrucţiuni specifice de vot persoanei care îl reprezintã, pentru fiecare punct înscris pe ordinea de zi a adunãrii generale a acţionarilor.
ART. 15
(1) Procura specialã trebuie sã conţinã:
1. numele/denumirea acţionarului şi precizarea deţinerii acestuia raportat la numãrul total al valorilor mobiliare de aceeaşi clasã şi la numãrul total de drepturi de vot;
2. numele/denumirea reprezentantului (cel cãruia i se acordã procurã specialã);
3. data, ora şi locul de întrunire a adunãrii generale la care se referã;
4. data procurii speciale; procurile speciale purtând o datã ulterioarã au ca efect revocarea procurilor datate anterior;
5. precizarea clarã a fiecãrei probleme supuse votului acţionarilor, cu posibilitatea ca acesta sã voteze "pentru", "împotrivã" sau "abţinere";
6. în cazul în care pe ordinea de zi este înscrisã alegerea administratorilor, fiecare candidat pentru consiliul de administraţie va fi trecut separat, acţionarul având posibilitatea sã voteze pentru fiecare candidat "pentru", "împotrivã" sau "abţinere" şi totodatã sã menţioneze numãrul de voturi cumulate atribuite fiecãruia, pentru cazul în care alegerea s-ar realiza prin metoda votului cumulativ. În situaţia în care acţionarul omite sã facã precizãri referitoare la atribuirea voturilor cumulate, iar alegerea administratorilor se face prin metoda votului cumulativ, voturile cumulate ale respectivului acţionar vor fi distribuite egal de cãtre reprezentant candidaţilor pentru care acţionarul a votat "pentru".
(2) Procura specialã este valabilã doar pentru AGA pentru care a fost solicitatã, iar reprezentantul are obligaţia sã voteze în conformitate cu instrucţiunile formulate de acţionarul care l-a desemnat.
ART. 16
O persoanã care acţioneazã în calitate de reprezentant poate reprezenta mai mulţi acţionari, numãrul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deţine procuri diferite conferite de mai mulţi acţionari, acesta are dreptul sã voteze pentru un acţionar în mod diferit faţã de votul pentru un alt acţionar. Persoana care reprezintã mai mulţi acţionari pe bazã de procuri speciale exprimã voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numãrului de voturi "pentru", "împotrivã" şi "abţinere" fãrã a le compensa (de exemplu, la punctul x din ordinea de zi reprezint "a" voturi "pentru", "b" voturi "împotrivã" şi "c" "abţineri"). Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.
ART. 17
(1) Acţionarii pot sã îşi desemneze reprezentantul prin mijloace electronice. Societãţile comerciale pot accepta notificarea desemnãrii prin mijloace electronice şi au obligaţia sã punã la dispoziţia acţionarilor cel puţin o metodã efectivã de notificare prin mijloace electronice.
(2) Acţionarii pot sã îşi desemneze reprezentanţi, iar o asemenea desemnare poate fi transmisã cãtre societate doar în scris. Pe lângã aceastã condiţie de formã, desemnarea unui reprezentant, notificarea desemnãrii cãtre societatea comercialã şi formularea instrucţiunilor de vot cãtre reprezentant pot fi supuse exclusiv acelor condiţii de formã care sunt necesare pentru a asigura identificarea acţionarului şi reprezentantului, respectiv pentru a asigura posibilitatea verificãrii conţinutului instrucţiunilor de vot şi numai în mãsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor respective.
(3) Prevederile prezentului articol se aplicã mutatis mutandis şi în cazul revocãrii desemnãrii reprezentanţilor.
ART. 18
(1) Fiecare acţionar prezent la adunare primeşte un buletin de vot care poartã ştampila emitentului şi pe care sunt redactate toate punctele înscrise pe ordinea de zi, precum şi opţiunile "pentru", "împotrivã" sau "abţinere".
(2) Societãţile comerciale au obligaţia sã dea acţionarilor posibilitatea de a vota prin corespondenţã înainte de adunarea generalã. Votul prin corespondenţã nu poate fi condiţionat decât prin cerinţe şi constrângeri necesare identificãrii acţionarilor şi numai în mãsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivului respectiv.
ART. 19
(1) Societatea comercialã trebuie sã stabileascã pentru fiecare hotãrâre cel puţin numãrul de acţiuni pentru care s-au exprimat voturi valabile, proporţia din capitalul social reprezentatã de respectivele voturi, numãrul total de voturi valabil exprimate, precum şi numãrul de voturi exprimate pentru şi împotriva fiecãrei hotãrâri şi, dacã este cazul, numãrul de abţineri.
(2) Societatea comercialã trebuie ca, în termen de maximum 15 zile de la data adunãrii generale, sã publice pe website-ul propriu rezultatele votului, stabilite în conformitate cu alin. (1).
(3) Prevederile prezentului articol nu aduc atingere dispoziţiilor legale referitoare la formalitãţile necesare pentru validarea hotãrârilor sau posibilitãţii contestãrii în justiţie a hotãrârii adoptate.
ART. 20
(1) Prezentul regulament implementeazã prevederi ale Directivei 2007/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 iulie 2007 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul societãţilor comerciale cotate la bursã.
(2) La data intrãrii în vigoare a prezentului regulament se abrogã:
a) <>art. 2 alin. (2) lit. e) şi j) şi secţiunea a 4-a, <>capitolul IV, titlul IV din Regulamentul nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, aprobat prin <>Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 şi 312 bis din 6 aprilie 2006;
b) orice dispoziţii contrare.
(3) Prevederile prezentului regulament se aplicã în mod corespunzãtor şi societãţilor de investiţii, respectiv societãţilor de investiţii de tip închis, ale cãror acţiuni sunt admise la tranzacţionare pe o piaţã reglementatã.
(4) Pânã la data restructurãrii pieţei de capital, prin aprobarea sistemului alternativ de tranzacţionare, prevederile prezentului regulament se aplicã în mod corespunzãtor şi societãţilor ale cãror acţiuni sunt tranzacţionate pe piaţa RASDAQ sau pe piaţa valorilor mobiliare necotate, cu observarea obligaţiilor de raportare ale acestor societãţi, stabilite expres prin reglementãrile Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
___________

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016