Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 6 din 14 mai 2024  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 6 din 14 mai 2024 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 464 din 20 mai 2024
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1) lit. a) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 172-182 şi ale art. 234 lit. b) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare,
    potrivit deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 9 mai 2024,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 29 septembrie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la autorizarea, funcţionarea şi modificările în modul de organizare şi funcţionare ale depozitarilor centrali, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 257 din 28 august 2014, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 909/2014, ale Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, precum şi ale standardelor tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014.
    (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor sale, conform art. 234 lit. b) din Legea nr. 126/2018."

    2. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respectă prevederile Legii nr. 126/2018, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale standardelor tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 şi ale reglementărilor A.S.F., acestea vor fi returnate solicitantului, cu arătarea motivelor restituirii."

    3. La articolul 8, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice extern, conform Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/ avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 4/2018;"

    4. La articolul 9 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) nu sunt respectate prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale standardelor tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 sau ale reglementărilor A.S.F."

    5. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alin. (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Depozitarul central deţine şi pune în aplicare o procedură adecvată prin care să asigure decontarea şi transferul rapid şi ordonat al activelor clienţilor şi participanţilor către un alt depozitar central în cazul retragerii autorizaţiei, potrivit dispoziţiilor art. 20 alin. (5) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014."

    6. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Un depozitar central trebuie să deţină:
    a) capital iniţial, format din elementele menţionate la alin. (2), care să fie în permanenţă cel puţin egal cu valoarea prevăzută la art. 25 alin. (1);
    b) resurse proprii care să acopere cerinţele de capital ce trebuie să respecte prevederile prezentului regulament şi, respectiv, dispoziţiile art. 47 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, precum şi ale Regulamentului delegat (UE) nr. 390/2017 al Comisiei din 11 noiembrie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la anumite cerinţe prudenţiale pentru depozitarii centrali de titluri de valoare şi instituţiile de credit desemnate care oferă servicii auxiliare de tip bancar, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 390/2017.
    (2) Capitalul iniţial menţionat la alin. (1) lit. a) este constituit din suma următoarelor elemente: capital social, rezultatul reportat, rezerve legale, rezerve statutare şi alte rezerve şi primele de capital.
    (3) Depozitarul central deduce din calculul capitalului iniţial menţionat la alin. (2) pierderile exerciţiului financiar în curs.
    (4) În sensul alin. (2), depozitarul central deţine rezultat reportat şi rezerve care sunt considerate elemente de capital iniţial doar dacă acestea sunt disponibile pentru o utilizare nerestricţionată şi imediată cu scopul de a acoperi riscuri sau pierderi de îndată ce acestea apar.
    (5) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale nu vor fi considerate elemente de capital iniţial.
    (6) Diferenţele din evaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile pentru vânzare vor fi tratate după cum urmează:
    a) pierderile nerealizate/câştigurile rezultate din evaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile pentru vânzare trebuie deduse/incluse integral din/în calculul capitalului iniţial;
    b) pentru includerea în capitalul iniţial a câştigurilor rezultate din evaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile, politica de evaluare a instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare, stabilită de societate, trebuie să prevadă expres evaluarea lunară a acestora.
    (7) Depozitarul central calculează cerinţele de capital utilizând prevederile Regulamentului delegat (UE) 390/2017 şi ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 575/2013.
    (8) Resursele proprii ale depozitarului central sunt în permanenţă cel puţin egale cu suma următoarelor elemente:
    a) cerinţele de capital aplicate depozitarului central pentru riscurile operaţional, juridic şi de custodie;
    b) cerinţele de capital aplicate depozitarului central pentru riscul de investiţii;
    c) cerinţele de capital aplicate depozitarului central pentru riscul comercial;
    d) cerinţele de capital aplicate depozitarului central pentru lichidarea sau restructurarea activităţii.
    (9) În sensul alin. (1) lit. b), resursele proprii sunt formate din elementele de capital iniţial menţionate la alin. (2), din care se deduce valoarea imobilizărilor necorporale.
    (10) Pentru aplicarea art. 47 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, capitalul propriu reprezintă resursele proprii calculate conform alin. (9).
    (11) Dacă valoarea capitalului iniţial deţinut de un depozitar central este mai mică decât valoarea prevăzută la alin. (1) lit. a), depozitarul central notifică de îndată A.S.F.
    (12) Notificarea în cauză se face în scris şi cuprinde următoarele elemente:
    a) motivele pentru care capitalul iniţial al depozitarului central a scăzut sub nivelul prevăzut la alin. (1) lit. a) şi o descriere a perspectivei pe termen scurt în ceea ce priveşte situaţia financiară a depozitarului central;
    b) o descriere cuprinzătoare a măsurilor pe care depozitarul central intenţionează să le adopte pentru a asigura conformitatea permanentă cu cerinţele de capital iniţial.
    (13) Depozitarul central transmite A.S.F. trimestrial date şi informaţii referitoare la cerinţele de capital calculate conform art. 4-7 din Regulamentul (UE) 390/2017, până la sfârşitul programului de lucru, la următoarele date de transmitere: 11 februarie, 12 mai, 11 august şi 11 noiembrie.
    (14) În situaţia în care datele de transmitere menţionate la alin. (13) sunt zile nelucrătoare, transmiterea datelor şi informaţiilor se efectuează în următoarea zi lucrătoare.
    (15) Depozitarul central transmite electronic structura capitalului iniţial, a resurselor proprii şi a cerinţelor de capital într-un format agreat de A.S.F."

    7. La articolul 11, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Persoanele responsabile pentru funcţia de conformitate şi de control intern, funcţia de audit intern şi pentru funcţia de administrare a riscului respectă cerinţele şi criteriile de evaluare şi aprobare impuse de Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 1/2019 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019."

    8. La articolul 13, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) În situaţia în care membrii consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului nu iau măsurile care se impun în termen de maximum 15 zile de la data informării prevăzute la alin. (5), reprezentanţii funcţiei de conformitate şi de control intern au obligaţia de a notifica de îndată A.S.F. abaterile constatate de la prevederile legislaţiei în vigoare."

    9. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Actul constitutiv al depozitarului central trebuie să conţină prevederi de limitare a drepturilor de vot ale acţionarilor care nu respectă prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014, ale Regulamentului A.S.F. nr. 3/2016, precum şi dispoziţii referitoare la aplicarea procedurii stabilite la art. 272 din Legea nr. 126/2018.
    (2) În cazul dobândirii de participaţii cu încălcarea prevederilor art. 16 sau în situaţia în care acţionarii depozitarului central nu mai îndeplinesc condiţiile de eligibilitate prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 3/2016 se aplică procedura de la art. 272 din Legea nr. 126/2018."

    10. La articolul 18, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Modul de constituire, atribuţiile şi responsabilităţile consiliului de administraţie şi ale directorilor sau, după caz, ale consiliului de supraveghere şi ale directoratului se stabilesc în actul constitutiv al societăţii, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 31/1990, cu respectarea prevederilor Legii nr. 126/2018, ale art. 27 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, ale Regulamentului delegat (UE) nr. 392/2017, precum şi ale prezentului regulament."

    11. La articolul 19 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) condiţiile specifice prevăzute de Regulamentul A.S.F. nr. 1/2019;"

    12. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) În termen de maximum 30 de zile de la apariţia unei situaţii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanţă a postului de membru al consiliului de administraţie/ director sau, după caz, membru al consiliului de supraveghere/ directoratului, depozitarul central supune aprobării A.S.F. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societăţii, pentru exercitarea mandatului respectiv, care să respecte condiţiile prevăzute la art. 19 din prezentul regulament şi să transmită documentele prevăzute la art. 13 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017."

    13. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) A.S.F. acordă autorizaţie unui depozitar central, cu condiţia ca acesta să dispună de un nivel al capitalului iniţial de cel puţin echivalentul în lei a 5 milioane euro.
    (2) La constituirea unui depozitar central, persoană juridică română, capitalul iniţial este reprezentat de capitalul social, cu excepţia cazurilor în care depozitarul central care se constituie este rezultat dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.
    (3) Capitalul social al unui depozitar central, persoană juridică română, trebuie vărsat integral şi în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natură nefiind permise. În actele lor constitutive, depozitarii centrali, persoane juridice române, nu vor putea stabili excepţii de la principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un singur vot.
    (4) La constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o instituţie de credit."

    14. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Sistemul informatic al depozitarului central trebuie să respecte cerinţele menţionate la art. 45 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014, la art. 75 din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017 şi la art. 16 din Norma A.S.F. nr. 4/2018."

    15. La articolul 29 alineatul (1), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) înfiinţarea/desfiinţarea sediilor secundare;"

    16. La articolul 30 alineatul (1), literele d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) actul constitutiv actualizat al depozitarului central pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. c) şi e);
    .............................................................................................
g) regulamentul de organizare şi funcţionare a sediilor secundare, precum şi documentele care atestă îndeplinirea cerinţelor prevăzute la art. 32 alin. (2) sau la art. 33, pentru modificările prevăzute la art. 29 alin. (1) lit. d);"

    17. La articolul 31, alineatul (5) se abrogă.
    18. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Depozitarul central poate să îşi desfăşoare activitatea şi în alt spaţiu decât cel în care se află sediul social, prin înfiinţarea de sedii secundare, respectiv sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică."

    19. După articolul 33 se introduce un nou articol, art. 33^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 33^1
    (1) Sediul secundar, altul decât cel de tip sucursală, va fi astfel organizat încât:
    a) să dispună de un spaţiu destinat exclusiv sediului secundar, care să asigure buna desfăşurare a activităţii;
    b) să aibă dotarea tehnică necesară, astfel încât să permită accesul la sistemul informatic al sediului social/central;
    c) să aibă un număr suficient de persoane corespunzător serviciilor şi activităţilor ce se prestează de la respectivul sediu;
    d) angajatul care coordonează activitatea desfăşurată la sediul secundar să îndeplinească cerinţele de cunoştinţe, competenţe, experienţă profesională, bună reputaţie, onestitate şi integritate corespunzătoare activităţii desfăşurate.
    (2) Situaţia centralizatoare a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sediului secundar se remite zilnic sediului social/central al depozitarului central.
    (3) Documentele aferente activităţilor desfăşurate în cadrul sediului secundar vor fi arhivate conform procedurilor interne aplicate şi la sediul social/central.
    (4) Reprezentantul funcţiei de conformitate şi control intern asigură şi supravegherea activităţilor efectuate în cadrul sediilor secundare."

    20. La articolul 35, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Emitentul va transmite depozitarului central, în format electronic, lista deţinătorilor legali ai instrumentelor financiare respective şi date referitoare la identitatea acestora, cuprinzând:
    a) în cazul persoanelor fizice: nume, prenume, cod numeric personal (CNP pentru deţinători români sau cod unic similar pentru deţinători străini), seria şi numărul actului de identitate, adresă, localitate, unitate administrativ-teritorială (judeţ pentru deţinători români), ţară, cetăţenie, adresă de e-mail, codul IBAN, în cazul în care informaţia este disponibilă; pentru persoanele fizice rezidente, informaţiile din câmpurile judeţ şi localitate se vor completa obligatoriu în conformitate cu nomenclatorul SIRUTA publicat de Guvernul României; dacă deţinătorul instrumentelor financiare înregistrat nu are capacitate deplină de exerciţiu se indică numele reprezentantului legal, datele de identificare din actul de identitate al acestuia, domiciliul, reşedinţa sau adresa unde primeşte corespondenţa, documentul legal în baza căruia este împuternicit ca reprezentant al deţinătorului instrumentelor financiare;
    b) în cazul persoanelor juridice: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoanele juridice române sau codul unic similar pentru persoane juridice străine sau, dacă nu este disponibil, numărul unic de identificare, cum ar fi identificatorul entităţii juridice (LEI), numărul de ordine în registrul comerţului, sediul social, localitatea, unitatea administrativ-teritorială, statul de origine, adresa de e-mail, codul IBAN, în cazul în care informaţia este disponibilă, şi numele reprezentantului legal; pentru persoanele juridice rezidente, informaţiile din câmpurile judeţ şi localitate se vor completa obligatoriu în conformitate cu nomenclatorul SIRUTA publicat de Guvernul României;
    c) în cazul entităţilor fără personalitate juridică: denumirea entităţii, numărul unic de identificare, codul IBAN, în cazul în care informaţia este disponibilă, datele de identificare a reprezentantului legal al acesteia;
    d) pentru instrumentele financiare care sunt deţinute în indiviziune de două sau mai multe persoane se indică numele acestora, precum şi numele aceleia dintre ele care este împuternicită să îi reprezinte;
    e) garanţiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare, indicându-se data când acestea au fost înregistrate şi izvorul obligaţiei garantate."

    21. La articolul 36, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să facă referire expresă la prevederile Legii nr. 126/2018, ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 24/2017, şi ale reglementărilor emise în aplicarea acestora, ale Regulamentului (UE) nr. 909/2014 şi ale prezentului regulament;
b) să fie elaborate în conformitate cu prevederile legale menţionate în Legea nr. 126/2018, Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi în prezentul regulament;"

    22. La articolul 37 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) plata dividendelor, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Legea nr. 24/2017;
b) plata dobânzii sau a principalului, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Legea nr. 24/2017;"

    23. La articolul 37, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În aplicarea prevederilor art. 87 alin. (5) din Legea nr. 24/2017, depozitarul central este responsabil pentru plata către participanţii la sistemul de decontare a dividendelor şi a oricăror alte sume cuvenite deţinătorilor de instrumente financiare, iar participanţii sunt responsabili pentru virarea fără întârziere a acestora către deţinătorii de instrumente financiare."

    24. Articolul 41 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41
    (1) Depozitarul central furnizează servicii emitenţilor în conformitate cu prevederile art. 49 din Regulamentul (UE) nr. 909/2014 şi ale capitolului XIII din Regulamentul delegat (UE) nr. 392/2017.
    (2) Depozitarul central înregistrează instrumentele financiare, altele decât cele derivate, tranzacţionate pe o piaţă reglementată sau în cadrul unui alt loc de tranzacţionare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 909/2014 şi ale prezentului regulament."

    25. Articolul 42 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 42
    Emitenţii care îşi înregistrează instrumentele financiare la depozitarul central vor încheia contracte de prestări servicii cu acesta."

    26. La articolul 46, alineatul (2) se abrogă.
    27. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    La cererea A.S.F., a oricăror alte instituţii împuternicite prin lege sau a depozitarului central, participanţii depozitarului central care deschid conturi globale de instrumente financiare vor raporta informaţii privind deţinătorii de instrumente financiare şi deţinerile acestora în cel mai scurt timp posibil. În acest sens, participanţii au obligaţia de a solicita şi de a transmite informaţiile necesare în vederea identificării proprietarului instrumentelor financiare şi, după caz, a beneficiarului real."

    28. La articolul 48, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) În situaţia în care depozitarul central intră în posesia unor documente referitoare la un emitent, din care rezultă neconcordanţe faţă de datele din sistemul unitar de evidenţă al depozitarului central, are obligaţia notificării A.S.F., în termen de o zi lucrătoare de la data la care au fost cunoscute respectivele neconcordanţe."

    29. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Reprezentantul funcţiei de conformitate sau, după caz, consiliul de administraţie/directoratul celorlalţi participanţi răspunde direct de modalitatea în care salariaţii folosesc accesul la baza de date a depozitarului central şi are obligaţia de a notifica de îndată depozitarului central orice modificare cu privire la lista salariaţilor care au acces la baza de date a acestuia."

    30. La articolul 53, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alin. (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul aplicării instrumentelor, competenţelor şi mecanismelor de rezoluţie menţionate în Legea nr. 312/2015 privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 312/2015."

    31. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    (1) Înregistrările referitoare la deţinătorii instrumentelor financiare, volumul instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, deţinute de fiecare dintre aceştia, şi situaţia acestor instrumente financiare, altele decât cele derivate, sunt realizate de:
    a) depozitarul central, pentru conturile individuale de instrumente financiare, altele decât cele derivate, administrate de acesta în numele deţinătorilor de instrumente financiare;
    b) participanţi, pentru conturile globale şi individuale administrate de aceştia."

    32. La articolul 56, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 56
    (1) Înregistrările electronice pentru fiecare cont individual deschis la depozitarul central trebuie să conţină cel puţin elementele solicitate de standardele tehnice de reglementare şi punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 909/2014, precum şi următoarele informaţii:
    a) pentru persoane fizice:
    1. numele complet al proprietarului de instrumente financiare, altele decât cele derivate, adresa de e-mail;
    2. codul unic de înregistrare, codul numeric personal (CNP) pentru deţinători români sau un cod unic de identificare pentru deţinători străini;
    3. seria şi numărul actului de identitate;
    4. domiciliul sau reşedinţa;
    5. dacă deţinătorul înregistrat este reprezentat de un reprezentant legal se vor indica numele şi datele de identificare ale acestuia, documentul legal în baza căruia este împuternicit ca reprezentant al deţinătorului;
    6. informaţii privind codul IBAN, daca acestea sunt disponibile;
    b) pentru persoane juridice:
    1. denumirea, codul unic de înregistrare (CUI pentru persoane juridice române sau cod unic similar pentru persoane juridice străine) sau, dacă nu este disponibil, numărul unic de identificare, cum ar fi identificatorul entităţii juridice (LEI), sediul social ori noţiunea echivalentă din legislaţia aplicabilă, pentru persoane juridice străine, ţara, adresa de e-mail;
    2. număr de ordine în registrul comerţului;
    3. numele reprezentantului legal, în măsura în care este furnizat de persoana juridică, sau numele persoanei autorizate;
    4. informaţii privind codul IBAN, dacă acestea sunt disponibile.
    c) pentru deţinătorii fără personalitate juridică: denumirea entităţii, numărul unic de identificare, codul IBAN, în cazul în care informaţia este disponibilă, datele de identificare şi de contact ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia; reprezentantul autorizat poate fi şi intermediarul autorizat care deţine conturile de instrumente financiare deschise în numele clienţilor persoanei juridice;
    d) pentru instrumentele financiare care sunt deţinute în indiviziune de două sau mai multe persoane se indică numele acestora, precum şi numele aceleia dintre ele care este împuternicită să îi reprezinte, dacă este cazul;
    e) garanţiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare, indicându-se data când acestea au fost înregistrate şi izvorul obligaţiei garantate;
    f) restricţionarea conturilor de instrumente financiare ale deţinătorilor."

    33. La articolul 57, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    În afara datelor şi informaţiilor privind emitenţii, instrumentele financiare şi conturile deţinătorilor de instrumente financiare, depozitarul central păstrează şi actualizează următoarele evidenţe:"

    34. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 58
    (1) Participanţii depozitarului central au obligaţia de a transmite cu promptitudine toate informaţiile solicitate de către depozitarul central, necesare pentru organizarea evidenţelor prevăzute la art. 55 şi 56, precum şi de a efectua raportările prevăzute la art. art. 177 alin. (5) din Legea nr. 126/2018."

    35. Denumirea secţiunii a 4-a a capitolului III al titlului II se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 4-a
    Informaţii furnizate emitenţilor şi deţinătorilor de instrumente financiare
"

    36. La articolul 61 alineatul (2), literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) pentru persoane juridice: denumirea, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoanele juridice române sau codul unic similar pentru persoane juridice străine sau numărul unic de identificare, cum ar fi identificatorul entităţii juridice (LEI), sediul social şi numărul instrumentelor financiare aflate în proprietate la o anumită dată;
c) pentru entităţi fără personalitate juridică: denumirea entităţii, numărul unic de identificare, datele de identificare ale reprezentantului legal al acesteia, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia şi numărul instrumentelor financiare aflate în proprietate la o anumită dată."

    37. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    (1) Modificările efectuate în conturile deţinătorilor cu privire la datele de identificare ale acestora vor fi înregistrate de către depozitarul central sau de către participanţi, în cazul conturilor globale de instrumente financiare, numai în baza unei cereri în scris din partea deţinătorului sau a reprezentantului acestuia, sau, în cazul prevăzut la art. 95 alin. (10) din Legea nr. 24/2017, din partea emitentului, pe baza unor documente care să ateste modificările solicitate a fi înregistrate.
    (2) Depozitarul central sau participantul acestuia are dreptul să respingă orice cerere de înregistrare a unei modificări privind informaţiile cuprinse în conturile deţinătorilor de instrumente financiare, în cazul în care operarea modificării ar constitui o încălcare a prevederilor legale."

    38. Articolul 63 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 63
    (1) Extrasul de cont privind deţinerile de instrumente financiare prevăzute la art. 45 lit. e) este emis de către depozitarul central, conform procedurilor proprii, şi de către participanţii la sistemul depozitarului central, conform procedurilor proprii şi ale contractului încheiat cu depozitarul central, la cererea deţinătorilor instrumentelor financiare sau a persoanelor mandatate de aceştia prin procură specială autentificată.
    (2) La cererea deţinătorilor instrumentelor financiare sau a persoanelor mandatate de aceştia prin procură specială autentificată, depozitarul central eliberează istoricul de cont privind deţinerile de instrumente financiare prevăzute la art. 45 lit. e), care atestă modificările aduse înregistrărilor în conturi."

    39. La articolul 64, literele a), c), d) şi g) se modifică şi vor aveaurmătorul cuprins:
    "a) date de identificare a deţinătorului instrumentelor financiare: nume/denumire, codul numeric personal (CNP) pentru deţinători români sau cod unic similar pentru deţinători străini, în cazul unei persoane fizice, codul unic de înregistrare (CUI) pentru persoane juridice române sau un cod unic pentru persoane juridice străine ori datele de identificare ale reprezentantului legal, în măsura în care sunt furnizate de entitate, sau ale reprezentantului autorizat al acesteia, în cazul unei entităţi fără personalitate juridică;
    ..........................................................................
c) date de identificare a emitentului instrumentelor financiare aflate în proprietatea deţinătorului: denumirea, sediul social, simbolul şi codul ISIN;
d) numărul şi clasa de instrumente financiare înregistrate pe numele deţinătorului şi procentul deţinut din totalul instrumentelor financiare de aceeaşi clasă emise de emitent;
    .......................................................................
g) datele de identificare ale emitentului extrasului de cont."

    40. La articolul 65, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 65
    (1) Ciclul de decontare a tranzacţiilor cu instrumente financiare, altele decât cele derivate, este conform prevederilor art. 5 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 909/2014."

    41. La articolul 66, alineatele (1) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    (1) Depozitarul central emite proceduri în care se specifică expres momentul introducerii ordinului de transfer în sistemul de decontare, momentul irevocabilităţii ordinelor de transfer, precum şi momentul la care decontarea devine finală, conform Legii nr. 253/2004.
    .......................................................................
    (5) A.S.F. comunică depozitarului central şi entităţii care administrează locul de tranzacţionare hotărârile de deschidere a procedurii de insolvenţă, primite în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 253/2004, cel mai târziu la deschiderea următoarei şedinţe de tranzacţionare, moment începând cu care este interzisă introducerea în sistem a oricărui ordin de transfer în contul entităţii vizate."

    42. Articolul 67 se abrogă.
    43. La articolul 68, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 68
    (1) În conformitate cu prevederile art. 175 din Legea nr. 126/2018, transferul dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, are loc la data decontării tranzacţiei, în cadrul sistemului de decontare administrat de către depozitarul central."

    44. La articolul 70, partea introductivă şi literele c) şi f) ale alineatului (1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 70
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 68 alin. (1), depozitarul central poate înregistra transferuri directe de proprietate asupra instrumentelor financiare ca efect al:
    ..............................................................................................
    c) oferirii sau atribuirii de valori mobiliare în conformitate cu art. 1 alin. (4) lit. i) din Regulamentul (UE) 2017/1.129 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, şi de abrogare a Directivei 2003/71/CE;
    ..............................................................................................
    f) constituirii/majorării capitalului social al societăţilor, altele decât cele ale căror instrumente financiare sunt tranzacţionate pe piaţa de capital şi decât societăţile de servicii de investiţii financiare, societăţile de administrare a investiţiilor, fondurile de investiţii alternative cu personalitate juridică şi administratorii fondurilor de investiţii alternative, prin aport în natură reprezentând instrumente financiare admise la tranzacţionare;"

    45. La articolul 70 alineatul (1), litera i) se abrogă.
    46. La articolul 70 alineatul (1), litera m) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "m) cumpărării/vânzării de către ofertant a acţiunilor în condiţiile art. 44 şi 45 din Legea nr. 24/2017;"

    47. La articolul 70 alineatul (1), după litera p) se introducdouă noi litere, literele p^1) şi p^2), cu următorul cuprins:
    "p^1) însuşirii de către creditor a instrumentelor financiare obiect al popririi/sechestrului instituit în conformitate cu Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu au putut fi valorificate în procedura de executare silită prin vânzarea acestora conform legislaţiei specifice pieţei de capital;
p^2) emisiunii/răscumpărării de titluri de participare emise de un O.P.C.V.M. tranzacţionabil prin transferul instrumentelor financiare din structura coşului de active de la şi către acel O.P.C.V.M. tranzacţionabil, respectiv de la şi către participantul autorizat;"

    48. La articolul 70 alineatul (1), litera r) se abrogă.
    49. La articolul 70, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Depozitarul central este răspunzător în cazul în care efectuează transferurile directe de proprietate asupra instrumentelor financiare fără primirea unor instrucţiuni adecvate privind titularul contului care trebuie debitat, persoana al cărei cont trebuie creditat şi numărul instrumentelor financiare obiect al transferului şi fără a fi susţinute de documentaţia aferentă fiecăruia dintre cazurile de transfer prevăzute la alin. (1)."

    50. La articolul 81, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Constituirea şi executarea ipotecilor mobiliare şi garanţiilor financiare fără transfer de proprietate asupra instrumentelor financiare sau portofoliilor, precum şi modalitatea de realizare a publicităţii acestora sunt reglementate prin Regulamentul ASF nr. 16/2021 privind constituirea, publicitatea şi executarea garanţiilor reale, cu modificările şi completările ulterioare."

    51. La articolul 81, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În cazul utilizării sistemului de conturi individuale prevăzute la art. 44 lit. a), operaţiunile de constituire a garanţiilor financiare cu transfer de proprietate se vor reflecta de către depozitarul central printr-un transfer al instrumentelor financiare între conturile implicate, conform instrucţiunilor adecvate, primite din partea participanţilor implicaţi, în formatul prevăzut în reglementările depozitarului central."

    52. La articolul 83, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 83
    (1) Operaţiunile de înregistrare şi radiere a sechestrului/popririi asupra unor instrumente financiare, altele decât cele derivate, înregistrate în sistemul depozitarului central, pentru care depozitarul central este desemnat depozitar al emitentului, se realizează prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestor instrumente financiare, altele decât cele derivate, în conturi speciale deschise în numele deţinătorului instrumentelor financiare respective/debitorului, în sistemul depozitarului central, atât în cazul utilizării sistemului de conturi individuale, cât şi în cazul utilizării sistemului de conturi globale, conform Regulamentului ASF nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale şi aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit reglementărilor depozitarului central, în condiţiile legii."

    53. La articolul 88, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) raportul auditorului financiar;"

    54. La articolul 91, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 91
    (1) În scopul exercitării atribuţiilor A.S.F. de supraveghere a activităţii depozitarului central, auditorii financiari ai depozitarului vor raporta A.S.F. orice fapt sau act în legătură cu activitatea depozitarului central."

    55. La articolul 93, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) La solicitarea ESMA, prin intermediul A.S.F., depozitarul central transmite ESMA orice raportare, informaţie şi/sau document în legătură cu activitatea desfăşurată de acesta în condiţiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 909/2014, regulamentele europene delegate şi ghidurile ESMA emise în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014."

    56. La articolul 93 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) fluxuri periodice de informaţii în formă electronică, în care datele sunt procesate în modalitatea stabilită de către A.S.F./ESMA;"

    57. Articolul 96 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 96
    Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează potrivit prevederilor capitolului III al titlului X din Legea nr. 126/2018 şi ale titlului V din Regulamentul (UE) nr. 909/2014."

    58. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    Reorganizarea judiciară şi falimentul depozitarului central şi ale participanţilor în sistemul depozitarului central sunt supuse prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Alexandru Petrescu

    Bucureşti, 14 mai 2024.
    Nr. 6.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016