Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 4 din 27 ianuarie 2021  privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 4 din 27 ianuarie 2021 privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 106 din 1 februarie 2021
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 3, 5, 6, precum şi ale art. 21^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 27.01.2021,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul procedural privind activitatea de control desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor implicate în desfăşurarea acesteia.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 21^2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare O.U.G. nr. 93/2012, structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. realizează supravegherea şi controlul entităţilor reglementate şi/sau supravegheate şi ale operaţiunilor desfăşurate de acestea prin verificarea în permanenţă a activităţii acestora în procesul de monitorizare şi supraveghere continuă, precum şi prin derularea unor acţiuni de control periodic şi inopinat.

    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în legislaţia specifică sectoarelor de supraveghere financiară, precum şi semnificaţiile prevăzute la alin. (2).
    (2) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    1. activitate de control - acţiune cu caracter periodic, inopinat sau permanent, bazată pe elemente de conformitate şi/sau de risc, desfăşurată de către structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F., în scopul verificării activităţii, operaţiunilor, proceselor şi mecanismelor interne care sunt aplicabile entităţilor reglementate şi/sau supravegheate şi persoanelor vizate;
    2. audiere - tehnică de investigare, în baza unei decizii de audiere, care constă în determinarea condiţiilor şi împrejurărilor în care a fost desfăşurată o anumită activitate;
    3. conciliere - şedinţă organizată la sediul A.S.F. sau la sediul entităţii controlate ori prin intermediul mijloacelor de comunicare on-line (aplicaţie pentru organizarea de şedinţe de la distanţă) care are loc între reprezentanţi ai A.S.F. şi reprezentanţi ai entităţii controlate în vederea clarificării eventualelor divergenţe între constatările cuprinse în procesul-verbal de control şi obiecţiile entităţii controlate;
    4. control inopinat - tip de control care constă în verificarea, la sediul entităţii, a anumitor activităţi/operaţiuni/procese şi mecanisme interne aferente unei perioade de timp determinate şi/sau a îndeplinirii uneia sau mai multor obligaţii, conform legislaţiei incidente sectorului de supraveghere financiară şi care nu se notifică în prealabil entităţii controlate;
    5. control periodic - tip de control care constă în verificarea periodică, la sediul entităţii sau de la distanţă în condiţiile prevăzute la art. 18 şi 19, a anumitor activităţi/operaţiuni/procese interne şi mecanisme interne aferente unei perioade de timp determinate şi a îndeplinirii uneia sau mai multor obligaţii, conform legislaţiei incidente, în baza planului anual integrat de control, aprobat de către Consiliul A.S.F., în legătură cu care entitatea controlată este notificată în prealabil;
    6. control încrucişat - tehnică de verificare, la sediul entităţilor sau de la distanţă, a înscrisurilor/operaţiunilor unei entităţi în corelaţie cu înscrisurile/operaţiunile unei alte entităţi;
    7. control permanent - activitate de supraveghere desfăşurată de A.S.F. care constă în monitorizarea şi verificarea în mod continuu de către structurile organizatorice de specialitate, în vederea exercitării rolului activ al A.S.F., a constatării modului de aplicare a reglementărilor legale în vigoare de către entităţile reglementate şi/sau supravegheate de către A.S.F., precum şi a gestionării corespunzătoare a riscurilor incidente activităţii acestora;
    8. coordonatorul echipei de control - membru al echipei de control împuternicit, prin decizia de control, să coordoneze activităţile specifice acţiunii de control periodic sau inopinat;
    9. decizie de control - act administrativ emis la nivelul A.S.F. prin care se dispune efectuarea controlului periodic sau inopinat;
    10. decizie de audiere - act administrativ emis la nivelul A.S.F. prin care se dispune efectuarea unei audieri;
    11. echipă de control - persoanele desemnate prin decizia de control periodic sau inopinat pentru efectuarea controlului;
    12. echipă de audiere - persoanele desemnate prin decizia de audiere să efectueze audierea unei persoane vizate;
    13. entitate controlată - orice entitate care face parte dintre entităţile autorizate, reglementate, supravegheate şi/sau controlate de către A.S.F., prevăzute la art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 93/2012;
    14. eşantionare - selecţia a mai puţin de 100% din elementele sau unităţile unei populaţii pentru aplicarea procedurii de control, reprezentativă pentru activitatea de control, în scopul de a furniza echipei de control o bază rezonabilă, în funcţie de care să poată fi stabilite constatări/recomandări referitoare la întreaga populaţie;
    15. notă de conciliere - document întocmit în două exemplare originale, în cadrul căruia se consemnează rezultatul dezbaterilor legate de aspectele prezentate în procesul-verbal de control şi obiecţiile transmise de către entitatea controlată conform art. 22 alin. (3). Nota de conciliere este semnată de echipa de control şi conducerea entităţii controlate, un exemplar fiind transmis entităţii controlate;
    16. notă de constatare - document unilateral întocmit în cadrul acţiunilor de control periodic şi inopinat de către membrii echipei de control în situaţii care necesită consemnarea unei stări de fapt, în relaţia cu entitatea controlată;
    17. notă explicativă - document întocmit şi asumat de către reprezentanţi ai entităţii controlate, de către persoana vizată sau de către reprezentantul legal al oricărei alte entităţi căreia i-au fost externalizate activităţi specifice, la solicitarea structurilor organizatorice de specialitate sau, după caz, membrilor echipei de control/echipei de audiere, cu scopul de a oferi clarificări/explicaţii cu privire la aspectele solicitate;
    18. persoană vizată - persoana fizică şi/sau juridică, direct ori indirect implicată în activitatea verificată de către structurile organizatorice de specialitate cu atribuţii de supraveghere sau control din cadrul A.S.F.;
    19. planul anual integrat de control - document aprobat de Consiliul A.S.F. prin intermediul căruia sunt stabilite entităţile ce vor face obiectul controalelor periodice, în respectivul an calendaristic;
    20. plan de măsuri - set de obligaţii impuse de către A.S.F. unei entităţi controlate ca urmare a constatărilor din activitatea de control cu scopul prevenirii/remedierii unor deficienţe constatate şi/sau administrării corespunzătoare a unor riscuri;
    21. populaţie - set întreg de date, documente sau operaţiuni cu însuşiri comune (unităţi sau elemente ale populaţiei) din care se selectează un eşantion reprezentativ, pe marginea căruia echipa de control îşi poate formula concluziile;
    22. proces-verbal de audiere - act bilateral încheiat cu ocazia desfăşurării unei audieri între persoana vizată şi membrii echipei de audiere, cu scopul de a consemna susţinerile persoanei vizate la audiere, documentele şi informaţiile puse la dispoziţia reprezentanţilor A.S.F., precum şi orice alte aspecte apreciate de părţi drept necesar a fi incluse în cadrul acestui document;
    23. proces-verbal de control - document unilateral adresat entităţii controlate, întocmit de către membrii echipei de control, în care sunt consemnate deficienţele, iregularităţile, disfuncţionalităţile, neconformităţile constatate ca urmare a încălcării prevederilor legale în vigoare şi riscurile regăsite în activitatea entităţii controlate, precum şi toate aspectele constatate ca urmare a desfăşurării controlului periodic sau inopinat;
    24. proces-verbal de ridicare documente - act bilateral încheiat între reprezentanţi ai entităţii controlate şi membrii echipei de control, prin care sunt consemnate toate documentele, datele şi situaţiile ridicate de la sediul entităţii sau preluate prin mijloace electronice (în cazul controlului efectuat de la distanţă), cu ocazia desfăşurării controlului periodic sau inopinat;
    25. raport de control permanent (supraveghere) - document unilateral întocmit de structura organizatorică de specialitate cu atribuţii de supraveghere din cadrul A.S.F., în situaţia în care verificarea, analizarea sau evaluarea activităţii entităţilor reglementate şi/sau supravegheate şi a persoanelor vizate are ca rezultat constatarea nerespectării prevederilor legale incidente şi se consideră, în urma analizei efectuate, că este necesară impunerea unei sancţiuni şi/sau măsuri de remediere;
    26. tematica de control - cuprinde obiectivele/obiectul acţiunii de control stabilite la momentul întocmirii deciziei de control periodic sau inopinat;
    27. recomandare adresată entităţii controlate - instrument de manifestare a rolului pro-activ al structurii organizatorice de specialitate cu atribuţii de supraveghere sau al echipei de control, fundamentat pe diverse orientări sau ghiduri aplicabile, bune practici identificate la nivelul pieţei, utilizat în scopul optimizării activităţii şi/sau gestionării riscului la nivelul entităţii supravegheate sau controlate;
    28. reprezentant al entităţii controlate - orice persoană care face parte din conducerea entităţii controlate, persoanele cu funcţii cheie sau critice direct implicate în activitatea care face obiectul controlului sau alte persoane dintre angajaţii entităţii, desemnate de conducerea acesteia să reprezinte societatea pe perioada controlului periodic sau inopinat;
    29. sondaj - metodă de verificare a înscrisurilor, a datelor şi a operaţiunilor considerate a fi reprezentative pentru o activitate/serie de operaţiuni desfăşurate de către o entitate controlată.


    ART. 3
    (1) Pentru exercitarea activităţii de control, A.S.F. poate coopera şi face schimb de informaţii cu orice alte instituţii, organisme şi autorităţi din România, din state membre şi state terţe.
    (2) În baza informaţiilor rezultate în urma cooperării cu alte autorităţi competente, Consiliul A.S.F. poate decide ca, în acţiunile de control periodic sau inopinat la entităţile autorizate care desfăşoară activităţi în alte state membre ale Uniunii Europene în baza dreptului de stabilire sau libertăţii de a presta servicii şi a unor protocoale/memorandumuri multilaterale/ bilaterale, să participe autorităţile competente din respectivele state, precum şi să solicite asistenţă autorităţilor europene relevante pentru activitatea respectivelor entităţi, ESMA sau EIOPA, dacă este cazul.

    ART. 4
    (1) Activitatea de control este dezvoltată pe două componente în funcţie de particularităţile activităţilor desfăşurate:
    a) componenta de conformitate - vizează încălcarea de către entităţi, de persoanele din conducerea acestora şi de alte persoane fizice/juridice responsabile conform actelor normative aplicabile a legislaţiei specifice, precum şi eventualele abateri în legătură cu activităţile specifice desfăşurate;
    b) componenta de risc - vizează atât riscurile înregistrate la nivelul entităţii controlate, cât şi pe cele induse la nivel de piaţă, după caz.

    (2) Controlul periodic şi inopinat se organizează procedural în mod unitar la nivelul tuturor sectoarelor de supraveghere financiară, în conformitate cu cerinţele prevăzute în prezentul regulament.
    (3) Controlul permanent este organizat procedural la nivelul fiecărei structuri organizatorice de specialitate cu atribuţii de supraveghere, în funcţie de categoria entităţii controlate şi/sau de particularităţile activităţilor desfăşurate la nivelul acestora.

    ART. 5
    (1) Structurile organizatorice de specialitate cu atribuţii de supraveghere şi/sau echipele de control pot solicita entităţilor controlate/persoanelor vizate transmiterea oricăror documente sau informaţii pe care le consideră necesare în vederea verificării, analizării sau evaluării elementelor de conformitate şi/sau de risc aferente activităţii desfăşurate.
    (2) Solicitările adresate entităţii controlate/persoanelor vizate reprezintă manifestarea rolului proactiv al structurii organizatorice de specialitate sau al echipei de control, cu caracter obligatoriu pentru entitatea controlată, fundamentate din punct de vedere legal şi utilizate cu scopul remedierii unor situaţii neconforme/clarificării unor situaţii/minimizării riscului identificat în cadrul activităţii de control.
    (3) Entitatea controlată/persoana vizată are obligaţia de a transmite structurilor organizatorice de specialitate sau, după caz, echipei de control ori echipei de audiere informaţii reale şi/sau documente corecte şi complete, în termenul stabilit, în forma şi pe suportul solicitate, astfel încât să nu inducă în eroare A.S.F. şi să nu fie periclitată desfăşurarea activităţii de control.
    (4) În cadrul controlului periodic şi inopinat, A.S.F. poate aprecia prin eşantionare asupra datelor, documentelor şi operaţiunilor semnificative ce urmează a fi verificate în funcţie de volumul, valoarea, ponderea şi relevanţa acestora, urmărinduse acoperirea cât mai uniformă a activităţii entităţii şi perioada analizată.
    (5) În aplicarea alin. (4), pentru eşantionarea asupra unei populaţii astfel încât să poată oferi o bază rezonabilă în funcţie de care să se formuleze concluzii cu privire la întregul set de date din care este selectat un eşantion, se vor avea în vedere criterii precum:
    a) mărimea, complexitatea şi natura activităţii entităţii controlate, volumul şi valoarea tranzacţiilor, operaţiunilor sau activităţilor desfăşurate incluzând, după caz, valoarea activelor gestionate, administrate, depozitate sau aflate în custodie;
    b) complexitatea produselor financiare care fac obiectul activităţilor, serviciilor sau operaţiunilor desfăşurate de entitate, precum şi riscurile specifice ataşate acestora;
    c) numărul clienţilor/investitorilor/asiguraţilor/beneficiarilor de servicii şi produse financiare oferite de entitate şi structura clientelei stabile;
    d) gradul de conformare observat în cadrul procesului de supraveghere;
    e) operaţiunile sau intervalele de timp, vârfurile sau variaţiile care nu se încadrează în tiparul obişnuit al activităţii entităţii;
    f) elementele relevante identificate în rapoartele transmise la A.S.F. potrivit legislaţiei, rapoartele auditorilor IT şi în rapoartele întocmite de persoanele cu funcţii cheie/critice din cadrul entităţilor, numărul şi natura reclamaţiilor înregistrate la nivelul entităţii şi/sau la A.S.F.

    (6) Selectarea elementelor eşantionului se efectuează în baza raţionamentului profesional, prin sondaj, şi/sau a unor elemente statistice, astfel încât fiecare unitate de eşantionare să prezinte o probabilitate cunoscută de a fi selectată.
    (7) Prevederile alin. (4) şi (5) se aplică corespunzător şi în situaţia în care activitatea de supraveghere pe baza raportărilor, indiciilor sau a sesizărilor primite se identifică necesitatea extinderii analizei pentru verificarea/examinarea realităţii sau concordanţei datelor şi informaţiilor prezentate de entitate cu cerinţele legislaţiei în vigoare.

    CAP. II
    Controlul periodic şi inopinat
    SECŢIUNEA 1
    Etapele controlului periodic şi inopinat
    ART. 6
    Controlul periodic şi inopinat desfăşurat de către A.S.F. la nivelul entităţilor implică parcurgerea următoarelor etape:
    a) etapa premergătoare acţiunii de control;
    b) desfăşurarea controlului;
    c) valorificarea rezultatului controlului;
    d) monitorizarea rezultatelor controlului, în cazul în care a fost impus entităţii controlate un plan de măsuri.


    ART. 7
    (1) În situaţii justificate, pe parcursul oricărei etape prevăzute la art. 6 lit. a) şi b), A.S.F. poate emite o nouă decizie cu privire la:
    a) completarea sau modificarea componenţei echipei de control;
    b) extinderea tematicii controlului şi/sau a perioadei controlate/perioadei controlului la sediul entităţii;
    c) suspendarea controlului pentru o perioadă de maximum 90 de zile.

    (2) A.S.F. comunică entităţii controlate decizia prevăzută la alin. (1).
    (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. c), A.S.F. comunică entităţii decizia cu privire la data suspendării controlului şi notifică data reluării controlului cu cel puţin două zile lucrătoare anterior reluării controlului.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Etapa premergătoare acţiunii de control periodic sau inopinat
    ART. 8
    În exercitarea atribuţiilor sale, prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) şi art. 21^2 alin. (2) şi (3) din O.U.G. nr. 93/2012, A.S.F. decide asupra tipului de control ce urmează a fi efectuat, în funcţie de obiectivele şi complexitatea activităţii entităţii, în concordanţă cu prevederile prezentului regulament şi cu legislaţia specifică aplicabilă fiecărui sector de supraveghere financiară.

    ART. 9
    (1) Declanşarea controlului periodic sau inopinat se realizează în baza unei decizii de control semnate de către preşedintele A.S.F.
    (2) Decizia de control prevăzută la alin. (1) cuprinde, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) tipul controlului;
    b) datele de identificare ale entităţii supuse controlului;
    c) perioada verificată;
    d) perioada controlului la sediul entităţii, respectiv data de început şi data de finalizare a acţiunii de control la sediul entităţii;
    e) componenţa echipei de control şi coordonatorul acesteia;
    f) tematica de control.

    (3) În cazul controalelor periodice, tematica de control este axată pe elemente semnificative de conformitate şi de risc aferente activităţii entităţii supuse controlului şi este elaborată, pentru fiecare entitate controlată, în funcţie de:
    a) gama şi complexitatea activităţii şi a serviciilor prestate;
    b) nivelul indicatorilor prudenţiali/stabilitatea economico-financiară a entităţii;
    c) riscurile identificate în procesul de supraveghere;
    d) conduita entităţii în relaţia cu clienţii, piaţa şi A.S.F.;
    e) orice alte informaţii relevante disponibile.

    (4) În cazul controlului inopinat, tematica de control este punctuală şi are la bază rezultatele controlului permanent şi/sau aspectele sesizate A.S.F. de terţe părţi cu privire la entitatea ce urmează a fi controlată.

    ART. 10
    (1) Entitatea controlată este notificată în scris, cu cel puţin 15 zile înainte de data stabilită de A.S.F. pentru declanşarea unui control periodic.
    (2) Notificarea prevăzută la alin. (1) este transmisă prin email, fax sau scrisoare cu confirmare de primire şi va conţine:
    a) data de început şi data de finalizare a acţiunii de control la sediul entităţii, perioada controlată, tematica aferentă, precum şi primul chestionar de solicitare de date/informaţii/documente;
    b) menţiunea că eventuale solicitări de informaţii/date/ documente sub formă de chestionare/machete/situaţii centralizatoare de date/informaţii pot fi transmise pe tot parcursul controlului.


    ART. 11
    (1) În caz de forţă majoră sau în alte situaţii excepţionale, de natură a o pune în imposibilitatea asigurării condiţiilor necesare controlului, entitatea controlată poate solicita A.S.F., în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii notificării prevăzute la art. 10 alin. (2), amânarea declanşării controlului periodic cu maximum 20 de zile lucrătoare, cu prezentarea argumentelor şi a documentelor justificative aferente.
    (2) A.S.F. poate solicita entităţii ce urmează a fi controlată explicaţii/documente justificative suplimentare în vederea adoptării unei decizii cu privire la solicitarea primită şi comunică în scris entităţii decizia luată.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Etapa desfăşurării controlului periodic sau inopinat
    SUBSECŢIUNEA 1
    Drepturile şi obligaţiile entităţii controlate
    ART. 12
    (1) Pe durata efectuării controlului la sediul entităţii, entitatea controlată şi reprezentanţii acesteia au următoarele drepturi:
    a) să beneficieze, din partea echipei de control, de un tratament just şi echitabil, bazat pe un dialog instituţional constructiv;
    b) să furnizeze echipei de control, în mod voluntar, orice explicaţii pe care le consideră necesare în vederea clarificării unor situaţii identificate în timpul controlului;
    c) să îi fie respectat programul de lucru; controlul se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al entităţii controlate, cu acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acesteia;
    d) să semneze, cu eventuale obiecţii, documentele încheiate cu echipa de control.

    (2) Pe durata efectuării controlului la sediul entităţii, entitatea controlată şi reprezentanţii acesteia au următoarele obligaţii:
    a) să permită fără întârziere accesul echipei de control în spaţiile în care se desfăşoară activitatea pentru care a fost autorizată/avizată de către A.S.F., precum şi în spaţiile unde se află documentele aferente activităţii desfăşurate şi sistemele informatice utilizate;
    b) să asigure desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de control şi să acorde sprijinul necesar, fără a încerca să obstrucţioneze desfăşurarea acesteia;
    c) să pună la dispoziţia echipei de control, la termenele şi în forma solicitate, orice document/evidenţă solicitat(ă), de orice natură, pe orice suport indicat de către echipa de control, în original/copii certificate conform cu originalul/traduceri legalizate în limba română, după caz, inclusiv note explicative;
    d) să colaboreze, în vederea determinării situaţiilor de fapt, prin prezentarea în întregime a faptelor cunoscute şi a tuturor documentelor justificative şi să implementeze măsurile urgente dispuse de către echipa de control prin notele de constatare întocmite;
    e) să semneze procesul-verbal de ridicare documente.


    SUBSECŢIUNEA 2
    Drepturile şi obligaţiile echipei de control
    ART. 13
    (1) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, pe durata efectuării controlului la sediul entităţii controlate, echipa de control are următoarele drepturi:
    a) să utilizeze oricare dintre tehnicile şi instrumentele de control consacrate, cum ar fi, dar fără a se limita la acestea: chestionar, sondaj, interviu, observare, control încrucişat;
    b) să solicite şi să verifice în totalitate sau prin sondaj orice tip de document/evidenţă de orice natură, pe orice suport, care au sau pot avea legătură cu activitatea vizată de acţiunea de control, inclusiv cu activităţile externalizate/transferate, după caz, precum şi sistemele informatice de evidenţă, stocare şi prelucrare a datelor;
    c) să ridice copii ale documentelor sau situaţii centralizatoare, în orice format, pe orice suport, şi să solicite note explicative scrise reprezentantului legal/conducerii entităţii controlate, oricărui angajat al acesteia, precum şi reprezentantului legal al oricărei alte entităţi căreia i-au fost externalizate activităţi specifice;
    d) să intervieveze persoanele vizate din cadrul entităţii controlate, în vederea atingerii obiectivelor controlului;
    e) să solicite declanşarea imediată a demersurilor de remediere a anumitor deficienţe în situaţii de risc major şi/sau care impun măsuri urgente, prin întocmirea în acest sens a unei note de constatare, la sediul entităţii controlate;
    f) să aibă acces în orice sediu şi incintă în care entitatea îşi desfăşoară activitatea, precum şi în spaţiile unde se află documentele şi sistemele informatice de evidenţă, stocare şi prelucrare a datelor, inclusiv în sediile entităţilor cărora le-au fost externalizate o parte dintre activităţile specifice, în prezenţa unui reprezentant al entităţii controlate, care are obligaţia de a însoţi echipa de control;
    g) să solicite pe parcursul etapelor controlului periodic sau inopinat informaţii, documente, explicaţii sau clarificări suplimentare, cu indicarea termenelor de răspuns.

    (2) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, pe durata efectuării controlului la sediul entităţii controlate, echipa de control are următoarele obligaţii:
    a) să prezinte decizia de control şi să se identifice prin prezentarea legitimaţiei de serviciu;
    b) să se asigure că decizia de control a primit număr de înregistrare din partea entităţii controlate şi să consemneze informaţiile aferente deciziei de control în registrul unic de control al entităţii controlate;
    c) să aplice în mod corect prevederile legislaţiei incidente entităţii controlate;
    d) să respecte programul de lucru al entităţii controlate; controlul se poate desfăşura şi în afara programului de lucru al entităţii controlate, cu acordul prealabil în scris al reprezentantului legal al acesteia;
    e) să păstreze confidenţialitatea asupra datelor şi informaţiilor obţinute, cu respectarea prevederilor legale.

    (3) Echipa de control manifestă pe întreaga durată a acţiunii de control o atitudine proactivă şi asigură rolul reactiv/corectiv al controlului.

    SUBSECŢIUNEA 3
    Controlul periodic sau inopinat la sediul entităţii
    ART. 14
    (1) Echipa de control se prezintă la sediul entităţii controlate la data stabilită pentru declanşarea activităţii de control, pentru realizarea verificărilor specifice, urmărind tematica aferentă controlului.
    (2) În situaţia în care echipa de control se află la sediul entităţii controlate, dar, din motive independente de aceasta, se găseşte în imposibilitatea de a efectua controlul, aceasta întocmeşte o notă de constatare ce cuprinde motivele care au dus la respectiva situaţie.
    (3) Situaţia prevăzută la alin. (2) este adusă la cunoştinţa preşedintelui A.S.F. şi vicepreşedintelui coordonator, în cazul unui control inopinat, sau Consiliului A.S.F., în cazul unui control periodic, cu propuneri în vederea adoptării măsurilor de urmat.

    ART. 15
    (1) Echipa de control solicită reprezentanţilor entităţii controlate clarificări/explicaţii asupra anumitor aspecte, prin intermediul unei cereri de informaţii/unui chestionar, iar documentele întocmite primesc număr de înregistrare din partea entităţii controlate.
    (2) Clarificările/Explicaţiile/Punctele de vedere scrise ale reprezentanţilor entităţii controlate fac obiectul unor note explicative.

    ART. 16
    (1) În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. e), în măsura în care, cu ocazia desfăşurării controlului la sediul entităţii controlate, echipa de control constată situaţii de risc care impun adoptarea unor măsuri urgente din partea entităţii controlate, aceasta le va aduce la cunoştinţa conducerii entităţii, căreia îi va solicita asumarea deciziei luării unui set de măsuri, cu termenele aferente. Solicitarea echipei de control este consemnată în cadrul unei note de constatare.
    (2) Nota de constatare prevăzută la alin. (1) este înregistrată la entitatea controlată şi este comunicată, sub semnătură de primire, reprezentantului legal/conducerii entităţii controlate, o copie a acesteia fiind reţinută de echipa de control şi anexată procesului-verbal de ridicare documente.

    ART. 17
    (1) Echipa de control colectează documentele selectate de la sediul entităţii controlate sau preluate prin mijloace electronice, în cazul controlului efectuat de la distanţă, şi întocmeşte în acest sens un proces-verbal de ridicare documente, în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.
    (2) În cuprinsul procesului-verbal de ridicare documente sunt menţionate:
    a) notele explicative primite de echipa de control, conform art. 15;
    b) elemente de identificare a documentelor ridicate de către echipa de control în format electronic/pe suport hârtie, cu precizarea numărului de file şi a faptului că acestea sunt conforme cu originalul;
    c) referinţe cu privire la orice alte înscrisuri, date, situaţii şi/sau informaţii prezentate echipei de control;
    d) precizări cu privire la faptul că toate înscrisurile în original puse la dispoziţia echipei de control au fost restituite, iar entitatea certifică faptul că documentele în copie prezentate/ridicate de către echipa de control sunt complete şi conforme cu originalele.


    ART. 18
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 14 alin. (1), etapa desfăşurării acţiunii de control periodic la sediul entităţii se poate realiza şi de la distanţă:
    a) în situaţia în care, după începerea acţiunii de control, pe parcursul perioadei de desfăşurare, echipa de control consideră necesară analiza/prelucrarea unor date şi informaţii obţinute de la entitatea controlată la sediul A.S.F.;
    b) în situaţii extraordinare care pun sau ar putea pune în pericol sănătatea sau condiţiile normale de muncă, precum epidemiile, pandemiile, fenomenele naturale extreme, cutremurele, actele de terorism şi alte situaţii care fac imposibilă derularea procedurii conform prevederilor prezentului capitol.

    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), interacţiunea dintre entitatea controlată şi echipa de control se realizează prin intermediul mijloacelor de comunicare electronice, precum teleconferinţă, videoconferinţă, e-mail, platforme electronice, după caz. Toate documentele emise pe parcursul controlului sunt semnate de părţile implicate, respectiv de membrii echipei de control şi/sau de reprezentanţii entităţii controlate, după caz, cu semnătură electronică calificată sau olograf şi fotocopiate/ scanate în format PDF.
    (3) În situaţia în care controlul periodic are loc de la distanţă, se vor aplica, în mod corespunzător, prevederile din prezentul regulament referitoare la conţinutul deciziei de control, prevederile referitoare la documentele întocmite cu ocazia controlului, respectiv notificarea, procesul-verbal de ridicare documente, procesul-verbal de control, precum şi prevederile referitoare la conciliere, la drepturile şi obligaţiile entităţii controlate şi ale echipei de control.
    (4) Entitatea controlată trebuie să dispună de infrastructura informatică şi de mijloacele de comunicare necesare pentru a asigura derularea în bune condiţii a activităţii de control, inclusiv de semnătură electronică calificată şi, când este necesar, să acorde acces echipei de control la informaţiile din sistemele informatice prin intermediul cărora se realizează operaţiunile supuse verificărilor, conform tematicii de control.
    (5) Accesul echipei de control la informaţiile din sistemele informatice se va realiza cu caracter temporar, cu drept de vizualizare şi cu respectarea politicilor de securitate ale entităţii controlate, prin intermediul unui angajat al entităţii controlate desemnat în acest sens.
    (6) Entitatea controlată are obligaţia de a numi o persoană de contact, responsabilă cu comunicarea şi cooperarea cu A.S.F. pe parcursul controlului. Numele persoanei responsabile se notifică A.S.F. la momentul începerii controlului sau în prealabil, după caz. Obligaţia de a desemna o persoană responsabilă se aplică şi în cazul procedurii prevăzute de art. 14-17.

    ART. 19
    Echipa de control transmite prin mijloace de comunicare electronică entităţii controlate decizia de control şi solicitarea documentelor şi informaţiilor pe care le consideră necesare pentru efectuarea controlului periodic de la distanţă, iar entitatea controlată va confirma primirea şi înregistrarea acestora în evidenţele proprii.

    SUBSECŢIUNEA 4
    Elaborarea procesului-verbal de control
    ART. 20
    Pe toată durata desfăşurării controlului periodic sau inopinat, principalele aspecte preliminare identificate rezultate din documentele examinate şi verificarea informaţiilor, datelor şi explicaţiilor obţinute de la entitatea controlată se consemnează de către echipa de control în procesul verbal de control până la data finalizării acţiunii de control menţionată în decizia de control.

    ART. 21
    (1) Echipa de control aduce în atenţia entităţii controlate pe parcursul acţiunii de control, precum şi la finalizarea acesteia, în cadrul unei şedinţe de încheiere, principalele aspecte preliminare identificate şi, respectiv, reţinute, rezultate din documentele examinate şi din discuţiile/interviurile cu persoanele care au furnizat informaţii relevante pentru aspectele analizate, în acord cu tematica de control.
    (2) Procesul-verbal de control semnat olograf sau cu semnătură electronică calificată de către echipa de control este înregistrat la registratura A.S.F şi cuprinde:
    a) elementele de risc şi prudenţialitate identificate la nivelul entităţii controlate, după caz;
    b) descrierea elementelor de neconformitate constatate, respectiv faptele care reprezintă încălcări ale legislaţiei specifice aplicabile entităţii controlate, cu indicarea prevederilor legale reţinute că au fost nerespectate/încălcate;
    c) diverse solicitări şi recomandări adresate entităţii controlate, cu rol de prevenire sau corectare a unor situaţii potenţial generatoare de deficienţe, atenuare a efectelor unor evenimente produse sau de îndrumare a entităţii controlate în legătură cu anumite aspecte constatate;
    d) alte aspecte relevante, după caz.

    (3) Conformitatea procesului-verbal de control cu obiectivele controlului şi tematica aferentă sunt asigurate la nivelul funcţiilor de coordonare şi conducere ale structurii organizatorice de specialitate cu atribuţii de control.

    ART. 22
    (1) Coordonatorul echipei de control transmite entităţii controlate procesul-verbal de control, întocmit şi semnat în conformitate cu art. 21 alin. (2), în format electronic, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la finalizarea acţiunii de control, şi solicită reprezentanţilor entităţii controlate transmiterea, dacă este cazul, a eventualelor obiecţii asupra reţinerilor din acesta.
    (2) Numărul de înregistrare al procesului-verbal de control, primit de la registratura A.S.F., se înscrie în registrul unic de control al entităţii controlate.
    (3) Entitatea controlată transmite în scris, dacă este cazul, obiecţiile cu privire la reţinerile echipei de control menţionate în cuprinsul procesului-verbal de control în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii acestuia.
    (4) În cazul în care până la expirarea termenului menţionat la alin. (3) nu au fost primite obiecţii, echipa de control consemnează acest aspect în nota prevăzută la art. 25 alin. (1).

    ART. 23
    (1) În termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data primirii obiecţiilor transmise conform prevederilor art. 22 alin. (3) are loc o şedinţă de conciliere între echipa de control şi conducerea entităţii controlate la data, ora şi locaţia stabilite de comun acord, dacă este cazul, în vederea analizării şi clarificării aspectelor susţinute de entitatea controlată în cadrul obiecţiilor transmise.
    (2) La şedinţa de conciliere pot participa şi conducerea structurii organizatorice din care face parte echipa de control, precum şi alte persoane din partea entităţii controlate.
    (3) Şedinţa de conciliere se înregistrează în format audio, cu acordul reprezentanţilor entităţii controlate care participă la aceasta, în scopul clarificării aspectelor reţinute de către echipa de control în urma efectuării controlului periodic sau inopinat, a obiecţiilor formulate de entitatea controlată, precum şi analizării recomandărilor formulate pentru înlăturarea deficienţelor/ iregularităţilor constatate. Înregistrările se păstrează pe o durată de 3 ani de la data desfăşurării acesteia, cu asigurarea condiţiilor tehnice şi organizatorice adecvate pentru protecţia datelor cu caracter personal conţinute în acestea.
    (4) La finalul şedinţei de conciliere se întocmeşte o notă de conciliere, ce cuprinde rezultatele şedinţei de conciliere, inclusiv explicaţiile/motivaţiile neînsuşirii de către echipa de control a obiecţiilor transmise conform prevederilor art. 22 alin. (3).
    (5) Nota de conciliere prevăzută la alin. (4) se semnează de către participanţii la şedinţa de conciliere în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data şedinţei de conciliere.

    SUBSECŢIUNEA 5
    Obiecţii la procesul-verbal de control
    ART. 24
    (1) Entitatea controlată poate transmite la registratura A.S.F. obiecţiile la constatările consemnate în procesul-verbal de control comunicat conform art. 22 alin. (1), în termenul prevăzut la art. 22 alin. (3), şi le comunică şi în format electronic, cu semnătura electronică calificată a reprezentantului legal al entităţii controlate, coordonatorului echipei de control, în vederea facilitării procesării acestora.
    (2) În cazul în care au fost transmise, obiecţiile înregistrate conform alin. (1) sunt discutate în cadrul şedinţei de conciliere menţionate la art. 23 alin. (1).
    (3) Entitatea controlată are obligaţia de a informa persoanele ale căror atribuţii au legătură cu situaţiile constatate de către echipa de control, precum şi pe cele cu care au încetat relaţiile de muncă/de reprezentare la data primirii procesului-verbal de control, în vederea formulării de eventuale obiecţii, cu respectarea termenului stabilit pentru depunerea acestora.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Valorificarea rezultatelor controlului periodic sau inopinat
    ART. 25
    (1) În termen de maximum 14 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 23 alin. (5), conducerea structurii organizatorice de specialitate din care face parte echipa de control prezintă pentru înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului A.S.F. Nota privind concluziile şi propunerile cu privire la aspectele constatate în urma acţiunii de control, însoţită de procesul-verbal de control, obiecţiile entităţii controlate, dacă au fost transmise, şi nota de conciliere, după caz.
    (2) Pe baza informaţiilor prezentate conform alin. (1), Consiliul A.S.F. poate dispune măsuri şi/sau sancţiuni.

    ART. 26
    (1) Conform legislaţiei specifice, activitatea de control se finalizează ca urmare a hotărârii Consiliului A.S.F., după caz, prin:
    a) notificarea entităţii controlate privind rezultatele controlului periodic sau inopinat, în condiţiile în care nu au fost reţinute deficienţe care să determine aplicarea de măsuri sancţionatoare sau dispunerea de măsuri de remediere şi/sau solicitarea de a transmite un răspuns/plan de implementare a recomandărilor formulate în procesul-verbal de control;
    b) notificarea entităţii controlate cuprinzând atenţionarea acesteia şi/sau a persoanelor responsabile pentru deficienţele de o gravitate redusă împreună cu recomandările propuse;
    c) dispunerea unui plan de măsuri în scopul remedierii deficienţelor constatate şi/sau prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri în activitatea entităţii controlate;
    d) solicitarea ca entitatea controlată să înainteze către A.S.F. un set de măsuri asumat în vederea remedierii deficienţelor/ prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri;
    e) sancţionarea entităţii controlate şi/sau a persoanelor responsabile pentru deficienţele constatate;
    f) sesizarea organelor abilitate potrivit legii, dacă este cazul;
    g) orice alte măsuri pe care le poate adopta Consiliul A.S.F., conform competenţelor acestuia, care nu sunt opozabile entităţii controlate.

    (2) Entitatea controlată şi, după caz, persoanele vizate sunt informate cu privire la rezultatele controlului periodic sau inopinat, prin poştă, cu confirmare de primire, fax, e-mail, prin reprezentantul entităţii controlate ori personal, cu semnătură de primire, cu excepţia situaţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) şi, după caz, la alin. (1) lit. g).
    (3) În situaţia în care, ca urmare a acţiunii de control periodic sau inopinat, sunt dispuse sancţiuni conducerii entităţii controlate sau persoanelor cu funcţii-cheie, o copie a deciziei de sancţionare se transmite spre informare şi entităţii respective.
    (4) Entitatea controlată are obligaţia de a transmite A.S.F., în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la informarea prevăzută la alin. (2), dovezile comunicărilor de luare la cunoştinţă a rezultatelor controlului periodic sau inopinat de către persoanele vizate.

    ART. 27
    În măsura în care, după finalizarea controlului periodic sau inopinat, A.S.F. intră în posesia unor informaţii şi date suplimentare referitoare la entitatea controlată şi operaţiunile verificate, aceasta poate decide declanşarea unei noi acţiuni de control.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Monitorizarea rezultatelor controlului periodic sau inopinat, în cazul în care a fost impus entităţii controlate un plan de măsuri
    ART. 28
    (1) În situaţia în care A.S.F. emite un plan de măsuri în sarcina entităţii controlate sau solicită acesteia să înainteze către A.S.F. un set de măsuri asumat în vederea remedierii deficienţelor/prevenirii apariţiei/materializării unor riscuri, entitatea controlată este obligată să implementeze măsurile dispuse de A.S.F. sau pe cele propuse de entitatea controlată în termenele stabilite şi să informeze A.S.F. cu privire la demersurile realizate pentru ducerea la îndeplinire a acestuia, la termenele şi în forma solicitate.
    (2) Planul de măsuri poate conţine atât măsuri concrete de remediere, cât şi cerinţe suplimentare de raportare impuse pentru o perioadă determinată de timp care să includă, după caz, cel puţin formatul raportărilor, modalitatea de transmitere, termenele şi periodicitatea transmiterii.
    (3) Structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. monitorizează, corespunzător atribuţiilor specifice ale acestora, pe perioada stipulată în planul de măsuri, ducerea la îndeplinire a măsurilor concrete de remediere şi respectarea termenelor de implementare.

    CAP. III
    Audierea
    ART. 29
    Structurile organizatorice cu atribuţii de supraveghere şi control din cadrul A.S.F., independent sau corelat cu efectuarea unui control periodic sau inopinat, pot efectua, după caz, orice investigaţii suplimentare, utilizând orice tehnici şi instrumente specifice, inclusiv audieri ale persoanelor asupra cărora se apreciază că pot oferi clarificări necesare situaţiei analizate/verificate.

    ART. 30
    (1) Convocarea la audiere este efectuată în baza unei decizii de audiere, sub semnătura vicepreşedintelui coordonator.
    (2) Decizia de audiere este comunicată persoanei vizate prin poştă, cu confirmare de primire, fax sau e-mail şi cuprinde cel puţin următoarele elemente:
    a) tema audierii;
    b) data şi locul desfăşurării audierii;
    c) documentele solicitate pentru a fi prezentate în cadrul audierii.

    (3) Persoana convocată are obligaţia de a se prezenta la momentul şi locul stabilite pentru desfăşurarea audierii, cu documentele justificative solicitate, după caz.
    (4) Persoana convocată poate solicita A.S.F., anterior desfăşurării audierii, amânarea acesteia pentru cazuri excepţionale, fundamentate temeinic prin documente justificative, iar A.S.F. îi comunică hotărârea adoptată cu privire la solicitarea sa.

    ART. 31
    (1) Persoana convocată este informată de către echipa de audiere cu privire la metodologia de desfăşurare a audierii la momentul declanşării audierii.
    (2) Echipa de audiere poate înregistra discuţiile din cadrul audierii pe dispozitive electronice care permit stocarea datelor şi redarea lor ulterioară doar cu acordul scris al persoanei audiate, iar, în caz de refuz, situaţia se consemnează în scris.
    (3) Este interzisă folosirea de către persoanele audiate a oricăror dispozitive ce permit înregistrarea audio/video a discuţiilor din cadrul audierii şi redarea lor ulterioară.
    (4) În cadrul audierii, persoana audiată are obligaţia de a furniza echipei de audiere toate informaţiile deţinute, corecte şi complete, pe orice suport, în orice formă, fără a obstrucţiona desfăşurarea investigaţiilor, în vederea clarificării unei anumite situaţii, iar informaţiile prezentate sunt consemnate de către persoana audiată în cadrul unei note explicative.
    (5) Finalizarea audierii se realizează prin încheierea unui proces-verbal de audiere al cărui conţinut este similar procesului-verbal de ridicare documente prevăzut la art. 17 alin. (2), cuprinzând şi orice alte observaţii ale părţilor, considerate necesar a fi introduse în cadrul acestui document.
    (6) Procesul-verbal de audiere este încheiat în două exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară, este semnat de către persoana audiată şi echipa de audiere şi primeşte număr de înregistrare din registratura A.S.F.

    CAP. IV
    Controlul permanent
    ART. 32
    (1) Controlul permanent are caracter continuu şi se desfăşoară de către structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. cu atribuţii în acest sens, în scopul verificării, analizării sau evaluării elementelor de conformitate şi/sau de risc aferente activităţii desfăşurate de către entităţi.
    (2) În exercitarea controlului permanent, structurile organizatorice de specialitate cu atribuţii de supraveghere pot aplica, în mod corespunzător, inclusiv dispoziţiile art. 29 şi 30.
    (3) Entităţile supravegheate au obligaţia să transmită şi/sau să pună la dispoziţia structurilor organizatorice de specialitate prevăzute la alin. (1) acte, documente corecte, complete şi/sau informaţii reale în termenul stabilit, în forma şi pe suportul solicitate de aceste structuri, astfel încât să nu fie periclitată desfăşurarea controlului permanent şi să nu inducă în eroare A.S.F.
    (4) Răspunderea privind transmiterea şi conţinutul documentelor şi informaţiilor prevăzute la alin. (3) revine conducerii entităţii şi/sau persoanei responsabile.
    (5) Entitatea supravegheată trebuie să dispună de infrastructura informatică şi de mijloacele de comunicare necesare pentru a asigura derularea în bune condiţii a activităţii de control permanent, inclusiv de semnătură electronică calificată şi, când este necesar, să acorde acces la informaţiile din sistemele informatice prin intermediul cărora se realizează operaţiunile supuse verificării din controlul permanent.
    (6) Accesul la informaţiile din sistemele informatice se va realiza cu caracter temporar, cu drept de vizualizare şi cu respectarea politicilor de securitate ale entităţii controlate, prin intermediul unui angajat al entităţii controlate desemnat în acest sens, în scopul realizării în bune condiţii a verificărilor necesare controlului permanent.
    (7) Constatările rezultate din exercitarea controlului permanent cu privire la încălcarea obligaţiilor prevăzute în legislaţia aplicabilă de către entităţile controlate/persoanele din conducerea entităţilor controlate/persoanele fizice sau juridice responsabile se consemnează în Raportul de control permanent şi se aduc la cunoştinţă entităţii controlate şi conducerii acesteia şi/sau persoanelor responsabile prin intermediul acestuia.

    ART. 33
    Raportul de control permanent prevăzut la art. 32 alin. (3), semnat olograf sau cu semnătură electronică calificată de către conducerea structurii organizatorice de specialitate, este înregistrat la registratura A.S.F. şi cuprinde, după caz, următoarele:
    a) descrierea elementelor de neconformitate constatate, respectiv faptele care reprezintă încălcări ale legislaţiei specifice aplicabile entităţii, cu indicarea textului legal reţinut a fi nerespectat/încălcat;
    b) elementele de risc, de prudenţialitate sau de conduită, identificate la nivelul entităţii supuse controlului permanent, dacă este cazul;
    c) persoanele considerate responsabile potrivit legislaţiei în vigoare;
    d) solicitări şi/sau recomandări cu rol de prevenire sau corectare a unor situaţii potenţial generatoare de deficienţe, de atenuare a efectelor unor evenimente produse sau de îndrumare în legătură cu anumite aspecte constatate;
    e) alte aspecte relevante, după caz.


    ART. 34
    (1) Raportul de control permanent, întocmit conform art. 33, este transmis entităţii controlate şi persoanelor vizate prin oricare dintre mijloacele de comunicare prevăzute de Codul de procedură civilă, cu menţionarea posibilităţii de a exprima un punct de vedere sau obiecţii asupra reţinerilor din acesta; raportul de control permanent reprezintă notificarea entităţii controlate si/sau a conducerii entităţii controlate/ persoanelor responsabile cu privire la încălcările prevederilor legale constatate de către structura organizatorică de specialitate din cadrul A.S.F.
    (2) Entitatea controlată şi/sau persoanele vizate, notificate conform prevederilor alin. (1), pot transmite, inclusiv prin mijloace electronice, un punct de vedere, explicaţii, documente justificative sau obiecţii cu privire la reţinerile din Raportul de control permanent, în termenul prevăzut de legislaţia aplicabilă, dar nu mai mult de 7 zile de la primirea notificării, în cazul în care legislaţia specifică aplicabilă nu prevede un alt termen.
    (3) În cazul în care prin Raportul de control permanent sunt identificate abateri care implică aplicarea unor măsuri urgente, entitatea controlată şi/sau persoanele vizate menţionate la alin. (1) vor răspunde solicitării menţionate la alin. (2), în termen de maximum o zi lucrătoare de la data primirii notificării cu privire la Raportul de control permanent, dacă legislaţia primară specifică aplicabilă nu prevede altfel.
    (4) Entitatea controlată are obligaţia de a informa persoanele ale căror atribuţii au legătură cu situaţiile prezentate în Raportul de control permanent, precum şi pe cele cu care au încetat relaţiile de muncă/de reprezentare anterior primirii acestuia, în vederea formulării de eventuale obiecţii, cu respectarea termenului stabilit la alin. (2) sau (3), după caz.
    (5) A.S.F. poate solicita entităţii controlate şi/sau persoanelor vizate menţionate la alin. (1), prin mijloace electronice, informaţii, documente justificative, explicaţii sau detalii suplimentare, pentru clarificarea anumitor aspecte ce rezultă din analizarea punctului de vedere sau a obiecţiilor la Raportul de control permanent, cu indicarea termenului de răspuns.
    (6) În cazul în care actele, documentele şi informaţiile solicitate, inclusiv în cazul şedinţei de audiere, dacă a fost cazul, nu sunt puse la dispoziţia A.S.F. în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (3), precum şi la termenele şi forma stabilite, fapta se va reţine în cadrul concluziilor prezentate în nota menţionată la art. 35.

    ART. 35
    (1) Structura organizatorică de specialitate din cadrul A.S.F. analizează punctul de vedere, explicaţiile sau obiecţiile formulate, precum şi documentele sau informaţiile suplimentare transmise de către entitatea controlată sau conducerea acesteia/persoanele vizate şi elaborează nota privind concluziile şi propunerile cu privire la aspectele constatate în urma controlului permanent.
    (2) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la art. 34 alin. (2), (3) sau (5), după caz, conducerea structurii organizatorice de specialitate prezintă pentru înscrierea pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului A.S.F. nota menţionată la alin. (1), însoţită de Raportul de control permanent şi obiecţiile entităţii controlate/persoanelor vizate, dacă au fost transmise.
    (3) Pe baza informaţiilor prezentate conform alin. (2), Consiliul A.S.F. poate dispune măsuri şi/sau sancţiuni.
    (4) În scopul valorificării rezultatelor controlului permanent se aplică în mod corespunzător prevederile art. 26 şi 28. Orice referire la rezultatul controlului este considerată a fi făcută corespunzător la rezultatul activităţii de control permanent.

    CAP. V
    Sancţiuni
    ART. 36
    (1) Nerespectarea de către entităţile controlate şi/sau de către persoanele din conducerea acestora şi/sau de către persoanele fizice sau juridice responsabile a prevederilor prezentului regulament, precum şi a măsurilor de remediere şi/sau a cerinţelor suplimentare de raportare impuse, de îndată sau în termenul indicat de A.S.F., se sancţionează de către A.S.F. în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice aplicabile entităţii controlate, precum şi în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 93/2012.
    (2) Dispunerea sancţiunilor şi/sau a măsurilor se face în baza hotărârii Consiliului A.S.F. şi se comunică entităţii/persoanei sancţionate.

    CAP. VI
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 37
    Acţiunile de control periodic sau inopinat în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentului regulament continuă în conformitate cu reglementările în vigoare la data începerii acţiunii de control.

    ART. 38
    (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării acestuia.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2016 privind activitatea de control periodic şi inopinat desfăşurată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.070 din 30 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 27 ianuarie 2021.
    Nr. 4.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016