Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 3 din 22 ianuarie 2021  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 3 din 22 ianuarie 2021 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 86 din 27 ianuarie 2021
    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 15 ianuarie 2021,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    În vederea bunei funcţionări a activităţii executive din cadrul A.S.F., preşedintele, prim-vicepreşedintele şi vicepreşedinţii au atribuţii specifice de conducere a direcţiilor generale, Secretariatului general, direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor, conform organigramei prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament."

    2. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 17^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 17^1
    Directorii generali au în subordine, după caz, direcţii şi mai multe servicii conform organigramei şi exercită atribuţiile specifice potrivit prevederilor prezentului regulament şi fişei postului."

    3. La articolul 22, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 şi 2^2, cu următorul cuprins:
    "2^1. Secretariat general;
2^2. direcţii generale;"

    4. Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 26
    Consiliul A.S.F. are în subordinea sa directă Serviciul audit intern, Serviciul analiză şi suport tehnic SAL-FIN şi Serviciul managementul calităţii."

    5. La capitolul II, după secţiunea a 2^1-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^2-a, cuprinzând articolele 31^3-31^5, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2^2-a
    Serviciul managementul calităţii
    ART. 31^3
    (1) Serviciul managementul calităţii se organizează şi funcţionează în conformitate cu reglementările proprii ale A.S.F.
    (2) Activitatea serviciului este coordonată de un şef serviciu care asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor serviciului.
    ART. 31^4
    Atribuţiile specifice Serviciului managementul calităţii sunt:
    1. defineşte, implementează şi întreţine un sistem de planificare, control şi îmbunătăţire a calităţii activităţilor din cadrul A.S.F., în conformitate cu practicile şi standardele internaţionale de specialitate;
    2. monitorizează şi evaluează calitatea activităţilor, prin implementarea unui plan de control al calităţii, care să asigure o îmbunătăţire continuă a activităţilor desfăşurate de A.S.F., intern şi extern;
    3. promovează cele mai bune practici şi standarde de înaltă calitate şi extinde bunele practici omogen şi integrat între sectoarele de activitate ale A.S.F.;
    4. evaluează procesele şi procedurile interne faţă de cadrul legal şi reglementările aplicabile;
    5. monitorizează, evaluează şi controlează modul de îndeplinire a misiunii, obiectivelor şi a sarcinilor tuturor structurilor organizatorice ale A.S.F., în conformitate cu cadrul legal, reglementările şi procedurile aplicabile, şi identifică potenţiale neconcordanţe sau suprapuneri;
    6. identifică deficienţele şi riscurile iminente în cadrul proceselor, procedurilor interne şi activităţilor din cadrul A.S.F.;
    7. formulează propuneri de îmbunătăţire şi/sau modificare a procedurilor, metodologiilor, reglementărilor interne ale A.S.F. şi a proceselor existente, de standardizare şi omogenizare a unor operaţiuni, de armonizare a fluxurilor de lucru în cadrul A.S.F. între toate structurile organizatorice, de recomandări de introducere a unor noi proceduri şi procese, cu scopul asigurării eficienţei activităţii A.S.F. şi a unor rezultate îmbunătăţite în activităţile specifice;
    8. monitorizează modul de implementare a unor sisteme de control, de indicatori de performanţă, de indicatori de risc, la nivel de procese şi de personal;
    9. monitorizează şi evaluează calitatea implementării sistemului de control intern/managerial al A.S.F.;
    10. asigură omogenitatea proiectării şi implementării standardelor şi metodologiilor dezvoltate la nivel internaţional;
    11. organizează activităţi de instruire referitoare la procesele şi standardele de asigurare a calităţii;
    12. derulează acţiuni de monitorizare şi control al calităţii a diferitelor operaţiuni desfăşurate de A.S.F., ad-hoc, la solicitarea conducerii A.S.F.;
    13. întocmeşte recomandări, metodologii, standarde, ghiduri de bune practici în domeniul managementului calităţii;
    14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    ART. 31^5
    Relaţiile funcţionale ale Serviciului managementul calităţii sunt:
    1. de subordonare faţă de Consiliul A.S.F.;
    2. de colaborare cu structurile organizatorice ale A.S.F."

    6. La articolul 34, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. conduce Secretariatul general/direcţiile generale/direcţiile/ serviciile din subordinea sa directă şi stabileşte obiectivele acestora;"

    7. La articolul 36, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. de conducere a Secretariatului general/direcţiilor generale/direcţiilor/serviciilor din subordine."

    8. La articolul 39, punctele 2, 9 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "2. conduc direcţia generală din subordinea lor directă şi decid cu privire la activitatea curentă a structurilor organizatorice subordonate în vederea realizării eficiente a obiectivelor A.S.F.;
    ….............................................................................................
9. pot propune preşedintelui A.S.F., în cazuri justificate, delegarea competenţei de reprezentare la instituţiile, autorităţile şi organizaţiile prevăzute la pct. 7 şi 8, către directorul general din sectorul coordonat;
    ….............................................................................................
11. deleagă atribuţii coordonatorului cabinet şi/sau directorului general din sectorul coordonat în ceea ce priveşte conducerea executivă a sectorului, precizând persoana delegată, perioada şi limitele delegării, modul de raportare a activităţii desfăşurate ca urmare a actului de delegare;"

    9. La articolul 40, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. de conducere a direcţiei generale din subordine."

    10. La capitolul III, după secţiunea a 4-a se introduc două noi secţiuni, secţiunea a 4^1-a, cuprinzând articolele 43^1-43^3, şi secţiunea a 4^2-a, cuprinzând articolele 43^4 -43^6, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 4^1-a
    Secretarul general
    ART. 43^1
    (1) Secretarul general organizează şi coordonează şi controlează activităţile desfăşurate în cadrul Secretariatului general.
    (2) În absenţa secretarului general, atribuţiile acestuia se exercită de către persoana desemnată de preşedintele A.S.F.
    ART. 43^2
    Atribuţiile secretarului general sunt:
    1. asigură aplicarea şi respectarea hotărârilor Consiliului A.S.F./preşedintelui A.S.F., precum şi a tuturor celorlalte dispoziţii legale aplicabile domeniului său de activitate;
    2. asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii structurilor organizatorice din subordinea sa;
    3. participă la stabilirea obiectivelor generale şi a obiectivelor specifice structurilor organizatorice din subordinea sa;
    4. monitorizează modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului A.S.F./preşedintelui A.S.F., precum şi a dispoziţiilor şi prevederilor legale aplicabile în domeniul său de activitate şi informează preşedintele A.S.F., ori de câte ori este necesar, cu privire la problemele constatate în derularea activităţii structurilor organizatorice pe care le coordonează;
    5. analizează, avizează şi/sau aprobă, după caz, notele emise, documentaţiile şi alte acte întocmite de structurile organizatorice din subordine şi/sau de alte direcţii/servicii de specialitate, după caz;
    6. emite decizii de delegare a atribuţiilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii structurilor organizatorice din subordine;
    7. dispune elaborarea şi actualizarea permanentă a normelor şi procedurilor interne de lucru şi stabileşte modalităţile concrete de corelare în succesiunea necesară a activităţilor structurilor organizatorice din subordine;
    8. stabileşte procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către salariaţii din subordine, identifică riscurile activităţilor pentru structurile organizatorice din subordinea sa, întreprinde acţiuni care să atenueze influenţa riscurilor identificate, monitorizează, evaluează şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele stabilite, identifică abaterile şi propune măsuri de remediere;
    9. analizează diverse situaţii statistice şi rapoarte privind rezultatele periodice ale structurilor organizatorice din subordine, în vederea fundamentării unor propuneri de măsuri şi decizii;
    10. analizează activitatea structurilor organizatorice din subordine şi întocmeşte rapoarte de sinteză către preşedintele A.S.F. privind activitatea pe care o coordonează;
    11. se preocupă în mod constant de formarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor din subordine;
    12. avizează recrutarea, încadrarea, promovarea, premierea, sancţionarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă, a personalului din cadrul structurilor organizatorice din subordine, conform competenţelor delegate, înaintea aprobării acestora de către preşedintele A.S.F., potrivit prevederilor legale şi regulamentelor interne ale A.S.F.;
    13. îndeplineşte orice alte atribuţii de serviciu care îi revin potrivit reglementărilor legale în vigoare, fişei postului sau care îi sunt încredinţate de către conducerea ierarhică.
    ART. 43^3
    Relaţiile funcţionale ale secretarului general sunt:
    1. de subordonare faţă de preşedintele A.S.F.;
    2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F.;
    3. de coordonare a structurilor organizatorice din subordine.
    SECŢIUNEA a 4^2-a
    Directorul general
    ART. 43^4
    (1) Directorul general organizează, coordonează şi controlează activităţile desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice din subordine/aferente sectoarelor.
    (2) În absenţa directorului general, atribuţiile acestuia se exercită de către persoana desemnată de preşedintele/ vicepreşedintele A.S.F., după caz.
    ART. 43^5
    Atribuţiile directorului general sunt:
    1. organizează, coordonează şi controlează activităţile desfăşurate în cadrul structurilor organizatorice subordonate;
    2. asigură aplicarea şi respectarea hotărârilor Consiliului A.S.F. şi, după caz, a deciziilor preşedintelui/ale vicepreşedintelui A.S.F., după caz, precum şi a dispoziţiilor legale;
    3. asigură cadrul organizatoric şi funcţional necesar desfăşurării activităţii structurilor organizatorice din subordine;
    4. participă la stabilirea obiectivelor direcţiei generale coordonate;
    5. emite decizii privind delegarea atribuţiilor sale şi/sau privind organizarea şi desfăşurarea activităţii structurilor din subordine;
    6. informează, ori de câte ori este necesar, preşedintele sau vicepreşedintele A.S.F., după caz, asupra modului de îndeplinire a deciziilor acestuia, a dispoziţiilor şi prevederilor legale aplicabile în domeniu, precum şi cu privire la probleme referitoare la activitatea pe care o coordonează;
    7. analizează şi avizează proiectele de acte normative, documentaţii sau alte acte întocmite de către structurile organizatorice subordonate;
    8. organizează şi urmăreşte ca salariaţii din subordine să aplice legislaţia şi reglementările specifice activităţii structurilor organizatorice subordonate şi acţionează pentru respectarea acestora;
    9. dispune elaborarea şi actualizarea normelor şi procedurilor interne de lucru şi stabileşte modalităţile concrete de corelare în succesiunea necesară a activităţilor structurilor organizatorice din subordine;
    10. stabileşte procedurile ce trebuie urmate/aplicate în vederea realizării sarcinilor de serviciu de către salariaţii din subordine conform atribuţiilor structurilor organizatorice;
    11. identifică riscurile activităţilor din cadrul structurilor subordonate, întreprinde acţiuni care să atenueze influenţa riscurilor identificate, monitorizează activitatea, evaluează şi înregistrează rezultatele, le compară cu obiectivele stabilite, identifică abaterile şi prezintă planul de remediere;
    12. analizează situaţiile statistice şi rapoartele privind rezultatele periodice ale activităţii din structurile coordonate în vederea fundamentării unor propuneri de măsuri şi decizii;
    13. analizează periodic activitatea structurilor din subordine şi întocmeşte rapoarte de sinteză către preşedintele sau vicepreşedintele A.S.F., după caz, privind activitatea pe care o coordonează;
    14. propune, spre aprobare, preşedintelui sau vicepreşedintelui A.S.F., după caz, programe de formare profesională a personalului, precum şi deplasările în vederea participării la diferite cursuri sau seminare organizate de instituţii specializate în ţară şi străinătate;
    15. avizează recrutarea, încadrarea, promovarea, premierea, sancţionarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale personalului din cadrul structurilor subordonate, conform competenţelor delegate, înaintea aprobării acestora de către conducerea ierarhic superioară, potrivit prevederilor legale şi regulamentelor interne ale A.S.F.;
    16. colaborează şi contribuie la elaborarea strategiei şi direcţiilor de acţiune la nivel integrat pentru îndeplinirea obiectivelor;
    17. îndeplineşte orice alte atribuţii care îi revin potrivit reglementărilor legale în vigoare sau care îi sunt încredinţate, după caz, de către preşedintele/vicepreşedintele A.S.F.
    ART. 43^6
    Relaţiile funcţionale ale directorului general sunt:
    1. de subordonare faţă de preşedintele/vicepreşedintele A.S.F., după caz;
    2. de colaborare cu toate structurile organizatorice ale A.S.F.;
    3. de coordonare a structurilor organizatorice din subordine."

    11. La articolul 49, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. de subordonare faţă de Consiliul A.S.F./preşedinte/prim-vicepreşedinte/vicepreşedinte, după caz, şi faţă de secretarul general/directorul general/director, după caz;"

    12. La articolul 51, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. de subordonare faţă de Consiliul A.S.F./preşedinte/prim-vicepreşedinte/vicepreşedinte, după caz, faţă de secretarul general/directorul general/director, după caz, şi faţă de şeful de serviciu;"

    13. La articolul 52, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 1^1-1^3, cu următorul cuprins:
    "1^1. Secretariatul general;
1^2. Direcţia generală strategie şi stabilitate financiară;
1^3. Direcţia juridică;"

    14. La articolul 52, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3. Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor;"

    15. La articolul 52, punctele 4 şi 5 se abrogă.
    16. La articolul 52, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. Direcţia comunicare şi educaţie financiară;"

    17. La articolul 53^1 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) un salariat din cadrul Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei;"

    18. La articolul 59, punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "18. asigură fluxul operaţional al documentelor clasificate preluate de la Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă, precum şi relaţiile funcţionale şi operative cu Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne, Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat, Agenţia Naţională de Integritate etc.;"

    19. La capitolul IV secţiunea a 2-a, titlul subsecţiunii 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SUBSECŢIUNEA 2.2

    Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor"

    20. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 60
    Serviciul prevenirea şi combaterea spălării banilor are ca obiectiv promovarea integrităţii pieţelor financiare supravegheate de A.S.F. prin aplicarea şi implementarea măsurilor preventive specifice domeniului de prevenire şi combatere a spălării banilor, finanţării terorismului şi a regimului de sancţiuni internaţionale."

    21. La articolul 61, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 61
    Atribuţiile specifice Serviciului prevenirea şi combaterea spălării banilor sunt:"

    22. La capitolul IV, secţiunea a 3-a „Direcţia strategie şi stabilitate financiară“, cuprinzând articolele 62-68^1, se abrogă.
    23. La capitolul IV, secţiunea a 4-a „Direcţia operaţiuni şi IT“, cuprinzând articolele 69-76, se abrogă.
    24. La capitolul IV, titlul secţiunii a 5^1-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5^1-a

    Direcţia comunicare şi educaţie financiară"

    25. La articolul 82^1, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 82^1
    Obiectivele Direcţiei comunicare şi educaţie financiară sunt:"

    26. La articolul 82^1, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:
    "1^1. elaborarea strategiei A.S.F. în domeniul protecţiei consumatorilor şi educaţiei financiare pe piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare, asigurărilor-reasigurărilor şi pensiilor private;"

    27. La articolul 82^2, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 82^2
    Relaţiile funcţionale ale Direcţiei comunicare şi educaţie financiară sunt:"

    28. Articolul 82^3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 82^3
    Direcţia comunicare şi educaţie financiară are în componenţă Serviciul comunicare şi relaţii interinstituţionale şi Serviciul monitorizare şi educaţie financiară."

    29. La articolul 82^4, punctul 4 se abrogă.
    30. După articolul 82^4 se introduce un nou articol, articolul 82^4a, cu următorul cuprins:
    "ART. 82^4a
    Atribuţiile specifice Serviciului monitorizare şi educaţie financiară sunt:
    1. elaborează avertismente, alerte, recomandări şi ghiduri de bune practici în scopul educaţiei şi incluziunii financiare, identificând metode pentru o mai bună informare şi educare a consumatorilor de către entităţile reglementate;
    2. asigură suportul de specialitate aferent educaţiei financiare solicitat de structurile de specialitate în vederea întocmirii propunerilor ce vizează măsuri privind interzicerea sau restricţionarea comercializării, distribuţiei sau vânzării unor instrumente financiare cu anumite caracteristici specificate sau a unor tipuri de activităţi şi practici;
    3. efectuează monitorizări în scopul de educaţie financiară cu privire la posibile practici incorecte, frauduloase, clauze contractuale care pot avea caracter abuziv asupra unui consumator de servicii şi produse financiare nebancare oferite pe teritoriul României, furnizarea de informaţii neconforme sau incomplete şi publicitatea înşelătoare şi comparativă;
    4. efectuează monitorizări ale surselor de informaţii publice sau private, cu privire la activităţi de intermediere/prestări de servicii financiare, inclusiv cele netransparente, în scopul educaţiei financiare;
    5. iniţiază şi gestionează activităţi de educare a consumatorilor prin elaborarea de ghiduri, broşuri, informări on-line, articole, explicaţii şi alte tipuri de materiale de educaţie financiară, precum şi prin interacţiunea în reţelele sociale;
    6. iniţiază, planifică şi participă la organizarea de campanii şi evenimente publice în domeniul informării şi educaţiei financiare, în colaborare cu structurile organizatorice specializate ale A.S.F.;
    7. iniţiază proiecte şi relaţii de colaborare cu părţile interesate din domeniul protecţiei consumatorilor şi educaţiei financiare şi derulează consultări publice cu părţile interesate, pentru clarificarea cadrului de protecţie, reglementare şi supraveghere, pe probleme specifice de interes pentru consumatori;
    8. colectează şi analizează date şi informaţii despre produsele, serviciile şi instrumentele financiare, furnizorii de pe piaţa financiară nebancară, efectele inovaţiei financiare pe plan european asupra consumatorilor din România, despre activităţi, tendinţe, legislaţie, programe şi alte aspecte relevante domeniului educaţiei financiare;
    9. urmăreşte modul de aplicare a măsurilor stabilite de A.S.F. în scopul educaţiei financiare şi incluziunii financiare şi a efectelor acestora în activitatea entităţilor supravegheate şi reglementate;
    10. transmite structurilor organizatorice cu atribuţii de reglementare din cadrul A.S.F. propuneri concrete şi fundamentate de emitere sau modificare a actelor normative în scopul îmbunătăţirii nivelului de educaţie financiară şi de incluziune financiară şi colaborează cu acestea în vederea identificării, implementării şi uniformizării celor mai bune practici în activitatea de protecţie a consumatorilor;
    11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate aferent educaţiei financiare, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    31. La articolul 82^7, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "10. elaborează, împreună cu Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei, Planul de măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F.;"

    32. La capitolul IV, după secţiunea a 5^4-a se introduc trei noi secţiuni, secţiunea a 5^5-a, cuprinzând articolele 82^14-82^20, secţiunea a 5^6-a, cuprinzând articolele 82^21-82^37, şi secţiunea a 5^7-a, cuprinzând articolele 82^38-82^49, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5^5-a
    Direcţia juridică
    SUBSECŢIUNEA 5^5.1
    Dispoziţii generale
    ART. 82^14
    Direcţia juridică verifică respectarea legalităţii în toate activităţile desfăşurate de A.S.F., protejând interesele patrimoniale şi nepatrimoniale ale acesteia, şi participă la activitatea de elaborare a legislaţiei şi avizare a legalităţii proiectelor de acte normative şi a altor acte administrative emise în cadrul A.S.F.
    ART. 82^15
    Obiectivele Direcţiei juridice sunt:
    1. asigurarea unui cadru legal cuprinzător, stabil şi coerent, care să corespundă necesităţilor funcţionării eficiente şi sigure a pieţelor financiare nebancare;
    2. asigurarea legalităţii actelor A.S.F., prin verificarea conformităţii acestora cu legislaţia aplicabilă;
    3. protejarea drepturilor A.S.F. şi prevenirea situaţiilor litigioase, prin reprezentarea intereselor instituţiei în faţa instanţelor judecătoreşti/arbitrale, a organelor de cercetare penală şi a parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti sau în procedura medierii.
    ART. 82^16
    Relaţiile funcţionale ale Direcţiei juridice sunt:
    1. de subordonare faţă de preşedintele A.S.F.;
    2. de coordonare a serviciilor din subordine;
    3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F.
    ART. 82^17
    Direcţia juridică are în componenţă următoarele servicii:
    1. Serviciul reglementare;
    2. Serviciul avizare;
    3. Serviciul contencios, somaţii şi recuperări creanţe.
    SUBSECŢIUNEA 5^5.2
    Serviciul reglementare
    ART. 82^18
    Atribuţiile specifice Serviciului reglementare sunt:
    1. participă, împreună cu structurile organizatorice de specialitate, la elaborarea proiectelor de acte normative care privesc activitatea A.S.F.;
    2. analizează, formulează observaţii şi propuneri asupra tuturor proiectelor de reglementări ale A.S.F. şi acordă avizul de legalitate în vederea supunerii acestora spre dezbatere şi/sau adoptare Consiliului A.S.F.;
    3. la solicitarea direcţiilor iniţiatoare, analizează din punct de vedere juridic şi formulează observaţii asupra propunerilor primite în cadrul consultărilor publice din partea asociaţiilor profesionale şi a altor persoane interesate cu privire la proiectele de acte normative ale A.S.F. aflate în dezbatere publică;
    4. întocmeşte forma republicabilă a actelor normative ale A.S.F., dacă acest lucru este prevăzut în actul normativ modificator;
    5. formulează observaţii şi propuneri de modificare a proiectelor de acte normative emise de autorităţile publice centrale, cu incidenţă asupra pieţei de capital, a asigurărilor şi a sistemului de pensii private din România, cu consultarea structurilor organizatorice de specialitate, după caz, în vederea emiterii avizului A.S.F., conform prevederilor O.U.G. nr. 93/2012;
    6. participă în cadrul unor grupuri de lucru constituite atât la nivelul A.S.F., cât şi la nivel interinstituţional pentru întocmirea unor proiecte de acte normative de complexitate deosebită, precum şi în vederea analizării modului de transpunere a legislaţiei europene din cele 3 domenii de supraveghere financiară nebancară, în scopul armonizării legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene;
    7. urmăreşte ordinea de zi a comisiilor permanente ale Senatului şi/sau Camerei Deputaţilor, în vederea formulării unor puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative ce au incidenţă asupra activităţii A.S.F.;
    8. urmăreşte, săptămânal, programul Parlamentului şi informează conducerea A.S.F. în vederea participării reprezentanţilor A.S.F. la şedinţele comisiilor de specialitate/ plenului Camerei Deputaţilor/Senatului, după caz, în care se dezbat proiecte legislative iniţiate de A.S.F. sau de interes pentru A.S.F.;
    9. realizează transmiterea actelor normative/individuale adoptate de Consiliul A.S.F. în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi colaborează cu Regia Autonomă «Monitorul Oficial» pe tot parcursul procesului de publicare;
    10. întocmeşte cererile de rectificare a actelor normative/individuale publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, la solicitarea direcţiilor iniţiatoare ale actului normativ/individual pentru care se solicită rectificarea;
    11. întocmeşte opinii juridice cu privire la interpretarea prevederilor legislaţiei din cele 3 sectoare de supraveghere financiară;
    12. urmăreşte stadiul de implementare a legislaţiei europene din piaţa de capital, a asigurărilor şi din sistemul de pensii private şi participă, împreună cu direcţiile de reglementare din cele 3 sectoare, la elaborarea proiectelor de acte normative pentru transpunerea prevederilor directivelor Uniunii Europene în legislaţia naţională;
    13. efectuează activităţi de documentare, analiză sau elaborare a unor materiale comparative între legislaţia naţională şi cea a Uniunii Europene, necesare în procesul de reglementare vizând cele 3 domenii de supraveghere financiară, la solicitarea preşedintelui A.S.F./Consiliului A.S.F.;
    14. verifică forma proiectelor de acte normative adoptate de Consiliul A.S.F., în conformitate cu amendamentele adoptate de către Consiliul A.S.F. şi cu respectarea normelor de tehnică legislativă, în vederea publicării acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    15. urmăreşte publicarea actelor normative/individuale şi semnalează conducerii A.S.F. incidenţa acestora asupra activităţii A.S.F. şi informează structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu privire la publicarea actelor normative/individuale în Monitorul Oficial al României;
    16. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    SUBSECŢIUNEA 5^5.3
    Serviciul avizare
    ART. 82^19
    Atribuţiile specifice Serviciului avizare sunt:
    1. avizează, din punctul de vedere al legalităţii, documentele care prevăd măsuri pentru prevenirea şi/sau combaterea oricăror atingeri aduse drepturilor şi intereselor A.S.F. sau ale personalului său;
    2. asigură consilierea juridică a celorlalte structuri organizatorice ale A.S.F.;
    3. avizează pentru legalitate documentele întocmite de către structurile organizatorice ale A.S.F. din sectorul instrumente şi investiţii financiare, sectorul asigurări-reasigurări şi sectorul sistemului de pensii private, cu excepţia celor de competenţa avizării de către Serviciul reglementare din cadrul Direcţiei juridice;
    4. avizează pentru legalitate forma-cadru a notelor cu propuneri de autorizare/avizare a unor entităţi supravegheate de A.S.F. şi a actelor individuale care necesită controlul de legalitate şi care nu presupun o analiză individuală a legalităţii acestora;
    5. întocmeşte propuneri pentru elaborarea, modificarea şi completarea reglementărilor A.S.F., atunci când, în activitatea desfăşurată, constată că este necesar;
    6. elaborează puncte de vedere cu privire la aplicarea legislaţiei incidente celor 3 sectoare de activitate, ca urmare a solicitărilor transmise de către structurile organizatorice din cadrul A.S.F.;
    7. verifică corectitudinea încadrărilor în prevederile legale a reţinerilor din procesele-verbale de control ale direcţiilor de supraveghere şi control din cele 3 sectoare;
    8. avizează, pentru legalitate, contractele de achiziţie publică încheiate de A.S.F. în calitate de autoritate contractantă sau orice alte contracte/protocoale de colaborare încheiate de A.S.F.;
    9. avizează documentaţia necesară realizării achiziţiilor: referat, note justificative, documentaţia de atribuire, anunţ de participare/invitaţie de participare;
    10. avizează pentru legalitate, în situaţiile în care se solicită de către conducerea ierarhică verificarea condiţiilor de legalitate, actele prin care se dispun sancţiuni disciplinare împotriva salariaţilor;
    11. întocmeşte opinii juridice, ca urmare a solicitărilor Consiliului A.S.F. şi/sau preşedintelui/prim-vicepreşedintelui cu privire la interpretarea prevederilor legislaţiei din cele 3 sectoare de supraveghere financiară nebancară;
    12. participă la întâlniri de lucru cu reprezentanţi ai entităţilor autorizate, reglementate şi supravegheate de A.S.F., în legătură cu elaborarea/modul de aplicare a legislaţiei emise în domeniul asigurărilor, pieţei de capital şi pensiilor private;
    13. formulează răspunsuri la solicitări ale autorităţilor publice centrale sau la memorii transmise spre soluţionare de către aceste autorităţi, potrivit competenţelor specifice;
    14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    SUBSECŢIUNEA 5^5.4
    Serviciul contencios, somaţii şi recuperări creanţe
    ART. 82^20
    Atribuţiile specifice Serviciului contencios, somaţii şi recuperări creanţe sunt:
    1. asigură reprezentarea intereselor A.S.F. în faţa instanţelor judecătoreşti, arbitrale, a organelor de cercetare penală şi a parchetelor de pe lângă instanţele judecătoreşti sau în procedura medierii, pe baza şi în limitele împuternicirii date;
    2. redactează actele de natură procesuală: cereri de chemare în judecată, întâmpinări, cereri reconvenţionale, cereri de intervenţie, cereri de declarare a căilor ordinare şi extraordinare de atac în cazul unor hotărâri judecătoreşti nefavorabile, interogatorii şi răspunsuri la interogatorii, concluzii, note scrise etc.;
    3. întocmeşte şi/sau înaintează, la solicitarea preşedintelui sau a Consiliului A.S.F., către organele de cercetare penală plângeri sau sesizări penale care cuprind indicii privind săvârşirea unor infracţiuni;
    4. solicită celorlalte structuri organizatorice de specialitate ale A.S.F. transmiterea de puncte de vedere, în scris, cu privire la cauza ce face obiectul dosarului de instanţă sau cu privire la anumite aspecte ale acesteia, precum şi întreaga documentaţie care a stat la baza emiterii actelor contestate, în vederea instrumentării cauzelor/litigiilor şi formulării apărărilor A.S.F.;
    5. redactează somaţiile de plată şi orice alte acte cu caracter juridic necesare pentru reprezentarea intereselor instituţiei în dosarele având ca obiect somaţii de plată aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, arbitrale sau în procedură de mediere, în care A.S.F. este parte;
    6. solicită structurilor A.S.F. informaţii referitoare la sumele datorate, inclusiv accesoriile aferente, natura acestora, alte informaţii relevante şi documente doveditoare care să fundamenteze cererile formulate în scopul realizării creanţelor şi altor drepturi patrimoniale ale instituţiei;
    7. întocmeşte cereri de creanţă, cereri de emitere a somaţiei de plată sau alte cereri în vederea obţinerii de titluri executorii şi le transmite către instanţele competente/administratori judiciari/lichidatori, după caz, pe baza documentelor şi informaţiilor primite de la structurile de specialitate;
    8. întocmeşte, dacă este cazul, corespondenţa necesară atât cu lichidatorul/administratorul judiciar, cât şi cu instanţa, în urma solicitării de către aceştia de precizări, completări sau documente suplimentare care să fundamenteze cererile formulate;
    9. întreprinde măsurile pentru obţinerea titlurilor executorii, în vederea efectuării demersurilor necesare pentru executarea silită a creanţelor A.S.F.;
    10. întreprinde demersurile pentru obţinerea unei hotărâri judecătoreşti ori a unui act notarial autentic şi transmiterea spre executare silită, după caz, a hotărârilor judecătoreşti rezultate în urma soluţionării litigiilor susceptibile de executare silită;
    11. asigură reprezentarea A.S.F. în dosarele de instanţă având ca obiect contestaţii la executare, cereri de suspendare provizorie şi alte litigii aferente fazei de executare silită a titlurilor executorii obţinute de A.S.F.;
    12. asigură secretariatul Comisiei de apel de pe lângă Consiliul A.S.F.;
    13. propune măsuri temporare în cursul procedurii administrative prealabile prevăzute de legislaţia privind contenciosul administrativ;
    14. audiază persoanele care se consideră vătămate prin formularea unei plângeri prealabile, în cazul în care se apreciază că este util în soluţionarea plângerii;
    15. analizează plângerile prealabile formulate în temeiul legislaţiei contenciosului administrativ împotriva actelor administrative şi a măsurilor adoptate de Consiliul A.S.F. şi propune acestuia respingerea sau admiterea în tot sau în parte a plângerilor; redactează şi transmite deciziile adoptate de către Consiliul A.S.F. cu privire la soluţionarea plângerilor;
    16. ţine evidenţa litigiilor şi plângerilor prealabile formulate împotriva actelor administrative şi a măsurilor dispuse de Consiliul A.S.F. în registrele sau evidenţele electronice special constituite în acest sens;
    17. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    SECŢIUNEA a 5^6-A
    Secretariatul general
    SUBSECŢIUNEA 5^6.1
    Dispoziţii generale
    ART. 82^21
    Secretariatul general are în componenţă următoarele direcţii şi compartimente:
    1. Direcţia financiar logistică;
    2. Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
    3. Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă.
    SUBSECŢIUNEA 5^6.2
    Direcţia financiar logistică
    ART. 82^22
    (1) Direcţia financiar logistică coordonează activitatea economico-financiară şi asigură buna desfăşurare a activităţii logistice, a activităţilor aferente achiziţiilor, precum şi de gestiune a patrimoniului, în strânsă legătură cu misiunea, obiectivele şi valorile incidente întregii activităţi organizaţionale.
    (2) Pentru îndeplinirea rolului său în cadrul A.S.F., Direcţia financiar logistică este strâns implicată în stabilirea obiectivelor economico-financiare ale A.S.F. pe termen scurt, mediu şi lung şi urmăreşte dinamica şi realizarea acestora cu maximum de eficienţă şi profesionalism, în strictă concordanţă cu prevederile legale în vigoare.
    ART. 82^23
    Obiectivele Direcţiei financiar logistică sunt:
    1. realizarea activităţii economico-financiare a A.S.F., prin evidenţierea, urmărirea şi gestionarea eficientă a resurselor financiare necesare funcţionării tuturor activităţilor şi îndeplinirii prevederilor legale şi a sarcinilor stabilite de conducerea A.S.F.;
    2. asigurarea cadrului optim pentru derularea activităţii de atribuire a contractelor de investiţii, de furnizare de produse şi prestări de servicii, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    3. organizarea, administrarea şi monitorizarea activităţilor logistice în conformitate cu obiectivele şi strategia A.S.F. pe termen scurt, mediu şi lung;
    4. dezvoltarea, modernizarea şi diversificarea bazei materiale, astfel încât să creeze condiţii cât mai bune de desfăşurare a activităţilor în cadrul A.S.F.
    ART. 82^24
    Relaţiile funcţionale ale Direcţiei financiar logistice sunt:
    1. de subordonare fată de secretarul general;
    2. de coordonare a serviciilor din subordine;
    3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F.
    ART. 82^25
    Direcţia financiar logistică are în componenţă următoarele servicii:
    1. Serviciul financiar-contabilitate;
    2. Serviciul achiziţii;
    3. Serviciul logistică.
    ART. 82^26
    Atribuţiile Serviciului financiar-contabilitate sunt:
    1. întocmeşte rapoarte periodice şi elaborează contul anual de execuţie a bugetului;
    2. întocmeşte situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
    3. ţine evidenţa contabilă sintetică şi analitică a patrimoniului;
    4. asigură înregistrarea corectă în contabilitate a operaţiunilor patrimoniale;
    5. organizează, monitorizează şi evidenţiază rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului şi urmăreşte reflectarea în contabilitate a rezultatelor casării bunurilor, potrivit reglementărilor legale;
    6. încasează şi ţine evidenţa contabilă a tarifelor şi comisioanelor datorate, potrivit legii, de entităţile reglementate şi supravegheate de A.S.F.;
    7. calculează şi emite deciziile privind penalităţile de întârziere la plată/de neraportare a tarifelor/comisioanelor datorate A.S.F.;
    8. efectuează plata cheltuielilor din bugetul A.S.F. pe baza documentelor de angajare, lichidare şi ordonanţare aprobate de persoanele împuternicite;
    9. asigură evidenţa şi monitorizarea disponibilităţilor financiare şi a plasamentelor financiare, analizează structura acestora şi propune efectuarea de plasamente în baza unor tehnici de administrare şi diminuare a riscului;
    10. elaborează trimestrial sau ori de câte ori este necesar analize şi informări asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al A.S.F.;
    11. analizează datele şi informaţiile financiar-contabile cuprinse în documentele de execuţie bugetară;
    12. efectuează analiza situaţiei economico-financiare a A.S.F., previzionează proiecţiile bugetare şi oferă, la solicitarea şefului ierarhic, explicaţii pentru variaţiile de cheltuieli, propunând măsuri pentru optimizarea rezultatelor economico-financiare;
    13. organizează şi exercită controlul financiar preventiv la nivelul A.S.F.;
    14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    ART. 82^27
    Atribuţiile specifice Serviciului achiziţii sunt:
    1. stabileşte procedura de atribuire aplicabilă fiecărei achiziţii şi calendarul estimativ, ţinând cont de resursele alocate şi de priorităţi;
    2. definitivează programul anual de achiziţii în funcţie de bugetul aprobat şi îl actualizează în funcţie de rectificarea bugetară şi asigură urmărirea programului de achiziţii din punctul de vedere al execuţiei;
    3. verifică şi ţine evidenţa contractelor şi a dosarelor de achiziţii;
    4. urmăreşte derularea contractelor de achiziţii în legătură cu termenul de valabilitate şi valoarea-limită stabilită;
    5. asigură şi gestionează relaţia A.S.F. cu Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, cu Oficiul Naţional pentru Achiziţii Centralizate, precum şi cu Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;
    6. asigură întocmirea documentaţiei de atribuire a contractelor şi preia proiectul de contract aferent, întocmit de către Direcţia juridică;
    7. asigură, urmăreşte şi gestionează toate aspecte legate de operaţiunile şi procedurile derulate prin intermediul Sistemului electronic de achiziţii publice (SEAP);
    8. asigură întocmirea actelor necesare derulării fiecărei proceduri de achiziţie (răspunsuri la solicitări de clarificare privind documentaţia de atribuire, proiectul deciziei de desemnare a comisiei şi comunicări privind rezultatul procedurii);
    9. ţine evidenţa valorică a contractelor subsecvente acordurilor-cadru încheiate cu reluarea competiţiei;
    10. creează, gestionează şi actualizează periodic baza de date privind bunurile aflate în proprietatea, administrarea şi/sau folosinţa A.S.F.;
    11. formulează propuneri privind componenţa comisiilor de recepţie pentru bunurile şi materialele cu caracter administrativ achiziţionate;
    12. răspunde de recepţionarea, evidenţierea, gestionarea şi păstrarea bunurilor de natura mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi materialelor din patrimoniul A.S.F.;
    13. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    ART. 82^28
    Atribuţiile specifice Serviciului logistică sunt:
    1. asigură suportul logistic necesar bunei desfăşurări a serviciului de pază a clădirilor în care A.S.F. îşi desfăşoară activitatea, coordonează şi monitorizează efectuarea serviciului de curăţenie în cadrul clădirilor A.S.F., cu respectarea prevederilor contractelor încheiate;
    2. asigură întreţinerea şi buna funcţionare a dotărilor/ instalaţiilor care deservesc clădirile în care A.S.F. îşi desfăşoară activitatea;
    3. asigură derularea colaborării cu furnizorii de servicii, bunuri şi lucrări specifice activităţii administrative şi de transport;
    4. asigură evidenţa şi întreţinerea parcului auto;
    5. asigură activitatea de curierat a autorităţii, precum şi suportul de transfer/transport corespondenţă pentru structurile organizatorice ale A.S.F., conform procedurilor interne;
    6. fundamentează necesitatea achiziţionării de bunuri, materiale de consum şi servicii cu caracter administrativ şi de transport;
    7. organizează şi participă la recepţia cantitativă şi calitativă a bunurilor şi serviciilor cu caracter administrativ achiziţionate;
    8. asigură, la solicitarea membrilor Consiliului A.S.F. şi a structurilor organizatorice ale A.S.F., utilizarea autovehiculelor din parcul auto comun, conform dispoziţiilor legale şi operaţionale în vigoare;
    9. avizează documentele primare pentru eliberarea din gestiune a materialelor de consum specifice activităţii administrative şi de transport;
    10. asigură serviciile de aprovizionare şi logistică în cadrul A.S.F. şi colaborează cu alte structuri organizatorice cu atribuţii în organizarea de conferinţe, seminare, şedinţe de lucru şi alte evenimente;
    11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    SUBSECŢIUNEA 5^6.3
    Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei
    ART. 82^29
    Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei asigură derularea în condiţii optime a activităţilor privind managementul şi dezvoltarea sistemelor informatice din cadrul A.S.F., a activităţii de securitate informatică, a sistemelor de comunicaţii ale A.S.F. şi managementul proiectelor derulate la nivelul direcţiei.
    ART. 82^30
    Obiectivele Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei (D.C.T.I.) sunt:
    1. elaborarea strategiei IT şi derularea proiectelor strategice din zona de competenţă IT;
    2. asigurarea derulării în condiţii optime a activităţilor din zona operaţională a infrastructurii IT în concordanţă cu cerinţele proceselor funcţionale ale A.S.F.;
    3. alinierea evoluţiei şi a managementului sistemelor informatice şi de comunicaţii la cerinţele funcţionale din cadrul A.S.F., precum şi la dezvoltările apărute în domeniul tehnologiei informaţiei;
    4. asigurarea activităţii pe zona de securitate informatică în cadrul sistemelor informatice şi de comunicaţii ale A.S.F.
    ART. 82^31
    Relaţiile funcţionale ale Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei sunt:
    1. de subordonare faţă de secretarul general;
    2. de coordonare a serviciilor din subordine;
    3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F.
    ART. 82^32
    Direcţia comunicaţii şi tehnologia informaţiei are în componenţă următoarele servicii:
    1. Serviciul dezvoltare şi administrare soluţii software;
    2. Serviciul administrare IT şi comunicaţii;
    3. Serviciul management proiecte IT.
    ART. 82^33
    Atribuţiile specifice Serviciului dezvoltare şi administrare soluţii software sunt:
    1. proiectează şi actualizează arhitectura aplicaţiilor informatice din cadrul A.S.F. pe baza fluxurilor de date din cadrul proceselor funcţionale ale A.S.F.;
    2. administrează şi menţine în parametri funcţionali aplicaţiile informatice din cadrul A.S.F.;
    3. elaborează, pe baza cerinţelor funcţionale primite de la structurile organizatorice beneficiare din cadrul A.S.F., specificaţiile tehnice necesare în vederea achiziţionării aplicaţiilor informatice şi a serviciilor asociate;
    4. asigură prelucrarea datelor primare din sistemele de raportare şi se asigură de coerenţa rezultatelor;
    5. dezvoltă, pe baza cerinţelor funcţionale primite de la structurile organizatorice beneficiare din cadrul A.S.F., aplicaţii informatice, funcţionalităţi de aplicaţii informatice sau rapoarte, dacă dimensiunile acestora şi disponibilitatea resurselor sau a competenţelor o permit;
    6. gestionează documentaţia tehnică şi funcţională a aplicaţiilor informatice ale A.S.F.;
    7. organizează activităţile de pregătire pentru utilizatorii aplicaţiilor informatice folosite de A.S.F.;
    8. asigură testarea, recepţia şi punerea în funcţiune a aplicaţiilor informatice;
    9. tratează neconformităţile identificate în activitatea de verificare, conform procedurilor operaţionale;
    10. participă la elaborarea politicii de securitate IT şi implementează politica de securitate IT la nivelul A.S.F., din punct de vedere strategic, funcţional şi operaţional, şi o aliniază la condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă;
    11. generează rapoarte periodice şi ad-hoc conform cerinţelor structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.;
    12. propune modificări/îmbunătăţiri ale aplicaţiilor de raportare utilizate;
    13. implementează şi actualizează mecanismele de securitate ale aplicaţiilor informatice ale A.S.F.;
    14. asigură managementul incidentelor la nivelul aplicaţiilor informatice;
    15. asigură derularea activităţilor operaţionale din aria de responsabilitate în parametrii ceruţi de procesele funcţionale ale A.S.F.;
    16. participă la elaborarea strategiei IT;
    17. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    ART. 82^34
    Atribuţiile specifice serviciului administrare IT şi comunicaţii sunt:
    1. proiectează, administrează şi menţine în parametri funcţionali infrastructura IT şi de comunicaţii a A.S.F.;
    2. participă la elaborarea politicii de securitate IT şi implementează politica de securitate IT la nivelul A.S.F., din punct de vedere strategic, funcţional şi operaţional, şi o aliniază la condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă;
    3. asigură accesul utilizatorilor la resursele informatice şi de comunicaţii, conform responsabilităţilor acestora;
    4. asigură controlul tehnic, recepţia şi predarea elementelor de infrastructură IT şi de comunicaţii;
    5. asigură managementul incidentelor la nivelul infrastructurii IT şi comunicaţii;
    6. elaborează situaţii statistice în ceea ce priveşte tipurile de incidente şi propune măsuri de corecţie a lor;
    7. asigură derularea activităţilor operaţionale din aria de responsabilitate în parametrii ceruţi de procesele funcţionale ale A.S.F.;
    8. tratează neconformităţile identificate în activitatea de verificare, conform procedurilor operaţionale;
    9. generează rapoarte periodice şi ad-hoc conform cerinţelor directorului Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
    10. participă la elaborarea politicii de securitate a informaţiei din cadrul A.S.F.;
    11. participă la elaborarea şi implementarea Planului de continuitate din cadrul A.S.F.;
    12. elaborează şi implementează politicile de back-up şi recovery;
    13. participă la elaborarea strategiei IT;
    14. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    ART. 82^35
    Atribuţiile specifice Serviciului management proiecte IT:
    1. participă la elaborarea strategiei IT şi implementează strategia IT prin asigurarea managementului portofoliului de proiecte IT la nivelul Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
    2. susţine managementul A.S.F. în implementarea evoluţiei strategice IT a organizaţiei prin asigurarea managementului portofoliului de proiecte al A.S.F.;
    3. asigură informarea conducerii A.S.F. cu privire la evoluţia portofoliului de proiecte IT al A.S.F. şi facilitează procesul decizional privind portofoliul de proiecte IT;
    4. elaborează şi actualizează metodologia de management al proiectelor la nivelul Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei cu respectarea ciclului de viaţă a proiectelor şi tipurilor de livrabile aferente proiectelor IT;
    5. asigură monitorizarea contractelor derulate în cadrul direcţiei, din punct de vedere IT, şi a nivelului calităţii serviciilor stabilite cu furnizorii;
    6. coordonează proiectele pe zona de securitate IT din cadrul A.S.F.;
    7. asigură, prin resurse specializate, guvernanţa, conducerea şi monitorizarea permanentă a derulării proiectelor IT, urmărind respectarea scopului, termenelor şi a bugetului individual al proiectelor;
    8. susţine implementarea strategiei IT prin asigurarea managementului de proiecte IT la nivelul direcţiei;
    9. coordonează elaborarea şi actualizarea politicii de securitate a informaţiei din cadrul A.S.F.;
    10. informează directorul Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei prin rapoarte despre riscurile/ameninţările generate de infrastructura IT;
    11. coordonează procesul de analiză de risc la nivelul infrastructurii IT;
    12. asigură colaborarea cu autorităţile naţionale de răspuns la incidente de securitate IT;
    13. participă la elaborarea şi implementarea Planului de continuitate din cadrul A.S.F.;
    14. participă la elaborarea Planului de măsuri tehnice şi organizatorice pentru asigurarea securităţii şi confidenţialităţii datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F.;
    15. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    SUBSECŢIUNEA 5^6.4
    Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă
    ART. 82^36
    Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă are ca obiective organizarea primirii, înregistrării, distribuirii şi arhivării corespondenţei în condiţii optime, în mod centralizat, pentru asigurarea suportului operaţional al activităţilor în cadrul structurilor organizatorice ale A.S.F., managementul arhivării şi păstrării documentelor în arhiva A.S.F. conform nomenclatorului arhivistic, precum şi administrarea fluxului de documente în scopul informării şi/sau punerii în executare a dispoziţiilor şi deciziilor preşedintelui A.S.F.
    ART. 82^37
    Atribuţiile specifice Compartimentului registratură, secretariat şi arhivă sunt:
    1. asigură primirea, înregistrarea, distribuirea şi expedierea corespondenţei A.S.F. prin intermediul tuturor canalelor de corespondenţă (poştă, personal, e-mail, fax);
    2. asigură primirea, înregistrarea şi distribuirea către serviciul control intern, integritate şi protecţia informaţiilor a corespondenţei clasificate a A.S.F. şi ţine legătura cu serviciul specializat al Serviciului Român de Informaţii;
    3. respectă regulile privind corespondenţa primită în cadrul A.S.F., care va fi distribuită către membrul Consiliului A.S.F. căruia îi este adresată, inclusiv preluarea şi distribuirea corespondenţei cu caracter personal/confidenţial destinate membrilor Consiliului A.S.F.;
    4. asigură primirea, înregistrarea, distribuirea şi expedierea prin intermediul tuturor canalelor a documentelor gestionate la nivelul preşedintelui A.S.F., precum şi transmiterea spre informare şi/sau executare a dispoziţiilor şi deciziilor preşedintelui A.S.F.;
    5. coordonează activitatea de igienizare/decontaminare a documentelor supuse aprobării preşedintelui A.S.F. şi asigură verificarea acestora din punctul de vedere al elementelor obligatorii de conformitate (număr de înregistrare, existenţa tuturor semnăturilor, avizelor de conformitate etc.);
    6. asigură validarea şi expedierea corespondenţei având ca emitent A.S.F., precum şi confidenţialitatea tuturor informaţiilor manipulate;
    7. asigură monitorizarea şi implementarea aplicaţiilor informatice de registratură electronică, cu respectarea procedurilor specifice de lucru şi cu sprijinul Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
    8. elaborează nomenclatorul arhivistic, organizează şi asigură activitatea de arhivare a documentelor în colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. şi în conformitate cu prevederile legale şi normele interne, în condiţii de securitate;
    9. organizează şi asigură spaţii/servicii corespunzătoare organizării arhivei, având în vedere volumul documentelor supuse arhivării, conform prevederilor legale;
    10. primeşte şi verifică dosarele pregătite pentru arhivare cu documentele create de toate structurile organizatorice ale A.S.F., în conformitate cu procedurile interne aplicabile, cu nomenclatorul arhivistic şi cu alte prevederi legale;
    11. acordă asistenţă de specialitate direcţiilor/serviciilor/ compartimentelor din cadrul A.S.F. în ceea ce priveşte întocmirea dosarelor de arhivă şi predarea acestora la arhivă;
    12. asigură punerea în aplicare a normelor şi metodologiilor de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea unitară a operaţiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor de documente din A.S.F.;
    13. gestionează documentele din arhivă în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de către structurile organizatorice ale A.S.F. conform prevederilor legale;
    14. verifică periodic starea de conservare a documentelor aflate în arhivă şi face propuneri pentru operaţiuni de restaurare şi legătorie;
    15. răspunde de securitatea, integritatea şi confidenţialitatea documentelor aflate în depozitele de arhivă;
    16. răspunde de actualizarea Nomenclatorului arhivistic în concordanţă cu prevederile legale în vigoare, de actualizarea permanentă a normelor interne privind arhivarea şi aducerea lor la cunoştinţa personalului;
    17. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    SECŢIUNEA a 5^7-a
    Direcţia generală strategie şi stabilitate financiară
    SUBSECŢIUNEA 5^7.1
    Dispoziţii generale
    ART. 82^38
    (1) Direcţia generală strategie şi stabilitate financiară coordonează activităţile referitoare la strategiile elaborate în cadrul A.S.F., realizează supravegherea macroprudenţială a sistemului financiar nebancar reglementat şi supravegheat de A.S.F., în vederea asigurării stabilităţii financiare.
    (2) Direcţia generală strategie şi stabilitate financiară elaborează reglementări unitare şi integrate, în vederea armonizării reglementărilor sectoriale, şi contribuie la activităţile de supraveghere şi control integrat, precum şi la exercitarea atribuţiilor de autoritate de rezoluţie prevăzute de legislaţia în vigoare.
    ART. 82^39
    Obiectivele Direcţiei generale strategie şi stabilitate financiară sunt:
    1. promovarea stabilităţii financiare şi funcţionării eficiente a pieţelor prin supravegherea macroprudenţială şi integrată a sistemului financiar nebancar reglementat şi supravegheat de A.S.F., ceea ce implică, pe de o parte, identificarea, monitorizarea şi evaluarea tendinţelor şi a riscurilor pe pieţele financiare nebancare în vederea supravegherii macroprudenţiale şi integrate, iar, pe de altă parte, evaluarea impactului activităţii de reglementare, autorizare, control şi supraveghere sectorială asupra strategiei A.S.F., a stabilităţii financiare, a riscurilor macroprudenţiale şi a riscului reputaţional, utilizând şi dezvoltând instrumente, tehnici şi mecanisme specifice managementului riscurilor;
    2. supravegherea suplimentară a grupurilor şi a conglomeratelor financiare care activează pe piaţa instrumentelor şi investiţiilor financiare şi a asigurărilor-reasigurărilor, precum şi în sistemul de pensii private;
    3. susţinerea procesului de evoluţie a A.S.F. prin activitatea de management al portofoliului de proiecte al A.S.F.;
    4. construcţia şi dezvoltarea unui cadru integrat de funcţionare a pieţelor financiare supravegheate de A.S.F. prin elaborarea reglementărilor unitare şi integrate şi prin monitorizarea legislaţiei europene;
    5. buna cooperare la nivel european şi internaţional şi gestionarea eficientă a fondurilor cu finanţare externă;
    6. îmbunătăţirea activităţilor de supraveghere prin controlul integrat şi prin verificarea integrată a modului în care este aplicată legislaţia de către entităţile supravegheate de A.S.F.;
    7. asigurarea exercitării în condiţii optime a atribuţiilor de autoritate de rezoluţie ale A.S.F.
    ART. 82^40
    Relaţiile funcţionale ale Direcţiei generale strategie şi stabilitate financiară sunt:
    1. de subordonare faţă de preşedinte;
    2. de coordonare a structurilor organizatorice din subordine;
    3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F.
    ART. 82^41
    Direcţia generală strategie şi stabilitate financiară are în componenţă următoarele structuri organizatorice:
    1. Serviciul strategie, reglementări integrate şi inovaţie financiară;
    2. Serviciul stabilitate financiară şi analiză de piaţă;
    3. Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale;
    4. Direcţia supraveghere integrată.
    SUBSECŢIUNEA 5^7.2
    Serviciul strategie, reglementări integrate şi inovaţie financiară
    ART. 82^42
    Atribuţiile specifice Serviciului strategie, reglementări integrate şi inovaţie financiară sunt:
    1. întocmeşte proiecte de reglementări unitare şi integrate, coordonează sau participă în grupuri de lucru intersectoriale în vederea armonizării prevederilor legislaţiei aferente pieţei financiare nebancare;
    2. întocmeşte, în colaborare cu Serviciul stabilitate financiară şi analiză de piaţă, analize de impact cu privire la proiectele de reglementări elaborate;
    3. avizează, analizează şi formulează puncte de vedere şi/sau propuneri de modificare/completare cu privire la proiectele de reglementare cu impact asupra strategiei şi stabilităţii financiare, precum şi cu privire la orice alte proiecte de acte normative asupra cărora preşedintele A.S.F./Consiliul A.S.F. solicită exprimarea unui punct de vedere;
    4. avizează, analizează şi formulează opinii şi/sau propuneri de modificare/completare, privind materialele rezultate din exercitarea activităţii de autorizare şi supraveghere din sectoarele A.S.F., la solicitarea preşedintelui A.S.F./Consiliului A.S.F.; această atribuţie este exercitată din perspectiva impactului asupra strategiei A.S.F.;
    5. solicită informaţii şi elaborează note de fundamentare pentru modificarea unor aspecte referitoare la reglementarea, autorizarea, controlul şi supravegherea sectorială din perspectiva îmbunătăţirii impactului acestora asupra strategiei A.S.F.;
    6. analizează proiecte de acte normative care vizează A.S.F. şi activitatea sa integrată pe cele 3 sectoare, primite/trimise spre consultare/avizare/aprobare de/către alte instituţii;
    7. coordonează activităţile referitoare la strategiile elaborate în cadrul A.S.F.;
    8. susţine managementul A.S.F. în implementarea evoluţiei strategice a A.S.F. prin asigurarea managementului portofoliului de proiecte al A.S.F.;
    9. asigură informarea conducerii A.S.F. cu privire la evoluţia portofoliului de proiecte al A.S.F. şi facilitează procesul decizional privind portofoliul de proiecte;
    10. elaborează şi actualizează metodologia de management de proiecte privind iniţierea, aprobarea, derularea şi monitorizarea proiectelor, precum şi închiderea şi revizuirea rezultatelor acestora;
    11. asigură, prin resurse specializate, guvernanţa, conducerea şi monitorizarea permanentă a derulării proiectelor, urmărind respectarea scopului, termenelor şi a bugetului individual al proiectelor;
    12. întocmeşte registrul integrat al firmelor de audit care au fost avizate de A.S.F., cuprinzând perioada de auditare consecutivă la entităţile reglementate de A.S.F., şi notifică structurile organizatorice cu atribuţii de autorizare, supraveghere şi control cu privire la expirarea perioadei legale;
    13. asigură reprezentarea A.S.F. în cadrul colaborării cu Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar;
    14. asigură înscrierea şi radierea auditorilor IT externi în/din lista auditorilor IT externi în baza colaborării intersectoriale;
    15. urmăreşte actualizarea documentaţiei depuse de auditorii IT externi conform notificărilor primite;
    16. coordonează dezvoltarea la nivelul A.S.F. a unui spaţiu dedicat inovaţiilor FinTech, organizează şi administrează activitatea FinTech Hub;
    17. gestionează punctul unic de contact la nivelul A.S.F. al FinTech Hub în vederea analizei şi elaborării Registrului integrat privind inovaţiile financiare;
    18. coordonează activitatea InsurTech HUB înfiinţat la nivelul A.S.F., colectează şi analizează date şi informaţii despre produsele, serviciile şi furnizorii de pe piaţa asigurărilor şi reasigurărilor, efectele inovaţiei financiare pe plan european şi naţional, despre activităţi, tendinţe, programe şi alte aspecte relevante domeniului protecţiei clienţilor de produse de asigurare;
    19. analizează informaţiile existente la nivel instituţional şi în legislaţia europeană incidentă, în vederea identificării resurselor pentru sprijinirea inovaţiei financiare pe pieţele reglementate şi supravegheate;
    20. colaborează cu Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale, în cazul proiectelor cu finanţare externă, în procesul de elaborare a documentaţiilor de proiect, aplicând procedurile de finanţare specifice fiecărui finanţator (Uniunea Europeană, Banca Mondială, alţi finanţatori externi/internaţionali), şi monitorizează derularea şi sustenabilitatea contractelor de finanţare externă a proiectelor cu respectarea metodologiei autorităţii sau instituţiei externe care asigură finanţarea;
    21. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    SUBSECŢIUNEA 5^7.3
    Serviciul stabilitate financiară şi analiză de piaţă
    ART. 82^43
    Atribuţiile specifice Serviciului stabilitate financiară şi analiză de piaţă sunt:
    1. identifică şi evaluează tendinţele şi riscurile pieţelor financiare nebancare în vederea asigurării stabilităţii financiare şi încrederii participanţilor şi a consumatorilor de servicii financiare;
    2. identifică instituţiile şi structurile sistemului financiar nebancar relevante din punct de vedere sistemic;
    3. întocmeşte rapoarte periodice aferente celor 3 sectoare reglementate şi supravegheate de A.S.F., în vederea publicării lor sau a informării conducerii executive, astfel: Raportul anual al A.S.F., rapoarte zilnice de informare privind pieţele financiare, Raportul săptămânal de tendinţe şi riscuri, Tabloul trimestrial al riscurilor, rapoarte trimestriale cu privire la evoluţia pieţelor supravegheate de A.S.F., alte analize şi studii de piaţă solicitate de conducerea executivă a A.S.F. sau la propunerea structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.;
    4. elaborează analize de impact, analize cost-beneficiu şi analize de conjunctură pentru reglementările ce urmează a fi emise de A.S.F., la solicitarea conducerii A.S.F. sau a structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.;
    5. la solicitarea preşedintelui A.S.F./Consiliului A.S.F., avizează, analizează şi formulează opinii şi/sau propuneri de modificare/completare privind materialele rezultate din exercitarea activităţii de autorizare, control şi supraveghere de către sectoarele A.S.F.; această atribuţie este exercitată din perspectiva impactului asupra stabilităţii financiare, a riscurilor macroprudenţiale şi a riscului reputaţional;
    6. solicită informaţii sectoarelor A.S.F. şi elaborează note de fundamentare pentru modificarea unor aspecte referitoare la reglementarea, autorizarea, controlul şi supravegherea sectorială din perspectiva îmbunătăţirii impactului acestora asupra stabilităţii financiare, a riscurilor macroprudenţiale şi a riscului reputaţional;
    7. dezvoltă, împreună cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere, metode de măsurare şi monitorizare a riscurilor, instrumente cantitative de management al riscurilor, sisteme de avertizare pentru riscurile majore din sectorul financiar şi metodologii de testare la condiţii extreme de piaţă (teste de stres);
    8. calculează şi transmite structurilor organizatorice cu atribuţii de supraveghere din cadrul A.S.F. indicatori de evoluţie a pieţelor financiare pentru a fi utilizaţi în calculele de adecvare a capitalurilor, de evaluare a nivelului cerinţelor financiare prudenţiale, precum şi în testele de stres;
    9. participă, alături de structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere, la realizarea evaluărilor/simulărilor/testelor de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul cerinţelor financiare prudenţiale ale entităţilor supravegheate de A.S.F.;
    10. contribuie la elaborarea de principii/proceduri pentru gestionarea unei potenţiale crize financiare, inclusiv transfrontaliere, precum şi la dezvoltarea unui cadru analitic comun de evaluare a implicaţiilor sistemice ale unor potenţiale crize, în vederea asigurării unei terminologii comune aplicabile crizelor financiare de către toate autorităţile relevante şi crearea premiselor pentru efectuarea în timp util a evaluărilor necesare în vederea facilitării adoptării de decizii în situaţii de criză;
    11. analizează contextul macroeconomic local şi internaţional, precum şi impactul factorilor macroeconomici asupra pieţelor financiare nebancare şi realizează scenarii de risc pentru aceştia;
    12. asigură activităţile necesare participării A.S.F. la activitatea Comitetului Naţional pentru Supraveghere Macroprudenţială şi a Comitetului European pentru Riscuri Sistemice, în structurile şi în legătură cu activitatea de identificare şi analiză a riscurilor, testare la stres şi gestionare a crizelor; urmăreşte implementarea recomandărilor şi avertizărilor emise de cele două comitete şi aplicabile A.S.F.;
    13. analizează, dezvoltă, urmăreşte şi reevaluează periodic elemente de politică macroprudenţială aflate în aria de competenţă a A.S.F., inclusiv privind obiectivele intermediare şi instrumentele de politică macroprudenţială aferente, prin colaborare cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de supraveghere;
    14. prelucrează şi analizează datele existente în bazele de date proprii ale A.S.F. sau obţinute de la structurile de specialitate din cadrul A.S.F., de la instituţiile internaţionale şi naţionale, precum şi din surse profesionale de date, pentru realizarea de analize, rapoarte, studii şi alte forme de prezentare a informaţiilor statistice;
    15. elaborează statistici în vederea realizării obiectivelor stabilite de Consiliul A.S.F./preşedintele A.S.F. sau la propunerea structurilor organizatorice din cadrul A.S.F.;
    16. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    SUBSECŢIUNEA 5^7.4
    Serviciul afaceri europene şi relaţii internaţionale
    ART. 82^44
    Atribuţiile specifice Serviciului afaceri europene şi relaţii internaţionale sunt:
    1. asigură pregătirea participării reprezentanţilor A.S.F. la întâlnirile Consiliului Supraveghetorilor Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe, denumită în continuare ESMA, şi Autorităţii Europene de Supraveghere pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale, denumită în continuare EIOPA, precum şi la organismele internaţionale la care A.S.F. este membră;
    2. coordonează grupurile de lucru la nivel de experţi, din cadrul ESMA şi EIOPA, precum şi participarea la grupurile de experţi consultaţi în probleme de monitorizare din cadrul ESMA şi EIOPA, la subgrupurile de lucru ale acestora şi la alte grupuri de lucru la nivel internaţional;
    3. asigură legătura cu autorităţile de supraveghere similare din străinătate şi cu alte instituţii şi organisme internaţionale şi gestionează informaţiile solicitate de aceste autorităţi, instituţii şi organisme, coordonând formularea de opinii, răspunsuri şi poziţii intersectoriale;
    4. negociază şi pregăteşte acordurile internaţionale şi memorandumurile încheiate de A.S.F. cu alte autorităţi similare din străinătate;
    5. coordonează programul vizitelor de evaluare şi al consultărilor cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană, Banca Mondială, precum şi al celor organizate de ESMA/EIOPA;
    6. urmăreşte evoluţia legislaţiei la nivel european relevante pentru A.S.F., asigură comunicarea cu instituţiile competente naţionale pentru programul naţional de transpunere şi notificare a directivelor Uniunii Europene şi asigură coordonarea poziţiilor structurilor A.S.F. cu privire la legislaţia europeană;
    7. monitorizează modul în care sunt respectate prevederile acordurilor şi memorandumurilor încheiate de România cu Fondul Monetar Internaţional, Comisia Europeană sau Banca Mondială;
    8. participă la reuniunile grupurilor de lucru la nivelul Consiliului şi Comisiei Europene;
    9. contribuie la identificarea de bune practici de supraveghere, în baza relaţiilor de cooperare la nivel european şi internaţional, şi acordă sprijin structurilor organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F. în alinierea la bunele practici;
    10. realizează documente de informare privind organismele interne şi internaţionale, memorandumurile şi acordurile încheiate etc.;
    11. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    SUBSECŢIUNEA 5^7.5
    Direcţia supraveghere integrată
    ART. 82^45
    Obiectivele Direcţiei supraveghere integrată sunt:
    1. participarea la activitatea de supraveghere şi de control, realizate la nivelul celor trei sectoare din cadrul A.S.F., pentru acele entităţi financiare nominalizate de către preşedintele A.S.F./Consiliul A.S.F.;
    2. participarea la activitatea de reglementare prin formularea de propuneri şi de observaţii asupra proiectelor de acte normative emise la nivelul celor trei sectoare din cadrul A.S.F.;
    3. identificarea grupurilor/conglomeratelor financiare şi asigurarea supravegherii consolidate a acestora prin monitorizarea şi analizarea expunerilor entităţilor financiare nebancare pe tipuri de instrumente/pieţe, prin activităţi de identificare şi de evaluare a riscurilor, precum şi prin realizarea de teste de stres;
    4. elaborarea principiilor şi procedurilor pentru managementul situaţiilor de criză, coordonarea diferitelor simulări pentru situaţii de criză şi propunerea de soluţii de administrare a acestora;
    5. monitorizarea tendinţelor şi a riscurilor aferente pieţelor financiare nebancare supravegheate de A.S.F., în vederea asigurării stabilităţii financiare şi încrederii participanţilor şi consumatorilor;
    6. realizarea demersurilor necesare adoptării măsurilor de intervenţie timpurie prevăzute de legislaţia aplicabilă, precum şi exercitarea în condiţii optime şi eficiente a atribuţiilor de rezoluţie pentru asigurători şi firme de investiţii.
    ART. 82^46
    Relaţiile funcţionale ale Direcţiei supraveghere integrată sunt:
    1. de subordonare faţă de directorul Direcţiei generale strategie şi stabilitate financiară;
    2. de coordonare a serviciilor din subordine;
    3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F.
    ART. 82^47
    Direcţia supraveghere integrată are în componenţă următoarele servicii:
    1. Serviciul supraveghere şi control integrat;
    2. Serviciul de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii.
    ART. 82^48
    Atribuţiile specifice Serviciului supraveghere şi control integrat sunt:
    1. elaborează analize, rapoarte, informări şi, după caz, note de fundamentare, în privinţa implementării măsurilor de supraveghere de către entităţile supravegheate şi controlate din cele trei sectoare ale A.S.F., pe baza informaţiilor furnizate de structurile organizatorice, cu atribuţii în supraveghere, control, autorizare şi avizare, din cadrul sectoarelor A.S.F.;
    2. solicită, punctual, structurilor organizatorice cu atribuţii în supraveghere, control, autorizare şi avizare, rezoluţie, conduită, prevenire şi combatere a spălării banilor, audit, actuariat, modelare şi analiză, tehnologia informaţiei, protecţia consumatorilor informaţii şi analize privind riscuri şi vulnerabilităţi, măsuri de supraveghere şi control adoptate, modalitatea de implementare a acestora, precum şi planurile de
    măsuri de supraveghere şi control avute în vedere în desfăşurarea activităţii acestor structuri;
    3. colaborează şi, după caz, transmite propuneri pentru întocmirea planurilor de control şi supraveghere întocmite la nivelul direcţiilor A.S.F. cu atribuţii de supraveghere şi control şi, la solicitarea preşedintelui A.S.F./Consiliului A.S.F., participă la desfăşurarea activităţilor de control şi de supraveghere;
    4. iniţiază demersuri privind adoptarea măsurilor de intervenţie timpurie prevăzute de legislaţia aplicabilă;
    5. avizează, analizează şi formulează opinii, puncte de vedere, recomandări şi/sau propuneri de modificare/completare, privind materialele rezultate din exercitarea activităţii de reglementare, autorizare/avizare, control şi supraveghere din sectoarele A.S.F., la solicitarea preşedintelui A.S.F./Consiliului A.S.F.; această atribuţie este exercitată inclusiv din perspectiva impactului asupra riscurilor de natură prudenţială şi macroprudenţială, a riscului reputaţional, a aplicării regulilor de conduită şi transparenţă, fără a se limita la acestea;
    6. solicită informaţii şi elaborează propuneri, analize, puncte de vedere sau note de fundamentare privind îmbunătăţirea politicilor, mecanismelor şi metodologiilor de supraveghere şi control sectoriale şi integrate, inclusiv conduită şi transparenţă, precum şi a celor referitoare la activităţile de autorizare/avizare sectoriale; această atribuţie este exercitată inclusiv din perspectiva impactului asupra riscurilor de natură prudenţială şi macroprudenţială, a riscului reputaţional, a aplicării regulilor de conduită şi transparenţă, fără a se limita la acestea;
    7. elaborează materiale de analiză şi fundamentare care vizează transpunerea transsectorială a celor mai bune practici în privinţa aplicării reglementărilor, metodologiilor şi/sau a procedurilor de lucru aferente activităţilor de supraveghere, control şi autorizare/avizare;
    8. formulează propuneri pentru proiectarea de simulări pentru situaţii de criză, planuri pentru situaţii de urgenţă şi participă efectiv la elaborarea şi, după caz, la derularea acestor simulări, elaborează analize care vizează supravegherea şi gestionarea prudenţială a riscurilor;
    9. identifică entităţile autorizate şi supravegheate de A.S.F. care desfăşoară, direct sau prin intermediul unei filiale, activităţi în mai multe sectoare de supraveghere financiară, precum şi pe cele care aparţin unui conglomerat financiar şi pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare, luând în considerare informaţiile primite de la structurile organizatorice de specialitate din cadrul A.S.F.;
    10. implementează şi asigură, în colaborare cu direcţiile de supraveghere şi control din cadrul A.S.F. şi cu alte autorităţi competente, după caz, supravegherea suplimentară a entităţilor reglementate, persoane juridice române, autorizate conform regulilor sectoriale aplicabile, şi care fac parte dintr-un conglomerat financiar şi pentru care A.S.F. este autoritate competentă coordonatoare;
    11. monitorizează tendinţele şi riscurile pieţelor financiare nebancare supravegheate de A.S.F., în vederea asigurării stabilităţii financiare şi încrederii participanţilor şi consumatorilor;
    12. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    ART. 82^49
    Atribuţiile specifice Serviciului de rezoluţie a asigurătorilor şi a firmelor de investiţii sunt:
    1. evaluează planurile de redresare primite de A.S.F. de la asigurători/firme de investiţii care au o pondere semnificativă şi poate face recomandări pentru modificarea acestora către structurile organizatorice cu atribuţii de supraveghere şi control;
    2. elaborează şi propune spre aprobare un plan de rezoluţie pentru fiecare asigurător/firmă de investiţii care are o pondere semnificativă, cu precizarea instrumentelor de rezoluţie ce pot fi aplicate, cu consultarea structurilor organizatorice cu atribuţii de supraveghere şi control şi a asigurătorului/firmei de investiţii, după caz;
    3. reevaluează şi, dacă este cazul, actualizează planurile de rezoluţie, pe baza informaţiilor primite de la structurile organizatorice cu atribuţii de supraveghere şi control, după caz;
    4. evaluează posibilităţile de aplicare a planului de rezoluţie şi actualizează anual planurile de rezoluţie sau la fiecare modificare majoră şi le supune aprobării;
    5. propune spre aprobare selectarea unui auditor financiar în vederea evaluării activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale asigurătorului în scopul stabilirii măsurilor de rezoluţie ce urmează a fi întreprinse;
    6. propune spre aprobare declanşarea procedurii rezoluţiei şi aplicarea instrumentelor şi competenţelor de rezoluţie sau lichidarea asigurătorului/firmei de investiţii, conform procedurii obişnuite de insolvenţă;
    7. propune spre aprobare desemnarea unui administrator de rezoluţie şi limitele mandatului acestuia;
    8. propune spre aprobare documentele privind constituirea instituţiei-punte, organele de conducere, remuneraţia şi responsabilităţile acestora, strategia şi profilul de risc;
    9. controlează instituţia-punte şi propune spre aprobare vânzarea instituţiei-punte sau a activelor acesteia;
    10. propune spre aprobare documentele privind constituirea vehiculului de administrare a activelor, organele de conducere, remuneraţia şi responsabilităţile acestora, strategia şi profilul de risc şi controlează vehiculul de administrare a activelor;
    11. propune spre aprobare modul de utilizare a resurselor Fondului de rezoluţie;
    12. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului A.S.F. reglementări în aplicarea prevederilor privind rezoluţia asigurătorilor şi a firmelor de investiţii, în colaborare cu structurile organizatorice din cadrul A.S.F. cu atribuţii de reglementare;
    13. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific funcţiei de rezoluţie, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică."

    33. La articolul 90, punctul 2 se abrogă.
    34. La articolul 90, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii;"

    35. La articolul 90, punctul 5 se abrogă.
    36. La capitolul V, secţiunea a 2^1-a „Direcţia juridică“, cuprinzând articolele 93^1-93^7, se abrogă.
    37. La capitolul V, titlul secţiunii a 4-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 4-a

    Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii"

    38. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 95
    (1) Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii asigură protejarea şi apărarea drepturilor consumatorilor de servicii şi produse financiare nebancare, participanţilor şi beneficiarilor fondurilor de pensii private, investitorilor, asiguraţilor, beneficiarilor de asigurare şi păgubiţilor împotriva practicilor incorecte şi frauduloase, prin urmărirea respectării prevederilor legale şi pentru educarea şi promovarea încrederii în serviciile, produsele şi instrumentele financiare specifice pieţelor nebancare.
    (2) Directorul Direcţiei relaţii cu publicul şi petiţii semnează şi transmite către petenţi răspunsurile la petiţiile instrumentate de această direcţie."

    39. La articolul 96, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 96
    Relaţiile funcţionale ale Direcţiei relaţii cu publicul şi petiţii:"

    40. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii are în componenţă următoarele servicii:
    1. Serviciul petiţii;
    2. Serviciul relaţii cu publicul."

    41. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    Obiectivele Direcţiei relaţii cu publicul şi petiţii sunt:
    1. asigurarea protecţiei consumatorilor de servicii financiare nebancare prin activitatea de soluţionare a petiţiilor, în conformitate cu prevederile legale incidente;
    2. promovarea funcţionării corecte a pieţelor financiare nebancare;
    3. promovarea încrederii în sistemul financiar nebancar prin asigurarea asistenţei de specialitate a consumatorilor."

    42. La capitolul V secţiunea a 4-a, subsecţiunea 4^1 „Serviciul monitorizare şi educaţie financiară“, cuprinzând articolul 99, se abrogă.
    43. La articolul 101, punctele 14 şi 15 se abrogă.
    44. La capitolul V, secţiunea a 5-a „Direcţia financiar-administrativă“, cuprinzând articolele 102-108, se abrogă.
    45. Articolul 112 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 112
    Vicepreşedintele sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare are în subordinea sa directă următoarele structuri:
    1. Cabinet vicepreşedinte;
    2. Direcţia generală."

    46. La capitolul VI, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3-a

    Direcţia generală"

    47. Articolul 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 116
    Direcţia generală din cadrul sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare are următoarele atribuţii specifice:
    1. autorizarea şi reglementarea activităţii Fondului de compensare a investitorilor, intermediarilor, societăţilor de administrare a investiţiilor, societăţilor de administrare a fondurilor de investiţii alternative, organismelor de plasament colectiv, depozitarilor, distribuitorilor, operatorilor de piaţă, operatorilor de sistem, pieţelor reglementate, sistemelor alternative de tranzacţionare, sistemelor de compensare-decontare, traderilor, consultanţilor de investiţii, a altor instituţii de piaţă prevăzute în reglementările europene sau în legislaţia naţională, denumite în continuare entităţi reglementate, precum şi cu privire la reglementarea emitenţilor de valori mobiliare şi a operaţiunilor desfăşurate de aceştia;
    2. urmărirea şi dispunerea de măsuri pentru respectarea dispoziţiilor legale de către entităţile reglementate;
    3. urmărirea respectării prevederilor legale privind obligaţiile de transparenţă ale emitenţilor, operaţiunile corporative, evidenţa valorilor mobiliare, a ofertelor publice şi asigurarea supravegherii tranzacţiilor cu instrumente financiare, precum şi investigarea abuzului pe piaţă."

    48. Articolul 117 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 117
    Obiectivele Direcţiei generale din cadrul sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare sunt:
    1. stabilirea şi menţinerea cadrului legal necesar dezvoltării şi funcţionării stabile, eficiente, corecte şi transparente a pieţelor de instrumente financiare, precum şi promovarea încrederii în acestea şi în investiţiile în instrumente financiare;
    2. adaptarea şi consolidarea legislaţiei pieţei de capital la evoluţia legislaţiei pe plan european şi internaţional;
    3. asigurarea disciplinei financiare, a regulilor de conduită prin monitorizarea operaţiunilor corporative (majorări/diminuări ale capitalului social, fuziuni, divizări) şi înregistrarea acestora la A.S.F.;
    4. analizarea operativă a îndeplinirii condiţiilor legale în vederea autorizării/avizării/înregistrării şi, după caz, retragerii autorizaţiilor/avizelor entităţilor reglementate;
    5. asigurarea supravegherii prudenţiale, a supravegherii respectării regulilor de conduită ale entităţilor autorizate şi a controlului, bazate pe identificarea, prevenirea şi administrarea riscurilor;
    6. alinierea modului de supraveghere a riscurilor conform celor mai bune practici internaţionale;
    7. crearea şi dezvoltarea unui sistem de cuantificare adecvată a riscurilor şi de definire a profilului de risc al entităţilor supravegheate având în vedere cele mai bune practici şi mijloace utilizate la nivel internaţional;
    8. supravegherea integrităţii pieţelor supravegheate;
    9. promovarea încrederii în pieţele de instrumente financiare şi în investiţiile cu instrumente financiare;
    10. adoptarea măsurilor de prevenire a afectării egalităţii de informare a investitorilor;
    11. prevenirea, detectarea, investigarea şi sancţionarea cazurilor de abuz pe piaţă."

    49. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 118
    Relaţiile funcţionale ale Direcţiei generale din cadrul sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare sunt:
    1. de subordonare faţă de vicepreşedintele sectorului instrumente şi investiţii financiare;
    2. de coordonare a serviciilor din subordine;
    3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F."

    50. Articolul 119 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 119
    Direcţia generală din cadrul sectorului instrumentelor şi investiţiilor financiare are în componenţă următoarele servicii:
    1. Serviciul reglementare intermediari şi instituţii de piaţă;
    2. Serviciul reglementare emitenţi şi OPC;
    3. Serviciul autorizare-monitorizare intermediari şi instituţii de piaţă;
    4. Serviciul autorizare-monitorizare OPC;
    5. Serviciul monitorizare activităţi neautorizate;
    6. Serviciul supraveghere a conduitei;
    7. Serviciul supraveghere prudenţială;
    8. Serviciul control entităţi reglementate;
    9. Serviciul emitenţi şi oferte publice;
    10. Serviciul transparenţă şi raportări emitenţi;
    11. Serviciul supraveghere electronică şi monitorizare tranzacţii;
    12. Serviciul investigaţii şi abuz pe piaţă."

    51. La articolul 126^2, punctele 1, 3 şi 8 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. analizează informaţiile existente în petiţiile comunicate de Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii către Serviciul monitorizare activităţi neautorizate, referitoare la sesizări privind posibila prestare de servicii şi activităţi de investiţii de către entităţi neautorizate;
    …............................................................................................
3. verifică zilnic, prin intermediul motoarelor de căutare pe internet puse la dispoziţia acestora prin intermediul Direcţiei comunicaţii şi tehnologia informaţiei, informaţiile publice cu privire la posibile entităţi ce desfăşoară campanii de publicitate referitoare la prestarea de servicii şi activităţi de investiţii fără deţinerea unei autorizaţii, respectiv fără a fi notificate în vederea prestării de servicii şi activităţi de investiţii pe teritoriul României de către autorităţile competente ale celorlalte state membre;
    ............................................................................................
8. transmite alertele Direcţiei comunicare şi educaţie financiară în vederea publicării pe site-ul A.S.F.;"

    52. La capitolul VI, titlul secţiunii a 4-a „Direcţia supraveghere şi control“ şi articolele 127-129 se abrogă.
    53. La articolul 130, punctele 6, 7 şi 15 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "6. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie generală;
7. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de supraveghere semestriale ale direcţiei generale, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilurilor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi;
    ...............................................................................................
15. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;"

    54. La articolul 131, punctele 4, 15, 16 şi 21 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "4. realizează, în colaborare cu Direcţia generală strategie şi stabilitate financiară, evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a SSIF, SAI/AFIA şi instituţiilor pieţei şi propune Consiliului A.S.F. soluţii de administrare/redresare în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară şi/sau sancţiuni, după caz;
    ..…............................................................................................
15. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie generală;
16. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor de supraveghere semestriale ale direcţiei generale, pe grupe de entităţi supravegheate, cu identificarea profilurilor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi;
    ................................................................................................
21. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii în vederea soluţionării cu celeritate de către aceasta a petiţiilor care necesită suport de specialitate;"

    55. La articolul 132, punctele 8, 11, 12 şi 14 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "8. informează structurile organizatorice implicate cu privire la măsurile dispuse de preşedintele A.S.F., vicepreşedintele sectorului instrumente şi investiţii financiare şi/sau Consiliul A.S.F. ca urmare a activităţii de control specifice serviciului;
    ................................................................................................
11. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie generală;
12. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor semestriale de supraveghere şi control ale direcţiei generale, pe grupe de entităţi controlate, cu identificarea profilurilor de risc şi a potenţialelor vulnerabilităţi;
    ............................................................................................
14. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii în vederea soluţionării cu celeritate de către aceasta a petiţiilor care necesită suport de specialitate;"

    56. La capitolul VI, titlul secţiunii a 5-a „Direcţia emitenţi, monitorizare tranzacţii şi abuz pe piaţă“ şi articolele 133-136 se abrogă.
    57. La articolul 139, punctele 10, 15 şi 18 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "10. furnizează, la cerere, date referitoare la tranzacţii sau la instrumente financiare admise la tranzacţionare celorlalte structuri organizatorice de specialitate şi organelor de urmările penală;
    ................................................................................................
15. realizează demersurile necesare privind colectarea şi transmiterea datelor raportate la registrele centrale de tranzacţii, la cererea celorlalte structuri organizatorice de specialitate din A.S.F., cu privire la aspecte aferente EMIR;
    ................................................................................................
18. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii în vederea soluţionării cu celeritate de către aceasta a petiţiilor care necesită suport de specialitate;"

    58. La articolul 140, punctul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "10. derulează investigaţii cu privire la activităţile cărora le pot fi incidente prevederile legale referitoare la abuzul pe piaţă, inclusiv cu efectuarea de controale tematice/inopinate;"

    59. Articolul 145 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 145
    Vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări are în subordinea sa directă următoarele structuri organizatorice:
    1. Cabinetul vicepreşedintelui;
    2. Direcţia generală."

    60. La capitolul VII, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3-a

    Direcţia generală"

    61. Articolul 149 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 149
    Direcţia generală din cadrul sectorului asigurări-reasigurări asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind:
    a) reglementarea entităţilor care activează în domeniul asigurărilor-reasigurărilor;
    b) autorizarea, avizarea şi evidenta entităţilor care activează în domeniul asigurărilor-reasigurărilor;
    c) supravegherea activităţii şi situaţiei financiare a asigurătorilor-reasigurătorilor şi intermediarilor, precum şi realizarea acţiunilor de control asupra activităţii desfăşurate de aceştia;
    d) supravegherea şi controlul activităţii desfăşurate de Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România, denumit în continuare B.A.A.R., şi de Fondul de garantare a asiguraţilor, denumit în continuare F.G.A."

    62. După articolul 149 se introduce un nou articol, articolul 149^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 149^1
    Obiectivele Direcţiei generale din cadrul sectorului asigurări-reasigurări sunt:
    1. asigurarea unui cadru legal cuprinzător, stabil şi coerent în domeniul asigurărilor-reasigurărilor prin actualizarea şi consolidarea legislaţiei secundare, ca urmare a experienţei dobândite, în funcţie de contextul intern şi internaţional al mediului economic şi financiar;
    2. asigurarea convergenţei reglementărilor adoptate în domeniul asigurărilor la nivel naţional, european şi internaţional;
    3. susţinerea dezvoltării sectorului asigurări-reasigurări prin dezvoltarea cadrului de reglementare privind mecanismele de supraveghere şi control;
    4. verificarea, cu maximă operativitate şi acurateţe, a îndeplinirii condiţiilor legale legate de autorizarea, avizarea sau retragerea autorizaţiilor sau avizelor pentru entităţile ce activează în sectorul asigurări-reasigurări;
    5. asigurarea supravegherii prudenţiale şi a controlului, bazate pe identificarea, prevenirea şi administrarea riscurilor;
    6. alinierea modului de supraveghere a riscurilor conform celor mai bune practici internaţionale;
    7. dezvoltarea unui sistem de cuantificare adecvată a riscurilor şi de definire a profilului de risc al entităţilor supravegheate;
    8. promovarea utilizării tehnicilor actuariale moderne în scopul protejării intereselor asiguraţilor;
    9. desfăşurarea activităţii distribuitorilor de asigurări şi/sau de reasigurări în conformitate cu prevederile legale, prin monitorizarea, supravegherea continuă şi controlul activităţii de distribuţie de asigurări şi/sau de reasigurări a acestora, în scopul respectării drepturilor clienţilor de produse de asigurare şi asigurării unui tratament corect al acestora;
    10. asigurarea unui tratament corect şi protejarea drepturilor clienţilor de produse de asigurare, prin supravegherea şi controlul respectării regulilor de conduită, a prevenirii conflictelor de interese, respectarea cerinţelor privind cunoştinţele şi abilităţile în domeniu, a comunicării şi transparenţei în relaţia cu clienţii de produse de asigurare şi aplicarea celor mai bune practici în activitatea de distribuţie şi în furnizarea serviciilor de consultanţă de către societăţile de asigurare şi/sau reasigurare, intermediarii principali şi intermediarii secundari, inclusiv de către distribuitorii care desfăşoară activitatea de asigurare-reasigurare pe baza dreptului de stabilire şi a libertăţii de a presta servicii, aşa cum rezultă din legislaţia în domeniul distribuţiei în asigurări;
    11. gestionarea corectă a riscurilor operaţionale de către distribuitorii de asigurări şi/sau reasigurări, din perspectiva afectării drepturilor clienţilor de produse de asigurare, la nivel de procese, sisteme, personal şi interacţiunea cu mediul extern;
    12. desfăşurarea activităţii B.A.A.R. şi F.G.A., în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    63. Articolul 150 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 150
    Relaţiile funcţionale ale Direcţiei generale din cadrul sectorului asigurări-reasigurări sunt:
    1. de subordonare faţă de vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări;
    2. de coordonare a serviciilor din subordine;
    3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F."

    64. Articolul 151 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 151
    Direcţia generală din cadrul sectorului asigurări-reasigurări are în componenţă următoarele servicii:
    1. Serviciul reglementare;
    2. Serviciul autorizare-avizare;
    3. Serviciul supraveghere prudenţială I;
    4. Serviciul supraveghere prudenţială II;
    5. Serviciul supraveghere prudenţială III;
    6. Serviciul actuariat şi managementul riscului;
    7. Serviciul control societăţi de asigurare şi reasigurare;
    8. Serviciul supraveghere, control intermediari şi canale alternative de distribuţie;
    9. Serviciul supraveghere şi control conduită şi scheme de garantare."

    65. La articolul 153, punctul 3 se abrogă.
    66. La articolul 153, punctele 6, 9 şi 16 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "6. informează de îndată, în scris, după luarea la cunoştinţă, serviciile de supraveghere din cadrul Direcţiei generale din sectorul asigurări-reasigurări şi structura organizatorică care exercită funcţia de rezoluţie asupra oricărei modificări a structurii organizatorice şi a activităţii, din prisma monitorizării funcţionării asigurătorilor/reasiguratorilor în legătură cu respectarea condiţiilor impuse la autorizare, modificări care ar putea impune o reevaluare sau o actualizare a planurilor de rezoluţie;
    ...............................................................................................
9. verifică, în colaborare cu structura organizatorică de specialitate, în cazul în care se consideră necesar din punctul de vedere al protecţiei consumatorului, condiţiile poliţelor de asigurare şi alte documente prezentate de asigurătorii care intenţionează să desfăşoare activităţi pe teritoriul României în baza dreptului de stabilire sau a libertăţii de a presta servicii, în scopul respectării dispoziţiilor legislaţiei naţionale referitoare la contractul de asigurare;
    ................................................................................................
16. transmite către EIOPA, în colaborare cu structura organizatorică de specialitate din cadrul A.S.F., denumirea societăţilor cărora le-a acordat sau retras autorizaţia de funcţionare şi informează supraveghetorii din celelalte state membre cu privire la retragerea autorizaţiei societăţilor care desfăşoară activitate pe teritoriul acestora;"

    67. La capitolul VII, titlul secţiunii a 4-a „Direcţia supraveghere şi control“ şi articolele 154-157 se abrogă.
    68. La articolul 158, punctele 7 şi 18 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului şi cu Direcţia generală strategie şi stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;
    ...............................................................................................
18. colaborează cu Serviciul autorizare-avizare pentru analiza documentaţiilor privind fuziunea, divizarea, transferul integral sau parţial al portofoliului de contracte al societăţii şi cu Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;"

    69. La articolul 159, punctele 7 şi 18 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului şi cu Direcţia generală strategie şi stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;
    ...............................................................................................
18. colaborează cu Serviciul autorizare-avizare pentru analiza documentaţiilor privind fuziunea, divizarea, transferul integral sau parţial al portofoliului de contracte al societăţii şi cu Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;"

    70. La articolul 160, punctele 7 şi 18 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "7. realizează în colaborare cu Serviciul actuariat şi managementul riscului şi cu Direcţia generală strategie şi stabilitate financiară evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare şi/sau reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;
    ...............................................................................................
18. colaborează cu Serviciul autorizare-avizare pentru analiza documentaţiilor privind fuziunea, divizarea, transferul integral sau parţial al portofoliului de contracte al societăţii şi cu Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;"

    71. La articolul 162, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "14. realizează, împreună cu serviciile de supraveghere din cadrul sectorului asigurări-reasigurări şi cu Direcţia generală strategie şi stabilitate financiară, evaluări/simulări/teste de stres privind lichiditatea, solvabilitatea sau nivelul de capitalizare a societăţilor de asigurare-reasigurare supravegheate şi propune măsuri şi, după caz, sancţiuni în cazul în care acestea s-ar afla în dificultate financiară;"

    72. La articolul 162^1, punctele 7, 8 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "7. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de sector;
8. transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor semestriale de supraveghere şi control ale Direcţiei generale din cadrul sectorului asigurări-reasigurări;
    ...............................................................................................
11. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;"

    73. La capitolul VII, titlul secţiunii a 5-a „Direcţia supraveghere şi control intermediari, conduită şi scheme de garantare“ şi articolele 162^2-162^5 se abrogă.
    74. La articolul 162^6, punctele 23 şi 28 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "23. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de sector;
    ...............................................................................................
28. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;"

    75. La articolul 162^7, punctul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "27. contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de sector;"

    76. Articolul 166 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 166
    Vicepreşedintele sectorului sistemului de pensii private are în subordinea sa directă următoarele structuri organizatorice:
    1. Cabinetul vicepreşedintelui;
    2. Direcţia generală."

    77. La capitolul VIII, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3-a

    Direcţia generală"

    78. Articolul 170 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 170
    Direcţia generală asigură realizarea următoarelor activităţi:
    1. reglementare a entităţilor din cadrul sistemului de pensii private şi a activităţii acestora;
    2. autorizare, avizare şi evidenţă a entităţilor din cadrul sistemului de pensii private;
    3. reglementare/autorizare a activităţii Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private potrivit prevederilor legale;
    4. supraveghere şi control atât al entităţilor din cadrul sistemului de pensii private, cât şi asupra activităţii Fondului de garantare a drepturilor în sistemul de pensii private, potrivit legii, în vederea prevenirii şi/sau sancţionării, după caz, a eventualelor abateri comise în legătură cu activităţile specifice desfăşurate de acestea în domeniul pensiilor private."

    79. Articolul 171 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 171
    Relaţiile funcţionale ale Direcţiei generale sunt:
    1. de subordonare faţă de vicepreşedintele sectorului sistemului de pensii private;
    2. de coordonare a serviciilor din subordine;
    3. de colaborare cu celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F."

    80. Articolul 172 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 172
    Direcţia generală are în subordine următoarele servicii:
    1. Serviciul reglementare;
    2. Serviciul autorizare-avizare;
    3. Serviciul supraveghere şi analiză piaţă;
    4. Serviciul de evaluare şi actuariat;
    5. Serviciul control pensii private."

    81. Articolul 173 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 173
    Obiectivele Direcţiei generale sunt:
    1. asigurarea unui cadru legal cuprinzător, stabil şi coerent în domeniul pensiilor private prin actualizarea şi consolidarea legislaţiei secundare, ca urmare a experienţei dobândite, în funcţie de contextul intern şi internaţional al mediului economic şi financiar;
    2. creşterea calităţii procesului legislativ în vederea îmbunătăţirii capacităţii entităţilor din sistemul pensiilor private de a aplica eficient cadrul normativ;
    3. susţinerea dezvoltării sistemului de pensii private prin dezvoltarea cadrului de reglementare privind mecanismele de supraveghere şi control;
    4. orientarea cadrului de reglementare în direcţia dezvoltării unei supravegheri bazate atât pe conformitate, cât şi pe riscuri, conform practicilor europene;
    5. verificarea, cu maximă operativitate şi acurateţe, a îndeplinirii condiţiilor legale legate de autorizarea, avizarea sau retragerea autorizaţiilor sau avizelor pentru entităţile ce activează în sistemul de pensii private:
    a) fondurile de pensii private;
    b) administratorii fondurilor de pensii private, precum şi persoanele autorizate/avizate conform prevederilor legale;
    c) depozitarii activelor fondurilor de pensii private;
    d) auditorii din domeniul pensiilor private;
    e) agenţii de marketing, persoane juridice şi fizice;
    6. menţinerea în permanenţă a unui risc scăzut în sectorul pensiilor private, prin eficientizarea continuă a procesului de supraveghere;
    7. asigurarea supravegherii prudenţiale şi a controlului, bazate pe identificarea, prevenirea şi administrarea riscurilor;
    8. completarea graduală a supravegherii de tip «conformitate», practicată în prezent, cu supravegherea bazată pe evaluarea riscurilor, prin implementarea principiilor-cheie de evaluare a riscurilor şi a utilizării abordării practice a acestora."

    82. La capitolul VIII, titlul secţiunii a 4-a „Direcţia supraveghere şi control“ şi articolele 176-179 se abrogă.
    83. La articolul 180, punctul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "19. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;"

    84. La articolul 181, punctul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "7. elaborează şi derulează teste de stres/evaluări/simulări şi transmite informaţii necesare în acest sens Direcţiei generale strategie şi stabilitate financiară;"

    85. La articolul 182, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "13. colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul şi petiţii, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;"

    86. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.


    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2021.                    p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Elena-Doina Dascălu

    Bucureşti, 22 ianuarie 2021.
    Nr. 3.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa la Regulamentul nr. 10/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016