Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 26 din 19 noiembrie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 26 din 19 noiembrie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1132 din 25 noiembrie 2020
    În temeiul prevederilor art. 7 alin. (2), art. 14 şi art. 15 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 18 noiembrie 2020,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    ART. I
    Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.006 din 15 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 22, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:
    "5. compartimente."

    2. Articolele 27^2 şi 27^3 se abrogă.
    3. La articolul 43, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) La şedinţele Comitetului executiv participă şi alţi salariaţi desemnaţi de către preşedintele A.S.F."

    4. La articolul 52, punctul 6 se abrogă.
    5. La articolul 52, după punctul 10 se introduc două noi puncte, punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins:
    "11. Serviciul administrare resurse umane;
12. Compartimentul de securitate şi sănătate în muncă."

    6. La articolul 53^1 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) un salariat din cadrul Serviciului administrare resurse umane;"

    7. La capitolul IV, secţiunea a 5-a „Direcţia resurse umane“, cuprinzând articolele 77-82, se abrogă.
    8. La articolul 82^7, după punctul 5^3 se introduccinci noi puncte, punctele 5^4-5^8, cu următorul cuprins:
    "5^4. asistă membrii neexecutivi ai Consiliului A.S.F. în procesul de analiză şi formulare de opinii de specialitate, observaţii şi propuneri fundamentate pe marginea documentelor/notelor întocmite de celelalte structuri organizatorice din cadrul A.S.F. supuse analizei, aprobării/informării în şedinţele Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F.;
5^5. întocmeşte analize, situaţii, sinteze şi materiale-suport cu privire la subiectele supuse analizei, aprobării/informării în şedinţele Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F., pentru membrii neexecutivi ai Consiliului A.S.F.;
5^6. identifică, din studiul documentelor supuse analizei în şedinţele Consiliului A.S.F. şi în şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F. sau din subiectele supuse dezbaterii, aspectele care nu sunt fundamentate sau reglementate corespunzător şi formulează observaţii şi propuneri în vederea îmbunătăţirii cadrului de reglementare;
5^7. asigură secretariatul comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F., împreună cu salariaţii desemnaţi din cadrul structurilor organizatorice implicate;
5^8. urmăreşte şi asigură un flux operaţional optim între structurile organizatorice şi membrii neexecutivi ai Consiliului A.S.F. al documentelor şi înscrisurilor solicitate privind şedinţele Consiliului A.S.F. şi şedinţele comisiilor-suport care funcţionează pe lângă Consiliul A.S.F., respectând prevederile reglementărilor interne în vigoare referitoare la caracterul documentelor operaţionale prezentate în cadrul şedinţelor Consiliului A.S.F. şi şedinţelor comisiilor-suport;"

    9. La capitolul IV, după secţiunea a 5^2-a se introduc două noi secţiuni, secţiunea a 5^3-a, cuprinzând articolele 82^8-82^10, şi secţiunea a 5^4-a, cuprinzând articolele 82^11-82^13, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 5^3-a
    Serviciul administrare resurse umane
    ART. 82^8
    Serviciul administrare resurse umane are ca obiectiv asigurarea gestiunii curente a resurselor umane prin planificarea resurselor umane, administrarea posturilor şi monitorizarea mişcărilor de personal, recrutarea şi selecţia salariaţilor, întocmirea şi gestionarea dosarelor profesionale şi a registrului de evidenţă a salariaţilor, precum şi asigurarea suportului pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale şi perfecţionarea profesională.
    ART. 82^9
    Atribuţiile specifice Serviciului administrare resurse umane sunt:
    1. în baza analizei şi a dispoziţiei preşedintelui A.S.F., precum şi a propunerilor primite de la direcţii/servicii, aprobate de către preşedinte/prim-vicepreşedinte/vicepreşedinţii de sector, sau a modificărilor legislative, asigură întocmirea documentaţiei privind modificarea organigramei A.S.F., a numărului total de posturi şi a statului de funcţii, conform prevederilor legale;
    2. asigură întocmirea documentaţiei privind recrutarea şi selecţia pentru ocuparea posturilor vacante, a celor temporar vacante şi a promovărilor în funcţii de conducere;
    3. întocmeşte contractele individuale de muncă şi actele adiţionale la acestea pentru salariaţii A.S.F.;
    4. întocmeşte documentele privind angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă pentru salariaţii A.S.F.;
    5. administrează matricele funcţiilor de conducere şi de execuţie şi benzile de salarizare aferente, conform prevederilor legale;
    6. solicită şi centralizează fişele de post, ţine evidenţa acestora pentru toate posturile, conform prevederilor legale;
    7. întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele profesionale ale personalului contractual din cadrul instituţiei, conform prevederilor legale;
    8. gestionează contractele de muncă, prin întocmirea corectă şi la timp a tuturor contractelor individuale de muncă, conform legii; înregistrează în baza de date online contractele individuale de muncă prin programul Revisal; răspunde de efectuarea acestei atribuţii corect şi în termenul legal;
    9. asigură introducerea în baza de date a concediilor de odihnă ale salariaţilor, în baza cererilor aprobate ale acestora de către şeful ierarhic superior sau înlocuitorul de drept al acestuia;
    10. asigură notificarea înlocuitorilor de drept sau la cerere pentru ocupanţii funcţiilor de conducere care se află temporar în imposibilitatea de exercitare a funcţiilor din motive de concedii de odihnă sau alte concedii;
    11. asigură evidenţa tuturor tipurilor de concedii: concedii de odihnă, medicale, de studii cu sau fără plată şi interese personale, aprobate conform prevederilor legale;
    12. verifică foile de prezenţă colectivă (pontajul centralizator) lunar întocmite de către structurile organizatorice ale A.S.F.;
    13. întocmeşte şi vizează legitimaţii de serviciu şi cartele de pontaj şi urmăreşte recuperarea lor la încetarea/modificarea raporturilor de muncă ale personalului A.S.F.;
    14. eliberează, la cerere, adeverinţe privind calitatea de salariat/asigurat, vechimea în muncă/specialitate şi drepturile salariale;
    15. asigură aplicarea prevederilor legale privind pensionarea pentru limită de vârstă sau invaliditate; eliberează angajaţilor, la îndeplinirea condiţiilor legale, actele necesare depunerii documentaţiei de pensionare la Casa Naţională de Pensii Publice din România;
    16. solicită şi centralizează, conform prevederilor legale, rapoartele de evaluare ale salariaţilor, în condiţiile legii şi reglementărilor interne ale A.S.F;
    17. pe baza propunerilor din rapoartele de evaluare ale salariaţilor, întocmeşte planul de perfecţionare profesională pe anul în curs la nivelul A.S.F., conform legislaţiei în vigoare, şi ţine evidenţa la zi a studiilor şi a cursurilor de perfecţionare profesională a salariaţilor A.S.F.;
    18. întocmeşte referate şi decizii ale preşedintelui A.S.F. privind sancţionarea disciplinară a salariaţilor A.S.F., pe baza raportului Comisiei de disciplină, cu respectarea prevederilor legale;
    19. centralizează date statistice referitoare la salariaţii din cadrul A.S.F. în vederea luării unor decizii în ceea ce priveşte strategia de personal;
    20. întocmeşte statul de personal/funcţii ori de câte ori intervin modificări privind componentele definitorii acestuia: structura organizatorică, numărul şi categoria funcţiilor, numărul de salariaţi, drepturile salariale lunare sau noi salariaţi;
    21. întocmeşte diferite evidenţe sau situaţii statistice privind salariaţii, după pregătire, vârstă, domiciliu, vechime în muncă, salarizare etc., la cererea preşedintelui A.S.F.;
    22. întocmeşte note de fundamentare centralizatoare pe baza notelor de fundamentare propuse de către directorii de direcţii/şefii serviciilor independente şi aprobate de către preşedintele A.S.F., referitoare la reorganizarea activităţii, înfiinţări, desfiinţări sau transformări de posturi, şi a rapoartelor de specialitate în vederea adoptării, prin hotărâre/regulament, după caz, de către Consiliul A.S.F.;
    23. asigură comunicarea dintre conducerea A.S.F. şi salariaţi cu privire la: drepturile salariale, prevederile regulamentului intern, dispoziţie referitoare la organizarea activităţilor;
    24. asigură soluţionarea petiţiilor personalului A.S.F., în domeniul raporturilor de muncă, urmărind îmbunătăţirea relaţiilor de dialog social dintre conducerea A.S.F. şi reprezentanţii sindicatului şi cei ai salariaţilor;
    25. îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate, prevăzute de reglementările în vigoare sau dispuse de conducerea ierarhică.
    ART. 82^10
    Relaţiile funcţionale ale Serviciului administrare resurse umane sunt:
    1. de subordonare faţă de preşedintele A.S.F.;
    2. de colaborare cu structurile organizatorice ale A.S.F. SECŢIUNEA a 5^4-a
    Compartimentul de securitate şi sănătate în muncă
    ART. 82^11
    Compartimentul de securitate şi sănătate în muncă are ca obiective asigurarea securităţii şi protecţia sănătăţii personalului A.S.F., prevenirea riscurilor profesionale, informarea şi instruirea personalului, asigurarea cadrului organizatoric şi a mijloacelor necesare securităţii şi sănătăţii în muncă şi în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor.
    ART. 82^12
    Atribuţiile specifice Compartimentului de securitate şi sănătate în muncă sunt:
    1. organizează, coordonează şi conduce activităţile pe linie de securitate şi sănătate în muncă (SSM) şi de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI) în toate locaţiile în care A.S.F. îşi desfăşoară activitatea;
    2. elaborează, actualizează şi implementează procedurile şi regulamentele interne privind securitatea şi sănătatea în muncă;
    3. gestionează relaţia cu cabinetele de medicina muncii şi identifică şi evaluează riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională a personalului A.S.F., elaborează şi actualizează Planul de prevenire şi protecţie pentru toate posturile de lucru ale A.S.F. şi monitorizează starea de sănătate a angajaţilor A.S.F. prin: examene medicale la angajare, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic şi examen medical la reluarea activităţii;
    4. participă la auditarea domeniilor securităţii şi sănătăţii în muncă şi a celor de prevenire şi stingere a incendiilor, gestionează relaţia cu organele de specialitate (inspectoratul teritorial de muncă, denumit în continuare ITM, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, denumită în continuare ANOFM, etc.), stabileşte, dispune şi urmăreşte punerea în aplicare a măsurilor corective în urma activităţilor de audit ale organelor de specialitate (ITM, ANOFM etc.);
    5. realizează evidenţa cu privire la locurile de muncă cu condiţii deosebite de accidente de muncă, asigurându-se în permanenţă că acestea sunt dotate cu materialul necesar protecţiei muncii şi că sunt în stare de funcţionare, informând conducerea ierarhică asupra deficienţelor constatate;
    6. verifică, în permanenţă, starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă, informând conducerea A.S.F., în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă, şi propune măsuri de prevenire şi protecţie în consecinţă;
    7. participă la cercetarea evenimentelor şi accidentelor de muncă, conform competenţelor prevăzute în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    8. întocmeşte documentaţiile cu caracter tehnic de informare şi instruire a angajaţilor în domeniile securităţii şi sănătăţii în muncă şi în cel de prevenire şi stingere a incendiilor, elaborează Programul de instruire-testare a salariaţilor şi verifică periodic modul de respectare a reglementărilor SSM şi PSI de către întreg personalul din structurile A.S.F.;
    9. organizează activitatea de prevenire a riscurilor privind protecţia salariaţilor A.S.F. în domeniile SSM şi PSI, având atribuţii şi obligaţii specifice pe linia situaţiilor de urgenţă.
    ART. 82^13
    (1) Relaţiile funcţionale ale Compartimentului de securitate şi sănătate în muncă sunt:
    1. de subordonare faţă de preşedintele A.S.F.;
    2. de colaborare cu structurile organizatorice ale A.S.F.
    (2) Compartimentul de securitate şi sănătate în muncă se află în coordonarea operaţională a şefului Structurii de securitate a A.S.F."

    10. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.


    ART. II
    Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 2 decembrie 2020.                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 19 noiembrie 2020.
    Nr. 26.
    ANEXA 1

    *) Anexa este reprodusă în facsimil.
    (Anexa la Regulamentul nr. 10/2016)
 (a se vedea imaginea asociată)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016