Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 16 din 12 octombrie 2021  privind constituirea, publicitatea şi executarea garanţiilor reale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 REGULAMENT nr. 16 din 12 octombrie 2021 privind constituirea, publicitatea şi executarea garanţiilor reale

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1057 din 4 noiembrie 2021
    În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. a), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (2) şi art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 183-186 din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 2.390 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 6.10.2021,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezentul regulament.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Prezentul regulament stabileşte modul de constituire şi executare a garanţiei reale asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor, precum şi modalitatea de realizare a publicităţii garanţiilor reale.

    ART. 2
    (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament care nu sunt definite la alin. (2) au înţelesul prevăzut în Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018, în Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, şi în Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004 privind unele contracte de garanţie financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 222/2004, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 9/2004.
    (2) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) administratorul registrului central de publicitate - depozitarul central definit conform art. 3 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 126/2018;
    b) cont relevant - contul special individual de instrumente financiare deschis în sistemul depozitarului central în numele constituitorului garanţiei reale, aflat în administrarea depozitarului central sau a unui participant la sistemul depozitarului central, având ca scop exclusiv evidenţierea instrumentelor financiare relevante şi a operaţiunilor cu acestea şi a portofoliilor;
    c) contract de garanţie financiară fără transfer de proprietate - un contract în temeiul căruia cel care constituie garanţia pune la dispoziţia beneficiarului garanţia financiară, păstrând proprietatea deplină asupra garanţiei financiare la momentul constituirii acesteia;
    d) contract de garanţie reală - contractul de garanţie reală pentru ipoteci mobiliare sau contractul de garanţie financiară fără transfer de proprietate;
    e) garanţie reală - garanţia financiară fără transfer de proprietate, constituită în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004, sau ipoteca mobiliară, ce poartă asupra instrumentelor financiare, altele decât cele derivate, înregistrate în sistemul depozitarului central şi care se tranzacţionează întrun loc de tranzacţionare;
    f) instrument financiar relevant - un instrument financiar, fără a include un instrument financiar derivat, înregistrat în sistemul depozitarului central şi care se tranzacţionează într-un loc de tranzacţionare, afectat unei garanţii reale;
    g) operator al registrului central de publicitate - depozitarul central sau participanţii autorizaţi în acest sens de depozitarul central, care administrează contul relevant şi care au dreptul de a înscrie menţiuni de publicitate pentru garanţii reale în registrul central de publicitate, definit conform art. 185 alin. (2) din Legea nr. 126/2018;
    h) participant - participantul la sistemul depozitarului central, definit conform reglementărilor proprii ale acestuia;
    i) portofoliu - instrumentele financiare constituite într-o universalitate de fapt depuse de către titularul lor într-un anumit cont deschis la o S.S.I.F./instituţie de credit.


    CAP. II
    Constituirea garanţiei reale
    SECŢIUNEA 1
    Contractul de garanţie reală
    ART. 3
    Constituirea garanţiei reale asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor se realizează prin încheierea valabilă a contractului de garanţie reală, inclusiv prin semnătura electronică calificată, validată conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

    ART. 4
    (1) Contractul de garanţie reală pentru ipoteci mobiliare se încheie în formă autentică sau sub semnătură privată, sub sancţiunea nulităţii absolute, în conformitate cu prevederile art. 2.388 din Codul civil.
    (2) Contractul de garanţie reală pentru garanţii financiare se încheie cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 9/2004.
    (3) Contractele de garanţie reală valabil încheiate constituie titluri executorii.
    (4) Contractul de garanţie reală poate fi stocat pe orice tip de suport durabil care să asigure dovada existenţei acestuia în vederea prezentării la orice moment pe perioada existenţei garanţiei reale. După stingerea garanţiei reale, contractul va fi stocat conform prevederilor legale în vigoare.
    (5) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., poate să solicite oricăreia dintre părţi o copie a contractului de garanţie reală, certificată pentru conformitate cu originalul de către aceasta.

    ART. 5
    (1) Părţile contractului de garanţie reală sunt constituitorul garanţiei reale şi beneficiarul garanţiei reale. Constituitorul garanţiei reale poate fi altă persoană decât debitorul obligaţiei garantate. Beneficiarul garanţiei reale poate fi creditorul obligaţiei garantate sau un terţ desemnat de către acesta pentru a acţiona în calitate de agent în operaţiunea care a generat garanţia reală.
    (2) Constituitorul garanţiei reale trebuie să deţină dreptul de proprietate asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor până la înlocuirea acestora conform art. 23 sau până la momentul aplicării procedurii prevăzute la cap. VI.

    ART. 6
    (1) Sub sancţiunea nulităţii, conform prevederilor art. 2.372 din Codul civil, contractul de garanţie reală trebuie să permită identificarea părţilor, să ofere o descriere precisă a obiectului garanţiei reale, conform prevederilor art. 8 alin. (2) şi/sau art. 9 alin. (2), şi să menţioneze cel puţin izvorul juridic al obligaţiei garantate.
    (2) Părţile includ în contractul de garanţie reală cel puţin clauze referitoare la:
    a) numele entităţii care administrează contul relevant în care este evidenţiat dreptul de proprietate asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor;
    b) modul de calculare a valorii obligaţiei garantate; modalitatea de calculare a valorii obligaţiei garantate poate fi stabilită şi prin referire la contractul ce reprezintă izvorul juridic al obligaţiei garantate;
    c) procedura de executare a garanţiei reale, în conformitate cu dispoziţiile prezentului regulament;
    d) în situaţia contractului de garanţie financiară fără transfer de proprietate, precizări referitoare la extinderea sau nu a garanţiei reale asupra fructelor instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor;
    e) acordul constituitorului privind vânzarea instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor de către beneficiar sau privind luarea în proprietate a acestora în condiţiile art. 28 alin. (8), în cazul neîndeplinirii obligaţiei garantate.

    (3) Lipsa elementelor legate de identificarea părţilor, descrierea instrumentelor financiare relevante sau a portofoliului şi indicarea izvorului juridic al obligaţiei garantate printr-o ipotecă mobiliară se sancţionează în condiţiile art. 2.372 din Codul civil.

    ART. 7
    (1) În cazul ipotecilor mobiliare, părţile pot include în contractul de garanţie reală clauze referitoare la:
    a) posibilitatea creditorului garantat de a culege fructele instrumentelor financiare relevante sau ale portofoliilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 2.395 din Codul civil, cu excepţia dividendelor distribuite sub formă de instrumente financiare dobândite ca efect al deţinerii instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor;
    b) precizări referitoare la exigibilitatea anticipată a creanţei garantate, în conformitate cu dispoziţiile art. 2.396 din Codul civil.

    (2) Contractul de garanţie reală pentru ipoteci mobiliare se completează cu dispoziţiile prezentului regulament, cu prevederile Codului civil şi cu prevederile Legii nr. 126/2018.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Reguli privind funcţionarea unei garanţii reale
    ART. 8
    (1) Garanţia reală poate viza unul sau mai multe instrumente financiare relevante. În acest caz, garanţia reală grevează fiecare dintre aceste instrumente financiare.
    (2) Contractul de garanţie reală trebuie să indice instrumentele financiare relevante cel puţin prin menţionarea tipului de instrument financiar, a emitentului, a codului ISIN şi a cantităţii la momentul constituirii garanţiei reale.

    ART. 9
    (1) În situaţia garanţiei reale constituite asupra unui portofoliu, garanţia reală grevează întregul portofoliu, iar nu fiecare instrument financiar individual.
    (2) Contractul de garanţie reală trebuie să indice portofoliul afectat garanţiei reale cu menţionarea cel puţin a titularului de portofoliu, a entităţii la care este deschis şi administrat contul de instrumente financiare, precum şi descrierea naturii şi a conţinutului portofoliului.

    ART. 10
    Evidenţierea garanţiei reale se realizează prin transferul instrumentelor financiare în conturile relevante, fără transferul proprietăţii asupra acestora, cel puţin pe baza următoarelor documente:
    a) cerere de înregistrare a menţiunilor de garanţie reală în contul relevant, semnată de constituitorul garanţiei sau beneficiarul garanţiei, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică;
    b) contractul de garanţie reală;
    c) actul de identitate, după caz, certificatul de înregistrare al constituitorului garanţiei reale în registrul comerţului sau alte registre similare, în cazul entităţilor străine.


    ART. 11
    (1) Garanţia reală se menţine asupra instrumentelor financiare relevante în următoarele cazuri:
    a) în cazul încheierii de către constituitorul garanţiei a unui contract cu un alt participant;
    b) ca urmare a transferului instrumentelor financiare relevante din conturi relevante aflate în administrarea unui participant în conturi relevante aflate în administrarea depozitarului central sau invers;
    c) ca urmare a transferului registrului emitentului instrumentelor financiare relevante la un alt depozitar central sau la emitent.

    (2) În cazurile prevăzute la alin. (1), participantul care a înregistrat garanţia are obligaţia de a furniza participantului către care se transferă instrumentele financiare relevante sau, după caz, depozitarului central documentele aferente înregistrării garanţiei reale.
    (3) Constituitorul garanţiei reale poate dispune liber de instrumentele financiare relevante, cu obligaţia de a nu afecta menţinerea garanţiei şi nici valoarea garanţiei, dispoziţiile art. 23 fiind aplicabile.
    (4) Participantul sau, după caz, depozitarul central care evidenţiază garanţia în contul relevant are obligaţia de a se asigura că respectiva evidenţiere este în concordanţă cu informaţiile menţionate în contract şi în cererea de înregistrare a garanţiei reale.

    ART. 12
    (1) În cazul garanţiei reale constituite asupra unui portofoliu, garanţia reală se menţine asupra portofoliului şi în situaţiile în care acesta este temporar lipsit de conţinut.
    (2) În orice moment, garanţia reală asupra portofoliului afectează numai instrumentele financiare care se află la acel moment în portofoliu.
    (3) Dispoziţiile din Codul civil referitoare la ipoteca asupra universalităţilor de fapt se aplică în mod corespunzător.
    (4) În cazul tranzacţiilor în marjă, părţile pot conveni ca instrumentele financiare relevante din cadrul portofoliului să nu poată fi transferate decât cu acordul entităţii care gestionează contul de marjă.

    CAP. III
    Formalităţi de publicitate
    SECŢIUNEA 1
    Realizarea publicităţii
    ART. 13
    (1) Publicitatea garanţiei reale se realizează prin îndeplinirea formalităţilor de publicitate prevăzute de prezentul capitol, în aplicarea prevederilor art. 185 alin. (5) din Legea nr. 126/2018.
    (2) Depozitarul central emite reglementări proprii privind modul de operare a menţiunilor în registrul central de publicitate, cu respectarea dispoziţiilor prezentului regulament.

    ART. 14
    (1) Publicitatea garanţiei reale se realizează prin înscrierea unei menţiuni în registrul central de publicitate, conform art. 185 din Legea nr. 126/2018.
    (2) Menţionarea garanţiei reale în registrul central de publicitate se efectuează de către operatorul registrului central de publicitate, în baza cererii prevăzute la art. 15.
    (3) Operatorul registrului central de publicitate poartă întreaga răspundere pentru corectitudinea informaţiilor din menţiunea de garanţie reală din registrul central de publicitate şi concordanţa între acestea şi datele din cererea de înregistrare.
    (4) Înscrierea menţiunii de garanţie reală în registrul central de publicitate este precedată de evidenţierea sarcinilor asupra instrumentelor financiare respective în contul relevant, conform art. 10.
    (5) În aplicarea alin. (4), participantul se asigură că totalitatea instrumentelor financiare relevante aparţinând unui constituitor şi înregistrate într-un cont relevant aflat în administrarea sa nu depăşeşte numărul instrumentelor financiare ale respectivului constituitor păstrate în conturi aflate în administrarea respectivului participant.

    ART. 15
    (1) Înscrierea menţiunii de garanţie reală se efectuează de către operatorul registrului central de publicitate, pe baza unei cereri semnate de către constituitorul garanţiei sau de către beneficiarul garanţiei, oricare dintre aceştia putând acţiona personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.
    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se completează pe suport hârtie, în dublu exemplar, sau sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică calificată validată conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. 910/2014. Un exemplar al cererii este înapoiat solicitantului de către operatorul registrului, cu menţionarea numărului şi a momentului exact al înregistrării cererii la operator, precum şi a numărului de identificare a înregistrării menţiunii de garanţie reală în registrul central de publicitate şi a momentului exact al acestei înregistrări fie pe al doilea exemplar al cererii în format hârtie, fie prin mijlocul de comunicare electronică utilizat, după caz.
    (3) Modelul cererii este stabilit prin reglementări proprii de către depozitarul central şi conţine cel puţin informaţiile menţionate la alin. (5) lit. b)-f).
    (4) Pentru efectuarea înregistrării sunt necesare următoarele documente: cererea, actul de identitate al constituitorului şi, după caz, al beneficiarului, când acesta solicită înregistrarea, dovada plăţii tarifului aferent înregistrării şi, după caz, dovada calităţii de reprezentant.
    (5) Menţiunea de garanţie reală conţine următoarele elemente esenţiale:
    a) momentul exact al înregistrării în registrul central de publicitate, respectiv marca temporală;
    b) datele de identificare ale beneficiarului garanţiei reale;
    c) datele de identificare ale debitorului obligaţiei garantate;
    d) datele de identificare ale constituitorului garanţiei reale;
    e) tipul garanţiei reale, respectiv ipotecă mobiliară sau garanţie financiară;
    f) descrierea obiectului garanţiei reale, conform art. 8 alin. (2) şi/sau art. 9 alin. (2);
    g) cel puţin izvorul juridic al obligaţiei garantate;
    h) entitatea care administrează contul relevant;
    i) rangul garanţiei reale, stabilit în conformitate cu prevederile art. 185 alin. (4) din Legea nr. 126/2018 şi ale prezentului regulament;
    j) numărul de identificare a înregistrării menţiunii de garanţie.


    ART. 16
    (1) Operatorul registrului central de publicitate nu exercită un control de legalitate asupra datelor cuprinse în cerere şi nici asupra valabilităţii contractului de garanţie reală. Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor din cererea prevăzută la art. 15 alin. (1) şi pentru concordanţa dintre datele cuprinse în cerere şi cele cuprinse în contractul de garanţie reală revine persoanei care solicită înscrierea garanţiei reale.
    (2) Operatorul registrului central de publicitate are obligaţia de a înregistra menţiunea de garanţie reală în registrul central de publicitate conform datelor din cererea primită, imediat după primirea acesteia şi evidenţierea garanţiei reale în contul relevant. Înregistrarea menţiunilor în registrul central de publicitate se face în ordinea cronologică a primirii cererilor de către operator.
    (3) Operatorul registrului central de publicitate poate refuza înscrierea menţiunii de publicitate a garanţiei reale doar în cazurile în care cererea este ilizibilă sau nu respectă prevederile prezentului capitol.
    (4) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în cazul în care operatorul registrului central de publicitate este şi beneficiar al garanţiei reale.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Efectele publicităţii
    ART. 17
    (1) În conformitate cu prevederile art. 185 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, prin îndeplinirea formalităţilor de publicitate, garanţia reală devine opozabilă faţă de terţi.
    (2) Orice creditor al constituitorului va trebui să respecte drepturile beneficiarului garanţiei reale, conform regulilor de prioritate.

    ART. 18
    (1) Realizarea formalităţilor de publicitate nu conferă valabilitate unei garanţii reale stinse sau care a fost constituită fără respectarea prevederilor legale.
    (2) Valabilitatea garanţiei reale nu este afectată în niciun fel de realizarea formalităţilor de publicitate.

    ART. 19
    (1) Registrul central de publicitate este ţinut de către depozitarul central în sistemul căruia sunt înregistrate instrumentele financiare relevante.
    (2) Actualizarea informaţiilor din registrul central de publicitate se realizează conform reglementărilor depozitarului central care administrează acel registru.
    (3) Operatorul registrului central de publicitate este obligat să păstreze documentele şi informaţiile care au stat la baza înregistrărilor în registrul central de publicitate pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data radierii menţiunii garanţiei reale din registrul central de publicitate.

    CAP. IV
    Ordinea de preferinţă
    ART. 20
    Rangul garanţiei reale stabileşte ordinea de preferinţă în cazul în care intră în concurs mai multe sarcini constituite asupra aceloraşi instrumente financiare relevante sau portofolii.

    ART. 21
    În caz de executare, sumele realizate din valorificarea instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor sunt distribuite în ordinea rangului de prioritate.

    ART. 22
    (1) Asupra aceluiaşi instrument financiar relevant sau asupra aceloraşi portofolii se pot înscrie mai multe garanţii reale, rangul de prioritate fiind stabilit prin raportare la momentul înscrierii fiecărei menţiuni de garanţie reală în registrul central de publicitate.
    (2) Fiecare garanţie reală va primi un anumit rang, în funcţie de ordinea înscrierii garanţiei reale în registrul central de publicitate, conform prevederilor art. 185 alin. (4) din Legea nr. 126/2018.
    (3) În cazul în care, în baza aceluiaşi contract de garanţie, se constituie o singură garanţie reală în favoarea mai multor creditori, aceştia vor primi acelaşi rang. În acest caz, garanţia reală va fi exercitată în comun de către creditori sau prin intermediul unei persoane desemnate în acest scop, în calitate de agent al garanţiei.
    (4) Constituirea unei garanţii reale de rang subsecvent nu va necesita acordul creditorilor care beneficiază de garanţii reale de rang prioritar.

    CAP. V
    Administrarea obiectului garanţiei reale
    ART. 23
    (1) Instrumentele financiare relevante sau portofoliile pot fi înlocuite, la cererea constituitorului, numai cu acordul scris şi prealabil al beneficiarului garanţiei reale. Prin excepţie, în cazul în care beneficiarul garanţiei reale este chiar participantul care administrează contul relevant, acordul poate fi şi implicit, prin acceptarea ordinului de transfer al instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor.
    (2) În momentul înlocuirii instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor, garanţia reală asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor iniţiale se stinge, urmând a se constitui garanţia reală, în conformitate cu prevederile art. 15, asupra instrumentelor financiare cu care s-a făcut înlocuirea, rangul de prioritate fiind stabilit prin raportare la momentul înscrierii noii menţiuni de garanţie în registrul central de publicitate.

    ART. 24
    (1) Instrumentele financiare relevante sau portofoliile se înlocuiesc sau se suplimentează, la cererea beneficiarului garanţiei reale, în cazul în care valoarea lor scade sub un anumit nivel convenit de către părţi.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), constituitorul garanţiei reale este obligat să înlocuiască sau să suplimenteze garanţia, astfel încât să ofere în mod rezonabil o valoare care să acopere suma garantată.
    (3) În cazul în care constituitorul garanţiei reale nu înlocuieşte sau nu suplimentează garanţia în termenul menţionat în contractul de garanţie reală sau, în lipsa unui asemenea termen, în termen de o zi lucrătoare de la data primirii de către constituitor a cererii beneficiarului garanţiei reale, beneficiarul garanţiei poate considera obligaţia garantată scadentă imediat şi poate trece la executare în conformitate cu prevederile cap. VI.

    ART. 25
    (1) Fructele şi orice alte valori generate de instrumentele financiare relevante/portofolii sau cele generate în cazul înlocuirii acestora reprezintă produse ale instrumentelor financiare relevante/portofoliilor iniţiale.
    (2) Fructele instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor aparţin constituitorului garanţiei reale.
    (3) Dacă se stipulează astfel prin contractul de garanţie reală, garanţia reală se extinde asupra fructelor instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. a), astfel încât acestea pot fi culese şi însuşite de către beneficiarul garanţiei. În acest caz, contractul de garanţie reală trebuie să specifice exact modul de calcul şi proporţia în care urmează a se reduce creanţa garantată în urma exercitării acestui drept.
    (4) Culegerea şi însuşirea de către beneficiarul garanţiei a fructelor instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor se vor realiza direct între constituitor şi beneficiar, fără implicarea operatorului registrului central de publicitate.

    CAP. VI
    Executarea garanţiei reale
    ART. 26
    Executarea garanţiei reale asupra instrumentelor financiare relevante şi portofoliilor se realizează conform prevederilor art. 6 alin. (3) lit. c), ale Legii nr. 126/2018 şi ale prezentului capitol.

    ART. 27
    (1) Executarea garanţiei reale, conform art. 4 alin. (3), cu excepţia executării silite pornite de un terţ sau a executării silite de drept comun efectuate prin intermediul unui executor judecătoresc, se iniţiază direct de către beneficiarul garanţiei, fără a fi necesară vreo autorizare din partea vreunei autorităţi.
    (2) Cu excepţia luării în proprietate a instrumentelor financiare relevante sau a portofoliilor în contul creanţei, orice procedură de valorificare se va realiza prin intermediul unei S.S.I.F./instituţii de credit care prestează servicii sau desfăşoară activităţi de investiţii/firme de investiţii, denumită în continuare intermediar, în cadrul unui loc de tranzacţionare în care se tranzacţionează instrumentele financiare relevante sau prin tranzacţii în afara locurilor de tranzacţionare, în cazul în care tranzacţia în afara locurilor de tranzacţionare este o modalitate de valorificare asumată de constituitor prin contract.
    (3) În cazul în care operaţiunea de valorificare se efectuează în cadrul unui loc de tranzacţionare, preţul aferent executării garanţiei reale va respecta regulile de tranzacţionare aplicabile locului de tranzacţionare în care se tranzacţionează instrumentele financiare relevante.
    (4) Operaţiunea de valorificare prin tranzacţii în afara locurilor de tranzacţionare se efectuează numai în cazurile în care beneficiarul garanţiei reale urmăreşte decontarea tranzacţiei de executare a garanţiei reale la o dată preconizată a decontării mai mică decât data preconizată a decontării tranzacţiilor efectuate, pentru acelaşi instrument financiar, în cadrul unui loc de tranzacţionare.
    (5) Depozitarul central, administratorul locului de tranzacţionare pe care se tranzacţionează instrumentul financiar relevant, participantul la sistemul depozitarului central şi/sau participantul la sistemul de tranzacţionare nu au niciun rol decizional sau de arbitraj în procedura de executare.

    ART. 28
    (1) În momentul iniţierii executării unei garanţii reale, beneficiarul garanţiei trimite o notificare prealabilă a intenţiei de executare a garanţiei reale către constituitorul garanţiei, debitorul obligaţiei garantate şi către entitatea care administrează contul relevant. În cazul apelului în marjă, această notificare nu este necesară, dispoziţiile referitoare la tranzacţiile în marjă cuprinse în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziţii referitoare la prestarea serviciilor şi activităţilor de investiţii conform Legii nr. 126/2018 aplicându-se în mod corespunzător.
    (2) Notificarea către constituitorul garanţiei reale se transmite prin modalităţile de comunicare agreate prin contract.
    (3) La primirea notificării, depozitarul central sau, după caz, participantul care administrează contul relevant va disponibiliza instrumentele financiare relevante sau portofoliile, în vederea valorificării acestora de către beneficiarul garanţiei.
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), în situaţia în care asupra instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor există înregistrate sechestre/popriri, instrumentele financiare vor fi disponibilizate la solicitarea executorului judecătoresc desemnat de instanţă, conform art. 654 şi 655 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Ordinul de vânzare va fi transmis unui intermediar desemnat de către beneficiarul garanţiei reale sau, după caz, participantului care administrează contul relevant, într-un termen rezonabil, raportat la tipul instrumentului financiar relevant şi/sau la regulile aplicabile locului de tranzacţionare în cadrul căruia se execută operaţiunea de vânzare.
    (6) În cazul începerii executării garanţiei reale, intermediarul care execută tranzacţiile pentru valorificarea instrumentelor financiare relevante sau portofoliilor solicită creditorului urmăritor o copie a contractului de garanţie, certificată de acesta pentru conformitate cu originalul.
    (7) Vânzarea va continua până la momentul la care se obţine o valoare sau sumă de bani suficientă pentru acoperirea integrală a valorii/sumei obligaţiei garantate, împreună cu toate accesoriile acesteia, inclusiv cheltuielile prilejuite de executare.
    (8) În cazul în care ordinul de vânzare nu poate fi executat în cadrul sau în afara unui loc de tranzacţionare unde se tranzacţionează aceste instrumente financiare pentru că acesta este suspendat de la tranzacţionare sau din lipsă de cumpărători, în termen de 5 zile lucrătoare consecutive, dacă contractul dintre părţi nu prevede un alt termen mai lung, beneficiarul garanţiei reale poate lua în proprietate, în contul creanţei, instrumentele financiare oferite spre vânzare evaluate conform contractului de garanţie reală.
    (9) În cazul instrumentelor financiare relevante pentru care depozitarul central este depozitar emitent, depozitarul central înregistrează transferul în contul creditorului/beneficiarului, potrivit art. 70 alin. (1) lit. p) din Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, participantul la sistemul depozitarului central care administrează contul relevant având obligaţia să transfere în acest scop instrumentele financiare relevante în conturi administrate de depozitarul central. Este luat în proprietate numai acel număr de instrumente financiare suficient pentru acoperirea integrală a valorii obligaţiei garantate, împreună cu toate accesoriile acesteia, inclusiv cheltuielile prilejuite de executare.
    (10) Beneficiarul garanţiei are dreptul de a alege care instrumente financiare relevante vor face obiectul luării în proprietate în contul creanţei, dacă părţile nu au convenit altfel prin contract.
    (11) În cazul instrumentelor financiare relevante pentru care depozitarul central este depozitar investitor, participantul care administrează contul relevant înregistrează transferul în contul creditorului, potrivit dispoziţiilor Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 15/2021 privind utilizarea sistemului de conturi globale şi aplicarea mecanismelor fără prevalidarea instrumentelor financiare.

    ART. 29
    (1) În momentul primirii notificării de executare, depozitarul central sau, după caz, participantul care administrează contul relevant va înscrie menţiunea de începere a executării în registrul central de publicitate.
    (2) Transferul proprietăţii asupra instrumentelor financiare relevante vândute se va efectua conform regulilor aplicabile operaţiunilor aferente decontării tranzacţiei de vânzare.
    (3) Transferul proprietăţii asupra instrumentelor financiare relevante luate în proprietate direct de către beneficiarul garanţiei reale în contul creanţei se va efectua conform art. 28 alin. (9)-(11), pe baza cererii acestuia, însoţită de contractul de garanţie reală, în forma cerută de lege pentru încheierea sa valabilă, dovada imposibilităţii vânzării în cadrul sau în afara unui loc de tranzacţionare şi de declaraţia acestuia care atestă că a efectuat calculul valorii instrumentelor financiare preluate conform dispoziţiilor din contractul de garanţie.
    (4) Transferul proprietăţii asupra instrumentelor financiare relevante, realizat în condiţiile alin. (2) şi (3), stinge garanţia reală în virtutea căreia a avut loc executarea, precum şi toate celelalte garanţii reale sau sarcini care grevau bunul.

    ART. 30
    (1) În cazul unei executări silite pornite de un terţ, beneficiarul garanţiei reale pentru care s-au realizat formalităţile de publicitate va avea prioritatea conferită de rangul garanţiei reale. În acest caz, beneficiarul garanţiei reale poate uza de drepturile conferite prin prezentul capitol fără a fi împiedicat de pornirea executării de către terţ.
    (2) În cazul unei executări silite de drept comun efectuate prin intermediul unui executor judecătoresc, acesta trebuie să se adreseze, pentru disponibilizarea instrumentelor financiare relevante, depozitarului central sau participantului care administrează contul relevant. Acest participant sau alt intermediar desemnat de executorul judecătoresc va realiza procedurile de vânzare în cadrul sau în afara locului de tranzacţionare în care se tranzacţionează acele instrumente financiare, conform ordinului primit de la executorul judecătoresc şi cu respectarea rangului creditorilor preferaţi.
    (3) Executorul judecătoresc care iniţiază o procedură de vânzare a unor instrumente financiare asupra cărora sunt înregistrate garanţii reale va notifica fiecare beneficiar al unei garanţii reale asupra aceloraşi instrumente financiare relevante supuse executării silite.

    ART. 31
    (1) Valorificarea instrumentelor financiare asupra cărora s-au instituit măsuri asigurătorii în procesul penal conform art. 252^2 şi art. 252^3 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 135/2010, se va face printr-un intermediar, în cadrul unui loc de tranzacţionare, prin metoda „vânzare specială la ordin“, cu respectarea reglementărilor aplicabile.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1) rămân aplicabile dispoziţiile art. 252^4 din Legea nr. 135/2010.

    ART. 32
    (1) Radierea garanţiilor reale se realizează de către operatorul registrului central de publicitate cu respectarea regulilor emise în acest sens de către depozitarul central care administrează respectivul registru, în condiţiile legii.
    (2) În cel mult 10 zile de la data la care obligaţia garantată sa stins, beneficiarul garanţiei reale este obligat să ceară operatorului registrului central de publicitate radierea menţiunii garanţiei. Beneficiarul garanţiei reale care omite să solicite radierea garanţiei răspunde pentru prejudiciile directe sau indirecte aduse debitorului şi constituitorului garanţiei şi este obligat la plata de daune-interese. În acest caz, valoarea daunelor-interese ce urmează a fi plătite nu poate fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 500 euro, în conformitate cu prevederile art. 2.419 din Codul civil.

    CAP. VII
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 33
    Prevederile prezentului regulament se aplică numai garanţiilor reale constituite după data intrării sale în vigoare.

    ART. 34
    În cazul instrumentelor financiare admise la tranzacţionare în mai multe locuri de tranzacţionare, părţile pot alege prin contractul de garanţie reală care este legea aplicabilă acestuia dintre legile aplicabile locurilor de tranzacţionare respective.

    ART. 35
    Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează potrivit dispoziţiilor cap. I, III şi V din titlul X din Legea nr. 126/2018.

    ART. 36
    (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 9 luni de la data publicării.
    (2) Până la data intrării în vigoare a prezentului regulament, depozitarul central va emite reglementări proprii pentru aplicarea prevederilor prezentului regulament, inclusiv prin includerea unor prevederi referitoare la persoanele fizice abilitate să efectueze înregistrări în registrul central de publicitate.

    ART. 37
    La data intrării în vigoare a prezentului regulament, Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2017 privind depozitarii centrali emis în aplicarea Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind îmbunătăţirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană şi privind depozitarii centrali de titluri de valoare şi de modificare a Directivelor 98/26/CE şi 2014/65/UE şi a Regulamentului (UE) nr. 236/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 29 septembrie 2017, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 56 alineatul (1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) garanţiile sau sarcinile asupra instrumentelor financiare, indicându-se data când acestea au fost înregistrate şi izvorul obligaţiei garantate;"

    2. La articolul 79 alineatul (1), litera j) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "j) reguli cu privire la evidenţierea garanţiilor reale în conturile relevante şi înregistrarea/radierea menţiunilor de garanţie reală în registrul central de publicitate;"

    3. Articolul 80 se abrogă.
    4. La articolul 81, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 81
    (1) Garanţiile financiare asupra instrumentelor financiare care fac obiectul contractelor de garanţie financiară cu transfer de proprietate se constituie prin înscrierea şi evidenţierea distinctă a acestora în conturile prevăzute la art. 44."

    5. La articolul 81, alineatele (2) şi (7)-(12) se abrogă.
    6. La articolul 82, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Nicu Marcu

    Bucureşti, 12 octombrie 2021.
    Nr. 16.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016