Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT Nr. 14 din 4 octombrie 1996  cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

REGULAMENT Nr. 14 din 4 octombrie 1996 cu privire la desfasurarea activitatilor de compensare, depozitare si decontare de catre terti

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 274 din 4 noiembrie 1996
ART. 1
Un agent de compensare şi decontare colectivã, denumit în continuare agent custode, reprezintã oricare dintre entitatile enumerate la art. 2, care desfãşoarã, în numele şi în contul clienţilor lor, persoane fizice sau juridice romane sau strãine, urmãtoarele operaţiuni:
1. pãstreazã în custodie valori mobiliare într-un cont separat în numele fiecãrui client;
2. livreaza şi primeşte valori mobiliare la/de la o societate de compensare, decontare şi depozitare autorizata de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), în scopul decontãrii tranzacţiilor;
3. pãstreazã fondurile bãneşti legate de tranzacţiile cu valori mobiliare într-un cont separat, în numele fiecãrui client;
4. elibereazã şi primeşte fonduri bãneşti pe baza instrucţiunilor primite de la o societate de compensare, decontare şi depozitare colectivã autorizata de C.N.V.M., în scopul decontãrii tranzacţiilor;
5. opereazã cereri de transfer la un registru independent autorizat de C.N.V.M., în numele clienţilor sãi;
6. trimite rapoarte clienţilor şi primeşte instrucţiuni de la aceştia în scopul de a asigura un proces de decontare exact şi eficient;
7. oferã asistenta clienţilor sãi în colectarea şi distribuirea informaţiilor cu privire la adunãrile generale şi alte activitãţi ale emitentilor, precum şi în legatura cu participarea, pe baza procurilor speciale, la adunãrile generale ale emitentilor, cu respectarea prevederilor <>Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale şi a reglementãrilor C.N.V.M.;
şi
8. efectueazã operaţiuni de colectare şi plata a dividendelor, a dobinzilor şi a oricãror alte beneficii acordate de emitenti deţinãtorilor de valori mobiliare, clienţi ai agentului custode.
În cuprinsul prezentului regulament, prin cont separat se înţelege un cont deschis de un agent custode, unde sînt înregistrate numai fondurile bãneşti şi/sau valorile mobiliare aparţinînd unui anumit client al sau, distinct de fondurile şi/sau valorile mobiliare aparţinînd agentului custode sau celorlalţi clienţi ai agentului custode.
ART. 2
Orice bursa de valori mobiliare, societate de valori mobiliare, societate bancarã şi orice alta instituţie de credit reglementatã prin <>Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancarã şi care are în obiectul de activitate compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu valori mobiliare şi pãstrarea valorilor mobiliare, societate de asigurare şi orice alta entitate autorizata în acest scop de C.N.V.M., poate acţiona ca agent custode, dacã respecta prevederile acestui regulament.
ART. 3
Agentul custode va inainta societãţii de compensare, decontare şi depozitare colectivã, prin intermediul cãreia realizeazã compensarea şi decontarea tranzacţiilor, fiecare contract încheiat între el şi clienţii sãi, referitor la desfãşurarea operaţiunilor de compensare, decontare şi depozitare colectivã. Alãturi de alte clauze, contractul va specifica perioada de timp şi modalitãţile în care fiecare parte contractantã va comunica informaţiile necesare pentru a asigura o decontare eficienta, incluzind: tranzacţiile efectuate de client, rapoartele cu privire la contul de valori mobiliare şi contul de numerar şi rapoartele de decontare. Contractul va cuprinde, de asemenea, obligaţiile de livrare ale clientului, obligaţiile fiecãrei pãrţi, în cazul în care clientul nu efectueazã livrarea la timp sau în cantitate suficienta, respectiv agentul custode nu efectueazã la timp transferul fondurilor bãneşti şi/sau valorilor mobiliare, şi rãspunderea fiecãrei pãrţi, în eventualitatea unor erori sau omisiuni în comunicarea de informaţii privind depozitarea valorilor mobiliare, compensarea şi decontarea tranzacţiilor cu valori mobiliare.
ART. 4
Contractul încheiat între agentul custode şi clienţii sãi va stipula în mod expres ca, pe intreaga durata a contractului, fondurile bãneşti şi valorile mobiliare existente în contul de custodie al fiecãrui client nu sînt şi nu vor deveni proprietatea agentului custode.
ART. 5
Agentul custode este rãspunzãtor pentru decontarea printr-o societate de compensare, decontare şi depozitare autorizata de C.N.V.M. a tuturor tranzacţiilor care au loc în baza contractului dintre pãrţi şi nu îşi poate delega aceasta responsabilitate.
ART. 6
Orice societate bancarã sau instituţie de credit reglementatã prin <>Legea nr. 33/1991 trebuie sa-şi separe activitãţile sale ca agent custode de activitãţile curente ale societãţii bancare/instituţiei de credit pentru a garanta ca:
1. C.N.V.M. are acces nelimitat pentru a controla evidentele şi înregistrãrile referitoare la activitãţile sale ca agent custode.
2. Fondurile bãneşti şi valorile mobiliare, care fac obiectul activitãţii de decontare şi depozitare colectivã, sînt separate de cele ale societãţii bancare şi nu sînt obiect al nici unei garanţii, compensaţii sau proceduri de executare silitã, ca rezultat al activitãţii curente a societãţii bancare sau a instituţiei de credit respective. În cazul în care anumite valori mobiliare şi/sau fonduri bãneşti sînt folosite de un client pentru a garanta obligaţiile sale fata de societatea bancarã sau fata de terţe persoane, asemenea fonduri bãneşti şi/sau valori mobiliare vor fi transferate din conturile de custodie în conturile prin care se deruleazã activitatea curenta a societãţii bancare/instituţiei de credit.
ART. 7
Activitatea agenţilor custode este supusã autorizãrii, reglementãrii şi controlului de cãtre C.N.V.M.
În cazul în care agentul custode este supus reglementãrii şi controlului exercitate de alta autoritate publica, C.N.V.M. va colabora cu aceasta în vederea supravegherii în comun a activitãţii de custodie a agentului respectiv şi pentru evitarea suprapunerilor de competente.
ART. 8
În vederea obţinerii autorizaţiei de la C.N.V.M., un agent custode, altul decît o societate bancarã sau o instituţie de credit, trebuie sa îndeplineascã urmãtoarele condiţii:
1. în cazul în care agentul custode este o societate de valori mobiliare, sa respecte condiţiile cerute pentru autorizarea şi funcţionarea acesteia, stabilite prin <>Regulamentul C.N.V.M. nr. 3/1996 privind autorizarea şi exercitarea intermedierii de valori mobiliare;
2. în cazul altor persoane juridice ale cãror autorizare şi funcţionare sînt reglementate de C.N.V.M. prin regulamente sau instrucţiuni, sa respecte condiţiile de autorizare şi funcţionare stabilite prin reglementãrile respective;
3. în cazul societãţilor de asigurare, sa respecte condiţiile de autorizare şi funcţionare stabilite prin reglementãrile aplicabile acestora;
4. în cazul altor entitãţi autorizate de C.N.V.M. ca agenţi custode, sa menţinã permanent un nivel minim al capitalului net de 600 milioane lei. Capitalul net va fi calculat conform prevederilor cuprinse în <>Regulament C.N.V.M. nr. 3/1996 .
Societãţile bancare şi alte instituţii de credit vor fi autorizate ca agenţi custode, dacã au primit în prealabil autorizaţia definitiva de funcţionare din partea Bãncii Naţionale a României, iar la data autorizãrii nu se aflau într-o situaţie de dificultate financiarã constatatã de aceasta şi/sau nu fac obiectul unei proceduri de faliment sau reorganizare.
ART. 9
Cererea de autorizare ca agent custode şi orice modificare a acesteia va fi în conformitate cu formularul cuprins în anexa la prezentul regulament. Prin anexele la Declaraţia în sprijinul cererii de autorizare ca agent custode solicitantul va face dovada ca:
1. are capacitatea de a se conformã reglementãrilor C.N.V.M. aplicabile agenţilor custode;
2. are nivelul de capital social necesar operarii în condiţii de siguranta;
3. dispune de structurile organizatorice, experienta managerialã şi capacitatea de operare pentru procesarea rapida şi eficienta a cererilor clienţilor sãi, pentru pãstrarea în siguranta a fondurilor bãneşti şi a valorilor mobiliare ale clienţilor, pentru recuperarea şi refacerea lor în caz de pierdere sau de distrugere, precum şi pentru menţinerea confidenţialitãţii datelor şi informaţiilor asupra clienţilor sãi;
4. dispune de proceduri şi mecanisme, inclusiv de control intern, care sa garanteze separarea stricta a fiecãrui cont de custodie de celelalte conturi ale agentului custode.
ART. 10
În vederea autorizãrii/modificãrii cererii de autorizare ca agent custode, solicitantul va inainta la C.N.V.M. doua exemplare ale formularului şi ale anexelor, semnate de reprezentantul legal. C.N.V.M. va lua decizia de aprobare sau de respingere a cererii de autorizare/modificare în termen de 30 de zile de la primirea ei. Dacã cererea este incompleta, termenul de 30 de zile va începe sa curgã de la data la care au fost depuse ultimele completãri.
ART. 11
În cazul în care, pentru motive întemeiate, C.N.V.M. decide retragerea autorizaţiei unui agent custode, acesta va trebui sa transfere, în termen de 15 zile de la notificarea mãsurii retragerii, toate conturile clienţilor sãi unuia sau mai multor agenţi custode indicaţi de C.N.V.M. Transferul acestor conturi se va face în mod gratuit şi fãrã a modifica obligaţiile pãrţilor asumate prin contractul încheiat iniţial între agentul custode a cãrui autorizaţie este revocatã şi client.
Conturile unui client, transferate conform alineatului anterior, vor rãmîne temporar în custodia noului agent pînã la data la care clientul decide sa încheie un nou contract cu agentul respectiv sau cu un alt agent custode.
Dispoziţiile alineatelor precedente se vor aplica în mod corespunzãtor în cazul în care agentul custode înainteazã C.N.V.M. cererea pentru renunţarea la autorizaţia de agent custode.
ART. 12
Agentul custode va încheia un contract cu un cenzor extern independent în vederea exercitãrii de cãtre acesta din urma a controlului semestrial şi anual asupra modului în care agentul menţine separarea stricta a conturilor de custodie şi evaluãrii mecanismelor şi procedurilor care asigura pãstrarea în condiţii de siguranta a valorilor mobiliare şi fondurilor bãneşti ale clienţilor.
În cazul în care cenzorul extern independent constata deficiente ale mecanismelor sau procedurilor agentului ori încãlcãri ale reglementãrilor C.N.V.M., agentul custode va lua de urgenta mãsuri în vederea inlaturarii deficienţelor/incalcarilor constatate. Totodatã observaţiile cenzorului extern independent vor fi înaintate C.N.V.M. de cãtre agentul custode în maximum 48 de ore de la data primirii lor de cãtre agent.
Raportul semestrial şi anual al cenzorului extern independent va fi înaintat C.N.V.M. de cãtre agentul custode cel mai tirziu la data de 30 august a anului în curs şi, respectiv, la data de 30 martie a anului urmãtor celui care a fãcut obiectul raportului.
ART. 13
O societate de compensare, decontare şi depozitare colectivã autorizata de C.N.V.M. poate cere agentului custode sa menţinã un nivel minim al capitalului social net superior fata de nivelurile stabilite de C.N.V.M.
ART. 14
În raport cu evoluţia pieţei valorilor mobiliare sau în funcţie de evoluţia condiţiilor generale predominante în economie, C.N.V.M. va actualiza nivelul sumelor la care se referã prezentul regulament.
ART. 15
Prezentul regulament intra în vigoare la data semnãrii ordinului de punere în aplicare a acestuia.

ANEXA 1

CERERE
de autorizare ca agent custode

În conformitate cu cele menţionate în prezenta cerere şi în anexele alãturate, va solicitam autorizarea/aprobarea modificãrii cererii de autorizare ca agent custode şi sintem de acord sa ne conformam legilor în vigoare şi reglementãrilor C.N.V.M.

...........................
(denumirea organizaţiei)

Reprezentantul legal:
........................ .................
(numele şi prenumele) (funcţia)

.........................
(semnatura)

Data ...................


DECLARAŢIE ÎN SPRIJINUL CERERII DE AUTORIZARE CA AGENT CUSTODE

1. a) Denumirea completa a agentului custode:
b) Denumirea anterioarã, dacã aceasta a fost modificatã:
2. Codul fiscal:
3. Numãrul de înregistrare la C.N.V.M. (dacã este cazul):
4. Autoritatea publica, alta decît C.N.V.M., care reglementeazã agentul custode (dacã este cazul):
5. Denumirea completa a societãţii de compensare, depozitare şi decontare colectivã la care agentul custode este membru (dacã este cazul):
6. Adresa şi numãrul de telefon/fax ale sediului central unde va funcţiona agentul custode:
7. Adresele celorlalte sedii în care va funcţiona agentul custode (dacã este cazul):
8. Numele/denumirea cenzorului extern independent.
ANEXA A - Lista membrilor consiliului de administraţie al solicitantului şi persoanele afiliate
ANEXA B - Lista personalului de conducere însoţitã de curriculum vitae şi certificatele de cazier judiciar aferente
ANEXA C - Copii de pe contractul de societate, statut sau de pe actele de constituire ale solicitantului, dupã caz, astfel cum sînt în vigoare la data cererii de autorizare
ANEXA D - Copii de pe regulamentele interne ale agentului custode referitoare la activitatea de custodie şi lista comisioanelor percepute de acesta
ANEXA E - Lista serviciilor oferite de agentul custode
ANEXA F - Lista activitãţilor solicitantului, altele decît cele de custodie
ANEXA G - Schema de organizare a agentului custode; descrierea modului în care organizarea agentului custode asigura separarea activitãţilor de custodie de alte activitãţi ale acestuia
ANEXA H - Copii de pe contractele încheiate cu banca de decontare, cu societatea de compensare, decontare şi depozitare colectivã, cu registrul independent autorizat, cu bursa de valori şi modelul contractului ce se va încheia cu clienţii agentului custode
ANEXA I - Descrierea facilitãţilor solicitantului şi a capacitãţii sale de operare, astfel încît sa asigure procesarea rapida şi eficienta a cererilor clienţilor sãi, pãstrarea în siguranta a fondurilor bãneşti şi a valorilor mobiliare ale clienţilor, recuperarea şi refacerea lor în caz de pierdere sau de distrugere.

---------------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016