Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   REGULAMENT nr. 13 din 19 noiembrie 2018  privind locurile de tranzacţionare    Twitter Facebook
Cautare document

 REGULAMENT nr. 13 din 19 noiembrie 2018 privind locurile de tranzacţionare

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1040 din 7 decembrie 2018
    În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2),art. 2 alin. (1) lit. a) şi d),art. 3 alin. (1) lit. b),art. 5 lit. a),art. 6 alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 66 alin. (2) şi (4),art. 129 alin. (3) şi (7),art. 130,131,133,art. 134 alin. (2) lit. d), art. 135 alin. (6), art. 136 alin. (1),(6) şi (7),art. 137 alin. (1) lit. g), art. 147 alin. (4), precum şi ale art. 280 alin. (1) din Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare,
    în urma deliberărilor din şedinţa Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 14.11.2018,
    Autoritatea de Supraveghere Financiară emite următorul regulament:
    TITLUL I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezentul regulament stabileşte norme cu privire la autorizarea, organizarea şi funcţionarea operatorilor de piaţă, pieţelor reglementate, sistemelor multilaterale de tranzacţionare, denumite în continuare SMT, şi sistemelor organizate de tranzacţionare, denumite în continuare SOT, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, denumită în continuare Legea nr. 126/2018.
    (2) Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F., este autoritatea competentă care aplică prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    Termenii, abrevierile şi expresiile utilizaţi/utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 126/2018.

    ART. 3
    (1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizaţiilor entităţilor menţionate la art. 1 alin. (1) vor fi eliberate de către A.S.F. în baza prevederilor prezentului regulament, în termen de maximum 6 luni de la înregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care Legea nr. 126/2018, prevederile prezentului regulament sau reglementările europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE stabilesc un alt termen.
    (2) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial în vederea autorizării/aprobării suspendă termenele prevăzute în prezentul regulament, care îşi reiau cursul de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere ce nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F., sub sancţiunea respingerii cererii.
    (3) Documentele vor fi returnate solicitantului, cu arătarea motivelor restituirii, în situaţia în care acestea sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea lor într-o formă necorespunzătoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respectă întru totul prevederile Legii nr. 126/2018, ale reglementărilor A.S.F sau ale reglementărilor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE.
    (4) Deciziile cu privire la modificarea şi completarea reglementărilor emise de operatorii de piaţă/S.S.I.F. care administrează un SMT/SOT prevăzute de prezentul regulament se emit de către A.S.F. în termen de maximum 90 de zile de la înregistrarea documentaţiei complete.
    (5) A.S.F. poate solicita informaţii suplimentare sau modificarea reglementărilor prevăzute la alin. (4), prezentate iniţial, în termen de maximum 30 de zile şi, în acest caz, termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă.
    (6) Termenul de 90 de zile menţionat la alin. (4) îşi reia cursul de la data depunerii informaţiilor sau modificărilor solicitate conform alin. (5).

    TITLUL II
    Operatorii de piaţă şi pieţele reglementate
    CAP. I
    Autorizarea şi retragerea autorizaţiei operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate
    ART. 4
    (1) Pentru a funcţiona legal, un operator de piaţă are obligaţia să solicite A.S.F. autorizaţia de funcţionare în vederea organizării şi administrării pieţelor reglementate de instrumente financiare, depunând documentele conform anexei nr. 1.
    (2) Acordarea autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piaţă se va face cu condiţia ca acesta să solicite şi autorizarea cel puţin a unei pieţe reglementate.
    (3) Autorizarea operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate este acordată numai dacă A.S.F. consideră că atât operatorul de piaţă, cât şi sistemul/sistemele de tranzacţionare a instrumentelor financiare îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentul regulament.
    (4) Decizia de autorizare a pieţei reglementate va include şi aprobarea reglementărilor adoptate de operatorul de piaţă pentru organizarea şi funcţionarea respectivei pieţe.

    ART. 5
    În cazul respingerii cererii depuse de operatorul de piaţă, A.S.F. emite o decizie motivată pe care o notifică acestuia; această decizie poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.

    ART. 6
    (1) Operatorul de piaţă are obligaţia de a supune aprobării A.S.F. reglementările proprii şi de a notifica A.S.F., în prealabil, procedurile/precizările tehnice, cu respectarea cerinţelor prevăzute la art. 151 din Legea nr. 126/2018 şi în prezentul regulament.
    (2) Operatorul de piaţă are obligaţia de a publica pe pagina proprie de internet reglementările proprii/procedurile/precizările tehnice prevăzute la alin. (1) în termen de 3 zile lucrătoare de la data notificării/aprobării acestora de către A.S.F.
    (3) Reglementările proprii/Procedurile/Precizările tehnice menţionate la alin. (1) vor fi aplicabile de la data stabilită de organul statutar al operatorului de piaţă, dar nu mai devreme de cea de-a 5-a zi lucrătoare de la data publicării acestora pe site-ul operatorului de piaţă.
    (4) În situaţii justificate, A.S.F. poate aproba reducerea termenului menţionat la alin. (3).
    (5) Reglementările proprii/Procedurile/Precizările tehnice prevăzute la alin. (1) sunt disponibile pe pagina de internet a operatorului de piaţă, în limbile română şi engleză.

    ART. 7
    (1) În toate actele sale oficiale, operatorul de piaţă trebuie să menţioneze în mod expres numărul şi data deciziei de autorizare emise de A.S.F., precum şi datele de identificare.
    (2) Denumirea unui operator de piaţă aflat sub autorizarea şi supravegherea A.S.F. trebuie să fie astfel stabilită încât să nu fie de natură să producă confuzie cu denumirea altei entităţi autorizate să funcţioneze pe teritoriul României.

    ART. 8
    (1) În cazul în care un operator de piaţă intenţionează să administreze şi alte tipuri de pieţe reglementate decât cea/cele autorizată/autorizate de A.S.F. la momentul acordării autorizaţiei de funcţionare, A.S.F. decide cu privire la autorizarea pieţei/pieţelor reglementate, în termen de maximum 60 de zile de la data depunerii cererii, însoţită de hotărârea organului statutar al operatorului de piaţă privind înfiinţarea pieţei reglementate, precum şi de documentele prevăzute la pct. 6 şi pct. 17 lit. c) din anexa nr. 1.
    (2) Prin tip de piaţă reglementată se înţelege piaţa caracterizată fie prin diferite tehnici şi reguli de tranzacţionare, fie prin categoria de instrumente financiare admise la tranzacţionare (acţiuni şi alte valori mobiliare asimilabile acţiunilor, obligaţiuni, titluri de stat, instrumente financiare derivate etc.).
    (3) Operatorul de piaţă trebuie să notifice participanţilor la piaţă amendamentele aduse reglementărilor proprii, în maximum 24 de ore de la aprobarea lor de către A.S.F.
    (4) În aplicarea prevederilor art. 147 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 126/2018, atunci când evaluează dacă un instrument financiar poate face obiectul unei tranzacţionări echitabile, ordonate şi eficiente, operatorul de piaţă evaluează respectarea condiţiilor Regulamentului delegat (UE) 2017/568 al Comisiei din 24 mai 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare privind admiterea instrumentelor financiare la tranzacţionare pe pieţele reglementate, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2017/568.

    SECŢIUNEA 1
    Capitalul şi resursele financiare
    ART. 9
    A.S.F. nu poate acorda autorizaţia unui operator de piaţă, dacă acesta nu dispune de capital social, respectiv capital iniţial, care să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 5 milioane euro, calculat la cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României la data depunerii cererii.

    ART. 10
    (1) Capitalul social al unui operator de piaţă, persoană juridică română, trebuie vărsat integral şi în numerar la momentul subscrierii, inclusiv în cazul majorării acestuia, aporturile în natură nefiind permise.
    (2) La constituire, aporturile la capitalul social trebuie să fie vărsate într-un cont deschis la o instituţie de credit. Acest cont este blocat până la înmatricularea operatorului de piaţă, persoană juridică română, în registrul comerţului.
    (3) Acţiunile unui operator de piaţă, persoană juridică română, pot fi numai nominative. În actele lor constitutive, operatorii de piaţă nu pot stabili excepţii de la principiul potrivit căruia o acţiune dă dreptul la un singur vot.

    ART. 11
    (1) Capitalul iniţial menţionat la art. 9 este constituit din suma următoarelor elemente: capital, rezultatul reportat şi rezervele.
    (2) La constituirea unui operator de piaţă, capitalul iniţial este reprezentat de capitalul social, cu excepţia cazurilor în care operatorul de piaţă care se constituie este rezultat dintr-un proces de reorganizare prin fuziune sau divizare.
    (3) În sensul alin. (1), capitalul operatorului de piaţă constă în instrumente de capital care întrunesc următoarele condiţii:
    a) reprezintă capital social subscris şi vărsat, inclusiv conturile de prime de capital (prime de emisiune şi prime de fuziune);
    b) absorb integral pierderile în condiţii normale de desfăşurare a activităţii;
    c) în caz de faliment sau lichidare, au un rang inferior tuturor celorlalte creanţe în procedurile de insolvenţă sau în temeiul legislaţiei aplicabile în materie de insolvenţă.

    (4) În sensul alin. (1), operatorul de piaţă deţine rezultat reportat şi rezerve care sunt considerate elemente de capital iniţial doar dacă acestea sunt disponibile pentru o utilizare nerestricţionată şi imediată, cu scopul de a acoperi riscuri sau pierderi de îndată ce acestea apar.
    (5) Diferenţele din evaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile pentru vânzare vor fi tratate după cum urmează:
    a) pierderile nerealizate/câştigurile rezultate din evaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile pentru vânzare trebuie deduse/incluse integral din/în calculul capitalului iniţial;
    b) pentru includerea în capitalul iniţial a câştigurilor rezultate din evaluarea la valoare justă a activelor financiare disponibile, politica de evaluare a instrumentelor financiare disponibile pentru vânzare, stabilită de societate, trebuie să prevadă expres evaluarea lunară a acestora.

    (6) Rezervele din reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale nu vor fi luate în calcul.
    (7) Operatorul de piaţă deduce din calculul capitalului iniţial pierderile exerciţiului financiar în curs.

    ART. 12
    (1) Un operator de piaţă poate să deţină participaţii la persoanele juridice al căror obiect de activitate principal sau exclusiv este prevăzut la art. 16, inclusiv la orice alte entităţi autorizate şi supravegheate de o autoritate competentă dintr-un stat membru şi care au ca obiect de activitate operaţiuni reglementate de Regulamentul (UE) nr. 648/2012 şi Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 mai 2014 privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 600/2014.
    (2) Operatorul de piaţă poate constitui fundaţii şi/sau asociaţii prin intermediul cărora desfăşoară activităţi circumscrise obiectului său de activitate conex, iar înfiinţarea lor va fi notificată A.S.F.

    ART. 13
    (1) Operatorul de piaţă îşi păstrează fondurile băneşti şi instrumentele financiare la instituţii de credit care îşi au sediul social în România sau în alte state membre şi care sunt supuse supravegherii prudenţiale efectuate de către autorităţile competente.
    (2) Operatorul de piaţă se asigură că are acces imediat şi necondiţionat la activele proprii în caz de necesitate.
    (3) Operatorul de piaţă îşi investeşte resursele financiare numai în instrumente ale pieţei monetare şi în instrumente financiare lichide, cu excepţia instrumentelor financiare derivate şi a instrumentelor cu efect de levier încorporat.
    (4) Investiţiile respective trebuie să poată fi lichidate rapid, cu un efect negativ minim.
    (5) Operatorul de piaţă se asigură şi are responsabilitate integrală că expunerea sa globală la risc faţă de oricare instituţie de credit în care îşi păstrează activele financiare se încadrează în limite de concentrare acceptabile.

    ART. 14
    (1) Instrumentele financiare prevăzute la art. 13 sunt titluri de datorie care îndeplinesc următoarele condiţii:
    a) sunt emise sau garantate de:
    1. o autoritate a administraţiei publice centrale;
    2. o bancă centrală;
    3. o bancă de dezvoltare multilaterală;

    b) sunt exprimate în una dintre următoarele monede:
    1. moneda emisă de Banca Naţională a României;
    2. orice altă monedă pentru care Banca Centrală Europeană publică un curs de referinţă a euro şi ale cărei riscuri pot fi gestionate de operatorul de piaţă;

    c) sunt transferabile în mod liber şi nu sunt afectate de constrângeri de reglementare şi nici de pretenţii formulate de terţi care ar putea împiedica lichidarea;
    d) sunt puse la dispoziţia publicului, în mod periodic, date privind preţurile acestor instrumente.

    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 13 alin. (3), un operator de piaţă poate plasa resursele financiare în instrumente financiare derivate dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
    a) tranzacţiile cu instrumente financiare derivate sunt încheiate în scopul acoperirii riscului valutar care decurge din deţinerea unor fonduri băneşti sau a unor instrumente financiare denominate în valuta respectivă sau a riscului de rată a dobânzii care poate afecta activele operatorului de piaţă;
    b) se publică în mod periodic date fiabile privind preţurile pentru instrumentele financiare derivate respective;
    c) sunt încheiate pentru perioada de timp necesară pentru a reduce riscul valutar sau riscul ratei dobânzii la care este expus operatorul de piaţă.


    SECŢIUNEA a 2-a
    Obiectul de activitate al operatorului de piaţă
    ART. 15
    Activitatea de administrare a pieţelor reglementate/SMT/SOT se realizează cu respectarea cerinţelor impuse de Legea nr. 126/2018, de Regulamentul (UE) nr. 600/2014 şi de Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/584al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerinţele organizatorice pentru locurile de tranzacţionare, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 2017/584.

    ART. 16
    Activităţile conexe desfăşurate de operatorul de piaţă în legătură cu obiectul principal de activitate prevăzut la art. 15 sunt cele prevăzute la art. 162 alin. (2) din Legea nr. 126/2018, precum şi, cu respectarea prevederilor art. 129 alin. (3) lit. b) din aceeaşi lege, următoarele:
    a) realizarea, administrarea, implementarea, întreţinerea, dezvoltarea şi comercializarea de programe pentru calculator, tehnologii informatice şi baze de date referitoare sau aflate în legătură cu activitatea de tranzacţionare, supraveghere, raportare, informare periodică şi continuă, evidenţă, furnizare de informaţii, securizare, având ca obiect instrumente financiare, operaţiuni cu instrumente financiare, emitenţi de instrumente financiare, entităţi care operează pe piaţa de capital;
    b) servicii de sondare a potenţialului pieţei de capital, acceptarea şi familiarizarea cu produsele, operaţiunile şi instrumentele noi, comportamentul investitorilor faţă de produse şi servicii, servicii de sondare a opiniei publice despre probleme economice, inclusiv analiza statistică a rezultatelor;
    c) serviciile de publicitate pentru participanţii locurilor de tranzacţionare administrate de un operator de piaţă şi pentru emitenţii ale căror instrumente financiare sunt tranzacţionate pe locurile de tranzacţionare administrate de un operator de piaţă, prin mijloace proprii, organizarea de mese rotunde, simpozioane etc.;
    d) furnizarea, promovarea sau facilitarea accesului la servicii şi/sau produse în legătură cu obiectul principal şi/sau secundar de activitate pentru participanţii locurilor de tranzacţionare administrate de acesta şi/sau clienţii finali ai acestora;
    e) organizarea de cursuri de pregătire profesională şi de calificare a personalului care activează pe locurile de tranzacţionare administrate de operatorul de piaţă, realizarea de cursuri, colocvii, seminare, întruniri, destinate perfecţionării pregătirii profesionale a personalului implicat în prestarea de servicii de investiţii financiare, inclusiv a personalului propriu al operatorului de piaţă, precum şi educării publicului şi a altor categorii de persoane care activează în domeniu, editarea şi comercializarea de materiale în domeniul pieţei de capital;
    f) administrarea sistemului de arbitraj al operatorului de piaţă;
    g) constituirea şi administrarea SMT/SOT.


    SECŢIUNEA a 3-a
    Structura acţionariatului, identitatea şi integritatea acţionarilor
    ART. 17
    Actul constitutiv al operatorului de piaţă trebuie să conţină prevederi de limitare a drepturilor de vot ale acţionarilor, în conformitate cu art. 136 alin. (5) din Legea nr. 126/2018, precum şi dispoziţii referitoare la aplicarea procedurii stabilite la art. 272 din Legea nr. 126/2018.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Administrarea şi conducerea operatorului de piaţă
    ART. 18
    (1) Administrarea unui operator de piaţă va fi încredinţată unui consiliu de administraţie sau, după caz, unui consiliu de supraveghere, format din cel puţin 5 membri persoane fizice. Modul de constituire, atribuţiile şi responsabilităţile consiliului de administraţie sau, după caz, ale consiliului de supraveghere vor fi stabilite în actul constitutiv al societăţii, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 126/2018, precum şi ale reglementărilor secundare emise în aplicarea acesteia.
    (2) Conducerea efectivă a operatorului de piaţă trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane fizice, denumite în continuare directori, sau de minimum 3 membri ai directoratului, în funcţie de tipul de administrare a operatorului de piaţă. Directorii/Membrii directoratului trebuie să încheie cu operatorul de piaţă contract de mandat conform prevederilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Consiliul de administraţie/Consiliul de supraveghere stabileşte atribuţiile fiecărui director/membrilor directoratului ce vor fi detaliate în reglementările operatorului de piaţă.

    ART. 19
    (1) Membrii organului de conducere al operatorului de piaţă, respectiv membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind evaluarea şi aprobarea membrilor structurii de conducere şi a persoanelor care deţin funcţii-cheie în cadrul entităţilor reglementate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015, cerinţele prevăzute în Regulamentul Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 2/2016 privind aplicarea principiilor de guvernanţă corporativă de către entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumit în continuare Regulamentul A.S.F. nr. 2/2016, reglementările ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, precum şi, cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să nu facă parte din structura de conducere, să nu fie membri ai consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, angajaţi sau auditori financiari la un alt operator de piaţă;
    b) să nu deţină participaţii la un alt operator de piaţă din România;
    c) să nu deţină nicio funcţie într-o instituţie a administraţiei publice centrale, a administraţiei publice locale sau într-o autoritate administrativă autonomă.

    (2) Directorii/Membrii directoratului unui operator de piaţă nu pot fi directori/membri ai directoratului unei societăţi ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată administrată de operatorul de piaţă respectiv sau tranzacţionate în cadrul unui SMT/SOT administrat de operatorul de piaţă respectiv.
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care operatorul de piaţă respectiv este admis la tranzacţionare pe propria piaţă reglementată sau în cadrul propriului SMT.
    (4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile soţilor şi rudelor sau afinilor, până la gradul al doilea inclusiv, ai directorilor/membrilor directoratului operatorilor de piaţă.
    (5) Directorii/Membrii directoratului unui operator de piaţă nu pot fi directori/membri ai directoratului unui depozitar central sau ai unei contrapărţi centrale.
    (6) Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului operatorului de piaţă autorizaţi renunţă la situaţiile de incompatibilitate în termen de 30 de zile de la data comunicării aprobării acestora de către A.S.F. sau de la data apariţiei situaţiei de incompatibilitate, transmiţând la expirarea termenului documentele justificative ce relevă ieşirea din incompatibilitate.

    ART. 20
    Revizuirea periodică de către Comitetul de nominalizare a politicii organului de conducere conform art. 134 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 126/2018 se realizează cu o frecvenţă cel puţin anuală, în conformitate cu procedurile emise de operatorul de piaţă.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Schimbarea sistemului de administrare a operatorului de piaţă
    ART. 21
    (1) În cazul în care convocatorul unei adunări generale a acţionarilor conţine un punct pe ordinea de zi cu privire la schimbarea sistemului de administrare a operatorului de piaţă, prin trecerea de la sistemul unitar de administrare la cel dualist de administrare, convocatorul va cuprinde un punct distinct cu privire la alegerea persoanelor ce vor îndeplini calitatea de membri ai consiliului de supraveghere.
    (2) În cazul în care acţionarii unui operator de piaţă decid trecerea de la sistemul unitar de administrare la sistemul dualist de administrare, hotărârea adunării generale a acţionarilor prin care se stabileşte schimbarea sistemului de administrare va cuprinde numele persoanelor ce vor îndeplini calitatea de membri ai consiliului de supraveghere.
    (3) Membrii consiliului de supraveghere propuşi spre autorizare conform alin. (2) înaintează către A.S.F., în termen de maximum 30 zile lucrătoare de la data hotărârii adunării generale a acţionarilor, propunerile pentru membrii directoratului.
    (4) Membrii consiliului de supraveghere şi membrii directoratului propuşi sunt autorizaţi de A.S.F., în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.
    (5) Actul constitutiv al operatorului de piaţă, modificat ca urmare a hotărârii adunării generale a acţionarilor menţionate la alin. (2), intră în vigoare în 15 zile de la data comunicării deciziei A.S.F. de autorizare a membrilor consiliului de supraveghere.
    (6) Decizia A.S.F. de autorizare a membrilor directoratului intră în vigoare la data transmiterii la A.S.F. de către consiliul de supraveghere prevăzut în actul constitutiv al operatorului de piaţă a deciziei de confirmare a componenţei membrilor directoratului.
    (7) Operatorul de piaţă are obligaţia de a înregistra membrii directoratului la oficiul registrului comerţului, ulterior autorizării acestora de către A.S.F.

    ART. 22
    Prevederile art. 21 se aplică mutatis mutandis şi în cazul trecerii de la sistemul dualist de administrare la sistemul unitar de administrare.

    ART. 23
    (1) În termen de 30 de zile de la apariţia unei situaţii de incompatibilitate, impediment legal, imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului sau de vacanţă a postului de membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, operatorul de piaţă va iniţia demersurile necesare pentru a supune autorizării A.S.F. o altă persoană desemnată, în conformitate cu actele constitutive ale societăţii, pentru exercitarea mandatului respectiv până la expirarea acestuia, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 19 şi a celor prevăzute în Regulamentul A.S.F. nr. 14/2015.
    (2) Se consideră imposibilitate definitivă de exercitare a mandatului orice împrejurare care creează o indisponibilitate cu o durată mai mare sau egală cu 90 de zile consecutive.

    SECŢIUNEA a 6-a
    Atribuţiile Consiliului de administraţie/ Consiliului de Supraveghere al operatorului de piaţă
    ART. 24
    (1) În cazul unui operator de piaţă administrat în sistem unitar, atribuţiile consiliului de administraţie al operatorului de piaţă, stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 126/2018, cuprind cel puţin următoarele:
    a) aprobă încheierea contractelor cu entităţile autorizate să administreze sisteme de compensare-decontare în vederea asigurării finalizării eficiente şi la timp a tranzacţiilor efectuate în cadrul sistemelor sale;
    b) aprobă încheierea contractului de prestări de servicii cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de A.S.F. şi de Camera Auditorilor Financiari din România;
    c) ia măsuri în vederea asigurării unui management sigur al operaţiilor tehnice ale sistemului şi, în mod special, în vederea asigurării de proceduri eficiente pentru cazurile de urgenţă, care să asigure continuitatea desfăşurării activităţii şi eliminarea riscurilor de apariţie a unor disfuncţionalităţi ale sistemelor tehnice;
    d) verifică îndeplinirea cerinţelor de experienţă şi de integritate de către persoanele care au funcţii de conducere şi de control în structura operatorului de piaţă;
    e) propune spre aprobare adunării generale a acţionarilor sau, în cazul delegării de competenţe conform actului constitutiv şi prevederilor art. 147 alin. (1) din Legea nr. 126/2018, aprobă regulile şi procedurile în vederea asigurării unei bune administrări a pieţelor reglementate;
    f) numeşte, eliberează din funcţie şi stabileşte remuneraţia directorilor operatorului de piaţă, hotărând şi atribuţiile acestora;
    g) adoptă proiectul de buget al operatorului de piaţă, pe care îl prezintă spre aprobare adunării generale a acţionarilor;
    h) aprobă încheierea de acte juridice a căror valoare estimată depăşeşte limita stabilită pentru directori, în limitele stabilite prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor;
    i) stabileşte strategia generală de dezvoltare a operatorului de piaţă şi o supune spre aprobare adunării generale a acţionarilor;
    j) soluţionează contestaţiile împotriva deciziilor directorilor;
    k) aprobă sau supune spre aprobare adunării generale a acţionarilor, conform actului constitutiv, nivelul comisioanelor şi al tarifelor practicate de operatorul de piaţă pentru operaţiunile specifice pe pieţele reglementate administrate de acesta;
    l) numeşte persoanele care vor fi înscrise pe lista de arbitri ai sistemului de arbitraj al operatorului de piaţă;
    m) aprobă participarea societăţii, în condiţiile art. 12, la capitalul social al altor societăţi comerciale.

    (2) În cazul unui operator de piaţă administrat în sistem dualist, atribuţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i) şi j) revin consiliului de supraveghere, iar referirile la director/directori de la alin. (1) lit. f), h) şi j) se consideră ca fiind făcute la membrii directoratului.

    ART. 25
    (1) În aplicarea prevederilor art. 133 din Legea nr. 126/2018 şi cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015 şi ale reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010, fiecare membru al consiliului de administraţie şi fiecare director sau, după caz, fiecare membru al consiliului de supraveghere/directoratului are obligaţia să notifice consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al operatorului de piaţă natura şi întinderea interesului sau a relaţiilor sale materiale, ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată pe an, până la data de 31 martie.
    (2) Notificarea anuală menţionată la alin. (1) se transmite şi în cazul în care nu au existat situaţii de natura celor menţionate la art. 133 din Legea nr. 126/2018.
    (3) Atunci când un membru al consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere sau un director/membru al directoratului operatorului de piaţă nu declară un conflict de interese, în conformitate cu prevederile alin. (1):
    a) operatorul de piaţă, un acţionar al acestuia sau A.S.F. cere instanţei judecătoreşti anularea oricărui contract în care acesta are un interes material nedeclarat, potrivit celor prevăzute la alin. (1), cu sancţionarea membrului consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau directorului/membrului directoratului, potrivit art. 257 alin. (1) lit. a) pct. (i) din Legea nr. 126/2018;
    b) A.S.F. solicită operatorului de piaţă anularea hotărârii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau a membrilor directoratului, pentru care fără votul respectivului membru nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută pentru adoptarea ei, respectiv a deciziei luate de director, şi înlocuirea respectivului membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau a respectivului director/membru al directoratului.


    ART. 26
    (1) Membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, precum şi directorii/membrii directoratului operatorului de piaţă definesc şi supraveghează implementarea mecanismelor de guvernanţă care asigură gestionarea eficientă şi prudentă a operatorului de piaţă, inclusiv separarea sarcinilor în cadrul acestuia şi prevenirea conflictelor de interese, într-un mod care să asigure integritatea pieţei, conform prevederilor art. 135 alin. (1)-(3) din Legea nr. 126/2018 şi cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 2/2016, ale Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015 şi ale Regulamentului Delegat (UE) nr. 2017/584.
    (2) Operatorul de piaţă adoptă o politică în legătură cu conflictele de interese ce rezultă din sau pot afecta activitatea desfăşurată de operatorul de piaţă, inclusiv cele în legătură cu activităţile externalizate de operatorul de piaţă.
    (3) Atunci când operatorul de piaţă este parte a unui grup, procedurile sale privind organizarea administrativă trebuie să ţină cont de orice circumstanţe de care acesta are sau ar trebui să aibă cunoştinţă, care pot conduce la apariţia unui conflict de interese, ca rezultat al structurii şi activităţilor desfăşurate de alte entităţi din cadrul grupului, cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015 şi a reglementărilor ESMA emise în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010.
    (4) Operatorul de piaţă trebuie să deţină personal suficient şi adecvat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin.

    ART. 27
    (1) Directorii, dacă au fost mandataţi astfel de către consiliul de administraţie/membrii directoratului, dacă au fost desemnaţi de către consiliul de supraveghere al operatorului de piaţă, reprezintă legal societatea în faţa autorităţilor publice şi în relaţiile cu persoanele fizice şi/sau juridice române şi/sau străine. Prin semnătura lor, directorii/membrii directoratului angajează patrimonial societatea ca persoană juridică.
    (2) Directorii/Membrii directoratului operatorului de piaţă:
    a) urmăresc respectarea regulilor şi procedurilor pieţelor reglementate de către participanţii la piaţă;
    b) exercită competenţe de sancţionare sau instituire de măsuri cu caracter preventiv asupra participanţilor pe pieţele reglementate şi a personalului acestora care are acces pe piaţa reglementată;
    c) informează imediat A.S.F., dar nu mai târziu de 24 de ore, cu privire la orice neregulă sau disfuncţionalitate în cadrul sistemului de tranzacţionare.

    (3) În cazul unui operator de piaţă administrat în sistem dualist, atribuţiile prevăzute la art. 24 alin. (1) lit. b), c), e), g), k), l) şi m) revin membrilor directoratului.

    SECŢIUNEA a 7-a
    Mecanisme de control intern
    ART. 28
    (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale, operatorul de piaţă trebuie să dispună de mecanisme adecvate de control intern, ce includ conformitatea, auditul intern şi un sistem de evaluare şi administrare a riscurilor, stabilite prin norme proprii, în concordanţă cu reglementările în vigoare.
    (2) Operatorul de piaţă din România are obligaţia de a constitui funcţia de conformitate specializată pentru supravegherea respectării de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare incidente operatorului de piaţă şi a normelor interne, precum şi pentru minimizarea riscurilor de neîndeplinire a obligaţiilor societăţii în calitate de operator de piaţă.
    (3) Operatorul de piaţă are obligaţia să stabilească, să implementeze şi să menţină politici şi proceduri adecvate menite să detecteze orice risc al societăţii de a nu-şi îndeplini obligaţiile conform prevederilor prezentului regulament, ale Regulamentului (UE) nr. 600/2014 şi ale reglementărilor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE şi să permită A.S.F. să îşi exercite operativ prerogativele.
    (4) Operatorul de piaţă are răspunderea exclusivă şi integrală pentru îndeplinirea obligaţiilor stipulate la alin. (3).

    ART. 29
    (1) Operatorul de piaţă trebuie să stabilească şi să menţină în mod permanent şi operativ funcţia de conformitate, care se desfăşoară în mod independent şi care implică următoarele responsabilităţi:
    a) să monitorizeze şi să evalueze în mod continuu eficacitatea şi modul adecvat de punere în aplicare a măsurilor şi procedurilor stabilite conform art. 28 alin. (3), precum şi măsurile dispuse pentru remedierea oricăror situaţii de neîndeplinire a obligaţiilor societăţii ce îi revin în calitate de operator de piaţă sau deficienţe constatate în ducerea la îndeplinire a obligaţiilor societăţii;
    b) să acorde consultanţă şi asistenţă persoanelor relevante responsabile cu desfăşurarea unei anumite activităţi pentru respectarea cerinţelor impuse operatorului de piaţă, conform prevederilor reglementărilor prevăzute la art. 28 alin. (3).

    (2) În cadrul operatorului de piaţă, funcţia de conformitate trebuie exercitată de cel puţin o persoană, angajată a societăţii. În cazul în care funcţia de conformitate este exercitată de mai multe persoane, atribuţiile ce revin fiecărei persoane se stabilesc prin regulile de funcţionare a operatorului de piaţă.
    (3) În cazul în care în cadrul operatorului de piaţă există mai multe persoane care îndeplinesc funcţia de conformitate, acestea se supun aprobării A.S.F. cu respectarea prevederilor Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.
    (4) Pentru a permite persoanei care îndeplineşte funcţia de conformitate să îşi ducă la îndeplinire responsabilităţile în mod corect şi independent, operatorul de piaţă trebuie să se asigure că următoarele condiţii sunt respectate de către aceasta:
    a) să aibă autoritatea, resursele şi experienţa necesare, precum şi acces la toate informaţiile relevante;
    b) să poarte responsabilitatea pentru respectarea atribuţiilor aferente funcţiei şi pentru orice avizare a raportărilor referitoare la respectarea reglementărilor prevăzute la art. 28 alin. (3);
    c) să nu fie implicată în desfăşurarea activităţilor pe care le monitorizează;
    d) metoda de stabilire a remuneraţiei trebuie să nu îi compromită obiectivitatea şi trebuie să nu conducă la această posibilitate.


    ART. 30
    (1) Pentru a fi autorizată de A.S.F. în funcţia de conformitate, o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie angajată cu contract individual de muncă şi să aibă atribuţii de conformitate numai în cadrul acelui operator de piaţă;
    b) să fi participat la stagii de pregătire, să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către un organism de formare profesională atestat de A.S.F. şi să fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare;
    c) să nu deţină nicio funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul operatorului de piaţă respectiv sau în cadrul altui operator de piaţă;
    d) să nu fie acţionar, membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, angajat, să nu deţină funcţia de conformitate sau să nu aibă relaţii contractuale de muncă, după caz, la o SSIF/instituţie de credit care prestează servicii de investiţii sau desfăşoară activităţi de investiţii, la o societate de administrare a investiţiilor, la un administrator de fonduri de investiţii alternative sau la un fond de investiţii alternative autoadministrat ori să nu fie angajat al unui emitent ale cărui valori mobiliare se tranzacţionează pe o piaţă reglementată/SMT/SOT administrate de respectivul operator de piaţă sau al unei societăţi care are o relaţie comercială cu respectivul operator de piaţă.

    (2) În completarea condiţiilor menţionate la alin. (1), autorizarea persoanei care îndeplineşte funcţia de conformitate în cadrul operatorului de piaţă se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.

    ART. 31
    Persoana care îndeplineşte funcţia de conformitate îşi desfăşoară activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere şi control, elaborate în vederea asigurării respectării de către operatorul de piaţă şi angajaţii săi a legilor, regulamentelor, instrucţiunilor şi procedurilor în vigoare, precum şi a regulilor şi procedurilor interne ale societăţii.

    ART. 32
    În aplicarea responsabilităţilor prevăzute la art. 29 alin. (1), persoana care îndeplineşte funcţia de conformitate are următoarele atribuţii:
    a) monitorizează şi verifică cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii operatorului de piaţă şi a procedurilor interne de către operatorul de piaţă sau de către angajaţii acestuia şi ţine evidenţa neregulilor descoperite;
    b) asigură informarea societăţii şi a angajaţilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital în contextul activităţii desfăşurate de operatorul de piaţă;
    c) avizează documentele transmise de operatorul de piaţă către A.S.F. în vederea obţinerii autorizaţiilor/aprobărilor prevăzute de reglementările A.S.F., precum şi raportările transmise A.S.F.;
    d) propune luarea măsurilor necesare pentru remedierea oricărei situaţii de încălcare a legilor şi reglementărilor în vigoare incidente operatorului de piaţă sau, după caz, a reglementărilor şi procedurilor interne ale societăţii de către operatorul de piaţă sau de către angajaţii acestuia;
    e) analizează şi avizează materialele informative/publicitare ale operatorului de piaţă.


    ART. 33
    (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 32, persoana care îndeplineşte funcţia de conformitate ţine un registru în care evidenţiază investigaţiile efectuate, durata acestor investigaţii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigaţiilor, propunerile înaintate în scris consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere/directorilor/membrilor directoratului operatorului de piaţă, precum şi deciziile adoptate de aceştia. Registrul poate fi ţinut şi în format electronic.
    (2) În situaţia în care persoana care îndeplineşte funcţia de conformitate ia cunoştinţă în timpul desfăşurării activităţii sale de eventuale încălcări ale regimului juridic incident activităţii operatorului de piaţă, inclusiv ale procedurilor interne ale societăţii, aceasta are obligaţia să informeze consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere/directorii/membrii directoratului şi auditorii interni ai operatorului de piaţă şi să propună măsurile care se impun.
    (3) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare incidente activităţii operatorului de piaţă, membrii consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorii/membrii directoratului şi auditorii interni ai operatorului de piaţă notifică de îndată A.S.F. şi, după caz, altor entităţi din piaţa de capital implicate situaţia constatată şi măsurile adoptate.
    (4) În situaţia în care membrii consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere şi directorii/membrii directoratului nu iau măsurile care se impun în termen de maximum 10 zile de la data informării prevăzute la alin. (2), persoana care îndeplineşte funcţia de conformitate are obligaţia de a notifica de îndată A.S.F. abaterile de la reglementările în vigoare constatate.

    ART. 34
    (1) În fiecare an, până la data de 31 ianuarie, persoana care îndeplineşte funcţia de conformitate transmite consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere al operatorului de piaţă un raport cuprinzând activitatea desfăşurată în anul precedent, investigaţiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute, măsurile adoptate şi gradul de soluţionare, precum şi programul/planul investigaţiilor propuse pentru anul curent. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigaţii aprobat de consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere vor fi transmise de acesta A.S.F. în fiecare an, până la data de 1 martie.
    (2) Planul de investigaţii menţionat la alin. (1) va cuprinde cel puţin următoarele:
    a) informaţii privind numărul investigaţiilor avute în vedere în perioada de raportare vizată de planul de investigaţii;
    b) tematica investigaţiilor;
    c) procedeele utilizate pentru efectuarea investigaţiilor.


    ART. 35
    (1) Operatorul de piaţă instituie un sistem funcţional şi eficient de evaluare şi administrare a riscurilor, integrat adecvat în structura organizatorică, pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea, gestionarea şi raportarea riscurilor cu care se confruntă operatorul de piaţă.
    (2) Operatorul de piaţă are obligaţia de a înfiinţa şi menţine în mod permanent şi operativ o funcţie de evaluare şi administrare a riscului, independentă de funcţiile operaţionale. Funcţia de evaluare şi administrare a riscului trebuie structurată astfel încât să faciliteze implementarea funcţională şi eficientă a sistemului de management al riscului.
    (3) În vederea autorizării şi desfăşurării activităţii în cadrul operatorului de piaţă, persoana care îndeplineşte funcţia de evaluare şi administrare a riscului trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele cerinţe:
    a) să fie angajată cu contract de muncă la operatorul de piaţă şi să desfăşoare activităţi specifice funcţiei de administrare a riscului numai în cadrul respectivului operator de piaţă;
    b) să nu fie acţionar semnificativ, membru al consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere sau director/membru al directoratului operatorului de piaţă;
    c) să nu fie acţionar în cadrul unei SSIF/instituţii de credit care prestează servicii de investiţii sau desfăşoară activităţi de investiţii, la o societate de administrare a investiţiilor, la un administrator de fonduri de investiţii alternative sau la un fond de investiţii alternative autoadministrat, să nu deţină nicio funcţie în cadrul unei SSIF/instituţii de credit care prestează servicii de investiţii sau desfăşoară activităţi de investiţii sau la o societate de administrare a investiţiilor, să nu fie angajată a unui emitent ale cărui instrumente financiare se tranzacţionează pe o piaţă reglementată/SMT/SOT administrate de respectivul operator de piaţă sau al unei societăţi care are o relaţie comercială cu respectivul operator de piaţă;
    d) să nu deţină nicio funcţie de conducere sau de execuţie în cadrul operatorului de piaţă respectiv sau în cadrul altui operator de piaţă;
    e) să fi participat la stagiile de pregătire şi să fi promovat testul privind cunoaşterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesională atestate de A.S.F. şi să fi solicitat A.S.F. eliberarea atestatului profesional, conform reglementărilor în vigoare.

    (4) În completarea cerinţelor menţionate la alin. (3), autorizarea funcţiei de evaluare şi administrare a riscului a operatorului de piaţă se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului A.S.F. nr. 14/2015.

    ART. 36
    Operatorul de piaţă stabileşte în cadrul procedurilor aferente mecanismului de control intern obligaţia reprezentanţilor funcţiilor de conformitate, de evaluare şi administrare a riscurilor şi audit intern de a raporta direct consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, independent de raportarea către directorii/membrii directoratului, în situaţiile în care în urma exercitării atribuţiilor constată nerespectarea legislaţiei în vigoare, a normelor proprii sau, după caz, atunci când se identifică evoluţii ale riscurilor care ar putea afecta activitatea operatorului de piaţă sau a locurilor de tranzacţionare administrate.

    SECŢIUNEA a 8-a
    Dotarea tehnică şi resursele
    ART. 37
    (1) În aplicarea prevederilor art. 137 şi 138 din Legea nr. 126/2018 şi a prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2017/584, operatorul de piaţă respectă cerinţele organizatorice impuse cu privire la administrarea pieţei reglementate.
    (2) Sistemul tehnico-informatic folosit de operatorul de piaţă trebuie să îndeplinească cel puţin următoarele funcţii:
    a) de tranzacţionare automată, sigură şi transparentă a tuturor instrumentelor financiare, permiţând accesul la distanţă, introducerea în sistem, modificarea, retragerea şi anularea ordinelor, individual de către participanţii care îndeplinesc condiţiile de acces stabilite de operatorul de piaţă, pentru fiecare tip de piaţă reglementată;
    b) de furnizare a informaţiilor care să cuprindă cel puţin următoarele:
    1. datele de identificare a participanţilor în contul cărora s-au introdus ordine de tranzacţionare şi/sau au fost încheiate tranzacţii;
    2. codurile de identificare a instrumentelor financiare tranzacţionate;
    3. data, ora, minutul şi secunda la care s-au executat tranzacţiile;
    4. codul/numărul fiecărei tranzacţii;
    5. numărul de contracte cu opţiuni exercitate pentru fiecare serie de opţiuni în parte, precum şi participanţii care au exercitat opţiuni;
    6. numărul poziţiilor deschise pentru fiecare scadenţă;

    c) de înregistrare şi ţinere a evidenţei, precum şi de arhivare a tuturor detaliilor privind tranzacţiile încheiate;
    d) de protecţie adecvată a integrităţii pieţei reglementate prin asigurarea comunicării în timp real prin intermediul sistemului între participanţi, operatorul de piaţă, depozitarul central şi sistemul de compensare-decontare administrat de acesta, contrapartea centrală, după caz.

    (3) Sistemul tehnico-informatic trebuie să fie construit astfel încât să asigure tranzacţionarea continuă, stocarea şi furnizarea în timp real a cel puţin următoarelor informaţii pentru fiecare instrument financiar: preţ maxim, preţ minim, preţul ultimei tranzacţii, volumul tranzacţionat, variaţia şi poziţiile deschise.
    (4) În vederea respectării cerinţelor prevăzute la alin. (2) şi (3), operatorul de piaţă trebuie să se asigure că:
    a) sunt stabilite reglementări şi proceduri transparente şi nediscreţionare care să asigure tranzacţionarea corectă şi ordonată pentru fiecare dintre pieţele reglementate pe care le administrează şi, totodată, sunt stabilite criterii obiective pentru executarea eficientă a ordinelor, în scopul asigurării protecţiei investitorilor;
    b) dispune de tehnici pentru administrarea sigură a operaţiunilor tehnice ale sistemului, inclusiv instalarea de sisteme de recuperare şi refacere a datelor pierdute în caz de calamităţi, pentru a face faţă riscurilor de apariţie a unor disfuncţionalităţi în cadrul sistemelor;
    c) dispune de tehnici care să faciliteze încheierea, executarea şi înregistrarea eficientă şi la timp a tranzacţiilor executate în cadrul sistemelor sale;
    d) participanţii sunt deplin răspunzători pentru orice ordin introdus în piaţă.

    (5) Operatorul de piaţă trebuie să dispună de un spaţiu destinat sediului social, care să fie corespunzător desfăşurării activităţii sale, astfel încât să poată asigura o dotare tehnică minimală cuprinzând programe pentru calculator şi echipamente informatice de calcul şi comunicaţie adecvate pentru pieţele reglementate în care se tranzacţionează în sistem electronic, precum şi mecanisme de securitate şi control al sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în siguranţă a datelor şi informaţiilor stocate.
    (6) Spaţiul destinat sediului social al operatorului de piaţă trebuie să asigure buna desfăşurare a activităţii şi să aibă următoarele caracteristici:
    a) să fie destinat exclusiv activităţii de administrare a pieţelor reglementate şi a activităţilor conexe în legătură cu aceasta;
    b) să aibă o suprafaţă care să asigure respectarea normelor tehnice pentru instalarea şi exploatarea echipamentelor din dotare şi desfăşurarea în bune condiţii a activităţii personalului propriu;
    c) să asigure securitatea spaţiului conform reglementărilor în vigoare;
    d) să aibă sursă de alimentare cu energie electrică de rezervă.

    (7) În cazul în care operatorul de piaţă deţine atât un sediu social, cât şi un sediu central, condiţiile menţionate la alin. (5) şi (6) trebuie să fie respectate de sediul central, acesta reprezentând sediul de la care operatorul de piaţă desfăşoară activităţile autorizate de A.S.F.

    SECŢIUNEA a 9-a
    Modificări în modul de organizare şi funcţionare a operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate
    ART. 38
    (1) Următoarele modificări în modul de organizare şi funcţionare a operatorului de piaţă/pieţei reglementate vor fi supuse autorizării/aprobării A.S.F. anterior intrării în vigoare sau, după caz, înregistrării acestora la oficiul registrului comerţului, în conformitate cu art. 129 alin. (7) din Legea nr. 126/2018 şi cu prevederile prezentului regulament:
    a) emiterea, modificarea şi completarea reglementărilor pieţei/pieţelor reglementate administrate de operatorul de piaţă;
    b) majorarea/reducerea capitalului social;
    c) numirea noilor membri ai consiliului de administraţie/ consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului;
    d) schimbarea sediului social/sediului central;
    e) înfiinţarea/desfiinţarea sediilor secundare;
    f) schimbarea denumirii;
    g) înlocuirea sistemului tehnico-informatic folosit de operatorul de piaţă.

    (2) În cazul prelungirii/reînnoirii mandatelor membrilor consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere, directorilor/membrilor directoratului, structura de conducere competentă a operatorului de piaţă notifică A.S.F. evaluarea persoanei respective conform cap. II dinRegulamentul A.S.F. nr. 14/2015, însoţită de chestionarul prevăzut în anexa nr. 1 la acelaşi regulament.
    (3) În termen de maximum 5 zile de la data eliberării certificatului de înregistrare a menţiunii de la oficiul registrului comerţului, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data emiterii deciziei de aprobare/autorizare, operatorul de piaţă are obligaţia să transmită la A.S.F. copia certificatului de înscriere de menţiuni, respectiv noul certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsă impune înregistrarea la oficiul registrului comerţului şi, după caz, eliberarea unui nou certificat.
    (4) În vederea emiterii deciziei A.S.F. cu privire la modificările în modul de organizare şi funcţionare menţionate la alin. (1), operatorul de piaţă transmite o cerere însoţită de documentele prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 39
    (1) În cazul în care majorarea/reducerea capitalului social al operatorului de piaţă are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea de autorizare a modificării capitalului social va fi însoţită de informaţiile şi documentele prevăzute în anexa nr. 3.
    (2) Înainte de a solicita autorizarea A.S.F., societăţile participante la fuziune/divizare trebuie să ia toate măsurile necesare, astfel încât să se asigure că societatea/societăţile ce rezultă ca operator/operatori de piaţă îndeplineşte/îndeplinesc cerinţele stabilite de prezentul regulament şi de alte prevederi legale incidente.
    (3) Societăţile rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării vor solicita A.S.F., după caz:
    a) retragerea autorizaţiilor de funcţionare a societăţilor participante la fuziune, conform prevederilor secţiunii a 10-a;
    b) eliberarea unei noi autorizaţii de funcţionare, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.


    ART. 40
    (1) Un operator de piaţă poate înfiinţa sedii secundare, cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) să deţină un spaţiu corespunzător care să asigure desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor operatorului de piaţă prevăzute la art. 16;
    b) să aibă un regulament propriu de organizare şi funcţionare, avizat de către consiliul de administraţie/membrii directoratului al/ai operatorului de piaţă;
    c) să respecte reglementările în vigoare aplicabile operatorului de piaţă.

    (2) Lunar, până cel târziu la data de 5 a lunii următoare, toate documentele aferente activităţilor desfăşurate de sediile secundare se transmit în original, în vederea arhivării, la sediul social/sediul central al operatorului de piaţă.
    (3) Operatorul de piaţă are obligaţia să menţină condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toată durata de funcţionare a acestora, notificând A.S.F. orice modificare în termen de maximum 5 zile de la producerea acesteia.

    SECŢIUNEA a 10-a
    Retragerea şi suspendarea autorizaţiei operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate
    ART. 41
    (1) Retragerea autorizaţiei de funcţionare a unui operator de piaţă poate fi decisă de A.S.F. în condiţiile prevăzute de art. 131 din Legea nr. 126/2018.
    (2) Operatorul de piaţă are obligaţia să convoace, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării deciziei de retragere, adunarea generală a acţionarilor, care va avea în vedere schimbarea obiectului de activitate al societăţii sau dizolvarea şi lichidarea societăţii.
    (3) În situaţia în care operatorul de piaţă nu îşi îndeplineşte obligaţia prevăzută la alin. (2), A.S.F. solicită consiliului de administraţie/membrilor directoratului al/ai acestuia să convoace adunarea generală a acţionarilor în vederea schimbării obiectului de activitate al societăţii sau dizolvării şi lichidării societăţii.
    (4) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (3), A.S.F. va solicita tribunalului competent să dispună convocarea adunării generale a acţionarilor în vederea încadrării operatorului de piaţă în prevederile alin. (2).
    (5) Retragerea autorizaţiei de funcţionare sau iniţierea procedurii de retragere nu exonerează operatorul de piaţă de executarea faţă de A.S.F. şi faţă de entităţile pieţei de capital a obligaţiilor care au luat naştere anterior emiterii deciziei de retragere a autorizaţiei.

    ART. 42
    (1) În situaţia în care operatorul de piaţă solicită retragerea autorizaţiei sale de funcţionare şi/sau autorizaţia pieţei/pieţelor reglementate administrate, în conformitate cu prevederile art. 131 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 126/2018, acesta înaintează o cerere de renunţare la autorizare motivată, însoţită de următoarele documente:
    a) hotărârea organului statutar al operatorului de piaţă;
    b) dovada publicării anunţului operatorului de piaţă cu privire la intenţia de a înceta activitatea sa sau a pieţei/pieţelor reglementate administrate, în 3 cotidiene de circulaţie naţională, în termen de maximum 5 zile de la data hotărârii organului statutar;
    c) declaraţie pe propria răspundere a directorilor/membrilor directoratului operatorului de piaţă, în original, din care să rezulte că pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate administrată/ administrate nu au mai fost efectuate operaţiuni după data stabilită în adunarea generală a acţionarilor în care s-a hotărât retragerea autorizaţiei operatorului de piaţă;
    d) documente justificative care atestă încetarea relaţiilor contractuale cu emitenţii/participanţii şi dovada achitării datoriilor faţă de participanţi, A.S.F. şi faţă de orice alte entităţi implicate ale pieţei de capital;
    e) dovada încetării relaţiilor contractuale ale operatorului de piaţă cu depozitarul central sau contrapartea centrală, aferente desfăşurării activităţii pieţei reglementate administrate pentru care se depune cerere de retragere;
    f) hotărârea organului statutar cuprinzând indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societăţii; arhiva societăţii se păstrează conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, pentru o perioadă de minimum 10 ani;
    g) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societăţii, în cazul în care retragerea autorizaţiei are loc ulterior expirării termenului de 150 de zile pentru depunerea raportului anual al auditoriului financiar menţionat la art. 66 alin. (1) lit. b);
    h) balanţa de verificare aferentă lunii în curs;
    i) cererea de autorizare a modificărilor Regulamentului de organizare şi funcţionare şi organigrama operatorului de piaţă, modificate ca urmare a încetării activităţii desfăşurate în cadrul pieţei/pieţelor reglementate, în cazul în care se impune o asemenea modificare;
    j) orice alte documente şi informaţii pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluţionarea cererii.

    (2) Data la care încetează activitatea pieţei/pieţelor reglementate administrate se stabileşte de către organul statutar al operatorului de piaţă, astfel încât să se asigure respectarea termenelor legale necesare emitenţilor tranzacţionaţi pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate pentru desfăşurarea adunării generale a acţionarilor care să prevadă adoptarea unei hotărâri cu privire la tranzacţionarea acţiunilor emitenţilor pe o altă piaţă reglementată sau, după caz, retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor acestora, în conformitate cu reglementările emise în acest sens de către A.S.F.
    (3) A.S.F. va decide cu privire la retragerea autorizaţiei operatorului de piaţă, respectiv a pieţei/pieţelor reglementate la data constatării îndeplinirii condiţiilor necesare pentru asigurarea protecţiei investitorilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete conform prevederilor alin. (1).

    SECŢIUNEA a 11-a
    Fuziuni şi divizări
    ART. 43
    (1) În situaţia unei fuziuni, emitenţii tranzacţionaţi pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate pentru care se solicită retragerea autorizaţiei ca urmare a unei fuziuni vor fi preluaţi pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate pentru acelaşi tip de instrumente financiare administrate de operatorul de piaţă absorbant/rezultat, cu luarea în considerare a prevederilor legale aplicabile emitenţilor tranzacţionaţi pe piaţa/pieţele reglementată/reglementate în privinţa desfăşurării adunării generale a acţionarilor care să prevadă adoptarea unei hotărâri cu privire la admiterea la tranzacţionare a acţiunilor emitenţilor pe o altă piaţă reglementată sau, după caz, retragerea de la tranzacţionare a acţiunilor acestora, în conformitate cu reglementările emise în acest sens de către A.S.F.
    (2) În situaţia în care secţiunile pieţelor reglementate administrate de operatorul de piaţă absorbant prezintă cerinţe şi/sau caracteristici diferite aplicabile emitenţilor tranzacţionaţi pe respectivele pieţe, prin raportare la secţiunile pieţelor reglementate pentru care se solicită retragerea autorizaţiei ca urmare a unei fuziuni, operatorul de piaţă absorbant solicită A.S.F. modificarea reglementărilor proprii în vederea organizării unor secţiuni de piaţă special constituite în cadrul pieţelor reglementate administrate de operatorul de piaţă absorbant.
    (3) În cazul în care operatorul de piaţă absorbant nu administrează, anterior fuziunii, locuri de tranzacţionare pentru acelaşi tip de instrumente financiare, precum cele administrate de operatorul de piaţă absorbit, anterior finalizării procesului de fuziune, operatorul de piaţă absorbant solicită A.S.F. autorizarea pentru administrarea locurilor de tranzacţionare respective.
    (4) Operatorii de piaţă implicaţi în fuziune vor înainta A.S.F., după data adunărilor generale ale acţionarilor care au decis cu privire la aprobarea proiectului de fuziune, documentele prevăzute la art. 42 alin. (1), după caz, împreună cu proiectul de fuziune şi cu dovada necontestării la oficiul registrului comerţului a proiectului de fuziune.
    (5) Prevederile art. 42 alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a unui operator de piaţă ca urmare a unei fuziuni.

    ART. 44
    (1) În situaţia unei divizări a unui operator de piaţă care administrează unul sau mai multe locuri de tranzacţionare, operatorul/operatorii de piaţă rezultat/rezultaţi are/au obligaţia de a decide cu privire la modul în care se va asigura administrarea în continuare a locurilor de tranzacţionare administrate anterior procesului de divizare şi notifică A.S.F. în acest sens.
    (2) Prevederile art. 42 şi 43 se aplică, după caz, şi în situaţia unei divizări a unui operator de piaţă care administrează unul sau mai multe locuri de tranzacţionare.

    ART. 45
    Prevederile art. 42 şi 43 se aplică în mod corespunzător şi în cazul administrării unui SMT/SOT de către un operator de piaţă.

    ART. 46
    În cazul retragerii autorizaţiei operatorului de piaţă ca sancţiune, A.S.F. va desemna un administrator provizoriu care efectuează numai acte de administrare, în sensul conservării patrimoniului existent la data retragerii autorizaţiei, precum şi supravegherea transferului operaţiunilor către o altă societate autorizată să efectueze operaţiunile specifice operatorului de piaţă şi publicarea acestei situaţii.

    ART. 47
    (1) A.S.F. poate retrage autorizaţia pieţei reglementate în următoarele situaţii:
    a) implicit, în cazul retragerii autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piaţă la cerere sau ca sancţiune, cu excepţia cazurilor de fuziune/divizare;
    b) în condiţiile prevăzute la art. 131 alin. (1) din Legea nr. 126/2018.

    (2) În cazul în care operatorul de piaţă administrează o singură piaţă reglementată, retragerea autorizaţiei pieţei reglementate, menţionată la alin. (1), implică retragerea de drept a autorizaţiei de funcţionare a operatorului de piaţă.
    (3) A.S.F. poate suspenda autorizaţia unei pieţe reglementate dacă operatorul de piaţă nu asigură funcţionarea corectă, ordonată şi regulată a acesteia.

    ART. 48
    În cazurile de retragere şi suspendare menţionate la art. 47 vor fi aplicate măsurile prevăzute la art. 131 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 126/2018.

    CAP. II
    Cerinţe privind funcţionarea operatorului de piaţă şi a pieţei reglementate
    SECŢIUNEA 1
    Accesul participanţilor pe piaţa reglementată
    ART. 49
    În aplicarea prevederilor art. 152 alin. (7) din Legea nr. 126/2018, operatorul de piaţă trebuie să notifice A.S.F. lista participanţilor înaintea începerii tranzacţionării în cadrul unei pieţe reglementate, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data obţinerii autorizaţiei.

    ART. 50
    În aplicarea prevederilor art. 147 alin. (2), art. 151 alin. (2) şi art. 153 din Legea nr. 126/2018, operatorul de piaţă stabileşte prin reglementări măsuri disciplinare riguroase şi imparţiale pentru cazurile de încălcări grave ale regulilor stabilite pentru participanţii la piaţă.

    ART. 51
    În aplicarea prevederilor art. 151 din Legea nr. 126/2018, operatorul de piaţă permite accesul pe o piaţă reglementată participanţilor care îndeplinesc cerinţele impuse de regulile pieţei respective, de reglementările A.S.F. şi de reglementările europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Admiterea, suspendarea sau retragerea la/de la tranzacţionare a instrumentelor financiare pe piaţa reglementată
    ART. 52
    Admiterea, suspendarea şi retragerea la/de la tranzacţionare a instrumentelor financiare se realizează cu respectarea prevederilor art. 147 alin. (2) lit. c) şi art. 148-150 din Legea nr. 126/2018 şi ale art. 80 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565al Comisiei din 25 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte cerinţele organizatorice şi condiţiile de funcţionare aplicabile firmelor de investiţii şi termenii definiţi în sensul directivei menţionate, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2017/565.

    ART. 53
    Condiţiile minime pentru admiterea la tranzacţionare pe o piaţă reglementată/SMT a instrumentelor financiare derivate trebuie să includă cel puţin următoarele:
    a) particularităţile contractului derivat să respecte prevederile art. 148 alin. (1) din Legea nr. 126/2018;
    b) termenii contractului trebuie să fie clari şi să permită o corelare între preţul instrumentului financiar derivat şi preţul activului suport;
    c) preţul activului suport trebuie să fie public;
    d) suficiente informaţii specifice, necesare pentru a evalua instrumentul financiar derivat;
    e) acordurile pentru determinarea preţului de decontare a contractului cu instrumente financiare derivate trebuie să asigure faptul că preţul reflectă în mod adecvat preţul activului suport şi minimizează posibilităţile de manipulare;
    f) atunci când un instrument financiar derivat impune livrarea activului suport în schimbul decontării fondurilor băneşti:
    1. trebuie să existe proceduri adecvate privind decontarea şi livrarea activului suport;
    2. trebuie să existe mijloace adecvate pentru obţinerea de informaţii relevante, corecte şi actualizate referitoare la activul suport.    SECŢIUNEA a 3-a
    Monitorizarea respectării regulilor pieţei reglementate şi depistarea abuzului de piaţă
    ART. 54
    (1) Operatorul de piaţă trebuie să urmărească modul în care se efectuează răscumpărarea acţiunilor emise de societăţile comerciale admise la tranzacţionare pe pieţele reglementate, precum şi tranzacţiile bazate pe informaţii confidenţiale, iar în cazul în care se constată încălcarea regulilor de răscumpărare a acestora, operatorul de piaţă notifică A.S.F. în termen de 48 ore de la constatare, adoptând totodată toate măsurile care se impun la nivelul acestuia.
    (2) Operatorul de piaţă trebuie să supravegheze conduita participanţilor la piaţă şi să întreprindă investigaţii în acele probleme care privesc încălcarea reglementărilor pieţei reglementate, cu stabilirea sancţiunilor aferente, şi audieri, după caz.
    (3) În cazul încălcării prevederilor reglementărilor pieţei reglementate, operatorul de piaţă poate aplica sancţiuni, independent de sancţiunile stabilite de A.S.F.

    ART. 55
    Modul de organizare şi funcţionare a sistemului de arbitraj se stabileşte prin reglementările operatorului de piaţă, în conformitate cu prevederile art. 147 alin. (5) din Legea nr. 126/2018.

    ART. 56
    A.S.F. informează ESMA cu privire la orice sistem de arbitraj al operatorului de piaţă.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Mecanisme de întrerupere a tranzacţionării
    ART. 57
    A.S.F. aplică Ghidul ESMA privind calibrarea sistemelor de tip întrerupător de circuit şi publicarea întreruperilor tranzacţionării în temeiul MiFID II, prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 58
    Locurile de tranzacţionare pun în funcţiune mecanisme pentru a întrerupe sau a restricţiona temporar tranzacţionarea dacă există o evoluţie semnificativă a preţurilor la un instrument financiar, cu respectarea prevederilor Ghidului ESMA prevăzut la art. 57.

    SECŢIUNEA a 5-a
    Cerinţe privind transparenţa pre- şi posttranzacţionare în cadrul pieţei reglementate
    ART. 59
    Operatorul de piaţă respectă cerinţele de transparenţă impuse conform prevederilor Regulamentului (UE) nr. 600/2014.

    ART. 60
    A.S.F. poate acorda derogări de la cerinţele de transparenţă pre şi posttranzacţionare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 600/2014.

    ART. 61
    A.S.F. poate aproba procedurile operatorului de piaţă prin care se stabileşte amânarea publicării detaliilor unor tranzacţii, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) nr. 600/2014.

    CAP. III
    Supravegherea operatorilor de piaţă
    SECŢIUNEA 1
    Raportări privind activitatea operatorului de piaţă
    ART. 62
    (1) În aplicarea prevederilor art. 153 alin. (3) din Legea nr. 126/2018, operatorul de piaţă notifică în maximum o zi lucrătoare A.S.F. cu privire la situaţiile prevăzute de art. 81 şi 82 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565, precum şi cu privire la soluţionarea situaţiei sau măsurile de remediere.
    (2) Acordurile, alianţele sau cooperările specifice obiectului de activitate vor fi notificate în prealabil A.S.F.

    ART. 63
    (1) Operatorul de piaţă are obligaţia să transmită A.S.F. toate hotărârile adunărilor generale ale acţionarilor şi ale consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere şi, respectiv, deciziile directorilor/membrilor directoratului referitoare la activitatea de administrare a pieţelor financiare, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data la care au avut loc şedinţele.
    (2) La cererea A.S.F., operatorul de piaţă trebuie să transmită procesele-verbale aferente şedinţelor adunărilor generale ale acţionarilor.

    ART. 64
    (1) Operatorul de piaţă trebuie să organizeze şi să conducă contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale normelor A.S.F. emise în aplicarea Legii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi să întocmească situaţii financiare anuale şi, după caz, situaţii financiare anuale consolidate, care să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, a performanţei financiare, a fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte aspecte legate de activitatea desfăşurată. Evidenţa contabilă şi situaţiile financiare ale unui operator de piaţă trebuie să reflecte, de asemenea, operaţiunile şi situaţia financiară a sucursalelor şi a filialelor, pe bază individuală şi, respectiv, pe bază consolidată.
    (2) Situaţiile financiare anuale ale unui operator de piaţă şi, după caz, situaţiile financiare anuale consolidate trebuie să fie auditate de auditor financiar, în conformitate cu standarde şi practici acceptate pe plan internaţional.

    ART. 65
    (1) A.S.F. poate solicita efectuarea de activităţi de audit la un operator de piaţă în alte scopuri decât cel prevăzut la art. 64 alin. (2).
    (2) La solicitarea A.S.F., auditorul operatorului de piaţă are obligaţia să furnizeze orice detalii, clarificări, explicaţii legate de activitatea de audit desfăşurată.

    ART. 66
    (1) Operatorul de piaţă are obligaţia să transmită A.S.F., anual, în termen de maximum 150 de zile de la încheierea exerciţiului financiar, următoarele:
    a) situaţia financiară anuală;
    b) raportul auditorului financiar;
    c) raportul auditorului intern;
    d) raportul consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere;
    e) raportul de activitate al operatorului de piaţă întocmit de directori/membrii directoratului şi aprobat de consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere.

    (2) Un raport sintetic de activitate al operatorului de piaţă va fi publicat pe pagina proprie de internet.
    (3) Raportul menţionat la alin. (1) lit. e) va fi întocmit şi prezentat, ţinându-se cont de următoarele cerinţe organizaţionale:
    a) separarea funcţiilor operaţionale şi de control şi procedura de administrare a conflictelor de interese;
    b) controlul operaţiunilor, cu specificarea sarcinilor şi responsabilităţilor, cu privire, în special, la monitorizarea şi corectarea neregulilor;
    c) procedurile de raportare la diferite niveluri ale structurii de conducere, cu indicarea specifică a raportării erorilor apărute şi măsurile luate pentru eliminarea acestora.

    (4) Raportul menţionat la alin. (1) lit. e) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    a) organigrama şi structura funcţională;
    b) delegarea atribuţiilor;
    c) structura mecanismului de control intern şi principalele rezultate ale activităţii de control la toate nivelurile structurii organizatorice;
    d) măsurile adoptate pentru a asigura conformitatea cu regulile şi buna funcţionare a pieţelor reglementate, cu referire în special la mijloacele tehnice;
    e) evaluarea măsurilor adoptate pentru limitarea riscurilor, subliniind orice problemă de natură operaţională apărută.

    (5) Operatorul de piaţă are obligaţia să testeze echipamentele informatice şi programul electronic de tranzacţionare, în special cu privire la măsurile de securitate ale sistemului informatic, precum şi la procedurile de recuperare, în conformitate cu prevederile Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 4/2018 privind gestionarea riscurilor operaţionale generate de sistemele informatice utilizate de entităţile autorizate/avizate/înregistrate, reglementate şi/sau supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Norma A.S.F. nr. 4/2018.
    (6) Comitetul de audit al operatorului de piaţă întocmeşte un raport anual privind activitatea desfăşurată potrivit atribuţiilor sale şi îl transmite A.S.F., cu respectarea cerinţelor art. 35 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 27/2015 privind activitatea de audit financiar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare. Raportul anual va cuprinde şi recomandările formulate şi adresate consiliului de administraţie/consiliului de supraveghere cu privire la controlul intern, auditul intern şi auditul financiar.
    (7) Operatorul de piaţă are obligaţia să transmită A.S.F., anual, până la data de 30 iunie, raportul anual de autoevaluare efectuat conform prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2017/584 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare în care sunt precizate cerinţele organizatorice pentru locurile de tranzacţionare.

    ART. 67
    Operatorul de piaţă are obligaţia să transmită A.S.F., în termenul stabilit prin reglementările A.S.F. aplicabile entităţilor supravegheate de A.S.F., Sectorul instrumentelor şi investiţiilor financiare, raportările contabile semestriale care vor cuprinde următoarele situaţii:
    1. situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
    2. situaţia veniturilor şi cheltuielilor;
    3. note explicative.


    ART. 68
    (1) Operatorul de piaţă are obligaţia de a transmite la A.S.F. trimestrial un raport cuprinzând următoarele informaţii:
    a) situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
    b) situaţia veniturilor şi cheltuielilor, respectând structura raportărilor semestriale;
    c) situaţia activelor financiare cu grad mare de lichiditate;
    d) cauzele care au determinat apariţia unor modificări faţă de conţinutul raportărilor trimestriale anterioare, dacă este cazul.

    (2) Raportările trimestriale se transmit A.S.F. în cel mult 45 de zile de la sfârşitul fiecărui trimestru.

    ART. 69
    Modificarea orarului de tranzacţionare al unui loc de tranzacţionare se notifică A.S.F. şi participanţilor, cu cel puţin 30 de zile lucrătoare anterior intrării în vigoare a acestuia.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Raportări privind activitatea pieţei reglementate
    ART. 70
    (1) Operatorul de piaţă trebuie să evidenţieze distinct pentru fiecare şedinţă tranzacţiile încheiate pe fiecare piaţă reglementată administrată.
    (2) Înregistrările electronice ale tranzacţiilor menţionate la alin. (1) vor fi păstrate pe o perioadă minimă de 10 ani.

    ART. 71
    (1) Raportul zilnic întocmit pentru fiecare piaţă se transmite la A.S.F., în format electronic, cel târziu cu o oră înaintea deschiderii următoarei şedinţe de tranzacţionare, şi va cuprinde cel puţin următoarele:
    1. Raportul cuprinzând tranzacţiile efectuate:
    a) tichet;
    b) parte;
    c) data şi ora tranzacţiei;
    d) simbol;
    e) codul MIC al pieţei;
    f) codul intern al pieţei;
    g) preţ;
    h) preţ brut (specific obligaţiunilor - dirty price);
    i) volum;
    j) valoare;
    k) cod broker;
    l) cod membru;
    m) user broker;
    n) cont intern;
    o) cont global;
    p) tip cont;
    q) număr ordin;
    r) data decontării;
    s) tip instrument;
    t) starea pieţei la momentul tranzacţiei;
    u) starea tranzacţiei;
    v) moneda;
    w) derogări de transparenţă.

    2. Raportul cuprinzând ordinele introduse/administrate:
    a) număr ordin;
    b) status ordin;
    c) simbol;
    d) piaţa;
    e) data şi ora introducerii;
    f) data şi ora modificării;
    g) valabil până la;
    h) sens;
    i) volum ordin;
    j) preţ;
    k) tip iniţial de preţ;
    l) restricţie volum;
    m) SSIF;
    n) user SSIF;
    o) cont;
    p) tip cont;
    q) număr cont intern;
    r) volum vizibil;
    s) tip termen;
    t) preţ de declanşare;
    u) tip modificare;
    v) tichetul ultimei tranzacţii;
    w) ultima cantitate;
    x) ultimul preţ.

    3. Raportul privind sumarul zilnic de tranzacţionare.

    (2) Raportul lunar întocmit pentru fiecare piaţă se transmite la A.S.F., în format electronic, în termen de maximum 10 zile de la sfârşitul lunii pentru care se face raportarea, şi va cuprinde cel puţin următoarele:
    a) valoarea totală a tranzacţiilor şi evoluţia comparativă cu luna precedentă a valorii acesteia;
    b) numărul instrumentelor financiare tranzacţionate, comparativ cu numărul înregistrat în luna precedentă;
    c) numărul tranzacţiilor, comparativ cu numărul înregistrat în luna precedentă;
    d) evoluţia indicilor pieţei respective.

    (3) Raportul anual de activitate întocmit pentru fiecare piaţă trebuie să cuprindă cel puţin volumul tranzacţiilor pentru fiecare tip de instrument financiar, pentru anul încheiat şi pentru anul anterior. Acest raport se va transmite A.S.F. împreună cu raportul operatorului de piaţă, în termenul prevăzut la art. 66 alin. (1).
    (4) Rapoartele lunare şi anuale, cu excepţia informaţiilor confidenţiale, vor fi făcute publice în termenele prevăzute la alin. (2) şi (3), pe pagina de internet a operatorului de piaţă.

    TITLUL III
    SMT şi SOT
    CAP. I
    Constituirea şi funcţionarea SMT şi SOT
    SECŢIUNEA 1
    Aprobarea constituirii SMT şi SOT
    ART. 72
    (1) Este interzis S.S.I.F. şi operatorilor de piaţă să administreze un SMT sau un SOT înainte de a solicita A.S.F. şi de a obţine aprobarea constituirii respectivului SMT/SOT.
    (2) SMT/SOT se înscriu în Registrul A.S.F., după constituirea acestora.
    (3) A.S.F. decide cu privire la aprobarea constituirii SMT/SOT în termen de 90 de zile de la data depunerii cererii şi a documentelor complete prevăzute la art. 75. Prin decizia de aprobare a constituirii SMT/SOT vor fi aprobate şi regulile sale de funcţionare, precum şi administrarea acestuia de către respectivul operator de piaţă/S.S.I.F.

    ART. 73
    (1) Pot solicita aprobarea constituirii unui SMT/SOT:
    a) operatorii de piaţă;
    b) instituţiile de credit;
    c) societăţile de servicii de investiţii financiare care au un capital iniţial reprezentând echivalentul în lei a cel puţin 730.000 euro.

    (2) Prevederile prezentului regulament aplicabile S.S.I.F. care administrează un SMT/SOT se aplică în mod corespunzător şi instituţiilor de credit care administrează un SMT/SOT în condiţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 126/2018, termenul S.S.I.F. urmând a fi înlocuit în mod corespunzător cu termenul instituţie de credit.

    ART. 74
    Denumirea unui SMT/SOT trebuie să fie astfel stabilită încât să nu fie de natură a produce confuzie cu denumirea altei entităţi autorizate să funcţioneze pe teritoriul României şi nu trebuie să conţină termeni ca „bursă de valori“, „piaţă reglementată“ sau combinaţii ale acestor sintagme, chiar şi luate în parte.

    ART. 75
    (1) Cererea operatorului de piaţă/S.S.I.F. privind aprobarea constituirii şi administrării SMT/SOT trebuie să fie însoţită de informaţiile prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824 al Comisiei din 25 mai 2016 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare privind conţinutul şi formatul descrierii funcţionării sistemelor multilaterale de tranzacţionare şi a sistemelor organizate de tranzacţionare şi privind notificarea Autorităţii Europene pentru Valori Mobiliare şi Pieţe în conformitate cu Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare, denumit în continuare Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/824, precum şi de următoarele documente:
    a) hotărârea organului statutar al operatorului de piaţă/S.S.I.F. privind înfiinţarea şi administrarea unui SMT/SOT;
    b) actul constitutiv sau actul adiţional la acesta, cuprinzând informaţii cu privire la includerea în obiectul de activitate al operatorului de piaţă/S.S.I.F. a activităţii de administrare a unui SMT/SOT;
    c) organigrama operatorului de piaţă/S.S.I.F.;
    d) regulile de funcţionare a SMT/SOT;
    e) contractul cu un depozitar central/o contraparte centrală, după caz;
    f) orarul de funcţionare a SMT/SOT;
    g) procedurile cu privire la modul de soluţionare a disputelor dintre participanţii sau membrii la SMT/SOT şi operatorul de piaţă/S.S.I.F. care administrează sistemul respectiv;
    h) categoriile, nivelurile şi plafoanele comisioanelor şi tarifelor ce vor fi practicate, cu respectarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2017/573 al Comisiei din 6 iunie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare în ceea ce priveşte standardele tehnice de reglementare referitoare la cerinţele de asigurare a unor servicii de colocare şi a unor structuri de taxare echitabile şi nediscriminatorii, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2017/573;
    i) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului prevăzut pentru aprobarea constituirii şi administrării SMT/SOT şi a înscrierii în Registrul A.S.F.;
    j) studiu de fezabilitate cuprinzând cel puţin informaţii privind sistemul de tranzacţionare utilizat şi caracteristicile acestuia şi estimarea volumului operaţiunilor pentru cel puţin un an de activitate;
    k) copia contractului încheiat cu un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România şi care îndeplineşte criteriile comune stabilite de A.S.F. şi Camera Auditorilor Financiari din România;
    l) lista şi dovada deţinerii cu titlu legal a echipamentelor tehnice, în copie, respectiv dovada dreptului de utilizare şi acces la acestea, care vor fi folosite în scop unic pentru realizarea obiectului de activitate supus autorizării;
    m) copie a deţinerii cu titlu legal a dreptului de proprietate sau, după caz, de utilizare a programului electronic de tranzacţionare, care va fi folosit pentru activitatea supusă autorizării, sau declaraţia pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al operatorului de piaţă/S.S.I.F., din care să rezulte că programul electronic de tranzacţionare este produs de către departamentul informatic al acestuia, precum şi manualul de operare al acestuia;
    n) raportul de audit realizat de un auditor de sisteme informatice independent faţă de operatorul de piaţă/S.S.I.F., care să certifice îndeplinirea cerinţelor tehnice şi gradul de siguranţă al sistemului utilizat de operatorul de piaţă/S.S.I.F.; raportul trebuie să conţină şi dovada efectuării testelor anterior lansării în producţie a sistemului, precum şi planul de testare aplicat;
    o) declaraţia pe propria răspundere, sub semnătură olografă, din partea reprezentantului legal al operatorului de piaţă/S.S.I.F., din care să rezulte faptul că societatea respectivă respectă condiţiile prevăzute de Legea nr. 126/2018, de prezentul regulament şi de reglementările europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE;
    p) lista cuprinzând specimenele de semnături pentru reprezentantul/reprezentanţii operatorului de piaţă/S.S.I.F. în relaţia cu A.S.F.;
    q) dovada acordului de principiu din partea a cel puţin trei membri sau utilizatori care urmează să utilizeze în mod activ şi real SMT/SOT;
    r) orice alte documente pe care A.S.F. le poate solicita pentru evaluarea respectării condiţiilor de autorizare.

    (2) În aplicarea prevederilor art. 67-74 din Legea nr. 126/2018 şi a prevederilor Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2016/824, regulile de funcţionare a SMT/SOT trebuie să cuprindă următoarele informaţii:
    a) tipurile de ordine ce pot fi introduse în sistem şi principiile pe baza cărora sunt puşi în prezenţă cumpărătorii şi vânzătorii, modul de formare a preţului, structurile şi modul de funcţionare a sistemului, precum şi regulile de administrare a acestuia;
    b) contractele standard care reglementează relaţia operatorului de piaţă/S.S.I.F. cu participanţii sau membrii şi emitenţii instrumentelor financiare;
    c) metodele de supraveghere a respectării regulilor şi măsurile ce se iau în caz de încălcare a acestora;
    d) regulile privind respectarea cerinţelor A.S.F. cu privire la prevenirea şi detectarea abuzurilor pe piaţă, prevenirea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism.

    (3) Orice modificări ale regulilor de funcţionare ale SMT/SOT trebuie să fie supuse în prealabil aprobării A.S.F., anterior comunicării lor către participanţii sau membrii şi emitenţii ale căror instrumentele financiare se tranzacţionează în cadrul sistemelor respective.
    (4) Transmiterea către A.S.F. a informaţiilor menţionate la alin. (1)-(3) se realizează conform art. 9 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/824.

    ART. 76
    (1) A.S.F. este în drept să retragă aprobarea de constituire şi administrare a unui SMT/SOT în următoarele situaţii:
    a) la cererea operatorului de piaţă/S.S.I.F.;
    b) dacă operatorul de piaţă/S.S.I.F. nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza aprobării constituirii şi administrării SMT/SOT;
    c) dacă aprobarea constituirii SMT/SOT a fost obţinută pe baza unor declaraţii sau informaţii false ori care au indus în eroare;
    d) dacă operatorul de piaţă/S.S.I.F. a încălcat prevederile Legii nr. 126/2018, ale prezentului regulament şi ale reglementărilor europene emise în aplicarea Directivei 2014/65/UE cu privire la administrarea unui SMT/SOT;
    e) dacă SMT/SOT nu a început să funcţioneze în termen de maximum 6 luni de la aprobarea constituirii şi administrării acestuia de către operatorul de piaţă/S.S.I.F. sau dacă în cadrul acestuia nu s-au efectuat tranzacţii pentru o perioadă mai mare de 6 luni.

    (2) Suspendarea sau retragerea autorizaţiei unui S.S.I.F. ori a unui operator de piaţă care administrează un SMT/SOT va atrage automat şi suspendarea sau retragerea aprobării constituirii SMT/SOT acordate de A.S.F. acestuia.

    ART. 77
    (1) Retragerea autorizaţiei de constituire a unui SMT/SOT la cererea unui operator de piaţă/S.S.I.F. se face pe baza unei cereri de retragere înaintate către A.S.F., însoţită de documentele menţionate la alin. (2).
    (2) În vederea retragerii autorizaţiei menţionate la alin. (1), cererea de retragere formulată de operatorul de piaţă/S.S.I.F. trebuie să fie motivată şi însoţită de următoarele documente:
    a) hotărârea organului statutar de încetare a activităţii SMT/SOT cu menţionarea datei de la care încetează activitatea acestuia;
    b) declaraţia pe propria răspundere a directorului operatorului de piaţă/S.S.I.F., în original, din care să rezulte că pe SMT/SOT administrat nu au fost efectuate operaţiuni după data stabilită în hotărârea organului statutar prin care s-a aprobat solicitarea retragerii constituirii şi administrării acestuia;
    c) dovada achitării datoriilor faţă de participanţi sau membri, A.S.F. şi faţă de orice alte entităţi implicate ale pieţei de capital;
    d) notă explicativă cu privire la constituirea arhivei aferente activităţii SMT/SOT care va conţine documentele şi înregistrările aferente acesteia şi hotărârea organului statutar cu indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact ale persoanei responsabile cu administrarea arhivei societăţii; arhiva societăţii se păstrează conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, pentru o perioadă de minimum 10 ani;
    e) dovada încetării relaţiilor contractuale ale operatorului de piaţă/S.S.I.F. cu depozitarul central/contrapartea centrală, aferente desfăşurării activităţii SMT/SOT administrat pentru care se depune cerere de retragere, după caz;
    f) documente justificative care atestă faptul că au încetat relaţiile contractuale cu emitenţii/participanţii/membrii pentru care s-au oferit servicii prin intermediul SMT/SOT;
    g) cererea de autorizare a modificărilor Regulamentului de organizare şi funcţionare şi organigrama operatorului de piaţă/S.S.I.F., modificate ca urmare a încetării activităţii desfăşurate în cadrul SMT/SOT, în cazul în care se impune o asemenea modificare;
    h) documente justificative care atestă îndeplinirea condiţiilor transferului/retragerii emitenţilor pentru care s-au oferit servicii prin intermediul SMT/SOT, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare aplicabile;
    g) orice alte documente şi informaţii pe care A.S.F. le consideră necesare pentru soluţionarea cererii.

    (3) A.S.F. va decide cu privire la retragerea autorizaţiei de constituire şi administrare a unui SMT/SOT la data constatării îndeplinirii condiţiilor necesare pentru asigurarea protecţiei investitorilor, dar nu mai târziu de 90 de zile de la data înregistrării documentaţiei complete prevăzute la alin. (2).

    SECŢIUNEA a 2-a
    Tranzacţionarea şi finalizarea tranzacţiilor în cadrul unui SMT/SOT
    ART. 78
    (1) În aplicarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. k) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/824, operatorul de piaţă/S.S.I.F. trebuie să notifice A.S.F. lista participanţilor sau membrilor înaintea începerii tranzacţionării în cadrul SMT/SOT, dar nu mai târziu de 3 luni de la data aprobării constituirii acestuia.
    (2) Operatorul de piaţă/S.S.I.F. are obligaţia să notifice A.S.F. accesul sau excluderea unui participant sau membru în/din SMT/SOT în termen de maximum două zile lucrătoare de la eveniment.

    ART. 79
    (1) În vederea menţinerii integrităţii sistemului tehnic care asigură înregistrarea, administrarea şi executarea ordinelor, precum şi raportarea tranzacţiilor derulate în cadrul unui SMT/SOT, un operator de piaţă/S.S.I.F. respectă cerinţele impuse de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 2016/824, precum şi următoarele obligaţii:
    a) să efectueze teste cu respectarea prevederilor Normei A.S.F. nr. 4/2018 pentru a verifica posibilitatea sistemului de a procesa ordinele în timp real şi în mod echitabil şi de a administra variaţiile substanţiale ale volumului tranzacţionat; testele trebuie realizate atât anterior lansării în producţie a sistemului, cât şi ulterior, în perioada de funcţionare a acestuia;
    b) să asigure recuperarea datelor pierdute, în cazul unor disfuncţionalităţi ale sistemului;
    c) să notifice prompt A.S.F. cu privire la toate modificările produse în sistemele sale.

    (2) Operatorul de piaţă/S.S.I.F. trebuie să se asigure că procedurile electronice ale SMT/SOT înregistrează tranzacţiile în aşa fel încât să se poată efectua o căutare pe fiecare instrument financiar tranzacţionat, fiecare tranzacţie şi fiecare participant sau membru în cadrul sistemului.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Monitorizarea respectării regulilor unui SMT/SOT şi depistarea abuzului de piaţă
    ART. 80
    În aplicarea prevederilor art. 105 din Legea nr. 126/2018, operatorul de piaţă/S.S.I.F. notifică în maximum o zi lucrătoare A.S.F. cu privire la situaţiile prevăzute de art. 81 şi 82 din Regulamentul delegat (UE) 2017/565.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Cerinţe privind transparenţa pre- şi posttranzacţionare în cadrul unui SMT/SOT
    ART. 81
    (1) Operatorul de piaţă/S.S.I.F. care administrează un SMT/SOT respectă obligaţiile de transparenţă impuse de Regulamentul (UE) nr. 600/2014, cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (1) lit. i) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/824.
    (2) Operatorul de piaţă/S.S.I.F. din România care doreşte tranzacţionarea, fără acordul emitentului, în cadrul SMT/SOT pe care îl administrează, a unor valori mobiliare emise într-un stat nemembru şi tranzacţionate pe o piaţă din acel stat are obligaţia de a include în regulile de funcţionare prevederi în acest sens, care se vor referi cel puţin la:
    a) modalitatea în care operatorul de piaţă/S.S.I.F. se asigură că investitorii sunt informaţi periodic şi continuu cu privire la respectivul emitent;
    b) retragerea respectivelor valori mobiliare de la tranzacţionare din cadrul SMT/SOT în situaţia în care acestea nu mai sunt disponibile pentru tranzacţionare pe piaţa din statul nemembru sau nu se mai pot asigura informaţii pentru investitorii locali.


    CAP. II
    Supravegherea SMT şi SOT
    ART. 82
    Operatorul de piaţă/S.S.I.F. trebuie să asigure accesul A.S.F. în timp real la sistemul SMT/SOT administrat.

    ART. 83
    (1) Operatorul de piaţă/S.S.I.F. trebuie să evidenţieze distinct tranzacţiile încheiate în cadrul SMT/SOT, în conformitate cu prevederile art. 71 alin. (1), acestea urmând a fi făcute publice pe pagina de internet a operatorului de piaţă/S.S.I.F., până cel târziu la începutul următoarei şedinţe de tranzacţionare, dar fără a depăşi 24 de ore.
    (2) Operatorul de piaţă/S.S.I.F. trebuie să transmită la A.S.F. un raport anual, pentru anul încheiat şi pentru anul anterior. Acest raport se va transmite până la data de 31 ianuarie a anului următor celui pentru care se face raportarea. Raportul anual al operatorului de piaţă/S.S.I.F. trebuie să includă lista participanţilor la SMT/SOT constituit şi administrat de acesta.

    ART. 84
    (1) În scopul asigurării protecţiei investitorilor, operatorii de piaţă/S.S.I.F. trebuie să păstreze pentru o perioadă de cel puţin 10 ani, în format electronic, următoarele:
    a) toate rapoartele ce trebuie întocmite în conformitate cu art. 83;
    b) notificările făcute de operatorul de piaţă/S.S.I.F. către participanţii la SMT/SOT, referitoare la orarul de tranzacţionare, disfuncţionalităţi ale sistemului, modificări ale procedurilor de sistem, restricţii sau limitări privind accesul în SMT/SOT;
    c) cel puţin o copie a procedurilor de acces la SMT/SOT, precum şi a documentelor referitoare la decizia operatorului de piaţă/S.S.I.F. de acordare, refuz sau limitare a accesului oricărei persoane la sistem;
    d) orice alte documente întocmite sau primite de operatorul de piaţă/S.S.I.F., care justifică operaţiunile din cadrul sistemului.

    (2) Fiecare operator de piaţă/S.S.I.F. trebuie să furnizeze A.S.F., la cerere, sub semnătură electronică, în cel mult 4 zile lucrătoare, copii ale evidenţelor SMT/SOT ce trebuie să fie păstrate conform alin. (1).

    TITLUL IV
    Înregistrarea instrumentelor financiare derivate la A.S.F.
    ART. 85
    (1) Instrumentele financiare derivate se înregistrează la A.S.F. înainte de începerea tranzacţionării acestora pe un loc de tranzacţionare autorizat de A.S.F.
    (2) Certificatul de înregistrare a instrumentelor financiare derivate la A.S.F. se emite în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea documentaţiei complete în acest sens. În cazul respingerii unei cereri de înregistrare, A.S.F. emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.
    (3) Orice solicitare a A.S.F. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (2) care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificări, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 60 de zile de la data solicitării A.S.F. sub sancţiunea respingerii cererii.

    ART. 86
    (1) Pentru înregistrarea la A.S.F. a instrumentelor financiare derivate, administratorul locului de tranzacţionare transmite o cerere însoţită de următoarele documente:
    a) elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate;
    b) hotărârea organului statutar de aprobare a elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate;
    c) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru înregistrarea instrumentelor financiare derivate.

    (2) Cererea prevăzută la alin. (1) menţionează locul de tranzacţionare pe care se vor tranzacţiona instrumentele financiare derivate.
    (3) După înregistrarea instrumentelor financiare derivate la A.S.F., administratorul locului de tranzacţionare stabileşte data începerii tranzacţionării.
    (4) Înainte de începerea tranzacţionării unui instrument financiar derivat înregistrat la A.S.F., administratorul locului de tranzacţionare va publica pe website-ul propriu următoarele:
    a) elementele caracteristice prevăzute în certificatul de înregistrare menţionat la art. 85 alin. (2);
    b) data începerii tranzacţionării;
    c) limita zilnică de variaţie, dacă este cazul;
    d) marja iniţială, dacă este cazul.


    ART. 87
    Elementele caracteristice ale instrumentelor financiare derivate care se supun înregistrării la A.S.F. trebuie să cuprindă, după caz, cel puţin următoarele:
    1. simbolul;
    2. activul suport;
    3. mărimea obiectului contractului sau multiplicatorul;
    4. modalitatea de determinare a preţului la care se efectuează marcarea zilnică la piaţă (preţ zilnic de decontare);
    5. lunile de iniţiere;
    6. stilul (european, american etc.);
    7. numărul minim de serii şi modalitatea de caracterizare a unei serii;
    8. ultima zi de tranzacţionare;
    9. data scadenţei;
    10. data exercitării;
    11. data expirării opţiunii;
    12. modalitatea de determinare a preţului de lichidare la scadenţă (preţ final de decontare);
    13. modalitatea de executare la scadenţă a poziţiilor rămase deschise, în evidenţa contrapărţii centrale, respectiv decontare finală în fonduri sau livrare fizică;
    14. modul de exercitare a opţiunii;
    15. modul de decontare la exercitarea opţiunii, respectiv decontare în fonduri sau livrare fizică;
    16. modalitatea de determinare a preţului de lichidare în situaţia în care instrumentul financiar derivat este retras de la tranzacţionare.


    ART. 88
    (1) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate menţionate la art. 87, precum şi, dacă este cazul, marja iniţială şi limita zilnică de variaţie admisă a unui instrument financiar derivat se notifică A.S.F. anterior publicării pe website-ul administratorului locului de tranzacţionare.
    (2) Modificările limitei zilnice de oscilaţie admisă şi ale nivelului marjei iniţiale intră în vigoare cel mai devreme în 24 de ore după publicarea acestora pe web-site-ul administratorului locului de tranzacţionare.
    (3) Modificările elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor futures şi ale contractelor cu opţiuni prevăzute la art. 87 pct. 4-15 se aplică contractelor care se iniţiază ulterior publicării respectivelor modificări pe website-ul administratorului locului de tranzacţionare.
    (4) Modificarea elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor futures şi ale contractelor cu opţiuni prevăzute la art. 87 pct. 2 şi 3, precum şi modificarea elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate de tipul contractelor financiare pentru diferenţă implică înregistrarea a noi instrumente financiare derivate în conformitate cu prevederile art. 86.

    ART. 89
    Ajustarea elementelor caracteristice ale instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F. efectuată ca urmare a modificărilor intervenite în activul suport al respectivelor instrumente nu implică înregistrarea de noi instrumente financiare derivate la A.S.F.

    ART. 90
    (1) Radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F. are loc în următoarele cazuri:
    a) la cererea administratorului locului de tranzacţionare;
    b) ca urmare a retragerii autorizaţiei administratorului locului de tranzacţionare sau a locului de tranzacţionare;
    c) când nu mai există activul suport;
    d) când nu mai sunt îndeplinite condiţiile de admitere la tranzacţionare pe un loc de tranzacţionare.

    (2) Pentru radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F., în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), administratorul locului de tranzacţionare prezintă o cerere însoţită de următoarele documente:
    a) hotărârea organului statutar de radiere a instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F.;
    b) dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru radierea instrumentelor financiare derivate înregistrate la A.S.F.


    TITLUL V
    Dispoziţii tranzitorii şi finale
    ART. 91
    Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează potrivit cap. I şi II din titlul X din Legea nr. 126/2018.

    ART. 92
    Toate documentele prevăzute în prezentul regulament, necesare autorizării, precum şi cele referitoare la evidenţe şi raportări vor fi transmise A.S.F. în limba română. Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice străine vor fi prezentate în copie şi în traducere legalizată.

    ART. 93
    Transmiterea în original a documentelor prevăzute de reglementările A.S.F. de către administratorii locurilor de tranzacţionare, la solicitarea organelor judiciare sau a altor autorităţi publice, se realizează cu respectarea următoarelor condiţii:
    a) la sediul administratorului locului de tranzacţionare se păstrează o copie a fiecărui document ce se transmite în original, în aceleaşi condiţii ca documentul original;
    b) reprezentantul legal al administratorului locului de tranzacţionare şi, după caz, persoana care îndeplineşte funcţia de conformitate în cadrul administratorului locului de tranzacţionare certifică conformitatea fiecărei copii cu documentul original;
    c) copia trebuie să poarte menţiunea „copie conformă cu originalul“ şi semnătura reprezentantului legal şi, după caz, a persoanei care îndeplineşte funcţia de conformitate în cadrul administratorului locului de tranzacţionare;
    d) dovada transmiterii documentelor în original, care se arhivează împreună cu copia menţionată la lit. a).


    ART. 94
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

    ART. 95
    (1) Prezentul regulament se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în Buletinul şi pe site-ul A.S.F şi intră în vigoare la data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă:
    a) Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 15/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 2/2006 privind pieţele reglementate şi sistemele alternative de tranzacţionare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 din 14 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) Ordinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2006 pentru aprobarea Instrucţiunii nr. 3/2006 privind înregistrarea instrumentelor financiare derivate la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 29 martie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1.522 din 26.10.2009*).
    *) Decizia Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1.522 din 26.10.2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară,
                    Leonardo Badea

    Bucureşti, 19 noiembrie 2018.
    Nr. 13.
    ANEXA 1


┌──────────────────────────────────────────────────┐
│Opis documente pentru autorizarea operatorului de │
│piaţă │
│............................................. ^1 │
│^1 Se va completa denumirea solicitantului. │
├─────────────────────────────────┬────────────────┤
│1. Actul constitutiv: │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│- original │[] │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│- copie purtând încheiere de dată│[] │
│certă, în original │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│2. Copia încheierii judecătorului│ │
│delegat de pe lângă oficiul │ │
│registrului comerţului privind │[] │
│constituirea şi înregistrarea │ │
│societăţii │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│3. Copia certificatului de │ │
│înregistrare la oficiul │[] │
│registrului comerţului │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│4. Dovada deţinerii capitalului │ │
│social subscris şi integral │ │
│vărsat, respectiv capitalului │ │
│iniţial, conform art. 9 din │[] │
│Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 │ │
│privind locurile de │ │
│tranzacţionare │ │
├────────────┬────────────────────┼────────────────┤
│ │ │Regulile interne│
│ │ │privind │
│5. │Regulament de │procedurile de │
│Regulamente │organizare şi │lucru, de │
│ │funcţionare │supraveghere şi │
│ │ │de control │
│ │ │intern │
├────────────┼────────────────────┼────────────────┤
│ │[] │[] │
├────────────┴────────────────────┼────────────────┤
│6. Regulamentele şi procedurile │ │
│pieţei/pieţelor reglementate │ │
│pentru care operatorul de piaţă │ │
│solicită autorizarea^2 │ │
│^2 Vor fi enumerate regulamentele│ │
│şi procedurile fiecărei pieţe │ │
│reglementate pentru care │[] │
│operatorul de piaţă solicită │ │
│aprobarea. Textul integral al │ │
│regulamentelor şi procedurilor, │ │
│pe suport hârtie şi în format │ │
│electronic, va fi anexat la │ │
│prezentul opis. │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│7. Studiu de fezabilitate │ │
│cuprinzând cel puţin informaţii │ │
│privind necesitatea punerii în │ │
│funcţiune a sistemului/sistemelor│ │
│de tranzacţionare, estimarea │[] │
│volumului operaţiunilor pentru │ │
│cel puţin un an de activitate şi │ │
│caracteristicile sistemului │ │
│proiectat/existent │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│8. Copia actului care atestă │ │
│deţinerea cu titlu legal a │ │
│spaţiului necesar funcţionării │ │
│operatorului de piaţă, │ │
│materializat prin una dintre │ │
│următoarele forme:^3 │ │
│^3 Contractul de închiriere │ │
│trebuie să fie valabil cel puţin │ │
│12 luni de la data depunerii │[] │
│cererii de autorizare. Actul de │ │
│spaţiu va fi reînnoit şi depus la│ │
│A.S.F. în maximum 15 zile de la │ │
│data expirării. Nu se acceptă │ │
│contracte de subînchiriere sau de│ │
│asociere în participaţiune ca │ │
│dovadă a deţinerii spaţiului │ │
│destinat sediului social/sediului│ │
│central. │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│- act de proprietate ce trebuie │ │
│încheiat în formă autentică, │ │
│transcris în registrul de │ │
│transcripţii imobiliare sau │[] │
│înscris în cartea funciară de pe │ │
│lângă judecătoria în a cărei rază│ │
│se află imobilul; │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│- contract de închiriere care │ │
│trebuie să conţină o clauză de │ │
│reînnoire şi să fie înregistrat, │[] │
│dacă este cazul, la autoritatea │ │
│fiscală. │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│9. Copia contractului cu │ │
│depozitarul central care │ │
│administrează sistemul de │[] │
│compensare-decontare şi, după │ │
│caz, contractul cu contrapartea │ │
│centrală │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│10. Copia contractului încheiat │ │
│cu un auditor financiar, membru │ │
│al Camerei Auditorilor Financiari│ │
│din România, şi care îndeplineşte│[] │
│criteriile comune stabilite de │ │
│A.S.F. şi de Camera Auditorilor │ │
│Financiari din România │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│11. Categoriile, nivelurile şi │ │
│plafoanele comisioanelor şi │ │
│tarifelor ce vor fi practicate, │ │
│dacă au fost aprobate de organul │ │
│statutar al operatorului de piaţă│[] │
│la momentul autorizării, cu │ │
│respectarea prevederilor │ │
│Regulamentului delegat (UE) 2017/│ │
│573. │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│12. Lista şi dovada deţinerii cu │ │
│titlu legal a echipamentelor │ │
│tehnice, în copie, respectiv │ │
│dovada dreptului de utilizare şi │[] │
│acces la acestea, care vor fi │ │
│folosite în scop unic pentru │ │
│realizarea obiectului de │ │
│activitate supus autorizării │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│13. Copia deţinerii cu titlu │ │
│legal a dreptului de proprietate │ │
│sau, după caz, de utilizare a │ │
│programului electronic de │ │
│tranzacţionare, care va fi │ │
│folosit numai pentru activitatea │ │
│supusă autorizării, sau │ │
│declaraţia pe propria răspundere,│ │
│în original, a reprezentantului │[] │
│legal al operatorului de piaţă, │ │
│din care să rezulte că programul │ │
│electronic de tranzacţionare este│ │
│produs de către departamentul │ │
│informatică al acestuia, precum │ │
│şi manualul de operare, specific │ │
│fiecărui tip de piaţă │ │
│reglementată organizată şi │ │
│administrată │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│14. Raportul de audit realizat de│ │
│un auditor de sisteme │ │
│informatice, independent faţă de │ │
│operatorul de piaţă, care să │[] │
│certifice gradul de siguranţă al │ │
│sistemului utilizat de operatorul│ │
│de piaţă │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│15. Declaraţie pe propria │ │
│răspundere, sub semnătură │ │
│olografă, din partea │ │
│reprezentantului legal al │ │
│operatorului de piaţă, din care │ │
│să rezulte faptul că societatea │ │
│respectivă respectă condiţiile │[] │
│prevăzute de Legea nr. 126/2018 │ │
│privind pieţele de instrumente │ │
│financiare, de reglementările │ │
│emise de A.S.F. în aplicarea │ │
│acesteia şi de reglementările │ │
│europene emise în aplicarea │ │
│Directivei 2014/65/UE │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│16. Lista cuprinzând specimenele │ │
│de semnături pentru │ │
│reprezentantul/reprezentanţii │[] │
│operatorului de piaţă în relaţia │ │
│cu A.S.F. │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│17. Dovada achitării în contul │ │
│A.S.F. a tarifului pentru: │ │
│a) eliberarea autorizaţiei de │ │
│funcţionare a operatorului de │ │
│piaţă; │[] │
│b) înscrierea operatorului de │ │
│piaţă în Registrul A.S.F.; │ │
│c) autorizarea fiecărei pieţe │ │
│reglementate în parte. │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│18. Orice alte documente pe care │ │
│A.S.F. le poate solicita pentru │[] │
│evaluarea respectării condiţiilor│ │
│de autorizare │ │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│Numele şi prenumele │Semnătura │
│reprezentanţilor legali: │reprezentantului│
│.............................……..│legal: ……. │
│Numele şi prenumele persoanelor │Semnătura │
│de contact: │persoanei de │
│.............................……..│contact: …… │
├─────────────────────────────────┼────────────────┤
│Data: │ │
└─────────────────────────────────┴────────────────┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 2


┌───────────────────────────────────────────────┐
│Opis documente pentru autorizarea modificărilor│
│în modul de organizare şi funcţionare a │
│operatorului de piaţă …..^1 │
│^1 Se va completa denumirea solicitantului. │
├───────────────────────────────────────────────┤
│Documente generale │
├────────────────────────────────────────────┬──┤
│1. hotărârea organului statutar al │ │
│operatorului de piaţă^2 │ │
│^2 În cazul majorării capitalului social, │ │
│hotărârea va preciza suma cu care urmează să│ │
│se majoreze capitalul social şi sursa/ │ │
│sursele ce se vor utiliza pentru majorarea │ │
│solicitată. În cazul reducerii capitalului │ │
│social, hotărârea trebuie să respecte │ │
│nivelul minim al capitalului prevăzut la │ │
│art. 9 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 │ │
│privind locurile de tranzacţionare, să arate│[]│
│motivele pentru care se face reducerea şi │ │
│modalitatea de efectuare. │ │
│În cazul schimbării sistemului de │ │
│administrare prin trecerea de la sistemul │ │
│unitar de administrare la cel dualist de │ │
│administrare, conform secţiunii a 5-a a cap.│ │
│I din titlul II al Regulamentului A.S.F. nr.│ │
│13/2018, pentru autorizarea membrilor │ │
│directoratului, documentaţia nu va conţine │ │
│hotărârea consiliului de supraveghere. │ │
├────────────────────────────────────────────┼──┤
│2. actul adiţional la actul constitutiv al │ │
│operatorului de piaţă │ │
├────────────────────────────────────────────┼──┤
│- original │[]│
├────────────────────────────────────────────┼──┤
│- copie purtând încheiere de dată certă, în │[]│
│original; │ │
├────────────────────────────────────────────┼──┤
│3. dovada achitării în contul A.S.F., după │ │
│caz, a tarifului pentru: │ │
├────────────────────────────────────────────┼──┤
│a) autorizare modificări în modul de │ │
│organizare şi funcţionare; │[]│
│b) autorizare/aprobare membru consiliu de │[]│
│administraţie/consiliu de supraveghere/ │[]│
│director/membru al directoratului; │ │
│c) aprobare reglementări. │ │
├────────────────────────────────────────────┴──┤
│ │
├────────────────────────────────────────────┬──┤
│Documente specifice pentru: │ │
│(Se bifează documentele anexate, în funcţie │ │
│de modificarea solicitată a fi autorizată.) │ │
├──────────────────┬─────────────────────────┼──┤
│ │4. fundamentarea │ │
│Emiterea, │elaborării, modificării │ │
│modificarea şi │şi completării │ │
│completarea │regulamentelor şi │ │
│reglementărilor │procedurilor pieţei │ │
│pieţei/pieţelor │reglementate, precum şi │[]│
│reglementate │proiectele │ │
│administrate de │reglementărilor supuse │ │
│operatorul de │aprobării cu │ │
│piaţă │evidenţierea, după caz, a│ │
│ │modificărilor/ │ │
│ │completărilor efectuate │ │
├──────────────────┼─────────────────────────┼──┤
│ │5. dovada vărsării │ │
│ │integrale a capitalului │ │
│ │social într-un cont │[]│
│ │deschis special în acest │ │
│ │scop la o instituţie de │ │
│ │credit │ │
│ ├─────────────────────────┼──┤
│Majorarea/ │6. raportul de evaluare │ │
│Reducerea │efectuat conform legii, │ │
│capitalului social│în cazul aportului în │[]│
│ │natură, şi actele care │ │
│ │atestă proprietatea │ │
│ ├─────────────────────────┼──┤
│ │7. raportul auditorului │ │
│ │financiar cu privire la │ │
│ │legalitatea majorării/ │[]│
│ │reducerii capitalului │ │
│ │social │ │
├──────────────────┼─────────────────────────┼──┤
│Numirea noilor │8. documentaţia prevăzută│ │
│membri ai │la cap. III │ │
│consiliului de │dinRegulamentul A.S.F. │ │
│administraţie/ │nr. 14/2015, pentru │ │
│consiliului de │membrii consiliului de │ │
│supraveghere, │administraţie/consiliului│ │
│directorilor sau │de supraveghere, │ │
│membrilor │directori/membrii │ │
│directoratului │directoratului │ │
├──────────────────┼─────────────────────────┴──┤
│ │9. copia actului care atestă│
│ │deţinerea cu titlu legal a │
│ │spaţiului destinat sediului │
│ │social/sediului central │
│Schimbarea │necesar funcţionării, │
│sediului social/ │materializat prin una dintre│
│sediului central │următoarele forme:^3 │
│ ├───────────┬──┬──────────┬──┤
│ │act de │ │contract │ │
│ │proprietate│[]│de │[]│
│ │ │ │închiriere│ │
├──────────────────┼───────────┴──┴──────────┴──┤
│ │10. copia actului care │
│ │atestă deţinerea cu titlu │
│ │legal a spaţiului destinat │
│ │funcţionării sediului │
│ │secundar, materializat prin │
│ │una dintre următoarele │
│ │forme:^3 │
│ │^3 Documentele care atestă │
│ │deţinerea cu titlu legal a │
│ │spaţiului vor fi întocmite │
│ │cu respectarea menţiunilor │
│Înfiinţarea/ │prevăzute la pct. 8 din │
│Desfiinţarea │anexa nr. 1 la Regulamentul │
│de sedii secundare│A.S.F. nr. 13/2018. │
│ ├───────────┬──┬──────────┬──┤
│ │act de │ │contract │ │
│ │proprietate│[]│de │[]│
│ │ │ │închiriere│ │
│ ├───────────┴──┴──────────┼──┤
│ │11. documente care să │ │
│ │ateste îndeplinirea │ │
│ │condiţiilor de la art. 40│ │
│ │alin. (1) din │[]│
│ │Regulamentul A.S.F. nr. │ │
│ │13/2018 privind locurile │ │
│ │de tranzacţionare │ │
├──────────────────┼─────────────────────────┼──┤
│Modificarea │12. Documentele │ │
│obiectului de │menţionate la pct. 1, 2 │ │
│activitate │şi 3 │ │
├──────────────────┼─────────────────────────┼──┤
│ │13. Studiu de │ │
│ │fezabilitate cuprinzând │ │
│ │cel puţin informaţii │ │
│ │privind necesitatea │ │
│ │înlocuirii sistemului/ │ │
│ │sistemelor de │ │
│ │tranzacţionare, perioada │ │
│ │de timp necesară punerii │ │
│ │în funcţiune a sistemului│ │
│ │/sistemelor de │ │
│ │tranzacţionare, estimarea│ │
│ │volumului operaţiunilor │ │
│ │pentru cel puţin un an de│ │
│ │activitate şi │ │
│ │caracteristicile │ │
│ │sistemului proiectat/ │ │
│ │existent │ │
│ ├─────────────────────────┼──┤
│ │14. Lista şi dovada │ │
│ │deţinerii cu titlu legal │ │
│ │a echipamentelor tehnice,│ │
│ │în copie, respectiv │ │
│ │dovada dreptului de │ │
│ │utilizare şi acces la │ │
│ │acestea, care vor fi │ │
│ │folosite în scop unic │ │
│ │pentru realizarea │ │
│ │obiectului de activitate │ │
│ │supus autorizării │ │
│Înlocuirea ├─────────────────────────┼──┤
│sistemului │15. Copia deţinerii cu │ │
│tehnico-informatic│titlu legal a dreptului │ │
│folosit de │de proprietate sau, după │ │
│operatorul de │caz, de utilizare a │ │
│piaţă │programului electronic de│ │
│ │tranzacţionare, care va │ │
│ │fi folosit numai pentru │ │
│ │activitatea supusă │ │
│ │autorizării, sau │ │
│ │declaraţia pe propria │ │
│ │răspundere, în original, │ │
│ │a reprezentantului legal │ │
│ │al operatorului de piaţă,│ │
│ │din care să rezulte că │ │
│ │programul electronic de │ │
│ │tranzacţionare este │ │
│ │produs de către │ │
│ │departamentul informatic │ │
│ │al acestuia, precum şi │ │
│ │manualul de operare, │ │
│ │specific fiecărui tip de │ │
│ │piaţă reglementată │ │
│ │organizată şi │ │
│ │administrată │ │
│ ├─────────────────────────┼──┤
│ │16. Raportul de audit │ │
│ │realizat de un auditor de│ │
│ │sisteme informatice, │ │
│ │independent faţă de │ │
│ │operatorul de piaţă, care│ │
│ │să certifice gradul de │ │
│ │siguranţă al sistemului │ │
│ │utilizat de operatorul de│ │
│ │piaţă │ │
├──────────────────┴─────────────────────────┴──┤
│Numele şi prenumele directorilor/membrilor │
│directoratului: │
│….......................................... │
│Semnăturile directorilor/membrilor │
│directoratului: │
│….......................................... │
│Data: │
└───────────────────────────────────────────────┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 3


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Opis documente pentru autorizarea modificării capitalului social al │
│operatorului de piaţă │
│ca urmare a fuziunii/divizării …................................^1 │
│^1 Se va completa denumirea solicitantului. │
├──────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│1. Cererea directorilor/membrilor directoratului │ │
│operatorului de piaţă cu privire la încetarea activităţii │[] │
│operatorului de piaţă absorbit/divizat, însoţită de: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│a) declaraţie pe propria răspundere a directorilor/ │ │
│membrilor directoratului operatorului de piaţă, în │ │
│original, din care să rezulte că pe piaţa/pieţele │ │
│reglementată/reglementate respectivă/respective nu sau │[] │
│iniţiat noi contracte după data stabilită în adunarea │ │
│generală a acţionarilor în care s-a hotărât fuziunea/ │ │
│divizarea │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│b) dovada achitării datoriilor faţă de: │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│- participanţi │[] │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│- A.S.F. │[] │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│- alte entităţi ale pieţei de capital │[] │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│2. Hotărârile adunărilor generale extraordinare ale │ │
│operatorilor de piaţă participanţi la fuziune │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│3. Proiectul de fuziune/divizare, potrivit Legii nr. 31/ │ │
│1990, republicată, cu modificările şi completările │[] │
│ulterioare, şi dovada necontestării la oficiul registrului│ │
│comerţului a proiectului de fuziune/divizare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│4. Actul adiţional modificator al actelor constitutive ale│ │
│operatorilor de piaţă participanţi sau, după caz, actul │[] │
│constitutiv al/ai operatorilor de piaţă rezultaţi │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│5. Bilanţurile contabile de fuziune/divizare │[] │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│6. Raportul administratorilor referitor la fuziune/ │[] │
│divizare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│7. Raportul auditorilor financiari referitor la fuziune/ │[] │
│divizare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│8. Actul privind spaţiul sediului social/sediului central │ │
│al operatorilor de piaţă rezultaţi în urma fuziunii/ │ │
│divizării, încheiat cu respectarea prevederilor art. 37 │[] │
│alin. (5) şi (6) din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018 │ │
│privind locurile de tranzacţionare │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│9. Informare cu privire la situaţia pieţelor reglementate │ │
│administrate de operatorul/operatorii implicat/implicaţi │ │
│în procesul de fuziune/divizare^2 │ │
│^2 În situaţia unei fuziuni se vor respecta prevederile │[] │
│art. 43 din Regulamentul A.S.F nr. 13/2018. În situaţia │ │
│unei divizări a unui operator de piaţă se vor respecta │ │
│prevederile art. 44 din Regulamentul A.S.F. nr. 13/2018. │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│10. Lista tarifelor/comisioanelor practicate pe piaţa/ │[] │
│pieţele reglementată/reglementate │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│11. Dovada achitării în contul A.S.F. a tarifului pentru │[] │
│obţinerea autorizaţiei │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│12. Orice alte informaţii pe care A.S.F. le poate solicita│ │
│în vederea analizării documentaţiei │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│ │Semnăturile │
│Numele şi prenumele directorilor/membrilor directoratului:│directorilor/ │
│........................................................……│membrilor │
│ │directoratului: │
│ │...................…│
├──────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│Data: │ │
└──────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘


    NOTĂ:
    Dacă spaţiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal.


    ANEXA 4

    GHIDUL ESMA
    privind calibrarea sistemelor de tip întrerupător de circuit
    şi publicarea întreruperilor tranzacţionării în temeiul MiFID II
    Domeniu de aplicare
    Cui i se aplică?
    Prezentul ghid se aplică locurilor de tranzacţionare care permit sau favorizează tranzacţii algoritmice pe propriile sisteme, precum şi autorităţilor competente.

    Ce?
    Acest ghid clarifică dispoziţiile art. 48 alin. (5) din Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind pieţele instrumentelor financiare şi de modificare a Directivei 2002/92/CE şi a Directivei 2011/61/UE (MiFID II)^1.
    ^1 Publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 173 din 12.06.2014, pp. 349-496.

    Ghidul nu se limitează la un anumit tip de întrerupător de circuit şi se aplică invariabil tuturor mecanismelor pe care locurile de tranzacţionare le-ar putea implementa în conformitate cu art. 48 alin. (5) din MiFID II.

    Definiţii
    Cu excepţia cazului în care se precizează altfel, termenii utilizaţi în MiFID II au acelaşi înţeles în prezentul ghid. În plus, se aplică următoarele definiţii:
    Sisteme de tip întrerupător de circuit - mecanisme care urmează să fie puse în funcţiune de locurile de tranzacţionare în conformitate cu art. 48 alin. (5) din MiFID II pentru a întrerupe sau a restricţiona temporar tranzacţionarea dacă există o evoluţie semnificativă a preţurilor la un instrument financiar.

    Întreruperi ale tranzacţionării - întreruperile tranzacţionării includ următoarele tipuri de mecanisme:
    - mecanisme care întrerup tranzacţionarea continuă, care cuprind:
    • mecanisme prin care tranzacţionarea se opreşte la o anumită valoare mobiliară pentru o anumită perioadă, în care nu se execută nicio tranzacţie şi nu se stabilesc noi preţuri; şi
    • mecanisme prin care tranzacţionarea trece de la tranzacţionarea continuă la o tranzacţionare tip licitaţie. Aceasta din urmă poate avea loc în urma unei tranzacţii sau în urma introducerii unui ordin care ar avea drept rezultat o tranzacţie în afara intervalelor de preţuri statice prestabilite de locul de tranzacţionare.

    – mecanisme care extind perioada licitaţiilor programate sau neprogramate în cazul unei divergenţe de preţ în raport cu un preţ de referinţă predefinit de la sfârşitul licitaţiei.


    Scop
    Scopul acestui ghid este elaborarea unor standarde comune care trebuie luate în considerare de locurile de tranzacţionare pentru calibrarea propriilor sisteme de tip întrerupător de circuit şi, în termeni mai generali, asigurarea unei aplicări coerente a dispoziţiilor art. 48 alin. (5) din MiFID II.

    Obligaţii de conformare şi de raportare
    Statutul ghidului
    Prezentul document conţine orientări emise în temeiul art. 48 alin. (13) din MiFID II şi completate de orientările emise în temeiul art. 16 din Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 (Regulamentul ESMA)^2. În conformitate cu art. 16 alin. (3) din Regulamentul ESMA, autorităţile competente şi participanţii pe pieţele financiare trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a respecta ghidurile şi recomandările.
    ^2 Regulamentul (UE) nr. 1.095/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorităţii europene de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE şi de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15.12.2010, p. 84).

    Autorităţile competente cărora li se aplică ghidurile trebuie să le respecte prin introducerea acestora în practicile lor de supraveghere, inclusiv în cazul în care anumite orientări dintr-un document se adresează în principal participanţilor la piaţa financiară.

    Cerinţe privind raportarea
    În termen de două luni de la data publicării de către ESMA în toate limbile oficiale ale UE, autorităţile competente cărora le este adresat prezentul ghid trebuie să notifice ESMA dacă respectă sau intenţionează să respecte ghidul, precizând motivele în cazul nerespectării, la adresa smk@esma.europa.eu. În absenţa unui răspuns până la acest termen se va considera că autorităţile competente nu se conformează ghidului. Un model pentru notificări este disponibil pe site-ul ESMA.
    Participanţii la pieţele financiare nu au obligaţia să raporteze dacă respectă sau nu prezentul ghid.


    Orientări privind art. 48 alin. (5) din MiFID II
    Calibrarea parametrilor de volatilitate
    Sistemele de tip întrerupător de circuit puse în funcţiune de locurile de tranzacţionare ar trebui să utilizeze preţuri de referinţă care să reflecte comportamentul volatil al instrumentului în cauză într-un mod constant şi fiabil şi, după caz, ar trebui să aibă capacitatea de a recurge la referinţe externe.
    Locurile de tranzacţionare ar trebui să îşi calibreze sistemele de tip întrerupător de circuit în conformitate cu o metodologie predefinită, sprijinită statistic, luând în considerare următoarea listă neexhaustivă de elemente, după caz:
    - natura instrumentului financiar: pentru a ţine seama în mod adecvat de natura instrumentului financiar, locurile de tranzacţionare ar trebui să calibreze sistemele de tip întrerupător de circuit cel puţin la nivelul unei clase de instrumente financiare şi, dacă este necesar, la un nivel mai precis, luând în considerare, într-o manieră combinată, ceilalţi parametri descrişi mai jos. În acest scop, clasele de instrumente financiare ar trebui să fie:
    – pentru alte instrumente financiare decât cele de capitaluri proprii, la nivelul claselor de active definite în anexa III a RTS 2 privind transparenţa acestui tip de instrumente (adică obligaţiuni, produse financiare structurate, instrumente derivate securitizate, instrumente derivate pe rata dobânzii, instrumente derivate pe acţiuni, instrumente derivate pe mărfuri, instrumente derivate de schimb, instrumente derivate de credit, instrumentele derivate menţionate la punctul 10 din secţiunea C a anexei I la MiFID II, contracte financiare pentru diferenţe şi cote de emisii); şi
    – pentru instrumentele de capitaluri proprii de la nivelul claselor de instrumente financiare descrise în tabelul 2 din anexa III a RTS 1 privind transparenţa instrumentelor de capital din categoria „identificatori MiFIR“ (adică acţiuni, certificate de acţiuni, fonduri tranzacţionate la bursă, certificate sau alte instrumente financiare asimilabile acţiunilor);
    – profilul de lichiditate şi nivelul de cotaţie al instrumentului financiar: locurile de tranzacţionare ar trebui să îşi calibreze sistemele de tip întrerupător de circuit, luând în considerare lichiditatea instrumentului financiar, existenţa unor modele clare de lichiditate, precum şi posibilele modificări ale lichidităţii datorate unor evenimente prestabilite, cum ar fi emisiuni noi sau operaţiuni corporative preconizate. Locurile de tranzacţionare ar trebui să aibă, în special, parametri mai stricţi pentru instrumentele considerate lichide. Calibrarea ar trebui să includă drepturile de subscriere şi instrumentele cu niveluri scăzute de cotare, permiţând parametrii mai largi;
    – profilul de volatilitate al instrumentului financiar: calibrarea sistemelor de tip întreruptor de circuit ar trebui să fie sprijinită printr-un studiu statistic care să ţină seama de volatilitatea anterioară, cu scopul de a permite locurilor de tranzacţionare să deducă volatilitatea viitoare. Locurile de tranzacţionare pot lua în considerare valori precum volatilitatea peste noapte a instrumentului financiar, deviaţia maximă absolută pe parcursul zilei şi frecvenţa preconizată de activare a mecanismului;
    – dezechilibrul de ordine: locurile de tranzacţionare ar trebui să identifice situaţiile în care dezechilibre semnificative de ordine sau circumstanţe excepţionale impun recalibrarea parametrilor sistemelor de tip întreruptor de circuit. Atunci când este cazul, locurile de tranzacţionare ar trebui să îşi poată recalibra manual parametrii în urma unei proceduri prestabilite şi cu scopul de a minimiza durata întreruperii tranzacţionării;
    – modul şi regulile locului de tranzacţionare: locurile de tranzacţionare ar trebui să aibă parametri mai stricţi ai sistemelor de tip întrerupător de circuit pentru licitaţii continue şi sisteme bazate pe cotaţii. Locurile de tranzacţionare pot calibra în mod diferit parametrii de volatilitate, în funcţie de faza de tranzacţionare;
    – referinţe interne: sistemele de tip întrerupător de circuit ar trebui calibrate utilizând un preţ de referinţă static (cum ar fi preţul de deschidere, preţul de închidere sau preţul de licitaţie pe parcursul zilei) şi unul dinamic (cum ar fi ultimul preţ tranzacţionat sau preţul mediu pe o anumită perioadă), cu excepţia cazului în care locul de tranzacţionare poate demonstra autorităţii naţionale competente că volatilitatea este gestionată în mod adecvat, doar cu praguri statice sau dinamice;
    – referinţe externe: în momentul calibrării parametrilor de volatilitate, locurile de tranzacţionare ar trebui să ia în considerare, dar nu neapărat să reproducă corelaţia statistică între instrumente, îndeosebi în situaţii de tip cross-asset (de exemplu, numerar şi instrumente viitoare) şi cross-market (de exemplu, instrumente multicotate) şi mecanismele de gestionare a volatilităţii pe pieţele în care sunt tranzacţionate aceste instrumente. Pentru locurile de tranzacţionare care utilizează facilităţi de tranzacţionare raportate la preţ, referinţa valabilă ar trebui să fie piaţa primară sau piaţa cea mai relevantă în materie de lichidităţi, astfel cum se menţionează la art. 4 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 600/2014. În acest scop, locurile de tranzacţionare pot utiliza informaţii publice gratuite cu privire la instrumentele financiare şi la locurile de tranzacţionare pe care le consideră relevante;
    – durata întreruperilor: locurile de tranzacţionare pot să urmeze o abordare flexibilă atunci când decid durata întreruperilor de volatilitate şi să introducă un anumit grad de randomizare pe durata unei anumite opriri a tranzacţionării. În acest caz, locurile de tranzacţionare ar trebui să stabilească şi să comunice membrilor şi participanţilor perioada minimă şi maximă preconizată pentru reluarea tranzacţionării după o întrerupere;
    – instrumente nou-emise: locurile de tranzacţionare ar trebui să calibreze parametrii de volatilitate prin estimări care să ia în considerare o analiză comparativă inter pares a instrumentelor financiare similare, cu un model de lichiditate similar preconizat, bazat pe capitalizarea bursieră estimată, pe dimensiunea sectorului industrial sau volumul emisiunilor.


    La calibrarea propriilor sisteme de tip întrerupător de circuit, locurile de tranzacţionare ar trebui să ţină seama de numărul de utilizări ale mecanismului pe propriile platforme în anii precedenţi.

    Comunicări externe la declanşarea întreruperilor tranzacţionării
    Locurile de tranzacţionare ar trebui să publice imediat, prin mijloacele utilizate în mod regulat pentru a pune la dispoziţie informaţii pre- şi posttranzacţionare, activarea unei întreruperi a tranzacţionării [care ar trebui diferenţiată în mod clar de suspendările de la tranzacţionare prevăzute la art. 32, 52 şi art. 69 alin. (2) din MiFID II], tipul de întrerupere a tranzacţionării, faza de tranzacţionare în care a fost declanşată, prelungirea întreruperii şi încheierea întreruperii.


    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice